Företagsregister i EU-länderna

Rumänien

Detta avsnitt innehåller en översikt över Rumäniens företagsregister som sammanställts av Nationella bolagsverket, som lyder under justitieministeriet

Innehåll inlagt av
Rumänien

Vad innehåller det rumänska företagsregistret?

Det rumänska nationella bolagsverket är en offentlig institution med status som juridisk person och lyder under Justitieministeriet. Verket ansvarar för att föra, organisera och förvalta det centrala datoriserade företagsregistret.

Det nationella bolagsverket har filialer i Bukarest och i samtliga 41 distrikt i Rumänien. De ansvarar för att föra, organisera och förvalta lokala företagsregister.

I enlighet med lag nr 26/1990 innehåller företagsregistret uppgifter om de aktörer som förts in i registret, nämligen:

 • Företag.
 • Statliga företag.
 • Offentliga bolag.
 • Kooperativa företag.
 • Kooperativa föreningar.
 • Finansinstitut.
 • Ekonomiska intressegrupper.
 • Europeiska ekonomiska intressegrupper.
 • Europeiska företag.
 • Europeiska kooperativa företag.
 • Enmansföretag.
 • Enskilda företag.
 • Familjeföretag.
 • Andra fysiska och juridiska personer enligt lag.

Företagsregistret innehåller alla handlingar, akter och identitetsuppgifter för berörda aktörer som omfattas av lagens registreringskrav, samt eventuella andra handlingar eller akter som krävs enligt lag.

På företagsregistrets webbplats (https://www.onrc.ro/index.php/en/) kan du få tillgång till:

 1. Handlingar.
 2. Information och tjänster uppdelade i olika avsnitt och tjänster.
 3. Information om Nationella bolagsverket och de filialer av bolagsverket som är knutna till domstolarna.
 4. Diverse marknadsföringsinformation – fri tillgång.
 5. Formulär som används vid institutionen.
 6. Formella krav för olika kategorier av företag och verksamheter vid införandet i företagsregistret.
 7. Statistik om registrerade verksamheter.
 • Institutionens historia.
 • ORC-nätverket (Nationella bolagsverkets nätverk).
 • Formulär (för aktörer osv.) och formella krav.
 • Skatter och avgifter som Nationella bolagsverket tar ut för sina tjänster.
 • Tjänster.
 • Lagstiftning.
 • Statistik.
 • Medier.

Du kan få tillgång till företagsregistrets onlinetjänster på portalen om Nationella bolagsverkets onlinetjänster, som utarbetats genom det sektorsspecifika operativa programmet ”Ökad ekonomisk konkurrenskraft”, ”Investeringar för er framtid!”, inom ramen för projektet ”Onlinetjänster (e-förvaltningstjänster) som Nationella bolagsverket tillhandahåller företagen genom en särskild portal”.

Via portalen om Nationella företagsregistrets onlinetjänster kan du få tillgång till följande onlinetjänster:

 • Recom online
 • Preliminära kontroller (tillgänglighet och/reservation av namn/logotyp för juridiska/fysiska personer, enskilda företag/familjeföretag)
 • Införande av uppgifter i företagsregistret
 • Uppdatering av kontaktuppgifterna för företagen i företagsregistret
 • Tillhandahållande av uppdaterad information om företagets tidigare verksamhet, statistik
 • Utfärdande av handlingar (certifikat)
 • Läget för ärendet
 • Anmälningar av ansökningar till företagsregistret
 • Beslut om att senarelägga ansökningar till företagsregistret
 • Statistik (operationer i det centrala företagsregistret, företag med utländskt kapital)

Tjänsten ”Recom online” ger tillgång till följande information:

 • Namn.
 • Adress.
 • Unikt registreringsnummer.
 • Nummer i företagsregistret.
 • Företagets status.
 • Telefon.
 • Telex.
 • Faxnummer.
 • Tecknat och inbetalt kapital.
 • Aktörens huvudsakliga verksamhet.
 • Aktörens sekundära verksamhet.
 • Uppgifter om berörda fysiska och juridiska personer (adress, aktiekapital, aktieinnehav (antal och typ), identitetshandlingar, födelsedatum och födelseort för berörda personer).
 • Uppgifter om administratörer (adress, nationalitet, födelsedatum och födelseort, yrke, rättigheter), uppgifter om filialer, dotterbolag (adress, telefonnummer).
 • Uppgifter om andra sekundära kontor (adress, telefonnummer).
 • Uppgifter om räkenskaper (omsättning, genomsnittligt antal anställda, bruttovinst) om dessa uppgifter har lämnats.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Uppgifter ur företagsregistret finns på internetportalen om Nationella bolagsverkets onlinetjänster. När du har registrerat dig som användare (angett användarnamn och lösenord) och tecknat ett avtal kan du göra sökningar mot avgift.

 • Allmän information för personer som vill bedriva vissa typer av reglerad verksamhet (företag, fysiska personer, juridiska personer, offentliga institutioner och myndigheter osv.) finns på webbplatsen https://www.onrc.ro/index.php/en/.
 • När du registrerat dig som användare får du också tillgång dygnet runt till den avgiftsbaserade delen av ”Recom online”.
 • När du registrerat dig som användare (angett användarnamn och lösenord) får du tillgång till de elektroniska formulären via portalen om Nationella bolagsverkets onlinetjänster.
 • Tillgången till avsnittet om handläggningsstadium för ansökningar om registrering i företagsregistret är kostnadsfri.
 • Tillgången till avsnittet om beslut att senarelägga ansökningar om registrering i företagsregistret är kostnadsfri.
 • Tillgången till viss offentlig information (årsredovisning, frivilliga likvidationsförfaranden, lagstadgade likvidationsförfaranden osv.) är kostnadsfri.
 • Webbplatsen https://www.onrc.ro/index.php/en/ tillgänglig dygnet runt utan kostnad.
 • En del av tjänsterna på Nationella bolagsverkets portal är kostnadsfria, i enlighet med gälande lagstiftning.
 • För att nå tjänsterna via portalen om Nationella bolagsverkets onlinetjänster måste du först registrera dig.

Hur man söker i det rumänska företagsregistret

Du kan kostnadsfritt söka uppgifter på Recom on-line genom att ange följande sökkriterier:

 • Företagsnamn.
 • Registreringsnummer i företagsregistret.
 • Unik registreringskod.
 • Distrikt där huvudkontoret finns.

Intresserade personer kan få kostnadsfri allmän information om följande:

 • Företagsnamn.
 • Stad och distrikt där företagets huvudkontor finns.
 • Registreringsnummer i företagsregistret (tilldelas av ett datoriserat företagsregister).
 • Unikt registreringsnummer (tilldelas av ministeriet för offentliga finanser).
 • Företagets ställning.
 • Byte av säte.
 • Utbyte eller återkallelse av registreringsintyg.
 • Tecknat kapital under den lagliga nivån.
 • Upplösning.
 • Konkurs.
 • Huruvida årlig balansräkning saknas i handelsregistret.
 • Datum för den senaste registreringen i handelsregistret.

Det rumänska företagsregistrets historia

Företagsregistret inrättades 1990 genom lag nr 26/1990 om företagsregister.

En särskild portal med nya onlinetjänster för företagen och andra intresserade lanserades under andra halvåret 2011.

Nationella bolagsverket har följande mål:

 • Att informera det allmänna näringslivet, offentliga institutioner och massmedierna om verksamheter i företagsregistret.
 • Att minska den tid det tar att få tag i information.
 • Att minska överbelastningen vid registerkanslien.
 • Att minska den tid det tar att lämna in registreringshandlingar till företagsregistret.
 • Att förenkla de förfaranden som tillämpas för att registrera aktörer, lämna finansiell information och begära information och dokument.
 • Att i realtid informera sökande på Internet om status på ansökningar som lämnats in till företagsregistrets kansli.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Det rumänska företagsregistret har inrättats och fungerar i enlighet med lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse. Tillstånd att inrätta enheter som måste införas i företagsregistret, och som avser deras verksamhet och registrering i företagsregistret, samt registrering av eventuella ändringar av de grundläggande handlingarna, eller annat som uttryckligen anges, utfärdas i enlighet med lag nr 26/1990, regeringens undantagsförordning nr 116/2009, lag nr 359/2004 samt genomförandebestämmelserna för förande av företagsregister, registrering av verksamhet och tillhandahållande av information. De specifika aspekterna av varje typ av verksamhet som omfattas av registreringsskyldighet regleras av särskilda rättsakter. De viktigaste av dessa är lag nr 31/1990, lag nr 1/2005, lag nr 566/2004, regeringens undantagsförordning nr 44/2008 och lag nr 161/2003.

Följande bestämmelser i den nationella lagstiftningen fastställer att tredje parter kan förlita sig på informationen och handlingarna i företagsregistret, i enlighet med artikel 3a i direktiv 2009/101/EG, som infördes genom ändringsdirektiv 2012/17/EU.

 1. Enligt artikel 1.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse, ska ”följande fysiska eller juridiska personer, innan en ekonomisk verksamhet inleds, ansöka om att registreras eller införas i företagsregistret: enmanföretag, enskilda företag och familjeföretag, företag, statliga företag, offentliga bolag, ekonomiska intressegrupper, kooperativa företag, kooperativa föreningar, europeiska företag, europeiska kooperativa företag och europeiska ekonomiska intressegrupper med huvudkontor i Rumänien, samt andra fysiska eller juridiska personer som föreskrivs av lagen.

  I artikel 1.2 i ovannämnda lag anges dessutom att ”vid utövandet av sin verksamhet eller då denna upphört är de fysiska och juridiska personer som nämns i punkt 1 skyldiga att ansöka om införande i samma register av uppgifter som rör handlingar och akter som enligt lagen ska registreras”.
 1. Tillhandahållande av information som förts in i företagsregistret och utfärdande av kopior av därmed sammanhängande handlingar ska ske i enlighet med artikel 4 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse:

(1) Företagsregistret är tillgängligt för allmänheten.

(2) Bolagsverket är skyldigt att tillhandahålla bestyrkta kopior av uppgifterna i registret och de inlämnade handlingarna, information om uppgifterna i företagsregistret och intyg som bekräftar huruvida en viss handling eller akt har registrerats. Den person som ansöker om att få tillgång till detta material ska stå för kostnaden.

(3) De handlingar som avses i punkt 2 kan också efterfrågas och utfärdas per post.
(4) På begäran kan de handlingar som nämns i punkt 1 tillhandahållas i elektronisk form och skickas online med en bifogad eller länkad utökad elektronisk signatur.

(5) Avgifterna för tillhandahållande av kopior och/eller information, oavsett vilken leveransmetod som används, får inte överskrida de administrativa kostnaderna för tillhandahållandet.'

Verkställbarhet för handlingar och akter för personer som måste föras in i företagsregistret regleras i artikel 5 i lag nr 26/1990 i företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse:

(1) Registreringen och de registrerade uppgifterna får verkan gentemot tredje man från och med den dag då de förs in i företagsregistret eller offentliggörs i del IV i Rumäniens officiella tidning, eller i en annan publikation, i enlighet med lagen.
(2) Personer som är skyldiga att ansöka om registrering har inte rätt att yrka på att handlingar eller uppgifter som inte har registrerats ska få verkan gentemot tredje man, om de inte kan bevisa att tredje man kände till dessa.

För företag gäller dessutom särskilda bestämmelser i detta avseende, nämligen artiklarna 50–53 i lag nr 31/1990 om företag, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse:

Artikel 50.1 Handlingar eller akter som inte har offentliggjorts i enlighet med lagen kan inte göras gällande gentemot tredje man, om inte företaget kan visa att tredje man kände till dem.

Artikel 50.2 Transaktioner som utförs av ett företag före den sextonde dagen efter det att förundersökningsdomarens rapport offentliggjorts i del IV i Rumäniens officiella tidning (för närvarande fattas beslut om ansökningar av chefen för bolagsverkets filial/en person som utsetts av generaldirektören för det nationella bolagsverket, i enlighet med regeringens undantagsförordning nr 116/2009, i dess ändrade lydelse) ska inte vara verkställbara mot tredje man, om tredje man kan bevisa att det var omöjligt att känna till transaktionerna i fråga.

Artikel 51 Tredje man får dock åberopa handlingar eller akter som inte har offentliggjorts, om inte det faktum att de inte har offentliggjorts upphäver deras verkan.

Artikel 52.1 Vid bristande samstämmighet mellan den text som inlämnats till bolagsverkets filial och den text som offentliggörs i del IV i Rumäniens officiella tidning, eller i pressen, kan företaget inte åberopa den offentliggjorda texten gentemot tredje man. Tredje man kan åberopa den offentliggjorda texten mot företaget, om inte företaget kan bevisa att tredje man kände till den text som inlämnats till bolagsverkets filial (artikel 54 i kapitel IV i avdelning II, ändrad genom artikel I.31 i lag nr 441/2006 den 1 december 2006)

Enligt artikel 12.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse, gäller följande:

(1) Företagsregistret ska bestå av ett register för registrering av juridiska personer som är företag, statliga företag, offentliga bolag, ekonomiska intressegrupper, kooperativa föreningar, europeiska företag, europeiska ekonomiska intressegrupper eller andra juridiska personer som uttryckligen anges av lagen med huvudkontor eller sekundära kontor i Rumänien, ett register för registrering av juridiska personer som är kooperativa företag eller europeiska kooperativa företag med huvudkontor eller sekundära kontor i Rumänien, och ett register för registrering av enmansföretag, enskilda företag och familjeföretag med huvudkontor eller sekundära kontor i Rumänien. Dessa register ska föras med hjälp av ett datasystem (artikel 12.1 i kapitel II, ändrad genom artikel I.5 i lag nr 152/2015 av den 16 juli 2015).

3.      Enligt artikel 6.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse, jämförd med artikel 1 i regeringens undantagsförordning nr 116/2009 om införande av vissa åtgärder i samband med registrering i företagsregistret, godkänd med ändringar genom lag nr 84/2010, gäller att ”registrering i företagsregistret görs på grundval av beslut av chefen för bolagsverkets filial/en person utsedd av generaldirektören för det nationella bolagsverket eller, i tillämpliga fall, ett slutligt domstolsavgörande, om inget annat anges i lag”.


Enligt artikel 26.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse, gäller att ”dagen för registrering i företagsregistret är den dag då uppgiften faktiskt förs in i registret”.


Enligt artikel 26.2 i ovannämnda rättsakt, jämförd med regeringens undantagsförordning nr 116/2009, gäller dessutom att ”införandet av uppgifter i företagsregistret ska ske inom 24 timmar från den dag då chefen för bolagsverkets filial/den person som utses av generaldirektören för det nationella bolagsverket fattar sitt beslut, och när det gäller registrering av aktörer inom 24 timmar från dagen för beslutet som bemyndigar registreringen”.


Enligt artikel 51.2 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse, gäller att ”uppgifter ska föras in i företagsregistret i elektronisk form, såväl vid företagsregistrets filialer vid tribunalerna som i det centrala dataregistret”.


Mer information finns här.

Länkar

Det rumänska företagsregistrets officiella webbplats

Portalen om det rumänska nationella bolagsverkets onlinetjänster

Sammanhängande dokument

Lag nr 26/2012 PDF (669 Kb) ro

Undantagsförordning nr 116/2009 PDF (255 Kb) ro

Genomförandebestämmelser av den 10 oktober 2008 om förande av företagsregister  PDF (1034 Kb) ro

Lag nr 359/2004 PDF (527 Kb) ro

Senaste uppdatering: 31/10/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats