Имотни регистри в държавите от ЕС

Настоящият раздел ви предоставя преглед на кадастъра и имотния регистър на Ирландия.

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Ирландия?

Кадастърът и имотен регистър на Ирландия се обслужва и поддържа от Органа за регистрация на имоти на Ирландия, законовият орган, отговорен за регистрирането на имоти в Ирландия.

В ирландския кадастър и имотен регистър можете да намерите правни и фактически данни.

Всеки запис на право на собственост е разделен на три части.

 1. Част 1 описва географското разположение на имота, след справка с цифрова карта и начин на стопанисване (пълноправна собственост или отдаване под наем).
 2. Част 2 съдържа имената и адресите на регистрираните собственици и естеството на правото на собствеността.
 3. Част 3 определя правната тежест (ипотеки, сервитут и др.), която засяга имота.

Достъпът до ирландския кадастър и имотен регистър безплатен ли е?

Ирландският кадастър и имотен регистър е „открит“ регистър. Следователно няма ограничения относно използването на услугата и Органът за регистрация на имоти (ОРИ) не начислява абонаментна такса за достъп.

При все това се начисляват такси за действително ползване на услугата — по ставки, определени в нормативната заповед за такси, която има предимство. Таксите могат да се заплащат по електронен път или лично

Услугата за абонамент за ирландския кадастър и имотен регистър включва:

 • Предплатена сметка, която се съхранява като кредит
 • Разпределено потребителско име и парола
 • Конфигурация на съответния обезопасен достъп.

Към момента можете да се абонирате за услугата на Ирландския кадастър и имотен регистър пряко от Органа за регистрация на имоти или чрез няколко доставчици на услуги посредници от частния сектор.

Към момента Ирландският кадастър и имотен регистър има над 14 000 регистрирани потребители и годишно чрез онлайн услугата се извършват над 3 милиона транзакции.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Ирландия

В ирландския кадастър и имотен регистър може да се направи справка по различни начини, включително по:

 • Официален номер на право на собственост
 • Пощенски адрес на имота
 • Чрез навигация на онлайн картата
 • Чрез избиране на раздел от картата
 • Чрез въвеждане на координати в картата

История на ирландския кадастър и имотен регистър

Настоящата система за регистрация на имоти, която действа в Ирландия, беше създадена през 1892 г. Основана на „открит“ регистър, гарантиран с държавна гаранция, системата беше предназначена да замени постепенно системата за нотариална регистрация, която е действала от 1707 г. насетне.

Връзки по темата

Европейска служба за имотна информация, Портал на ирландските правителствени уебсайтове, Орган за регистрация на имоти в Ирландия, Онлайн услуги на ирландския кадастър и имотен регистър

Последна актуализация: 12/11/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.