Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Имотни регистри в държавите от ЕС

Настоящият раздел на портала представя общ преглед на кадастъра и имотния регистър на Австрия.

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в имотния регистър на Австрия?

Имотният регистър предоставя информация както по правни, така и по фактически въпроси. Той съдържа документи относно всички правнообвързващи сделки с недвижими имоти в Австрия.

Имотният регистър на Австрия и неговият електронен документален архив са достъпни на уебсайта за правосъдие на Австрия.

Достъпът до имотния регистър безплатен ли е?

Заплаща се малка такса за достъп. Тя се плаща в точките за достъп (Verrechnungsstellen), които са посочени в раздел „Имотен регистър“ на уебсайта за правосъдие на Австрия.

Как да направя справка в имотния регистър на Австрия?

Чрез въвеждане на наименованието на общината и номера на парцела („Einlagezahlen“ или „EZ“) или на недвижимия имот от базата данни може да бъде получена следната информация:

  • извлечения от имотния регистър
  • извлечения от кадастралните карти
  • копия на карти

Тази информация включва всички вписани актуални данни. По заявка могат да бъдат получени и данни, които вече са заличени (само за данни, вписани след прехвърлянето на регистъра на електронни носители). По-старите данни са налични само на хартиен носител.

Не е възможно да бъде получена информация за лица. За тази цел заинтересованите лица трябва да се обърнат към който и да е районен съд (Bezirksgericht)(отдел за имотния регисър — Grundbuchsabteilung) и да докажат правен интерес от получаването на информацията.

История на имотния регистър на Австрия

В стария имотен регистър данните са били записвани на хартия. Между 1980 и 1992 г. данните са били прехвърлени в базата данни на имотния регистър.

Последна актуализация: 15/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт