Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Имотни регистри в държавите от ЕС

Настоящият раздел съдържа преглед на регистъра на недвижимото имущество на Швеция, от който поземленият регистър съставлява една от петте интегрирани секции.

Каква информация може да бъде намерена в имотния регистър на Швеция?

Имотният регистър, който се състои от множество части, е многофункционален национален регистър, съдържащ информация относно:

 • недвижимите имоти и имотите, представляващи неделима собственост
 • административното деление
 • адреси
 • геометрични граници на поземлените имоти — кадастрални планове
 • собственици
 • ипотеки и договори за ипотека
 • сервитутни права и права на плодоползване
 • планове и регулации
 • исторически паметници
 • мерни единици за недвижима собственост или еквиваленти
 • права на наем, учредени върху имота
 • архив
 • сгради
 • данъчна информация.

Имотният регистър се поддържа от Шведския орган по картография, кадастър и имотна регистрация (Lantmäteriet).

Безплатен ли е достъпът до имотния регистър?

Информацията, предоставяна при лични посещения или по телефона, е безплатна. Информация може да бъде поискана и съгласно принципа за публичност. Електронният достъп до регистъра се заплаща, с изключение на услугата Min fastighet (моята собственост), която е безплатна.

Търсене в шведския имотен регистър

Редица услуги за електронно търсене са достъпни директно чрез уебсайта на Органа по картография, кадастър и имотна регистрация или посредством агентите на този орган (посочени на интернет сайта на Органа). За повечето от услугите е необходима регистрация. Търсената услуга се предоставя веднага онлайн или след направен избор и последващо обработване. Уебсайтът на Органа предлага също и услугата

Достъп до информацията е възможен и от други страни посредством EULIS (Европейска служба за информация за поземлената собственост - European Land Information Service).

История на имотния регистър на Швеция

Създаването на електронния регистър започва през 1970 г. Пълното въвеждане на информацията приключва през 1995 г. Техническото обезпечаване на регистъра и способите за достъп до него преминават поетапно развитие. Има планове за въвеждане на съвсем нова технология в имотния регистър. Вече се работи в тази насока, като работата ще продължи през следващите години.

Полезни връзки

Европейска служба за информация за поземлената собственост (Eulis)

Последна актуализация: 09/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт