Business registers in EU countries

In Europe, business registers offer a range of services, which may vary from one Member State to another.

However, the core services provided by all registers are to register, examine and store company information, such as information on a company's legal form, its seat, capital and legal representatives, and to make this information available to the public.

To obtain detailed information on registers in Member States as well as Iceland, Lichtenstein and Norway please select one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Företagsregister i medlemsstaterna - Internationellt

Företagsregistrets information finns även för EES-länderna som inte är EU-medlemsstater.

Norge

Island

Liechtenstein
Norge

Brønnøysundregistrene är en statlig myndighet som lyder under det norska Nærings- og fiskeridepartementet. Registret över affärsföretag är ett av de 14 nationella register som förvaltas av Brønnøysundregistrene.

Företagsregistret är ansvarigt för att registrera alla norska och utländska affärsföretag i Norge. Registret ska säkerställa rättsligt skydd och ekonomisk översikt, och det är en viktig källa för den som behöver korrekt information om aktörer inom norskt näringsliv.

Vad innehåller företagsregistret?

Det norska företagsregistret ger information om registrerade företag. På Brønnøysundregistrenes webbplats får du tillgång till viktig information via vår sökmotor. Information från företagsregistret kan hittas i kungörelser, och du kan beställa ytterligare information och utskrifter från webbutiken och via Europeiska företagsregistret (EBR).

Nyckeluppgifter:

 • Organisationsnummer
 • Företagsnamn, företagsadress och andra adresser
 • Bolagsbildningsdatum
 • Företagets stadgar och typ av verksamhet
 • Roller i företaget
 • Konkursinformation

Kungörelser:

Genom företagsregistret kungörs alla viktigare händelser om företag. Det kan gälla att ett nytt bolag har registrerats, när viktiga förändringar i ett bolag har registrerats, och upplösningen eller avregistreringen av ett företag. I den sökbara databasen för kungörelser lagras uppgifter från den 1 november 1999 och framåt. Från augusti 2006 finns också en Länken öppnas i ett nytt fönsterengelskspråkig version av kungörelserna.

Ytterligare information som kan beställas mot en avgift är avskrifter och intyg såsom:

 • Registreringsbevis
 • Årsbokslut

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

All viktig information som är tillgänglig från vår sökmotor och informationen från annonseringsdatabasen är gratis. Vissa tjänster som avskrifter och intyg kräver en avgift.

Hur söker man i det norska företagsregistret?

Grundläggande information om affärsföretag som är registrerade i företagsregistret finns på Brønnøysundregistrenes Länken öppnas i ett nytt fönsterhemsida Sökningar kan göras antingen på företagsnamn eller på organisationsnummer i Länken öppnas i ett nytt fönsterDatabasen för kungörelser.

När kan uppgifterna i registret göras gällande med rättslig verkan?

Tredje man kan åberopa uppgifterna i registret som rättsligt giltig information om ett företag. Den information som registrerats anses ha kungjorts för tredje man. Detta gäller både själva uppgifterna och de handlingar som ligger till grund för registreringen. I praktiken innebär detta att tredje man bör kontrollera de registrerade uppgifterna om ett företag innan en affärsförbindelse inleds.

Reglerna för hur tillförlitlig informationen i registret är finns i § 10-1 i lagen om registrering av företag (lov om registrering av foretak). Kortfattat kan man säga att uppgifter som registrerats enligt reglerna anses ha kommit till tredje mans kännedom.

En mer ingående förklaring är att i de fall där en rättsregel bestämmer rättsläget för tredje man angående huruvida denne kände till ett visst sakförhållande eller inte, anses uppgifter som registrerats i registret ha kommit till tredje mans kännedom.

När anmälan om registrering borde ha skickats in för registrering (men så inte har skett), och dessa uppgifter är i strid med den information som finns registrerad, kan dessa uppgifter inte göras gällande gentemot tredje man. Ett undantag från denna regel är när tredje man kände till eller borde ha känt till sakförhållandet. I denna situation kan tredje man inte med fog hävda att de registrerade uppgifterna kunde göras gällande.

Det norska företagsregistrets historia

Det norska företagsregistret inrättades 1988 som en fortsättning på de tidigare nära 100 register som fördes av lokala sorenskrivarkontor.

Relaterade länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterLov om registrering av foretak

 Island

Vad innehåller företagsregistret?

Företagsregistret är sedan 2003 en avdelning inom Riksskattestyrelsen där uppgifter registreras om följande juridiska personer:

 1. fysiska personer, företag och andra enheter som bedriver affärsverksamhet
 2. institutioner och statliga bolag
 3. institutioner och företag som ägs av kommuner
 4. föreningar, organisationer och enheter, andra än fysiska personer, som ansvarar för förvaltning av tillgångar eller är skattepliktiga
 5. andra verksamheter som Riksskattestyrelsen/företagsregistret anser bör registreras i offentligt register.

Registret ska innehålla följande information om ovannämnda juridiska personer som är tillämplig:

 1. Namn
 2. Identifikationsnummer, adress
 3. Juridisk form
 4. Datum för bildande
 5. Namn, adress och identifikationsnummer för chefer
 6. Verksamhetskod (ISAT-nummer)
 7. Likvidation
 8. Övriga upplysningar som enligt lag måste registreras.

Vid registreringen utfärdar registret ett unikt identifikationsnummer för enheten.

Företagsregistret ger offentliga organ, företag och privatpersoner information ur registret enligt en förordning som fastställts av ansvarig minister i fråga om informationens omfattning och avgifter.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Information om namn, adress, juridisk form, ISAT-nummer och momsnummer är tillgängliga kostnadsfritt för allmänheten på webbplatsen för Riksskattestyrelsen/företagsregistret.

Ytterligare information är avgiftsbelagd och förhoppningsvis kommer den att finnas tillgänglig i webbplatsens nätbutik 2016.

Hur söker man i Islands företagsregister?

På webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterRiksskattestyrelsen är det möjligt att söka kostnadsfri information. Den finns ännu dock bara på isländska. För ytterligare information är det nödvändigt att ta kontakt via telefon eller e-post till dess att nätbutiken öppnas nästa år.

Det isländska företagsregistrets historia

Fram till 1980 registrerades företagen lokalt. År 1980 inrättades ett särskilt register för aktiebolag, varvid Islands statistiska centralbyrå som utfärdade identifieringsnummer för dessa företag. Från och med 1997 registreras alla företag utom bolag med obegränsat ansvar i företagsregistret och från 2014 registreras även sistnämnda typ av bolag där, vilket innebär att det idag endast finns ett officiellt företagsregister på Island.

 Liechtenstein

Företagsregisteret (Handelsregister) omfattar hela Liechtenstein. Det förs av Amt für Justiz i Vaduz.

Företagsregistret är ett offentligt register och förutsätts vara korrekt. Dess huvudsyfte är att säkerställa rättssäkerheten för handel genom att offentliggöra rättsförhållanden som regleras genom privaträtten, i synnerhet omständigheter angående fysiska och juridiska personer som bedriver verksamhet vad gäller ansvar och befogenhet att agera.

Vad innehåller företagsregistret?

Företagsregistret innehåller uppgifter om alla registrerade juridiska personer med säte i Liechtenstein och om liechtensteinska förvaltningsbolag (Treuhänderschaften). Bland uppgiftena ingår fakta och relationer varav några måste föras in i registret enligt lag medan andra förs in frivilligt jämte relevanta styrkande handlingar.

Handlingar avseende oregistrerade förvaltningsbolag lämnas också till företagsregistret, liksom uppgifter om stiftelser (Stiftungen) som inte är registrerade.

Är tillgången till företagsregistren kostnadsfri?

Tillgången till företagsregistret är avgiftsbelagd.

Partiell information om registrerade juridiska personer och annan juridisk information kan fås kostnadsfritt i registrets affärsindex (Firmenindex) via länken Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.oera.li/cr-portal/suche/suche.xhtml, och certifierade fullständiga uppgifter kan beställas mot en avgift via samma länk.

Hur söker man i Liechtensteins företagsregister?

Företagsregistret, inklusive anmälningar och styrkande handingar, är offentligt.

Affärsindexet (Firmenindex) kan användas för att söka efter en registrerad juridisk person med hjälp av namn, handelsnamn eller registreringsnummer.

När kan uppgifterna i registret göras gällande med rättslig verkan?

Enligt artikel 3a i direktiv 2009/101/EG, ändrat genom direktiv 2012/17/EU, måste medlemsstaterna lämna information som förklarar bestämmelserna i nationell lagstiftning som innebär att tredje part kan förlita sig på handlingar och uppgifter som avses i artikel 2. Genom Gemensamma EES-kommitténs beslut av den 8 oktober 2013 är direktiv 2012/17/EU införlivat med EES-avtalet.

Utom där lagstiftningen så föreskriver, krävs endast ett partiellt offentliggörande eller ett offentliggörande av utdrag, då poster i företagsregistret publiceras i sin helhet och utan dröjsmål av det amerikanska justitiedepartementet i den officiella tidningen (artikel 956.1 i person- och företagslagen (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR)). Furstendömet Liechtenstein officiella kungörelseorgan heter Amtsblatt och utges i elektroniskt (artikel 16 i kungörelselagen (Kundmachungsgesetz).

Registerposter, ändringar och strykningar i företagsregistret kan åberopas av personer som handlar i god tro. Innehållet i registerposter, ändringar eller strykningar kan göras gällande gentemot den registrerade parten förutsatt att dessa inlämnats med dennes samtycke (artikel 948.1 och 948.2 PGR).

I förhållande till tredje man blir en registerpost giltig dagen efter det att den kungjorts, men dock endast om lagstadgat krav på kungörelse föreligger (artikel 947.2 PGR).

Enligt artikel 949 PGR blir en registerpost offentlig när registreringen blivit giltig kan ingen längre hävda att de inte hade kännedom om registerposten. Finns dock krav på att en viss omständighet måste registreras, och så ej har skett, kan denna göras gällande gentemot tredje man endast om det kan bevisas att tredje man kände till den.

Företagsregistrets historia

Uppgifterna i Liechtensteins företagsregister fördes ursprungligen på registerkort. Alla nuvarande uppgifter, liksom en stor del av de äldre, finns nu tillgängliga elektroniskt.

Ytterligare information

Registerposterna offentliggörs i lagstadgat format i det elektroniska kungörelseorganet, och kan endast åberopas av tredje man från och med dagen efter kungörelsedagen. Vid eventuella skillnader mellan registerposten och den offentliggjorda informationen, har registerposten företräde.

Registerposternas offentliggörande och verkan

Företagsregistrets offentliga natur

Företagsregistret, med anmälningar och styrkande handlingar, är offentligt. Registerposterna kan läsas av vem som helst. Handlingar i registret om aktiebolag (Aktiengesellschaften), kommanditbolag (Kommanditaktiengesellschaften) och bolag med begränsat ansvar (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) kan konsulteras utan begränsning. När det gäller organ med andra juridiska former måste frågeställaren bevisa att legitimt intresse föreligger (artikel 953 PGR).

Offentliggörande av registerposter

Utom när lagen föreskriver att endast partiellt offentliggörande eller offentliggörande av utdrag krävs, kungörs registerposterna i sin helhet och utan dröjsmål av justitieministeriet i det officiella kungörelseorganet. Alla handlingar och uppgifter som enligt lag måste lämnas och offentliggöras, kungörs på samma sätt (artikel 956 ff. PGR). Den information som offentliggjorts kan åberopas omedelbart från och med slutet av den dag då den kungjordes.

Offentliggöranden om aktiebolag (Aktiengesellschaften), kommanditbolag (Kommanditaktien­gesellschaften) och bolag med begränsat ansvar (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) sker i det officiella kungörelseorganet i form av en hänvisning till registerposten och till de styrkande handlingarna och uppgifterna. Detsamma gäller i fråga om alla juridiska personer som bedriver affärsmässig handel. I övriga fall offentliggörs en hänvisning till registerposten på annat sätt (artikel 957 PGR).

Registerposternas giltighet i förhållande till tredje man

En registerpost blir giltig med avseende på tredje man dagen efter kungörelsen, men dock endast om lagstadgat krav om kungörelse föreligger (artikel 947.2 PGR).

I fråga om aktiebolag (Aktiengesellschaften), kommanditbolag (Kommanditaktien­gesellschaften) och bolag med begränsat ansvar (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) kan registrerade och offentliggjorda omständigheter inte åberopas mot tredje man om de avser en rättshandling som skett inom femton dagar efter den dag då registerposten blev giltig och tredje man kan visa att han inte kände till den och inte kunde ha förväntats känna till den (artikel 949.1a PGR).

När registreringen blivit giltig i förhållande till tredje man kan ingen längre påstå sig ha varit okunnig om registerposten (artikel 949.1 PGR).

Registerposterna utgör fullständiga bevis för de omständigheter som de styrker, såvida det inte kan visas att de är felaktiga (artikel 949.3 PGR).

Skillnader mellan inlämnade uppgifter och offentliggjorda

Vid eventuella skillnader mellan registerposten och den information som offentliggjorts, har registerposten företräde, följt av den offentliggjorda informationen och slutligen innehållet i de styrkande handlingarna. I händelse av skillnader föreligger mellan en registerpost och offentliggjord information kan tredje man som handlar i god tro även göra den offentliggjorda informationen gällande mot den registrerade parten (artikel 959.2 och 959.3 PGR).

Relaterade länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterPerson- och bolagslagen (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) av den 20 januari 1926 (offentliggjord i LGBl. 1926 nr 4)

Länken öppnas i ett nytt fönsterKungörelselagen (Kundmachungsgesetz) av den 17 april 1985 (offentliggjord i LGBl. 1985 nr 41)

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörordning om det officiella kungörelseorganet (Amtsblattverordnung) av den 4 september 2012 (offentliggjord i LGBl. 2012 nr 284)

Senaste uppdatering: 20/05/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Företagsregister i medlemsstaterna - Belgien

Här finns information om det belgiska handelsregistret.

Vad finns i det belgiska handelsregistret?

Det belgiska handelsregistret la Banque carrefour des Entreprises (BCE) förvaltas av det Länken öppnas i ett nytt fönsterfederala ministeriet för ekonomi. Registret har tagits fram för att minska byråkratin och göra det möjligt att identifiera enskilda företag. Alla företag måste enligt lag finnas i registret. Företagens etableringsställen finns också i registret. Det rör sig om de adresser där företagen driver sin verksamhet. Handelsregistret innehåller också länkar till andra databaser. Det innehåller inte enbart företag utan även andra juridiska personer såsom fysiska personer som driver näringsverksamhet, offentliga företag och i vissa fall även utländska företag.

Är det kostnadsfritt att använda det belgiska handelsregistret?

Ja, man kan söka gratis i databasen på webbplatsen Public Search.

Med hjälp av sökmotorn kan man söka på företag eller etableringsställen utifrån olika sökkriterier. En Open Data-fil kan användas kostnadsfritt och även återanvändas om man registrerar sig. Med hjälp av webbtjänsten Public Search kan man importera en stor del av de offentliga uppgifterna till sina egna applikationer. Den tjänsten är avgiftsbelagd.

Hur söker man i det belgiska handelsregistret?

Med hjälp av funktionen Public Search kan man söka information om aktiva och inaktiva företag, både juridiska och fysiska personer, och deras etableringsställen.

Vilka uppgifter finns i registret?

Om företaget:

 1. Företagets registreringsnummer
 2. Status
 3. Rättslig ställning
 4. Datum för verksamhetsstart
 5. Namn
 6. Adress till bolagets säte
 7. Telefonnummer
 8. Fax
 9. e-postadress‑
 10. Webbplats
 11. Företagstyp
 12. Antal etableringsställen
 13. Företagets verksamhet
 14. Styrkt yrkesbehörighet och grundläggande ledningskompetens
 15. Kvaliteter
 16. Tillstånd
 17. Verksamhet (moms och organet för social säkerhet, ONSS)
 18. Ekonomiska uppgifter
 19. Koppling till andra företag
 20. Länkar (Moniteur belge (officiella tidningen), 
  Belgiens nationalbank
  och registret över arbetsgivare hos ONSS)

Om etableringsstället:

 1. Företagets registreringsnummer
 2. Status
 3. Etableringsställets nummer
 4. Datum för verksamhetsstart
 5. Etableringsställets namn
 6. Adress
 7. Telefonnummer
 8. Fax
 9. e-postadress
 10. Webbplats
 11. Tillstånd
 12. Verksamhet som omfattas av ONSS och (icke) kommersiell verksamhet

Hur pålitliga är uppgifterna i registret?

Företagen måste offentliggöra vissa upplysningar och handlingar för att garantera rättsverkan i förhållande till tredje part. I Belgien sker detta genom att handlingar och upplysningar offentliggörs i Moniteur belge (officiella tidningen) samt att årsräkenskaperna offentliggörs hos centralen för balansräkningar vid Belgiens nationalbank. Artikel 76 i företagslagen anger vilken rättsverkan som handlingar och upplysningar har efter att de offentliggjorts.

Artikel 76 i företagslagen fastställer att de handlingar och upplysningar som måste offentliggöras har rättsverkan i förhållande till tredje part först från och med den dag när utdrag ur dem offentliggjorts i Moniteur belge eller de nämnts i tidningens bilagor. Undantaget är de fall där företaget kan bevisa att tredje part känt till dem på förhand.

Tredje part kan dock göra gällande handlingar som inte har offentliggjorts.

Vad gäller transaktioner som ägt rum innan 16 dagar har förflutit efter offentliggörandet, har dessa handlingar inte rättsverkan i förhållande till den tredje part som kan bevisa att det varit omöjligt att känna till dem.

Vid brist på överensstämmelse mellan den text som lämnats in och den text som offentliggjorts i bilagorna till Moniteur belge, har den sistnämnda inte rättsverkan i förhållande till tredje part. Tredje part kan dock göra den gällande om företaget inte bevisar att denna haft kännedom om den text som lämnats in.

Vid brist på överensstämmelse mellan de handlingar som måste upprättas på ett av Belgiens officiella språk och de översättningar till ett eller flera av EU:s officiella språk som lämnats in frivilligt, har de översättningar som offentliggjorts frivilligt inte rättsverkan i förhållande till tredje part. Tredje part kan dock göra gällande de översättningar som offentliggjorts frivilligt om inte företaget bevisar att de haft kännedom om den version som avses i artikel 67 första paragrafen andra strecksatsen i företagslagen, nämligen avskrift av giltiga handlingar, kopior eller original av icke officiellt underskrivna handlingar [ i elektronisk form eller inte] som måste lämnas in vid handelsdomstolens kansli.

På handelsregistrets webbplats Public Search finns under företagsuppgifterna länkar till Moniteur belge och centralen för balansräkningar vid Belgiens nationalbank.

Sökningar

Här är länken till webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterPublic Search.

Det finns fyra olika sökmöjligheter under flikarna:

 • Sökning på nummer (om man känner till företagsnumret eller numret på etableringsstället)
 • Sökning på namn
 • Sökning på adress
 • Sökning på verksamhet

Webbplatsen finns på fyra språk: engelska, franska, nederländska och tyska.

Allmän information om handelsregistret finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen för Federala ministeriet för ekonomi (avsnittet ”Entreprises et Indépendants”, rubriken ”Banque carrefour des Entreprises”).

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska handelsregistret, Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala justitieministeriet, Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala ministeriet för ekonomi, små och medelstora företag, egenföretagare och energi

Senaste uppdatering: 18/01/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Bulgarien

Detta avsnitt innehåller en översikt över Bulgariens företagsregister och registret BULSTAT. Bulgarien garanterar att principerna om offentlighet, öppenhet och informationssäkerhet iakttas i fråga om dessa register.

Vad innehåller det bulgariska företagsregistret?

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet bulgariska företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer (ТРРЮЛНЦ – TRRYULNTS) förvaltas av registerbyrån vid justitieministeriet. TRRYULNTS innehåller de uppgifter om näringsidkare, filialer till utländska näringsidkare, icke-vinstdrivande juridiska personer och filialer till icke-vinstdrivande juridiska personer som enligt lag ska registreras. TRRYULNTS innehåller också de handlingar rörande dessa som enligt lag ska hållas tillgängliga för offentlig inspektion.

Företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer delar en gemensam elektronisk databas som innehåller de uppgifter som enligt lag ska registreras och de handlingar rörande näringsidkare och utländska näringsidkares filialer, icke-vinstdrivande juridiska personer och icke-vinstdrivande juridiska personers filialer som enligt lag ska hållas tillgängliga för offentlig inspektion. Akterna om dessa förvaras i elektronisk form, och omfattar ansökningar, handlingar som styrker de registrerade uppgifterna, redovisningar och andra handlingar. De kan också kan innehålla personuppgifter som identifierar personer som företräder eller förvaltar den berörda näringsidkaren eller icke-vinstdrivande juridiska personen.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer är offentligt. Alla har kostnadsfri tillgång till registrens databas. Registerbyrån tillhandahåller åtkomst till näringsidkarens och den icke-vinstdrivande juridiska personens akt. På begäran och mot uppvisande av en id-handling går det att få åtkomst till akterna på registerbyråns lokalkontor. Personer som begär elektronisk åtkomst måste legitimera sig med hjälp av en elektronisk signatur eller ett digitalt certifikat som utfärdats av registerbyrån. Officiell åtkomst tillhandahålls enligt det förfarande som anges i särskild lagstiftning. Registerbyrån tillhandahåller också kostnadsfri och öppen tillgång till enskilda uppgifter och handlingar via systemet för sammankoppling av företagsregister (BRIS).

Hur man söker i det bulgariska företagsregistret

Företagsregistret är tillgängligt dygnet runt på adressen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.brra.bg/Default.ra.

Vem som helst kan söka efter en uppgift eller en handling i företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer.

På TRRYULNTS-portalen kan man söka på följande kriterier:

 • Företagsnamn/namn eller unik identifieringskod för näringsidkare, utländska näringsidkares filialer, icke-vinstdrivande juridiska personer eller icke-vinstdrivande juridiska personers filialer, respektive namn eller id-nummer, alternativt företagsnamn eller unik identifieringskod, för partner eller ensamma kapitalägare.
 • Namn eller id-nummer, alternativt företagsnamn eller unik identifieringskod, för en medlem i den juridiska personens (näringsidkarens eller den icke-vinstdrivande juridiska personens) organ. I akten för en näringsidkare, utländsk näringsidkares filial, icke-vinstdrivande juridisk person eller icke-vinstdrivande juridisk persons filial och dess rättsliga föregångare och rättsinnehavare kan man söka efter alla registrerade uppgifter och handlingar.

Användare kan också söka i hela TRRYULNTS-databasen med hjälp av egna sökkriterier. Tjänsten kostar 100 bulgariska lev (BGN) per år (enligt systemet för statliga avgifter som upptas av registerbyrån). Tillgången till databasen är dock kostnadsfri för statliga myndigheter.

Intyg kan hämtas ut direkt på registerbyrån eller översändas på elektronisk väg (en avgift avläggs i enlighet med systemet för statliga avgifter som drivs in av registerbyrån).

Kopior av handlingar i registret kan hämtas ut direkt på registerbyrån eller översändas på elektronisk väg (en avgift avläggs i enlighet med systemet för statliga avgifter som drivs in av registerbyrån).

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Bulgarien har antagit de principer i relevant EU-lagstiftning som reglerar giltigheten för införande eller strykning av poster i registret och offentliggörande av handlingar som rör näringsidkare/icke-vinstdrivande juridiska personer. De särskilda nationella arrangemangen regleras i lagen om företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer (ZTRRYLNTS) samt i handelslagen.

Enligt den förstnämnda lagen anses en registerpost vara känd för tredje part som agerar i god tro från dagen för införandet i registret. Till dess att 15 dagar har förlöpt efter införandet av en registerpost kan denna post inte åberopas gentemot en tredje part som kan visa att han eller hon omöjligen kunde ha känt till registerposten tredje parter får åberopa en uppgift eller handling som ska registreras, även om registreringen ännu inte har gjorts, om inte lagen uttryckligen anger att uppgiften eller handlingen vinner laga kraft först efter registreringen. Om en registerpost stryks förlorar den sin rättsverkan. Tredje parter anses få kännedom om handlingar i TRRYULNTS när dessa offentliggörs.

Tredje parter som agerar i god tro får åberopa en registrering eller ett offentliggörande, även om den registrerade uppgiften eller den offentliggjorda handlingen inte existerar. När det gäller tredje parter som agerar i god tro betraktas uppgifter som inte förts in i registret som icke existerande.

Det bulgariska företagsregistrets och registret över icke-vinstdrivande juridiska personers historia

En reform av registreringsprocessen inleddes den 1 januari 2008 när lagen om företagsregistret trädde i kraft och ett elektroniskt register över näringsidkare och utländska näringsidkares filialer togs i bruk. Näringsidkare var skyldiga att omregistrera sig senast den 31 december 2011.

Enligt artikel 17 i lagen om icke-vinstdrivande juridiska personer förvaltar registerbyrån sedan den 1 januari 2018 registret över icke-vinstdrivande juridiska personer. Enligt § 25.1 i övergångsbestämmelserna och slutbestämmelserna i lagen om icke-vinstdrivande juridiska personer ska icke-vinstdrivande juridiska personer som har förts in i registret över icke-vinstdrivande juridiska personer vid regiondomstolarna ges möjlighet att inge en ansökan om omregistrering till registerbyrån senast den 31 december 2020. Båda registren delar en gemensam databas.

Reformen gav följande resultat:

 1. Ansvaret för registreringsprocessen överfördes från domstolarna till ett förvaltningsorgan – registerbyrån.
 2. Alla register vid de 28 regionala domstolarna konsoliderades i en centraliserad elektronisk databas. Databasen innehåller de uppgifter som måste registreras och de handlingar som måste hållas tillgängliga för offentlig inspektion, samt elektroniska versioner av alla inlämnade handlingar, avslag och instruktioner som utfärdats samt företagshandlingar.
 3. Offentlighetsprincipen är av grundläggande betydelse i registreringsförfarandet.
 4. Registreringsförfarandet genomförs med hjälp av olika ansökningsformulär. Ansökningstypen beror på typen av näringsidkare eller icke-vinstdrivande juridisk person och på de uppgifter som ska registreras.

Hur man lämnar in ansökningar till företagsregistret

Ansökningar kan antingen lämnas in direkt till registerbyråns registreringsenhet eller på elektronisk väg via Länken öppnas i ett nytt fönsterTRRYULNTS-portalen.

Ansökningar i pappersform kan lämnas in vid vilket som helst av registerbyråns kontor, oavsett var näringsidkaren har sitt huvudkontor. Så snart ansökan i pappersform har godtagits av registreringsenheten skannas den och lagras som en bilaga i TRRYULNTS it-system. De bifogade handlingarna måste vara originalhandlingar eller kopior som bestyrkts av sökanden eller av notarius publicus.

Elektroniska ansökningar kan när som helst lämnas in via TRRYULNTS-portalen.

Hur granskas inlämnade ansökningar?

Varje uppgift eller handling som mottas för införande i TRRYULNTS it-system (ansökan, domstolsbeslut, ansökan om rättelse av ett fel, begäran om utnämning av experter, kontrollanter, osv.) ges ett unikt referensnummer i formatet ”ååååmmddttmmss” (år, månad, dag, timme, minut, sekund). När en ansökan, ett domstolsbeslut eller en begäran har fått sitt unika referensnummer tilldelas handlingen slumpvis av TRRYULNTS it-system till en registreringstjänsteman för granskning. Ansökningar om registrering, strykning eller offentliggörande av handlingar enligt artikel 14 överförs automatiskt, i den ordning de tas emot, så snart registreringstjänstemannen med hjälp av en elektronisk signatur angett att han eller hon slutfört granskningen av den föregående ansökan och av it-systemet konstateras vara tillgänglig.

Enligt artikel 19.2 i lagen om företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer (ZTRRYULNTS) ska registreringstjänstemannen, så snart det gått tre dagar sedan en ansökan om registrering eller strykning ur registret eller en ansökan om att föra in en handling i registret mottogs, omgående fatta ett beslut om ansökan (om inte annat föreskrivs i lag). Näringsidkares ansökningar om förstagångsregistrering behandlas senast vid utgången av den arbetsdag som följer på den dag ansökan ingavs till företagsregistret. Ett beslut meddelas så fort ansökan har behandlats, förutom i de fall som anges i artikel 22.5 i ZTRRYULNTS, då en instruktion utfärdas. Ansökningar om registrering av årsredovisningar och årsrapporter, när detta krävs enligt lag, behandlas separat från andra ansökningar och i den ordning de inkom.

Beroende på typ av beslut kan resultatet bli följande:

 • Instruktioner som registreringstjänstemannen på elektronisk väg undertecknat efter slutförd granskning av ansökan, som omedelbart offentliggörs på näringsidkarens konto och som ska genomföras inom den tidsfrist som anges i artikel 19.2 i ZTRRYULNTS.
 • Ett avslag, elektroniskt undertecknat av registreringstjänstemannen efter slutförd granskning och omedelbart offentliggjort på företagets konto.
 • En registreringsorder, elektroniskt undertecknad av registreringstjänstemannen efter slutförd granskning, som till dess den tidsfrist som anges i artikel 19.2 i ZTRRYULNTS löper ut visas på företagets konto med statusen att man inväntar utgången av tidsfristen på tre dagar. När denna lagstadgade tidsfrist har löpt ut genomför TRRYULNTS it-systemet automatiskt registreringen och genererar referensnumret i ovan angivet format. Året, månaden och dagen motsvarar tidpunkten för det automatiska offentliggörande som utförs av it-systemet, medan timmen, minuten och sekunden motsvarar den tidpunkt dagen innan då registreringstjänstemannen fattade sitt beslut om registrering.

Vad innehåller BULSTAT-registret?

Länken öppnas i ett nytt fönsterBULSTAT-registret innehåller information om följande:

 1. Andra juridiska personer än näringsidkare eller icke-vinstdrivande juridiska personer, i den mening som avses i lagen om icke-vinstdrivande juridiska personer, som är skyldiga att registrera sig i företagsregistret eller registret över icke-vinstdrivande juridiska personer.
 2. Filialer till utländska enheter som inte är näringsidkare eller icke-vinstdrivande juridiska personer.
 3. Handelsrepresentationer för utländska enheter enligt artikel 24 i lagen om investeringsfrämjande.
 4. Utländska juridiska personer som bedriver affärsverksamhet i Bulgarien och är permanent etablerade där, eller har en permanent bas eller anläggning där.
 5. Utländska juridiska personer vars faktiska ledning är belägen i Bulgarien.
 6. Utländska juridiska personer som äger fast egendom i Bulgarien.
 7. Panthavare i den mening som avses i lagen om registrerade panträtter.
 8. Organisatoriska enheter inom ramen för lagen om skyldigheter och avtal, däribland hantverksföretag och försäkringssammanslutningar enligt artikel 8 i socialförsäkringslagen.
 9. Enheter som bidrar till socialförsäkringssystemet och som inte är fysiska personer.
 10. Filialer till och avdelningar av enheter samt avdelningar av näringsidkare som förts in i företagsregistret.
 11. Fysiska personer som utövar ett fritt yrke eller ett hantverk.
 12. Utländska medborgare som inte har ett bulgariskt personnummer eller ett identitetsnummer för utlänningar och som
  • tillhandahåller oberoende personliga tjänster i Bulgarien, bl.a. genom en permanent inrättning, bas eller facilitet,
  • förvärvar fast egendom,
  • bidrar till socialförsäkringssystemet.
 13. Andra fysiska personer – som bidrar till socialförsäkringssystemet.
 14. Utländska personer/enheter som är föremål för särskild registrering enligt skattelagstiftningen, även sådana som är undantagna från skatt enligt ett internationellt avtal som har trätt i kraft och som Republiken Bulgarien är part i.
 15. Fysiska och juridiska personer och andra juridiska enheter som bedriver verksamhet i Bulgarien i egenskap av förvaltare av stiftelser eller förvaltningsfonder och andra liknande utländska juridiska enheter som bildats och verkar i länder som tillåter sådana former av stiftelser.

Är tillgången till BULSTAT-registret kostnadsfri?

Information som registreras i Länken öppnas i ett nytt fönsterBULSTAT-registret på grundval av handlingar som inges för att tillhandahålla de uppgifter som avses i artikel 7.1.1–7.1.7 och 7.1.19 samt artikel 7.9 i lagen om BULSTAT-registret är offentlig. Alla kan söka efter en viss uppgift.

BULSTAT-registrets historik

BULSTAT-registret inrättades baserat på det register över ekonomiska aktörer (RSS EKPOU) som fördes av det nationella statistikinstitutet i enlighet med artikel 6.7 i statistiklagen. Bestämmelser om inrättandet av registret antogs genom ministerförordning nr 206 av den 30 oktober 1995. Det enhetliga statliga BULSTAT-registret över ekonomiska aktörer togs i bruk i Bulgarien den 1 januari 1996. Genom ministerförordning nr 379 av den 30 juli 1998 antogs identifieringskoden i det enhetliga statliga registret som en unik identifieringskod för alla juridiska personer och andra enheter som bedriver näringsverksamhet i Bulgarien. Den 17 juni 1999 antog nationalförsamlingen statistiklagen. I denna lag föreskrivs metoden för inrättande, drift och användning av det enhetliga BULSTAT-registret för identifiering av aktörer som bedriver näringsverksamhet i Bulgarien. BULSTAT-registret har utvecklats till ett av landets främsta administrativa register, och år 2000 gjordes uppgifterna i registret tillgängliga via Länken öppnas i ett nytt fönsterregistrets webbplats.

Den 11 augusti 2005 överfördes förvaltningen av BULSTAT-registret till registerbyrån. Registret innehåller registreringar för alla andra juridiska enheter och utländska enheters filialer än näringsidkare eller icke-vinstdrivande juridiska personer, i den mening som avses i lagen om icke-vinstdrivande juridiska personer, som är skyldiga att registrera sig i företagsregistret eller registret över icke-vinstdrivande juridiska personer. Personer som utövar ett fritt yrke eller arbetar som handelsmän är också skyldiga att registrera sig. Fram till den 1 januari 2008 var näringsidkare skyldiga att registrera sig i BULSTAT-registret inom sju dagar. Efter detta datum omfattas de av företagsregistret.

Hur man lämnar in ansökningar till BULSTAT-registret

Införande eller strykning av poster görs genom ansökan via ett standardformulär.

Ansökningar kan antingen lämnas in direkt till registerbyråns registreringsenhet eller på elektronisk väg via Länken öppnas i ett nytt fönsterBULSTAT-portalen.

Ansökningar i pappersform kan lämnas in vid vilket som helst av registerbyråns kontor, oavsett var enheten har sitt huvudkontor. Så snart ansökan i pappersform har godtagits av registreringsenheten skannas den och lagras som en bilaga i BULSTAT:s it-system. Bifogade handlingar måste vara originalhandlingar eller kopior som bestyrkts av sökanden eller av notarius publicus.

Elektroniska ansökningar kan när som helst lämnas in via BULSTAT-registrets portal.

Beroende på deras ställning ska enheter som önskar upptas i BULSTAT-registret tillhandahålla följande:

 1. En kopia av ett domstolsbeslut eller annan handling enligt följande:
  a) juridiska enheter: stiftelseurkunder och handlingar som anger den eller de fysiska personer som förvaltar och/eller företräder enheten,
  b) handelsrepresentationer för utländska enheter enligt artikel 24 i lagen om investeringsfrämjande: en handling som intygar registrering i Bulgariens industri- och handelskammare (BTPP),
  c) utländska juridiska enheter: en handling som intygar att den juridiska enheten bedriver affärsverksamhet i Bulgarien och ett legaliserat dokument som intygar ursprunget för utländska juridiska enheter i det berörda landet;
  d) organisatoriska enheter som inte är juridiska personer enligt lagen om skyldigheter och avtal och försäkringsfonder enligt artikel 8 i socialförsäkringslagen: bolagsavtal och bevis på registrering vid skattemyndigheten,
  e) filialer och avdelningar: handlingar som anger den person som förvaltar och/eller företräder dem,
  f) andra enheter än de som anges i a–e, som bidrar till socialförsäkringssystemet: handlingar som bevisar identitet och/eller att en specifik verksamhet bedrivs, när lagen så kräver.
 2. En ansökan på en standardblankett som godkänts av registerbyråns verkställande direktör.
 3. En förklaring om att de anmälda uppgifterna är korrekta, undertecknad av sökanden.
 4. En handling som bevisar att en statlig avgift betalats enligt det system som godkänts av Bulgariens regering.

Varje uppgift eller handling som mottas för införande i registrets it-system (ansökan, ansökan om rättelse) ges ett unikt referensnummer i formatet ”ååååmmddttmmss” (år, månad, dag, timme, minut, sekund).

Registreringsansökningar och ansökningar om införande eller strykning av uppgifter granskas av en registreringstjänsteman i den ordning de inkom. Registreringstjänstemannen utfärdar ett beslut om registreringsansökningar och ansökningar om införande eller strykning av uppgifter senast vid arbetsdagens slut dagen efter den dag ansökan inkom.

Beroende på typ av beslut kan resultatet bli följande:

 • Instruktioner som registreringstjänstemannen på elektronisk väg undertecknat efter slutförd granskning av ansökan, som omedelbart offentliggörs på näringsidkarens konto och som ska genomföras inom fem arbetsdagar.
 • Ett avslag, elektroniskt undertecknat av registreringstjänstemannen efter slutförd granskning och omedelbart offentliggjort på enhetens elektroniska konto.
 • Ett registreringsbeslut, undertecknat av registreringstjänstemannen efter slutförd granskning. När registreringen har gjorts genererar BULSTAT:s it-system automatiskt referensnumret i ovan angivet format. Året, månaden och dagen motsvarar tidpunkten för det automatiska offentliggörande som utförs av it-systemet, medan timmen, minuten och sekunden motsvarar den tidpunkt då registreringstjänstemannen fattade sitt beslut om registrering.

Sökningar i registret kan göras online via

 • enhetens namn eller unika identifieringskod/identifieringsnummer,
 • mål/år/regional domstol för beslutet om företaget,
 • ansökningsnummer, referensnummer,
 • koppling mellan enheter.
Senaste uppdatering: 09/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Tjeckien

I denna avdelning finns en översikt över det offentliga registret i Tjeckien. Registret är uppdelat i föreningsregistret, handelsregistret, registret över stiftelser, registret över institut, registret över bostadsrättsföreningar samt registret över allmännyttiga föreningar.

Vad innehåller det offentliga registret?

Det offentliga registret innehåller lagstadgade uppgifter om privaträttsliga juridiska personer. De generella reglerna om offentliga register återfinns i § 120 i lag nr 89/2012, civillagen. Närmare regler om det offentliga register som förs av domstolarna återfinns i lag nr 304/2013 om offentliga register över juridiska och fysiska personer. En del av registret utgörs av ett dokumentregister som innehåller lagstadgade handlingar (t.ex. stiftelseurkund, stadgar, årsredovisning osv.).

Det offentliga registret förs av registreringsdomstolen. Justitieministeriet är administrativt ansvarig myndighet.

Det offentliga registret innehåller uppgifter om följande:

 • Föreningar
 • Fackföreningar
 • Internationella fackföreningsorganisationer
 • Arbetsgivarorganisationer
 • Internationella arbetsgivarorganisationer
 • Branschorganisationer
 • Fackföreningsorganisationer för en viss bransch
 • Internationella fackföreningsorganisationer för en viss bransch
 • Arbetsgivarorganisationer för en viss bransch
 • Internationella arbetsgivarorganisationer för en viss bransch
 • Enskilda näringsidkare – som är införda i handelsregistret
 • Handelsbolag
 • Kommanditbolag
 • Aktiebolag med begränsat ansvar
 • Aktiebolag
 • Kooperativ
 • Statliga företag
 • Spin-off-företag
 • Allmännyttiga föreningar
 • Stiftelser
 • Välgörenhetsfonder
 • Institut
 • Organisationer med statsbidrag
 • Bostadsrättsföreningar
 • Europeiska ekonomiska intressegrupperingar
 • Anläggningar som ägs av utländska personer
 • Europeiska kooperativa föreningar
 • Europabolag.

Vilka uppgifter som ska registreras regleras genom lag nr 304/2013 om offentliga register över juridiska och fysiska personer. De grunduppgifter som ska föras in är t.ex. namn eller företagsnamn (s.k. firma) och säte, typ av verksamhet, juridisk form, identifieringsnummer, namn och adress eller firma och säte för bemyndigade företrädare.

Är tillgången till det offentliga registret kostnadsfri?

Registret förs elektroniskt. Sökningar kan göras gratis via portalen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.justice.cz/ och/eller direkt på det offentliga registrets söksida Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Det offentliga registret är helt öppet, och vem som helst kan göra sökningar och ta kopior eller utdrag.

Hur söka i det offentliga registret?

Det tjeckiska offentliga registret har ett avancerat sökverktyg online. Sökningar kan göras på företagsnamn eller identifieringsnummer.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Offentliggörande av handlingar

Registreringsdomstolen offentliggör registreringar, ändringar eller strykningar liksom deponering av handlingar (även i elektronisk form) så snart som möjligt efter registrering. Uppgifter och handlingar i registret går att komma åt på distans. Registreringsdomstolen offentliggör uppgifterna och tillhandahåller på begäran en bestyrkt elektronisk kopia. Denna signeras elektroniskt med ett kvalificerat certifikat och finns kostnadsfritt att tillgå på justitieministeriets webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterMinisterstva spravedlnosti ČR. På begäran lämnar registreringsdomstolen en bestyrkt partiell eller fullständig kopia av registerposten eller de ingivna handlingarna eller utfärdar ett intyg om att en viss uppgift inte har förts in i registret, om inte sökanden specifikt begär att få en obestyrkt kopia. Uppgifter och handlingar införda i registret före den 1 januari 1997 lämnas endast ut som papperskopior, om de inte redan finns i elektronisk form.

Åberopande av handlingar och uppgifter

Den registrerade kan inte hävda att uppgifter och handlingar i registret är oriktiga om någon i god tro och på lagenligt sätt agerar med dem som underlag.

Om det finns ett lagstadgat krav på att uppgifter och handlingar ska offentliggöras kan en registrerad person göra gällande uppgifterna eller innehållet i handlingarna gentemot tredje man först från och med dagen för det ursprungliga offentliggörandet, såvida det inte kan visas att tredje man redan kände till dem. Den registrerade personen kan dock inte göra en sådan invändning vid åtgärder som har vidtagits inom 15 dagar från offentliggörandet, om tredje man visar att han eller hon inte hade kunnat känna till dessa.

Tredje man kan alltid åberopa uppgifter och handlingsinnehåll som inte har offentliggjorts, såvida inte den omständigheten att de inte har offentliggjorts innebär att de är ogiltiga.

Registrerad information som inte uppfyller kraven

Om innehållet i en registerpost strider mot en bindande lagbestämmelse, och andra sätt att få rättelse saknas, uppmanar registreringsdomstolen den registrerade att avhjälpa situationen. Om en juridisk person underlåter att göra en rättelse inom den fastställda fristen kan domstolen på eget initiativ fatta beslut om likvidation, om detta gagnar skyddet av tredje man.

Om ordalydelsen i en registerpost skiljer sig åt mellan den tjeckiska språkversionen och en version på ett främmande språk eller mellan handlingar i registret som har avfattats på tjeckiska och en frivilligt ingiven översättning av dessa handlingar enligt § 74.1 i lagen om offentliga register över juridiska och fysiska personer, kan tredje man inte åberopa ordalydelsen på det främmande språket. Tredje man kan åberopa ordalydelsen i en handling som offentliggjorts eller ingetts till registret på främmande språk, såvida inte den registrerade visar att tredje man var medveten om ordalydelsen i uppgifterna eller innehållet i den handling som ingetts på tjeckiska.

Översättning av lagen om offentliga register

Justitieministeriet har gjort en inofficiell engelsk översättning av lag nr 304/2013 om offentliga register över juridiska och fysiska personer och om registrering av stiftelser, enligt lagens lydelse från och med den 1 januari 2018. Översättningen är endast gjord i informationssyfte, och endast den tjeckiska version som offentliggjorts i den tjeckiska författningssamlingen är giltig. Översättningen finns tillgänglig Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Senaste uppdatering: 15/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Danmark

Här får du en överblick över det danska bolagsregistret.

Näringslivsstyrelsen (Erhvervsstyrelsen)

Det danska bolagsregistrets historia

Näringslivsstyrelsen inrättades den 1 januari 2012.

Styrelsen har cirka 500 medarbetare. Den har en bred portfölj av arbetsuppgifter och ansvarsområden som överlag bör göra det lättare och mer lockande att bedriva verksamhet i Danmark. Näringslivsstyrelsen är verksam på många områden – från stadsplanering och landsbygdsutveckling till digitalisering, effektiv tillsyn och övervakning av medel, företag, penningtvätt, redovisning, revision, export och EU-kontroller. Den ansvarar för det centrala bolagsregistret (Centrale Virksomhedsregister, CVR), som är landets samlade register över uppgifter om alla danska företag.

Näringslivsstyrelsen är en del av näringsministeriet (Erhvervsministeriet).

Vad innehåller bolagsregistret?

På webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönstererhvervsstyrelsen.dk finns upplysningar om alla styrelsens verksamhetsområden, bl.a. det Länken öppnas i ett nytt fönsterdanska bolagsregistret.

Webbplatsen CVR.dk ligger på portalen Virk och är den samlade ingången till uppgifter och upplysningar om alla företag i Danmark. Oavsett verksamhetsform kan man söka information om både själva verksamheten (den juridiska enheten) och produktionsenheterna. Registret innehåller även uppgifter om stiftare, ägare och chefer.


För vissa verksamhetsformer – i synnerhet aktiebolag och handelsbolag – finns närmare uppgifter, bl.a. konton, fakta och rapporter om företaget och de personer som leder det.

Vilka uppgifter innehåller det centrala bolagsregistret?

 • Bolagets registreringsnummer (CVR-nummer)
 • Namn och adress
 • Datum för grundande och ev. upplösning
 • Verksamhetsform
 • Angivande av ev. reklamskydd
 • Kredituppgifter
 • Sektor och ev. undersektorer
 • Ev. kontaktuppgifter
 • Ev. antal anställda
 • Fullvärdiga partner, stiftare, ägare och chefer
  • Namn och adress
  • Registreringsnummer (CPR- eller CVR-nummer) (CPR-nummer kan inte överföras till privatpersoner)
 • Anknutna produktionsenheter
  • Produktionsenhetsnummer
  • Namn och adress
  • Datum för grundande och ev. upplösning
  • Angivande av ev. reklamskydd
  • Sektor och ev. undersektorer
  • Ev. kontaktuppgifter
  • Ev. antal anställda

Hur söker man i bolagsregistret?

I bolagsregistret på portalen Virk kan man göra enskilda företagssökningar och söka/filtrera efter en rad parametrar, t.ex. företagets namn, namn på en person, företagets registreringsnummer, produktionsenhetsnummer eller adress till ett företag, en produktionsenhet eller en person. Grundläggande uppgifter om alla företag som är registrerade i det centrala bolagsregistret visas.

På sidan ”Länken öppnas i ett nytt fönsterSådan søger du” i CVR-Data kan man få hjälp med att söka efter företagsuppgifter i det centrala bolagsregistret.

Det finns flera lösningar som man kan använda för större mängder data från det centrala bolagsregistret, t.ex. system-till-system-åtkomst (”System-til-system adgang”) och CVR-webbtjänster (”CVR-webservices”). För mer information, Länken öppnas i ett nytt fönsterklicka här.

Är tillgången till bolagsregistret kostnadsfri?

Handlingar och tjänster från det centrala bolagsregistret som inte kräver manuell behandling är kostnadsfria. Dessa är följande:

 • Flera olika visningar
 • Konton
 • System-till-system-åtkomst och CVR-webbtjänster

Vissa handlingar kräver manuell behandling och faktureras därför. Dessa är dock momsbefriade:

 • Tillagd signatur: 120 danska kronor
 • Äldre räkenskaper på mikrofilm eller från fjärrarkiv: 300 danska kronor
 • Registreringscertifikat: 300 danska kronor
 • Namnändringscertifikat: 500 danska kronor
 • Sammanslagningsplan: 150 danska kronor
 • Protokoll från årsmöte: 150 danska kronor
 • Kapitaldokumentation: 150 danska kronor
 • Kopia av registreringsformulär: 150 danska kronor
 • Redogörelse från ledningen: 150 danska kronor
 • Rapport om kommande förvärv: 150 danska kronor
 • Rapport om självfinansiering: 150 danska kronor
 • Uppdelningsplan: 150 danska kronor
 • Bolagsordning: 150 danska kronor

Dessa priser gäller från och med den 5 december 2014.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Artikel 14 i företagslagen införlivar artikel 3 i företagsdirektivet i dansk företagslagstiftning och beskriver i vilken mån registeruppgifter kan ligga till grund för rättsliga anspråk. I artikel 14 i företagslagen står följande [ej officiell översättning]:

”Uppgifter som har offentliggjorts i näringslivsstyrelsens it-system anses ha kommit till tredje mans kännedom. Första stycket. Detta gäller dock inte åtgärder som vidtas inom 16 dagar efter offentliggörandet, om det kan styrkas att tredje man inte kunde ha haft kännedom om de offentliggjorda förhållandena.

Innan offentliggörande ägt rum i näringslivsstyrelsens it-system kan förbehåll som måste registreras och offentliggöras inte göras gällande gentemot tredje man, om det inte kan styrkas att denne haft kännedom om dessa. Det faktum att ett sådant förbehåll ännu inte offentliggjorts hindrar inte tredje man att åberopa det.”

Ansvar för riktigheten i de registrerade uppgifterna

Anmälaren ansvarar för att de inlämnade uppgifterna är korrekta, enligt artikel 8 i regeringsförordningen om registrering (anmeldelsesbekendtgørelsen) samt artikel 15.2 i företagslagen. Anmälaren kan bli straffrättsligt ansvarig om det inte är tillåtet att lämna uppgifterna eller om de lämnade uppgifterna är felaktiga.

Näringslivsstyrelsen kontrollerar inte riktigheten i de lämnade uppgifterna, utan registrerar de uppgifter som lämnas. Detta gäller oavsett om uppgifterna registreras manuellt eller om företaget självt registrerar dem på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterVirk.dk.

Näringslivsstyrelsen kan hållas skadeståndsskyldig för användningen av registrerade uppgifter eller handlingar som är felaktiga på grund av styrelsens handlande, till exempel felaktig handläggning.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterNäringslivsstyrelsen (Erhvervsstyrelsen)

Länken öppnas i ett nytt fönsterCentrala bolagsregistret (Det Centrale Virksomhedsregister)

Länken öppnas i ett nytt fönsterDanska näringsministeriet (Erhvervsministeriet)

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska företagsregistret (EBR)

Senaste uppdatering: 01/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Tyskland

Här hittar du en översikt över Tysklands företagsregister.

Vad innehåller företagsregistret?

Den tyska Länken öppnas i ett nytt fönsterhandelsregisterportalen förvaltas av justitieministeriet i delstaten Nordrhein–Westfalen för de övriga tyska delstaternas (Länder) räkning. Portalen ger tillgång till samtliga tyska handels- och företagsregister.

På  Länken öppnas i ett nytt fönsterhandelsregisterportalen finns närmare upplysningar på engelska, franska, italienska, nederländska, polska, spanska och turkiska, även om själva registeruppgifterna i huvudsak är på tyska.

Ytterligare information om register, företag och kungörelser av konkurser, årsredovisningar/finansrapporter och kapitalmarknadsinformation finns på webbplatsen för det  Länken öppnas i ett nytt fönstertyska företagsregistret (Unternehmensregister). Även om informationen som sådan främst är på tyska (kapitalmarknadsinformation finns delvis på engelska eller andra språk), finns själva plattformen i en engelsk, fransk, italiensk och spansk version. Företagsregistret är dessutom kopplat till handelsregisterportalen, så att det är möjligt att söka även bland dess uppgifter.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Registreringen i företagsregistret är gratis. Att söka på enskilda företag och ta del av publikationer och ägarinformation (Unternehmensträgerdaten) kostar inte heller något. Varje gång du begär fram uppgifter knutna till ett registreringsnummer (aktuella uppgifter, kronologiska uppgifter, historiska uppgifter eller specifika handlingar) uttas emellertid en avgift på 4,50 euro (utskrift) eller 1,50 euro (nedladdning).

Hur man söker i företagsregistret

Med förbehåll för tillgänglig information finns det två sökfunktioner på Länken öppnas i ett nytt fönsterhandelsregisterportalens webbplats (Länken öppnas i ett nytt fönsterenkel sökning och Länken öppnas i ett nytt fönsteravancerad sökning). På webbplatsen för det Länken öppnas i ett nytt fönstertyska företagsregistret erbjuds också en sökfunktion.

När kan uppgifterna i registret göras gällande med rättslig verkan?

I § 15 i den tyska Länken öppnas i ett nytt fönsterhandelslagen finns de nationella bestämmelser som tredje man kan åberopa sig på vad gäller sådana handlingar och uppgifter som förtecknas i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga (EUT L 258, 1.10.2009, s. 11) – jfr artikel 3.5, 3.6 och 3.7 i detta direktiv.

Enligt § 15 kan företaget endast åberopa sådana förhållanden som har registrerats och kungjorts, eller som redan var kända för tredje man (§ 15 första stycket 1 i handelslagen). En tredje man måste godta korrekt registrerade och kungjorda förhållanden. Detta gäller dock inte vid rättshandlingar som äger rum inom femton dagar efter kungörelsen, om tredje man kan visa att han varken kände till eller kunde ha känt till förhållandet (§ 15 andra stycket i handelslagen).

Om en registreringspliktig omständighet inte har kungjorts korrekt, kan en tredjeman ändå göra gällande den kungjorda informationen gentemot den part för vilken omständigheten registrerades, såvida inte berörd tredje man kände till avvikelsen (§ 15 tredje stycket i handelslagen).

Företagsregistrets historia

Sedan 2007 finns alla registeruppgifter tillgängliga i elektroniskt format.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterTysklands handelsregisterportal

Länken öppnas i ett nytt fönsterAvancerad sökning

Länken öppnas i ett nytt fönsterEnkel sökning

Länken öppnas i ett nytt fönsterTysklands företagsregister

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska företagsregistret

Senaste uppdatering: 10/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Estland

Här hittar du information om det estniska företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande företag och stiftelser

Vad innehåller företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande företag och stiftelser?

Företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande företag och stiftelser sköts av registreringsavdelningen vid distriktsdomstolen i Tartu. Registren sköts vid domstolarna för att de ska vara oberoende och omfattas av juridisk expertis. De har en stark rättslig behörighet i registersammanhang och deras uppdrag är att garantera rättssäkerhet. En uppgift i företagsregistret förutsätts vara korrekt och kunna göras gällande gentemot tredje man, såvida inte berörd tredje man kände till, eller borde ha känt till, en förekommande oriktighet. En registeruppgift kan inte göras gällande med avseende på transaktioner som genomförs inom femton dagar efter det att uppgiften fördes in, om tredje man kan visa att han inte kände till, eller inte kunde förväntas ha känt till, registreringens innehåll. I sådana fall kan en tredje man i god tro förlita sig på uppgifterna i registret och, till exempel när han ingår ett kontrakt, utgå ifrån att den som i registret står angiven som ledamot i styrelsen har rätt att teckna avtal för företaget i fråga.

Vissa rättsliga omständigheter måste registreras för att få verkan: till exempel kan en styrelseledamots rätt att teckna avtal vara begränsad enligt stadgarna, eller enligt det avtal som har ingåtts med styrelseledamoten, men endast sådana begränsningar som är inskrivna i registret kan göras gällande gentemot tredje man.

Vissa viktiga omständigheter får verkan direkt när de skrivs in i registret: till exempel får en ökning av företagets aktiekapital verkan från den tidpunkt då ökningen registreras i företagsregistret, och således inte från den dag då beslutet om ökningen fattades eller från den tidpunkt då tillskotten görs. Samma sak gäller för inrättande av en juridisk person, ändring i stadgar eller i samband med företagskoncentration, uppdelning och omvandling.

Alla dessa register sköts elektroniskt.

Registreringsavdelningen vid Tartus distriktsdomstol är registerförande myndighet för företagsregistret. Registret omfattar uppgifter om egenföretagare, företag (aktiebolag, privata aktiebolag, kollektiva företag, kommanditbolag, kommersiella sammanslutningar, Europabolag, europeiska kooperativa föreningar och europeiska sammanslutningar för territoriellt samarbete) samt filialer till utländska företag med säte i Estland.

Registret om icke-vinstdrivande företag och stiftelser innehåller uppgifter om icke-vinstdrivande företag och stiftelser (icke-vinstdrivande föreningar omfattar också politiska partier och andra ideella organisationer, liksom fackföreningar, kyrkor, församlingar, sammanslutningar av församlingar samt kloster) i Estland. Registret om icke-vinstdrivande företag och stiftelser omfattar även registret över bostadsföreningar och föreningar för landskapsförbättring.

Följande uppgifter ingår i registren för varje egenföretagare, juridisk person och filial till utländska företag:

 • Registerkort.
 • Företagsakt (i företagsregistret) eller offentlig akt (för icke-vinstdrivande organisationer, stiftelser och bostadsföreningar).
 • Registerakt.

Företagsakterna och de offentliga akterna innehåller handlingar som en juridisk person, en egenföretagare eller en filial till ett utländskt företag har lämnat in till registret enligt lag, till exempel stiftelseurkund, stadgar och andra handlingar som finns inskrivna i det offentliga registret. Domstolsavgöranden, överklaganden, korrespondens och andra handlingar som inte finns i företagsakterna eller de offentliga akterna finns i registerakten.

Följande uppgifter finns på registerkortet för juridiska personer, egenföretagare eller filialer till utländska företag:

 • Företagets namn, namn och registreringskod.
 • Hemvist eller stadgeenligt säte och adress för juridiska personer, egenföretagare och utländska företags filialer samt, vad gäller företag, e-postadress.
 • Uppgifter om egenföretagaren och uppgifter om upphörande av personens verksamhet och verksamhetens säsongsmässiga eller tillfälliga art.
 • Uppgifter om personer med ställning som företrädare (styrelseledamöter, allmänna partner, begränsade partner eller tredje parter med rätt att företräda, konkursförvaltare och likvidatorer) samt bestämmelser om ställning som företrädare och vilka befogenheter som gäller när man företräder den juridiska personen.
 • Uppgifter om befullmäktigade.
 • Juridisk form eller företagstyp.
 • Datum då bolagsordningen godkändes.
 • Aktiekapital.
 • Anteckningar om grundandet av ett privat aktiebolag utan tillskott.
 • En anteckning om att andelarna har registrerats i det estniska centralregistret över värdepapper eller en anteckning om vem som för aktieägarregistret.
 • Början och slut för räkenskapsåret.
 • Den information om konkurs som krävs enligt lag.
 • Anteckningar om koncentrationer, uppdelning och förändring av företaget och om dess upplösning och avregistrering.
 • Hänvisningar till registreringar som gjorts av registrator enligt lag utan att företaget har begärt det.
 • Uppgifter om förvaringsinstitut för handlingar från ett likviderat företag.
 • Stiftelsens mål.
 • Andra uppgifter som krävs enligt lag.

Ansökningar i registerärenden handläggs genom ett skriftligt förfarande inom ramen för den frivilliga rättsvården. Uppgifter förs in i registret efter en ansökan eller ett domstolsbeslut eller på annan grund som fastslås i lag. Ansökningar om att föra in uppgifter i registret måste antingen vara digitalt undertecknade eller i form av en handling från en notarie.

Uppgifterna i företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande företag och stiftelser är offentliga. Var och en har rätt att undersöka uppgifterna i registerkortet och handlingar som finns i företagsakter eller offentliga akter och få kopior av dem. Akter i registret får granskas av berörda regeringsorgan, domstolar under rättegångsförfaranden och andra personer eller enheter som har ett legitimt intresse av att göra det.

Företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande företag och stiftelser sköts av centrumet för register och informationssystem. Detta centrum erbjuder också nedanstående tjänster.

Företagsregister

Företagsregistret bygger på databaserna vid registreringsavdelningen vid distriktsdomstolen, och visar uppgifter i realtid om alla juridiska personer, egenföretagare och filialer av utländska företag som är registrerade i Estland. I företagsregistret kan du göra följande:

 • Gratis se registerkort, allmänna uppgifter och uppgifter om skulder.
 • Göra sökningar via namn, registreringskod, plats, verksamhet mm.
 • Mot avgift se årsrapporter, stadgar och andra elektroniska företagshandlingar eller offentliga handlingar, personuppgifter och affärsmässiga säkerheter osv.
 • Följa information om företagsförfaranden och uppgiftsförändringar i realtid.
 • Gratis kontrollera eventuella företagsförbud för estniska enheter.
 • Gratis se listor över medlemmar i politiska partier.
 • Se länkar mellan olika företag och personer.

Ytterligare information om e-företagsregistret finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen för centrumet för register och informationssystem.

Företagsportalen

Företagens registreringsportal är en plattform som gör det möjligt för personer och enheter att själv lämna in handlingar till registreringsavdelningarna vid distriktsdomstolarna. Ansökningar om att registrera ett nytt företag, ändra uppgifter, likvidera ett företag eller stryka ett företag ur registret kan lämnas in via portalen. Man kan också upprätta årsrapporter och lägga in dem via portalen. Estniska, finska, lettiska och belgiska medborgare och estniska e-medborgare kan använda portalen och identifiera sig med hjälp av sina id-kort. Estniska och litauiska medborgare kan logga in via den mobila id-tjänsten. Företagens registreringsportal finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen för centrumet för register och informationssystem.

Europeiska företagsregistret

Det europeiska företagsregistret är ett webbaserat söksystem som ger officiell information om Europabolag. Sökningar kan göras från Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen.

 • Det finns uppgifter från Länken öppnas i ett nytt fönster20 länders företagsregister.
 • Sökningar kan göras både på företags- och personnamn.
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterDe tillgängliga uppgifterna varierar från land till land.
 • Uppgifterna i registret har olika rättslig innebörd i olika länder.
 • Sökfunktionen kan användas både av privatpersoner och företag.
 • Tjänsten är avgiftsbelagd.

Är tillgången till Estlands rättsdatabas kostnadsfri?

Du kan få tillgång uppgifterna Länken öppnas i ett nytt fönsteronline och vid Länken öppnas i ett nytt fönsternotariatkontor.

Ingen avgift tas ut för nätsökningar på juridiska personer, egenföretagare och utländska bolags filialer eller för information om domstolsförfaranden. Tillgången till uppgifter på registerkort är också gratis. Ingen avgift tas ut för personer som gör en nätsökning på sig själva. För alla andra sökningar (inklusive på historiska registreringsuppgifter) tas en avgift ut liksom för tillgång till årsrapporter, bolagsordningar och andra handlingar. Avgiften betalas direkt via en banköverföring över nätet. Avtalskunder som har rätt att använda utökade sökningsparametrar betalar via månatlig faktura. Avgifterna för att använda uppgifterna i företagsregistret fastställs i en Länken öppnas i ett nytt fönsterförordning utfärdad av justitieministern.

En avgift tas ut för att konsultera uppgifter i registret och handlingar i akter vid ett notariatkontor. Avgifterna fastställs i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om notariatavgifter.

Hur man söker i Estlands företagsregister

Sökningar i företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande företag och stiftelser kan göras via e-företagsregistret på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen för centrumet för register och informationssystem.

När kan uppgifterna i registret göras gällande med rättslig verkan?

Här beskrivs hur användningen av uppgifter och handlingar i företagsregistret regleras i Estland.

Företagsregistret förs av registreringsavdelningen vid distriktsdomstolen i Tartu. Företagsregistret omfattar uppgifter om egenföretagare, filialer till utländska företag och företag (aktiebolag, privata aktiebolag, kollektiva företag, kommanditbolag, kommersiella sammanslutningar, Europabolag, europeiska kooperativa föreningar och europeiska sammanslutningar för territoriellt samarbete). Företagsregistret förs på estniska.

En uppgift i företagsregistret förutsätts vara korrekt och kunna göras gällande gentemot tredje man, såvida inte berörd tredje man kände till, eller borde ha känt till, en förekommande oriktighet. En registeruppgift kan inte göras gällande med avseende på transaktioner som genomförs inom femton dagar efter det att uppgiften fördes in, om tredje man kan visa att han inte kände till, eller inte kunde förväntas ha känt till, registreringens innehåll. I sådana fall kan en tredje man i god tro förlita sig på uppgifterna i registret och, till exempel när han ingår ett kontrakt, utgå ifrån att den som i registret står angiven som ledamot i styrelsen har rätt att teckna avtal för företaget i fråga.

Vissa rättsliga omständigheter måste registreras för att få verkan: till exempel kan en styrelseledamots rätt att teckna avtal vara begränsad enligt stadgarna, eller enligt det avtal som har ingåtts med styrelseledamoten, men endast sådana begränsningar som är inskrivna i registret kan göras gällande gentemot tredje man.

Vissa viktiga omständigheter får verkan direkt när de skrivs in i registret: till exempel får en ökning av företagets aktiekapital verkan från den tidpunkt då ökningen registreras i företagsregistret, och således inte från den dag då beslutet om ökningen fattades eller från den tidpunkt då tillskotten görs. Samma sak gäller för inrättande av en juridisk person, ändring i stadgar eller i samband med företagskoncentration, uppdelning och omvandling.

För varje registrerad egenföretagare, juridisk person och filial till utländska företag upprättas följande:

 • Registerkort.
 • Företagsakt.
 • Registerakt.

Företagsakten innehåller handlingar som en juridisk person, en egenföretagare eller en filial till ett utländskt företag har lämnat in till registret enligt lag, till exempel stiftelseurkund, stadgar och andra handlingar som finns inskrivna i det offentliga registret. Domstolsavgöranden, överklaganden, korrespondens och andra handlingar som inte upptagits i företagsakterna återfinns i registerakten.

Handlingar på främmande språk ska lämnas in till registratorn tillsammans med en översättning till estniska som har bekräftats av en auktoriserad översättare Ett företag kan inte förlita sig på en översättning som avviker från originaltexten. Tredje man kan göra gällande en översättning som har lämnats in till registret, såvida inte det berörda företaget kan visa att tredje man var medveten om att översättningen inte var korrekt.

Uppgifterna i företagsregistret är offentliga. Var och en har rätt att ta del av uppgifter i registerkorten och handlingar i företagsakterna och få kopior av dem. Akter i registret får granskas av berörda regeringsorgan, domstolar under rättegångsförfaranden och andra personer eller enheter som har ett legitimt intresse av att göra det.

Den som vill ta del av handlingar i akten eller begära kopior av dessa kan vända sig till företagsregistret eller en notarie.

Det estniska företagsregistrets historia

Uppgifterna i det estniska företagsregistret går tillbaka till den 1 september 1995 och uppdateras regelbundet.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska företagsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterSökning i företagsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsportalen

Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsregister

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegistreringsavdelning

Länken öppnas i ett nytt fönsterNotarier

Senaste uppdatering: 20/01/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Irland

Här hittar du en översikt över Irlands företagsregister.

Vad innehåller det irländska företagsregistret?

I Länken öppnas i ett nytt fönsterföretagsregistret finns vissa handlingar som handhas av Companies Registration Office i enlighet med de skyldigheter som företagen måste uppfylla enligt the Companies Acts, 1963-2012.  Registret innehåller basinformation om företagen, exempelvis:

 • adress
 • datum för företaget bildande
 • datum för senaste årsdeklarationen

Alla handlingar som inges av företag i enlighet med the Companies’ Acts är offentliga. Företagsprofiler kan köpas. Profilen innehåller ett utdrag ur informationen i registret, bl.a. företagets högre chefer och direktörer, inteckningslån samt en förteckning över arkiverade handlingar.

Är tillgången till det irländska företagsregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången till företagens basinformation är kostnadsfri. En avgift tas dock ut för nedladdning av övriga uppgifter.

Hur man söker i det irländska registret över företag och företagsnamn

Sökningar kan göras med företags-/organisationsnummer eller -namn. Det finns fyra möjliga namnsökningar:

 • ”Contains all these words” (Innehåller alla dess ord) är en sökning efter namn som innehåller angivna ord (rekommenderas).
 • ”Starts with this phrase” (Börjar med denna fras) är en sökning efter namn som börjar med den angivna frasen.
 • ”Contains this phrase” (Innehåller denna fras) är en sökning efter namn som innehåller den angivna frasen.
 • Alphasort-sökning görs med en sträng som skapas genom att alla vanliga ord tas bort, t.ex. ”Ireland”, ”Limited”, ”The” och ”And” och genom att blanksteg, komman, bindestreck osv. sorteras bort från företagsnamnet. För att göra en sådan sökning förfar man på detta sätt med företagsnamnet.

Namnsökningar kan begränsas genom tillägg av adressuppgifter.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Companies Registration Office (CRO) är den centrala instans som förvarar lagstadgad information om företag i Irland. Companies Act 2014 är med tillhörande lagstiftning den rättsliga grund enligt vilken företagen är skyldiga att lämna information till CRO som registrerar och offentliggör den.

Uppgifterna i företagsregistret kommer från tredje part, som lämnat dem i enlighet med lagstadgade skyldigheter, bl.a. skyldigheten att inte uppsåtligen eller av oaktsamhet lämna oriktiga uppgifter till CRO. CRO kan inte bestyrka riktigheten av de uppgifter som har lämnats in av tredje part.

Den person som lämnar in vissa handlingar och uppgifter ska enligt lagen underteckna en försäkran om att han eller hon anser att nödvändiga uppgifter och handlingar har lämnats in. I enlighet med Statutory Declarations Act 1938 i dess ändrade lydelse, riskerar var och en som medvetet lämnar in en falsk eller vilseledande försäkran åtalas och dömas till fängelse eller böter, eller bådadera.

I enlighet med avsnitt 876 i the Companies Act 2014 är det dessutom straffbart att på lagstadgade formulär uppsåtligen eller av oaktsamhet lämna oriktiga uppgifter till CRO.

Historik över Irlands företagsregister

De elektroniska uppgifterna i registret är fullständiga vad avser alla företag med normal status.

Relaterade länkar

Företagsregistrens sammankopplingssystem (BRIS)

Senaste uppdatering: 23/03/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Grekland

Vad innehåller företagsregistret i Grekland?

I Grekland kallas företagsregistret ”det allmänna handelsregistret” (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., GEMI) – grekisk förkortning) enligt lag nr 3419/2005 (Länken öppnas i ett nytt fönsterGreklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 297, 6.12.2005) och artikel 116 i lag nr 4635/2019 (Länken öppnas i ett nytt fönsterGreklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 167, 30.10.2019). I det registreras alla offentliggjorda företagsdokument och uppgifter om aktiebolag och enmansbolag. Webbplatsen för det allmänna handelsregistret (GEMI) fungerar som «officiellt kungörelseorgan för företagsinformation». Fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana, i enlighet med artikel 11 i lag nr 3419/2005, måste registrera sig i det allmänna handelsregistret.

På registrets webbplats kan du söka efter information från följande typer av företag:

a. Fysiska personer som bedriver näringsverksamhet och som har ett företag eller en inrättning i Grekland eller som handlar via ett huvudsakligt eller sekundärt verksamhetsställe där.

b. Sammanslutningar av enskilda som bedriver näringsverksamhet genom ett huvudsakligt eller sekundärt verksamhetsställe i Grekland och alla rörelseidkande bolag, förutsatt att de inrättats enligt grekisk rätt, oavsett om de är handelsbolag eller kommanditbolag (med eller utan offentliga aktieägare), kooperativ som omfattas av civilrättslig lagstiftning (vilket inbegriper sammanslutningar av ömsesidiga försäkringsbolag och kreditkooperativ) och privata och offentliga aktiebolag – samt fysiska eller juridiska personer med anmälningsskyldighet enligt artikel 39 i presidentdekretet av den 27 november/14 december 1926.

c. Europeiska ekonomiska intressegrupperingar, i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2137/85 (EGT L 199, rättelse L 247), som har sitt säte i Grekland.

d. Europabolag, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (EGT L 294), som har sitt säte i Grekland.

e. Europeiska kooperativa föreningar, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1435/2003 (EUT L 207), som har sitt säte i Grekland.

f. Parter inom de ovannämnda kategorier som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller sitt säte i Grekland måste också registrera eventuella filialer som de har i Grekland.

g. Sådana utländska bolag som anges i artikel 1 i direktiv 68/151/EEG (EGT L 65), ändrad genom artikel 1 i direktiv 2003/58/EG (EUT L 221), och vars säte finns i en EU-medlemsstat måste registrera eventuella filialer eller kontor som de har i Grekland.

h. Utländska bolag vars säte finns i ett tredjeland och som har en liknande rättslig form som de utländska bolag som avses i led g ovan måste registrera eventuella filialer eller kontor som de har i Grekland.

i. Andra fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller säte utomlands och som inte kan hänföras till punkterna g eller h måste registrera eventuella filialer eller kontor genom vilka de bedriver handel i Grekland.

j. Konsortier.

k. Civilrättsliga bolag enligt artikel 784 i civillagen.

l. Fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer som bedriver, eller avser att bedriva, ekonomisk verksamhet eller yrkesverksamhet utan att ännu ha registrerats som näringsidkare för sådan verksamhet.

Vilka handlingar och uppgifter registreras i det grekiska företagsregistret?

Registreringen av ett registreringsskyldigt företag måste inbegripa följande uppgifter:

a. Företagets, filialens eller kontorets registreringsnummer.

b. Det registreringskontor eller den registreringsavdelning som gjorde den ursprungliga eller den påföljande registreringen och den ansvariga tjänstemannens fullständiga namn.

c. Registreringsansökans referensnummer och registreringskod.

d. Om näringsidkaren enligt gällande lagstiftning måste ha en licens, yrkesbehörighet eller etablerings- och drifttillstånd för att få starta ett företag eller börja bedriva handel: uppgifter om det beslut som fattats av den myndighet eller avdelning som var behörig att bevilja detta.

e. Domstolsavgöranden varigenom ett företag förklaras insolvent eller försätts i ackord eller något annat kollektivt förfarande för att uppfylla borgenärernas krav. . Registreringen inbegriper även företagslikvidatorernas, förvaltarnas etc. fullständiga namn liksom uppgift om föräldrarnas fullständiga namn, id-kort- och passnummer, födelseplats och födelsedatum, medborgarskap och hemadress.

f. Uppgifter om rättsliga avgöranden om upphörande, tillfälligt upphävande eller upphävande av sådana rättslägen som avses i punkt e ovan.

g. Sådana uppgifter som måste offentliggöras enligt insolvenslagstiftningen.

h. Uppgifter om pågående insolvensförfaranden, medling eller andra kollektiva förfaranden.

i. Antalet filialer eller kontor som företaget har i Grekland samt deras respektive adress och registreringsnummer.

j. Antalet filialer eller kontor som företaget har utomlands samt adress och närmare uppgifter rörande dessa.

k. Följande uppgifter registreras och offentliggörs med avseende på företag som är baserade i Grekland:

a) Stiftelseurkund och bolagsordning.

b) Ändringar av stiftelseurkund eller stadgar, inbegripet förlängning av företagets livstid och, efter eventuella ändringar av stiftelseurkunden eller stadgarna, den fullständiga texten i stiftelseurkunden eller stadgarna, enligt de ändringar som gjorts genom den nya versionen.

c) Uppgifter om utnämning och entledigande av samt personuppgifter för de personer som i egenskap av lagstadgat företagsorgan eller medlemmar av ett sådant organ

aa) är bemyndigade att företräda företaget gentemot tredje part (om det är fråga om flera personer ska det anges om dessa kan handla självständigt eller om de agerar gemensamt),

bb) kan företräda företaget inför domstol, och

cc) deltar i ledningen, övervakningen eller kontrollen av företaget,

d) minst en gång om året, storleken på det tecknade kapitalet, om ett auktoriserat kapital anges i stiftelseurkunden eller stadgarna, såvida inte en ökning av det tecknade kapitalet nödvändiggör en ändring av stadgarna,

e) de räkenskaper för varje räkenskapsår som ska inges enligt rådets direktiv 78/660/EEG (EGT L 222, 14.8.1978), 83/349/EEG (EGT L 193, 18.7.1983), 86/635/EEG (EGT L 372, 31.12.1986) och 91/674/EEG (EGT L 374, 31.12.1991),

f) eventuellt byte av säte,

g) likvidation av företaget,

h) eventuella domstolsavgöranden varigenom företaget förklaras ogiltigt,

i) utnämning av likvidatorer och dessas personuppgifter,

j) avslutande av likvidation och avförande ur registret.

II. Följande information registreras och offentliggörs om utländska företag som avses i artikel 1 i direktiv 68/151/EEG (EGT L 65), i dess ändrade lydelse enligt artikel 1 i direktiv 2003/58/EG (EUT L 221), och som har sitt säte i en EU-medlemsstat:

a) Postadress eller annan adress till filialen.

b) Uppgift om filialens verksamhetsområde.

c) Det medlemsstatsregister som företagets akt finns i och företagets registreringsnummer i det registret.

d) Företagets namn och rättsliga form samt filialens namn om detta är ett annat än företagets namn.

e) Utnämning och entledigande av samt personuppgifter för de personer som är bemyndigade att företräda företaget gentemot tredje part och inför domstol:

aa) om de enligt lag betraktas som företagets ledningsorgan eller medlemmar av ett sådant organ i enlighet med kraven på offentliggörande av företaget i artikel 2.1 i direktiv 2009/101/EG (EUT L 258/1, 1.10.2009),

bb) i egenskap av företagets ständiga företrädare med avseende på filialens verksamhet, med en uppgift om omfattningen av deras befogenheter.

f) Likvidation av företaget, utnämning av likvidatorer samt deras personuppgifter och befogenheter samt slutförandet av likvidationen, inbegripet en hänvisning till medlemsstatsregister, insolvensförfaranden, uppgörelser, ackord eller eventuella liknande förfaranden som företaget är föremål för.

g) Företagets räkenskaper, såsom de har upprättats, granskats och offentliggjorts i enlighet med den medlemsstatslagstiftning som företaget omfattas av och i enlighet med direktiven 78/660/EEG (EGT L 222, 14.8.1978), 83/349/EEG (EGT L 193, 18.7.1983) och 84/253/EEG (EGT L 126/20,12.5.1984).

h) Nedläggning av filialen.

Hur söker man i det grekiska företagsregistret?

Du kan söka efter offentliggjord företagsinformation på webbplatsen för det Länken öppnas i ett nytt fönsterallmänna handelsregistret med hjälp av endast en av följande uppgifter rörande företaget:

 1. Skatteregistreringsnumret (A.F.M. – grekisk förkortning).
 2. Numret i det allmänna handelsregistret (Γ.Ε.ΜΗ.).
 3. Företagsnamnet.
 4. Kortformen av företagsnamnet.

Är tillgången till det grekiska handelsregistret gratis?

Var och en har tillgång till uppgifterna om ett företag i det Länken öppnas i ett nytt fönsterallmänna handelsregistret utan kostnad. Man kan även ladda ner, skriva ut eller på annat sätt reproducera alla handlingar, uppgifter eller meddelanden som lagts ut på registrets webbplats för allmänheten, antingen av registret eller av de registreringsskyldiga. Den som vill erhålla officiella (autentiska) intyg eller kopior av handlingar eller uppgifter som registrerats i ett företags akt i registret kan anmäla sig gratis hos Länken öppnas i ett nytt fönsterallmänna handelsregistrets informationsavdelning.

Man kan få officiella intyg eller kopior av handlingar och uppgifter mot en avgift som betalas på förhand via applikationen. Intyg eller kopior av relevanta handlingar eller uppgifter lämnas ut på två olika sätt: digitalt via registrets applikation eller per post till adressaten, oavsett var i världen.

Hur kontrolleras autenticiteten av de officiella intyg eller kopior som utfärdas av det grekiska handelsregistret?

Autenticiteten av de berörda officiella intygen eller kopiorna kontrolleras via Länken öppnas i ett nytt fönsterGreklands allmänna handelsregister.

Handlingen visas om man anger intygets eller kopians referensnummer, företagets registreringsnummer och den registreringsavdelning som utfärdade handlingen.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Handlingarna i företagens akter är tillförlitliga, eftersom registret är den enda tillgängliga plattformen för offentliggörande av företagsrelaterad information och fungerar som «officiellt kungörelseorgan för företagsinformation» i den mening som avses i artikel 3.5 i direktiv 2009/101/EG. Det allmänna handelsregistret är kopplat till sådana register i andra medlemsstater som avses i den lagstiftningen (nationella register) via en central uppsättning it-verktyg («den europeiska centrala plattformen») som en del av systemet med sammankoppling av register enligt direktiv 2012/17/EU. Handlingar och uppgifter registreras i det allmänna handelsregistret efter en kontroll som utförs av registrets personal av om huruvida handlingarna och uppgifterna är lagliga, korrekta, tydliga och fullständiga och av om huruvida alla tillämpliga avgifter som lagen föreskriver har betalats. Förutsatt att det vid denna kontroll inte framkommer något som skulle kunna hindra registrering kommer den ansvariga registreringsavdelningen att föra in den berörda informationen om företaget i registret. Om ansökan, inlämnade handlingar eller övriga styrkande handlingar inte uppfyller lagstadgade krav eller är inkorrekta och ofullständiga kontaktar ansvarig avdelning dig, antingen skriftligen eller per fax eller e-post, för nödvändiga förtydliganden, rättelser eller kompletteringar av ansökan, de styrkande handlingar och de åtföljande handlingarna, inom fem (5) arbetsdagar. Denna period kan förlängas upp till en månad, om omständigheterna och den typ av uppgifter som ska registreras kräver detta. En tidsfrist av detta slag innebär att alla andra rättsliga tidsfrister för att föra in uppgifter i registret förlängs. Om inget svar inkommer inom femdagarsfristen eller eventuella beviljade förlängningar eller om den information som inlämnats inte anses uppfylla de rättsliga kraven eller är inkorrekta och ofullständiga kommer registreringsansökan att avslås genom ett motiverat beslut och registreringsavgifterna återbetalas. För handelsbolag och kommanditbolag, offentliga och privata aktiebolag, kooperativ som omfattas av civilrättslig lagstiftning, europeiska ekonomiska intressegrupperingar i enlighet med förordning (EEG) nr 2137/85 (EGT L 199, rättelse L 247) som har sitt säte i Grekland, Europabolag i enlighet med förordning (EG) nr 2157/2001 (EGT L 249) som har sitt säte i Grekland, europeiska kooperativa föreningar i enlighet med förordning (EG) nr 1435/2003 (EUT L 207) som har sitt säte i Grekland och civilrättsliga bolag som avses i artikel 784 i civillagen kommer registrering av fakta, redogörelser, handlingar och annan information i det allmänna elektroniska handelsregistret att ge följande verkningar:

a. Juridiska personer av ovannämnda slag som är under upprättande erhåller ställning som juridisk person.

b. Konvertering (med förbehåll för de särskilda bestämmelser som rör konvertering av bolag) till aktiebolag, familjebolag, kooperativ som omfattas av civilrättslig lagstiftning, europeiska ekonomiska intressegruppering, Europabolag eller europeiska kooperativa föreningar.

c. Ändring av stiftelseurkund eller stadgar.

d. Fusion eller uppdelning, som ska ske efter registrering och innan det bolag som upplöses genom fusionen eller uppdelningen avförs ur registret.

e. Likvidation efter beslut av delägarna eller efter utfärdande av relevant förvaltningsakt.

f. Återupptagande.

Enligt uttryckliga bestämmelser i punkt 4 i lag nr 3419/2005 antas relevanta uppgifter i registret att vara lagliga och korrekta.

Finns det något särskilt jag behöver veta om Greklands allmänna handelsregister?

Det allmänna handelsregistrets (GEMI) webbplats fungerar som Greklands elektroniska «officiella kungörelseorgan för företagsinformation» i enlighet med artikel 3.5 i direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 (EUT L 258). På webbplatsen offentliggörs den allmänna förteckningen över företagsnamn, registreringen och all annan information som behövs i samband med allmänhetens användning av registret. Alla fysiska eller juridiska personer har rätt att få tillgång till registret utan kostnad. Man kan även ladda ner, skriva ut eller på annat sätt reproducera alla handlingar, uppgifter eller meddelanden som lagts ut på registrets webbplats för allmänheten, antingen av registreringsavdelningen eller av de registreringsskyldiga.

Som ett led i systemet för sammankoppling av register har det allmänna elektroniska registret till uppgift att: a) kommunicera per e-post med andra nationella register och aa) ta emot information om uppgifter som förvaras i andra nationella register avseende företag som har sitt säte i en medlemsstat och filialer i en annan EU-medlemsstat och bb) tillhandahåller information om de uppgifter som avses i artikel 6.2a och 6.2b i lag nr 3419/2005 om företag som har sitt säte eller sin filial i Grekland enligt led g i punkt 1 i den lagen och b) svara på frågor från enskilda som ställs till den enda europeiska elektroniska kontaktpunkten för systemet för sammankoppling av register (portalen) beträffande informationen under punkt a bb.

Avdelningen för företag och företagsregister i generaldirektoratet för marknader (generalsekretariatet för handel och konsumentskydd) har till uppgift att svara på frågor som ställs via den europeiska elektroniska portalen avseende de dokument och uppgifter som avses i artikel 6.2a och 6.2b i lag nr 3419/2005 för företag vars aktier handlas på Atens börs, banker och bankfilialer i EU:s medlemsstater och tredjeländer, försäkringsaktiebolag och filialer till försäkringsbolag i EU:s medlemsstater och tredjeländer, investmentbolag, företag för förvaltning av värdepapper för fastigheter, investeringsbolag för fastigheter, företag för förvaltning av tillgångar och skulder, investmentbolag och idrottsbolag (fotboll och basket).

Dessutom är avdelningen för företagsregister verksam för alla Greklands handelskamrar och har bland annat till uppgift att via den europeiskaelektroniska portalen svara på frågor om de dokument och uppgifter som avses i artikel 6.2a och 6.2b i lag nr 3419/2005 beträffande alla rättsliga former av företag utöver vad som anges ovan.

Observera att uppgifterna ovan endast är en översikt för att informera berörda parter om sammankopplingen mellan det grekiska registret, det vill säga det allmänna handelsregistret (GEMI) och övriga medlemsstaters nationella register. Mer utförlig information om den rättsliga ramen finns på webbplatsen för det Länken öppnas i ett nytt fönsterallmänna handelsregistret (GEMI).

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterElektroniskt offentliggörande av det allmänna handelsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegistrering av allmänheten för det allmänna handelsregistrets (GEMI) onlinetjänster

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegistrering av företag i det allmänna handelsregistret (GEMI)

Länken öppnas i ett nytt fönsterKontroll av autenticiteten hos intyg och kopior som utfärdats av det allmänna handelsregistret (GEMI)

Länken öppnas i ett nytt fönsterLagstiftning om det allmänna handelsregistret (GEMI)

Senaste uppdatering: 21/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Företagsregister i medlemsstaterna - Spanien

I Spanien har ”Registradores” (registratorer) ansvar för att föra följande register:

 • Register över mark och egendom (Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles), allmänt kallade fastighetsregister (Registros de la Propiedad).
 • Register över lös egendom (Registros de la Propiedad de Bienes Muebles).
 • Företagsregister (Registros Mercantiles).
 • Register över allmänna avtalsvillkor (Registro de Condiciones Generales de la Contratación).

I avsnittet om fastighetsregister på e-juridikportalen finns en förklaring av Registros de la Propiedad med länkar.

Denna sida innehåller:

 • En beskrivning av företagsregistren i Spanien med länkar.
 • En kortfattad beskrivning av registret över lös egendom med länkar.
 • En kortfattad beskrivning av registret över allmänna avtalsvillkor med länkar.

Vad erbjuder företagsregistret i Spanien?

Rättssäkerhet och ekonomisk säkerhet.

Huvuddragen i det spanska företagsregistersystemet beskrivs nedan.

1.- Syftet med företagsregistret

1.1.- Enheter som måste registreras

 • enskilda företagare
 • affärsdrivande företag
 • ideella organisationer
 • finansinstitut, försäkringsbolag och ömsesidiga försäkringsbolag
 • företag för kollektiva investeringar
 • ekonomiska föreningar
 • sparbanker
 • pensionsfonder
 • filialer till någon av ovanstående
 • filialer till utländska företag
 • utländska företag som flyttar sitt registrerade huvudkontor till Spanien
 • alla företag som bedriver affärsverksamhet, förutsatt att siffrorna för köp som genomförts eller förmedlats eller försäljningssiffrorna överstiger 600 000 euro

1.2.- Företagsregistrets verksamhetsområden

 • Bolagshandlingar. Registreringen av bildandet av ett affärsföretag är den första posten i ett företags historiska register. Därefter avser registreringarna handlingar och avtal med anknytning till bolaget i fråga (till exempel ökning eller minskning av aktiekapitalet, förändringar i styrelsens sammansättning, tillsatta eller avgående förvaltare eller direktörer, insolvensförfaranden, överklaganden av bolagsbeslut osv.).
 • Räkenskapshandlingar. Företagare och bolag måste föra räkenskaper och lämna in räkenskapshandlingarna till det lokala företagsregistret för bestyrkande av företagsregistratorn. Räkenskapshandlingarna ska lämnas in senast fyra månader räknat från slutet av bolagets räkenskapsår. Bolag vars räkenskapsår slutar den 31 december ska således lämna in dem senast den 31 maj.
 • Inlämning av årsbokslut för företagare och andra enskilda som är skyldiga att inge ett sådant. Enligt Plan General Contable (allmän redovisningsplan) är det obligatoriskt att göra årsbokslut. Dessa ska godkännas av delägarna eller aktieägarna inom sex månader räknat från slutet av bolagets räkenskapsår. När de har godkänts ska de sedan lämnas in för obligatoriskt bestyrkande av det lokala företagsregistret före påföljande månads utgång. Företag vars räkenskapsår slutar den 31 december och som har godkänt räkenskaperna senast den 30 juni ska således i normala fall lämna in årsbokslutet senast den 30 juli.
 • Behandling av ansökningar om tillsättning av revisorer och exporter. Aktieägare som innehar 5 procent av aktiekapitalet i ett bolag har rätt att inom tre månader räknat från slutet av räkenskapsåret begära att det lokala företagsregisterkontoret ska utse en revisor. I bolag vars räkenskapsår slutar den 31 december ska delägare eller aktieägare som innehar minst 5 procent av aktiekapitalet senast den 31 mars följande år begära att en revisor utses. De kan också be den lokala företagsregistratorn utse företagsexperter när en apportemission ska genomföras och vid fusioner och delningar.

2.- Rättssäkerhet i det spanska företagsregistret

Företagsregistret är det viktigaste rättsliga instrumentet för att registrera affärsverksamhet. Det är väsentligt för den ekonomiska utvecklingen, som ett verktyg för att minska transaktionskostnaderna.

Registreringar i registret görs efter det att bedömningar har genomförts: kontroll av lagligheten och giltigheten hos innehållet i handlingarna och företagsöverenskommelserna och av befogenheterna och behörigheten hos de personer som ingår dessa.

Registratorns kontroller innebär att registreringarna har en stark rättslig tillförlitlighet:

 1. Innehållet i registret anses vara korrekt och giltigt.
 2. Registrerade handlingar kan göras gällande gentemot tredje man i god tro.
 3. Registreringar i registret skyddas av domstolarna och gäller såvida det inte fastställs genom domstolsbeslut att de är felaktiga eller ogiltiga.
 4. En dom som fastställer att registrerade uppgifter är felaktiga eller ogiltiga påverkar inte de rättigheter som tredje man i god tro lagligen har förvärvat.

Därigenom kan både företag, enskilda och offentliga förvaltningar undvika höga transaktionskostnader, eftersom de har adekvat tillgång till kontrollerade uppgifter om de enheter som de avser att ingå avtalsförhållanden med och om deras rättsliga och ekonomiska situation.

3.- Registreringsförfarandet

Den allmänna principen är att ett officiellt bestyrkande krävs för registrering i företagsregistret. Handlingar kan legaliseras av notariat, domstolar eller förvaltningsmyndigheter. Privata handlingar kan bara registreras i de fall som uttryckligen föreskrivs i lag och enligt reglerna om företagsregister. Exempel på privata handlingar som kan registreras: registrering av företagare som inte är verksamma i rederibranschen, tillsättning av, entledigande från, tillträde till och avsked från befattningar som förvaltare, likvidatorer och revisorer och styrelsers delegering av befogenheter.

Du måste ansöka om att förfarandet ska genomföras. Det innebär, utom i undantagsfall, att förfarandet inleds av den som vill göra registreringen.

Är tillgång till företagsregistret gratis?

Tillgång till företagsregistret i Spanien är inte gratis.

Under Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsregistratorernas avgifter och Länken öppnas i ett nytt fönsterRegler om företagsregistret anges kostnaderna för registrering och offentliggörande.

Registreringsavgifterna är beroende av olika faktorer. Gå in på Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsregistratorernas avgifter.

Kostnaden för offentliggörande varierar mellan 1,20 euro och 24 euro. Gå in på Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsregistratorernas avgifter eller Länken öppnas i ett nytt fönsterSpaniens registratorsamfund.

Hur söker jag i det spanska företagsregistret?

1.- Registrets offentliga karaktär

Företagsregistret är offentligt. Företagsregistratorn har ansvar för att behandla innehållet i registreringarna i registret för yrkesrelaterade ändamål.

2.- Utdrag ur registret

Beskrivning: ett förkortat utdrag ur registret (”nota simple”) har bara informativ karaktär och utgör inte någon autentisk återgivning av innehållet i registreringen. Det innehåller viss eller all information i samband med registreringen i fråga.

Hur du får ett förkortat utdrag: Det finns två sätt:

 • Skriftligen. Genom att begära det personligen från vederbörande företagsregister.
 • Via nätet. Klicka på den första av länkarna längst ned på sidan.

3.- Intyg

Beskrivning: Ett intyg är en kopia, en avskrift eller en återgivning, antingen fullständig eller i form av en sammanfattning, av innehållet i den information som registreringskontoret har. När den har behandlats av registratorn är detta det enda sättet att intyga att registreringen i företagsregistret är autentisk. Registratorerna kan också bestyrka handlingar som deponeras eller arkiveras på registreringskontoret.

Hur du skaffar ett intyg: Du kan bara skaffa intyg genom en skriftlig begäran. Du kan göra detta personligen, med post eller med fax eller liknande. Det är också möjligt att ansöka om elektroniska intyg, vilka är försedda med registratorns erkända elektroniska signatur.

4.- Tillgång till företagsregistret via internet

Se ”Användbara länkar” nedan. Proceduren är mycket enkel – följ bara anvisningarna på webbplatsen nedan:

Du kan betala med kreditkort på webbplatsen om du inte är abonnent eller inte har något godkänt intyg från sammanslutningen av registratorer:

 • Välj ”Card payments” (pagos con tarjeta). Därefter måste du skriva in dina kreditkortsuppgifter.
 • Klicka på ”Enter” (Entrar).

På den här sidan kan du välja mellan ”Land Register” (fastighetsregistret), ”Business Register” (företagsregistret), ”Movable Property Register” (registret över lös egendom) och ”Register of General Contract Conditions” (registret över allmänna avtalsvillkor). Gå till ”Public commercial records” (offentliga kommersiella registreringar).

 • •Välj sedan det område du är intresserad av.

Vem som helst har tillgång till denna interaktiva kommersiella information som lämnas i realtid av sammanslutningen av registratorer med hjälp av denna webbplats. Viss bolagsinformation, inklusive det exakta innehållet i de registrerade årsboksluten, finns tillgänglig på begäran dygnet runt 365 dagar om året. Uppgifterna som hämtas från registrerade bolagshandlingar är aktualiserade och korrekta.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Genom direktiv 2012/17/EU vad avser sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister infördes en artikel 3a i direktiv 2009/101/EG. Artikel 3a rör kravet på medlemsstaterna att tillhandahålla uppdaterad information som förklarar bestämmelserna den nationella lagstiftning som säkerställer att tredje part i enlighet med artikel 3.5, 3.6 och 3.7 kan förlita sig på de uppgifter och varje typ av handlingar som avses i artikel 2. Medlemsstaterna ska särskilt tillhandahålla denna information för offentliggörande på den europeiska e-juridikportalen, i enlighet med portalens bestämmelser och tekniska krav. Informationen i fråga rör hur man, i varje rättssystem, kan ansöka om att få tillgång till de upplysningar som avses artikel 2 i direktivet, och den rör också förutsättningarna att åberopa instrument som förts upp i registret gentemot tredje part.

De uppgifter som avses i artikel 2 i direktivet offentliggörs i det spanska företagsregistret, som omfattas av principerna om personlig form, offentligt intygande, legalitet, legitimitet, offentlig myndighet, verkställbarhet, ägandekedja och offentliggörande.

Av artikel 19 i lag 14/2013 (och dess 13:e tilläggsbestämmelse) om stöd till entreprenörer och deras internationalisering, följer att företagsregistret ska föras i elektroniskt format, med ett gemensamt it-system, i enlighet med lagens krav.

Informationen i företagsregistret offentliggörs som ett intyg eller ett utdrag.

Det intyg som utfärdas av företagsregistratorn är det enda sättet att förmedla företagsregistreringarnas autentiska natur. Hänvisningar till detta intyg förekommer i artikel 23.1 i handelslagen och i artiklarna 12 och 77 förordningen om företagsregistret.

Artiklarna 12 och 78 i förordningen om företagsregistret rör utdrag av alla eller vissa uppgifter som förts in i registret.

Det är också möjligt att konsultera registret online, i enlighet med artikel 79 i samma förordning.

I enlighet med artikel 23.4 i handelslagen och artikel 80 i förordningen om företagsregistret är reglerna om offentliggörande i hypotekslagstiftningen också tillämpliga, särskilt artiklarna 221, 222, 222a, 227 och 248 i hypotekslagen, som ger en möjlighet att offentliggöra information på elektronisk väg. Artikel 110.1 i lag 24/2001 tar upp offentliggörande via registrator med hjälp av en elektronisk signatur, något som också är tillämpligt på företagsregister, som led i införandet av elektronik, IT-verktyg och digital teknik (artiklarna 106 till 115).

I enlighet med artikel 379 i förordningen om företagsregistret är ändamålet med det centrala företagsregistret att, endast i informationssyfte, organisera, registrera och offentliggöra de uppgifter det erhåller från företagsregistren, lagra och offentliggöra namn på företag och juridiska personer, offentliggöra företagsregistrets officiella tidning, föra registret över företag och enheter som har flyttat sitt registrerade säte utomlands utan att förlora sin spanska nationalitet samt kommunicera den information som avses i artikel 14 i förordning (EG) nr 2157/2001. Det centrala företagsregistret kan tillhandahålla utdrag, i enlighet med artikel 23 i handelslagen och artikel 382 i förordningen om företagsregistret, men det kan inte utfärda andra intyg än sådana som avser namn på registrerade företag.

Offentliggörande kan begäras per post, fax eller motsvarande.

På webbplatsen för de Länken öppnas i ett nytt fönsterspanska registratorerna kan du begära uppgifter om registrerade enheter med hjälp av ett sökverktyg (Fichero Localizador de Entidades Inscritas).

Vad gäller verkställbarhet föreskrivs i artikel 9 i förordningen om företagsregistret följande: ”1. Handlingar som omfattas av registreringsplikt får åberopas för verkställighet gentemot tredje part i god tro först efter det att de har registrerats i företagsregistrets officiella tidning. Registeringsprocessen som sådan påverkas inte. 2. Beträffande transaktioner som utförs inom 15 dagar från offentliggörandet ska de handlingar som registrerats och offentliggjorts inte kunna göras gällande gentemot en tredje part som kan visa att det varit omöjligt för vederbörande att känna till dessa. 3. Om det föreligger skillnader mellan offentliggjorda och registrerade uppgifter får en tredje part i god tro förlita sig på den offentliggjorda versionen, om det är mer gynnsamt för denne. Den som bär ansvaret för diskrepansen ska vara skyldig att ersätta den skadelidande parten. 4. Det antas att tredje part handlar i god tro så länge det inte kan visas att denne haft kännedom om en handling som skulle ha registrerats men inte blev det, en handling som registrerats men inte offentliggjorts eller en diskrepans mellan innehållet i offentliggörandet och de uppgifter som förts in i registret.”

Du hittar mer information om

Det spanska företagsregistrets historia

1.- Bakgrund

Föregångarna till den nuvarande lagstiftningen om företagsregister Spanien är

 • Ordenanzas de Bilbao (1737), genom vilka ett register över registreringsnummer och tillstånd att föra flagg för fartyg upprättades,
 • 1885 års Código de Comercio (handelslag).
 • Övergångsbestämmelsen om upprättande av 1885 års företagsregister och de efterföljande förordningarna från 1919 och den 14 december 1956, som ändrats genom dekretet av den 21 juli 1973.

2.- Nuvarande lagstiftning om företagsregister

Allmänna regler i handelslagen av den 22 augusti 1885. De grundläggande bestämmelserna om företagsregister finns i denna lag, men de har ändrats många gånger och senast genom lag nr 19/1989 av den 25 juli 1989.

 • Kungligt lagstiftningsdekret nr 1/2010 av den 2 juli 2010 om aktiebolag. Lag nr 3/2009 av den 3 april 2009 om strukturförändringar i bolag
 • Särskild lagstiftning om vissa bolag efter verksamhetsområde (finansiella enheter, försäkringsbolag, elektricitetssektorn, leasingföretag osv.)
 • Förordningen om företagsregister av den 19 juli 1996. En ny text för förordningen är för närvarande under utarbetande.

3.- Organisation

Företagsregistret är en offentlig institution som finns i alla provinshuvudstäderna och i andra städer som fastställts i lag. De leds av en eller flera företagsregistratorer och lyder direkt under justitieministeriet, närmare bestämt generaldirektoratet för register och notarier.

Registratorn är en utbildad jurist som utför en offentlig tjänst: han eller hon klassificerar och kontrollerar under eget ansvar alla handlingar som ska föras in i registret.

Det finns ett företagsregister i varje provinshuvudstad i Spanien. Det finns också företagsregister i Ceuta, Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde och Santiago de Compostela. Ett centralt företagsregister har hand om namn på bolag och kommersiella enheter.

Bolag blir juridiska personer genom registrering i företagsregistret på den plats där deras huvudkontor är etablerat, vilket innebär att registrering är obligatorisk och utgör en del av bildandet av bolag.

Användbara länkar

REGISTRET ÖVER LÖS EGENDOM

1.- Vilket är ändamålet med det spanska registret över lös egendom?

Rättssäkerhet och finansiell säkerhet.

1.1.- Ändamålet med registret över lös egendom

Ändamålet med registret över lös egendom är registrering av äganderätt och annan sakrätt i samband med lös egendom som kan registreras.

Vilken typ av lös egendom kan registreras??

Lös egendom i egentlig mening: motorfordon, konsumentvaror, maskiner för industrin, industrilokaler, lager, jordbruksutrustning och gårdar med djurhållning samt andra typer av lös egendom som fastställts i lag.

Vissa immateriella tillgångar och rättigheter som kan registreras: industriell och immateriell äganderätt, filmrättigheter, administrativa licenser och lån i allmänhet.

1.3.- Vilken typ av rättigheter registreras i fråga om lös egendom?

Äganderätt, kvarstad, äganderättsförbehåll, förbud mot överlåtelse av egendom, inteckningar i fast egendom, panter utan äganderättsövergång och andra tillgångar som kan registreras eller föras in enligt lag.

2.- Vad som kännetecknar det spanska registret över lös egendom

Detta är ett statligt register som lyder under justitieministeriet. Det är ett juridiskt register och inte bara ett administrativt register. Det är i allmänhet frivilligt. Det finns emellertid incitament för att registrera om registreringen har positiv effekt. Det finns inga formella krav: avtal registreras vanligen som privata handlingar och även som officiella. Det finns också ett system för godkännande där registratorn före registreringen kontrollerar lagligheten hos beskrivningen, titeln och handlingen som registreras.

3.- Organisation

Registret finns i elektronisk form och i pappersformat.

Enligt kungligt dekret 1828/1999 är registret över lös egendom indelat i sex avdelningar:

 • fartyg och flygplan
 • bilar och andra motorfordon
 • maskiner för industrin, affärslokaler och kapitalvaror
 • andra säkerheter i panter
 • annan lös egendom som kan registreras
 • •register över allmänna avtalsvillkor.

4.- Är tillgång till det spanska registret över lös egendom gratis?

Nej. Avgifterna följer artikel 36 i förordningen av den 20 juli 1999. Där finns en förteckning över de belopp som ska debiteras beroende på värdet av det som registreras.

 • Upp till ett värde motsvarande 600 euro: 2,40 euro
 • Mellan 600 euro och 6 000 euro: 6 euro
 • Mellan 6 000 euro och 12 000 euro: 10 euro
 • Mellan 12 000 euro och 18 000 euro: 13 euro
 • Ett värde motsvarande mer än 18 000 euro: 1,20 euro per 3 000 euro eller påbörjad del av detta belopp.

Avgiftssystemet för fastighetsregistret gäller för inteckningar i fast egendom och panter utan äganderättsövergång, varför avgifter från det systemet tillämpas (se delen om fastighetsregistret).

När det gäller uppgifterna i detta register debiteras 3 euro för varje anteckning och 6 euro till 24 euro för ett intyg.

Vid tillfället gällande moms påförs också.

5.- Tillgång till registret över lös egendom via internet

Se ”Användbara länkar” nedan. Proceduren är mycket enkel – följ bara anvisningarna på webbplatsen nedan:

 • Link: https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do

Klicka sedan på ”Access to Electronic Register” (tillgång till det elektroniska registret). Du kan betala med kreditkort på webbplatsen om du inte är abonnent eller inte har något intyg som tidigare har godkänts av sammanslutningen av registratorer.

 • Välj ”Card payments” (pagos con tarjeta). Därefter måste du skriva in dina kreditkortsuppgifter.
 • Klicka på ”Enter (Entrar).

På den här sidan kan du välja mellan följande: Land Register (fastighetsregistret), Business Register (företagsregistret), Movable Property Register (registret över lös egendom) och Register of General Contract Conditions (registret över allmänna avtalsvillkor). Välj ”Public Movable Property records” (Publicidad Bienes Muebles).

 • •Välj sedan det område du är intresserad av.

6.- Användbara länkar

REGISTRET ÖVER ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

1.- Vilket är ändamålet med det spanska registret över allmänna avtalsvillkor?

Registret skyddar de konsumenters och användares intressen som ingår avtal med en fysisk eller juridisk person som använder allmänna avtalsvillkor. Det ger större säkerhet för privata rättsliga transaktioner och är följaktligen ett nödvändigt medel för att undvika tvister.

1.2.- Ändamålet med det spanska registret över allmänna avtalsvillkor

Registret över allmänna avtalsvillkor är avsett att uppnå följande mål:

1. Deponering av allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor är avtalsvillkor som den ena av avtalsparterna ensidigt har utarbetat (standardvillkor) för att användas i ett antal avtal. Det rör sig i själva verket om villkor som inte har varit föremål för individuell förhandling. De behöver inte vara oskäliga.

I praktiken deponeras inte alla allmänna avtalsvillkor som ingår i avtal i registret, trots att det är lätt att använda. Att deponera allmänna villkor är frivilligt med undantag för speciella områden som kan bestämmas av regeringen.

I de fall då allmänna villkor deponeras hänvisar den part som deponerar dem ofta till att de är deponerade i registret när andra avtal ingås i framtiden. I stället för att de återges i framtida avtal anges således bara att de har deponerats i registret över allmänna avtalsvillkor. Många användare som har undertecknat ett avtal som innehåller allmänna avtalsvillkor vet inte exakt vilka villkor som är bindande, och det kan därför vara viktigt att känna till vilka villkoren i avtalet var, vad de ålägger användaren, hur de senare kan befrias från dem och konsekvenserna av detta.

2. Domar inlämnade av domstolar i vilka fastställs att vissa bestämmelser i dessa standardavtal är ogiltiga

Detta är slutliga domar till fördel för käranden i mål där talan väckts av privatpersoner (enskild talan) eller av en konsumentorganisation som företräder ett antal privatpersoner (gemensam talan).

När en officiell dom har registrerats påverkar den andra förfaranden där identiska bestämmelser behandlas.

En enda dom genom vilken fastställs att vissa bestämmelser är oskäliga kan avgöra tusentals klagomål, och om samma oskäliga bestämmelse senare används ska det inte vara nödvändigt att vidta ytterligare rättsliga åtgärder, förutsatt att ärendet avser samma part som från början angett dessa bestämmelser. Därför är det viktigt att offentliggöra sådana domar i registret.

Registrets påtagligt juridiska karaktär framgår av rättsverkningarna av en registrering av en rättslig ogiltigförklaring av ett oskäligt avtalsvillkor. Registreringen av en sådan ogiltigförklaring får verkningar gentemot tredje part. Om ett lagakraftvunnet avgörande om ogiltighet har införts i registret, och en part ändå fortsätter att tillämpa avtalsvillkor som har ogiltigförklarats av domstol till följd av en enskild eller kollektiv talan har registratorn möjlighet att anteckna detta förhållande och anmäla det till justitieministeriet.

2.- Lagstiftning som gäller för det spanska registret över allmänna avtalsvillkor

Genom 1998 års lag om allmänna villkor upprättades registret över allmänna avtalsvillkor, vilket anförtroddes åt fastighets- och företagsregistratorerna. Det är en del av registret över lös egendom.

3.- Organisation

Registret över allmänna avtalsvillkor är en del av registret över lös egendom. Du kan få tillgång till registret genom att använda länkarna längst ned på denna sida.

4.- Är tillgång till det spanska registret över allmänna avtalsvillkor gratis?

Ja.

5.- Tillgång till företagsregistret via internet

Se ”Användbara länkar” nedan. Proceduren är mycket enkel. Följ bara anvisningarna på den angivna webbplatsen:

 • Länk: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.registradores.org/
 • Klicka sedan på: ”Consult Register General Conditions” (Consulta Registro Condiciones Generales).
 • Välj därefter det område du är intresserad av.

6.- Användbara länkar

Senaste uppdatering: 11/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Frankrike

Här får du en överblick över de franska bolagsregistren.

Vilka bolagsregister finns i Frankrike?

Lokala handels- och bolagsregister (registres du commerce et des sociétés, RCS) förs av justitiesekreterare vid handelsdomstolar och tvistemålsdomstolar med behörighet på det handelsrättsliga området (underrätterna i departementen Bas-Rhin, Haut-Rhin och Moselle samt handelsdomstolarna i de franska utomeuropeiska regionerna och departementen). Uppgifterna i dessa register kontrolleras. Justitiesekreterarna måste kontrollera att uppgifterna uppfyller kraven i lagar och förordningar, har stöd i handlingar och bilagor och står under överinseende av den ordförande eller domare som fått detta i uppdrag och som är behörig att avgöra alla tvister mellan den beskattningsbara personen och den justitiesekreterare som är behörig – när ändring eller strykning begärs – vad gäller ärendeaktens status.

Ett utdrag ur databasen Kbis lämnas ut av justitiesekreterarna och fungerar som en sorts id-handling för företag som är registrerade i handels- och bolagsregistret. Kbis-utdraget innehåller alla upplysningar som företagen är skyldiga att lämna och i förekommande fall även anmärkningar från den justitiesekreterare som ansvarar för registret. Kbis-utdraget styrker företagets rättsliga existens och innehåller kontrollerade uppgifter. Det är en officiell handling som visar den fysiska eller juridiska registrerade personens identitet och adress, verksamhet samt organ för ledning, förvaltning eller kontroll samt huruvida det inletts kollektiva förfaranden mot personen. Denna officiella handling som utfärdats och undertecknats av domstolens justitiesekreterare gäller som autentisk, såvida det inte visar sig att de uppgifter som meddelats registret är oriktiga.

Ett nationellt handels- och bolagsregister (registre national du commerce et des sociétés, RNCS) förs av den nationella myndigheten för skydd av industriell äganderätt (Institut National de la Propriété Industrielle, INPI). I registret samlas handlingar med status av originalhandlingar från de olika domstolskansliens handels- och bolagsregister. INPI ansvarar för att sprida och för allmänheten kostnadsfritt tillgängliggöra den tekniska, kommersiella och finansiella information som finns i RNCS för vidareanvändning.

Registren innehåller uttömmande upplysningar om enskilda näringsidkare och bolag. De ger tillgång till samtliga poster och handlingar i handels- och bolagsregistren.

Webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterInfogreffe ger centraliserad tillgång till upplysningarna i handels- och bolagsregistret och gör det även möjligt att utföra ett antal uppgifter (registrering, ändring, strykning och registrering av årsbokslut) online. Tjänsten är tillgänglig på franska och engelska.

Länken öppnas i ett nytt fönsterINPI:s webbplats gör det möjligt att få tillgång till uppgifter om registreringar, ändringar, strykningar och årsredovisningar rörande företag, i form av öppna data.

Officiella kungörelseorganet för civil- och handelsrättsliga meddelanden (BODACC)

Länken öppnas i ett nytt fönsterBODACC är det officiella kungörelseorganet för offentliggörande av handlingar som registreras i handels- och bolagsregistret. Dessa handlingar omfattar alla steg från bildandet av företaget till dess upplösning, särskilt försäljningar och överlåtelser, kollektiva förfaranden och årsredovisningar. Handlingarna översänds till BODACC utan att de berörda parterna behöver vidta några åtgärder. Meddelandena i BODACC offentliggörs på ansvar av den justitiesekreterare som tar emot uppgifterna.

Offentliggörande i BODACC, som säkerställer bredast möjliga spridning av registreringarna i de lokala handels- och bolagsregistren, ligger inom ansvarsområdet för Länken öppnas i ett nytt fönsterbyrån för rättslig och administrativ information (Direction de l’information légale et administrative , DILA).

Är tillgången till bolagsregistren kostnadsfri?

Den som använder webbplatsen Infogreffe kan kostnadsfritt komma åt vissa uppgifter om de företag som finns i registren, men större delen av informationen i databasen kan man bara få tillgång till mot betalning av en avgift.

INPI ger numera kostnadsfri tillgång till uppgifterna i RNCS. Uppgifterna tillhandahålls via e-post eller via den elektroniska beställningstjänsten på INPI:s webbplats. Vidareanvändningen av sådana uppgifter förutsätter dock godtagande av en licens.

Sedan den 1 juli 2015 ges tillgång till BODACC endast elektroniskt. Tillgången till innehållet på webbplatsen (själva meddelandena i BODACC) blev kostnadsfri i juli 2011.

I juni 2016 upprättades slutligen en ny portal för digital åtkomst, «Länken öppnas i ett nytt fönsterPortail de la Publicité Légale des Entreprises» (offentlig portal för rättsliga företagsuppgifter). Användarna kan använda portalen för att via ett enda gränssnitt få åtkomst till meddelanden och rättslig information som offentliggörs på de tre webbplatserna Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.infogreffe.fr/Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://actulegales.fr/ ochLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.bodacc.fr/.

Hur söker man i ett bolagsregister i Frankrike?

Webbplatsen Infogreffe gör det möjligt att söka efter företag med hjälp av följande uppgifter:

 • Namn.
 • Ledningens och styrelseledamöternas namn.
 • Stad eller departement för företagets huvudkontor, hemvist eller driftsställen.
 • Siren-nummer (motsvarande organisationsnummer).
 • Registreringsnummer i handels- och bolagsregistret.

På BODACC-webbplatsen kan man söka efter meddelanden om ett företag med hjälp av dess Siren-nummer eller namn.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegistre de Commerce européen (Europeiska företagsregistret)

Länken öppnas i ett nytt fönsterInfogreffe

Länken öppnas i ett nytt fönsterINPI

Länken öppnas i ett nytt fönsterCNGTC

Länken öppnas i ett nytt fönsterBODACC

Länken öppnas i ett nytt fönsterPPLE

Senaste uppdatering: 01/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Kroatien

I Republiken Kroatien förvaltas företagsregistret av handelsdomstolarna (trgovački sudovi).

Handelsdomstolarnas företagsregister (Sudski registar)

Företagsregistret är en offentlig liggare som innehåller uppgifter och handlingar om de enheter som enligt lagen ska upptas i registret. Varje domstol som utför registrering ansvarar för att de uppgifter och handlingar som den registrerar är autentiska. Följande enheter ska upptas i registret: offentliga handelsbolag (javna trgovačka društva), kommanditbolag (komanditna društva), ekonomiska intressegrupperingar (gospodarska interesna udruženja), aktiebolag (dionička društva respektive društva s ograničenom odgovornošću), enmansföretag (trgovci pojedinci), Europabolag (SE), Europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG), europeiska kooperativa föreningar, institutioner (ustanove), gemenskaper av institutioner (zajednice ustanova), kooperativ (zadruge), kooperativa föreningar (savezi zadruga), kreditföreningar (kreditne unije), enkla aktiebolag (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) och andra personer som ska registreras enligt lagen. Filialer upptas i registret om så krävs enligt lag.

Registret innehåller inte uppgifter om hantverkare eller sammanslutningar (udruge).

Vem som helst har rätt att ta del av uppgifterna i huvudliggaren, de dokument som ligger till grund för en registrering samt övriga dokument och uppgifter som ingår (med undantag för handlingar som enligt lag inte omfattas av offentlighetsprincipen). För detta krävs inte att man kan styrka ett legitimt intresse. Vem som helst har också rätt att begära ett utdrag, en bestyrkt kopia eller en utskrift av handlingarna och uppgifterna.

Registret

Information om registrering och offentliggörande av uppgifter om registrerade enheter

Den lagstiftning som reglerar bildandet av enheter som ska registreras och införas i registret består framför allt av lagen om företagsregistret (Zakon o sudskom registru), lagen om handelsbolag (Zakon o trgovačkim društvima) och reglerna om metoden för upptagande i domstolsregistret (pravilnik o načinu upisa u sudski registar). De uppgifter som föreskrivs i lag, och eventuella ändringar av dessa uppgifter, förs in i registret på grundval av denna lagstiftning.

Uppgifter om de registrerade enheterna är tillgängliga dygnet runt och kan konsulteras kostnadsfritt på Länken öppnas i ett nytt fönsterdomstolsregistrets webbplats.

Inledning av registreringsförfarandet

Registreringsförfarandet inleds genom en skriftlig ansökan om att uppgifter ska registreras, eller om att registrerade uppgifter ska ändras. Ansökan överlämnas till den registrerande domstolen skriftligen eller på elektronisk väg. Ansökan ska inkomma till domstolen inom 15 dagar från den dag då villkoren för registreringen uppfylls, om inget annat föreskrivs i lag. Domstolen får inleda förfarandet på eget initiativ om så föreskrivs i lag.

Notarier får kommunicera med den registrerande domstolen på elektronisk väg inom ramen för sina befogenheter och i enlighet med lagen om företagsregistret.

Det finns ett förenklat förfarande för registrering av enkla aktiebolag (företag med högst tre bolagsmän, enmansstyrelse och ett aktiekapital på minst 10,00 kuna). För att etableras i denna form måste företag använda formulär som upprättats av notarier.

Följande personer har befogenhet att lämna in ansökan om registrering:

 • Notarier (de har befogenhet att lämna in ansökningar på elektronisk väg och att tillhandahålla utdrag, kopior och utskrifter i enlighet med artikel 4.2 i lagen om företagsregistret).
 • Personer som har lagstadgad befogenhet att föreslå registrering (personligen eller genom en befullmäktigad företrädare).
 • Personer som arbetar för HITRO.HR (de har befogenhet att lämna in ansökningar för etablering av handelsbolag via systemet e-Tvrtka, i enlighet med befogenheter som anges i särskilda föreskrifter).

Registreringens effekter

Registreringen får laga kraft för den registrerade enheten dagen efter registreringsdagen (om inget annat föreskrivs i lag) och för tredje man den dag då registreringen offentliggörs.

Ingen kan hävda att vederbörande inte känner till uppgifter som är upptagna i registrets huvudliggare och som offentliggjorts på det sätt som föreskrivs i lagen om företagsregistret.

Vem som helst kan åberopa registret när det gäller rättsligt avgjorda uppgifter och fakta som i enlighet med lagen upptagits i detta, med undantag för personer för vilka det visats att de kände till att de berörda uppgifterna i registret inte överensstämmer med verkligheten. När det gäller åtgärder som vidtagits före den sextonde dagen efter dagen för offentliggörandet av en registrering kan de registrerade uppgifter eller handlingar som omfattas av offentliggörandet inte användas mot tredje man, om denne visar att vederbörande inte kunde känna till dessa uppgifter eller handlingar.

En person som handlar i god tro får inte lida skada till följd av att vederbörande har åberopat registret i fråga om rättsligt avgjorda uppgifter och fakta.

Brott och lagöverträdelser samt straff som utdöms av den registrerande domstolen

Bestämmelser om brott och lagöverträdelser samt straff som utdöms av den registrerande domstolen finns i artiklarna 624–632 i lagen om handelsbolag, medan bestämmelser om inledandet av ett förfarande för varning av och bestraffning av registreringspliktiga finns i artiklarna 81 och 81 a i lagen om företagsregistret.

Senaste uppdatering: 06/09/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Italien

Här får du en överblick över det italienska bolagsregistret

Vad innehåller bolagsregistret?

Det italienska Länken öppnas i ett nytt fönsterbolagsregistret (Registro delle Imprese) förs av Camere di commercio (handelskamrarna), med hjälp av Unioncamere, och under tillsyn av den registeransvariga domaren samt Ministeriet för ekonomisk utveckling. It-infrastrukturen inrättas och underhålls av InfoCamere, som är ett konsortium till Camere di commercio.

Registret ger detaljerad information om företag, till exempel

 • företaget fullständiga firmanamn,
 • säte,
 • registreringsnummer för mervärdesskatt,
 • verksamhet och rättslig form,
 • administrativa organ,
 • tecknat kapital,
 • behörig firmatecknare,
 • företrädarnas befogenheter,
 • dotterbolag.

Det ger också tillgång till offentliga företagshandlingar, till exempel

 • fullständiga årsredovisningar,
 • stiftelseurkunder,
 • förteckningar över aktieägare i företaget.

Det italienska bolagsregistret ger dig information om två olika områden:

 1. Juridisk information
 • För att bekräfta att företaget finns.
 • Som en garanti gentemot tredje man (artikel 2193 i italienska civillagen).
 1. Ekonomisk information
 • För statistiska och ekonomiska ändamål.

Är tillgången till bolagsregistret kostnadsfri?

Tillgången till registret och till viss information (som företagets namn och adress) är kostnadsfri. Fullständigt tillgång till registret lämnas dock bara på begäran och är avgiftsbelagd.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

I Italien sköts bolagsregistret av särskilda avdelningar vid handelskammaren och kamrarna för industri, hantverk och jordbruk. Avdelningarna i fråga ansvarar för bolagsregistringen och arbetar under rättslig tillsyn av en domare från den geografiskt behöriga domstolen (formell kontroll av förbudet mot dubbelregistrering) och under administrativ tillsyn av ministeriet för ekonomisk utveckling.

Bolagsregistrets nuvarande utformning följer av en reform från 1993 (artikel 8 i 1993 års lag nr 580), senast ändrad genom en förordning år 1995 (1995 års presidentdekret nr 581).

Innan reformen hade bolagsregistret förts enbart på papper vid domstolarnas handelskanslier, men efter reformen överfördes registret till handelskammaren och kamrarna för industri, hantverk och jordbruk i helt digitaliserad form för att möjliggöra fullständig och omedelbar tillgång i hela landet till upplysningar och handlingar i registret.

Bestämmelserna har successivt införlivats med artikel 31 i 2000 års lag nr 340 som gjorde det obligatoriskt för i stort sett alla typer av företag (och i synnerhet för företag med begränsat ansvar) att använda elektronisk signatur och it-verktyg för att förbereda och lämna in ansökningar om registrering i bolagsregistret och åtföljande handlingar.

Tack vare ännu en lagändring (artikel 9 i 2007 års lagdekret nr 7) kan nu samtliga typer av företag, även enskilda firmor, kommunicera med avdelningen för bolagsregistret på elektronisk väg och kan fullgöra kraven på offentliggörande med elektronisk signatur och lämpliga it-verktyg.

Innan registrering görs kontrollerar bolagsregistret följande (i enlighet med artikel 11.6 i 1995 års presidentdekret nr 581):

a) Att begäran om registrering är autentisk.

b) Att ansökningsformuläret fyllts i korrekt.

c) Att den handling eller uppgift som ska registreras uppfyller kraven i lagen.

d) Att de handlingar som krävs enligt lag har företetts.

e) Att de andra krav som lagen ställer för registrering är uppfyllda.

Nästan alla företagshandlingar som ska registreras i bolagsregistret är numera notariserade. I artikel 11.4 i 1995 års ovannämnda presidentdekret nr 581 sägs följande [ej officiell översättning]: ”Den handling som ska registreras ska lämnas in i original, med bevittnad underskrift, om det rör sig om en privat handling som inte lämnats till notarie. I övriga fall ska en autentiserad kopia lämnas in. Utdraget ska vara autentiskt på det sätt som anges i artikel 2718 i civillagen”.

I artikel 2193 i civillagen sägs följande:

 1. Sådana omständigheter som enligt lag ska registreras kan inte, om de inte vederbörligen registrerats, åberopas gentemot tredje man av den som var skyldig att begära registrering, om inte denne kan styrka att tredje man haft kännedom om omständigheterna.
 2. Tredje man kan inte åberopa okunskap om omständigheter som enligt lag ska registreras, om de är vederbörligen registrerade.
 3. Detta gäller med förbehåll för särbestämmelser i lagen.

Bolagsregistrets historia

Det italienska bolagsregistret inrättades 1993.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska handelsregistret

Senaste uppdatering: 24/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Cypern

Den här sidan innehåller en introduktion till Cyperns företagsregister.

Företagsenheten ansvarar för registrering, uppföljning, kontroll och avregistrering av inhemska och utländska företag, handelsbolag och företagsnamn. Den tillhör företags- och insolvensregisteravdelningen ((Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) vid ministeriet för energi, handel, industri och turism.

Online-tjänster:

Vad innehåller företagsregistret?

Var och en kan via internet få uppgift om huruvida ett visst företag finns upptaget i företagsregistret och, om så är fallet, aktuell status (registrerat eller avregistrerat). Det är möjligt att göra online-sökningar på alla uppgifter som rör registrerade företag och att granska handlingar i företagens elektroniska akter.

Ministeriet för handel, industri och turism ansvarar för företagsregistret.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Online-tillgång till grundläggande företagsinformation i företagsregistret är kostnadsfri.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Frågan om registrerade handlingars tillförlitlighet tas upp i kapitel 113 i lagen om företag. Följande artiklar säkerställer att information som meddelas tredje man på grundval av artikel 3a i direktiv 2009/101/EG är tillförlitlig:

Artikel 365

Kontroll och tillhandahållande av handlingar som förvaras hos registermyndigheten samt underlag rörande sådana handlingar.

Artikel 365A

Tillkännagivande från registermyndigheten – giltigheten av uppgifter som förts in i registret eller offentliggjorts i Greklands officiella tidning.

Artikel 365B(7)

Företagsregistret garanterar att de instrument och handlingar som avses i punkt 2 finns tillgängliga i standardmeddelandeformat via systemet för sammankoppling av register i EU. Minimikraven när det gäller säker överföring av uppgifter efterlevs.

Artikel 366

Efterlevnad av kravet på rapportering till registerföraren, inbegripet årsberättelse och årsredovisning (artiklarna 118 – 121).

Hur man söker i företagsregistret

Du kan söka på företagets namn eller registreringsnummer. Mer information om hur man söker finns på söksidan.

Företagsregistrets historia

Det elektroniska registret omfattar alla organisationer som registrerats från och med 1923 och fram till idag, inklusive utländska företag, handelsbolag och företagsnamn.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterAvdelningen för företags- och insolvensregister (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf

Senaste uppdatering: 23/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Lettland

Här hittar du en översikt över företagsregistret i Lettland.

Vad innehåller Lettlands företagsregister?

Länken öppnas i ett nytt fönsterLettlands företagsregister (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) är en myndighet som registrerar företag, företagsfilialer och företagssäten samt förändringar i företags stiftelseurkunder, men som även utför annan verksamhet som anges i lag. Företagsregistret registrerar även massmedieföretag, föreningar, stiftelser, företagsinteckningar, kontrollerande intressen, offentlig-privata partnerskapsavtal, avtal om makars egendomsförhållanden, politiska partier, skiljeorgan, fackföreningar, religiösa organisationer, religiösa institutioner och insolvensförfaranden.

Måste jag betala för att anlita registret?

Ja, det finns inget avgiftsfritt företagsregister i Lettland.

Genom att använda sökfunktionerna på Länken öppnas i ett nytt fönsterföretagsregistrets webbplats kan du dock kostnadsfritt få tillgång till följande grundläggande information om registrerade juridiska personer:

 • Typ av juridisk person.
 • Säte.
 • Nytt eller befintligt namn eller firma och tidigare registrerat eller historiskt namn eller firma.
 • Registreringsnummer.
 • Eventuell registreringskod för det gemensamma eurobetalningsområdet.
 • Registreringsdatum.
 • Datum för avförande av den juridiska personen ur registret (eller datum för omorganisationen, om en sådan är orsak till avförandet ur registret).
 • Tidsfrist för registrering av religiösa organisationer som omfattas av krav på omregistrering.
 • Befullmäktigade företrädare.

Företagsregistret ger kostnadsfri tillgång till följande information om alla registrerade företag (öppna data):

 • Registreringsnummer.
 • Företagets namn eller firma.
 • Typ av juridisk person.
 • Register i vilket företaget är upptaget.
 • Registreringsdatum.
 • Uppgifter om den juridiska personens eventuella avförande ur registret eller omorganisation.
 • Datum för avförande av den juridiska personen ur registret (eller datum för omorganisationen, om en sådan är orsak till avförandet ur registret).
 • Säte.
 • Föreningars, stiftelsers och fackföreningars verksamhetsområden.

Denna information tillhandahålls i dataformaten .csv, .txt eller .xlsx och Länken öppnas i ett nytt fönsterfinns tillgänglig här. Användare kan välja format efter vad uppgifterna ska användas till. Uppgifterna uppdateras dagligen.

Alla uppgifter i registret offentliggörs elektroniskt på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen för Lettlands officiella kungörelseorgan (Latvijas Vēstnesis). Samma förfarande tillämpas för offentliggörandet av handlingar som ges in separat.

Hur kan man begära information ur Lettlands företagsregister?

I företagsregistret finns information om alla registrerade juridiska personer och relevanta handlingar.

Information kan erhållas efter att en avgift har betalats och en ifylld Länken öppnas i ett nytt fönsterblankett för begäran om information har lämnats in personligen, sänts med vanlig post eller till registrets officiella e-postadress Länken öppnas i ett nytt fönsterinfo@ur.gov.lv, som ett elektroniskt dokument med en säker elektronisk signatur och digital tidsstämpel. Begäran måste inbegripa uppgifter om att avgiften till företagsregistret har betalats (en handling som styrker betalning, en kopia av en sådan handling eller ett utdrag som visar relevant online-transaktion). När du begär information, var vänlig ange hur du helst vill erhålla den (personligen, per post eller elektroniskt).

Ett utlåtande om en juridisk eller fysisk person eller en rättsakt (avtal) kan också begäras online på Länken öppnas i ett nytt fönsterLatvija.lv. Denna information tas fram inom 10–15 minuter. Efter att begäran har handlagts översänds ett officiellt utlåtande med en elektronisk stämpel via webbplatsen eller till klientens e-postadress. Den elektroniska stämpeln intygar att uppgifterna är tillförlitliga och överensstämmer med informationen i de olika delarna av företagsregistret.

En förteckning över avgifter Länken öppnas i ett nytt fönsterfinns på internet..

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Alla uppgifter i registret offentliggörs i Lettlands officiella kungörelseorgan (Latvijas Vēstnesis) och elektroniskt på det Länken öppnas i ett nytt fönsterofficiella kungörelseorganets webbplats. Samma förfarande tillämpas för offentliggörandet av handlingar som ges in separat.

Uppgifterna kan åberopas gentemot tredje man först sedan de offentliggjorts i det officiella kungörelseorganet (Latvijas Vēstnesis), såvida inte tredje man kände till uppgifterna i fråga redan före offentliggörandet. Om tredje man kan visa att vederbörande inte kände till och inte heller kunde ha känt till uppgifter som har offentliggjorts, kan dessa uppgifter emellertid inte åberopas till stöd för rättsliga åtgärder som vidtagits inom 15 dagar från offentliggörandet.

Om information i företagsregistret registreras eller offentliggörs på ett felaktigt sätt kan en tredje man i god tro förlita sig på den offentliggjorda informationen även om den inte överensstämmer med uppgifterna i företagsregistret eller de verkliga förhållandena. En tredje man kan dock inte förlita sig på felaktigt offentliggjord information om vederbörande var medveten om felet.

För närmare information se Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 12 i handelslagen (Komerclikums) (en översättning till engelska finns tillgänglig på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://likumi.lv/ta/en/en/id/5490).

Hur kontaktar jag Lettlands företagsregister?

Kontaktuppgifter:

Lettlands företagsregister
Pērses iela 2
Riga
Lettland
LV 1011
Telefonnummer för information: 67031703 (observera att ingen juridisk rådgivning kan erbjudas)
Fax: 67031793
E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterinfo@ur.gov.lv
Länken öppnas i ett nytt fönsterÖppettider hittar du online.

Det lettiska företagsregistrets historia

Lettlands företagsregister inrättades den 1 december 1990.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterLettlands företagsregister
Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska företagsregistret (via Lursoft)

Senaste uppdatering: 24/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Litauen

Här hittar du en översikt över Litauens register över juridiska personer

Vad innehåller Litauens register över juridiska personer?

Uppgifterna i Litauens register över juridiska personer (Lietuvos juridinių asmenų registras), handlingarna i registret och eventuella andra upplysningar som förs in i registret är offentliga. Registret över juridiska personer innehåller uppgifter och handlingar som rör offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer. Registret innehåller totalt 26 olika kategorier av juridiska personer.

Följande information förs in i registret: den juridiska personens namn; organisationsnummer; organisationsform; rättslig ställning; den juridiska personens säte; den juridiska personens organ; medlemmar i ledningsorgan (förnamn, efternamn, identitetsnummer, bostadsort) och partner med tillstånd att ingå avtal på den juridiska personens vägnar samt omfattningen av deras rättigheter; filialer och representanter; restriktioner på den juridiska personens verksamhet; datum för upplösning av den juridiska personen; räkenskapsår; datum för eventuella ändringar av uppgifterna i registret; information om fysiska personer som får ingå avtal på den juridiska personens vägnar och andra uppgifter i enlighet med lagen.

Registret över juridiska personer innehåller också handlingar om inrättandet av juridiska personer, beslut av den juridiska personens organ, uppsättningar av årsredovisningar inlämnade av företag och andra handlingar i enlighet med lagen.

Länken öppnas i ett nytt fönsterLitauens register över juridiska personer sköts och förvaltas av det statliga företaget Registrų centras (”Registercentret”).

Är tillgången till Litauens register över juridiska personer kostnadsfri?

Man kan kostnadsfritt söka efter juridiska personer i registret. Följande information om den juridiska personen tillhandahålls utan kostnad:

 • Organisationsnummer.
 • Namn.
 • Säte.
 • Organisationsform.
 • Rättslig ställning.

En avgift tas ut för mer ingående uppgifter om juridiska personer, som tillhandahålls om

Länken öppnas i ett nytt fönsterLitauens register över juridiska personer gör det möjligt att kostnadsfritt kontrollera att ett namn inte är identiskt med namn som används av andra juridiska personer, filialer eller representanter eller namn som tillfälligt har registrerats i registret.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

När registerföraren har fört in ändringar av uppgifter eller information om juridiska personer i registret offentliggörs dessa ändringar senast nästa arbetsdag och dagen för införandet offentliggörs i det elektroniska nyhetsbrevet.

När registerföraren offentliggör utdrag av information eller uppgifter eller kopior av handlingar ur registret, visar detta att de i princip är giltiga.

Hur man söker i Litauens register över juridiska personer

Man kan kostnadsfritt söka efter juridiska personer i registret med hjälp av följande sökkriterier:

 • Organisationsnummer.
 • Namn.
 • Tidigare namn.

Registrerade användare som har undertecknat ett avtal om tillhandahållande av tjänster får söka med användning av följande kriterier: organisationsnummer, namn, fysisk person, juridisk person eller utländsk juridisk person.

Självbetjäningssystemet gör det möjligt att söka efter en juridisk person utifrån dess organisationsnummer, namn och tidigare namn (för juridiska personer som har bytt namn).

Historisk bakgrund

Registret över juridiska personer inrättades 2004, även om uppgifter om juridiska personer från tidigare informationssystem har överförts automatiskt sedan 1990.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterLitauens register över juridiska personer

Senaste uppdatering: 18/02/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Luxemburg

Det här avsnittet informerar om möjligheterna att använda företagsregistret (RCS) i Luxemburg.

Vad innehåller företagsregistret i Luxemburg?

Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsregistret (Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)) är en officiell förteckning över samtliga fysiska och juridiska personer som bedriver affärsverksamhet samt övriga enheter som omfattas av den ändrade lagen av den 19 december 2002.

Justitieministeriet ansvarar för registret som förvaltas av en ekonomisk intressegruppering, Luxembourg Business Registers (tidigare GIE RCSL), som består av staten, handelskammaren (Chambre de Commerce) och hantverkskammaren (Chambre des Métiers).

Syftet med företagsregistret är att

 • genom en permanent förteckning kunna identifiera personer som enligt lag ska registreras eller skrivas in,
 • göra transaktioner säkrare,
 • informera tredje man.

Två typer av uppgifter registreras i företagsregistret:

 • identitetsuppgifter och juridiska uppgifter som bolagsnamn eller firma, bolagets verksamhet, aktiekapital, styrelsens sammansättning, revisorer, teckningsrätter och andra liknande uppgifter,
 • årsredovisningar.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

Öppettider

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg – Kirchberg

Tfn: (352) 26 428-1

Faxnummer: (+352) 26 42 85 55

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterhelpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

Måndag–fredag kl. 9–12 och kl. 13.30–16


Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Det kostar inget att ta del av uppgifterna i företagsregistrets lokaler.

Viss information är tillgänglig kostnadsfritt på Luxembourg Business Registers webbplats, nämligen

 • RCS-nummer,
 • datum för registrering,
 • bolagsnamn,
 • bolagsform,
 • huvudkontorets adress,
 • förteckning över handlingar som inlämnats sedan februari 2006.

Mot en avgift kan dessutom följande erhållas:

 • Utdrag med uppdaterad sammanfattning av de uppgifter som en registrerad person ska lämna till registret.
 • En digital bestyrkt kopia av handlingar som lämnats till företagsregistret.

Länken öppnas i ett nytt fönsterPrislistan finns under rubriken informations générales-Tarifs.

Hur man söker i företagsregistret

På Länken öppnas i ett nytt fönsterLuxembourg Business Registers webbplats kan man göra sökningar i företagsregistret. Man kan söka på den registrerade personens

 • namn (eller en del av namnet), eller
 • registreringsnummer.

Webbplatsens sökmotor visar då en lista på namn som motsvarar sökningen.

Om man klickar på ett av de namn som visas får man kostnadsfritt information om

 • RCS-nummer,
 • datum för registrering,
 • bolagsnamn,
 • bolagsform,
 • huvudkontorets adress.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Enligt § 19-3 i den ändrade lagen om handels- och företagsregister och om företagsbokslut och årsredovisningar av den 19 december 2002 (loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) kan handlingar eller utdrag ur handlingar göras gällande mot tredje man först från och med den dag som de offentliggörs i onlineförteckningen över företag och föreningar (Recueil électronique des sociétés et associations – RESA), om inte företaget bevisar att berörd tredje man redan kände till dem. Däremot kan tredje man göra gällande handlingar eller utdrag av handlingar som ännu inte offentliggjorts.

Om åtgärder vidtas före den sextonde dagen efter offentliggörandet kan dessa handlingar eller utdrag ur handlingar inte göras gällande mot tredje man som kan bevisa att det varit omöjligt att känna till handlingarna eller utdragen.

Om den text som lämnats in för att offentliggöras och den text som offentliggörs genom RESA inte överensstämmer, kan den sistnämnda inte göras gällande mot tredje man. Tredje man kan emellertid göra en sådan text gällande om inte företaget kan visa att tredje man kände till den text som lämnats in för att offentliggöras.

Företagsregistrets historia i Luxemburg

Företagsregistret har funnits sedan 1909.

År 2003 tog justitieministeriet över ansvaret över registret, även om det sköts av en ekonomisk intressegruppering, Luxembourg Business Registers. Sedan dess är registret helt datoriserat.

Handlingar som lämnats till företagsregistret efter den 1 januari 2006 registreras alltid digitalt och finns tillgängliga på webbplatsen i elektroniskt form.

De handlingar som lämnats in sedan företagsregistret inrättades 1909 håller på att digitaliseras och blir tillgängliga för allmänheten så snart de är färdiga.

Hela företagsregistret kommer då att vara elektroniskt sökbart.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterLuxembourg Business Registers

Senaste uppdatering: 10/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Ungern

Här hittar du en översikt över det ungerska bolagsregistret.

Vad innehåller det ungerska bolagsregistret?

Bolagsregistret innehåller uppgifter om registrerade företag och de handlingar som legat till grund för registreringen. Uppgifterna i bolagsregistret – om de i registret uppförda företagen – förvaltas av de domstolar som ansvarar för registrering. Både företagsuppgifterna och de underliggande handlingarna lagras elektroniskt. Uppgifter om företag som registrerats av vilken som helst av landets ansvariga domstolar tillhandahålls kostnadsfritt på webbplatsen för företagsinformation och elektronisk bolagsregistrering som förvaltas av justitieministeriet (bolagsinformation: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Du kan online få tillgång till följande information i bolagsregistret (befintlig eller avförd):

 • Nummer i handelsregistret
 • Företagsnamn
 • Säte
 • Anläggningar
 • Dotterbolag
 • Verksamhet(er)
 • Tecknat kapital
 • Skatteregistreringsnummer
 • Uppgifter om eventuella konkurser, likvidation eller betalningsinställelser
 • Uppgifter om en (tidigare) verkställande styrelseledamot eller VD belagts med näringsförbud i enlighet med 3:22 § i lag V från 2013 (civillagen).

Första dagen i veckan uppdateras följande information:

 1. Alla uppgifter om företag i bolagsregistret (lagrat företagsutdrag) (tárolt cégkivonat), plus uppgifter om ansökningar om registrering eller registerändringar som ännu inte införts.
 2. Företagsinformationen omfattar:
 • Uppgifter om ägandeförhållanden (delägare eller aktieägare) och befullmäktigade företrädare för juridiska personer, företag utan juridisk personlighet och andra associationsformer.
 • Fysiska personers behörighet att företräda bolaget och medlemskap i bolagsstyrelsen.

De uppgifter som uppdateras den första dagen i veckan kan hittas med hjälp av sökprogrammet.

Det går också att söka på andra sätt i bolagsregistret (även äldre uppgifter är synliga) och förutom företagsuppgifter kan man även få tillgång till de underliggande handlingarna. Uppgifterna tillhandahålls av de ansvariga domstolarna eller av bolagsinformationen, och mot ersättning kan man få antingen bestyrkta eller icke bestyrkta kopior av handlingarna och företagsuppgifterna.

Är tillgången till det ungerska bolagsregistret kostnadsfri?

Vissa av de ovan angivna uppgifterna i det ungerska bolagsregistret är kostnadsfritt tillgängliga på <Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>. Övriga uppgifter är avgiftsbelagda.

Hur man söker i det ungerska bolagsregistret

För att söka efter företagsinformation kan något av följande kriterier användas:

- Företagsnamn

- Organisationsnummer

- Skatteregistreringsnummer

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

De uppgifter som avses i artikel 2 i direktiv 2009/101/EG om i Ungern registrerade företag är kostnadsfritt tillgängliga på internet.

I Ungern tillhandahålls offentlig företagsinformation av handelsdomstolen, företagsinformationstjänsten eller offentliggörs genom det officiella kungörelseorganet. Det officiella kungörelseorganet ges ut av justitieministeriet och är kostnadsfritt tillgängligt på webbsidan Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Samtidigt som handelsdomstolen i det officiella kungörelseorganet offentliggör registrerade uppgifter om aktiebolag och bolag med begränsad ansvarighet offentliggörs bolagets stiftelseurkund och ändringar av den. Uppgifterna aktualiseras dagligen.

Uppgifterna i bolagsregistret förvaltas av de domstolar som ansvarar för registrering. Både företagsuppgifterna och de underliggande handlingarna lagras elektroniskt. Uppgifter om företag som registrerats av vilken som helst av Ungerns ansvariga domstolar tillhandahålls kostnadsfritt på webbplatsen för företagsinformation och elektronisk bolagsregistrering som förvaltas av justitieministeriet (bolagsinformation: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Det ungerska bolagsregistrets historia

I juli 1993 började man fullt ut tillämpa det nationella systemet för företagsinformation och bolagsregistrering (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer). Sedan dess lagras uppgifterna i bolagsregistret elektroniskt hos domstolarna.

Det tar bara några minuter att göra sökningar i systemet, oavsett via vilken domstol sökningen görs.

Senaste uppdatering: 21/09/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Malta

Här hittar du en översikt över Maltas företagsregister.

Vad innehåller det maltesiska företagsregistret?

Länken öppnas i ett nytt fönsterMaltas företagsregister innehåller allmän information om företag på Malta.

Registret sköts av Länken öppnas i ett nytt fönsterMaltas myndighet för finansiella tjänster (MFSA), som enligt lag är skyldig att hålla det nationella företagsregistret aktuellt. På myndighetens webbplats finns bland annat följande information om lagstiftningen för finansiella tjänster:

Är tillgången till företagsregistret gratis?

Allmän information om företagsregistret är gratis, men det finns också delar som är avgiftsbelagda.

MFSA:s webbplats är helt gratis.

Så söker du i företagsregistret

Registrerade användare har fri tillgång till registrets databas. Du behöver inte betala något för att registrera dig som användare. Det kostar pengar att ladda ner handlingar om enskilda företag, men den allmänna informationen i databasen är gratis. Alla kan alltså söka på ett företag genom att ange hela eller en del av företagets namn, eller företagets organisationsnummer. Uppgifter om företagets registrerade huvudkontor och namn på chefer, styrelse och aktieägare är också kostnadsfria.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Aktiebolag som är registrerade på Malta omfattas av bolagslagen från 1995 (kapitel 386 i Laws of Malta). Där finns bestämmelser som garanterar att tredje parter kan förlita sig på handlingar och andra uppgifter i registret.

Alla handlingar och uppgifter som företagen lämnar in vid registreringen är undertecknade/bestyrkta av en direktör eller administrativ chef i företaget. Företagsregistret tar emot handlingarna och uppgifterna i god tro. Den företrädare för företaget som står som undertecknare är också ansvarig för handlingarnas innehåll. På Malta är det ett brott att ange oriktiga uppgifter i handlingar som är ställda till myndigheter i syfte att vinna fördelar eller vinster för sig själv eller andra.

Företagsregistrets historia

Företagslagstiftningen infördes på Malta genom Commercial Partnerships Ordinance från1962. Registret hörde ursprungligen till handelsministeriet, men flyttades över till Maltas myndighet för finansiella tjänster 1997 efter det att den nya företagslagen införts 1995. Alla registrerade handlingar över befintliga företag skannades in och man upprättade en elektronisk fil för varje företag. Till en början gick det att koppla upp sig till företagsdatabasen genom ett system med direktuppringning, men det uppgraderades till internet 2000. I slutet av 2004 infördes ett nytt webbaserat system och 2006 blev det möjligt att göra elektroniska registreringar med hjälp av elektroniska signaturer.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterMaltas företagsregister

Länken öppnas i ett nytt fönsterMaltas myndighet för finansiella tjänster

Länken öppnas i ett nytt fönsterMinisteriet för rättsliga frågor, kultur och lokalstyre

Senaste uppdatering: 26/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Nederländerna

Här följer en överblick över det nederländska företagsregistret.

Vad innehåller det nederländska företagsregistret?

Det Länken öppnas i ett nytt fönsternederländska företagsregistret (Nederlandse Handelsregister) ägs och administreras av den nederländska handelskammaren (Kamer van Koophandel), som har godkänts av staten genom lagen om företagsregister.

Registret ger överblick över all (rättsligt) relevant information om alla relevanta företag och juridiska personer i Nederländerna. Alla företag och juridiska personer är registrerade här. Det rör sig om:

 • Aktiebolag - privata (BV) och publika (NV)
 • Enmansföretag
 • Föreningar
 • Stiftelser
 • Vissa yrkeskategorier (t.ex. jurister, läkare och konstnärer)
 • Andelsföreningar för lägenheter
 • Kyrkliga sammanslutningar
 • Offentliga organ

Antalet registrerade uppgifter varierar med organisationens juridiska form. De viktigaste registrerade uppgifterna är:

 • (Lagenligt registrerat) namn
 • Andra firmanamn
 • Rättslig form och stadgeenligt säte
 • Adresser
 • Styrelseledamöter
 • Personer med fullmakt
 • Anställda personer
 • Uppgifter om filialer
 • Kontaktuppgifter
 • Verksamhet (klassificerat enligt NACE).

Enligt nederländsk lagstiftning är uppgifterna i registret giltiga (och bindande för tredje part), om inget annat anges. Ansvaret för att registrera bolaget (och eventuella förändringar) ligger på organisationerna. Varje förändring måste registreras inom en vecka.

I Nederländerna sker inte registreringen automatiskt när man bildar ett bolag. I juridisk mening kan ett bolag finnas i Nederländerna också utan att vara registrerat. Trots att det är olagligt att ha ett oregistrerat bolag existerar ändå detta bolag och kan agera som sådant.

Nederländska bolag med begränsat och obegränsat ansvar måste också lämna in sitt årsbokslut till företagsregistret. Flertalet företag behöver endast lämna in sin balansräkning, medan större företag även måste lämna in sin resultaträkning.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Grundläggande information – som kontaktuppgifter, KvK-nummer och etableringsnummer – finns gratis i det nederländska företagsregistret via handelskammarens Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats. För övriga upplysningar – t.ex. officiella utdrag, årsredovisningar och andra handlingar – uttas en avgift. På handelskammarens webbplats kan man också få en Länken öppnas i ett nytt fönsteröversikt över tarifferna

Man kan också gratis ladda ned Länken öppnas i ett nytt fönsterHandelskammarens företagsregisterapp. Den gör det enkelt att hämta information från företagsregistret.

Hur tillförlitliga är dokumenten i det nederländska företagsregistret?

Alla måste kunna lita på uppgifterna i företagsregistret. Företagsregistret innehåller autentiska uppgifter. Kvaliteten på uppgifterna är garanterade på sådant sätt att användaren kan lita på dem. Ägaren av ett företag är ansvarig för vad som inskrivits om företaget i företagsregistret. Registrerade företag måste alltid meddela ändringar. Om ett företag inte har meddelat ändring gäller det som står i företagsregistret. Detta kallas skydd av tredje part. Tredje part som handlar i god tro måste kunna lita på de registrerade uppgifterna.

Hur gör man sökningar i det nederländska företagsregistret?

Länken öppnas i ett nytt fönsternederländska företagsregistret kan man söka på:

 • Företagsnamn
 • Officiell KvK-nummer (nummer i handelskammaren - Kamer van Koophandel)
 • Adress
 • Postnummer

Det nederländska företagsregistrets historia

Information om det nuvarande registret ända sedan grundandet (1920). Uppgifter om äldre bolag är också tillgängliga.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska företagsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterHandelskammare

Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsregistret

Senaste uppdatering: 21/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Företagsregister i medlemsstaterna - Österrike

Här hittar du en översikt över Österrikes företagsregister.

Vad innehåller företagsregistret?

Information om alla registrerade österrikiska företag (se § 2 i lagen om företagsregister – FBG) lagras i Länken öppnas i ett nytt fönsterföretagsregistret (Hauptbuch). De handlingar som registreringarna baseras på sparas i ett elektroniskt dokumentarkiv som domstolsförvaltningen ansvarar för. Företagsuppgifter och relevanta handlingar finns tillgängliga på nätet mot en avgift.

Företagsuppgifter är också tillgängliga för österrikiska myndigheter via portalen för det federala datacentret (BRZ). I andra EU-medlemsstater finns tillgång till uppgifterna via Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropäische Unternehmensregister (EBR).

Är tillgången till Österrikes företagsregister kostnadsfri?

Tillgången till det österrikiska företagsregistret är avgiftsbelagd.

Hur man söker i Österrikes företagsregister

Alla har rätt att söka efter företagsuppgifter i företagsregistret.

Genom att ange företagsregistrets registreringsnummer kan du få tillgång till ett utdrag med aktuella registrerade uppgifter. På begäran kan också borttagna uppgifter erhållas (gäller endast för elektroniskt tillgängliga uppgifter). Förfrågningar kan även gälla nyligen införda, ändrade eller borttagna uppgifter om företag.

Allmänhetens tillgång till företagsregistret säkerställs av Länken öppnas i ett nytt fönstertjänsteleverantörer (portaler eller Verrechnungsstellen) som har avtal med justitieministeriet. De erbjuder debiterbara tjänster, såsom att besvara förfrågningar om företagsregistret eller tillhandahålla bestyrkta kopior ur företagsregistret som motsvarar officiella utdrag.

Endast regionala domstolar (avdelningen för företagsregister) eller en notarie har rätt att lämna ut ett offentligt dokument med företagsuppgifter ur registret till en myndighet.

När kan uppgifterna i registret göras gällande med rättslig verkan?

Enligt artikel 3a i direktiv 2009/101/EG (i dess lydelse enligt direktiv 2012/17/EU) ska medlemsstaterna redogöra för vilka bestämmelser i nationell lagstiftning som säkerställer att tredje part kan förlita sig på de uppgifter och handlingar rörande företag (t.ex. med avseende på bemyndigad företrädare eller stadgar) som avses i artikel 2. Här redovisas vad som gäller i Österrike på det aktuella området.

I enlighet med artikel 2 i direktiv 2009/101/EG återfinns uppgifter och handlingar rörande aktiebolag och handelsbolag i företagsregistret, som rättsligt grundar sig på företagslagen (Unternehmensgesetzbuch – UGB) och företagsregisterlagen (Firmenbuchgesetz – FBG). Företagsregistret förs av domstolarna i form av ett elektroniskt register. Registret består av ett huvudregister (Hauptbuch), i vilket uppgifter om rättsförhållanden (t.ex. fullmakt att företräda ett organ) förs in eller avförs, och dokumentarkivet (Urkundensammlung), som omfattar relevanta handlingar (exempelvis stadgar).

Registreringar i företagsregistret kungörs enligt Länken öppnas i ett nytt fönster§ 10 första stycket i företagslagen dels i en särskild databas för kungörelser (Ediktsdatei), som finns tillgänglig utan kostnad på internet, dels i Österrikes officiella tidning (Amtsblatt zur Wiener Zeitung). Kungörandet gäller från den tidpunkt då uppgifterna registreras i Ediktsdatei.

Verkan av registreringar i företagsregistret gentemot tredje man regleras i Länken öppnas i ett nytt fönster§ 15 företagslagen. Enligt denna bestämmelse kan ett sakförhållande som borde ha registrerats i företagsregistret, men inte blev det, inte göras gällande gentemot tredje man av det berörda företaget, såvida inte denne redan kände till sakförhållandet i fråga (första stycket 1). Så snart ett sakförhållande har registrerats kan det åberopas gentemot tredje man. Detta gäller dock inte för rättshandlingar som vidtagits inom 15 dagar från kungörelsen, om tredje man kan visa att han varken kände till eller borde ha känt till sakförhållandet (andra stycket). Även oriktiga registeruppgifter kan göras gällande av tredje man gentemot företaget vid affärstransaktioner, om företaget självt har orsakat den felaktiga registreringen eller låter felaktigheten kvarstå trots att det kände till eller borde ha känt till denna. Tredje man kan emellertid ändå inte göra felaktiga registeruppgifter gällande om företaget kan visa att tredje man inte har handlat utifrån förutsättningen att uppgiften var riktig, eller kände till felet eller har visat grov oaktsamhet genom att inte känna till felet (tredje stycket).

Ett bolags (AG eller GmbH) stadga eller stiftelseurkund är endast bindande i den form som den registrerats i företagsregistret, samtidigt som en ändring av stadgan respektive stiftelseurkunden inte får någon rättsverkan förrän den har förts in i företagsregistret (Länken öppnas i ett nytt fönster§ 148 Abs. 3 Aktiengesetz = AktG, Länken öppnas i ett nytt fönster§ 49 Abs. 2 GmbH-Gesetz = GmbHG).

Företagsregistrets historia

Uppgifterna i det österrikiska företagsregistret bevarades ursprungligen på papper. När företagsregistret automatiserades 1991 överfördes uppgifterna till en elektronisk databas. Sedan dess är såväl aktuella som historiska uppgifter tillgängliga på elektronisk väg.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropean Business Register

Länken öppnas i ett nytt fönsterAllmän information om det österrikiska företagsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet österrikiska domstolsväsendets databas (Ediktsdatei der österreichischen Justiz)

Länken öppnas i ett nytt fönsterUGB – fullständig lagtext

Länken öppnas i ett nytt fönsterFBG – fullständig lagtext

Länken öppnas i ett nytt fönsterAktG ­– fullständig lagtext

Länken öppnas i ett nytt fönsterGmbHG – fullständig lagtext

Senaste uppdatering: 23/05/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Polen

Här hittar du en översikt över Polens företagsregister.

Vad innehåller det polska företagsregistret?

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet polska företagsregistret (Krajowy Rejestr Sądowy) sköts och förvaltas av Länken öppnas i ett nytt fönsterPolens justitieministerium.

Registret tillhandahåller information om företag, stiftelser, föreningar och andra enheter.

Mer specifikt innehåller registret följande information om dessa enheter:

 • Nummer i det nationella domstolsregistret (KRS-nummer).
 • REGON-nummer (nummer i den centrala förteckningen över ekonomisk verksamhet).
 • Företagsnamn.
 • Organisationsform och juridisk ställning.
 • Datum när företaget registrerades i det nationella domstolsregistret.
 • Adressuppgifter.
 • Viktiga datum (första giltighetsdag och dag för avförande).
 • Behöriga myndigheter.
 • Firmatecknare.

Är tillgången till det polska företagsregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången till registret är kostnadsfri.

Hur man söker i det polska företagsregistret

Du kan söka i det polska företagsregistret med hjälp av följande söktermer:

 • Nummer i det nationella domstolsregistret (KRS-nummer) (Krajowego Rejestru Sądowego - Nationella domstolsregistret).
 • Företagsnamn.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Enligt polsk lagstiftning regleras frågan om skydd av tredje part i samband med tillhandahållande av information och handlingar som omfattas av direktiv 2009/101/EG av lagen av den 20 augusti 1997 om det nationella företagsregistret (Polens officiella tidning 2013, punkt 1203).

Enligt föreskrifterna i lagen av den 20 augusti 1997 om det nationella företagsregistret (Polens officiella tidning 2013, punkt 1203) gäller följande:

Artikel 12
1. Uppgifterna i registret får inte strykas, om inte lagen föreskriver något annat.

2. Om det visar sig att en post i registret innehåller uppenbara fel eller inte överensstämmer med domstolens beslut, ska domstolen automatiskt korrigera posten.

3. Om registret innehåller uppgifter som inte kan godtas enligt lagstiftningen ska registerdomstolen, efter att ha hört berörda personer vid ett möte eller efter att ha beslutat att de ska lämna in en skriftlig förklaring, automatiskt stryka uppgifterna.

Artikel 13
1. Registerposterna ska offentliggöras i domstols- och ekonomitidningen (Monitor Sądowy i Gospodarczy), om inte lagen föreskriver något annat.

Artikel 14
En enhet som är skyldig att inge en ansökan om införande i registret får inte, mot en tredje part som handlar i god tro, åberopa uppgifter som inte har införts i registret, eller som har strukits ur detta.

Artikel 15
1. Från dagen för offentliggörandet i domstols- och ekonomitidningen kan ingen hävda att den inte känner till offentliggjorda registerposter. När det gäller handlingar som utförs inom sexton dagar från offentliggörandet får dock den enhet som införts i registret inte åberopa registerposten mot en tredje part, om denne visar att han inte kunde ha känt till innehållet i registerposten.

2. Vid bristande överensstämmelse mellan en registerpost och dess offentliggörande i domstols- och ekonomitidningen, ska registerposten vara rättsligt bindande. En tredje part får dock åberopa det innehåll som offentliggjorts i domstols- och ekonomitidningen, om inte den registrerade enheten kan visa att den tredje parten kände till innehållet i registerposten.

3. En tredje part får åberopa handlingar och uppgifter som enligt lagstiftningen ska offentliggöras men som ännu inte offentliggjorts, förutsatt att det faktum att de inte har offentliggjorts inte leder till att de förlorar sin rättsverkan.

Artikel 17
1. Uppgifterna i registret ska förutsättas vara riktiga.

2. Om uppgifterna i registret inte stämmer överens med enhetens ansökan, eller om det inte föreligger någon ansökan, får enheten inte, mot en tredje part som handlar i god tro, hävda att uppgifterna är felaktiga om den inte omedelbart ingett en ansökan om att ändra, komplettera eller stryka registerposten”.

Det polska företagsregistrets historia

Registret togs i bruk i januari 2007.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterLagen av den 20 augusti 1997 om det nationella företagsregistret

Senaste uppdatering: 18/10/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Portugal

Denna sida innehåller en översikt över Portugals företagsregister.

Företagsregistret

Bestämmelserna om företagsregistret återfinns i lagen om företagsregister, som antogs genom lagdekret nr 403/86 av den 3 december 1986.

Registreringen sköts av företagsregistreringskontor som är externa enheter under register- och notariatinstitutet (IRN), som i sin tur lyder under justitieministeriet. Företagsregistreringskontor finns över hela landet. Kontorens behörighet är inte geografiskt begränsad.

Företagsregistrets syfte är att upplysa om följande enheters rättsliga ställning:

 • Enmansföretagare.
 • Rörelseidkande bolag (sociedades civis sob forma comercial).
 • Handelsbolag (sociedades civis sob forma comercial).
 • Privata aktiebolag (EIRL).
 • Kooperativ.
 • Offentliga företag.
 • Företagskoncerner (ACE) och europeiska ekonomiska intressegrupperingar.
 • Fysiska och juridiska personer som enligt lagen måste registrera sig.

Registreringen ger rörelseidkande bolag rättskapacitet och är vanligtvis obligatorisk. Företag måste registreras inom två månader från dagen för bildandet.

Uppgifter kan endast registreras om de rättsligt stöds av styrkande handlingar, som ska arkiveras elektroniskt. Handlingar på främmande språk godtas endast om de är lagenligt översatta, såvida de inte innehåller uppgifter som refereras i registret, har författats på engelska, franska eller spanska, och den berörda offentliga tjänstemannen behärskar språket flytande.

Registrering kan ske genom referat (information om registreringsskyldiga enheter som är relevant för deras rättsliga ställning hämtas från inlämnade handlingar och sammanfattas, och ska valideras av en registrator eller tjänsteman vid registret) eller genom deponering (endast för arkivering av handlingar med registreringspliktig sakinformation).

Rörelseidkande bolag och handelsbolag ska registrera följande:

 • Bildandet.
 • Beslut på bolagsstämma om att förvärva tillgångar (vid förvärv som kräver stämmobeslut).
 • Omvänd aktieuppdelning, aktieuppdelning eller överföring av aktier i privata aktiebolag eller aktier som innehas av kommanditdelägare i kommanditbolag.
 • Åtaganden om att sälja eller inteckna aktier i handelsbolag, kommanditbolag eller privata aktiebolag, avtal om teckningsrätt som man enats om ska ha erga omnes-effekter, och skyldigheter avseende teckningsrätt som tilldelats sådana effekter av en testator enligt hans eller hennes testamente.
 • Överföringar av aktier i handelsbolag eller aktier som innehas av kommanditdelägare i kommanditbolag, fastställande av sakrätt i fast egendom eller avgifter för sådana aktier och deras överföring, ändring eller annullering, och tillkommande rättigheter avseende vinster och utdelning vid likvidation.
 • Fastställande och överföring av nyttjanderätt, säkerhet, utmätning av lös egendom, retentionsrätt, kvarstad eller beslagtagande i straffrättsliga förfaranden om aktier eller rättigheter över dem och alla andra lagar och förelägganden som påverkar det fria förfogandet över sådana aktier.
 • Utträde eller uteslutning av delägare i handelsbolag och kommanditbolag, strykning av aktier p.g.a. delägares frånfälle och upptagande av nya komplementärer.
 • Nedskrivning av aktier och uteslutning eller utträde av delägare ur privata aktiebolag.
 • Beslut om nedskrivning, konvertering eller inlösen av aktier.
 • Emittering av obligationer genom privat emission såvida de inte upptas till handel på en reglerad värdepappersmarknad inom tidsfristen för att ansöka om registrering.
 • Tillsättning av ledamöter i bolags lednings- och kontrollorgan samt av bolagsjurist respektive upphörande av motsvarande uppdrag, av andra orsaker än tidens gång.
 • Redovisning av räkenskaperna för publika aktiebolag, privata aktiebolag och kommanditaktiebolag, och vid behov av handelsbolag och kommanditbolag, och sammanställda redovisningar för företag som är skyldiga att redovisa dem.
 • Byte av säte eller flyttning av sätet utomlands.
 • Planer på inhemska eller gränsöverskridande fusioner eller delningar.
 • Planer på bildande av ett Europabolag genom fusion, planer på bildande av Europabolag genom ombildning av ett publikt aktiebolag bildat enligt nationell lagstiftning, eller planer på bildande av ett Europaholdingbolag tillsammans, i det senare fallet, med bevis på att villkoren för detta är uppfyllda.
 • All utvidgning, intern eller gränsöverskridande fusion, delning, ombildning eller avveckling av ett företag, samt ökning, minskning eller återköp av aktiekapital, och alla andra ändringar av ett företags bolagsordning.
 • Tillsättning eller avgång, före slutförd likvidering, av bolagslikvidatörer, samt alla ändringar av likvidatörernas lagstadgade eller kontraktsenliga befogenheter.
 • Avslutande av likvidering eller återupptagande av företagets verksamhet.
 • Beslut om ett företags fullständiga kontroll över ett annat inom en koncern samt avslutande av en sådan situation.
 • Avtal om kontroll, och alla ändringar eller utlöpanden av sådana avtal.
 • Emission av köpoptioner, om detta sker genom privat emission av en enhet som inte har några värdepapper upptagna på en nationell reglerad marknad, såvida de inte upptas till handel på en reglerad värdepappersmarknad inom tidsfristen för att ansöka om registrering.

Hur man begär registrering samt kostnad

Det går att begära registrering av handlingar i företagsregistret personligen på ett företagsregistreringskontor, via e-post eller på nätet (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online).

Kostnaderna varierar beroende på vilka uppgifter du vill registrera, och revideras regelbundet. Uppgifter om kostnaderna för registrering av olika handlingar finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122322384/201906152048/73705012/diploma/indice.

Tillgång till registerinformation och kostnader för denna information

Vem som helst kan begära utdrag från registret och de arkiverade handlingarna, eller få muntlig eller skriftlig information om handlingarnas innehåll.

Information om registrerade handlingar vars offentliggörande är obligatoriskt finns tillgänglig utan kostnad på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx.

Ett utdrag räcker för att styrka registrering, och det är giltigt i sex månader. Utdrag kan göras tillgängliga elektroniskt, och är giltiga för alla rättsliga syften och alla myndigheter eller privata företag på samma villkor som pappersversionen.

Avgifter tas ut för registerutdrag och utdrag av anknytande handlingar, oavsett om de är i pappersform eller elektronisk form.

Utdrag i elektronisk form finns tillgängliga mot en abonnemangsavgift på 25 euro per år och abonnemang för två, tre eller fyra år kan tecknas för en motsvarande avgift. Kostnaden kan variera beroende på vilken typ av utdrag som krävs (registrering eller någon av de andra två typerna).

Utdrag kan begäras på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online

Om så önskas kan informationen i företagsregistret tillhandahållas som ett elektroniskt certifikat på engelska, med samma rättsverkan som den information som lämnas på portugisiska.

Företagsregistrets rättsliga verkningar

Uppgifter som ska registreras börjar gälla gentemot tredje part först efter registreringsdagen. Uppgifter som ska registreras och offentliggöras (på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx) börjar gälla gentemot tredje part först efter dagen för offentliggörandet.

Slutlig registrering genom referat innebär att man kan utgå från att den rättsliga situation som anges överensstämmer med de faktiska förhållandena. Uppgifterna om ett rörelseidkande bolag (juridisk form, namn, säte, ändamål, undertecknande parter, uppgifter om ledamöter i bolagsorgan osv.) innebär till exempel att man kan utgå från att den rättsliga situation som anges i registret överensstämmer med de faktiska förhållandena.

Undantaget är registrering genom deponering. Denna typ av registrering fungerar som en kungörelse, och kan inte ligga till grund för ett antagande om att uppgifterna är riktiga.

Senaste uppdatering: 21/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Rumänien

Detta avsnitt innehåller en översikt över Rumäniens företagsregister som sammanställts av det nationella bolagsverket, som lyder under justitieministeriet.

Vad innehåller det rumänska företagsregistret?

Det rumänska Länken öppnas i ett nytt fönsternationella bolagsverket är en offentlig institution med status som juridisk person och lyder under justitieministeriet. Verket ansvarar för att föra, organisera och förvalta det centrala datoriserade företagsregistret.

Det nationella bolagsverket har filialer i Bukarest och i samtliga 41 distrikt i Rumänien. Dessa ansvarar för att föra, organisera och förvalta lokala företagsregister.

I enlighet med lag nr 26/1990 innehåller företagsregistret uppgifter om de aktörer som förts in i registret, nämligen:

 • Företag.
 • Statliga företag.
 • Statliga bolag.
 • Offentliga bolag.
 • Kooperativa företag.
 • Kooperativa föreningar.
 • Ekonomiska intressegrupperingar.
 • Europeiska ekonomiska intressegrupperingar.
 • Europabolag.
 • Europeiska kooperativa föreningar.
 • Enskilda näringsidkare.
 • Enmansbolag.
 • Familjeföretag.
 • Andra fysiska och juridiska personer enligt lag.

Företagsregistret innehåller alla handlingar, akter och identitetsuppgifter för de berörda aktörer som omfattas av lagens registreringskrav, samt eventuella andra akter eller handlingar som krävs enligt lag.

Länken öppnas i ett nytt fönsterföretagsregistrets webbplats kan du få tillgång till följande:

1. Handlingar.
2. Information och tjänster uppdelade i olika avsnitt och tjänster.
3. Information om det nationella bolagsverket och de av bolagsverkets filialer som är knutna till domstolarna.
4. Diverse marknadsföringsinformation – fri tillgång.
5. Formulär som används vid institutionen.
6. Formella krav för olika kategorier av företag och verksamheter vid införandet i företagsregistret.
7. Statistik om registrerade verksamheter.

 • Institutionens historia.
 • ORC-nätverket (det nationella bolagsverkets nätverk).
 • Formulär (för aktörer osv.) och formella krav.
 • Avgifter som det nationella bolagsverket tar ut för sina tjänster.
 • Tjänster.
 • Lagstiftning.
 • Statistik.
 • Medier.

Du kan få tillgång till det nationella bolagsverkets onlinetjänster på dess Länken öppnas i ett nytt fönsterportal för e-tjänster, som utarbetats genom det sektorsspecifika operativa programmet ”Ökad ekonomisk konkurrenskraft”, ”Investeringar för er framtid!”, inom ramen för projektet ”Onlinetjänster (e-förvaltningstjänster) som det nationella bolagsverket tillhandahåller företagen genom en särskild portal”.

Via det nationella bolagsverkets portal för e-tjänster kan du få tillgång till följande onlinetjänster:

 • Infocert.
 • Recom online.
 • Bekräftelse på att ett företagsnamn är tillgängligt och online-reservation av ett företagsnamn.
 • Preliminära kontroller (tillgänglighet och/eller reservation av namn/logotyp för juridiska/fysiska personer, enmansbolag/familjeföretag).
 • Införande av uppgifter i företagsregistret och bemyndigande av juridiska personer.
 • Uppdatering av kontaktuppgifterna för företagen i företagsregistret.
 • Uppdaterad information om företagets tidigare verksamhet, statistik
 • Utfärdande av handlingar (certifikat).
 • Läget i ärendet.
 • Anmälningar av ansökningar till företagsregistret.
 • Beslut om uppskjuten behandling av ansökningar till företagsregistret.
 • Publicering av information om olika juridiska personers situation.
 • Statistik (transaktioner i det centrala företagsregistret, företag med utländskt kapital).
 • Företagsregistrets formulär i pappersformat.

Tjänsten ”Recom online” ger tillgång till följande information om aktörer:

 • Namn och företagsform.
 • Identifieringsinformation (löpnummer i företagsregistret, europeisk unik identifieringskod (EUID), unik registreringskod, registrerat säte, företagets kontaktuppgifter (telefon, fax)).
 • Registrerat säte (handlingar som styrker uppgifterna om registrerat säte, det datum som beviset på registrerat säte är giltigt från, när giltighetstiden för beviset på registrerat säte går ut, det registrerade sätets varaktighet).
 • Tecknat och inbetalt kapital.
 • Aktörens huvudsakliga verksamhet.
 • Aktörens sekundära verksamhet.
 • Uppgifter om berörda fysiska och juridiska personers identitet.
 • Uppgifter om direktörernas identitet.
 • Uppgifter om logotyper.
 • Uppgifter om filialer/dotterbolag/underavdelningar (registrerat säte, telefon).
 • Uppgifter om sekundära kontor/arbetsplatser (registrerat säte, telefon).
 • Uppgifter om registrerade säten och/eller verksamhet som är tillåten enligt artikel 15 i lag nr 359/2004.
 • Uppgifter om äganderätter.
 • Uppgifter om överenskommelser med borgenärer.
 • Uppgifter om de fakta som omfattas av artikel 21.e–h i lag 26/1990.
 • Uppgifter om andra förhållanden.
 • Uppgifter om balansräkningen (omsättning, genomsnittligt antal anställda, bruttovinst) om sådana uppgifter har lämnats av finansministeriet.

Är tillgången till det rumänska företagsregistret kostnadsfri?

Uppgifter i företagsregistret är tillgängliga Länken öppnas i ett nytt fönsteronline via det nationella bolagsverkets portal för e-tjänster. När du har registrerat dig som användare (angett användarnamn och lösenord) kan du göra sökningar kostnadsfritt.

Uppgifterna i det nationella bolagsverkets portal är organiserade utifrån de tjänster som tillhandahålls. Tillgången till vissa uppgifter är kostnadsfri. För andra tas en avgift ut i enlighet med gällande lagstiftning.

Du kan bland annat få tillgång till följande uppgifter:

 • Allmän information för personer som vill bedriva vissa typer av reglerad verksamhet (näringsidkare, fysiska personer, juridiska personer, offentliga organ och myndigheter osv.) finns på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.onrc.ro/index.php/en/.
 • Efter att ha ingått ett avtal får du också tillgång till den abonnemangsbaserade delen av ”Recom online”. Du garanteras tillgång dygnet runt.
 • E-formulär.
 • Tillgången till avsnittet om i vilket handläggningsstadium ansökningar om registrering i företagsregistret befinner sig är kostnadsfri.
 • Tillgången till avsnittet om beslut att skjuta upp behandlingen av ansökningar om registrering i företagsregistret är kostnadsfri.
 • Tillgången till viss offentlig information (årsredovisning, frivilliga likvidationsförfaranden, lagstadgade likvidationsförfaranden osv.) är kostnadsfri.

Alla delar av webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.onrc.ro/index.php/en/ är tillgängliga dygnet runt utan kostnad.

Hur man söker i det rumänska företagsregistret

Du kan kostnadsfritt söka uppgifter på Länken öppnas i ett nytt fönsterRecom online genom att ange följande sökkriterier:

 • Företagsnamn.
 • Registreringsnummer i företagsregistret.
 • Unik registreringskod.
 • Distrikt där huvudkontoret finns.

Intresserade personer kan kostnadsfritt få allmän information om följande från tjänsten Recom online:

 • Namnet på den aktör som är registrerad i företagsregistret.
 • Registreringsnummer i företagsregistret.
 • Europeisk unik identifieringskod (EUID).
 • Unikt registreringsnummer.
 • Företagssätets/aktörens adress.
 • Företagets status (t.ex. aktivt, upplöst, i likvidation, i konkurs, avregistrerat).

Det rumänska företagsregistrets historia

Företagsregistret inrättades 1990 genom lag nr 26/1990 om företagsregistret.

En särskild portal med nya onlinetjänster för företag och andra intresserade lanserades under andra halvåret 2011.

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet nationella bolagsverket har följande mål:

 • Att informera näringslivet, offentliga institutioner, massmedier och andra intresserade om transaktioner i företagsregistret.
 • Att minska den tid det tar att få tag i information.
 • Att minska överbelastningen vid registreringskontoren.
 • Att minska den tid det tar att lämna in registreringshandlingar till företagsregistret.
 • Att förenkla förfarandena för att registrera aktörer, lämna finansiell information och begära information och dokument.
 • Att i realtid informera dem som ansöker online om uppgifter i företagsregistret.

När kan uppgifterna i registret göras gällande med rättslig verkan?

Det rumänska företagsregistret har inrättats och fungerar i enlighet med lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse. Tillstånd att inrätta enheter som måste införas i företagsregistret, och som avser deras verksamhet och registrering i företagsregistret, samt registrering av eventuella ändringar av de grundläggande handlingarna, eller annat som uttryckligen anges, utfärdas i enlighet med lag nr 26/1990, regeringens undantagsförordning nr 116/2009, lag nr 359/2004 samt genomförandebestämmelserna för förande av företagsregister, registrering av verksamhet och tillhandahållande av information, godkända genom justitieministeriets förordning nr 2594/C/2008. De specifika aspekterna av varje typ av verksamhet som omfattas av registreringsskyldighet regleras av särskilda rättsakter. De viktigaste av dessa är lag nr 31/1990, lag nr 1/2005 om kooperativs organisation och funktionssätt, lag nr 566/2004 om jordbrukskooperativ, regeringens undantagsförordning nr 44/2008 om näringsverksamhet som bedrivs av enskilda näringsidkare, enmansbolag och familjeföretag och lag nr 161/2003 om vissa åtgärder för transparens vid innehav av offentliga ämbeten, myndighetsutövning eller affärsverksamhet, och för att förhindra och bestraffa korruption.

I följande bestämmelser i den nationella lagstiftningen fastställs att tredje man kan förlita sig på informationen och handlingarna i företagsregistret, i enlighet med artikel 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt.

 1. Enligt artikel 1.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse, ska ”följande fysiska eller juridiska personer, innan en ekonomisk verksamhet inleds, ansöka om att registreras eller införas i företagsregistret: enskilda näringsidkare, enmansbolag och familjeföretag, bolag, statliga företag och bolag, offentliga bolag, ekonomiska intressegrupperingar, kooperativa företag, kooperativa föreningar, europabolag, europeiska kooperativa föreningar och europeiska ekonomiska intressegrupperingar med huvudkontor i Rumänien, samt andra fysiska eller juridiska personer som föreskrivs i lag.”

  I artikel 1.2 i ovannämnda lag anges dessutom att ”vid utövandet av sin verksamhet eller då denna upphört är de fysiska och juridiska personer som nämns i punkt 1 skyldiga att ansöka om införande i samma register av uppgifter som rör handlingar och akter som enligt lagen ska registreras.
 1. Tillhandahållande av information som förts in i företagsregistret och utfärdande av kopior av därmed sammanhängande handlingar ska ske i enlighet med artikel 4 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse.

1) Företagsregistret är tillgängligt för allmänheten.

2) Bolagsverket är skyldigt att tillhandahålla bestyrkta kopior av uppgifterna i registret och de inlämnade handlingarna, information om uppgifterna i företagsregistret och intyg som bekräftar huruvida en viss handling eller akt har registrerats. Den person som ansöker om att få tillgång till detta material ska stå för kostnaden.

3) De handlingar som avses i punkt 2 kan också efterfrågas och utfärdas per post.

4) På begäran kan de handlingar som nämns i punkt 2 tillhandahållas i elektronisk form och skickas online med en bifogad eller länkad utökad elektronisk signatur via bolagsverkets portal för e-tjänster. Handlingarna kan även begäras via den gemensamma elektroniska kontaktpunkten i enlighet med regeringens undantagsförordning nr 49/2009 om etableringsfrihet för tjänsteleverantörer och frihet att tillhandahålla tjänster i Rumänien, i dess lydelse enligt lag nr 68/2010.

5) Avgifterna för tillhandahållande av kopior och/eller information, oavsett vilken leveransmetod som används, får inte överskrida de administrativa kostnaderna för tillhandahållandet.

Artikel. 41

1) Elektroniska kopior av de handlingar och uppgifter som avses i artikel 4 ska även göras tillgängliga för allmänheten via systemet för sammanlänkning av företagsregister, på sökandens bekostnad.

2) De avgifter som tas ut för att tillhandahålla kopior och/eller uppgifter via sammanlänkningssystemet får inte överskrida de administrativa kostnaderna.

Verkställbarheten för handlingar och akter för personer som måste föras in i företagsregistret regleras av artikel 5 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse:

1) Registreringen och de registrerade uppgifterna får verkan gentemot tredje man från och med den dag då de förs in i företagsregistret eller offentliggörs i del IV i Rumäniens officiella kungörelseorgan, eller i en annan publikation, i enlighet med lagen.
2) Personer som är skyldiga att ansöka om registrering har inte rätt att yrka på att handlingar eller uppgifter som inte har registrerats ska få verkan gentemot tredje man, om de inte kan bevisa att tredje man kände till dessa.
3) Det nationella bolagsverket ska på sin webbplats och portal för e-tjänster offentliggöra uppdaterad information om nationella lagar om kungörande och verkställbarhet gentemot tredje man av handlingar, akter och uppgifter om personer som måste registreras i företagsregistret och översända denna information så att den kan offentliggöras på den europeiska e-juridikportalen.

Företag omfattas dessutom av särskilda bestämmelser i detta avseende, nämligen av artiklarna 50–53 i lag nr 31/1990 om företag, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse:

Artikel 50
1. Handlingar eller akter som inte har offentliggjorts i enlighet med lagen kan inte göras gällande gentemot tredje man, om inte företaget kan visa att tredje man kände till dem.

2. Transaktioner som utförs av ett företag före den sextonde dagen efter det att förundersökningsdomarens rapport offentliggjorts i del IV i Rumäniens officiella kungörelseorgan (för närvarande fattas beslut om ansökningar av chefen för bolagsverkets filial/en person som utsetts av generaldirektören för det nationella bolagsverket, i enlighet med regeringens undantagsförordning nr 116/2009, i dess ändrade lydelse) ska inte vara verkställbara mot tredje man, om tredje man kan bevisa att det var omöjligt att känna till transaktionerna i fråga.

Artikel 51
Tredje man får dock åberopa handlingar eller akter som inte har offentliggjorts, om inte den omständigheten att de inte har offentliggjorts upphäver deras verkan.
Artikel 52
1. Vid bristande samstämmighet mellan den text som lämnats in till bolagsverkets filial och den text som offentliggjorts i del IV i Rumäniens officiella kungörelseorgan, eller i pressen, kan företaget inte åberopa den offentliggjorda texten gentemot tredje man. Tredje man kan åberopa den offentliggjorda texten mot företaget, om inte företaget kan bevisa att tredje man kände till den text som lämnats in till bolagsverkets filial.

Enligt artikel 12.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse, gäller följande:

1) Företagsregistret ska bestå av ett register för registrering av juridiska personer som är företag, statliga bolag eller företag, offentliga bolag, ekonomiska intressegrupper, kooperativa föreningar, europabolag, europeiska ekonomiska intressegrupperingar eller andra juridiska personer som uttryckligen anges i lag, med huvudkontor eller filialer i Rumänien, ett register för registrering av juridiska personer som är kooperativa företag eller europeiska kooperativa föreningar, med huvudkontor eller filialer i Rumänien, och ett register för registrering av enskilda näringsidkare, enmansbolag och familjeföretag med huvudkontor eller filialer i Rumänien. Dessa register ska föras med hjälp av ett datasystem.

 1. Enligt artikel 6.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse, jämförd med artikel 1 i regeringens undantagsförordning nr 116/2009 om införande av vissa åtgärder i samband med registrering i företagsregistret, godkänd med ändringar genom lag nr 84/2010, gäller att ”registrering i företagsregistret görs på grundval av beslut av chefen för bolagsverkets filial/en person utsedd av generaldirektören för det nationella bolagsverket eller, i tillämpliga fall, ett slutligt domstolsavgörande, om inte annat föreskrivs i lag”.
  Enligt artikel 26.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse, gäller att ”dagen för registrering i företagsregistret är den dag då uppgiften rent faktiskt förs in i registret”.
  Enligt artikel 26.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse, gäller dessutom att ”införandet av uppgifter i företagsregistret ska ske inom 24 timmar från den dag då chefen för bolagsverkets filial/den person som utses av generaldirektören för det nationella bolagsverket fattar sitt beslut, och när det gäller registrering av aktörer inom 24 timmar från dagen för det beslut som tillåter registreringen”.

Enligt artikel 51.2 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse, gäller att ”uppgifter ska föras in i företagsregistret i elektronisk form, såväl vid företagsregistrets filialer vid domstolarna som i det centrala dataregistret”.

Mer information finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet rumänska företagsregistrets officiella webbplats

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet rumänska bolagsverkets portal för e-tjänster

Relaterade dokument

Lag nr 26/1990 PDF(669 Kb)ro

Regeringens undantagsförordning nr 116/2009 PDF(255 Kb)ro

Genomförandebestämmelser av den 10 oktober 2008 om förande av företagsregister PDF(1034 Kb)ro

Lag nr 359/2004 PDF(527 Kb)ro

Senaste uppdatering: 24/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovenska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Företagsregister i medlemsstaterna - Slovenien

Här får du en överblick över det slovenska företagsregistret.

Vad innehåller företagsregistret?

Det slovenska företagsregistret (PRS, Poslovni register Slovenije) administreras av Sloveniens byrå för offentliga rättsliga register och tjänster (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

Registret är en central databas med uppgifter om alla näringsidkare med säte i Slovenien. Det täcker deras direkta eller indirekta verksamhet, även dotterbolag och andra företagsenheter. Vidare innehåller registret uppgifter om utländska bolags dotterbolag med verksamhet i Slovenien. Företagsregistret omfattar följande:

 • Företag (handelsbolag och aktiebolag).
 • Enskilda näringsidkare.
 • Offentligrättsliga enheter.
 • Privaträttsliga enheter.
 • Föreningar.
 • Fysiska personer som bedriver registrerad eller reglerad verksamhet.
 • Dotterbolag och andra företagsenheter.
 • Utländska företags huvudkontor.
 • Andra enheter.

För varje post i registret finns det olika uppgifter (registernummer, företagsnamn, skatteregistreringsnummer, uppgifter om företrädare och grundare osv.).

 • direkt tillgång till information via applikationen ePRS, och
 • tillhandahållande av uppgifter för återanvändning.

Vad ingår?

Applikationen ePRS

Genom applikationen Länken öppnas i ett nytt fönsterePRS får användaren tillgång till enskilda registerposters olika uppgifter om näringsidkare som bedriver verksamhet i Slovenien.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Tillgången är gratis men på portalen krävs inloggning (eller registrering om du är ny användare).

Hur man söker i företagsregistret

Användarna måste registrera sig på portalen för att kunna söka i registret. Man får fram uppgifter genom att ange sökkriterier i ett eller flera fält, eller genom att välja sökkriterier från rullmenyn. Följande söksträngar är möjliga: Uppgift, del av uppgift (ord) och början av ord. Det är möjligt att söka på organisationsnummer, skatteregistreringsnummer, företagsnamn, gatuadress, ort etc.

Uppdatering

Uppgifterna uppdateras dagligen.

Tillhandahållande av uppgifter för återanvändning:

AJPES tillhandahåller följande Länken öppnas i ett nytt fönsterregisteruppgifter för återanvändning:

 • Mer eller mindre uttömmande dag-, vecko- eller månadsuppgifter om alla enheter.
 • Mer eller mindre uttömmande månadsuppgifter om företag som finns registrerade vid domstol.
 • Mer eller mindre uttömmande månadsuppgifter om enmansbolag.
 • Mer eller mindre uttömmande eller minimala uppgifter via internet (se Länken öppnas i ett nytt fönsterwsPrsInfo).
 • Mer eller mindre uttömmande uppgifter på särskild beställning.
 • Bearbetning av sökresultat enligt beställares kriterier (numeriska uppgifter).

Var tredje månad tillhandahåller AJPES en kostnadsfri översikt av hela företagsregistret i XML-format med ett fast urval av information för återanvändning.

Priser

För återanvändning av företagsregistrets offentliga information tar AJPES ut följande avgifter:
Länken öppnas i ett nytt fönsterAvgifter för återanvändning av företagsregistrets offentliga information (länk till slovensk lagstiftning).

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Tredje parter får åberopa den information och alla handlingar som nämns i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen, på grundval av följande lagar:

- Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagslagen (Zakon o gospodarskih družbah) (Republiken Sloveniens officiella tidning (Uradni list RS, UL RS) nr 65/09 - officiell konsoliderad version, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – författningsdomstolens beslut och 82/13) är den centrala rättsakt som innehåller de grundläggande bestämmelserna om bolags rättsliga ställning i fråga om inrättandet och driften av företag, enskilda näringsidkare, närstående personer, ekonomiska intressegrupper och filialer till utländska företag, och eventuella ändringar av deras rättsliga ställning.

- Länken öppnas i ett nytt fönsterLagen om domstolsregistret (Zakon o sodnem registru) (Republiken Sloveniens officiella tidning nr 54/07 - officiell konsoliderad version, 65/08, 49/09 och 82/13) reglerar domstolsregistret och fastställer vilken information som kan införas i domstolsregistret, förfaranderegler för den behöriga domstolens beslut om poster i domstolsregistret och reglerna för AJPES förvaltning av domstolsregistret. Denna lag reglerar också förfaranden inom ramen för systemet med en enda kontaktpunkt (Vse na enem mestu).

- Länken öppnas i ett nytt fönsterLagen om det slovenska företagsregistret (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (Republiken Sloveniens officiella tidning nr 49/06 och 33/07) reglerar förandet och underhållet av det slovenska företagsregistret. Den fastställer vad som kan föras in i företagsregistret, hur posterna identifieras och skyldigheten att använda dessa identifieringsuppgifter, innehållet i företagsregistret och förvärvandet av information för att föra registret, och fastställer förfarandet för att föra in uppgifter i företagsregistret, den information som läggs till eller fastställs av registrets förvaltare vid en registrering, användningen av uppgifter i företagsregistret och lagring av handlingar.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri. Användare måste dock registrera sig på portalen för att få tillgång till registret.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsregistret (på slovenska), Länken öppnas i ett nytt fönsterföretagsregistret (på engelska)

Senaste uppdatering: 23/03/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Slovakien

Här hittar du en översikt över Slovakiens företagsregister.

Vad innehåller företagsregistret?

Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsregistret (Obchodný register) är en offentlig förteckning med obligatoriska uppgifter om egenföretagare, företag och andra juridiska personer, när sådana uppgifter krävs enligt särskild lagstiftning.

Förteckningen administreras av Länken öppnas i ett nytt fönsterdet slovakiska justitieministeriet (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky).

Företagsregistret handhas av registerdomstolar (registrové súdy, en avdelning av distriktsdomstolen vid regiondomstolen).

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Företagsregistret och dokumentregistret är tillgängligt för alla. För tillgång till registret och beställning av utskrifter tas en avgift ut.

Om en sökande ansöker om ett elektroniskt utdrag ur företagsregistret eller en elektronisk kopia av ett dokument eller elektronisk bekräftelse på att ett visst dokument inte har förts in i dokumentregistret, översänder registerdomstolen de relevanta dokumenten på elektronisk väg och utan att ta ut någon avgift.

Det är också möjligt att kostnadsfritt begära ett utdrag ur företagsregistret, en kopia av en deponerad handling eller bekräftelse på att en viss handling inte har deponerats i dokumentregistret via systemet för sammankoppling av centrala företagsregister, företagsregister och bolagsregister (företagsrestistrens sammankopplingssystem [BRIS]).

Hur man söker i företagsregistret

Sökningar kan göras på slovakiska och engelska.

I Länken öppnas i ett nytt fönsterföretagsregistret kan sökningar göras på

När kan uppgifterna i registret göras gällande med rättslig verkan?

I lag nr 513/1991 (handelslagen), i dess ändrade lydelse, anges när de införda uppgifterna i företagsregistret – och, i förekommande fall, innehållet i de handlingar som införts i registret – kan åberopas.

Uppgifterna i registret får verkan gentemot tredje man från och med den dag de offentliggörs. Innehållet i handlingar som det enligt lag är obligatoriskt att offentliggöra får verkan gentemot tredje man från och med den dag då införandet i dokumentregistret kungörs i den officiella handelstidningen.

Från och med den tidpunkten kan tredje man åberopa offentliggjorda uppgifter eller innehållet i handlingar. Detta gäller dock inte om en registrerad person kan visa att en tredje man redan hade kännedom om uppgifterna eller innehållet i handlingarna.

En registrerad person får dock inte åberopa offentliggjorda uppgifter eller innehållet i handlingar mot en tredje man inom 15 dagar från offentliggörandet om tredje man kan visa att han eller hon inte hade kunnat känna till dessa uppgifter eller innehållet i handlingarna.

Efter utgången av denna period kan de registrerade uppgifterna och innehållet i de handlingar som har införts i dokumentregistret göras gällande.

Tredje man kan alltid göra gällande innehåll i handlingar eller uppgifter som ännu inte har registrerats i företagsregistret eller deponerats i dokumentregistret, såvida inte innehållet eller uppgifterna i fråga får bindande verkan först efter det att de förts in i företagsregistret.

Vid eventuella avvikelser mellan registrerade uppgifter och offentliggjorda uppgifter eller mellan innehållet i registrerade och offentliggjorda handlingar, kan en registrerad person (företag) endast göra gällande den offentliggjorda versionen gentemot tredje man. Om den registrerade personen kan visa att tredje man haft kännedom om innehållet i de registrerade uppgifterna eller innehållet i de registrerade handlingarna kan den registrerade personen dock göra gällande dessa.

Företagsregistrets historia

Det slovakiska företagsregistret upprättades 1992, efter antagandet av lag nr 513/1991 (handelslagen), och ersatte det tidigare företagsregistret.

Fram till 2004 reglerades företagsregistret i handelslagen (§§ 27–34).

Den 1 februari 2004 trädde särskild lag nr 530/2003 om företagsregister och ändring av vissa andra lagar i kraft. Genom denna lag infördes nya rättsliga krav för företagsregistret. Införandet av denna särskilda lag medförde att en del av ansvaret för de rättsliga aspekterna av företagsregistret flyttades från handelslagen.

Det nuvarande företagsregistret är ett elektroniskt register. Dokumentregistret innehåller både pappershandlingar och elektroniska handlingar. (Sedan den 1 oktober 2020 förs dokumentregistret i elektronisk form om inte annat anges i lag nr 530/2003 [lagen om företagsregister]).

Relevanta länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet slovakiska företagsregistret

Senaste uppdatering: 20/01/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Finland

Här får du en överblick över det finländska företagsregistret.

Vad innehåller Finlands företagsregister?

Länken öppnas i ett nytt fönsterPatent- och registerstyrelsen administrerar och upprätthåller det finländska företagsregistret, Länken öppnas i ett nytt fönsterhandelsregistret.

Handelsregistret är ett offentligt register som innehåller information om företag, som i regel alltid måste vara registrerade i handelsregistret. Företag måste dessutom meddela om deras registeruppgifter ändrar, och de flesta företag ska lämna in sitt bokslut till registret. Varje år registreras

 • ca 40 000 nya företag
 • ca 145 000 ändringar i företagens uppgifter
 • ca 230 000 bokslut.

Handelsregistret och Skatteförvaltningen har en gemensam anmälningsprocedur och informationstjänst. Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretags- och organisationsdatasystemet är Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma informationstjänst. Den upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen och kan användas gratis. Där finns kontakt- och identifieringsuppgifter om företag, till exempel

 • firmanamn, parallellfirma och bifirma
 • FO-nummer (identifieringsnummer för företaget), företagsform och hemkommun
 • adress och andra kontaktuppgifter
 • företagets huvudsakliga bransch
 • företagets registreringar i Skatteförvaltningens och Patent- och registerstyrelsens register
 • uppgifter om nedlagd näringsverksamhet, avbrott, konkurs, likvidation eller sanering

Europeiska företagsregistret (Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropean Business Register Network, EBR) är en informationstjänst där man kan få officiella och tillförlitliga registeruppgifter från de nationella handelsregistren i de länder som är medlemmar i sammanslutningen Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropean Business Registry Association (EBRA).

Business Registers Interconnection System (BRIS) är en gemensam portal där man kan söka information om företag som är registrerade i handelsregistret i ett EU-land, Island, Liechtenstein eller Norge.

Är finländska handelsregistret gratis att använda?

Företagens basuppgifter kostar ingenting, men vissa andra uppgifter är avgiftsbelagda. Det gäller t.ex. företagets ansvarspersoner, verksamhetsbransch och uppgifter om kapital.

Till basuppgifterna hör

 • företagets namn
 • FO-nummer
 • hemkommun
 • företagsform
 • företagets språk (finska eller svenska)
 • registreringsdatum
 • senaste registreringsdatum
 • företagets status
 • eventuella företagsinteckningar
 • kontaktuppgifter

Att söka i handelsregistret

Företagsuppgifterna i handelsregistret bygger på uppgifter som meddelats till Patent- och registerstyrelsen. Dessa uppgifter kommer både från företagen själva och från domstolar och andra myndigheter.

Enligt 21 a § i handelsregisterlagen (129/1979) får Patent- och registerstyrelsen uppdatera sina register med uppgifter ur befolkningsdatasystemet och granska personuppgifterna för de personer som nämns i anmälningarna och bilagorna till dem.

Uppgifter om gällande näringsförbud och deras varaktighet fås från rättsregistercentralen i enlighet med 21 § i lagen om näringsförbud, och uppgifterna uppdateras i handelsregistersystemet.

Innehållet i handelsregistret regleras av Finlands lag. Vilka uppgifter som förs in för olika företagstyper fastställs i den finska lagstiftning som reglerar handelsregistret samt företagstyper och företagsverksamhet i allmänhet (se till exempel Länken öppnas i ett nytt fönsterhandelsregisterlagenLänken öppnas i ett nytt fönsteraktiebolagslagen och Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om öppna bolag och kommanditbolag).

Normalt finns åtminstone följande uppgifter registrerade för varje företagstyp:

 • företagets namn
 • företagets hemkommun eller huvudsakliga verksamhetsort
 • företagets bransch
 • person(er) som företräder företaget
 • företagets adress.

När en anteckning görs i handelsregistret kungörs den samtidigt i den elektroniska informationstjänsten. Informationstjänsten är en allmän och kostnadsfri tjänst som innehåller grundläggande företagsuppgifter samt handelsregistrets kungörelser. Med hjälp av tjänsten kan du till exempel ta reda på om en ny styrelse har registrerats för ett företag eller vilka nya företag som har registrerats under en viss tidsperiod.

Du kan söka information om företag med deras FO-nummer, som vid behov kan kontrolleras i företags- och organisationsdatasystemet. Du kan också söka på ett visst datum eller tidsintervall. Sökningen kan även begränsas enligt typ av registrering, kommun eller landskap. Grunduppgifterna som visas för ett företag är företagsnamn, FO-nummer och hemkommun. De utökade registeruppgifterna omfattar bland annat typ av registrering och registeranteckningarnas rubriker.

Även andra uppgifter förs in i registret, beroende på företagsform. Registerutdrag för företag som har samma företagsform kan dock se helt olika ut. Vissa aktiebolag utnyttjar till exempel många av de möjligheter aktiebolagslagen ger och beslutar bland annat att utfärda optionsrätter och andra särskilda rättigheter eller att fusionera, och anmäler uppgifter om detta till registret. Andra företag kan i stället välja att för sin del endast anmäla de uppgifter som är obligatoriska för just den företagsformen. Dessutom kan lagändringar leda till att registerutdragen ser olika ut. Registeranteckningarna för aktiebolag kan till exempel vara väldigt olika beroende på om beslutet om uppgifterna som ska registreras har tagits enligt den aktiebolagslag som trädde i kraft den 1 september 2006 eller tidigare.

Hur tillförlitliga är dokumenten i registret?

I handelsregisterlagen fastställs vilken information som ska införas i handelsregistret och dess offentlighet. Enligt lagen har var och en rätt att få uppgifter, utdrag och intyg angående anteckningar i handelsregistret. En tredje part kan i god tro lita på de uppgifter som har antecknats i registret.

Enligt 1 a § i handelsregisterlagen är all information som antecknas i registret offentlig och vem som helst kan begära ut uppgifter ur registret. Uppgifterna får lämnas ut även i elektronisk form. För fysiska personer lämnas dock inte personbeteckningens slutled ut, och inte heller hemadressen för personer som bor utomlands. Detta görs endast om utlämnandet uppfyller kraven i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. För personer som bor utomlands anges i stället för adress annars bara vilket land de bor i.

Enligt 26 § i handelsregisterlagen kan en tredje part i god tro lita på uppgifterna som antecknats i registret och kungjorts. Kungörelsen sker elektroniskt genast efter registreringen. Kungörelserna finns tillgängliga i handelsregistrets kostnadsfria informationstjänst.

Handelsregistrets historia

I registret finns information från och med år 1896.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterPatent- och registerstyrelsen

Länken öppnas i ett nytt fönsterHandelsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretags- och organisationsdatasystemet

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropean Business Registry Association, EBRA

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropean Business Register Network, EBR

Business Registers Interconnection System, BRIS

Länken öppnas i ett nytt fönsterKaupparekisterilaki

Länken öppnas i ett nytt fönsterOsakeyhtiölaki

Länken öppnas i ett nytt fönsterLag om öppna bolag och kommanditbolag

Länken öppnas i ett nytt fönsterLimited Liability Companies Act

Länken öppnas i ett nytt fönsterPartnerships Act

Länken öppnas i ett nytt fönsterHandelsregisterlag

Länken öppnas i ett nytt fönsterAktiebolagslag

Länken öppnas i ett nytt fönsterLag om öppna bolag och kommanditbolag

Senaste uppdatering: 05/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Sverige

Här får du en överblick över det svenska företagsregistret.

Vad innehåller företagsregistret?

Bolagsverket har flera olika register som innehåller information om företag (dvs. registrerade företag). Informationen i dessa register är tillgänglig via en Länken öppnas i ett nytt fönstersökmotor på Internet. Du kan också kontakta Länken öppnas i ett nytt fönsterBolagsverket.

För dessa register används här nedan den gemensamma benämningen företagsregistret.

Företagsregistret innehåller bl.a. information om följande:

 • företagsnamn och adresser
 • organisationsnummer
 • företagets funktionärer (bl.a. styrelseledamöterna)
 • årsredovisningar
 • bolagsordningar
 • registreringsbevis
 • konkursinformation.

Registret ägs och administreras av Länken öppnas i ett nytt fönsterBolagsverket.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Informationen i företagsregistret är tillgänglig kostnadsfritt om man kontaktar Bolagsverket per telefon. Vid begäran om skriftliga registerutdrag tas för det mesta en avgift ut.

Med sökmotorn på Internet har man fri tillgång till information om företagsnamn, organisationsnummer och företagsstatus. Följande ytterligare tjänster är tillgängliga endast för registrerade och betalande användare:

 • företagets funktionärer (bl.a. styrelseledamöterna)
 • årsredovisningar
 • bolagsordningar
 • registreringsbevis
 • mer ingående information om konkurser och likvidationer.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Offentlighet beträffande uppgifter om svenska aktiebolag enligt publicitetsdirektivet 2009/101/EG artikel 2.

Ett nyregistrerat svenskt aktiebolag samt ändringar i ett sådant registreras hos Bolagsverket.

Enligt artikel 2 publicitetsdirektivet 2009/101/EG ska medlemsstaterna se till att vissa uppgifter och handlingar om ett företag alltid offentliggörs. Samma handlingar och uppgifter ska enligt artikel 3a punkt 2 också tillhandahållas på den europeiska e-juridikportalen.

För svensk del kungörs de registrerade uppgifterna i den svenska kungörelsetidningen Post- och Inrikes Tidningar.

Mer information om svenska företag är tillgänglig på Bolagsverkets webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.bolagsverket.se/.

Den svenska nationella kungörelsetidningen Post- och Inrikes Tidningar finns tillgänglig via Bolagsverkets webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.bolagsverket.se/.

Hur man söker i företagsregistret

Alla kan ta del av informationen i registret genom att kontakta Bolagsverket per post, e-post eller telefon.

Med sökmotorn kan vem som helst göra en sökning genom att ange företagsnamn och organisationsnummer. Nedanstående information är tillgänglig endast för registrerade och betalande användare:

 • företagets funktionärer (bl.a. styrelseledamöterna)
 • årsredovisningar
 • bolagsordningar
 • registreringsbevis
 • mer ingående information om konkurser och likvidationer.

Företagsregistrets historia

Information har lagrats i registret sedan 1897. Beroende på vilken typ av data det rör sig om har informationen varit digitaliserad sedan 1982. Sedan 2002 omvandlas all inkommande registerinformation till digitalt format.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska företagsregistret (EBR)

Senaste uppdatering: 09/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Företagsregister i medlemsstaterna - Förenade kungariket

Här följer en översikt över företagsregistret i Storbritannien och Nordirland.

Vem sköter företagsregistret i Storbritannien och Nordirland?

Det är Companies House som för Länken öppnas i ett nytt fönsterföretagsregistret i Storbritannien och Nordirland (England, Wales, Skottland och Nordirland).

Vilken information finns hos Companies House?

Registret innehåller uppgifter inlämnade av aktiebolag, bolag med begränsad ansvarighet, kommanditbolag, utlandsregistrerade verksamheter, europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG), gränsöverskridande fusioner och Europabolag. Mer information om vilka uppgifter som måste lämnas finns på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterCompanies House. Registret innehåller inga uppgifter om enmansföretagare, handelsbolag eller firmanamn.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången till registret är gratis. Det kostar inte heller något att hämta grundläggande företagsinformation från registret.

Hur man söker i företagsregistret i Storbritannien och Nordirland

Information om företag söker man i det brittiska företagsregistret hos Länken öppnas i ett nytt fönsterCompanies House via tjänsten WebCHeck.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Registrar of Companies

Här nedan beskrivs vad som gäller för företagsinformation, eftersom den utgör merparten av uppgifterna i registret.

Viktigast av lagarna som reglerar det brittiska registret är Companies Act från 2006. Information ska enligt denna lag lämnas in för registrering till Registrar of Companies (nedan kallad registrator) av företaget, eller ett ombud som agerar för dess räkning. När uppgifterna lämnats kontrolleras att de är fullständiga. Registrator godtar informationen, utan att validera den eller verifiera att den är korrekt. Om informationen är fullständig, registreras den varefter uppgifterna blir sökbara. Den som söker i registret kan utgå från att informationen, med vissa undantag, är korrekt, under förutsättning att den inlämnade informationen var riktig.

Viss begränsad information i registret får rättsliga följder när den registreras, och man kan alltså utgå från att den är korrekt.  Det gäller följande:

 • ett företags registrering (16 § i Companies Act),
 • registrerat säte och ändring av detta (87 §),
 • företagets namn och ändring av detta (81 §),
 • omregistrering av företag för att ändra dess ställning, t.ex. ett familjeföretag som börsnoteras osv. (§§ 96, 101,104, 107 och 111)
 • minskning av ett bolags kapital (§§ 651 och 665)

Allvarliga felaktigheter i den information som lämnas till registrator kan medföra straffrättsliga påföljder. Enligt 1112 § i Companies Act är det straffbart att uppsåtligen eller av oaktsamhet lämna oriktiga, vilseledande eller bedrägliga uppgifter till registrator.

Ett företag kan inte gentemot tredje man göra gällande att vissa händelser har ägt rum såvida dessa inte har blivit officiellt anmälda, eller det kan påvisas att tredje parten kände till dem (1079 § i Companies Act).

Detta gäller följande:

 • ändring av företagets bolagsordning,
 • ändring av företagets styrelsesammansättning,
 • ändring av företagets säte,
 • ett likvidationsbeslut för företaget,
 • utnämning av en likvidator vid en frivillig likvidation av företaget.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterCompanies House

Senaste uppdatering: 24/07/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.