Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Имотни регистри в държавите от ЕС

Настоящата страница ви представя преглед на кадастъра и имотния регистър на Словакия.

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Словакия?

Порталът на кадастъра и имотния регистър на Словакия (Slovenský katastrálny portál) се хоства от Службата по геодезия, картография и кадастър на Словашката република (Úrad geodésie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) и от централен държавен орган за имотния регистър. Порталът се администрира и поддържа от Института по геодезия и картография на Братислава (Geodetický a kartografický ústav Bratislava).

Порталът предоставя правна и фактическа информация относно собствеността на имотите. Информацията се обновява веднъж седмично, като се използват данни от съответните служби на имотния регистър. Търсенето е възможно на словашки и на английски език. Порталът предоставя:

 • избрани данни от географския информационен файл – кадастрални карти,
 • избрани данни от описателния информационен файл – информация за парцели, конструкции, жилища, нежилищни помещения и документи за собственост,
 • регистър на общини, регистър на кадастрални окръзи,
 • статистически доклади,
 • обобщени стойности по тип на имота,
 • информация за статуса на производството преди имотния регистър,
 • обявления за планирани заявления за регистрация.

Така нареченият документ за собственост (list vlastníctva) съдържа подробна информация за имотите, за собствениците, за техните права и задължения във връзка с имотите, както и допълнителна информация за правата на собственост. По-точно, той съдържа:

 • уникален номер,
 • името на района, в който е разположен конкретния имот,
 • Името на съответната община,
 • Името на кадастралния район.

Състои се от 3 главни части:

Част А — Физически активи, където подробно се описва цялата собственост, предмет на правата на недвижима собственост, като се посочват подробно:

 • площ в акри,
 • видове парцели,
 • код, обозначаващ позволеното ползване на имота,
 • връзка със застроената площ на общината,
 • други разяснителни данни по въпроси, свързани с част А.

Част Б Собственици или други упълномощени лица, като се посочват подробно:

 • собствени имена,
  • фамилни имена,
  • момински имена или името на корпоративния собственик или на други упълномощени лица,
  • дати на раждане,
  • лични идентификационни номера или регистрационни номера на дружеството,
  • дялово участие
  • право на придобиване според публичен регистър или други документи,
  • адрес на постоянно местожителство или седалище,
  • други разяснителни данни по въпроси, свързани с част Б.

Част В — Тежести, като се посочват подробно:

 • сервитутни права (същност на сервитутното право, името на лицето, извличащо полза от сервитутното право, включително вписване на сервитутното право в документа за собственост на лицето),
 • право на задържане (името на привилегирования кредитор) и преимуществено право на закупуване, ако това влияе върху правата за ползване на имота (идентифициране на бенефициентите на преимуществените права);
 • други права, ако са били договорени като условия за ползване на имота,
 • други разяснителни подробности по въпроси, свързани с част В,
 • внесени допълнение/поправки.

Част В не съдържа данни за размера на задълженията.

Достъпът до кадастъра и имотния регистър на Словакия безплатен ли е?

Информацията, налична на портала на кадастъра и на имотния регистър, се предоставя безплатно за всички.

История на кадастъра и имотния регистър на Словакия

Кадастърът и имотният регистър на Словакия се поддържат от 2004 г. От септември 2007 г. насам информацията, съдържаща се в портала, по закон е безплатна.

Връзки по темата

уебсайт на кадастралния портал, уебсайт на Службара по геодезия, картография и кадастър на Словашката република

Последна актуализация: 21/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт