Имотни регистри в държавите от ЕС

Малта

Настоящият раздел съдържа преглед на кадастъра и имотния регистър на Малта.

Съдържание, предоставено от
Малта

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Малта?

Електронният регистър на Малтийската поземлена служба е достъпен само за служители на поземления регистър и членове на два други правителствени отдела, които имат права само за четене.

Информацията, която се съдържа в регистъра, все още не обхваща всичките малтийски острови и продължава да се допълва, като има вероятност в бъдеще да стане достъпна онлайн. Въпреки това клиенти могат да поискат търсене в регистъра с попълване на съответния формуляр. Общи запитвания могат да се изпращат и до директора на Малтийския поземлен регистър, Casa Bolino, 116 West Street, Valletta VLT 1535.

Можете също да се обадите на телефон +356 21239777 или да изпратите електронно писмо на адрес: land.registry@gov.mt

Достъпът до кадастъра и имотния регистър на Малта безплатен ли е?

Не, достъпът до кадастъра и имотния регистър на Малта е платен. Всяко търсене струва 4,66 EUR.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Малта?

Клиенти могат да поискат търсене в регистъра с попълване на съответния формуляр.

История на кадастъра и имотния регистър на Малта

Регистърът беше създаден в съответствие със Закона за поземления регистър, гл. 296 от Законите на Малта от 1982 г.

Последна актуализация: 26/03/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт