Business registers in EU countries

In Europe, business registers offer a range of services, which may vary from one Member State to another.

However, the core services provided by all registers are to register, examine and store company information, such as information on a company's legal form, its seat, capital and legal representatives, and to make this information available to the public.

To obtain detailed information on registers in Member States as well as Iceland, Lichtenstein and Norway please select one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 24/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Företagsregister i medlemsstaterna - Internationellt

Företagsregistrets information finns även för EES-länderna som inte är EU-medlemsstater.

Norge

Island

Liechtenstein
Norge

Brønnøysundregistrene är en statlig myndighet som lyder under det norska Nærings- og fiskeridepartementet. Registret över affärsföretag är ett av de 14 nationella register som förvaltas av Brønnøysundregistrene.

Företagsregistret är ansvarigt för att registrera alla norska och utländska affärsföretag i Norge. Registret ska säkerställa rättsligt skydd och ekonomisk översikt, och det är en viktig källa för den som behöver korrekt information om aktörer inom norskt näringsliv.

Vad innehåller företagsregistret?

Det norska företagsregistret ger information om registrerade företag. På Brønnøysundregistrenes webbplats får du tillgång till viktig information via vår sökmotor. Information från företagsregistret kan hittas i kungörelser, och du kan beställa ytterligare information och utskrifter från webbutiken och via Europeiska företagsregistret (EBR).

Nyckeluppgifter:

 • Organisationsnummer
 • Företagsnamn, företagsadress och andra adresser
 • Bolagsbildningsdatum
 • Företagets stadgar och typ av verksamhet
 • Roller i företaget
 • Konkursinformation

Kungörelser:

Genom företagsregistret kungörs alla viktigare händelser om företag. Det kan gälla att ett nytt bolag har registrerats, när viktiga förändringar i ett bolag har registrerats, och upplösningen eller avregistreringen av ett företag. I den sökbara databasen för kungörelser lagras uppgifter från den 1 november 1999 och framåt. Från augusti 2006 finns också en Länken öppnas i ett nytt fönsterengelskspråkig version av kungörelserna.

Ytterligare information som kan beställas mot en avgift är avskrifter och intyg såsom:

 • Registreringsbevis
 • Årsbokslut

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

All viktig information som är tillgänglig från vår sökmotor och informationen från annonseringsdatabasen är gratis. Vissa tjänster som avskrifter och intyg kräver en avgift.

Hur söker man i det norska företagsregistret?

Grundläggande information om affärsföretag som är registrerade i företagsregistret finns på Brønnøysundregistrenes Länken öppnas i ett nytt fönsterhemsida Sökningar kan göras antingen på företagsnamn eller på organisationsnummer i Länken öppnas i ett nytt fönsterDatabasen för kungörelser.

När kan uppgifterna i registret göras gällande med rättslig verkan?

Tredje man kan åberopa uppgifterna i registret som rättsligt giltig information om ett företag. Den information som registrerats anses ha kungjorts för tredje man. Detta gäller både själva uppgifterna och de handlingar som ligger till grund för registreringen. I praktiken innebär detta att tredje man bör kontrollera de registrerade uppgifterna om ett företag innan en affärsförbindelse inleds.

Reglerna för hur tillförlitlig informationen i registret är finns i § 10-1 i lagen om registrering av företag (lov om registrering av foretak). Kortfattat kan man säga att uppgifter som registrerats enligt reglerna anses ha kommit till tredje mans kännedom.

En mer ingående förklaring är att i de fall där en rättsregel bestämmer rättsläget för tredje man angående huruvida denne kände till ett visst sakförhållande eller inte, anses uppgifter som registrerats i registret ha kommit till tredje mans kännedom.

När anmälan om registrering borde ha skickats in för registrering (men så inte har skett), och dessa uppgifter är i strid med den information som finns registrerad, kan dessa uppgifter inte göras gällande gentemot tredje man. Ett undantag från denna regel är när tredje man kände till eller borde ha känt till sakförhållandet. I denna situation kan tredje man inte med fog hävda att de registrerade uppgifterna kunde göras gällande.

Det norska företagsregistrets historia

Det norska företagsregistret inrättades 1988 som en fortsättning på de tidigare nära 100 register som fördes av lokala sorenskrivarkontor.

Relaterade länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterLov om registrering av foretak

 Island

Vad innehåller företagsregistret?

Företagsregistret är sedan 2003 en avdelning inom Riksskattestyrelsen där uppgifter registreras om följande juridiska personer:

 1. fysiska personer, företag och andra enheter som bedriver affärsverksamhet
 2. institutioner och statliga bolag
 3. institutioner och företag som ägs av kommuner
 4. föreningar, organisationer och enheter, andra än fysiska personer, som ansvarar för förvaltning av tillgångar eller är skattepliktiga
 5. andra verksamheter som Riksskattestyrelsen/företagsregistret anser bör registreras i offentligt register.

Registret ska innehålla följande information om ovannämnda juridiska personer som är tillämplig:

 1. Namn
 2. Identifikationsnummer, adress
 3. Juridisk form
 4. Datum för bildande
 5. Namn, adress och identifikationsnummer för chefer
 6. Verksamhetskod (ISAT-nummer)
 7. Likvidation
 8. Övriga upplysningar som enligt lag måste registreras.

Vid registreringen utfärdar registret ett unikt identifikationsnummer för enheten.

Företagsregistret ger offentliga organ, företag och privatpersoner information ur registret enligt en förordning som fastställts av ansvarig minister i fråga om informationens omfattning och avgifter.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Information om namn, adress, juridisk form, ISAT-nummer och momsnummer är tillgängliga kostnadsfritt för allmänheten på webbplatsen för Riksskattestyrelsen/företagsregistret.

Ytterligare information är avgiftsbelagd och förhoppningsvis kommer den att finnas tillgänglig i webbplatsens nätbutik 2016.

Hur söker man i Islands företagsregister?

På webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterRiksskattestyrelsen är det möjligt att söka kostnadsfri information. Den finns ännu dock bara på isländska. För ytterligare information är det nödvändigt att ta kontakt via telefon eller e-post till dess att nätbutiken öppnas nästa år.

Det isländska företagsregistrets historia

Fram till 1980 registrerades företagen lokalt. År 1980 inrättades ett särskilt register för aktiebolag, varvid Islands statistiska centralbyrå som utfärdade identifieringsnummer för dessa företag. Från och med 1997 registreras alla företag utom bolag med obegränsat ansvar i företagsregistret och från 2014 registreras även sistnämnda typ av bolag där, vilket innebär att det idag endast finns ett officiellt företagsregister på Island.

 Liechtenstein

Företagsregisteret (Handelsregister) omfattar hela Liechtenstein. Det förs av Amt für Justiz i Vaduz.

Företagsregistret är ett offentligt register och förutsätts vara korrekt. Dess huvudsyfte är att säkerställa rättssäkerheten för handel genom att offentliggöra rättsförhållanden som regleras genom privaträtten, i synnerhet omständigheter angående fysiska och juridiska personer som bedriver verksamhet vad gäller ansvar och befogenhet att agera.

Vad innehåller företagsregistret?

Företagsregistret innehåller uppgifter om alla registrerade juridiska personer med säte i Liechtenstein och om liechtensteinska förvaltningsbolag (Treuhänderschaften). Bland uppgiftena ingår fakta och relationer varav några måste föras in i registret enligt lag medan andra förs in frivilligt jämte relevanta styrkande handlingar.

Handlingar avseende oregistrerade förvaltningsbolag lämnas också till företagsregistret, liksom uppgifter om stiftelser (Stiftungen) som inte är registrerade.

Är tillgången till företagsregistren kostnadsfri?

Tillgången till företagsregistret är avgiftsbelagd.

Partiell information om registrerade juridiska personer och annan juridisk information kan fås kostnadsfritt i registrets affärsindex (Firmenindex) via länken Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.oera.li/hrweb/ger/firmensuche_afj.htm, och certifierade fullständiga uppgifter kan beställas mot en avgift via samma länk.

Hur söker man i Liechtensteins företagsregister?

Företagsregistret, inklusive anmälningar och styrkande handingar, är offentligt.

Affärsindexet (Firmenindex) kan användas för att söka efter en registrerad juridisk person med hjälp av namn, handelsnamn eller registreringsnummer.

När kan uppgifterna i registret göras gällande med rättslig verkan?

Enligt artikel 3a i direktiv 2009/101/EG, ändrat genom direktiv 2012/17/EU, måste medlemsstaterna lämna information som förklarar bestämmelserna i nationell lagstiftning som innebär att tredje part kan förlita sig på handlingar och uppgifter som avses i artikel 2. Genom Gemensamma EES-kommitténs beslut av den 8 oktober 2013 är direktiv 2012/17/EU införlivat med EES-avtalet.

Utom där lagstiftningen så föreskriver, krävs endast ett partiellt offentliggörande eller ett offentliggörande av utdrag, då poster i företagsregistret publiceras i sin helhet och utan dröjsmål av det amerikanska justitiedepartementet i den officiella tidningen (artikel 956.1 i person- och företagslagen (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR)). Furstendömet Liechtenstein officiella kungörelseorgan heter Amtsblatt och utges i elektroniskt (artikel 16 i kungörelselagen (Kundmachungsgesetz).

Registerposter, ändringar och strykningar i företagsregistret kan åberopas av personer som handlar i god tro. Innehållet i registerposter, ändringar eller strykningar kan göras gällande gentemot den registrerade parten förutsatt att dessa inlämnats med dennes samtycke (artikel 948.1 och 948.2 PGR).

I förhållande till tredje man blir en registerpost giltig dagen efter det att den kungjorts, men dock endast om lagstadgat krav på kungörelse föreligger (artikel 947.2 PGR).

Enligt artikel 949 PGR blir en registerpost offentlig när registreringen blivit giltig kan ingen längre hävda att de inte hade kännedom om registerposten. Finns dock krav på att en viss omständighet måste registreras, och så ej har skett, kan denna göras gällande gentemot tredje man endast om det kan bevisas att tredje man kände till den.

Företagsregistrets historia

Uppgifterna i Liechtensteins företagsregister fördes ursprungligen på registerkort. Alla nuvarande uppgifter, liksom en stor del av de äldre, finns nu tillgängliga elektroniskt.

Ytterligare information

Registerposterna offentliggörs i lagstadgat format i det elektroniska kungörelseorganet, och kan endast åberopas av tredje man från och med dagen efter kungörelsedagen. Vid eventuella skillnader mellan registerposten och den offentliggjorda informationen, har registerposten företräde.

Registerposternas offentliggörande och verkan

Företagsregistrets offentliga natur

Företagsregistret, med anmälningar och styrkande handlingar, är offentligt. Registerposterna kan läsas av vem som helst. Handlingar i registret om aktiebolag (Aktiengesellschaften), kommanditbolag (Kommanditaktiengesellschaften) och bolag med begränsat ansvar (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) kan konsulteras utan begränsning. När det gäller organ med andra juridiska former måste frågeställaren bevisa att legitimt intresse föreligger (artikel 953 PGR).

Offentliggörande av registerposter

Utom när lagen föreskriver att endast partiellt offentliggörande eller offentliggörande av utdrag krävs, kungörs registerposterna i sin helhet och utan dröjsmål av justitieministeriet i det officiella kungörelseorganet. Alla handlingar och uppgifter som enligt lag måste lämnas och offentliggöras, kungörs på samma sätt (artikel 956 ff. PGR). Den information som offentliggjorts kan åberopas omedelbart från och med slutet av den dag då den kungjordes.

Offentliggöranden om aktiebolag (Aktiengesellschaften), kommanditbolag (Kommanditaktien­gesellschaften) och bolag med begränsat ansvar (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) sker i det officiella kungörelseorganet i form av en hänvisning till registerposten och till de styrkande handlingarna och uppgifterna. Detsamma gäller i fråga om alla juridiska personer som bedriver affärsmässig handel. I övriga fall offentliggörs en hänvisning till registerposten på annat sätt (artikel 957 PGR).

Registerposternas giltighet i förhållande till tredje man

En registerpost blir giltig med avseende på tredje man dagen efter kungörelsen, men dock endast om lagstadgat krav om kungörelse föreligger (artikel 947.2 PGR).

I fråga om aktiebolag (Aktiengesellschaften), kommanditbolag (Kommanditaktien­gesellschaften) och bolag med begränsat ansvar (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) kan registrerade och offentliggjorda omständigheter inte åberopas mot tredje man om de avser en rättshandling som skett inom femton dagar efter den dag då registerposten blev giltig och tredje man kan visa att han inte kände till den och inte kunde ha förväntats känna till den (artikel 949.1a PGR).

När registreringen blivit giltig i förhållande till tredje man kan ingen längre påstå sig ha varit okunnig om registerposten (artikel 949.1 PGR).

Registerposterna utgör fullständiga bevis för de omständigheter som de styrker, såvida det inte kan visas att de är felaktiga (artikel 949.3 PGR).

Skillnader mellan inlämnade uppgifter och offentliggjorda

Vid eventuella skillnader mellan registerposten och den information som offentliggjorts, har registerposten företräde, följt av den offentliggjorda informationen och slutligen innehållet i de styrkande handlingarna. I händelse av skillnader föreligger mellan en registerpost och offentliggjord information kan tredje man som handlar i god tro även göra den offentliggjorda informationen gällande mot den registrerade parten (artikel 959.2 och 959.3 PGR).

Relaterade länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterPerson- och bolagslagen (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) av den 20 januari 1926 (offentliggjord i LGBl. 1926 nr 4)

Länken öppnas i ett nytt fönsterKungörelselagen (Kundmachungsgesetz) av den 17 april 1985 (offentliggjord i LGBl. 1985 nr 41)

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörordning om det officiella kungörelseorganet (Amtsblattverordnung) av den 4 september 2012 (offentliggjord i LGBl. 2012 nr 284)

Senaste uppdatering: 20/05/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Företagsregister i medlemsstaterna - Belgien

Här finns information om det belgiska handelsregistret.

Vad finns i det belgiska handelsregistret?

Det belgiska handelsregistret la Banque carrefour des Entreprises (BCE) förvaltas av det Länken öppnas i ett nytt fönsterfederala ministeriet för ekonomi. Registret har tagits fram för att minska byråkratin och göra det möjligt att identifiera enskilda företag. Alla företag måste enligt lag finnas i registret. Företagens etableringsställen finns också i registret. Det rör sig om de adresser där företagen driver sin verksamhet. Handelsregistret innehåller också länkar till andra databaser. Det innehåller inte enbart företag utan även andra juridiska personer såsom fysiska personer som driver näringsverksamhet, offentliga företag och i vissa fall även utländska företag.

Är det kostnadsfritt att använda det belgiska handelsregistret?

Ja, man kan söka gratis i databasen på webbplatsen Public Search.

Med hjälp av sökmotorn kan man söka på företag eller etableringsställen utifrån olika sökkriterier. En Open Data-fil kan användas kostnadsfritt och även återanvändas om man registrerar sig. Med hjälp av webbtjänsten Public Search kan man importera en stor del av de offentliga uppgifterna till sina egna applikationer. Den tjänsten är avgiftsbelagd.

Hur söker man i det belgiska handelsregistret?

Med hjälp av funktionen Public Search kan man söka information om aktiva och inaktiva företag, både juridiska och fysiska personer, och deras etableringsställen.

Vilka uppgifter finns i registret?

Om företaget:

 1. Företagets registreringsnummer
 2. Status
 3. Rättslig ställning
 4. Datum för verksamhetsstart
 5. Namn
 6. Adress till bolagets säte
 7. Telefonnummer
 8. Fax
 9. e-postadress‑
 10. Webbplats
 11. Företagstyp
 12. Antal etableringsställen
 13. Företagets verksamhet
 14. Styrkt yrkesbehörighet och grundläggande ledningskompetens
 15. Kvaliteter
 16. Tillstånd
 17. Verksamhet (moms och organet för social säkerhet, ONSS)
 18. Ekonomiska uppgifter
 19. Koppling till andra företag
 20. Länkar (Moniteur belge (officiella tidningen), 
  Belgiens nationalbank
  och registret över arbetsgivare hos ONSS)

Om etableringsstället:

 1. Företagets registreringsnummer
 2. Status
 3. Etableringsställets nummer
 4. Datum för verksamhetsstart
 5. Etableringsställets namn
 6. Adress
 7. Telefonnummer
 8. Fax
 9. e-postadress
 10. Webbplats
 11. Tillstånd
 12. Verksamhet som omfattas av ONSS och (icke) kommersiell verksamhet

Hur pålitliga är uppgifterna i registret?

Företagen måste offentliggöra vissa upplysningar och handlingar för att garantera rättsverkan i förhållande till tredje part. I Belgien sker detta genom att handlingar och upplysningar offentliggörs i Moniteur belge (officiella tidningen) samt att årsräkenskaperna offentliggörs hos centralen för balansräkningar vid Belgiens nationalbank. Artikel 76 i företagslagen anger vilken rättsverkan som handlingar och upplysningar har efter att de offentliggjorts.

Artikel 76 i företagslagen fastställer att de handlingar och upplysningar som måste offentliggöras har rättsverkan i förhållande till tredje part först från och med den dag när utdrag ur dem offentliggjorts i Moniteur belge eller de nämnts i tidningens bilagor. Undantaget är de fall där företaget kan bevisa att tredje part känt till dem på förhand.

Tredje part kan dock göra gällande handlingar som inte har offentliggjorts.

Vad gäller transaktioner som ägt rum innan 16 dagar har förflutit efter offentliggörandet, har dessa handlingar inte rättsverkan i förhållande till den tredje part som kan bevisa att det varit omöjligt att känna till dem.

Vid brist på överensstämmelse mellan den text som lämnats in och den text som offentliggjorts i bilagorna till Moniteur belge, har den sistnämnda inte rättsverkan i förhållande till tredje part. Tredje part kan dock göra den gällande om företaget inte bevisar att denna haft kännedom om den text som lämnats in.

Vid brist på överensstämmelse mellan de handlingar som måste upprättas på ett av Belgiens officiella språk och de översättningar till ett eller flera av EU:s officiella språk som lämnats in frivilligt, har de översättningar som offentliggjorts frivilligt inte rättsverkan i förhållande till tredje part. Tredje part kan dock göra gällande de översättningar som offentliggjorts frivilligt om inte företaget bevisar att de haft kännedom om den version som avses i artikel 67 första paragrafen andra strecksatsen i företagslagen, nämligen avskrift av giltiga handlingar, kopior eller original av icke officiellt underskrivna handlingar [ i elektronisk form eller inte] som måste lämnas in vid handelsdomstolens kansli.

På handelsregistrets webbplats Public Search finns under företagsuppgifterna länkar till Moniteur belge och centralen för balansräkningar vid Belgiens nationalbank.

Sökningar

Här är länken till webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterPublic Search.

Det finns fyra olika sökmöjligheter under flikarna:

 • Sökning på nummer (om man känner till företagsnumret eller numret på etableringsstället)
 • Sökning på namn
 • Sökning på adress
 • Sökning på verksamhet

Webbplatsen finns på fyra språk: engelska, franska, nederländska och tyska.

Allmän information om handelsregistret finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen för Federala ministeriet för ekonomi (avsnittet ”Entreprises et Indépendants”, rubriken ”Banque carrefour des Entreprises”).

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska handelsregistret, Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala justitieministeriet, Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala ministeriet för ekonomi, små och medelstora företag, egenföretagare och energi

Senaste uppdatering: 18/01/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Företagsregister i medlemsstaterna - Bulgarien

Detta avsnitt innehåller en översikt över Bulgariens företagsregister och registret Bulstat. Bulgarien garanterar att principerna om offentlighet, öppenhet och informationssäkerhet iakttas i fråga om dessa register.

Vad innehåller det bulgariska företagsregistret?

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet bulgariska företagsregistret förvaltas av registerbyrån vid justitieministeriet. Näringsidkare och filialer till utländska näringsidkare förs in i registret, vid sidan av de uppgifter om dem som enligt lagen ska anges. Företagsregistret offentliggör beslut och handlingar som har samband med näringsidkare och utländska näringsidkares filialer som enligt lag ska hållas tillgängliga för offentlig inspektion.

Företagsregistret är en elektronisk databas som innehåller de uppgifter som enligt lagen ska registreras och de handlingar som enligt lagen ska hållas tillgängliga för offentlig inspektion i samband med näringsidkare och utländska näringsidkares filialer. Akter om näringsidkare och utländska näringsidkares filialer förvaras i elektronisk form. Akterna innehåller ansökningar, handlingar som styrker de registrerade uppgifterna, förklaringar och andra handlingar, som också kan innehålla personuppgifter som identifierar personer som företräder eller förvaltar den berörda enheten.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Företagsregistret är offentligt. Alla har kostnadsfri tillgång till företagsregistrets databas. I enlighet med en ändring av lagen om företagsregistret (ZTR) av den 1 januari 2013 ska tillgången till akter om näringsidkare som förts in i företagsregistret registreras. Detta innebär att tillgången till skannade handlingar som lagrats i en viss näringsidkares ”akt” sker på grundval av antingen en elektronisk signatur eller ett certifikat som utfärdats av registerbyrån. Registerbyrån utfärdar certifikatet utan kostnad.

Hur man söker i det bulgariska företagsregistret

Företagsregistret är tillgängligt dygnet runt på adressen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.brra.bg/Default.ra.

Vem som helst kan söka i registret efter en uppgift eller en handling.

På företagsregistrets portal kan man söka med hjälp av följande kriterier:

 • Namn eller unik identifieringskod för näringsidkare eller utländska näringsidkares filialer.
 • Namn eller id-nummer, eller företagsnamn eller unik identifieringskod för partner eller ensamma kapitalägare.
 • Namn eller id-nummer, eller företagsnamn eller unik identifieringskod för medlemmar i den juridiska personens (näringsidkarens) organ.
 • I akten för näringsidkare, utländska näringsidkares filialer och dess rättsliga föregångare och rättsinnehavare kan man söka efter alla registrerade uppgifter och handlingar.

Det finns också en betaltjänst där användare med egna sökkriterier kan söka i hela databasen. Abonnemanget på tjänsten kostar 30 000 lev per år (enligt systemet för statliga avgifter som upptas av registerbyrån), men för statliga myndigheter är den fullständiga tillgången till databasen kostnadsfri.

Intyg kan uthämtas antingen direkt vid registerbyrån eller översändas på elektronisk väg (en avgift avläggs i enlighet med ovannämnda system).

Kopior av handlingar i registret kan uthämtas antingen direkt vid registerbyrån eller översändas på elektronisk väg (en avgift avläggs i enlighet med ovannämnda system).

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Bulgarien har antagit de principer i relevant EU-lagstiftning som reglerar giltigheten för införande eller strykning av poster i företagsregistret och offentliggörande av handlingar som rör näringsidkare. De särskilda nationella arrangemangen regleras i lagen om företagsregistret.

Enligt lagen om företagsregistret anses en registerpost vara känd för tredje part som agerar i god tro från dagen för införandet i registret. Till dess att 15 dagar har förlöpt efter införandet av en registerpost kan denna post inte åberopas gentemot en tredje part som kan visa att han eller hon omöjligen kunde ha känt till registerposten. Tredje parter får åberopa en uppgift eller handling som ska registreras, även om registreringen ännu inte har gjorts, om inte lagen uttryckligen anger att uppgiften eller handlingen vinner laga kraft först efter registreringen. Om en registerpost stryks förlorar den sin rättsverkan. Tredje parter anses få kännedom om handlingar i registret när dessa offentliggörs.

Tredje parter som agerar i god tro får åberopa en registrering eller ett offentliggörande, även om den registrerade eller den offentligjorda uppgiften eller handlingen inte existerar. När det gäller tredje parter som agerar i god tro betraktas uppgifter eller handlingar som inte förts in i registret som icke existerande.

Det bulgariska företagsregistrets historia

En reform av registret inleddes den 1 januari 2008 när lagen om företagsregistret trädde i kraft.

Reformen gav följande resultat:

 1. Ansvaret för att föra register över företag överfördes från domstolarna till ett förvaltningsorgan - registerbyrån.
 2. Alla register vid de regionala domstolarna konsoliderades i en centraliserad elektronisk databas som innehåller de uppgifter som måste registreras och de handlingar som måste hållas tillgängliga för offentlig inspektion, samt alla inlämnade handlingar, beslut om att inte föra in uppgifter eller handlingar i registret samt företagshandlingar. Till följd av detta var alla näringsidkare tvungna att registrera sig på nytt före den 31 december 2011.
 3. Offentlighetsprincipen är av grundläggande betydelse i registreringsförfarandet. Registerbyrån är enligt lag skyldig att säkerställa fri tillgång utan kostnad till de ansökningar och bifogade handlingar som finns i företagsregistrets it-system.
 4. Registreringsförfarandet genomförs med hjälp av olika ansökningsformulär. Ansökningstypen beror på näringsidkarens typ och på förhållandena vid tidpunkten för registreringen.

Hur man lämnar in ansökningar till företagsregistret

Ansökningar kan antingen lämnas in direkt till registerbyråns registreringsenhet eller på elektronisk väg genom företagsregistrets portal Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.brra.bg/Default.ra.

Ansökningar i pappersform kan lämnas in vid vilket som helst av registerbyråns kontor, oavsett var näringsidkaren har sitt huvudkontor. När ansökan i pappersform har godtagits av registreringsenheten skannas den och lagras som en bilaga i företagsregistrets it-system. Handlingar som bifogas måste vara original eller kopior som bestyrkts av sökanden eller av notarius publicus.

Elektroniska ansökningar kan när som helst lämnas in via företagsregistrets portal.

Hur granskas inlämnade ansökningar?

Varje uppgift eller handling som mottas för införande i företagsregistrets it-system (ansökan, domstolsbeslut, ansökan om rättelse av ett fel, begäran om utnämning av experter, kontrollörer, osv.) ges ett unikt referensnummer i formatet ”ååååmmddttmmss” (år, månad, dag, timme, minut, sekund). När en ansökan, ett domstolsbeslut eller en begäran har fått sitt unika referensnummer överförs handlingen på ett slumpvis sätt av it-systemet till en registreringstjänsteman för granskning. Ansökningar om registrering, strykning eller offentliggörande av handlingar enligt artikel 14 överförs automatiskt, i den ordning de tas emot, så snart registreringstjänstemannen med hjälp av en elektronisk underteckning angett att han eller hon slutfört granskningen av den föregående ansökan och av it-systemet konstateras vara tillgänglig.

Efter ändringar av lagen om företagsregistret som föreskriver att ett avgörande ska utfärdas inom den tidsfrist som anges i artikel 19.2 har it-systemet en funktion som gör det möjligt att handlägga ansökningar i ovan angiven ordning inom tidsfristen på tre dagar. Detta leder till något av följande resultat:

 • Instruktioner som registreringstjänstemannen på elektronisk väg undertecknat efter slutförd granskning och som omedelbart offentliggörs i näringsidkarens konto - ska genomföras inom den tidsfrist som anges i artikel 19.2 i lagen om företagsregistret.
 • Ett avslag, elektroniskt undertecknat av registreringstjänstemannen efter slutförd granskning och omedelbart offentliggjort i företagets konto.
 • En registreringsorder, elektroniskt undertecknad av registreringstjänstemannen efter slutförd granskning, som till dess den tidsfrist som anges i artikel 19.2 i lagen om företagsregistret löper ut visas i företagets konto med angivande av att man ”väntar in tidsfristen på tre dagar”. När den lagstadgade tidsfristen löpt ut genomför it-systemet automatiskt registreringen och genererar referensnumret i ovan angivet format. Året, månaden och dagen motsvarar tidpunkten för det automatiska offentliggörande som utförs av it-systemet, medan timmen, minuten och sekunden motsvarar tidpunkten när registreringstjänstemannen fattade beslut om registrering föregående dag.

Vad innehåller BULSTAT-registret?

Länken öppnas i ett nytt fönsterBULSTAT-registret innehåller information om följande:

 1. Juridiska personer som inte är näringsidkare.
 2. Filialer till utländska enheter som inte är näringsidkare.
 3. Handelsrepresentationer för utländska enheter enligt artikel 24 i lagen om investeringsfrämjande.
 4. Utländska juridiska personer som bedriver affärsverksamhet i Bulgarien och är permanent etablerade där.
 5. Utländska juridiska personer vars faktiska ledning är belägen i Bulgarien.
 6. Utländska juridiska personer som äger fast egendom i Bulgarien.
 7. Organisatoriska enheter inom ramen för lagen om skyldigheter och avtal, däribland hantverksföretag och försäkringssammanslutningar enligt artikel 8 i socialförsäkringslagen.
 8. Enheter som bidrar till socialförsäkringssystemet och som inte är fysiska personer.
 9. Filialer till och avdelningar av enheter enligt punkterna 1 och 8 samt avdelningar av näringsidkare som förts in i företagsregistret.
 10. Fysiska personer som utövar ett fritt yrke eller ett hantverk.
 11. Utländska medborgare som inte har ett bulgariskt identitetsnummer eller ett identitetsnummer för utlänningar och som
 • tillhandahåller oberoende personliga tjänster i Bulgarien, bl.a. genom en permanent inrättning, bas eller facilitet,
 • förvärvar fast egendom,
 • bidrar till socialförsäkringssystemet.
 1. Andra fysiska personer – som bidrar till socialförsäkringssystemet.
 2. Utländska personer/enheter som är föremål för särskild registrering enligt skattelagstiftningen, även sådana som är undantagna från skatt enligt ett internationellt avtal som har trätt i kraft och i vilket Republiken Bulgarien är part.

Är tillgången till BULSTAT-registret kostnadsfri?

Länken öppnas i ett nytt fönsterBULSTAT-registret är inte kostnadsfritt. För att få tillgång till uppgifter måste man vara registrerad och betala en avgift. Minimiavgiften är 10 lev.

BULSTAT-registrets historia

I enlighet med den bulgariska nationalförsamlingens beslut av den 8 juni 1995 anförtroddes det nationella statistikinstitutet (NSI) uppgiften att inrätta, föra och utveckla BULSTAT-registret. Det enhetliga statliga registret över företagsenheter, ”BULSTAT”, togs i bruk i Bulgarien den 1 januari 1996. Den 17 juni samma år antog nationalförsamlingen statistiklagen. I denna lag föreskrivs metoden för inrättande, drift och användning av det enhetliga BULSTAT-registret för identifiering av aktörer som bedriver affärsverksamhet på Bulgariens territorium. BULSTAT-registret har utvecklats till ett av landets främsta administrativa register, och år 2000 gjordes uppgifterna i registret tillgängliga via Länken öppnas i ett nytt fönsterregistrets webbplats.

Den 11 augusti 2005 överfördes förvaltningen av BULSTAT-registret till registerbyrån. Från och med den 1 augusti 2008 var näringsidkare och filialer till utländska näringsidkare som förts in i register över företag och kooperativ vid distriktsdomstolarna, i enlighet med den lag om företagsregister som då var i kraft, tvungna att registrera sig på nytt vid registerbyrån senast den 31 december 2011.

Hur man lämnar in ansökningar till BULSTAT-registret

Beroende på deras ställning ska enheter som önskar upptas i BULSTAT-registret tillhandahålla följande:

1. en kopia av ett beslut eller annan handling enligt följande:

a) juridiska personer: urkunder och handlingar som anger den eller de fysiska personer som förvaltar och/eller företräder enheten.

b) handelsrepresentationer för utländska enheter enligt artikel 24 i lagen om investeringsfrämjande: en handling som intygar registrering i Bulgariens industri- och handelskammare (BTPP).

c) utländska juridiska personer: en handling som intygar att den juridiska personen bedriver affärsverksamhet i Bulgarien och ett legaliserat dokument som intygar ursprunget för utländska juridiska personer i det berörda landet.

d) organisatoriska enheter som inte är juridiska personer enligt lagen om skyldigheter och avtal och försäkringsfonder enligt artikel 8 i socialförsäkringslagen: bolagsavtal och bevis på registrering vid skattemyndigheten.

a) filialer och avdelningar: urkunder och handlingar som anger den person som förvaltar och/eller företräder dem.

e) andra enheter än de som anges i a–e, som bidrar till socialförsäkringssystemet: handlingar som bevisar identitet och/eller att en specifik verksamhet bedrivs, när lagen så kräver.

2. ansökan på en standardblankett som godkänts av registerbyråns verkställande direktör.

3. identifieringskort, vid registrering av en stängning/strykning eller en ändring av omständigheter.

4. en handling som bevisar att en statlig avgift betalats enligt det system som godkänts av Bulgariens regering.

5. ett frågeformulär och/eller ett kontrollformulär om registrering för enheter som förts in i det särskilda registret.

När handlingarna har lämnats in förs dessa omgående in i registret.

Online-kontrollen består av följande uppgifter:

 • Enhetligt identifieringsnummer
 • Verksamhetsutövarens namn
 • Verksamhet
 • Handling om inrättande (urkund)/ändring/upphörande
 • Huvudkontorets/ledningens adress
 • Uppgifter om telekommunikation
 • Personal i chefsställning/företrädare
 • Kollektivt förvaltningsorgan
 • Det kollektiva förvaltningsorganets sammansättning: - företräder/företräds av
 • Verksamhetens syfte
 • Partner/ägare
 • Uppdelning av ägande
Senaste uppdatering: 30/08/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Företagsregister i medlemsstaterna - Tjeckien

I denna avdelning finns en översikt över det offentliga registret i Tjeckien, som är uppdelat i föreningsregistret, handelsregistret, registeret över stiftelser, registret över institut, registret över andelsföreningar för lägenheter samt registret över allmännyttiga föreningar.

Vad innehåller det offentliga registret?

I det offentliga registret registreras lagstadgad information rörande juridiska personer som omfattas av privaträtten. De generella reglerna om offentliga register återfinns i § 120 i lag nr 89/2012, civillagen. Närmare regler om det offentliga register som förs av domstolarna återfinns i lag nr 304/2013 om offentliga register över juridiska och fysiska personer. En del av registret utgörs av ett dokumentregister som innehåller lagstadgade handlingar (t.ex. stiftelseurkund, stadgar, årsredovisning osv.). Det offentliga registret förs av den registerförande domstolen. Justitieministeriet är administrativt ansvarig myndighet. Det offentliga registret omfattar följande:

 • Föreningar
 • Fackföreningar
 • Internationella fackföreningsorganisationer
 • Arbetsgivarorganisationer
 • Internationella arbetsgivarorganisationer
 • Lokalföreningar
 • Lokalorganisationer till fackföreningar
 • Lokalorganisationer till internationella fackföreningar
 • Internationella arbetsgivarorganisationer
 • Lokalorganisationer till internationella arbetsgivarorganisationer
 • Egenföretagare – fysiska personer– som finns införda i handelsregistret
 • Handelsbolag
 • Kommanditbolag
 • Aktiebolag med begränsad ansvarighet
 • Aktiebolag
 • Kooperativ
 • Statliga företag
 • Spin-off-företag
 • Allmännyttiga föreningar
 • Stiftelser
 • Välgörenhetsfonder
 • Institut
 • Organisationer med statsbidrag
 • Andelsföreningar för lägenheter
 • Europeiska ekonomiska intressegrupperingar
 • Anläggning som ägs av utländska personer
 • Europeiska kooperativa föreningar
 • Europabolag

Vilken information som ska registreras regleras genom lag nr 304/2013 om offentliga register över juridiska och fysiska personer. Basuppgifter som ska föras in är t.ex. namn eller företagsnamn (s.k. firma) och säte, typ av verksamhet, juridisk form, identifieringsnummer, namn och adress eller firma och säte för bemyndigade företrädare.

Är tillgången till det offentliga registret kostnadsfri?

Registret förs elektroniskt. Sökningar kan göras gratis via portalen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.justice.cz/ eller direkt på registrets hemsida Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Det offentliga registret är helt öppet, och vem som helt kan göra sökningar och ta kopior eller utdrag.

Hur söka i det offentliga registret?

Det tjeckiska offentliga registret har ett avancerat sökverktyg online. Sökningar kan göras på företagsnamn eller identifieringsnummer.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Offentliggörande av handlingar

Den registerförande domstolen offentliggör registreringar, ändringar eller strykningar liksom deponering av handlingar (även i elektronisk form) snarast möjligt efter registrering. Uppgifter och handlingar i registret kan kommas åt på distans. Domstolen offentliggör uppgifterna och tillhandahåller på begäran officiellt certifierade kopior. Dessa är elektroniskt signerade med kvalificerat certifikat och finns kostnadsfritt tillgängliga på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterTjeckiens justitieministerium. Domstolen offentliggör uppgifterna och kan (på begäran även styrkt) lämna en partiell eller fullständig kopia av registerposten eller av handlingarna eller utfärdar ett intyg om att en viss uppgift inte finns i registret. Uppgifter och handlingar införda i registret före den 1 januari 1997 lämnas endast ut som papperskopior om de inte redan finns i elektronisk form.

Åberopande av handlingar och uppgifter

Den registrerade kan inte hävda att uppgifter och handlingar i registret är oriktiga om någon i god tro och på lagenligt sätt agerar med dem som underlag.

Den registrerade kan först från och med dagen för offentliggörandet, gentemot en tredje part, hävda oriktigheter i uppgifter och innehåll i handlingar som enligt lag måste offentliggöras, såvida det inte kan visas att tredje part redan dessförinnan kände till bristerna. Den registrerade kan dock inte göra en sådan invändning när det gäller åtgärder som har vidtagits inom 15 dagar efter offentliggörandet, om tredje part visar att han eller hon inte kunnat ha kännedom om det som invändningen avser.

Tredje part kan alltid åberopa uppgifter och handlingsinnehåll som inte har offentliggjorts, såvida inte avsaknaden av offentliggörande innebär att de är ogiltiga.

Registrerad information som inte uppfyller kraven

Om innehållet i en registerpost strider mot en bindande lagbestämmelse, och andra sätt att få rättelse saknas, uppmanar domstolen den registrerade att avhjälpa situationen. Gäller det en juridisk person som underlåter att göra rättelsen inom föreskriven frist kan domstolen på eget initiativ fatta beslut om likvidation, om detta gagnar skyddet av tredje part.

Om ordalydelsen i en registerpost skiljer sig åt mellan den tjeckiska versionen och en på ett främmande språk eller mellan handlingar på tjeckiska och en frivilligt ingiven översättning enligt § 74.1 i lagen om offentliga register över juridiska och fysiska personer, kan tredje part inte åberopa ordalydelsen på det främmande språket. Tredje part kan åberopa ordalydelsen i en handling som offentliggjorts eller ingetts till registret på främmande språk, såvida inte den registrerade bevisar att tredje part var medveten om ordalydelsen i uppgifterna eller innehållet i handlingen som ingetts på tjeckiska.

Senaste uppdatering: 13/05/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på danska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Företagsregister i medlemsstaterna - Danmark

Här får du en överblick över det danska bolagsregistret

Näringslivsstyrelsen

Det danska bolagsregistrets historia

Näringslivsstyrelsen inrättades den 1 januari 2012.

Styrelsen har cirka 700 medarbetare. Näringslivsstyrelsens uppgifter utfördes tidigare av eller Närings- och företagsnämnden (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen), Närings- och byggnadsnämnden (Erhvervs- og Byggestyrelsen) eller It- och telenämnden (It- og Telestyrelsen)

Näringslivsstyrelsen är en del av närings- och tillväxtministeriet.

Vad innehåller bolagsregistret?

På webbplatsen erhvervsstyrelsen.dk finns upplysningar om alla styrelsens verksamhetsområden, bland annat det danska bolagsregistret CVR.dk.

Webbplatsen CVR.dk är den samlade ingången till uppgifter och upplysningar om alla företag i Danmark. Oaktat verksamhetsform kan du söka uppgifter om både själva verksamheten (den juridiska enheten) och produktionsenheterna (p-enheter).

För vissa verksamhetsformer – i synnerhet aktiebolag och handelsbolag – finns närmare uppgifter, bland annat följande: Revision, fakta och rapporter om företaget och de personer som leder det.

Danmark är dessutom anslutet till Europeiska handelsregistret. Den som inte kan danska kan söka uppgifter om danska företag på sitt eget språk genom att gå in på Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska handelsregistret. Europeiska handelsregistret innehåller uppgifter om nästan alla länder i EU.

Är tillgången till bolagsregistret kostnadsfri?

Grundläggande uppgifter, företagsrapporter, fullständiga rapporter och utskrifter från centrala bolagsregistret kan hämtas kostnadsfritt. Du kan dessutom köpa andra upplysningar om företag, till exempel redovisningsuppgifter. Följande upplysningar är kostnadsfritt tillgängliga för allmänheten:

Utskrift från centrala bolagsregistret

Upplysningar om en fullt ut ansvarig deltagares privata adress, om den är en annan än företagsadressen, lämnas ut på begäran.

Anläggningar

Uppgifter om anläggningar ger en översikt av anknutna produktionsenheter med information om deras:

 • Firma, adress och säte
 • Verksamhetsform
 • Bransch
 • Antal anställda

Företagsrapport

Företagsrapporten innehåller följande:

 • Momsregistreringsnummer (registreringsnummer för grönländska företag)
 • Företagets firma, adress och säte
 • Alternativ handelsbeteckning
 • Upplysning om eventuell börsnotering
 • Teckningsregler
 • Status
 • Personkrets (stiftare, direktion, styrelse) - utan adresser
 • Bokföringsperiod
 • Datum för senast offentliggjorda årsrapport

Fullständig rapport

Den fullständiga rapporten innehåller alla uppgifter i företagsrapporten samt följande information:

 • Ändamål
 • Personkrets (stiftare, direktion, styrelse) - med adresser
 • Revision
 • Aktiekapital
 • Datum för grundandet
 • Datum för de tre senast offentliggjorda årsrapporterna
 • Budgetår
 • Historik

Kort personförteckning

Personsökningen visar en persons företagsanknytningar

Utvidgad personförteckning

Den utvidgade personförteckningen innehåller dessutom uppgifter om företagets hela personkrets.

Databas

Databasen kan leverera strukturerade uppgifter med hjälp av angivna kriterier.

Oavsett om man behöver uppgifter om ett enskilt företag, en persons företagsanknytning, eller en förteckning över företag inom ett visst geografiskt område eller i en viss bransch, kan man vända sig till databasen. Man kan själv göra ett utdrag eller en förteckning med egna kriterier genom att klicka in sina val i databasen. Det går både enkelt och snabbt.

Massutdrag

Massutdrag erbjuds av centrala bolagsregistret och innebär en möjlighet att med hjälp av en förteckning med cvr-nummer eller p-nummer få ut uppgifter ur centrala bolagsregistret. Det är också möjligt att begära enskilda utdrag.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Artikel 14 i bolagslagen genomför artikel 3.1 i företagsdirektivet i dansk företagslagstiftning och beskriver i vilken mån registeruppgifter kan ligga till grund för rättsliga anspråk. I artikel 14 i företagslagen står följande [ej officiell översättning]:

”Uppgifter som har offentliggjorts i näringslivsstyrelsens it-system anses ha kommit till tredje mans kännedom. Första stycket är dock inte tillämpligt på åtgärder som vidtagits inom 16 dagar efter offentliggörandet, om det kan styrkas att tredje man inte kunde ha haft kännedom om de offentliggjorda förhållandena.

Innan offentliggörande ägt rum i näringslivsstyrelsens it-system kan förbehåll som måste registreras och offentliggöras inte göras gällande gentemot tredje man, om det inte kan styrkas att denne haft kännedom om dessa. Det faktum att ett sådant förbehåll ännu inte offentliggjorts hindrar inte tredje man att åberopa det.”

Ansvar för riktigheten i de registrerade uppgifterna

Anmälaren ansvarar för att de lämnade uppgifterna är korrekta, enligt artikel 8 i regeringsförordningen om registrering samt artikel 15.2 i företagslagen. Anmälaren kan bli straffrättsligt ansvarig om det inte är tillåtet att lämna uppgifterna eller om de lämnade uppgifterna är felaktiga.

Näringslivsstyrelsen kontrollerar inte riktigheten i de lämnade uppgifterna, utan registrerar de uppgifter som lämnas. Detta gäller oavsett om uppgifterna registreras manuellt eller om företaget själv registrerar dem på webbplatsen virk.dk.

Näringslivsstyrelsen kan hållas skadeståndsskyldig för användningen av registrerade uppgifter eller handlingar som är felaktiga på grund av styrelsens handlande, till exempel felaktig handläggning.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDanska företagsmyndigheten (Erhvervsstyrelsen)

Länken öppnas i ett nytt fönsterCentrala bolagsregistret (Det Centrale Virksomhedsregister)

Länken öppnas i ett nytt fönsterDanska närings- och tillväxtministeriet (Erhvervs- og Vækstministeriet)

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska handelsregistret

Senaste uppdatering: 07/11/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Tyskland

Här hittar du en översikt över Tysklands företagsregister.

Vad innehåller företagsregistret?

Den tyska Länken öppnas i ett nytt fönsterhandelsregisterportalen förvaltas av justitieministeriet i delstaten Nordrhein–Westfalen för de övriga tyska delstaternas (Länder) räkning. Portalen ger tillgång till samtliga tyska handels- och företagsregister.

På  Länken öppnas i ett nytt fönsterhandelsregisterportalen finns närmare upplysningar på engelska, franska, italienska, nederländska, polska, spanska och turkiska, även om själva registeruppgifterna i huvudsak är på tyska.

Ytterligare information om register, företag och kungörelser av konkurser, årsredovisningar/finansrapporter och kapitalmarknadsinformation finns på webbplatsen för det  Länken öppnas i ett nytt fönstertyska företagsregistret (Unternehmensregister). Även om informationen som sådan främst är på tyska (kapitalmarknadsinformation finns delvis på engelska eller andra språk), finns själva plattformen i en engelsk, fransk, italiensk och spansk version. Företagsregistret är dessutom kopplat till handelsregisterportalen, så att det är möjligt att söka även bland dess uppgifter.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Registreringen i företagsregistret är gratis. Att söka på enskilda företag och ta del av publikationer och ägarinformation (Unternehmensträgerdaten) kostar inte heller något. Varje gång du begär fram uppgifter knutna till ett registreringsnummer (aktuella uppgifter, kronologiska uppgifter, historiska uppgifter eller specifika handlingar) uttas emellertid en avgift på 4,50 euro (utskrift) eller 1,50 euro (nedladdning).

Hur man söker i företagsregistret

Med förbehåll för tillgänglig information finns det två sökfunktioner på Länken öppnas i ett nytt fönsterhandelsregisterportalens webbplats (Länken öppnas i ett nytt fönsterenkel sökning och Länken öppnas i ett nytt fönsteravancerad sökning). På webbplatsen för det Länken öppnas i ett nytt fönstertyska företagsregistret erbjuds också en sökfunktion.

När kan uppgifterna i registret göras gällande med rättslig verkan?

I § 15 i den tyska Länken öppnas i ett nytt fönsterhandelslagen finns de nationella bestämmelser som tredje man kan åberopa sig på vad gäller sådana handlingar och uppgifter som förtecknas i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga (EUT L 258, 1.10.2009, s. 11) – jfr artikel 3.5, 3.6 och 3.7 i detta direktiv.

Enligt § 15 kan företaget endast åberopa sådana förhållanden som har registrerats och kungjorts, eller som redan var kända för tredje man (§ 15 första stycket 1 i handelslagen). En tredje man måste godta korrekt registrerade och kungjorda förhållanden. Detta gäller dock inte vid rättshandlingar som äger rum inom femton dagar efter kungörelsen, om tredje man kan visa att han varken kände till eller kunde ha känt till förhållandet (§ 15 andra stycket i handelslagen).

Om en registreringspliktig omständighet inte har kungjorts korrekt, kan en tredjeman ändå göra gällande den kungjorda informationen gentemot den part för vilken omständigheten registrerades, såvida inte berörd tredje man kände till avvikelsen (§ 15 tredje stycket i handelslagen).

Företagsregistrets historia

Sedan 2007 finns alla registeruppgifter tillgängliga i elektroniskt format.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterTysklands handelsregisterportal

Länken öppnas i ett nytt fönsterAvancerad sökning

Länken öppnas i ett nytt fönsterEnkel sökning

Länken öppnas i ett nytt fönsterTysklands företagsregister

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska företagsregistret

Senaste uppdatering: 29/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Företagsregister i medlemsstaterna - Estland

Här hittar du information om det estniska företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande företag och stiftelser.

Vad innehåller företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande företag och stifelser?

Företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande företag och stiftelser sköts av registreringsavdelningen vid distriktsdomstolen i Tartu. Registren förs vid domstolarna för garantera registreringsmyndighetens oberoende och juridiska sakkunskap. Registeruppgifterna har ett avgörande bevisvärde syftar till att garantera rättssäkerhet. En uppgift i företagsregistret förutsätts vara korrekt och kunna göras gällande gentemot tredje man, såvida inte berörd tredje man kände till, eller borde ha känt till, en förekommande oriktighet. En registeruppgift kan inte göras gällande med avseende på transaktioner som genomförs inom femton dagar efter det att uppgiften fördes in, om tredje man kan visa att han inte kände till, eller inte kunde förväntas ha känt till, registreringens innehåll. I sådana fall kan en tredje man i god tro förlita sig på uppgifterna i registret och, till exempel när han ingår ett kontrakt, utgå ifrån att den som i registret står angiven som ledamot i styrelsen har rätt att teckna avtal för företaget i fråga.

Vissa rättsliga omständigheter måste registreras för att få verkan: till exempel kan en styrelseledamots rätt att teckna avtal vara begränsad enligt stadgarna, eller enligt det avtal som har ingåtts med styrelseledamoten, men endast sådana begränsningar som är inskrivna i registret kan göras gällande gentemot tredje man.

Vissa viktiga omständigheter får verkan direkt när de skrivs in i registret: till exempel får en ökning av företagets aktiekapital verkan från den tidpunkt då ökningen registreras i företagsregistret, och således inte från den dag då beslutet om ökningen fattades eller från den tidpunkt då tillskotten görs. Samma sak gäller för inrättande av en juridisk person, ändring i stadgar eller i samband med företagskoncentration, uppdelning och omvandling.

Registren förs elektroniskt.

Registreringsavdelningen vid Tartus distriktsdomstol är registerförande myndighet för företagsregistret. Registret omfattar uppgifter om egenföretagare, företag (aktiebolag, privata aktiebolag, kollektiva företag, kommanditbolag, kommersiella sammanslutningar, Europabolag, europeiska kooperativa föreningar och europeiska sammanslutningar för territoriellt samarbete) samt filialer till utländska företag med säte i Estland.

Registret om icke-vinstdrivande företag och stiftelser innehåller uppgifter om icke-vinstdrivande företag och stiftelser (icke-vinstdrivande föreningar omfattar också lägenhetsföreningar, byggnadsföreningar och andra ideella organisationer, politiska partier, fackföreningar, kyrkor, församlingar, sammanslutningar av församlingar samt kloster) i Estland.

För varje registrerad egenföretagare, juridisk person och filial till utländska företag upprättas följande:

 • Registerkort.
 • Företagsakt (i företagsregistret) eller offentlig akt (för icke-vinstdrivande företag och stiftelser).
 • Registerakt.

Företagsakterna och de offentliga akterna innehåller handlingar som en juridisk person, en egenföretagare eller en filial till ett utländskt företag har lämnat in till registret enligt lag, till exempel stiftelseurkund, stadgar och andra handlingar som finns inskrivna i det offentliga registret. Domstolsavgöranden, överklaganden, korrespondens och andra handlingar som inte finns i företagsakterna eller de offentliga akterna finns i registerakten.

Följande uppgifter finns på registerkortet för juridiska personer, egenföretagare eller filialer till utländska företag:

 • Företagets namn, namn och registreringskod.
 • Hemvist eller stadgeenligt säte och företagets adress.
 • Uppgifter om egenföretagaren och uppgifter om upphörande av personens verksamhet och verksamhetens säsongsmässiga eller tillfälliga art.
 • Uppgifter om personer med ställning som företrädare (styrelseledamöter, allmänna partner, begränsade partner eller tredje parter med rätt att företräda, konkursförvaltare och likvidatorer) samt bestämmelser om ställning som företrädare och vilka befogenheter som gäller när man företräder den juridiska personen.
 • Uppgifter om befullmäktigade.
 • Juridisk form för företaget eller typ av företag.
 • Datum då stadgarna godkändes.
 • Aktiekapital.
 • Anteckningar om grundandet av ett privat aktiebolag utan tillskott.
 • Anteckningar om att andelarna har registrerats i det estniska centralregistret över värdepapper.
 • Början och slut för räkenskapsåret.
 • Den information om konkurs som krävs enligt lag.
 • Anteckningar om koncentrationer, uppdelning och förändring av företaget och om dess upplösning och avregistrering.
 • Hänvisningar till registreringar som gjorts av registrator enligt lag utan att företaget har begärt det.
 • Uppgifter om förvaringsinstitut för handlingar från ett likviderat företag.
 • Stiftelsens mål.
 • Andra uppgifter som krävs enligt lag.

Ansökningar i registerärenden handläggs genom ett skriftligt förfarande inom ramen för den frivilliga rättsvården. Uppgifter förs in i registret efter en ansökan eller ett domstolsbeslut eller på annan grund som fastslås i lag. Ansökningar om att föra in uppgifter i registret måste antingen vara digitalt undertecknade eller ha formen av en notariatshandling.

Uppgifterna i företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande företag och stiftelser är offentliga. Var och en har rätt att undersöka uppgifterna i registerkortet och handlingar som finns i företagsakter eller offentliga akter och få kopior av dem. Akter i registret får granskas av behöriga statliga myndigheter, av domstolar under rättegångsförfaranden och av andra personer eller enheter som har ett legitimt intresse av att göra det.

Företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande företag och stiftelser sköts av centrumet för register och informationssystem. Detta centrum erbjuder också nedanstående tjänster.

Företagsregister

Företagsregistret bygger på databaserna vid registreringsavdelningen vid distriktsdomstolen, och visar uppgifter i realtid om alla juridiska personer, egenföretagare och filialer av utländska företag som är registrerade i Estland. I företagsregistret kan du göra följande:

 • Gratis se registerkort, allmänna uppgifter och uppgifter om skulder.
 • Göra sökningar via namn, registeringskod, plats, verksamhet mm.
 • Mot avgift se årsrapporter, stadgar och andra elektroniska företagshandlingar eller offentliga handlingar, personuppgifter och affärsmässiga säkerheter osv.
 • Följa information om företagsförfaranden och uppgiftsförändringar i realtid.
 • Gratis kontrollera eventuella företagsförbud för estniska personer eller enheter.
 • Gratis se listor över medlemmar i politiska partier.
 • Se länkar mellan olika företag och personer.

Ytterligare information finns på centrumet för register och informationssystems Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats - Företagens registreringsportal

Företagsportalen

Företagens registreringsportal är en plattform som gör det möjligt för personer och enheter att själv lämna in handlingar till registreringsavdelningarna vid distriktsdomstolarna. Ansökningar om att registrera ett nytt företag, ändra uppgifter, likvidera ett företag eller stryka ett företag ur registret kan lämnas in via portalen. Man kan också upprätta årsrapporter och lägga in dem via portalen. Estniska, finska, portugisiska och belgiska medborgare kan använda portalen och identifiera sig med hjälp av sina id-kort. Estniska och litauiska medborgare kan logga in via den mobila id-tjänsten. Man kan också logga in på portalen via länkar till internetbanker på hemsidan. Företagens registreringsportal finns på hemsidan för Länken öppnas i ett nytt fönstercentrumet för register och informationssystem.

Europeiska företagsregistret

Det europeiska företagsregistret är ett webbaserat söksystem som ger officiell information om Europabolag. Sökningar kan göras från Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen.

 • Det finns uppgifter från Länken öppnas i ett nytt fönster24 länders företagsregister.
 • Sökningar kan göras både på företags- och personnamn.
 • De Länken öppnas i ett nytt fönstertillgängliga uppgifterna varierar mellan länderna.
 • Uppgifterna i registret har olika rättslig innebörd i olika länder.
 • Sökfunktionen kan användas både av privatpersoner och av företag.
 • Tjänsten är avgiftsbelagd.

Är tillgången till Estlands rättsdatabas kostnadsfri?

Du kan få tillgång uppgifter i domstolens register på Länken öppnas i ett nytt fönsterregistreringsavdelningen, på Länken öppnas i ett nytt fönsternätet och vid Länken öppnas i ett nytt fönsternotariatkontor. Tillgången till företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande företag och stiftelser och till handling i akter är gratis vid registreringsavdelningen.

Ingen avgift tas ut för nätsökningar på juridiska personer, egenföretagare och utländska bolags filialer eller på information om domstolsförfaranden. Tillgången till uppgifter på registerkort är också gratis. För alla andra sökningar (inklusive på historiska registreringsuppgifter) tas en avgift ut liksom för tillgång till årsrapporter, bolagsordningar och andra handlingar. Avgiften betalas direkt via en banköverföring över nätet. Avtalskunder som har rätt att använda utökade sökningsparametrar betalar via månatlig faktura. Avgifterna för att använda uppgifterna i företagsregistret fastställs i en Länken öppnas i ett nytt fönsterförordning utfärdad av justitieministern.

En avgift tas ut för att konsultera uppgifter i registret och handlingar i akter vid ett notariatkontor. Avgifterna fastställs i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om notariatavgifter.

Hur man söker i Estlands företagsregister

Sökningar i företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande företag och stiftelser kan göras via e-företagsregistret på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen för centrumet för register och informationssystem.

När kan uppgifterna i registret göras gällande med rättslig verkan?

Här beskrivs hur användningen av uppgifter och handlingar i företagsregistret regleras i Estland.

Företagsregistret förs av registreringsavdelningen vid distriktsdomstolen i Tartu. Företagsregistret omfattar uppgifter om egenföretagare, filialer till utländska företag och företag (aktiebolag, privata aktiebolag, kollektiva företag, kommanditbolag, kommersiella sammanslutningar, Europabolag, europeiska kooperativa föreningar och europeiska sammanslutningar för territoriellt samarbete). Företagsregistret förs på estniska.

En uppgift i företagsregistret förutsätts vara korrekt och kunna göras gällande gentemot tredje man, såvida inte berörd tredje man kände till, eller borde ha känt till, en förekommande oriktighet. En registeruppgift kan inte göras gällande med avseende på transaktioner som genomförs inom femton dagar efter det att uppgiften fördes in, om tredje man kan visa att han inte kände till, eller inte kunde förväntas ha känt till, registreringens innehåll. I sådana fall kan en tredje man i god tro förlita sig på uppgifterna i registret och, till exempel när han ingår ett kontrakt, utgå ifrån att den som i registret står angiven som ledamot i styrelsen har rätt att teckna avtal för företaget i fråga.

Vissa rättsliga omständigheter måste registreras för att få verkan: till exempel kan en styrelseledamots rätt att teckna avtal vara begränsad enligt stadgarna, eller enligt det avtal som har ingåtts med styrelseledamoten, men endast sådana begränsningar som är inskrivna i registret kan göras gällande gentemot tredje man.

Vissa viktiga omständigheter får verkan direkt när de skrivs in i registret: till exempel får en ökning av företagets aktiekapital verkan från den tidpunkt då ökningen registreras i företagsregistret, och således inte från den dag då beslutet om ökningen fattades eller från den tidpunkt då tillskotten görs. Samma sak gäller för inrättande av en juridisk person, ändring i stadgar eller i samband med företagskoncentration, uppdelning och omvandling.

För varje registrerad egenföretagare, juridisk person och filial till utländska företag upprättas följande:

 • Registerkort.
 • Företagsakt.
 • Registerakt.

Företagsakten innehåller handlingar som en juridisk person, en egenföretagare eller en filial till ett utländskt företag har lämnat in till registret enligt lag, till exempel stiftelseurkund, stadgar och andra handlingar som finns inskrivna i det offentliga registret. Domstolsavgöranden, överklaganden, korrespondens och andra handlingar som inte upptagits i företagsakterna återfinns i registerakten.

Handlingar på främmande språk ska lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning till estniska. Den ska vara auktoriserad av en auktoriserad translator eller notarie eller vara en översättning till estniska där en notarie har intygat översättarens namnteckning. Ett företag kan inte förlita sig på en översättning som avviker från originaltexten. Tredje man kan göra gällande en översättning som har lämnats in till registret, såvida inte det berörda företaget kan visa att tredje man var medveten om att översättningen inte var korrekt.

Uppgifterna i företagsregistret är offentliga. Var och en har rätt att undersöka uppgifterna i registerkortet och handlingar som finns i företagsakter och få kopior av dem. Akter i registret får granskas av behöriga statliga myndigheter, av domstolar under rättegångsförfaranden och av andra personer eller enheter som har ett legitimt intresse av att göra det.

Den som vill ta del av handlingar i akten eller begära kopior av dessa kan vända sig till registreringsavdelningen, företagsregistret eller en notarie.

Det estniska företagsregistrets historia

Uppgifterna i det estniska företagsregistret går tillbaka till den 1 september 1995 och uppdateras regelbundet.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska företagsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterSökning i företagsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsportalen

Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsregister

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegistreringsavdelningar

Länken öppnas i ett nytt fönsterNotarier

Senaste uppdatering: 14/05/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Irland

Här hittar du en översikt över Irlands företagsregister.

Vad innehåller det irländska företagsregistret?

I Länken öppnas i ett nytt fönsterföretagsregistret finns vissa handlingar som handhas av Companies Registration Office i enlighet med de skyldigheter som företagen måste uppfylla enligt the Companies Acts, 1963-2012.  Registret innehåller basinformation om företagen, exempelvis:

 • adress
 • datum för företaget bildande
 • datum för senaste årsdeklarationen

Alla handlingar som inges av företag i enlighet med the Companies’ Acts är offentliga. Företagsprofiler kan köpas. Profilen innehåller ett utdrag ur informationen i registret, bl.a. företagets högre chefer och direktörer, inteckningslån samt en förteckning över arkiverade handlingar.

Är tillgången till det irländska företagsregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången till företagens basinformation är kostnadsfri. En avgift tas dock ut för nedladdning av övriga uppgifter.

Hur man söker i det irländska registret över företag och företagsnamn

Sökningar kan göras med företags-/organisationsnummer eller -namn. Det finns fyra möjliga namnsökningar:

 • ”Contains all these words” (Innehåller alla dess ord) är en sökning efter namn som innehåller angivna ord (rekommenderas).
 • ”Starts with this phrase” (Börjar med denna fras) är en sökning efter namn som börjar med den angivna frasen.
 • ”Contains this phrase” (Innehåller denna fras) är en sökning efter namn som innehåller den angivna frasen.
 • Alphasort-sökning görs med en sträng som skapas genom att alla vanliga ord tas bort, t.ex. ”Ireland”, ”Limited”, ”The” och ”And” och genom att blanksteg, komman, bindestreck osv. sorteras bort från företagsnamnet. För att göra en sådan sökning förfar man på detta sätt med företagsnamnet.

Namnsökningar kan begränsas genom tillägg av adressuppgifter.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Companies Registration Office (CRO) är den centrala instans som förvarar lagstadgad information om företag i Irland. Companies Act 2014 är med tillhörande lagstiftning den rättsliga grund enligt vilken företagen är skyldiga att lämna information till CRO som registrerar och offentliggör den.

Uppgifterna i företagsregistret kommer från tredje part, som lämnat dem i enlighet med lagstadgade skyldigheter, bl.a. skyldigheten att inte uppsåtligen eller av oaktsamhet lämna oriktiga uppgifter till CRO. CRO kan inte bestyrka riktigheten av de uppgifter som har lämnats in av tredje part.

Den person som lämnar in vissa handlingar och uppgifter ska enligt lagen underteckna en försäkran om att han eller hon anser att nödvändiga uppgifter och handlingar har lämnats in. I enlighet med Statutory Declarations Act 1938 i dess ändrade lydelse, riskerar var och en som medvetet lämnar in en falsk eller vilseledande försäkran åtalas och dömas till fängelse eller böter, eller bådadera.

I enlighet med avsnitt 876 i the Companies Act 2014 är det dessutom straffbart att på lagstadgade formulär uppsåtligen eller av oaktsamhet lämna oriktiga uppgifter till CRO.

Historik över Irlands företagsregister

De elektroniska uppgifterna i registret är fullständiga vad avser alla företag med normal status.

Relaterade länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska företagsregistret

Senaste uppdatering: 10/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Grekland

Vad innehåller företagsregistret i Grekland?

I Grekland kallas företagsregistret det allmänna elektroniska handelsregistret (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.ΜΗ., GEMI). Det regleras av lag nr 3419/2005 (Greklands officiella tidning, serie I, nr 297/06-12-2005). I registret finns alla offentligt tillgängliga uppgifter och dokument rörande företag. Registrets webbplats fungerar som ”officiell tidning” för offentliggörande av information rörande företag. De personer eller sammanslutningar av personer som anges i artikel 1(1) i lag nr 3419/2005 måste föras upp i registret.

På webbplatsen kan du söka efter information om följande företagstyper:

a. Fysiska personer som driver näringsverksamhet och som har ett företag eller en inrättning eller som handlar genom ett huvudsakligt eller sekundärt verksamhetsställe i Grekland.

b. Sammaslutningar av enskilda som bedriver näringsverksamhet genom ett huvudsakligt eller sekundärt verksamhetsställe i Grekland, och alla kommersiella företag, förutsatt att de inrättades enligt grekisk rätt – handels- och kommanditbolag, kooperativ som omfattas av civilrättslig lagstiftning (inkluderar ömsesidiga försäkringsbolag och kreditföreningar), och privata och offentliga aktiebolag – och enskilda med anmälningsskyldighet enligt artikel 39 i presidentdekretet av den 27.11/14.12.1926.

c. Europeiska ekonomiska intressegrupper i enlighet med förordning 2137/1985/EEG (EGT L199, rättelse L 247) som har sitt säte i Grekland.

d. Europeiska företag i enlighet med förordning 2157/2001/EG (OJ L 294) som har sitt säte i Grekland.

e. Europeiska kooperativa föreningar i enlighet med 1435/2003/EG (EUT L 207) som har sitt säte i Grekland.

f. Parter inom de ovannämnda kategorier som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller sitt säte i Grekland måste också registrera eventuella filialer som de har i Grekland.

g. Utländska företag av den typ som anges i artikel 1 i direktiv 68/151/EEG (EGT L 65), i dess ändrade lydelse enligt artikel 1 i direktiv 2003/58/EG (EUT L 221) vilka har sitt säte i en annan EU-medlemsstat måste registrera eventuella filialer eller kontor som de har i Grekland.

h. Utländska företag som är baserade i ett icke EU-land vilka hare en rättslig form som liknar ett av de utländska företag som anges i punkt g ovan måste registrera eventuella filialer eller kontor som de har i Grekland.

i. Andra fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av personer som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller sitt säte utomlands och som inte kan hänföras till g och h måste registrera eventuella filialer eller kontor genom vilka de bedriver handel i Grekland.

j. Samriskföretag.

k. Företag av civilrättslig lagstiftning omfattade företag som anges i artikel 784 i civillagen.

l. Fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av personer som bedriver eller avser att bedriva en ekonomisk verksamhet eller yrkesverksamhet utan att därigenom bli näringsidkare.

Vilka handlingar och uppgifter registreras i det grekiska företagsregistret?

Registreringen av ett registreringsskyldigt företag måste inbegripa följande uppgifter:

a. Företagets, filialens eller kontorets registreringsnummer.

b. Det registreringskontor eller den registreringsavdelning som gjorde den ursprungliga eller den påföljande registreringen och den ansvariga tjänstemannens fullständiga namn.

c. Registreringsansökans referensnummer och registreringskod.

d. Om det enligt gällande lagstiftning krävs handlares licens, yrkesbehörighet eller tillstånd för etablering och drift för att inrätta en näringsverksamhet eller börja bedriva handel: uppgifter om det beslut som fattats av den myndighet eller avdelning som var behörig att bevilja detta.

e. Domstolsavgöranden varigenom ett företag förklaras insolvent eller försätts i ackord eller något annat kollektivt förfarande för att uppfylla borgenärernas krav. Registreringen inbegriper även företagslikvidatorernas, förvaltarnas etc. fullständiga namn liksom uppgift om föräldrarnas fullständiga namn, id-kort- och passnummer, födelseplats och födelsedatum, medborgarskap och hemadress.

f. Details of court decisions terminating, suspending or annulling the legal situations referred to in point (e) above.

g. Information that has to be published in accordance with insolvency law.

h. Uppgifter om pågående insolvensförfaranden eller medling eller andra kollektiva förfaranden.

i. Antal filialer eller kontor som företaget har i Grekland samt adress och registreringsnummer för vart och ett av dessa.

j. Antal filialer eller kontor som företaget har utomlands samt adress och andra uppgifter rörande dessa.

I. Följande uppgifter registreras och offentliggörs med avseende på företag som är baserade i Grekland:

a) Stiftelseurkund eller stadgar.

b) Ändringar av stiftelseurkund eller stadgar, inbegripet eventuella förlängningar av företagets varaktighet, samt eventuella senare ändringar av stiftelseurkunden eller stadgarna, med fullständig text efter ändringar fram till den berörda tidpunkten.

c) Uppgifter om utnämning och entledigande av samt personuppgifter om personer som i egenskap av lagstadgat företagsorgan eller medlemmar av ett sådant organ:

aa) är bemyndigade att företräda företaget gentemot tredje man; om det är fråga om flera personer ska det anges om dessa kan handla självständigt eller om de agerar gemensamt,

bb) kan företräda företaget inför domstol,

cc) deltar i ledningen, övervakningen eller kontrollen av företaget,

d) åtminstone en gång årligen, storleken på det tecknade kapitalet, om stiftelseurkunden eller stadgarna omnämner ett auktoriserat kapital, såvida inte en ökning av det tecknade kapitalet nödvändiggör en ändring av stadgarna,

e) de räkenskapshandlingar för varje år som ska offentliggöras i enlighet med rådets direktiv 78/660/EEG (EGT L 222, 14.8.1978), 83/349/EEG (EGT L 193, 18.7.1983), 86/635/EEG (EGT L 372, 31.12.1986) och 91/674/EEG (EGT L 374, 31.12.1991);

f) eventuellt byte av säte,

g) företaget likvidation,

h) eventuella domstolsavgöranden varigenom företaget föreklaras ogiltigt,

i) utnämning av likvidatorer samt dessas personuppgifter,

j) avslutande av likvidation och avförande ur registret.

II. Följande uppgifter registreras och offentliggörs om utländska företag som avses i artikel 1 i direktiv 68/151/EEG (EGT L 65), i dess ändrade lydelse enligt artikel 1 i direktiv 2003/58/EG (EGT L 221), och som har sitt säte i en EU-medlemsstat:

a) Filialens adress.

b) Filialens verksamhet.

c) Företagsregistret i den medlemsstat där företagets akt finns och företagets registreringsnummer i det registret.

d) Företagets namn och form, och filialens namn, om det inte är samma som företagets.

e) Utnämning och entledigande av samt personuppgifter om de personer som är bemyndigade att företräda företaget gentemot tredje man och inför domstol

aa) om de anses vara ett lagstadgat företagsorgan eller medlemmar av ett sådant organ, i enlighet med artikel 2.1 i direktiv 2009/101/EG (EUT L 258, 1.10.2009),

bb) i egenskap av företagets ständiga företrädare med avseende på filialens verksamhet, med angivande av omfattningen av deras befogenheter.

f) Likvidation av företaget, utnämning av och personuppgifter om likvidatorerna, likvidatorernas befogenheter samt slutförandet av likvidationen, inklusive en hänvisning till medlemsstatens register, insolvensförfaranden, ackord, offentligt ackord eller eventuella liknande förfaranden som företaget är föremål för.

g) Företaget räkenskaper, såsom dessa upprättats, granskats och redovistats i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat i vilket företaget är hemmahörande i enlighet med direktiv 78/660/EEG (EGT L 222, 14.8.1978), 83/349/EEG (EGT L 193, 18.7.1983) oh 84/253/EEG (EGT L 126/20, 12.5/1984)

h) Stängning av filialen.

Hur söker man i det grekiska företagsregistret?

Du kan söka efter offentliggjord företagsinformation på webbplatsen för det Länken öppnas i ett nytt fönsterallmänna elektroniska handelsregistret med hjälp av endast en av följande uppgifter rörande företaget:

 1. Skatteidentifieringsnummer (Α.Φ.Μ.).
 2. Registreringsnummer (Γ.Ε.ΜΗ.).
 3. Företagsnamn.
 4. Förkortning av företagsnamnet.

Är tillgången till det grekiska företagsregistret gratis?

Var och en har tillgång till uppgifterna om ett företag i Länken öppnas i ett nytt fönsterregistret utan kostnad. Var och en kan också ladda ner, skriva ut handlingar, uppgifter eller meddelanden som lagts ut på registrets webbplats, antingen av registret eller av de registreringsskyldiga. Den som vill erhålla officiella (autentiska) intyg eller kopior av handlingar eller uppgifter som registrerats i ett företags akt i registret kan anmäla sig gratis på Länken öppnas i ett nytt fönsterregistrets öppenhetsavdelning.

Officiella intyg eller kopior av handlingar och uppgifter utställs mot en avgift som betalas via den relevanta online-applikationen. Intyg eller kopior av de relevanta handlingarna eller uppgifterna kan levereras på två sätt: digital via registrets applikation för kommunikation med allmänheten eller per post till den berörda adressaten, oavsett var i världen.

Hur kontrolleras autenticiteten av de officiella intyg eller kopior som utfärdas av det grekiska företagsregistret?

Kontrollen utförs via det Länken öppnas i ett nytt fönsterallmänna elektroniska företagsregistret.

För att erhålla handlingarna ska den berörda personen ange intygets eller kopians referensnummer och den avdelning som utfärdade handlingen.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Handlingarna i företagens akter är tillförlitliga, eftersom registret är den enda tillgängliga plattformen för offentliggörande av företagsrelaterad information och fungerar som ”utsedd nationell tidning”, avsedd för offentliggörandet av obligatoriska handlingar och uppgifter i den mening som avses i artikel 3.5 i direktiv 2009/101/EG. Det allmänna elektroniska företagsregistret är kopplat till registren i övriga medlemsstater (nationella register) genom en uppsättning IT-verktyg (”den centrala europeiska plattformen”) inom ramen för systemet för sammankoppling av register enligt direktiv 2012/17/EU. Registrering av handlingar och uppgifter i det allmänna elektroniska företagsregistret äger rum efter en kontroll som utförs av registrets personal. Kontrollen rör huruvida handlingarna och uppgifterna är lagliga, korrekta, otvetydiga och fullständiga och huruvida alla relevanta avgifter som lagen föreskriver har betalats. Förtutsett att denna kontroll inte avslöjar något som kan hindra registrering kommer den ansvariga avdelningen att föra in de berörda uppgifterna om företaget i registret. Om ansökan, de bifogade handlingarna eller andra underlag inte uppfyller lagens krav eller är inkorrekta eller ofullständiga kommer den ansvariga avdelningen att kontakta den berörda personen, per post eller per fax eller e-post, för att få till stånd nödvändiga förtydliganden, rättelser eller kompletteringar av ansökan, styrkande handlingar eller bifogade dokument inom en frist på fem arbetsdagar. Denna tidsfrist kan förlängas upp till en månad om det är motiverat med hänsyn till omständigheterna och typen av uppgifter som ska registreras. En frist av denna typ innebär förlängning av varje annan laglig tidsfrist för registreringa av information. Om inget svar inkommer inom femdagarsfristen eller eventuella beviljade förlängningar, eller om den berörda personen lämnar uppgifter som inte anses uppfylla lagens krav eller som är inkorrekta eller ofullständiga, kommer ansökan om registrering att avslås genom ett motiverat beslut från den ansvariga avdelningen. Eventuella betalda registreringsavgifter återbetalas inte. För handelsbolag och kommanditbolag, offentliga och privata aktiebolag, kooperativ som regleras av civilrättsliga regler, europeiska ekonomiska intressegrupperingar som anges i förordning 2137/1985/EEG (OJ L199, korrigendum 247) vilka är baserade i Grekland, Europabolag som anges i förordning 2157/2001/EG (EGT L 294) vilka är baserade i Grekland, europeiska kooperativa föreningar som anges i förordning1435/2003/EG (EUT L 207) vilka är baserade i Grekland samt sådana av civilrättslig lagstiftning omfattade bolag som anges i artikel 784 i civillagen, kommer registrering av omständigheter, förklaringar, handlingar och annan information i det allmänna elektroniska företagsregistret att ge följande verkningar:

a. Juridiska personer inom ovannämnda kategorier som är under upprättande erhåller ställning som juridisk person.

b. Konvertering (med förbehåll för de särskilda bestämmelser som rör konvertering av bolag) till aktiebolag, familjebolag, kooperativ som omfattas av civilrättslig lagstiftning, europeiska ekonomiska intressegruppering, Europabolag eller europeiska kooperativa föreningar.

c. Ändring av stiftelseurkund eller stadgar.

d. Fusion eller uppdelning, som ska ske efter registrering och innan det bolag som upplöses genom fusionen eller uppdelningen avförs ur registret.

e. Likvidation efter beslut av delägarna eller efter utfärdande av relevant förvaltningsakt.

f. Återupptagande.

Enligt uttryckliga bestämmelser i punkt 4 i lag nr 3419/2005 antas relevanta uppgifter i registret att vara lagliga och korrekta.

Finns det något särskilt jag behöver veta om det grekiska företagsregistret?

Webbplatsen för det allmänna elektroniska företagsregistret fungerar som ”utsedd nationell tidning”, avsedd för offentliggörandet av obligatoriska handlingar och uppgifter i den mening som avses i artikel 3.5 i direktiv 2009/101/EG. av den 16 september 2009 (EUT L 258). På webbplatsen offentliggörs den allmänna förteckningen över företagsnamn, verksamhetsbeskrivning och all annan information som behövs i samband med allmänhetens användning av registret. Var och en har kostnadsfri tillgång till registret och rätt att konsultera, ladda ner och skriva ut eller på annat sätt reproducera handlingar, uppgifter eller meddelanden som offentliggjorts på registrets hemsida av registret eller en registreringsskyldig.

Som ett led i systemet för sammankoppling av register har det allmänna elektroniska registret till uppgift att: a) kommunicera per e-post med andra nationella register och aa) ta emot information om uppgifter som förvaras i andra nationella register avseende företag som har sitt säte i en medlemsstat och filialer i en annan EU-medlemsstat och bb) tillhandahåller information om de uppgifter som avses i artikel 6.2a och 6.2b i lag nr 3419/2005 om företag som har sitt säte eller sin filial i Grekland enligt led g i punkt 1 i den lagen och b) svara på frågor från enskilda som ställs till den enda europeiska elektroniska kontaktpunkten för systemet för sammankoppling av register (portalen) beträffande informationen under punkt a bb.

Avdelningen för företag och företagsregister i generaldirektoratet för marknader (generalsekretariatet för handel och konsumentskydd) har till uppgift att svara på frågor som ställs via den europeiska elektroniska portalen avseende de dokument och uppgifter som avses i artikel 6.2a och 6.2b i lag nr 3419/2005 för företag vars aktier handlas på Atens börs, banker och bankfilialer i EU:s medlemsstater och tredjeländer, försäkringsaktiebolag och filialer till försäkringsbolag i EU:s medlemsstater och tredjeländer, investmentbolag, företag för förvaltning av värdepapper för fastigheter, investeringsbolag för fastigheter, företag för förvaltning av tillgångar och skulder, investmentbolag och idrottsbolag (fotboll och basket).

Dessutom är avdelningen för företagsregister verksam för alla Greklands handelskamrar och har bland annat till uppgift att via den europeiskaelektroniska portalen svara på frågor om de dokument och uppgifter som avses i artikel 6.2a och 6.2b i lag nr 3419/2005 beträffande alla rättsliga former av företag utöver vad som anges ovan.

Obs! Uppgifterna ovan är endast en översikt som ska informera berörda parter om kopplingen mellan Greklands företagsregister och andra nationella register i EU:s medlemsstater. Mer utförlig information om de rättsliga ramarna finns på följande webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterAllmänna elektroniska handelsregistret.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterElektroniskt offentliggörande av allmänna elektroniska handelsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegistrering av allmänheten för tjänster utförda av allmänna elektroniska handelsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegistrering av företag i det allmänna elektroniska handelsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterKontroll av autenticiteten hos tillstånd och deras kopior utfärdade av det allmänna elektroniska handelsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterLagstiftning om det allmänna elektroniska handelsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterCirkulär om elektroniska tjänster som tillhandahålls av det allmänna elektroniska handelsregistret och Länken öppnas i ett nytt fönstercirkulär om det allmänna elektroniska handelsregistret

Senaste uppdatering: 03/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Företagsregister i medlemsstaterna - Spanien

I Spanien har ”Registradores” (registratorer) ansvar för att föra följande register:

 • Register över mark och egendom (Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles), allmänt kallade fastighetsregister (Registros de la Propiedad).
 • Register över lös egendom (Registros de la Propiedad de Bienes Muebles).
 • Företagsregister (Registros Mercantiles).
 • Register över allmänna avtalsvillkor (Registro de Condiciones Generales de la Contratación).

I avsnittet om fastighetsregister på e-juridikportalen finns en förklaring av Registros de la Propiedad med länkar.

Denna sida innehåller:

 • En beskrivning av företagsregistren i Spanien med länkar.
 • En kortfattad beskrivning av registret över lös egendom med länkar.
 • En kortfattad beskrivning av registret över allmänna avtalsvillkor med länkar.

Vad erbjuder företagsregistret i Spanien?

Rättssäkerhet och ekonomisk säkerhet.

Huvuddragen i det spanska företagsregistersystemet beskrivs nedan.

1.- Syftet med företagsregistret

1.1.- Enheter som måste registreras

 • enskilda företagare
 • affärsdrivande företag
 • ideella organisationer
 • finansinstitut, försäkringsbolag och ömsesidiga försäkringsbolag
 • företag för kollektiva investeringar
 • ekonomiska föreningar
 • sparbanker
 • pensionsfonder
 • filialer till någon av ovanstående
 • filialer till utländska företag
 • utländska företag som flyttar sitt registrerade huvudkontor till Spanien
 • alla företag som bedriver affärsverksamhet, förutsatt att siffrorna för köp som genomförts eller förmedlats eller försäljningssiffrorna överstiger 600 000 euro

1.2.- Företagsregistrets verksamhetsområden

 • Bolagshandlingar. Registreringen av bildandet av ett affärsföretag är den första posten i ett företags historiska register. Därefter avser registreringarna handlingar och avtal med anknytning till bolaget i fråga (till exempel ökning eller minskning av aktiekapitalet, förändringar i styrelsens sammansättning, tillsatta eller avgående förvaltare eller direktörer, insolvensförfaranden, överklaganden av bolagsbeslut osv.).
 • Räkenskapshandlingar. Företagare och bolag måste föra räkenskaper och lämna in räkenskapshandlingarna till det lokala företagsregistret för bestyrkande av företagsregistratorn. Räkenskapshandlingarna ska lämnas in senast fyra månader räknat från slutet av bolagets räkenskapsår. Bolag vars räkenskapsår slutar den 31 december ska således lämna in dem senast den 31 maj.
 • Inlämning av årsbokslut för företagare och andra enskilda som är skyldiga att inge ett sådant. Enligt Plan General Contable (allmän redovisningsplan) är det obligatoriskt att göra årsbokslut. Dessa ska godkännas av delägarna eller aktieägarna inom sex månader räknat från slutet av bolagets räkenskapsår. När de har godkänts ska de sedan lämnas in för obligatoriskt bestyrkande av det lokala företagsregistret före påföljande månads utgång. Företag vars räkenskapsår slutar den 31 december och som har godkänt räkenskaperna senast den 30 juni ska således i normala fall lämna in årsbokslutet senast den 30 juli.
 • Behandling av ansökningar om tillsättning av revisorer och exporter. Aktieägare som innehar 5 procent av aktiekapitalet i ett bolag har rätt att inom tre månader räknat från slutet av räkenskapsåret begära att det lokala företagsregisterkontoret ska utse en revisor. I bolag vars räkenskapsår slutar den 31 december ska delägare eller aktieägare som innehar minst 5 procent av aktiekapitalet senast den 31 mars följande år begära att en revisor utses. De kan också be den lokala företagsregistratorn utse företagsexperter när en apportemission ska genomföras och vid fusioner och delningar.

2.- Rättssäkerhet i det spanska företagsregistret

Företagsregistret är det viktigaste rättsliga instrumentet för att registrera affärsverksamhet. Det är väsentligt för den ekonomiska utvecklingen, som ett verktyg för att minska transaktionskostnaderna.

Registreringar i registret görs efter det att bedömningar har genomförts: kontroll av lagligheten och giltigheten hos innehållet i handlingarna och företagsöverenskommelserna och av befogenheterna och behörigheten hos de personer som ingår dessa.

Registratorns kontroller innebär att registreringarna har en stark rättslig tillförlitlighet:

 1. Innehållet i registret anses vara korrekt och giltigt.
 2. Registrerade handlingar kan göras gällande gentemot tredje man i god tro.
 3. Registreringar i registret skyddas av domstolarna och gäller såvida det inte fastställs genom domstolsbeslut att de är felaktiga eller ogiltiga.
 4. En dom som fastställer att registrerade uppgifter är felaktiga eller ogiltiga påverkar inte de rättigheter som tredje man i god tro lagligen har förvärvat.

Därigenom kan både företag, enskilda och offentliga förvaltningar undvika höga transaktionskostnader, eftersom de har adekvat tillgång till kontrollerade uppgifter om de enheter som de avser att ingå avtalsförhållanden med och om deras rättsliga och ekonomiska situation.

3.- Registreringsförfarandet

Den allmänna principen är att ett officiellt bestyrkande krävs för registrering i företagsregistret. Handlingar kan legaliseras av notariat, domstolar eller förvaltningsmyndigheter. Privata handlingar kan bara registreras i de fall som uttryckligen föreskrivs i lag och enligt reglerna om företagsregister. Exempel på privata handlingar som kan registreras: registrering av företagare som inte är verksamma i rederibranschen, tillsättning av, entledigande från, tillträde till och avsked från befattningar som förvaltare, likvidatorer och revisorer och styrelsers delegering av befogenheter.

Du måste ansöka om att förfarandet ska genomföras. Det innebär, utom i undantagsfall, att förfarandet inleds av den som vill göra registreringen.

Är tillgång till företagsregistret gratis?

Tillgång till företagsregistret i Spanien är inte gratis.

Under Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsregistratorernas avgifter och Länken öppnas i ett nytt fönsterRegler om företagsregistret anges kostnaderna för registrering och offentliggörande.

Registreringsavgifterna är beroende av olika faktorer. Gå in på Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsregistratorernas avgifter.

Kostnaden för offentliggörande varierar mellan 1,20 euro och 24 euro. Gå in på Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsregistratorernas avgifter eller Länken öppnas i ett nytt fönsterSpaniens registratorsamfund.

Hur söker jag i det spanska företagsregistret?

1.- Registrets offentliga karaktär

Företagsregistret är offentligt. Företagsregistratorn har ansvar för att behandla innehållet i registreringarna i registret för yrkesrelaterade ändamål.

2.- Utdrag ur registret

Beskrivning: ett förkortat utdrag ur registret (”nota simple”) har bara informativ karaktär och utgör inte någon autentisk återgivning av innehållet i registreringen. Det innehåller viss eller all information i samband med registreringen i fråga.

Hur du får ett förkortat utdrag: Det finns två sätt:

 • Skriftligen. Genom att begära det personligen från vederbörande företagsregister.
 • Via nätet. Klicka på den första av länkarna längst ned på sidan.

3.- Intyg

Beskrivning: Ett intyg är en kopia, en avskrift eller en återgivning, antingen fullständig eller i form av en sammanfattning, av innehållet i den information som registreringskontoret har. När den har behandlats av registratorn är detta det enda sättet att intyga att registreringen i företagsregistret är autentisk. Registratorerna kan också bestyrka handlingar som deponeras eller arkiveras på registreringskontoret.

Hur du skaffar ett intyg: Du kan bara skaffa intyg genom en skriftlig begäran. Du kan göra detta personligen, med post eller med fax eller liknande. Det är också möjligt att ansöka om elektroniska intyg, vilka är försedda med registratorns erkända elektroniska signatur.

4.- Tillgång till företagsregistret via internet

Se ”Användbara länkar” nedan. Proceduren är mycket enkel – följ bara anvisningarna på webbplatsen nedan:

Du kan betala med kreditkort på webbplatsen om du inte är abonnent eller inte har något godkänt intyg från sammanslutningen av registratorer:

 • Välj ”Card payments” (pagos con tarjeta). Därefter måste du skriva in dina kreditkortsuppgifter.
 • Klicka på ”Enter” (Entrar).

På den här sidan kan du välja mellan ”Land Register” (fastighetsregistret), ”Business Register” (företagsregistret), ”Movable Property Register” (registret över lös egendom) och ”Register of General Contract Conditions” (registret över allmänna avtalsvillkor). Gå till ”Public commercial records” (offentliga kommersiella registreringar).

 • •Välj sedan det område du är intresserad av.

Vem som helst har tillgång till denna interaktiva kommersiella information som lämnas i realtid av sammanslutningen av registratorer med hjälp av denna webbplats. Viss bolagsinformation, inklusive det exakta innehållet i de registrerade årsboksluten, finns tillgänglig på begäran dygnet runt 365 dagar om året. Uppgifterna som hämtas från registrerade bolagshandlingar är aktualiserade och korrekta.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Genom direktiv 2012/17/EU vad avser sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister infördes en artikel 3a i direktiv 2009/101/EG. Artikel 3a rör kravet på medlemsstaterna att tillhandahålla uppdaterad information som förklarar bestämmelserna den nationella lagstiftning som säkerställer att tredje part i enlighet med artikel 3.5, 3.6 och 3.7 kan förlita sig på de uppgifter och varje typ av handlingar som avses i artikel 2. Medlemsstaterna ska särskilt tillhandahålla denna information för offentliggörande på den europeiska e-juridikportalen, i enlighet med portalens bestämmelser och tekniska krav. Informationen i fråga rör hur man, i varje rättssystem, kan ansöka om att få tillgång till de upplysningar som avses artikel 2 i direktivet, och den rör också förutsättningarna att åberopa instrument som förts upp i registret gentemot tredje part.

De uppgifter som avses i artikel 2 i direktivet offentliggörs i det spanska företagsregistret, som omfattas av principerna om personlig form, offentligt intygande, legalitet, legitimitet, offentlig myndighet, verkställbarhet, ägandekedja och offentliggörande.

Av artikel 19 i lag 14/2013 (och dess 13:e tilläggsbestämmelse) om stöd till entreprenörer och deras internationalisering, följer att företagsregistret ska föras i elektroniskt format, med ett gemensamt it-system, i enlighet med lagens krav.

Informationen i företagsregistret offentliggörs som ett intyg eller ett utdrag.

Det intyg som utfärdas av företagsregistratorn är det enda sättet att förmedla företagsregistreringarnas autentiska natur. Hänvisningar till detta intyg förekommer i artikel 23.1 i handelslagen och i artiklarna 12 och 77 förordningen om företagsregistret.

Artiklarna 12 och 78 i förordningen om företagsregistret rör utdrag av alla eller vissa uppgifter som förts in i registret.

Det är också möjligt att konsultera registret online, i enlighet med artikel 79 i samma förordning.

I enlighet med artikel 23.4 i handelslagen och artikel 80 i förordningen om företagsregistret är reglerna om offentliggörande i hypotekslagstiftningen också tillämpliga, särskilt artiklarna 221, 222, 222a, 227 och 248 i hypotekslagen, som ger en möjlighet att offentliggöra information på elektronisk väg. Artikel 110.1 i lag 24/2001 tar upp offentliggörande via registrator med hjälp av en elektronisk signatur, något som också är tillämpligt på företagsregister, som led i införandet av elektronik, IT-verktyg och digital teknik (artiklarna 106 till 115).

I enlighet med artikel 379 i förordningen om företagsregistret är ändamålet med det centrala företagsregistret att, endast i informationssyfte, organisera, registrera och offentliggöra de uppgifter det erhåller från företagsregistren, lagra och offentliggöra namn på företag och juridiska personer, offentliggöra företagsregistrets officiella tidning, föra registret över företag och enheter som har flyttat sitt registrerade säte utomlands utan att förlora sin spanska nationalitet samt kommunicera den information som avses i artikel 14 i förordning (EG) nr 2157/2001. Det centrala företagsregistret kan tillhandahålla utdrag, i enlighet med artikel 23 i handelslagen och artikel 382 i förordningen om företagsregistret, men det kan inte utfärda andra intyg än sådana som avser namn på registrerade företag.

Offentliggörande kan begäras per post, fax eller motsvarande.

På webbplatsen för de Länken öppnas i ett nytt fönsterspanska registratorerna kan du begära uppgifter om registrerade enheter med hjälp av ett sökverktyg (Fichero Localizador de Entidades Inscritas).

Vad gäller verkställbarhet föreskrivs i artikel 9 i förordningen om företagsregistret följande: ”1. Handlingar som omfattas av registreringsplikt får åberopas för verkställighet gentemot tredje part i god tro först efter det att de har registrerats i företagsregistrets officiella tidning. Registeringsprocessen som sådan påverkas inte. 2. Beträffande transaktioner som utförs inom 15 dagar från offentliggörandet ska de handlingar som registrerats och offentliggjorts inte kunna göras gällande gentemot en tredje part som kan visa att det varit omöjligt för vederbörande att känna till dessa. 3. Om det föreligger skillnader mellan offentliggjorda och registrerade uppgifter får en tredje part i god tro förlita sig på den offentliggjorda versionen, om det är mer gynnsamt för denne. Den som bär ansvaret för diskrepansen ska vara skyldig att ersätta den skadelidande parten. 4. Det antas att tredje part handlar i god tro så länge det inte kan visas att denne haft kännedom om en handling som skulle ha registrerats men inte blev det, en handling som registrerats men inte offentliggjorts eller en diskrepans mellan innehållet i offentliggörandet och de uppgifter som förts in i registret.”

Du hittar mer information om

Det spanska företagsregistrets historia

1.- Bakgrund

Föregångarna till den nuvarande lagstiftningen om företagsregister Spanien är

 • Ordenanzas de Bilbao (1737), genom vilka ett register över registreringsnummer och tillstånd att föra flagg för fartyg upprättades,
 • 1885 års Código de Comercio (handelslag).
 • Övergångsbestämmelsen om upprättande av 1885 års företagsregister och de efterföljande förordningarna från 1919 och den 14 december 1956, som ändrats genom dekretet av den 21 juli 1973.

2.- Nuvarande lagstiftning om företagsregister

Allmänna regler i handelslagen av den 22 augusti 1885. De grundläggande bestämmelserna om företagsregister finns i denna lag, men de har ändrats många gånger och senast genom lag nr 19/1989 av den 25 juli 1989.

 • Kungligt lagstiftningsdekret nr 1/2010 av den 2 juli 2010 om aktiebolag. Lag nr 3/2009 av den 3 april 2009 om strukturförändringar i bolag
 • Särskild lagstiftning om vissa bolag efter verksamhetsområde (finansiella enheter, försäkringsbolag, elektricitetssektorn, leasingföretag osv.)
 • Förordningen om företagsregister av den 19 juli 1996. En ny text för förordningen är för närvarande under utarbetande.

3.- Organisation

Företagsregistret är en offentlig institution som finns i alla provinshuvudstäderna och i andra städer som fastställts i lag. De leds av en eller flera företagsregistratorer och lyder direkt under justitieministeriet, närmare bestämt generaldirektoratet för register och notarier.

Registratorn är en utbildad jurist som utför en offentlig tjänst: han eller hon klassificerar och kontrollerar under eget ansvar alla handlingar som ska föras in i registret.

Det finns ett företagsregister i varje provinshuvudstad i Spanien. Det finns också företagsregister i Ceuta, Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde och Santiago de Compostela. Ett centralt företagsregister har hand om namn på bolag och kommersiella enheter.

Bolag blir juridiska personer genom registrering i företagsregistret på den plats där deras huvudkontor är etablerat, vilket innebär att registrering är obligatorisk och utgör en del av bildandet av bolag.

Användbara länkar

REGISTRET ÖVER LÖS EGENDOM

1.- Vilket är ändamålet med det spanska registret över lös egendom?

Rättssäkerhet och finansiell säkerhet.

1.1.- Ändamålet med registret över lös egendom

Ändamålet med registret över lös egendom är registrering av äganderätt och annan sakrätt i samband med lös egendom som kan registreras.

Vilken typ av lös egendom kan registreras??

Lös egendom i egentlig mening: motorfordon, konsumentvaror, maskiner för industrin, industrilokaler, lager, jordbruksutrustning och gårdar med djurhållning samt andra typer av lös egendom som fastställts i lag.

Vissa immateriella tillgångar och rättigheter som kan registreras: industriell och immateriell äganderätt, filmrättigheter, administrativa licenser och lån i allmänhet.

1.3.- Vilken typ av rättigheter registreras i fråga om lös egendom?

Äganderätt, kvarstad, äganderättsförbehåll, förbud mot överlåtelse av egendom, inteckningar i fast egendom, panter utan äganderättsövergång och andra tillgångar som kan registreras eller föras in enligt lag.

2.- Vad som kännetecknar det spanska registret över lös egendom

Detta är ett statligt register som lyder under justitieministeriet. Det är ett juridiskt register och inte bara ett administrativt register. Det är i allmänhet frivilligt. Det finns emellertid incitament för att registrera om registreringen har positiv effekt. Det finns inga formella krav: avtal registreras vanligen som privata handlingar och även som officiella. Det finns också ett system för godkännande där registratorn före registreringen kontrollerar lagligheten hos beskrivningen, titeln och handlingen som registreras.

3.- Organisation

Registret finns i elektronisk form och i pappersformat.

Enligt kungligt dekret 1828/1999 är registret över lös egendom indelat i sex avdelningar:

 • fartyg och flygplan
 • bilar och andra motorfordon
 • maskiner för industrin, affärslokaler och kapitalvaror
 • andra säkerheter i panter
 • annan lös egendom som kan registreras
 • •register över allmänna avtalsvillkor.

4.- Är tillgång till det spanska registret över lös egendom gratis?

Nej. Avgifterna följer artikel 36 i förordningen av den 20 juli 1999. Där finns en förteckning över de belopp som ska debiteras beroende på värdet av det som registreras.

 • Upp till ett värde motsvarande 600 euro: 2,40 euro
 • Mellan 600 euro och 6 000 euro: 6 euro
 • Mellan 6 000 euro och 12 000 euro: 10 euro
 • Mellan 12 000 euro och 18 000 euro: 13 euro
 • Ett värde motsvarande mer än 18 000 euro: 1,20 euro per 3 000 euro eller påbörjad del av detta belopp.

Avgiftssystemet för fastighetsregistret gäller för inteckningar i fast egendom och panter utan äganderättsövergång, varför avgifter från det systemet tillämpas (se delen om fastighetsregistret).

När det gäller uppgifterna i detta register debiteras 3 euro för varje anteckning och 6 euro till 24 euro för ett intyg.

Vid tillfället gällande moms påförs också.

5.- Tillgång till registret över lös egendom via internet

Se ”Användbara länkar” nedan. Proceduren är mycket enkel – följ bara anvisningarna på webbplatsen nedan:

 • Link: https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do

Klicka sedan på ”Access to Electronic Register” (tillgång till det elektroniska registret). Du kan betala med kreditkort på webbplatsen om du inte är abonnent eller inte har något intyg som tidigare har godkänts av sammanslutningen av registratorer.

 • Välj ”Card payments” (pagos con tarjeta). Därefter måste du skriva in dina kreditkortsuppgifter.
 • Klicka på ”Enter (Entrar).

På den här sidan kan du välja mellan följande: Land Register (fastighetsregistret), Business Register (företagsregistret), Movable Property Register (registret över lös egendom) och Register of General Contract Conditions (registret över allmänna avtalsvillkor). Välj ”Public Movable Property records” (Publicidad Bienes Muebles).

 • •Välj sedan det område du är intresserad av.

6.- Användbara länkar

REGISTRET ÖVER ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

1.- Vilket är ändamålet med det spanska registret över allmänna avtalsvillkor?

Registret skyddar de konsumenters och användares intressen som ingår avtal med en fysisk eller juridisk person som använder allmänna avtalsvillkor. Det ger större säkerhet för privata rättsliga transaktioner och är följaktligen ett nödvändigt medel för att undvika tvister.

1.2.- Ändamålet med det spanska registret över allmänna avtalsvillkor

Registret över allmänna avtalsvillkor är avsett att uppnå följande mål:

1. Deponering av allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor är avtalsvillkor som den ena av avtalsparterna ensidigt har utarbetat (standardvillkor) för att användas i ett antal avtal. Det rör sig i själva verket om villkor som inte har varit föremål för individuell förhandling. De behöver inte vara oskäliga.

I praktiken deponeras inte alla allmänna avtalsvillkor som ingår i avtal i registret, trots att det är lätt att använda. Att deponera allmänna villkor är frivilligt med undantag för speciella områden som kan bestämmas av regeringen.

I de fall då allmänna villkor deponeras hänvisar den part som deponerar dem ofta till att de är deponerade i registret när andra avtal ingås i framtiden. I stället för att de återges i framtida avtal anges således bara att de har deponerats i registret över allmänna avtalsvillkor. Många användare som har undertecknat ett avtal som innehåller allmänna avtalsvillkor vet inte exakt vilka villkor som är bindande, och det kan därför vara viktigt att känna till vilka villkoren i avtalet var, vad de ålägger användaren, hur de senare kan befrias från dem och konsekvenserna av detta.

2. Domar inlämnade av domstolar i vilka fastställs att vissa bestämmelser i dessa standardavtal är ogiltiga

Detta är slutliga domar till fördel för käranden i mål där talan väckts av privatpersoner (enskild talan) eller av en konsumentorganisation som företräder ett antal privatpersoner (gemensam talan).

När en officiell dom har registrerats påverkar den andra förfaranden där identiska bestämmelser behandlas.

En enda dom genom vilken fastställs att vissa bestämmelser är oskäliga kan avgöra tusentals klagomål, och om samma oskäliga bestämmelse senare används ska det inte vara nödvändigt att vidta ytterligare rättsliga åtgärder, förutsatt att ärendet avser samma part som från början angett dessa bestämmelser. Därför är det viktigt att offentliggöra sådana domar i registret.

Registrets påtagligt juridiska karaktär framgår av rättsverkningarna av en registrering av en rättslig ogiltigförklaring av ett oskäligt avtalsvillkor. Registreringen av en sådan ogiltigförklaring får verkningar gentemot tredje part. Om ett lagakraftvunnet avgörande om ogiltighet har införts i registret, och en part ändå fortsätter att tillämpa avtalsvillkor som har ogiltigförklarats av domstol till följd av en enskild eller kollektiv talan har registratorn möjlighet att anteckna detta förhållande och anmäla det till justitieministeriet.

2.- Lagstiftning som gäller för det spanska registret över allmänna avtalsvillkor

Genom 1998 års lag om allmänna villkor upprättades registret över allmänna avtalsvillkor, vilket anförtroddes åt fastighets- och företagsregistratorerna. Det är en del av registret över lös egendom.

3.- Organisation

Registret över allmänna avtalsvillkor är en del av registret över lös egendom. Du kan få tillgång till registret genom att använda länkarna längst ned på denna sida.

4.- Är tillgång till det spanska registret över allmänna avtalsvillkor gratis?

Ja.

5.- Tillgång till företagsregistret via internet

Se ”Användbara länkar” nedan. Proceduren är mycket enkel. Följ bara anvisningarna på den angivna webbplatsen:

 • Länk: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.registradores.org/
 • Klicka sedan på: ”Consult Register General Conditions” (Consulta Registro Condiciones Generales).
 • Välj därefter det område du är intresserad av.

6.- Användbara länkar

Senaste uppdatering: 26/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Företagsregister i medlemsstaterna - Frankrike

Här får du en överblick över de franska bolagsregistren

Vilka bolagsregister finns i Frankrike?

Lokala handels- och bolagsregister förs av justitiesekreterare vid handelsdomstolar och civildomstolar med handelsrättslig inriktning (underrätterna i departementen Bas-Rhin, Haut-Rhin och Moselle samt handelsdomstolarna i de franska utomeuropeiska regionerna och departementen). Uppgifterna i dessa register kontrolleras. Justitiesekreterarna måste kontrollera att uppgifterna uppfyller krav i lagar och förordningar, har stöd i handlingar och bilagor och, när ändring eller strykning begärs, överensstämmer med den tidigare registrerade akten. De kontrollerar även att företagens stiftelseurkund och ändringar av denna följer de bestämmelser i lagar och förordningar som är tillämpliga på dem.

Ett utdrag ur databasen Kbis lämnas ut av justitiesekreterarna och är ett registreringsbevis, en sorts id-handling, för företag som är registrerade i handels- och bolagsregistren. Kbis-utdraget innehåller alla upplysningar som företagen måste lämna och i förekommande fall även anmärkningar från den justitiesekreterare som har ansvar för registret. Kbis-utdraget bevisar företagets rättsliga existens och innehåller kontrollerade uppgifter. Det är den enda handling som visar den (fysiska eller juridiska) registrerade personens identitet och adress, verksamhet, ledningsorgan, administration, förvaltning eller kontroll samt huruvida det inletts kollektivt insolvensförfarande mot denne.   Det är endast den officiella handling som lämnas ut och signeras av domstolens justitiesekreterare som styrker de uppgifter företaget lämnat till handels- och bolagsregistret.

Ett nationellt handels- och bolagsregister förs av den nationella myndigheten för skydd av industriell äganderätt, INPI. I registret samlas handlingar som har samma värde som originalhandlingar från de olika domstolskansliens handels- och bolagsregister.

Registren innehåller uttömmande upplysningar om handlare och företag. De ger tillgång till samtliga anteckningar och handlingar i handels- och bolagsregistren.

Webbplatsen Infogreffe på internet ger central tillgång till upplysningarna i handels- och bolagsregistret. Tjänsten är tillgänglig på franska och engelska.

Genom INPI:s webbplats kan man med hjälp av företagsnamnet eller ett Siren-nummer få en kopia på en handling som lämnats in till det nationella handels- och bolagsregistret eller ett fullständigt utdrag av akten.

Är tillgången till bolagsregistren kostnadsfri?

Den som använder webbplatserna kan kostnadsfritt komma åt vissa uppgifter om de företag som finns i registren, men större delen av informationen i databaserna kan man bara få fram mot avgift.

Mot avgift kan man hos INPI begära ut handlingar eller den fullständiga akten, antingen per post eller via den elektroniska beställningstjänsten på INPI:s webbplats.

Hur man söker i ett bolagsregister i Frankrike

Webbplatsen Infogreffe gör det möjligt att söka företag med hjälp av följande uppgifter:

 • - Namn.
 • - Ledningens och styrelseledamöternas namn.
 • - Stad och departement för företagets huvudkontor, hemvist eller driftställen.
 • - Siren-nummer (motsvarande organisationsnummer).
 • - Registreringsnummer i handels- och bolagsregistret.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegistre de Commerce européen (Europeiska handelsregistret)

Länken öppnas i ett nytt fönsterInfogreffe

Länken öppnas i ett nytt fönsterINPI

Länken öppnas i ett nytt fönsterCNGTC

Senaste uppdatering: 13/09/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Kroatien

I Republiken Kroatien förvaltas företagsregistret av handelsdomstolarna (trgovački sudovi).

Handelsdomstolarnas företagsregister (Sudski registar)

Företagsregistret är en offentlig liggare som innehåller uppgifter och handlingar om de enheter som enligt lagen ska upptas i registret. Varje domstol som utför registrering ansvarar för att de uppgifter och handlingar som den registrerar är autentiska. Följande enheter ska upptas i registret: offentliga handelsbolag (javna trgovačka društva), kommanditbolag (komanditna društva), ekonomiska intressegrupperingar (gospodarska interesna udruženja), aktiebolag (dionička društva respektive društva s ograničenom odgovornošću), enmansföretag (trgovci pojedinci), Europabolag (SE), Europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG), europeiska kooperativa föreningar, institutioner (ustanove), gemenskaper av institutioner (zajednice ustanova), kooperativ (zadruge), kooperativa föreningar (savezi zadruga), kreditföreningar (kreditne unije), enkla aktiebolag (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) och andra personer som ska registreras enligt lagen. Filialer upptas i registret om så krävs enligt lag.

Registret innehåller inte uppgifter om hantverkare eller sammanslutningar (udruge).

Vem som helst har rätt att ta del av uppgifterna i huvudliggaren, de dokument som ligger till grund för en registrering samt övriga dokument och uppgifter som ingår (med undantag för handlingar som enligt lag inte omfattas av offentlighetsprincipen). För detta krävs inte att man kan styrka ett legitimt intresse. Vem som helst har också rätt att begära ett utdrag, en bestyrkt kopia eller en utskrift av handlingarna och uppgifterna.

Registret

Information om registrering och offentliggörande av uppgifter om registrerade enheter

Den lagstiftning som reglerar bildandet av enheter som ska registreras och införas i registret består framför allt av lagen om företagsregistret (Zakon o sudskom registru), lagen om handelsbolag (Zakon o trgovačkim društvima) och reglerna om metoden för upptagande i domstolsregistret (pravilnik o načinu upisa u sudski registar). De uppgifter som föreskrivs i lag, och eventuella ändringar av dessa uppgifter, förs in i registret på grundval av denna lagstiftning.

Uppgifter om de registrerade enheterna är tillgängliga dygnet runt och kan konsulteras kostnadsfritt på Länken öppnas i ett nytt fönsterdomstolsregistrets webbplats.

Inledning av registreringsförfarandet

Registreringsförfarandet inleds genom en skriftlig ansökan om att uppgifter ska registreras, eller om att registrerade uppgifter ska ändras. Ansökan överlämnas till den registrerande domstolen skriftligen eller på elektronisk väg. Ansökan ska inkomma till domstolen inom 15 dagar från den dag då villkoren för registreringen uppfylls, om inget annat föreskrivs i lag. Domstolen får inleda förfarandet på eget initiativ om så föreskrivs i lag.

Notarier får kommunicera med den registrerande domstolen på elektronisk väg inom ramen för sina befogenheter och i enlighet med lagen om företagsregistret.

Det finns ett förenklat förfarande för registrering av enkla aktiebolag (företag med högst tre bolagsmän, enmansstyrelse och ett aktiekapital på minst 10,00 kuna). För att etableras i denna form måste företag använda formulär som upprättats av notarier.

Följande personer har befogenhet att lämna in ansökan om registrering:

 • Notarier (de har befogenhet att lämna in ansökningar på elektronisk väg och att tillhandahålla utdrag, kopior och utskrifter i enlighet med artikel 4.2 i lagen om företagsregistret).
 • Personer som har lagstadgad befogenhet att föreslå registrering (personligen eller genom en befullmäktigad företrädare).
 • Personer som arbetar för HITRO.HR (de har befogenhet att lämna in ansökningar för etablering av handelsbolag via systemet e-Tvrtka, i enlighet med befogenheter som anges i särskilda föreskrifter).

Registreringens effekter

Registreringen får laga kraft för den registrerade enheten dagen efter registreringsdagen (om inget annat föreskrivs i lag) och för tredje man den dag då registreringen offentliggörs.

Ingen kan hävda att vederbörande inte känner till uppgifter som är upptagna i registrets huvudliggare och som offentliggjorts på det sätt som föreskrivs i lagen om företagsregistret.

Vem som helst kan åberopa registret när det gäller rättsligt avgjorda uppgifter och fakta som i enlighet med lagen upptagits i detta, med undantag för personer för vilka det visats att de kände till att de berörda uppgifterna i registret inte överensstämmer med verkligheten. När det gäller åtgärder som vidtagits före den sextonde dagen efter dagen för offentliggörandet av en registrering kan de registrerade uppgifter eller handlingar som omfattas av offentliggörandet inte användas mot tredje man, om denne visar att vederbörande inte kunde känna till dessa uppgifter eller handlingar.

En person som handlar i god tro får inte lida skada till följd av att vederbörande har åberopat registret i fråga om rättsligt avgjorda uppgifter och fakta.

Brott och lagöverträdelser samt straff som utdöms av den registrerande domstolen

Bestämmelser om brott och lagöverträdelser samt straff som utdöms av den registrerande domstolen finns i artiklarna 624–632 i lagen om handelsbolag, medan bestämmelser om inledandet av ett förfarande för varning av och bestraffning av registreringspliktiga finns i artiklarna 81 och 81 a i lagen om företagsregistret.

Senaste uppdatering: 06/09/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Italien

Här får du en överblick över det italienska bolagsregistret

Vad innehåller bolagsregistret?

Det italienska Länken öppnas i ett nytt fönsterbolagsregistret (Registro delle Imprese) förs av Camere di commercio (handelskamrarna), med hjälp av Unioncamere, och under tillsyn av den registeransvariga domaren samt Ministeriet för ekonomisk utveckling. It-infrastrukturen inrättas och underhålls av InfoCamere, som är ett konsortium till Camere di commercio.

Registret ger detaljerad information om företag, till exempel

 • företaget fullständiga firmanamn,
 • säte,
 • registreringsnummer för mervärdesskatt,
 • verksamhet och rättslig form,
 • administrativa organ,
 • tecknat kapital,
 • behörig firmatecknare,
 • företrädarnas befogenheter,
 • dotterbolag.

Det ger också tillgång till offentliga företagshandlingar, till exempel

 • fullständiga årsredovisningar,
 • stiftelseurkunder,
 • förteckningar över aktieägare i företaget.

Det italienska bolagsregistret ger dig information om två olika områden:

 1. Juridisk information
 • För att bekräfta att företaget finns.
 • Som en garanti gentemot tredje man (artikel 2193 i italienska civillagen).
 1. Ekonomisk information
 • För statistiska och ekonomiska ändamål.

Är tillgången till bolagsregistret kostnadsfri?

Tillgången till registret och till viss information (som företagets namn och adress) är kostnadsfri. Fullständigt tillgång till registret lämnas dock bara på begäran och är avgiftsbelagd.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

I Italien sköts bolagsregistret av särskilda avdelningar vid handelskammaren och kamrarna för industri, hantverk och jordbruk. Avdelningarna i fråga ansvarar för bolagsregistringen och arbetar under rättslig tillsyn av en domare från den geografiskt behöriga domstolen (formell kontroll av förbudet mot dubbelregistrering) och under administrativ tillsyn av ministeriet för ekonomisk utveckling.

Bolagsregistrets nuvarande utformning följer av en reform från 1993 (artikel 8 i 1993 års lag nr 580), senast ändrad genom en förordning år 1995 (1995 års presidentdekret nr 581).

Innan reformen hade bolagsregistret förts enbart på papper vid domstolarnas handelskanslier, men efter reformen överfördes registret till handelskammaren och kamrarna för industri, hantverk och jordbruk i helt digitaliserad form för att möjliggöra fullständig och omedelbar tillgång i hela landet till upplysningar och handlingar i registret.

Bestämmelserna har successivt införlivats med artikel 31 i 2000 års lag nr 340 som gjorde det obligatoriskt för i stort sett alla typer av företag (och i synnerhet för företag med begränsat ansvar) att använda elektronisk signatur och it-verktyg för att förbereda och lämna in ansökningar om registrering i bolagsregistret och åtföljande handlingar.

Tack vare ännu en lagändring (artikel 9 i 2007 års lagdekret nr 7) kan nu samtliga typer av företag, även enskilda firmor, kommunicera med avdelningen för bolagsregistret på elektronisk väg och kan fullgöra kraven på offentliggörande med elektronisk signatur och lämpliga it-verktyg.

Innan registrering görs kontrollerar bolagsregistret följande (i enlighet med artikel 11.6 i 1995 års presidentdekret nr 581):

a) Att begäran om registrering är autentisk.

b) Att ansökningsformuläret fyllts i korrekt.

c) Att den handling eller uppgift som ska registreras uppfyller kraven i lagen.

d) Att de handlingar som krävs enligt lag har företetts.

e) Att de andra krav som lagen ställer för registrering är uppfyllda.

Nästan alla företagshandlingar som ska registreras i bolagsregistret är numera notariserade. I artikel 11.4 i 1995 års ovannämnda presidentdekret nr 581 sägs följande [ej officiell översättning]: ”Den handling som ska registreras ska lämnas in i original, med bevittnad underskrift, om det rör sig om en privat handling som inte lämnats till notarie. I övriga fall ska en autentiserad kopia lämnas in. Utdraget ska vara autentiskt på det sätt som anges i artikel 2718 i civillagen”.

I artikel 2193 i civillagen sägs följande:

 1. Sådana omständigheter som enligt lag ska registreras kan inte, om de inte vederbörligen registrerats, åberopas gentemot tredje man av den som var skyldig att begära registrering, om inte denne kan styrka att tredje man haft kännedom om omständigheterna.
 2. Tredje man kan inte åberopa okunskap om omständigheter som enligt lag ska registreras, om de är vederbörligen registrerade.
 3. Detta gäller med förbehåll för särbestämmelser i lagen.

Bolagsregistrets historia

Det italienska bolagsregistret inrättades 1993.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska handelsregistret

Senaste uppdatering: 18/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Cypern

Den här sidan innehåller en introduktion till Cyperns företagsregister.

Företagsenheten ansvarar för registrering, uppföljning, kontroll och avregistrering av inhemska och utländska företag, handelsbolag och företagsnamn. Den tillhör företags- och insolvensregisteravdelningen ((Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) vid ministeriet för energi, handel, industri och turism.

Online-tjänster:

Vad innehåller företagsregistret?

Var och en kan via internet få uppgift om huruvida ett visst företag finns upptaget i företagsregistret och, om så är fallet, aktuell status (registrerat eller avregistrerat). Det är möjligt att göra online-sökningar på alla uppgifter som rör registrerade företag och att granska handlingar i företagens elektroniska akter.

Ministeriet för handel, industri och turism ansvarar för företagsregistret.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Online-tillgång till grundläggande företagsinformation i företagsregistret är kostnadsfri.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Frågan om registrerade handlingars tillförlitlighet tas upp i kapitel 113 i lagen om företag. Följande artiklar säkerställer att information som meddelas tredje man på grundval av artikel 3a i direktiv 2009/101/EG är tillförlitlig:

Artikel 365

Kontroll och tillhandahållande av handlingar som förvaras hos registermyndigheten samt underlag rörande sådana handlingar.

Artikel 365A

Tillkännagivande från registermyndigheten – giltigheten av uppgifter som förts in i registret eller offentliggjorts i Greklands officiella tidning.

Artikel 365B(7)

Företagsregistret garanterar att de instrument och handlingar som avses i punkt 2 finns tillgängliga i standardmeddelandeformat via systemet för sammankoppling av register i EU. Minimikraven när det gäller säker överföring av uppgifter efterlevs.

Artikel 366

Efterlevnad av kravet på rapportering till registerföraren, inbegripet årsberättelse och årsredovisning (artiklarna 118 – 121).

Hur man söker i företagsregistret

Du kan söka på företagets namn eller registreringsnummer. Mer information om hur man söker finns på söksidan.

Företagsregistrets historia

Det elektroniska registret omfattar alla organisationer som registrerats från och med 1923 och fram till idag, inklusive utländska företag, handelsbolag och företagsnamn.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterAvdelningen för företags- och insolvensregister (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf

Senaste uppdatering: 23/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Företagsregister i medlemsstaterna - Lettland

Här hittar du en översikt över företagsregistret i Lettland.

Vad innehåller Lettlands företagsregister?

Länken öppnas i ett nytt fönsterLettlands företagsregister (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) är en myndighet som registrerar företag, företagsfilialer och företagssäten samt förändringar i företags stiftelseurkunder, men även utför annan verksamhet som anges i lag. Företagsregistret registrerar även massmedier, föreningar, stiftelser, företagsinteckningar, kontrollerande intressen, offentlig-privata partnerskapsavtal, avtal om makars egendomsförhållanden, politiska partier, skiljeorgan, fackföreningar, religiösa organisationer, religiösa institutioner och insolvensförfaranden.

Måste jag betala för att anlita registret?

Ja, det finns inget avgiftsfritt företagsregister i Lettland.

Genom att använda sökfunktionerna på Länken öppnas i ett nytt fönsterföretagsregistrets webbplats kan du dock kostnadsfritt få tillgång till följande grundläggande information om registrerade juridiska personer:

 • Typ av juridisk person.
 • Säte.
 • Nytt eller befintligt namn eller firma och tidigare registrerat eller historiskt namn eller firma.
 • Registreringsnummer.
 • (Eventuell) registreringskod för det gemensamma eurobetalningsområdet.
 • Registreringsdatum.
 • Datum för avförande av den juridiska personen ur registret (eller datum för omorganisationen, om en sådan är orsak till avförandet ur registret).
 • Tidsfrist för registrering av religiösa organisationer som omfattas av krav på omregistrering.

Företagsregistret ger kostandsfri tillgång till följande information om alla registrerade företag (öppna data):

 • Registreringsnummer.
 • Företagets namn eller firma.
 • Företagsform.
 • Register i vilket företaget är upptaget.
 • Registreringsdatum.
 • Uppgifter om den juridiska personens eventuella avförande ur registret eller omorganisation.
 • Datum för avförande av den juridiska personen ur registret (eller datum för omorganisationen, om en sådan är orsak till avförandet ur registret).
 • Säte.

Denna information tillhandahålls i .csv, .txt eller .xlsx-format och finns tillgänglig Länken öppnas i ett nytt fönsterhär. Användare kan välja format efter vad uppgifterna ska användas till.

Alla uppgifter i registret offentliggörs elektronisktLänken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen för Lettlands officiella tidning Latvijas Vēstnesis. Samma förfarande tillämpas för offentliggörandet av handlingar som ges in separat. Uppgifterna kan åberopas gentemot tredjepart först sedan de offentliggjorts i den officiella tidningen, såvida inte tredjeparten kände till uppgifterna i fråga redan före offentliggörandet. Å andra sidan gäller att om en tredjepart kan visa att vederbörande inte kände till och inte heller kunde ha känt till uppgifter som har offentliggjorts, kan dessa uppgifter inte åberopas till stöd för rättshandlingar som vidtagits inom 15 dagar från offentliggörandet.

Om information i företagsregistret registreras eller offentliggörs på ett felaktigt sätt kan en tredjepart i god tro förlita sig på den offentliggjorda informationen även om den inte överensstämmer med uppgifterna i företagsregistret eller de verkliga förhållandena. En tredjepart kan dock inte förlita sig på felaktigt offentliggjord information om vederbörande var medveten om felet.

Hur kan man begära information ur Lettlands företagsregister?

I företagsregistret finns information om alla registrerade juridiska personer och relevanta handlingar.

Information kan erhållas efter att en avgift har betalats och en ifylld Länken öppnas i ett nytt fönsterblankett för begäran om information har lämnats in personligen, sänts per post eller elektroniskt med en säker elektronisk signatur och digital tidsstämpel (i det senare fallet översänds den begärda informationen på samma sätt). Begäran måste inbegripa uppgifter om att avgiften till företagsregistret har betalats (en handling som styrker betalning, en kopia av en sådan handling eller ett utdrag som visar relevant online-transaktion). När du begär information var vänlig ange hur du helst vill erhålla den (personligen, per post eller elektroniskt). Det är också möjligt att begära uppgifter online via webbportalen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep120/apraksts.

Uppgifter om avgiftsbeloppen hittar du Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Alla uppgifter i registret offentliggörs i Lettlands officiella tidning Latvijas Vēstnesis, även elektroniskt på den officiella tidningens webbplats: www.vestnesis.lv. Samma förfarande tillämpas för offentliggörandet av handlingar som ges in separat.

Uppgifterna kan åberopas gentemot tredjepart först sedan de offentliggjorts i den officiella tidningen, såvida inte tredjeparten kände till uppgifterna i fråga redan före offentliggörandet. Å andra sidan gäller att om en tredjepart kan visa att vederbörande inte kände till och inte heller kunde ha känt till uppgifter som har offentliggjorts, kan dessa uppgifter inte åberopas till stöd för rättshandlingar som vidtagits inom 15 dagar från offentliggörandet.

Om information i företagsregistret registreras eller offentliggörs på ett felaktigt sätt kan en tredjepart i god tro förlita sig på den offentliggjorda informationen även om den inte överensstämmer med uppgifterna i företagsregistret eller de verkliga förhållandena. En tredjepart kan dock inte förlita sig på felaktigt offentliggjord information om vederbörande var medveten om felet.

Se närmare i Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 12 i handelslagen (Komerclikums) (en översättning till engelska finns tillgänglig på Länken öppnas i ett nytt fönsterportalen).

Hur kontaktar jag Lettlands företagsregister?

Kontaktuppgifter:

Register of Enterprises of the Republic of Latvia
Pērses iela 2, Riga, Latvia, LV 1011
Telefonnummer för information: 67031703 (observera att ingen juridisk rådgivning kan erbjudas)
Fax: 67031793
E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterinfo@ur.gov.lv

Uppgifter om öppettider hittar du Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Det lettiska företagsregistrets historia

Lettlands företagsregister inrättades den 1 december 1990.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterLettlands företagsregister

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska företagsregistret (via Lursoft)

Senaste uppdatering: 16/02/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Litauen

Här hittar du en översikt över Litauens register över juridiska personer

Vad innehåller Litauens register över juridiska personer?

Uppgifterna i Litauens register över juridiska personer (Lietuvos juridinių asmenų registras), handlingarna i registret och eventuella andra upplysningar som förs in i registret är offentliga. Registret över juridiska personer innehåller uppgifter och handlingar som rör offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer. Registret innehåller totalt 26 olika kategorier av juridiska personer.

Följande information förs in i registret: den juridiska personens namn; organisationsnummer; organisationsform; rättslig ställning; den juridiska personens säte; den juridiska personens organ; medlemmar i ledningsorgan (förnamn, efternamn, identitetsnummer, bostadsort) och partner med tillstånd att ingå avtal på den juridiska personens vägnar samt omfattningen av deras rättigheter; filialer och representanter; restriktioner på den juridiska personens verksamhet; datum för upplösning av den juridiska personen; räkenskapsår; datum för eventuella ändringar av uppgifterna i registret; information om fysiska personer som får ingå avtal på den juridiska personens vägnar och andra uppgifter i enlighet med lagen.

Registret över juridiska personer innehåller också handlingar om inrättandet av juridiska personer, beslut av den juridiska personens organ, uppsättningar av årsredovisningar inlämnade av företag och andra handlingar i enlighet med lagen.

Länken öppnas i ett nytt fönsterLitauens register över juridiska personer sköts och förvaltas av det statliga företaget Registrų centras (”Registercentret”).

Är tillgången till Litauens register över juridiska personer kostnadsfri?

Man kan kostnadsfritt söka efter juridiska personer i registret. Följande information om den juridiska personen tillhandahålls utan kostnad:

 • Organisationsnummer.
 • Namn.
 • Säte.
 • Organisationsform.
 • Rättslig ställning.

En avgift tas ut för mer ingående uppgifter om juridiska personer, som tillhandahålls om

Länken öppnas i ett nytt fönsterLitauens register över juridiska personer gör det möjligt att kostnadsfritt kontrollera att ett namn inte är identiskt med namn som används av andra juridiska personer, filialer eller representanter eller namn som tillfälligt har registrerats i registret.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

När registerföraren har fört in ändringar av uppgifter eller information om juridiska personer i registret offentliggörs dessa ändringar senast nästa arbetsdag och dagen för införandet offentliggörs i det elektroniska nyhetsbrevet.

När registerföraren offentliggör utdrag av information eller uppgifter eller kopior av handlingar ur registret, visar detta att de i princip är giltiga.

Hur man söker i Litauens register över juridiska personer

Man kan kostnadsfritt söka efter juridiska personer i registret med hjälp av följande sökkriterier:

 • Organisationsnummer.
 • Namn.
 • Tidigare namn.

Registrerade användare som har undertecknat ett avtal om tillhandahållande av tjänster får söka med användning av följande kriterier: organisationsnummer, namn, fysisk person, juridisk person eller utländsk juridisk person.

Självbetjäningssystemet gör det möjligt att söka efter en juridisk person utifrån dess organisationsnummer, namn och tidigare namn (för juridiska personer som har bytt namn).

Historisk bakgrund

Registret över juridiska personer inrättades 2004, även om uppgifter om juridiska personer från tidigare informationssystem har överförts automatiskt sedan 1990.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterLitauens register över juridiska personer

Senaste uppdatering: 18/02/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Företagsregister i medlemsstaterna - Luxemburg

Det här avsnittet informerar om möjligheterna att använda företagsregistret (RCS) i Luxemburg.

Vad innehåller företagsregistret i Luxemburg?

Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsregistret (Le Registre de Commerce et des Sociétés, RCS) är en officiell förteckning över samtliga fysiska och juridiska personer som bedriver affärsverksamhet samt övriga enheter som omfattas av den ändrade lagen av den 19 december 2002.

Justitieministeriet ansvarar för registret som förvaltas av en ekonomisk intressegruppering, GIE RCSL, som består av staten, handelskammaren och hantverksföreningen.

Syftet med RCS är att

 • genom en permanent förteckning kunna identifiera personer som enligt lag ska registreras eller skrivas in
 • göra transaktioner säkrare
 • informera tredje parter

Två typer av uppgifter registreras i RCS :

 • identitetsuppgifter och juridiska uppgifter som bolagsnamn eller firma, bolagets verksamhet, aktiekapital, styrelsens sammansättning, revisorer, teckningsrätter och andra liknande uppgifter
 • årsredovisningar.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

Öppettider

Centre administratif Pierre Werner Bâtiment F
13, rue Erasme
Luxembourg - Kirchberg

Tfn: (+352) 26 428-1

Faxnummer: (+352) 26 42 85 55

E-post: helpdesk@rcsl.lu

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg

Måndag–fredag kl. 9–12 och kl. 13.30–16

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Det kostar inget att ta del av uppgifterna i RCS:s lokaler.

Viss grundläggande information är tillgänglig kostnadsfritt på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsregistret (RCS):

 • RCS-nummer
 • datum för registrering
 • bolagsnamn
 • juridisk form
 • huvudkontorets adress
 • förteckning över handlingar som inlämnats sedan 2006

Mot en avgift kan dessutom följande erhållas:

 • Utdrag med uppdaterad sammanfattning av de uppgifter som en registrerad person ska lämna till registret.
 • Digital kopia av handlingar som lämnats till RCS.

En Länken öppnas i ett nytt fönsterprislista finns på internet under rubriken informations générales-Tarifs.

Hur man söker i företagsregistret

Man kan söka via webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsregistret (RCS) med hjälp av

 • namnet (eller en del av namnet) eller
 • den registrerade personens registreringsnummer.

Webbplatsens sökmotor visar då en förteckning över namn som motsvarar sökningen.

Om man klickar på ett av de namn som visas får man följande information kostnadsfritt:

 • RCS-nummer
 • datum för registrering
 • bolagsnamn
 • juridisk form
 • huvudkontorets adress
 • förteckning över handlingar som inlämnats sedan 2006

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Enligt artikel 9.4 i bolagslagen av den 10 augusti 1915 har handlingar eller utdrag av handlingar rättsverkan gentemot tredje part först från och med den dag som de offentliggörs i avsnittet över företag och föreningar (Recueil des sociétés et associations) i Luxemburgs officiella tidning (Mémorial), om inte företaget bevisar att dessa tredje parter kände till dem tidigare. Däremot kan tredje parter göra gällande handlingar eller utdrag av handlingar som ännu inte offentliggjorts.

När det gäller åtgärder som vidtas före den sextonde dagen efter offentliggörandet får dessa handlingar eller utdrag av handlingar inte rättsverkan mot tredje parter som kan bevisa att det varit omöjligt att känna till handlingarna eller utdragen.

Om den text som lämnats in för att offentliggöras och den text som offentliggörs i den officiella tidningen inte överensstämmer, har den sistnämnda inte rättsverkan mot tredje parter. Tredje parter kan emellertid göra en sådan text gällande om inte företaget bevisar att de kände till den text som lämnats in för att offentliggöras.

Företagsregistrets historia i Luxemburg

Företagsregistret har funnits sedan 1909.

År 2003 tog justitieministeriet över ansvaret men registret sköts av en ekonomisk intressegruppering, GIE RCSL. Sedan dess har registret datoriserats i sin helhet.

Handlingar som lämnats till RCS efter den 1 januari 2006 registreras alltid digitalt och finns tillgängliga på webbplatsen.

De handlingar som lämnats in sedan RCS inrättades 1909 har digitaliserats och är också tillgängliga för allmänheten.

Hela RCS är digitalt sökbart.

Länk

Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsregistret (Registre de Commerce et des Sociétés, RCS)

Senaste uppdatering: 17/06/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Ungern

Här hittar du en översikt över det ungerska bolagsregistret.

Vad innehåller det ungerska bolagsregistret?

Bolagsregistret innehåller uppgifter om registrerade företag och de handlingar som legat till grund för registreringen. Uppgifterna i bolagsregistret – om de i registret uppförda företagen – förvaltas av de domstolar som ansvarar för registrering. Både företagsuppgifterna och de underliggande handlingarna lagras elektroniskt. Uppgifter om företag som registrerats av vilken som helst av landets ansvariga domstolar tillhandahålls kostnadsfritt på webbplatsen för företagsinformation och elektronisk bolagsregistrering som förvaltas av justitieministeriet (bolagsinformation: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Du kan online få tillgång till följande information i bolagsregistret (befintlig eller avförd):

 • Nummer i handelsregistret
 • Företagsnamn
 • Säte
 • Anläggningar
 • Dotterbolag
 • Verksamhet(er)
 • Tecknat kapital
 • Skatteregistreringsnummer
 • Uppgifter om eventuella konkurser, likvidation eller betalningsinställelser
 • Uppgifter om en (tidigare) verkställande styrelseledamot eller VD belagts med näringsförbud i enlighet med 3:22 § i lag V från 2013 (civillagen).

Första dagen i veckan uppdateras följande information:

 1. Alla uppgifter om företag i bolagsregistret (lagrat företagsutdrag) (tárolt cégkivonat), plus uppgifter om ansökningar om registrering eller registerändringar som ännu inte införts.
 2. Företagsinformationen omfattar:
 • Uppgifter om ägandeförhållanden (delägare eller aktieägare) och befullmäktigade företrädare för juridiska personer, företag utan juridisk personlighet och andra associationsformer.
 • Fysiska personers behörighet att företräda bolaget och medlemskap i bolagsstyrelsen.

De uppgifter som uppdateras den första dagen i veckan kan hittas med hjälp av sökprogrammet.

Det går också att söka på andra sätt i bolagsregistret (även äldre uppgifter är synliga) och förutom företagsuppgifter kan man även få tillgång till de underliggande handlingarna. Uppgifterna tillhandahålls av de ansvariga domstolarna eller av bolagsinformationen, och mot ersättning kan man få antingen bestyrkta eller icke bestyrkta kopior av handlingarna och företagsuppgifterna.

Är tillgången till det ungerska bolagsregistret kostnadsfri?

Vissa av de ovan angivna uppgifterna i det ungerska bolagsregistret är kostnadsfritt tillgängliga på <Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>. Övriga uppgifter är avgiftsbelagda.

Hur man söker i det ungerska bolagsregistret

För att söka efter företagsinformation kan något av följande kriterier användas:

- Företagsnamn

- Organisationsnummer

- Skatteregistreringsnummer

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

De uppgifter som avses i artikel 2 i direktiv 2009/101/EG om i Ungern registrerade företag är kostnadsfritt tillgängliga på internet.

I Ungern tillhandahålls offentlig företagsinformation av handelsdomstolen, företagsinformationstjänsten eller offentliggörs genom det officiella kungörelseorganet. Det officiella kungörelseorganet ges ut av justitieministeriet och är kostnadsfritt tillgängligt på webbsidan Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Samtidigt som handelsdomstolen i det officiella kungörelseorganet offentliggör registrerade uppgifter om aktiebolag och bolag med begränsad ansvarighet offentliggörs bolagets stiftelseurkund och ändringar av den. Uppgifterna aktualiseras dagligen.

Uppgifterna i bolagsregistret förvaltas av de domstolar som ansvarar för registrering. Både företagsuppgifterna och de underliggande handlingarna lagras elektroniskt. Uppgifter om företag som registrerats av vilken som helst av Ungerns ansvariga domstolar tillhandahålls kostnadsfritt på webbplatsen för företagsinformation och elektronisk bolagsregistrering som förvaltas av justitieministeriet (bolagsinformation: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Det ungerska bolagsregistrets historia

I juli 1993 började man fullt ut tillämpa det nationella systemet för företagsinformation och bolagsregistrering (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer). Sedan dess lagras uppgifterna i bolagsregistret elektroniskt hos domstolarna.

Det tar bara några minuter att göra sökningar i systemet, oavsett via vilken domstol sökningen görs.

Senaste uppdatering: 21/09/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Malta

Här hittar du en översikt över Maltas företagsregister.

Vad innehåller det maltesiska företagsregistret?

Länken öppnas i ett nytt fönsterMaltas företagsregister innehåller allmän information om företag på Malta.

Registret sköts av Länken öppnas i ett nytt fönsterMaltas myndighet för finansiella tjänster (MFSA), som enligt lag är skyldig att hålla det nationella företagsregistret aktuellt. På myndighetens webbplats finns bland annat följande information om lagstiftningen för finansiella tjänster:

Är tillgången till företagsregistret gratis?

Allmän information om företagsregistret är gratis, men det finns också delar som är avgiftsbelagda.

MFSA:s webbplats är helt gratis.

Så söker du i företagsregistret

Registrerade användare har fri tillgång till registrets databas. Du behöver inte betala något för att registrera dig som användare. Det kostar pengar att ladda ner handlingar om enskilda företag, men den allmänna informationen i databasen är gratis. Alla kan alltså söka på ett företag genom att ange hela eller en del av företagets namn, eller företagets organisationsnummer. Uppgifter om företagets registrerade huvudkontor och namn på chefer, styrelse och aktieägare är också kostnadsfria.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Aktiebolag som är registrerade på Malta omfattas av bolagslagen från 1995 (kapitel 386 i Laws of Malta). Där finns bestämmelser som garanterar att tredje parter kan förlita sig på handlingar och andra uppgifter i registret.

Alla handlingar och uppgifter som företagen lämnar in vid registreringen är undertecknade/bestyrkta av en direktör eller administrativ chef i företaget. Företagsregistret tar emot handlingarna och uppgifterna i god tro. Den företrädare för företaget som står som undertecknare är också ansvarig för handlingarnas innehåll. På Malta är det ett brott att ange oriktiga uppgifter i handlingar som är ställda till myndigheter i syfte att vinna fördelar eller vinster för sig själv eller andra.

Företagsregistrets historia

Företagslagstiftningen infördes på Malta genom Commercial Partnerships Ordinance från1962. Registret hörde ursprungligen till handelsministeriet, men flyttades över till Maltas myndighet för finansiella tjänster 1997 efter det att den nya företagslagen införts 1995. Alla registrerade handlingar över befintliga företag skannades in och man upprättade en elektronisk fil för varje företag. Till en början gick det att koppla upp sig till företagsdatabasen genom ett system med direktuppringning, men det uppgraderades till internet 2000. I slutet av 2004 infördes ett nytt webbaserat system och 2006 blev det möjligt att göra elektroniska registreringar med hjälp av elektroniska signaturer.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterMaltas företagsregister

Länken öppnas i ett nytt fönsterMaltas myndighet för finansiella tjänster

Länken öppnas i ett nytt fönsterMinisteriet för rättsliga frågor, kultur och lokalstyre

Senaste uppdatering: 05/10/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Företagsregister i medlemsstaterna - Nederländerna

Här följer en överblick över det nederländska företagsregistret.

Vad innehåller företagsregistret?

Det nederländska företagsregistret ägs och administreras av den nederländska handelskammaren (Kamer van Koophandel), som har godkänts av staten genom lagen om företagsregister.

Registret ger överblick över all (rättsligt) relevant information om alla relevanta företag och juridiska personer i Nederländerna. Alla företag och juridiska personer är registrerade här. Det rör sig om:

 • Aktiebolag
 • Enmansföretag
 • Associationer
 • Stiftelser
 • Vissa yrkeskategorier (till exempel jurister, läkare och konstnärer)
 • Andelsföreningar för lägenheter
 • Kyrkor
 • Förvaltningar

Antalet registrerade uppgifter varierar med organisationens juridiska form. De viktigaste registrerade uppgifterna är:

 • (Lagenligt registrerat) namn
 • Andra firmanamn
 • Säte
 • Adresser
 • Aktiekapital
 • Styrelseledamöter
 • Personer med fullmakt
 • Filialer
 • Kontaktuppgifter
 • Verksamhet (klassificerat enligt NACE).

Registret innehåller ungefär 2,5 miljoner företag och juridiska personer.

Enligt nederländsk lagstiftning är uppgifterna i registret giltiga (och bindande för tredje part), om inget annat anges. Ansvaret för att registrera bolaget (och eventuella förändringar) ligger på organisationerna. Varje förändring måste registreras inom en vecka.

I Nederländerna sker inte registreringen automatiskt när man bildar ett bolag. I juridisk mening kan ett bolag finnas i Nederländerna utan att vara registrerat. Trots att det är olagligt att ha ett oregistrerat bolag existerar ändå detta bolag och kan agera som sådant (tvärtemot de regler som gäller i till exempel Storbritannien).

Nederländska bolag med begränsat och obegränsat ansvar måste också lämna in sitt årsbokslut till företagsregistret. Detta berör ungefär 900 000 företag. Majoriteten behöver endast lämna in sin balansräkning, medan större företag (ungefär 20 000) även måste lämna in sin resultaträkning.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Grunduppgifterna i det nederländska företagsregistret är kostnadsfritt tillgängliga via Internet, men för vissa tjänster (till exempel officiella utdrag) tas en avgift ut.

Registrerade organisationer betalar endast en engångsavgift för att hamna i registret. Någon årsavgift behöver inte betalas, och inte heller heller ändringar är avgiftsbelagda.

Hur tillförlitliga är dokumenten i registret?

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/17/EG av den 13 juni 2012 om ändring av rådets direktiv 89/666/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG och 2009/101/EG avser sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagarregister. Här föreskrivs att en central europeisk plattform ska inrättas. Systemet med sammankopplade register består därefter av denna plattform, medlemsstaternas register och en portal som fungerar som europeisk elektronisk ingångspunkt.

I direktivet föreskivs två tidsfrister för ikraftträdandet. Medlemsstaterna måste senast den 7 juli 2014 ha uppfyllt direktivets bestämmelser, dock med undantag för några artiklar. Dessa artiklar måste införlivas senast två år det att Europeiska kommissionen har antagit genomförandeakterna.

Det nederländska regelverket uppfyller redan de krav som fastställs i denna artikel. Inga ytterligare ändringar krävs av 2007 års lag om handelsregistret eller av sekundärlagstiftning som bygger på direktivet för att uppfylla dessa tidsfrister. Ett meddelande om detta kungjordes i Länken öppnas i ett nytt fönsterStaatscourant den 4 juli 2014.

Hur man söker i företagsregistret

Man kan söka i Länken öppnas i ett nytt fönsternederländska företagsregistret på:

 • (Del av) bolagsnamn.
 • Officiellt företagsregisternummer.
 • Address och
 • postnummer.

Företagsregistrets historia

Här finns information om det nuvarande registret ända sedan det grundades (1920). Uppgifter om äldre bolag är också tillgängliga.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska företagsregistret, Länken öppnas i ett nytt fönsterHandelskammaren

Senaste uppdatering: 07/10/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Österrike

Här hittar du en översikt över Österrikes företagsregister.

Vad innehåller företagsregistret?

Information om alla registrerade österrikiska företag (se § 2 i lagen om företagsregister – FBG) lagras i Länken öppnas i ett nytt fönsterföretagsregistret (Hauptbuch). De handlingar som registreringarna baseras på sparas i ett elektroniskt dokumentarkiv som domstolsförvaltningen ansvarar för. Företagsuppgifter och relevanta handlingar finns tillgängliga på nätet mot en avgift.

Företagsuppgifter är också tillgängliga för österrikiska myndigheter via portalen för det federala datacentret (BRZ). I andra EU-medlemsstater finns tillgång till uppgifterna via Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropäische Unternehmensregister (EBR).

Är tillgången till Österrikes företagsregister kostnadsfri?

Tillgången till det österrikiska företagsregistret är avgiftsbelagd.

Hur man söker i Österrikes företagsregister

Alla har rätt att söka efter företagsuppgifter i företagsregistret.

Genom att ange företagsregistrets registreringsnummer kan du få tillgång till ett utdrag med aktuella registrerade uppgifter. På begäran kan också borttagna uppgifter erhållas (gäller endast för elektroniskt tillgängliga uppgifter). Förfrågningar kan även gälla nyligen införda, ändrade eller borttagna uppgifter om företag.

Allmänhetens tillgång till företagsregistret säkerställs av Länken öppnas i ett nytt fönstertjänsteleverantörer (portaler eller Verrechnungsstellen) som har avtal med justitieministeriet. De erbjuder debiterbara tjänster, såsom att besvara förfrågningar om företagsregistret eller tillhandahålla bestyrkta kopior ur företagsregistret som motsvarar officiella utdrag.

Endast regionala domstolar (avdelningen för företagsregister) eller en notarie har rätt att lämna ut ett offentligt dokument med företagsuppgifter ur registret till en myndighet.

När kan uppgifterna i registret göras gällande med rättslig verkan?

Enligt artikel 3a i direktiv 2009/101/EG (i dess lydelse enligt direktiv 2012/17/EU) ska medlemsstaterna redogöra för vilka bestämmelser i nationell lagstiftning som säkerställer att tredje part kan förlita sig på de uppgifter och handlingar rörande företag (t.ex. med avseende på bemyndigad företrädare eller stadgar) som avses i artikel 2. Här redovisas vad som gäller i Österrike på det aktuella området.

I enlighet med artikel 2 i direktiv 2009/101/EG återfinns uppgifter och handlingar rörande aktiebolag och handelsbolag i företagsregistret, som rättsligt grundar sig på företagslagen (Unternehmensgesetzbuch – UGB) och företagsregisterlagen (Firmenbuchgesetz – FBG). Företagsregistret förs av domstolarna i form av ett elektroniskt register. Registret består av ett huvudregister (Hauptbuch), i vilket uppgifter om rättsförhållanden (t.ex. fullmakt att företräda ett organ) förs in eller avförs, och dokumentarkivet (Urkundensammlung), som omfattar relevanta handlingar (exempelvis stadgar).

Registreringar i företagsregistret kungörs enligt Länken öppnas i ett nytt fönster§ 10 första stycket i företagslagen dels i en särskild databas för kungörelser (Ediktsdatei), som finns tillgänglig utan kostnad på internet, dels i Österrikes officiella tidning (Amtsblatt zur Wiener Zeitung). Kungörandet gäller från den tidpunkt då uppgifterna registreras i Ediktsdatei.

Verkan av registreringar i företagsregistret gentemot tredje man regleras i Länken öppnas i ett nytt fönster§ 15 företagslagen. Enligt denna bestämmelse kan ett sakförhållande som borde ha registrerats i företagsregistret, men inte blev det, inte göras gällande gentemot tredje man av det berörda företaget, såvida inte denne redan kände till sakförhållandet i fråga (första stycket 1). Så snart ett sakförhållande har registrerats kan det åberopas gentemot tredje man. Detta gäller dock inte för rättshandlingar som vidtagits inom 15 dagar från kungörelsen, om tredje man kan visa att han varken kände till eller borde ha känt till sakförhållandet (andra stycket). Även oriktiga registeruppgifter kan göras gällande av tredje man gentemot företaget vid affärstransaktioner, om företaget självt har orsakat den felaktiga registreringen eller låter felaktigheten kvarstå trots att det kände till eller borde ha känt till denna. Tredje man kan emellertid ändå inte göra felaktiga registeruppgifter gällande om företaget kan visa att tredje man inte har handlat utifrån förutsättningen att uppgiften var riktig, eller kände till felet eller har visat grov oaktsamhet genom att inte känna till felet (tredje stycket).

Ett bolags (AG eller GmbH) stadga eller stiftelseurkund är endast bindande i den form som den registrerats i företagsregistret, samtidigt som en ändring av stadgan respektive stiftelseurkunden inte får någon rättsverkan förrän den har förts in i företagsregistret (Länken öppnas i ett nytt fönster§ 148 Abs. 3 Aktiengesetz = AktG, Länken öppnas i ett nytt fönster§ 49 Abs. 2 GmbH-Gesetz = GmbHG).

Företagsregistrets historia

Uppgifterna i det österrikiska företagsregistret bevarades ursprungligen på papper. När företagsregistret automatiserades 1991 överfördes uppgifterna till en elektronisk databas. Sedan dess är såväl aktuella som historiska uppgifter tillgängliga på elektronisk väg.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropean Business Register

Länken öppnas i ett nytt fönsterAllmän information om det österrikiska företagsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet österrikiska domstolsväsendets databas (Ediktsdatei der österreichischen Justiz)

Länken öppnas i ett nytt fönsterUGB – fullständig lagtext

Länken öppnas i ett nytt fönsterFBG – fullständig lagtext

Länken öppnas i ett nytt fönsterAktG ­– fullständig lagtext

Länken öppnas i ett nytt fönsterGmbHG – fullständig lagtext

Senaste uppdatering: 23/05/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Polen

Här hittar du en översikt över Polens företagsregister.

Vad innehåller det polska företagsregistret?

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet polska företagsregistret (Krajowy Rejestr Sądowy) sköts och förvaltas av Länken öppnas i ett nytt fönsterPolens justitieministerium.

Registret tillhandahåller information om företag, stiftelser, föreningar och andra enheter.

Mer specifikt innehåller registret följande information om dessa enheter:

 • Nummer i det nationella domstolsregistret (KRS-nummer).
 • REGON-nummer (nummer i den centrala förteckningen över ekonomisk verksamhet).
 • Företagsnamn.
 • Organisationsform och juridisk ställning.
 • Datum när företaget registrerades i det nationella domstolsregistret.
 • Adressuppgifter.
 • Viktiga datum (första giltighetsdag och dag för avförande).
 • Behöriga myndigheter.
 • Firmatecknare.

Är tillgången till det polska företagsregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången till registret är kostnadsfri.

Hur man söker i det polska företagsregistret

Du kan söka i det polska företagsregistret med hjälp av följande söktermer:

 • Nummer i det nationella domstolsregistret (KRS-nummer) (Krajowego Rejestru Sądowego - Nationella domstolsregistret).
 • Företagsnamn.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Enligt polsk lagstiftning regleras frågan om skydd av tredje part i samband med tillhandahållande av information och handlingar som omfattas av direktiv 2009/101/EG av lagen av den 20 augusti 1997 om det nationella företagsregistret (Polens officiella tidning 2013, punkt 1203).

Enligt föreskrifterna i lagen av den 20 augusti 1997 om det nationella företagsregistret (Polens officiella tidning 2013, punkt 1203) gäller följande:

Artikel 12
1. Uppgifterna i registret får inte strykas, om inte lagen föreskriver något annat.

2. Om det visar sig att en post i registret innehåller uppenbara fel eller inte överensstämmer med domstolens beslut, ska domstolen automatiskt korrigera posten.

3. Om registret innehåller uppgifter som inte kan godtas enligt lagstiftningen ska registerdomstolen, efter att ha hört berörda personer vid ett möte eller efter att ha beslutat att de ska lämna in en skriftlig förklaring, automatiskt stryka uppgifterna.

Artikel 13
1. Registerposterna ska offentliggöras i domstols- och ekonomitidningen (Monitor Sądowy i Gospodarczy), om inte lagen föreskriver något annat.

Artikel 14
En enhet som är skyldig att inge en ansökan om införande i registret får inte, mot en tredje part som handlar i god tro, åberopa uppgifter som inte har införts i registret, eller som har strukits ur detta.

Artikel 15
1. Från dagen för offentliggörandet i domstols- och ekonomitidningen kan ingen hävda att den inte känner till offentliggjorda registerposter. När det gäller handlingar som utförs inom sexton dagar från offentliggörandet får dock den enhet som införts i registret inte åberopa registerposten mot en tredje part, om denne visar att han inte kunde ha känt till innehållet i registerposten.

2. Vid bristande överensstämmelse mellan en registerpost och dess offentliggörande i domstols- och ekonomitidningen, ska registerposten vara rättsligt bindande. En tredje part får dock åberopa det innehåll som offentliggjorts i domstols- och ekonomitidningen, om inte den registrerade enheten kan visa att den tredje parten kände till innehållet i registerposten.

3. En tredje part får åberopa handlingar och uppgifter som enligt lagstiftningen ska offentliggöras men som ännu inte offentliggjorts, förutsatt att det faktum att de inte har offentliggjorts inte leder till att de förlorar sin rättsverkan.

Artikel 17
1. Uppgifterna i registret ska förutsättas vara riktiga.

2. Om uppgifterna i registret inte stämmer överens med enhetens ansökan, eller om det inte föreligger någon ansökan, får enheten inte, mot en tredje part som handlar i god tro, hävda att uppgifterna är felaktiga om den inte omedelbart ingett en ansökan om att ändra, komplettera eller stryka registerposten”.

Det polska företagsregistrets historia

Registret togs i bruk i januari 2007.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterLagen av den 20 augusti 1997 om det nationella företagsregistret

Senaste uppdatering: 18/10/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Portugal

På denna sida får du en översikt över företags- och juridikportalerna i Portugal.

Företagsregistret

Företagsregistrets syfte är att upplysa om följande enheters rättsliga ställning: enskilda affärsidkare, affärsföretag, handelsbolag (sociedade civil sob forma comercial), privata aktiebolag (estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada), kooperativ, offentliga företag, företagskoncerner och europeiska ekonomiska intressegrupperingar, liksom andra enskilda personer och kollektiv som omfattas av registreringslagen. Endast uppgifter som stöds av styrkande handlingar kan registreras. Dessa handlingar arkiveras elektroniskt.

Genom affärsregistret erhåller kommersiella företag rättskapacitet och registrering är vanligtvis obligatorisk. I regel anges sakinformation om ett företag i ett särskilt dokument. I de flesta fall räcker det att ange mötesprotokollet i fråga och det beslut som har fattats av aktieägarna.

Kommersiella företag måste registreras inom två månader från dagen för bildandet. Giltigheten av en ansökan bedöms av ansvarig tjänsteman på grundval av tillämplig lagstiftning, den dokumentation som lagts fram och tidigare registreringar, med särskild hänsyn till behovet av att kontrollera de berörda parternas legitimitet, äganderättshandlingarnas laglighet och giltigheten av dokument som anges i äganderättshandlingarna.

Bestämmelserna om företagsregistret återfinns i lagen om företagsregistret, som antogs genom lagdekret nrº403/86 av den 3 december 1986. Handhavandet av registret åvilar de företagsregistreringskontor som finns runtom i landet och utgör externa enheter under register- och notariatinstitutet (IRN), ett offentligt organ som lyder under justitieministeriet.

Kontoren för företagsregistrering kan fungera som oberoende tjänster eller samarbeta med andra register (landregister, folkbokföringsregister och IRN-tjänster). Affärshandlingar kan registreras vid vilket företagsregistreringskontor som helst, eftersom dessa kontors behörighet inte är geografiskt begränsad.

Registreringsplikten omfattar följande:

 • Bildandet.
 • Beslut på stämma om att förvärva tillgångar (vid förvärv som kräver stämmobeslut).
 • Uppgifter om andelar och aktier, lösande och uteslutning av delägare i handelsbolag och kommanditbolag, liksom strykning av aktier p.g.a. delägares frånfälle och upptagande av nya aktieägare, nedskrivning av aktier och lösande och uteslutning av delägare i aktiebolag, beslut om amortering, konvertering och återemittering av aktier, emittering av obligationer.
 • Tillsättning av ledamöter i bolags lednings- och kontrollorgan samt av bolagssekreterare respektive upphörande av motsvarande uppdrag.
 • Redovisning av räkenskaperna.
 • Byte av säte.
 • Planer rörande fusion eller delning, planer rörande bildande av aktiva europabolag, företags interna fusion eller fusion över gränserna, delning, ombildning och avveckling.
 • Uppgifter om bolagskapitalet och ändringar av bolagsordningen.
 • Uppgifter om bolagslikvidatörer.
 • Avslutande likvidering eller återupptagande av företagets verksamhet.
 • Beslut om ett företags fullständiga kontroll över ett annat inom en koncern samt avtal om kontroll (contrato de subordinação).
 • Emission av garanter avseende egna värdepapper.
 • Registreringspliktiga aktiviteter, beslut och åtgärder.
 • Skriftliga avtal om agentur eller handelsrepresentation samt ändringar och upphörande av sådana avtal.
 • Upprättande av en ständig fullmakt.
 • Andra omständigheter som är registreringspliktiga.

Tillgång till registerinformation

Vem som helst kan begära utdrag från registret och motsvarande dokument i elektronisk form.

Utdrag i pappersform måste begäras ut vid registreringskontoren, men det går också att få tillgång till relevant information på den centrala Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen för entreprenörer (Balcão do Empreendedor), i form av ett elektroniskt utdrag om den berörda enhetens rättsliga situation. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt och är tillgänglig på portugisiska och engelska.

Sökning görs med hjälp av enhetens skatteregistreringsnummer (Número de Identificação Coletiva – NIPC), som således fungerar både som enhetens registreringsnummer i företagsregistret och som skatteregistreringsnummer.

Sökning på offentliggjorda företagshandlingar kan göras på den officiella webbplatsen utifrån skatteregistreringsnummer, distrikt eller typ av handling.

Offentliga myndigheter kan också göra sökningar utifrån namnet på den registrerade enheten eller dess skatteregistreringsnummer eller via den webbtjänst som gjorts tillgänglig med tillstånd av IRN.

Kostnader för information

Information om registrerade handlingar finns tillgänglig utan kostnad på den officiella webbplatsen för offentliggörande av företagshandlingar. Offentliggörandet sker omedelbart och automatiskt efter fullgjord registrering, och vem som helst kan göra sökningar i informationen.

Registerutdrag och utdrag av anknytande handlingar, i pappersform eller elektronisk form, kan erhållas mot betalning.

Utdrag i elektronisk form finns tillgängliga mot en abonnemangsavgift på 25 euro om året, och man kan även välja abonnemang på två, tre eller fyra år. Vid sökning används skatteregistreringsnumret. Sedan betalning skett kan informationen erhållas genom angivande av en särskild kod.

Samma förfarande kan användas för att begära elektroniska utdrag av handlingar som lagras i databasen, dvs. dels de handlingar som från och med januari 2011 används som underlag för registrering, men även bestyrkta kopior av uppdaterade företagspromemorior.

Företagsregistrets rättsliga verkningar

De uppgifter som registreras och offentliggörs i företagsregistret kan ligga till grund för verkställighet först efter dagen för offentliggörandet.

Det slutliga registret utgör en presumtion för den rättsliga situationen (artikel 11ºi lagen om företagsregister).

All information om företagets identitet (rättslig status, namn, säte, ändamål, uppgifter om medlemmar i bolagsorgan, etc.) och merparten av den information som omfattas av registreringsplikt härrör från avskrifter av registerhandlingar. Följaktligen kan man utgå från att den rättsliga situation som anges i registret överensstämmer med de faktiska förhållandena.

Undantaget från denna regel är deponerade handlingar, en form av registrering där ansvaret för att kontrollera att de handlingar som lämnats in för registrering uppfyller lagens krav åligger företaget i fråga. Registratorn kontrollerar endast om sökanden är berättigad att ge in en ansökan om registrering. Denna typ av registrering fungerar som en kungörelse, och kan inte ligga till grund för ett antagande om att uppgifterna är riktiga. Förteckningar över aktieinnehav har sådan status.

I artikel 153ºi lagen om fastighetsregister (som kan vara tillämplig som alternativ till företagsregistret) anges att var och en som registrerar ett falskt eller i rättslig mening icke-existerande dokument, utöver det straffrättsliga ansvar som kan komma i fråga, kan hållas ansvarig för skada som har vållats. Det anges vidare att var och en som lämnar eller bekräftar falska förklaringar i registret eller någon annanstans i syfte att få uppgifter registrerade eller nödvändiga handlingar upprättade också kan hållas ansvarig för vållad skada.

Enligt artikel 348º-A i strafflagen ska var och en som, för sin egen eller någon annans räkning, lämnar falska uppgifter eller intyganden om en identitet, status eller annan egenskap som lagen tillmäter rättsverkan till en offentlig myndighet eller tjänsteman, inom ramen för dennas tjänsteutövning, i avsikt att föra in dessa uppgifter eller intyganden i en officiell handling, dömas till fängelse i högst två år eller böter.

Senaste uppdatering: 29/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Företagsregister i medlemsstaterna - Rumänien

Detta avsnitt innehåller en översikt över Rumäniens företagsregister som sammanställts av Nationella bolagsverket, som lyder under justitieministeriet

Vad innehåller det rumänska företagsregistret?

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet rumänska nationella bolagsverket är en offentlig institution med status som juridisk person och lyder under Justitieministeriet. Verket ansvarar för att föra, organisera och förvalta det centrala datoriserade företagsregistret.

Det nationella bolagsverket har filialer i Bukarest och i samtliga 41 distrikt i Rumänien. De ansvarar för att föra, organisera och förvalta lokala företagsregister.

I enlighet med lag nr 26/1990 innehåller företagsregistret uppgifter om de aktörer som förts in i registret, nämligen:

 • Företag.
 • Statliga företag.
 • Offentliga bolag.
 • Kooperativa företag.
 • Kooperativa föreningar.
 • Finansinstitut.
 • Ekonomiska intressegrupper.
 • Europeiska ekonomiska intressegrupper.
 • Europeiska företag.
 • Europeiska kooperativa företag.
 • Enmansföretag.
 • Enskilda företag.
 • Familjeföretag.
 • Andra fysiska och juridiska personer enligt lag.

Företagsregistret innehåller alla handlingar, akter och identitetsuppgifter för berörda aktörer som omfattas av lagens registreringskrav, samt eventuella andra handlingar eller akter som krävs enligt lag.

På företagsregistrets webbplats (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.onrc.ro/index.php/en/) kan du få tillgång till:

 1. Handlingar.
 2. Information och tjänster uppdelade i olika avsnitt och tjänster.
 3. Information om Nationella bolagsverket och de filialer av bolagsverket som är knutna till domstolarna.
 4. Diverse marknadsföringsinformation – fri tillgång.
 5. Formulär som används vid institutionen.
 6. Formella krav för olika kategorier av företag och verksamheter vid införandet i företagsregistret.
 7. Statistik om registrerade verksamheter.
 • Institutionens historia.
 • ORC-nätverket (Nationella bolagsverkets nätverk).
 • Formulär (för aktörer osv.) och formella krav.
 • Skatter och avgifter som Nationella bolagsverket tar ut för sina tjänster.
 • Tjänster.
 • Lagstiftning.
 • Statistik.
 • Medier.

Du kan få tillgång till företagsregistrets onlinetjänster på Länken öppnas i ett nytt fönsterportalen om Nationella bolagsverkets onlinetjänster, som utarbetats genom det sektorsspecifika operativa programmet ”Ökad ekonomisk konkurrenskraft”, ”Investeringar för er framtid!”, inom ramen för projektet ”Onlinetjänster (e-förvaltningstjänster) som Nationella bolagsverket tillhandahåller företagen genom en särskild portal”.

Via portalen om Nationella företagsregistrets onlinetjänster kan du få tillgång till följande onlinetjänster:

 • Recom online
 • Preliminära kontroller (tillgänglighet och/reservation av namn/logotyp för juridiska/fysiska personer, enskilda företag/familjeföretag)
 • Införande av uppgifter i företagsregistret
 • Uppdatering av kontaktuppgifterna för företagen i företagsregistret
 • Tillhandahållande av uppdaterad information om företagets tidigare verksamhet, statistik
 • Utfärdande av handlingar (certifikat)
 • Läget för ärendet
 • Anmälningar av ansökningar till företagsregistret
 • Beslut om att senarelägga ansökningar till företagsregistret
 • Statistik (operationer i det centrala företagsregistret, företag med utländskt kapital)

Tjänsten ”Recom online” ger tillgång till följande information:

 • Namn.
 • Adress.
 • Unikt registreringsnummer.
 • Nummer i företagsregistret.
 • Företagets status.
 • Telefon.
 • Telex.
 • Faxnummer.
 • Tecknat och inbetalt kapital.
 • Aktörens huvudsakliga verksamhet.
 • Aktörens sekundära verksamhet.
 • Uppgifter om berörda fysiska och juridiska personer (adress, aktiekapital, aktieinnehav (antal och typ), identitetshandlingar, födelsedatum och födelseort för berörda personer).
 • Uppgifter om administratörer (adress, nationalitet, födelsedatum och födelseort, yrke, rättigheter), uppgifter om filialer, dotterbolag (adress, telefonnummer).
 • Uppgifter om andra sekundära kontor (adress, telefonnummer).
 • Uppgifter om räkenskaper (omsättning, genomsnittligt antal anställda, bruttovinst) om dessa uppgifter har lämnats.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Uppgifter ur företagsregistret finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterinternetportalen om Nationella bolagsverkets onlinetjänster. När du har registrerat dig som användare (angett användarnamn och lösenord) och tecknat ett avtal kan du göra sökningar mot avgift.

 • Allmän information för personer som vill bedriva vissa typer av reglerad verksamhet (företag, fysiska personer, juridiska personer, offentliga institutioner och myndigheter osv.) finns på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.onrc.ro/index.php/en/.
 • När du registrerat dig som användare får du också tillgång dygnet runt till den avgiftsbaserade delen av ”Recom online”.
 • När du registrerat dig som användare (angett användarnamn och lösenord) får du tillgång till de elektroniska formulären via portalen om Nationella bolagsverkets onlinetjänster.
 • Tillgången till avsnittet om handläggningsstadium för ansökningar om registrering i företagsregistret är kostnadsfri.
 • Tillgången till avsnittet om beslut att senarelägga ansökningar om registrering i företagsregistret är kostnadsfri.
 • Tillgången till viss offentlig information (årsredovisning, frivilliga likvidationsförfaranden, lagstadgade likvidationsförfaranden osv.) är kostnadsfri.
 • Webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.onrc.ro/index.php/en/ tillgänglig dygnet runt utan kostnad.
 • En del av tjänsterna på Nationella bolagsverkets portal är kostnadsfria, i enlighet med gälande lagstiftning.
 • För att nå tjänsterna via portalen om Nationella bolagsverkets onlinetjänster måste du först registrera dig.

Hur man söker i det rumänska företagsregistret

Du kan kostnadsfritt söka uppgifter på Länken öppnas i ett nytt fönsterRecom on-line genom att ange följande sökkriterier:

 • Företagsnamn.
 • Registreringsnummer i företagsregistret.
 • Unik registreringskod.
 • Distrikt där huvudkontoret finns.

Intresserade personer kan få kostnadsfri allmän information om följande:

 • Företagsnamn.
 • Stad och distrikt där företagets huvudkontor finns.
 • Registreringsnummer i företagsregistret (tilldelas av ett datoriserat företagsregister).
 • Unikt registreringsnummer (tilldelas av ministeriet för offentliga finanser).
 • Företagets ställning.
 • Byte av säte.
 • Utbyte eller återkallelse av registreringsintyg.
 • Tecknat kapital under den lagliga nivån.
 • Upplösning.
 • Konkurs.
 • Huruvida årlig balansräkning saknas i handelsregistret.
 • Datum för den senaste registreringen i handelsregistret.

Det rumänska företagsregistrets historia

Företagsregistret inrättades 1990 genom lag nr 26/1990 om företagsregister.

En särskild portal med nya onlinetjänster för företagen och andra intresserade lanserades under andra halvåret 2011.

Länken öppnas i ett nytt fönsterNationella bolagsverket har följande mål:

 • Att informera det allmänna näringslivet, offentliga institutioner och massmedierna om verksamheter i företagsregistret.
 • Att minska den tid det tar att få tag i information.
 • Att minska överbelastningen vid registerkanslien.
 • Att minska den tid det tar att lämna in registreringshandlingar till företagsregistret.
 • Att förenkla de förfaranden som tillämpas för att registrera aktörer, lämna finansiell information och begära information och dokument.
 • Att i realtid informera sökande på Internet om status på ansökningar som lämnats in till företagsregistrets kansli.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Det rumänska företagsregistret har inrättats och fungerar i enlighet med lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse. Tillstånd att inrätta enheter som måste införas i företagsregistret, och som avser deras verksamhet och registrering i företagsregistret, samt registrering av eventuella ändringar av de grundläggande handlingarna, eller annat som uttryckligen anges, utfärdas i enlighet med lag nr 26/1990, regeringens undantagsförordning nr 116/2009, lag nr 359/2004 samt genomförandebestämmelserna för förande av företagsregister, registrering av verksamhet och tillhandahållande av information. De specifika aspekterna av varje typ av verksamhet som omfattas av registreringsskyldighet regleras av särskilda rättsakter. De viktigaste av dessa är lag nr 31/1990, lag nr 1/2005, lag nr 566/2004, regeringens undantagsförordning nr 44/2008 och lag nr 161/2003.

Följande bestämmelser i den nationella lagstiftningen fastställer att tredje parter kan förlita sig på informationen och handlingarna i företagsregistret, i enlighet med artikel 3a i direktiv 2009/101/EG, som infördes genom ändringsdirektiv 2012/17/EU.

 1. Enligt artikel 1.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse, ska ”följande fysiska eller juridiska personer, innan en ekonomisk verksamhet inleds, ansöka om att registreras eller införas i företagsregistret: enmanföretag, enskilda företag och familjeföretag, företag, statliga företag, offentliga bolag, ekonomiska intressegrupper, kooperativa företag, kooperativa föreningar, europeiska företag, europeiska kooperativa företag och europeiska ekonomiska intressegrupper med huvudkontor i Rumänien, samt andra fysiska eller juridiska personer som föreskrivs av lagen.

  I artikel 1.2 i ovannämnda lag anges dessutom att ”vid utövandet av sin verksamhet eller då denna upphört är de fysiska och juridiska personer som nämns i punkt 1 skyldiga att ansöka om införande i samma register av uppgifter som rör handlingar och akter som enligt lagen ska registreras”.
 1. Tillhandahållande av information som förts in i företagsregistret och utfärdande av kopior av därmed sammanhängande handlingar ska ske i enlighet med artikel 4 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse:

(1) Företagsregistret är tillgängligt för allmänheten.

(2) Bolagsverket är skyldigt att tillhandahålla bestyrkta kopior av uppgifterna i registret och de inlämnade handlingarna, information om uppgifterna i företagsregistret och intyg som bekräftar huruvida en viss handling eller akt har registrerats. Den person som ansöker om att få tillgång till detta material ska stå för kostnaden.

(3) De handlingar som avses i punkt 2 kan också efterfrågas och utfärdas per post.
(4) På begäran kan de handlingar som nämns i punkt 1 tillhandahållas i elektronisk form och skickas online med en bifogad eller länkad utökad elektronisk signatur.

(5) Avgifterna för tillhandahållande av kopior och/eller information, oavsett vilken leveransmetod som används, får inte överskrida de administrativa kostnaderna för tillhandahållandet.'

Verkställbarhet för handlingar och akter för personer som måste föras in i företagsregistret regleras i artikel 5 i lag nr 26/1990 i företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse:

(1) Registreringen och de registrerade uppgifterna får verkan gentemot tredje man från och med den dag då de förs in i företagsregistret eller offentliggörs i del IV i Rumäniens officiella tidning, eller i en annan publikation, i enlighet med lagen.
(2) Personer som är skyldiga att ansöka om registrering har inte rätt att yrka på att handlingar eller uppgifter som inte har registrerats ska få verkan gentemot tredje man, om de inte kan bevisa att tredje man kände till dessa.

För företag gäller dessutom särskilda bestämmelser i detta avseende, nämligen artiklarna 50–53 i lag nr 31/1990 om företag, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse:

Artikel 50.1 Handlingar eller akter som inte har offentliggjorts i enlighet med lagen kan inte göras gällande gentemot tredje man, om inte företaget kan visa att tredje man kände till dem.

Artikel 50.2 Transaktioner som utförs av ett företag före den sextonde dagen efter det att förundersökningsdomarens rapport offentliggjorts i del IV i Rumäniens officiella tidning (för närvarande fattas beslut om ansökningar av chefen för bolagsverkets filial/en person som utsetts av generaldirektören för det nationella bolagsverket, i enlighet med regeringens undantagsförordning nr 116/2009, i dess ändrade lydelse) ska inte vara verkställbara mot tredje man, om tredje man kan bevisa att det var omöjligt att känna till transaktionerna i fråga.

Artikel 51 Tredje man får dock åberopa handlingar eller akter som inte har offentliggjorts, om inte det faktum att de inte har offentliggjorts upphäver deras verkan.

Artikel 52.1 Vid bristande samstämmighet mellan den text som inlämnats till bolagsverkets filial och den text som offentliggörs i del IV i Rumäniens officiella tidning, eller i pressen, kan företaget inte åberopa den offentliggjorda texten gentemot tredje man. Tredje man kan åberopa den offentliggjorda texten mot företaget, om inte företaget kan bevisa att tredje man kände till den text som inlämnats till bolagsverkets filial (artikel 54 i kapitel IV i avdelning II, ändrad genom artikel I.31 i lag nr 441/2006 den 1 december 2006)

Enligt artikel 12.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse, gäller följande:

(1) Företagsregistret ska bestå av ett register för registrering av juridiska personer som är företag, statliga företag, offentliga bolag, ekonomiska intressegrupper, kooperativa föreningar, europeiska företag, europeiska ekonomiska intressegrupper eller andra juridiska personer som uttryckligen anges av lagen med huvudkontor eller sekundära kontor i Rumänien, ett register för registrering av juridiska personer som är kooperativa företag eller europeiska kooperativa företag med huvudkontor eller sekundära kontor i Rumänien, och ett register för registrering av enmansföretag, enskilda företag och familjeföretag med huvudkontor eller sekundära kontor i Rumänien. Dessa register ska föras med hjälp av ett datasystem (artikel 12.1 i kapitel II, ändrad genom artikel I.5 i lag nr 152/2015 av den 16 juli 2015).

3.      Enligt artikel 6.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse, jämförd med artikel 1 i regeringens undantagsförordning nr 116/2009 om införande av vissa åtgärder i samband med registrering i företagsregistret, godkänd med ändringar genom lag nr 84/2010, gäller att ”registrering i företagsregistret görs på grundval av beslut av chefen för bolagsverkets filial/en person utsedd av generaldirektören för det nationella bolagsverket eller, i tillämpliga fall, ett slutligt domstolsavgörande, om inget annat anges i lag”.


Enligt artikel 26.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse, gäller att ”dagen för registrering i företagsregistret är den dag då uppgiften faktiskt förs in i registret”.


Enligt artikel 26.2 i ovannämnda rättsakt, jämförd med regeringens undantagsförordning nr 116/2009, gäller dessutom att ”införandet av uppgifter i företagsregistret ska ske inom 24 timmar från den dag då chefen för bolagsverkets filial/den person som utses av generaldirektören för det nationella bolagsverket fattar sitt beslut, och när det gäller registrering av aktörer inom 24 timmar från dagen för beslutet som bemyndigar registreringen”.


Enligt artikel 51.2 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse, gäller att ”uppgifter ska föras in i företagsregistret i elektronisk form, såväl vid företagsregistrets filialer vid tribunalerna som i det centrala dataregistret”.


Mer information finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet rumänska företagsregistrets officiella webbplats

Länken öppnas i ett nytt fönsterPortalen om det rumänska nationella bolagsverkets onlinetjänster

Sammanhängande dokument

Lag nr 26/2012PDF(669 Kb)ro

Undantagsförordning nr 116/2009PDF(255 Kb)ro

Genomförandebestämmelser av den 10 oktober 2008 om förande av företagsregister PDF(1034 Kb)ro

Lag nr 359/2004PDF(527 Kb)ro

Senaste uppdatering: 31/10/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovenska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Företagsregister i medlemsstaterna - Slovenien

Här får du en överblick över det slovenska företagsregistret.

Vad innehåller företagsregistret?

Det slovenska företagsregistret (PRS, Poslovni register Slovenije) administreras av Sloveniens byrå för offentliga rättsliga register och tjänster (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

Registret är en central databas med uppgifter om alla näringsidkare med säte i Slovenien. Det täcker deras direkta eller indirekta verksamhet, även dotterbolag och andra företagsenheter. Vidare innehåller registret uppgifter om utländska bolags dotterbolag med verksamhet i Slovenien. Företagsregistret omfattar följande:

 • Företag (handelsbolag och aktiebolag).
 • Enskilda näringsidkare.
 • Offentligrättsliga enheter.
 • Privaträttsliga enheter.
 • Föreningar.
 • Fysiska personer som bedriver registrerad eller reglerad verksamhet.
 • Dotterbolag och andra företagsenheter.
 • Utländska företags huvudkontor.
 • Andra enheter.

För varje post i registret finns det olika uppgifter (registernummer, företagsnamn, skatteregistreringsnummer, uppgifter om företrädare och grundare osv.).

 • direkt tillgång till information via applikationen ePRS, och
 • tillhandahållande av uppgifter för återanvändning.

Vad ingår?

Applikationen ePRS

Genom applikationen Länken öppnas i ett nytt fönsterePRS får användaren tillgång till enskilda registerposters olika uppgifter om näringsidkare som bedriver verksamhet i Slovenien.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Tillgången är gratis men på portalen krävs inloggning (eller registrering om du är ny användare).

Hur man söker i företagsregistret

Användarna måste registrera sig på portalen för att kunna söka i registret. Man får fram uppgifter genom att ange sökkriterier i ett eller flera fält, eller genom att välja sökkriterier från rullmenyn. Följande söksträngar är möjliga: Uppgift, del av uppgift (ord) och början av ord. Det är möjligt att söka på organisationsnummer, skatteregistreringsnummer, företagsnamn, gatuadress, ort etc.

Uppdatering

Uppgifterna uppdateras dagligen.

Tillhandahållande av uppgifter för återanvändning:

AJPES tillhandahåller följande Länken öppnas i ett nytt fönsterregisteruppgifter för återanvändning:

 • Mer eller mindre uttömmande dag-, vecko- eller månadsuppgifter om alla enheter.
 • Mer eller mindre uttömmande månadsuppgifter om företag som finns registrerade vid domstol.
 • Mer eller mindre uttömmande månadsuppgifter om enmansbolag.
 • Mer eller mindre uttömmande eller minimala uppgifter via internet (se Länken öppnas i ett nytt fönsterwsPrsInfo).
 • Mer eller mindre uttömmande uppgifter på särskild beställning.
 • Bearbetning av sökresultat enligt beställares kriterier (numeriska uppgifter).

Var tredje månad tillhandahåller AJPES en kostnadsfri översikt av hela företagsregistret i XML-format med ett fast urval av information för återanvändning.

Priser

För återanvändning av företagsregistrets offentliga information tar AJPES ut följande avgifter:
Länken öppnas i ett nytt fönsterAvgifter för återanvändning av företagsregistrets offentliga information (länk till slovensk lagstiftning).

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Tredje parter får åberopa den information och alla handlingar som nämns i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen, på grundval av följande lagar:

- Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagslagen (Zakon o gospodarskih družbah) (Republiken Sloveniens officiella tidning (Uradni list RS, UL RS) nr 65/09 - officiell konsoliderad version, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – författningsdomstolens beslut och 82/13) är den centrala rättsakt som innehåller de grundläggande bestämmelserna om bolags rättsliga ställning i fråga om inrättandet och driften av företag, enskilda näringsidkare, närstående personer, ekonomiska intressegrupper och filialer till utländska företag, och eventuella ändringar av deras rättsliga ställning.

- Länken öppnas i ett nytt fönsterLagen om domstolsregistret (Zakon o sodnem registru) (Republiken Sloveniens officiella tidning nr 54/07 - officiell konsoliderad version, 65/08, 49/09 och 82/13) reglerar domstolsregistret och fastställer vilken information som kan införas i domstolsregistret, förfaranderegler för den behöriga domstolens beslut om poster i domstolsregistret och reglerna för AJPES förvaltning av domstolsregistret. Denna lag reglerar också förfaranden inom ramen för systemet med en enda kontaktpunkt (Vse na enem mestu).

- Länken öppnas i ett nytt fönsterLagen om det slovenska företagsregistret (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (Republiken Sloveniens officiella tidning nr 49/06 och 33/07) reglerar förandet och underhållet av det slovenska företagsregistret. Den fastställer vad som kan föras in i företagsregistret, hur posterna identifieras och skyldigheten att använda dessa identifieringsuppgifter, innehållet i företagsregistret och förvärvandet av information för att föra registret, och fastställer förfarandet för att föra in uppgifter i företagsregistret, den information som läggs till eller fastställs av registrets förvaltare vid en registrering, användningen av uppgifter i företagsregistret och lagring av handlingar.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri. Användare måste dock registrera sig på portalen för att få tillgång till registret.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsregistret (på slovenska), Länken öppnas i ett nytt fönsterföretagsregistret (på engelska)

Senaste uppdatering: 23/03/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Företagsregister i medlemsstaterna - Slovakien

Här hittar du en översikt över Slovakiens företagsregister.

Vad innehåller det slovakiska företagsregistret?

Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsregistret (Obchodný register) är en offentlig förteckning med specifika uppgifter om enskilda företagare, företag och andra juridiska personer, i enlighet med vad som anges i särskild lagstiftning.

Förteckningen administreras av Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriet.

Företagsregistret handhas av registerrätten (registrové súdy), som är en avdelning av distriktsdomstolen vid regiondomstolen.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

För tillgång till registret och beställning av utskrifter uttas en avgift.

Hur man söker i företagsregistret

Sökningar i Länken öppnas i ett nytt fönsterföretagsregistret kan göras på

Sökningen kan också göras på engelska.

När kan uppgifterna i registret göras gällande med rättslig verkan?

Av lag nr 513/1991 (handelslagen) följer när de införda uppgifterna och, i förekommande fall, innehållet i de handlingar som införts i registret, kan göras gällande med rättslig verkan.

Uppgifterna i registret får verkan gentemot tredje man från och med den dag de offentliggörs. Innehållet i handlingar som införts i registret kan göras gällande gentemot tredje man från och med den dag då införandet kungörs i den officiella handelstidningen.
Från den tidpunkten kan tredje man åberopa sig på uppgifterna eller handlingsinnehållet i fråga. Detta gäller dock inte om det registrerade företaget kan visa att den berörda tredjemannen redan hade kännedom om uppgifterna.

Om en tredje man kan visa att han inte kunde ha haft kännedom om uppgifterna eller innehållet i handlingarna, kan det registrerade företaget göra uppgifterna respektive innehållet i handlingarna gällande gentemot denne inom 15 dagar efter offentliggörandet av uppgifterna respektive inom 15 dagar efter kungörelsen av handlingarnas införande i registret.

Efter utgången av denna period kan de registrerade uppgifterna och handlingarnas innehåll således göras gällande gentemot var och en.
Vid eventuella avvikelser mellan registrerade och offentliggjorda uppgifter eller mellan innehållet i registrerade och offentliggjorda handlingar, kan det registrerade företaget endast göra gällande den offentliggjorda versionen gentemot tredje man. Detta gäller dock inte om det kan styrkas att tredje man haft kännedom om uppgifterna såsom de var när de registrerades eller en handlings innehåll såsom det var när handlingen infördes i registret.

Företagsregistrets historia

Registret innehåller information från den 1 januari 2001 och framåt.

Det slovakiska företagsregistret upprättades 1992, efter antagandet av lag nr 513/1991 (handelslagen), och ersatte ett tidigare företagsregister..

Fram till 2004 reglerades företagsregistret i handelslagen (27–34 §§).

Den 1 februari 2004 infördes nya rättsliga krav för företagsregistret (lag nr 530/2003 om företagsregistret, i ändrad lydelse).

Den enda bestämmelsen i handelslagen som fortfarande är tillämplig med avseende på företagsregistret rör den rättsliga beskrivningen av en registrerad person samt de registrerade uppgifternas verkan och offentliggörande. 28–34 §§ har upphävts.

En ändring av lag nr 530/2003 gjorde det möjligt att skapa ett elektroniskt register. Alla dokument, oberoende av om det rör sig om elektroniska dokument eller pappersdokument, uppdateras regelmässigt.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterObchodný register

Länken öppnas i ett nytt fönsterObchodný register SR

Senaste uppdatering: 18/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på finska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Företagsregister i medlemsstaterna - Finland

På den här sidan hittar du information om Finlands företagsregister.

Vad innehåller Finlands företagsregister?

Patent- och registerstyrelsen administrerar och upprätthåller det finländska företagsregistret, Länken öppnas i ett nytt fönsterhandelsregistret.

Handelsregistret i Finland är ett offentligt register som innehåller information om näringsidkare, dvs. företag. Som huvudregel måste alla företag vara registrerade i handelsregistret. Företag måste dessutom meddela om deras registeruppgifter ändrar, och de flesta företag ska lämna in sitt bokslut till registret. Varje år registreras

 • ca 30 000 nya företag
 • ca 80 000 ändringar i företagens uppgifter
 • ca 200 000 bokslut

Handelsregistret och Skatteförvaltningen har en gemensam anmälningsprocedur och informationstjänst. Företags- och informationsdatasystemet (FODS) är en kostnadsfri informationstjänst som upprätthålls gemensamt av Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen. Där finns kontakt- och identifieringsuppgifter om företag, till exempel

 • namnet på firman och bifirmorna samt eventuella namn på andra språk
 • FO-nummer (identifieringsnummer för företaget), företagsform och hemkommun
 • adress och andra kontaktuppgifter
 • företagets huvudsakliga bransch
 • företagets registreringar i Skatteförvaltningens och Patent- och registerstyrelsens register
 • uppgifter om nedlagd näringsverksamhet, avbrott, konkurs, likvidation eller sanering

Utöver den kostnadsfria informationstjänsten är det möjligt att beställa avgiftsbelagda uppgifter eller göra avgiftsbelagda sökningar i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens företags- och informationsdatasystem (FODS).

Företagssökningen i FODS kan till exempel göras gruppvis enligt region, bransch (den huvudsakliga bransch företaget har meddelat enligt finländska Statistikcentralens klassificering efter näringsgren), företagsform, register (skatteförvaltningens register, handelsregistret och stiftelseregistret) eller registreringsdatum (för att få fram nya företag).

Europeiska företagsregistret (EBR) innehåller lättåtkomliga uppgifter om företag över hela Europa. EBR är en gemensam informationstjänst för företagsregister i 15 europeiska länder och innehåller officiella och tillförlitliga uppgifter direkt från ländernas nationella företagsregister.

Tjänsten är lätt att använda eftersom användaren kan välja visningsspråk (finska, svenska eller engelska) och uppgifterna presenteras på samma lättöverskådliga sätt oavsett vilket land de registrerats i.

Är finländska handelsregistret gratis att använda?

Ja, en del av registeruppgifterna är tillgängliga gratis.

Att söka i handelsregistret

Företagsuppgifterna i handelsregistret bygger på uppgifter som meddelats till Patent- och registerstyrelsen. Dessa uppgifter kommer både från företagen själva och från domstolar och andra myndigheter.

Enligt 21 a § i handelsregisterlagen kan Patent- och registerstyrelsen uppdatera sina register med uppgifter ur befolkningsdatasystemet och granska personuppgifterna för de personer som nämns i anmälningarna och bilagorna till dem.

Uppgifter om gällande näringsförbud, varaktighet och giltighet fås från rättsregistercentralen i enlighet med 21 § i lagen om näringsförbud, och uppgifterna uppdateras i handelsregistersystemet.

Innehållet i handelsregistret regleras av Finlands lag. Vilka uppgifter som förs in för olika företagstyper fastställs i den finska lagstiftning som reglerar handelsregistret samt företagstyper och företagsverksamhet i allmänhet (se till exempel handelsregisterlagen, aktiebolagslagen och lagen om öppna bolag och kommanditbolag).

Normalt finns åtminstone följande uppgifter registrerade för varje företagstyp:

 • företagets namn
 • företagets hemkommun eller den ort därifrån verksamheten leds
 • företagets bransch
 • person(er) som företräder företaget
 • företagets adress.

När en anteckning görs i handelsregistret kungörs den samtidigt i den elektroniska informationstjänsten. Informationstjänsten är en allmän och kostnadsfri tjänst som innehåller grunduppgifter om ett företag samt handelsregistrets kungörelser. Med hjälp av tjänsten kan du till exempel ta reda på om en ny styrelse har registrerats för ett företag eller vilka nya företag som har registrerats under en viss tidsperiod.

Du kan söka information om företag med deras FO-nummer, som vid behov kan kontrolleras i FODS. Du kan också söka på ett visst datum eller tidsintervall. Sökningen kan även begränsas enligt typ av registrering, kommun eller landskap. Grunduppgifterna som visas för ett företag är företagsnamn, FO-nummer och hemkommun. De utökade registeruppgifterna omfattar bland annat typ av registrering och registeranteckningarnas rubriker.

Även andra uppgifter förs in i registret, beroende på företagsform. Registerutdrag för företag som har samma företagsform kan dock också se helt olika ut. Vissa aktiebolag utnyttjar till exempel i stor utsträckning de möjligheter aktiebolagslagen ger och bestämmer bland annat om att utfärda optionsrätter och andra särskilda rättigheter eller att fusionera och anmäler uppgifter om detta till registret. Andra företag kan i stället välja att för sin del endast anmäla de uppgifter som är obligatoriska för just den företagsformen. Dessutom kan lagändringar leda till att registerutdragen ser olika ut. Registeranteckningarna för aktiebolag kan till exempel vara väldigt olika beroende på om beslutet om uppgifterna som ska registreras har tagits enligt den aktiebolagslag som trädde i kraft den 1 september 2006 eller tidigare.

Hur tillförlitliga är dokumenten i registret?

I handelsregisterlagen (2.2.1979/129) fastställs vilken information som ska införas i handelsregistret och dess offentlighet. Enligt lagen har var och en rätt att få uppgifter, utdrag och intyg angående anteckningar i handelsregistret. En tredje part kan i god tro lita på de uppgifter som har antecknats i registret.

Enligt handelsregisterlagen 1 a § är all information som antecknas i registret offentlig och var och en har rätt att få uppgifter, utdrag och intyg angående anteckningar i handelsregistret. Uppgifterna får lämnas ut även i elektronisk form. Det enda undantaget till uppgifternas offentlighet är personbeteckningens slutled och en utomlands bosatt fysisk persons hemadress. Uppgifter om personbeteckningens slutled och en utomlands bosatt fysisk persons hemadress lämnas dock ut ur handelsregistret endast om utlämnandet uppfyller kraven i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. I övriga fall lämnas i stället för uppgift om en utomlands bosatt fysisk persons hemadress ut uppgift om personens bosättningsland.

Enligt 26 § i handelsregisterlagen kan en tredje man i god tro lita på uppgifterna som antecknats i registret och kungjorts. Kungörelsen sker elektroniskt genast efter registreringen. Kungörelserna finns tillgängliga i handelsregistrets kostnadsfria informationstjänst.

Handelsregistrets historia

I registret finns information från och med år 1860.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska företagsregistret, Länken öppnas i ett nytt fönsterPatent- och registerstyrelsen

Senaste uppdatering: 30/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Sverige

Här får du en överblick över det svenska företagsregistret.

Vad innehåller företagsregistret?

Bolagsverket har flera olika register som innehåller information om företag (dvs. registrerade företag). Informationen i dessa register är tillgänglig via en Länken öppnas i ett nytt fönstersökmotor på Internet. Du kan också kontakta Länken öppnas i ett nytt fönsterBolagsverket.

För dessa register används här nedan den gemensamma benämningen företagsregistret.

Företagsregistret innehåller bl.a. information om följande:

 • företagsnamn och adresser
 • organisationsnummer
 • företagets funktionärer (bl.a. styrelseledamöterna)
 • årsredovisningar
 • bolagsordningar
 • registreringsbevis
 • konkursinformation.

Registret ägs och administreras av Länken öppnas i ett nytt fönsterBolagsverket.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Informationen i företagsregistret är tillgänglig kostnadsfritt om man kontaktar Bolagsverket per telefon. Vid begäran om skriftliga registerutdrag tas för det mesta en avgift ut.

Med sökmotorn på Internet har man fri tillgång till information om företagsnamn, organisationsnummer och företagsstatus. Följande ytterligare tjänster är tillgängliga endast för registrerade och betalande användare:

 • företagets funktionärer (bl.a. styrelseledamöterna)
 • årsredovisningar
 • bolagsordningar
 • registreringsbevis
 • mer ingående information om konkurser och likvidationer.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Offentlighet beträffande uppgifter om svenska aktiebolag enligt publicitetsdirektivet 2009/101/EG artikel 2.

Ett nyregistrerat svenskt aktiebolag samt ändringar i ett sådant registreras hos Bolagsverket.

Enligt artikel 2 publicitetsdirektivet 2009/101/EG ska medlemsstaterna se till att vissa uppgifter och handlingar om ett företag alltid offentliggörs. Samma handlingar och uppgifter ska enligt artikel 3a punkt 2 också tillhandahållas på den europeiska e-juridikportalen.

För svensk del kungörs de registrerade uppgifterna i den svenska kungörelsetidningen Post- och Inrikes Tidningar.

Mer information om svenska företag är tillgänglig på Bolagsverkets webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.bolagsverket.se/.

Den svenska nationella kungörelsetidningen Post- och Inrikes Tidningar finns tillgänglig via Bolagsverkets webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.bolagsverket.se/.

Hur man söker i företagsregistret

Alla kan ta del av informationen i registret genom att kontakta Bolagsverket per post, e-post eller telefon.

Med sökmotorn kan vem som helst göra en sökning genom att ange företagsnamn och organisationsnummer. Nedanstående information är tillgänglig endast för registrerade och betalande användare:

 • företagets funktionärer (bl.a. styrelseledamöterna)
 • årsredovisningar
 • bolagsordningar
 • registreringsbevis
 • mer ingående information om konkurser och likvidationer.

Företagsregistrets historia

Information har lagrats i registret sedan 1897. Beroende på vilken typ av data det rör sig om har informationen varit digitaliserad sedan 1982. Sedan 2002 omvandlas all inkommande registerinformation till digitalt format.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska företagsregistret (EBR)

Senaste uppdatering: 20/10/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Förenade kungariket

Här följer en översikt över företagsregistret i Storbritannien och Nordirland.

Vem sköter företagsregistret i Storbritannien och Nordirland?

Det är Companies House som för Länken öppnas i ett nytt fönsterföretagsregistret i Storbritannien och Nordirland (England, Wales, Skottland och Nordirland).

Vilken information finns hos Companies House?

Registret innehåller uppgifter inlämnade av aktiebolag, bolag med begränsad ansvarighet, kommanditbolag, utlandsregistrerade verksamheter, europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG), gränsöverskridande fusioner och Europabolag. Mer information om vilka uppgifter som måste lämnas finns på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterCompanies House. Registret innehåller inga uppgifter om enmansföretagare, handelsbolag eller firmanamn.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången till registret är gratis. Det kostar inte heller något att hämta grundläggande företagsinformation från registret.

Hur man söker i företagsregistret i Storbritannien och Nordirland

Information om företag söker man i det brittiska företagsregistret hos Länken öppnas i ett nytt fönsterCompanies House via tjänsten WebCHeck.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Registrar of Companies

Här nedan beskrivs vad som gäller för företagsinformation, eftersom den utgör merparten av uppgifterna i registret.

Viktigast av lagarna som reglerar det brittiska registret är Companies Act från 2006. Information ska enligt denna lag lämnas in för registrering till Registrar of Companies (nedan kallad registrator) av företaget, eller ett ombud som agerar för dess räkning. När uppgifterna lämnats kontrolleras att de är fullständiga. Registrator godtar informationen, utan att validera den eller verifiera att den är korrekt. Om informationen är fullständig, registreras den varefter uppgifterna blir sökbara. Den som söker i registret kan utgå från att informationen, med vissa undantag, är korrekt, under förutsättning att den inlämnade informationen var riktig.

Viss begränsad information i registret får rättsliga följder när den registreras, och man kan alltså utgå från att den är korrekt.  Det gäller följande:

 • ett företags registrering (16 § i Companies Act),
 • registrerat säte och ändring av detta (87 §),
 • företagets namn och ändring av detta (81 §),
 • omregistrering av företag för att ändra dess ställning, t.ex. ett familjeföretag som börsnoteras osv. (§§ 96, 101,104, 107 och 111)
 • minskning av ett bolags kapital (§§ 651 och 665)

Allvarliga felaktigheter i den information som lämnas till registrator kan medföra straffrättsliga påföljder. Enligt 1112 § i Companies Act är det straffbart att uppsåtligen eller av oaktsamhet lämna oriktiga, vilseledande eller bedrägliga uppgifter till registrator.

Ett företag kan inte gentemot tredje man göra gällande att vissa händelser har ägt rum såvida dessa inte har blivit officiellt anmälda, eller det kan påvisas att tredje parten kände till dem (1079 § i Companies Act).

Detta gäller följande:

 • ändring av företagets bolagsordning,
 • ändring av företagets styrelsesammansättning,
 • ändring av företagets säte,
 • ett likvidationsbeslut för företaget,
 • utnämning av en likvidator vid en frivillig likvidation av företaget.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterCompanies House

Senaste uppdatering: 24/07/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.