Имотни регистри в държавите от ЕС

Настоящата страница ви представя преглед на кадастъра и имотния регистър на Словения.

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Словения?

Кадастърът и имотният регистър на Словения съдържат правните факти във връзка с имотите, като например собственици, ипотеки и сервитутни права.

На разположение е и Кадастър на имотите, информацията в който е съсредоточена върху фактическите обстоятелства на имотите.

Кадастърът и имотният регистър се притежават и управляват от Върховния съд на Република Словения.

Достъпът до кадастъра и имотния регистър на Словения безплатен ли е?

Публичен електронен достъп до кадастъра и имотния регистър е предоставен на портала e-Sodstvo https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Достъпът до информация е безплатен, но преди това е необходима регистрация.

Публичен достъп до кадастъра и имотния регистър се предоставя и от всички местни съдилища в Словения, нотариуси и административни единици, където лицата могат да получат заверено копие на извлечение от регистъра. За заверени извлечения от кадастъра и имотния регистър се заплаща такса.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Словения

Достъпът до данните може да се осъществи, като се въведат следните критерии за търсене:

  • община с кадастрален план и номер на парцел
  • община с кадастрален план, номер на сграда и номер на индивидуална част
  • идентификационен номер на имота (ИН на имота)
  • идентификационен номер на правото (ИН на правото).

История на кадастъра и имотния регистър на Словения

Новият електронен портал е достъпен от 2011 г. насам. Преди това информацията беше достъпна в стария „землячен регистър“.

Връзки по темата

http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/
Последна актуализация: 27/03/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт