Имотни регистри в държавите от ЕС

Литва

Настоящият раздел съдържа преглед на кадастъра и имотния регистър на Литва.

Съдържание, предоставено от
Литва

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Литва?

Можете да намерите недвижимо имущество — включително земя, сгради и отделни помещения — в регистъра на недвижимото имущество на Литва (Lietuvos nekilnojamojo turto registras). Налични са както фактически, така и правни данни.

Фактическите данни за имущество се състоят от следните видове информация:

 • площ
 • височина
 • обем
 • година на изграждане
 • име на собственика

Правните данни за имущество включват:

 • споразумения за съвместна собственост
 • съдебни постановления
 • сервитут
 • ипотеки

Регистърът се поддържа от държавния център на регистрите (Registrų centras) и се надзирава от правосъдното министерство.

Можете да намерите повече информация на уебсайтовете на Администратора на регистъра на недвижимото имущество на Литва (Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas) и на регистъра на недвижимото имущество (Nekilnojamojo turto registras).

Достъпът до кадастъра и имотния регистър на Литва безплатен ли е?

Данните в регистъра на недвижимото имущество са налични само срещу заплащане.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Литва?

Можете да търсите в регистъра по следните данни:

 • адрес на имуществото
 • уникален номер на имуществото
 • код на юридическо лице (собственик)
 • личен код на физическо лице (собственик). Търсенето по личен код на физическо лице (собственик) е ограничено.

История на кадастъра и имотния регистър на Литва

Самият регистър е създаден през 1998 г., като в него се съхраняват данни от 1958 г. насам.

Връзки по темата

Държавен център на регистрите (valstybės įmonė Registrų centras)

Европейска поземлена информация (Europos žemės informacijos tarnyba)

Последна актуализация: 18/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт