Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Nederländerna

Här följer en överblick över det nederländska företagsregistret.

Innehåll inlagt av
Nederländerna
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller företagsregistret?

Det nederländska företagsregistret ägs och administreras av den nederländska handelskammaren (Kamer van Koophandel), som har godkänts av staten genom lagen om företagsregister.

Registret ger överblick över all (rättsligt) relevant information om alla relevanta företag och juridiska personer i Nederländerna. Alla företag och juridiska personer är registrerade här. Det rör sig om:

 • Aktiebolag
 • Enmansföretag
 • Associationer
 • Stiftelser
 • Vissa yrkeskategorier (till exempel jurister, läkare och konstnärer)
 • Andelsföreningar för lägenheter
 • Kyrkor
 • Förvaltningar

Antalet registrerade uppgifter varierar med organisationens juridiska form. De viktigaste registrerade uppgifterna är:

 • (Lagenligt registrerat) namn
 • Andra firmanamn
 • Säte
 • Adresser
 • Aktiekapital
 • Styrelseledamöter
 • Personer med fullmakt
 • Filialer
 • Kontaktuppgifter
 • Verksamhet (klassificerat enligt NACE).

Registret innehåller ungefär 2,5 miljoner företag och juridiska personer.

Enligt nederländsk lagstiftning är uppgifterna i registret giltiga (och bindande för tredje part), om inget annat anges. Ansvaret för att registrera bolaget (och eventuella förändringar) ligger på organisationerna. Varje förändring måste registreras inom en vecka.

I Nederländerna sker inte registreringen automatiskt när man bildar ett bolag. I juridisk mening kan ett bolag finnas i Nederländerna utan att vara registrerat. Trots att det är olagligt att ha ett oregistrerat bolag existerar ändå detta bolag och kan agera som sådant (tvärtemot de regler som gäller i till exempel Storbritannien).

Nederländska bolag med begränsat och obegränsat ansvar måste också lämna in sitt årsbokslut till företagsregistret. Detta berör ungefär 900 000 företag. Majoriteten behöver endast lämna in sin balansräkning, medan större företag (ungefär 20 000) även måste lämna in sin resultaträkning.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Grunduppgifterna i det nederländska företagsregistret är kostnadsfritt tillgängliga via Internet, men för vissa tjänster (till exempel officiella utdrag) tas en avgift ut.

Registrerade organisationer betalar endast en engångsavgift för att hamna i registret. Någon årsavgift behöver inte betalas, och inte heller heller ändringar är avgiftsbelagda.

Hur tillförlitliga är dokumenten i registret?

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/17/EG av den 13 juni 2012 om ändring av rådets direktiv 89/666/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG och 2009/101/EG avser sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagarregister. Här föreskrivs att en central europeisk plattform ska inrättas. Systemet med sammankopplade register består därefter av denna plattform, medlemsstaternas register och en portal som fungerar som europeisk elektronisk ingångspunkt.

I direktivet föreskivs två tidsfrister för ikraftträdandet. Medlemsstaterna måste senast den 7 juli 2014 ha uppfyllt direktivets bestämmelser, dock med undantag för några artiklar. Dessa artiklar måste införlivas senast två år det att Europeiska kommissionen har antagit genomförandeakterna.

Det nederländska regelverket uppfyller redan de krav som fastställs i denna artikel. Inga ytterligare ändringar krävs av 2007 års lag om handelsregistret eller av sekundärlagstiftning som bygger på direktivet för att uppfylla dessa tidsfrister. Ett meddelande om detta kungjordes i Staatscourant den 4 juli 2014.

Hur man söker i företagsregistret

Man kan söka i nederländska företagsregistret på:

 • (Del av) bolagsnamn.
 • Officiellt företagsregisternummer.
 • Address och
 • postnummer.

Företagsregistrets historia

Här finns information om det nuvarande registret ända sedan det grundades (1920). Uppgifter om äldre bolag är också tillgängliga.

Länkar

Europeiska företagsregistret, Handelskammaren

Senaste uppdatering: 07/10/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats