Имотни регистри в държавите от ЕС

Дания

Настоящият раздел съдържа преглед на кадастъра и имотния регистър на Дания.

Съдържание, предоставено от
Дания

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Дания?

Датският поземлен регистър е достъпен онлайн (само на датски език). Моля, вижте уебсайта на регистъра за информация относно достъп, плащане и търсене.

Можете да се свържете с датския поземлен регистър по електронна поща на адрес: tinglysning@domstol.dk

Достъпът до кадастъра и имотния регистър на Дания безплатен ли е?

Моля, вижте уебсайта на регистъра.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Дания?

Моля, вижте уебсайта на регистъра.

История на кадастъра и имотния регистър на Дания

Моля, вижте уебсайта на регистъра.

Последна актуализация: 19/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт