Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Luxemburg

Det här avsnittet informerar om möjligheterna att använda företagsregistret (RCS) i Luxemburg.

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Vad innehåller företagsregistret i Luxemburg?

Företagsregistret (Le Registre de Commerce et des Sociétés, RCS) är en officiell förteckning över samtliga fysiska och juridiska personer som bedriver affärsverksamhet samt övriga enheter som omfattas av den ändrade lagen av den 19 december 2002.

Justitieministeriet ansvarar för registret som förvaltas av en ekonomisk intressegruppering, GIE RCSL, som består av staten, handelskammaren och hantverksföreningen.

Syftet med RCS är att

 • genom en permanent förteckning kunna identifiera personer som enligt lag ska registreras eller skrivas in
 • göra transaktioner säkrare
 • informera tredje parter

Två typer av uppgifter registreras i RCS :

 • identitetsuppgifter och juridiska uppgifter som bolagsnamn eller firma, bolagets verksamhet, aktiekapital, styrelsens sammansättning, revisorer, teckningsrätter och andra liknande uppgifter
 • årsredovisningar.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

Öppettider

Centre administratif Pierre Werner Bâtiment F
13, rue Erasme
Luxembourg - Kirchberg

Tfn: (+352) 26 428-1

Faxnummer: (+352) 26 42 85 55

E-post: helpdesk@rcsl.lu

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg

Måndag–fredag kl. 9–12 och kl. 13.30–16

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Det kostar inget att ta del av uppgifterna i RCS:s lokaler.

Viss grundläggande information är tillgänglig kostnadsfritt på webbplatsen för Företagsregistret (RCS):

 • RCS-nummer
 • datum för registrering
 • bolagsnamn
 • juridisk form
 • huvudkontorets adress
 • förteckning över handlingar som inlämnats sedan 2006

Mot en avgift kan dessutom följande erhållas:

 • Utdrag med uppdaterad sammanfattning av de uppgifter som en registrerad person ska lämna till registret.
 • Digital kopia av handlingar som lämnats till RCS.

En prislista finns på internet under rubriken informations générales-Tarifs.

Hur man söker i företagsregistret

Man kan söka via webbplatsen för Företagsregistret (RCS) med hjälp av

 • namnet (eller en del av namnet) eller
 • den registrerade personens registreringsnummer.

Webbplatsens sökmotor visar då en förteckning över namn som motsvarar sökningen.

Om man klickar på ett av de namn som visas får man följande information kostnadsfritt:

 • RCS-nummer
 • datum för registrering
 • bolagsnamn
 • juridisk form
 • huvudkontorets adress
 • förteckning över handlingar som inlämnats sedan 2006

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Enligt artikel 9.4 i bolagslagen av den 10 augusti 1915 har handlingar eller utdrag av handlingar rättsverkan gentemot tredje part först från och med den dag som de offentliggörs i avsnittet över företag och föreningar (Recueil des sociétés et associations) i Luxemburgs officiella tidning (Mémorial), om inte företaget bevisar att dessa tredje parter kände till dem tidigare. Däremot kan tredje parter göra gällande handlingar eller utdrag av handlingar som ännu inte offentliggjorts.

När det gäller åtgärder som vidtas före den sextonde dagen efter offentliggörandet får dessa handlingar eller utdrag av handlingar inte rättsverkan mot tredje parter som kan bevisa att det varit omöjligt att känna till handlingarna eller utdragen.

Om den text som lämnats in för att offentliggöras och den text som offentliggörs i den officiella tidningen inte överensstämmer, har den sistnämnda inte rättsverkan mot tredje parter. Tredje parter kan emellertid göra en sådan text gällande om inte företaget bevisar att de kände till den text som lämnats in för att offentliggöras.

Företagsregistrets historia i Luxemburg

Företagsregistret har funnits sedan 1909.

År 2003 tog justitieministeriet över ansvaret men registret sköts av en ekonomisk intressegruppering, GIE RCSL. Sedan dess har registret datoriserats i sin helhet.

Handlingar som lämnats till RCS efter den 1 januari 2006 registreras alltid digitalt och finns tillgängliga på webbplatsen.

De handlingar som lämnats in sedan RCS inrättades 1909 har digitaliserats och är också tillgängliga för allmänheten.

Hela RCS är digitalt sökbart.

Länk

Företagsregistret (Registre de Commerce et des Sociétés, RCS)

Senaste uppdatering: 17/06/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats