Företagsregister i EU-länderna

Slovakien

Här hittar du en översikt över Slovakiens företagsregister.

Innehåll inlagt av
Slovakien

Vad innehåller det slovakiska företagsregistret?

Företagsregistret (Obchodný register) är en offentlig förteckning med specifika uppgifter om enskilda företagare, företag och andra juridiska personer, i enlighet med vad som anges i särskild lagstiftning.

Förteckningen administreras av justitieministeriet.

Företagsregistret handhas av registerrätten (registrové súdy), som är en avdelning av distriktsdomstolen vid regiondomstolen.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

För tillgång till registret och beställning av utskrifter uttas en avgift.

Hur man söker i företagsregistret

Sökningar i företagsregistret kan göras på

Sökningen kan också göras på engelska.

När kan uppgifterna i registret göras gällande med rättslig verkan?

Av lag nr 513/1991 (handelslagen) följer när de införda uppgifterna och, i förekommande fall, innehållet i de handlingar som införts i registret, kan göras gällande med rättslig verkan.

Uppgifterna i registret får verkan gentemot tredje man från och med den dag de offentliggörs. Innehållet i handlingar som införts i registret kan göras gällande gentemot tredje man från och med den dag då införandet kungörs i den officiella handelstidningen.
Från den tidpunkten kan tredje man åberopa sig på uppgifterna eller handlingsinnehållet i fråga. Detta gäller dock inte om det registrerade företaget kan visa att den berörda tredjemannen redan hade kännedom om uppgifterna.

Om en tredje man kan visa att han inte kunde ha haft kännedom om uppgifterna eller innehållet i handlingarna, kan det registrerade företaget göra uppgifterna respektive innehållet i handlingarna gällande gentemot denne inom 15 dagar efter offentliggörandet av uppgifterna respektive inom 15 dagar efter kungörelsen av handlingarnas införande i registret.

Efter utgången av denna period kan de registrerade uppgifterna och handlingarnas innehåll således göras gällande gentemot var och en.
Vid eventuella avvikelser mellan registrerade och offentliggjorda uppgifter eller mellan innehållet i registrerade och offentliggjorda handlingar, kan det registrerade företaget endast göra gällande den offentliggjorda versionen gentemot tredje man. Detta gäller dock inte om det kan styrkas att tredje man haft kännedom om uppgifterna såsom de var när de registrerades eller en handlings innehåll såsom det var när handlingen infördes i registret.

Företagsregistrets historia

Registret innehåller information från den 1 januari 2001 och framåt.

Det slovakiska företagsregistret upprättades 1992, efter antagandet av lag nr 513/1991 (handelslagen), och ersatte ett tidigare företagsregister..

Fram till 2004 reglerades företagsregistret i handelslagen (27–34 §§).

Den 1 februari 2004 infördes nya rättsliga krav för företagsregistret (lag nr 530/2003 om företagsregistret, i ändrad lydelse).

Den enda bestämmelsen i handelslagen som fortfarande är tillämplig med avseende på företagsregistret rör den rättsliga beskrivningen av en registrerad person samt de registrerade uppgifternas verkan och offentliggörande. 28–34 §§ har upphävts.

En ändring av lag nr 530/2003 gjorde det möjligt att skapa ett elektroniskt register. Alla dokument, oberoende av om det rör sig om elektroniska dokument eller pappersdokument, uppdateras regelmässigt.

Länkar

Obchodný register

Obchodný register SR

Senaste uppdatering: 18/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats