Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.
Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Имотни регистри в държавите от ЕС

Северна Ирландия

Настоящият раздел ви предоставя обща информация за кадастъра и имотния регистър в Северна Ирландия.

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Северна Ирландия?

Агенцията за услуги, свързани със земи и имоти на Северна Ирландия (Land & Property Services Northern Ireland) предоставя статично (непроменящо се) съдържание относно правилата, нормативните разпоредби и указанията, които регламентират функционирането на различните регистри.

LandWeb Direct (услуга за пряк достъп на потребителите)

Службата осигурява:

  • Програми за търсене
  • Информация за името на собственика и вещните тежести, засягащи имота
  • Средство, което ви позволява да сваляте и разпечатвате информация, съхранявана в регистъра.

Достъпът до кадастъра и имотния регистър на Северна Ирландия безплатен ли е?

Да, достъпът до статичното съдържание е безплатен. Потребителите, които желаят да получат достъп до програмите за търсене, трябва да се регистрират за услугата и в повечето случаи от тях се изисква заплащането на такса.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Северна Ирландия

Програмите за търсене включват достъп до кадастрални карти (maps of title), информация за граници на собственост върху имот и документация за право на собственост. Тази база данни включва имената на собствениците и всички вещни тежести, засягащи имота.

Средствата за електронна регистрация (E-registration facilities) ви дават възможност да попълвате различни регистрационни формуляри, да изчислявате такси и да подавате информация по електронен път.

История на кадастъра и имотния регистър на Северна Ирландия

Кадастърът и имотният регистър е създаден през 1891 г., като преди тази дата собствеността върху земята се е вписвала в Регистъра на актовете (the Registry of Deeds), създаден през 1706 г. Агенцията за услуги, свързани със земи и имоти управлява три регистри: на актовете в кадастъра (deeds registry), имотния регистър (land registry) и регистъра на вписванията на тежести.

Връзки по темата

Агенцията за услуги, свързани със земи и имоти (Land & Property Services ) – Кадастри и имотни регистри (Land Registers)

Европейска служба за информация от поземлените регистри (European Land Information Service, EULIS)

Последна актуализация: 25/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт