Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Имотни регистри на равнище ЕС

В този раздел са представени накратко Европейската услуга за поземлена информация (EULIS) и Европейската асоциация на имотните регистри (ELRA) – две мрежи на поземлени регистри, които работят на равнище Европейски съюз.

Какво е EULIS?

Европейската услуга за поземлена информация (EULIS) представлява интернет портал, който предоставя достъп до имотните регистри на държавите — членки на ЕС.

Чрез него се предоставя достъп на професионалните потребители в Европа до информация за поземлените имоти и вещните права. EULIS е също така информационна платформа, където можете да намерите информация за различните условия за регистриране на поземлени имоти във всяка страна.

Понастоящем националните имотни регистри на пет държави — членки на ЕС, предоставят в мрежата EULIS съдържащата се в тях информация за поземлените имоти и вещните права. Други десет държави членки са достигнали различни етапи от работата за свързване към услугата EULIS. На уебсайта на EULIS могат да бъдат намерени също така данните за контакт и връзки към уебсайтовете на всички официални организации на имотните регистри в ЕС.

Какво предлага EULIS?

Уебсайтът на EULIS предоставя достъп до връзки и информация за всички имотни регистри в Европа. Услугата на EULIS предлага лесен достъп онлайн до официална информация за поземлените имоти и вещните права във всички участващи страни. Организациите на имотните регистри действат като доставчици и разпространители на поземлена информация посредством портала на EULIS.

Регистрираните потребители на имотния регистър могат да правят справки за поземлените имоти и вещните права във всеки от свързаните към EULIS регистри чрез извършване на търсене в местната служба; на разположение са помощни ръководства и може да се търси съдействие от представителите на отдела за обслужване на клиенти. Резултатите от търсенето могат да се свалят от мрежата и да се разглеждат директно и онлайн. Потребителите се таксуват по редовната процедура за таксуване в тяхната държава.

Освен това услугата предлага онлайн справочна информация от всяка участваща държава относно правната уредба, регистрацията, процедурите за извършване на сделки с поземлени имоти и ипотекиране, наличните услуги, както и ролята и отговорностите на съответните органи в процеса на сделките с поземлени имоти. Справочната информация за всяка държава може да се използва в съчетание с търсенето в регистъра или като обща информация за реда и условията на място. EULIS е разработила също така обща терминология и приложение за превод, които подпомагат разбирането на различните правни понятия, свързани с поземленото право в ЕС.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EULIS.

Какво е ELRA?

Европейската асоциация на имотните регистри (ELRA) е сдружение с идеална цел, учредено по белгийското право, в което участват 29 организации, представляващи имотните регистри на 22 европейски държави членки. Тя има за основна цел да развива ролята на вписването на поземлените имоти и да подобрява разбирането за тази роля на пазарите на недвижима собственост и на капиталовите пазари.

Какво предлага ELRA?

Задачата и основната цел на ELRA е да развива ролята на вписването на поземлените имоти и да подобрява разбирането за тази роля на пазарите на недвижима собственост и на капиталовите пазари.

Съгласно Рамковото споразумение за партньорство с мрежите на равнището на ЕС, ELRA развива различни дейности, например семинари за обсъждане на въздействието на европейското законодателство върху имотните регистри и техните клиенти.

Наред с това ELRA разработва проекта IMOLA (оперативна съвместимост за имотните регистри), който се финансира частично от Европейската комисия.

Благодарение на експертния опит на мрежата на ELRA — т. нар. „контактни точки“ на ELRN — в рамките на проекта е изготвен електронен формуляр („European Land Registry Document“ (ELRD) или „европейски документ за справка от имотния регистър“), който може да се използва за показване на информация от имотния регистър на всяка държава членка.

Друг значим проект на ELRA е CROBECO („Cross Border e-Conveyancing“ — „Трансгранично прехвърляне на имоти по електронен път“), който се отнася за трансграничното вписване в имотните регистри на чужда държава и който бе награден от специалната програма „Гражданско правосъдие“. Проектът имаше за цел да улесни създаването на европейски пазар на недвижими имоти чрез оказване на подкрепа на чуждестранните купувачи на (второ) жилище в ЕС.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на ELRA.

Европейска мрежа на имотните регистри (ELRN)

През 2010 г. в рамките на ELRA беше създадена т. нар. Европейска мрежа на имотните регистри (European Land Registry Network — ELRN), в която участват членове на ELRA. Тя е замислена така, че да прилича на Европейската съдебна мрежа, като целта ѝ е да улеснява взаимното сътрудничество и дори евентуална бъдеща интеграция. Понастоящем в мрежата участват 22 членове на ELRA от 19 държави членки. Всяко ведомство назначава своя „точка за контакт“ към Мрежата, което се нарича „секретар по вписванията“, т.е. длъжностно лице, работещо към имотния регистър, което е специалист в областта на вещните права и имотната регистрация.

ELRN е въвела инструменти за улесняване на достъпа до предлаганите от нея услуги на европейско равнище, а от 2012 г. е създаден и набор от седем информационни брошури, в които се дават обяснения по различни теми, като публичността на имотния регистър, европейското удостоверение за наследство или евентуалните скрити такси.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на ELRN.

Последна актуализация: 14/02/2018

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт