Företagsregister i EU-länderna

Lettland

Här hittar du en översikt över företagsregistret i Lettland.

Innehåll inlagt av
Lettland

Vad innehåller Lettlands företagsregister?

Lettlands företagsregister (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) är en myndighet som registrerar företag, företagsfilialer och företagssäten samt förändringar i företags stiftelseurkunder, men även utför annan verksamhet som anges i lag. Företagsregistret registrerar även massmedier, föreningar, stiftelser, företagsinteckningar, kontrollerande intressen, offentlig-privata partnerskapsavtal, avtal om makars egendomsförhållanden, politiska partier, skiljeorgan, fackföreningar, religiösa organisationer, religiösa institutioner och insolvensförfaranden.

Måste jag betala för att anlita registret?

Ja, det finns inget avgiftsfritt företagsregister i Lettland.

Genom att använda sökfunktionerna på företagsregistrets webbplats kan du dock kostnadsfritt få tillgång till följande grundläggande information om registrerade juridiska personer:

 • Typ av juridisk person.
 • Säte.
 • Nytt eller befintligt namn eller firma och tidigare registrerat eller historiskt namn eller firma.
 • Registreringsnummer.
 • (Eventuell) registreringskod för det gemensamma eurobetalningsområdet.
 • Registreringsdatum.
 • Datum för avförande av den juridiska personen ur registret (eller datum för omorganisationen, om en sådan är orsak till avförandet ur registret).
 • Tidsfrist för registrering av religiösa organisationer som omfattas av krav på omregistrering.

Företagsregistret ger kostandsfri tillgång till följande information om alla registrerade företag (öppna data):

 • Registreringsnummer.
 • Företagets namn eller firma.
 • Företagsform.
 • Register i vilket företaget är upptaget.
 • Registreringsdatum.
 • Uppgifter om den juridiska personens eventuella avförande ur registret eller omorganisation.
 • Datum för avförande av den juridiska personen ur registret (eller datum för omorganisationen, om en sådan är orsak till avförandet ur registret).
 • Säte.

Denna information tillhandahålls i .csv, .txt eller .xlsx-format och finns tillgänglig här. Användare kan välja format efter vad uppgifterna ska användas till.

Alla uppgifter i registret offentliggörs elektronisktwebbplatsen för Lettlands officiella tidning Latvijas Vēstnesis. Samma förfarande tillämpas för offentliggörandet av handlingar som ges in separat. Uppgifterna kan åberopas gentemot tredjepart först sedan de offentliggjorts i den officiella tidningen, såvida inte tredjeparten kände till uppgifterna i fråga redan före offentliggörandet. Å andra sidan gäller att om en tredjepart kan visa att vederbörande inte kände till och inte heller kunde ha känt till uppgifter som har offentliggjorts, kan dessa uppgifter inte åberopas till stöd för rättshandlingar som vidtagits inom 15 dagar från offentliggörandet.

Om information i företagsregistret registreras eller offentliggörs på ett felaktigt sätt kan en tredjepart i god tro förlita sig på den offentliggjorda informationen även om den inte överensstämmer med uppgifterna i företagsregistret eller de verkliga förhållandena. En tredjepart kan dock inte förlita sig på felaktigt offentliggjord information om vederbörande var medveten om felet.

Hur kan man begära information ur Lettlands företagsregister?

I företagsregistret finns information om alla registrerade juridiska personer och relevanta handlingar.

Information kan erhållas efter att en avgift har betalats och en ifylld blankett för begäran om information har lämnats in personligen, sänts per post eller elektroniskt med en säker elektronisk signatur och digital tidsstämpel (i det senare fallet översänds den begärda informationen på samma sätt). Begäran måste inbegripa uppgifter om att avgiften till företagsregistret har betalats (en handling som styrker betalning, en kopia av en sådan handling eller ett utdrag som visar relevant online-transaktion). När du begär information var vänlig ange hur du helst vill erhålla den (personligen, per post eller elektroniskt). Det är också möjligt att begära uppgifter online via webbportalen https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep120/apraksts.

Uppgifter om avgiftsbeloppen hittar du här.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Alla uppgifter i registret offentliggörs i Lettlands officiella tidning Latvijas Vēstnesis, även elektroniskt på den officiella tidningens webbplats: www.vestnesis.lv. Samma förfarande tillämpas för offentliggörandet av handlingar som ges in separat.

Uppgifterna kan åberopas gentemot tredjepart först sedan de offentliggjorts i den officiella tidningen, såvida inte tredjeparten kände till uppgifterna i fråga redan före offentliggörandet. Å andra sidan gäller att om en tredjepart kan visa att vederbörande inte kände till och inte heller kunde ha känt till uppgifter som har offentliggjorts, kan dessa uppgifter inte åberopas till stöd för rättshandlingar som vidtagits inom 15 dagar från offentliggörandet.

Om information i företagsregistret registreras eller offentliggörs på ett felaktigt sätt kan en tredjepart i god tro förlita sig på den offentliggjorda informationen även om den inte överensstämmer med uppgifterna i företagsregistret eller de verkliga förhållandena. En tredjepart kan dock inte förlita sig på felaktigt offentliggjord information om vederbörande var medveten om felet.

Se närmare i artikel 12 i handelslagen (Komerclikums) (en översättning till engelska finns tillgänglig på portalen).

Hur kontaktar jag Lettlands företagsregister?

Kontaktuppgifter:

Register of Enterprises of the Republic of Latvia
Pērses iela 2, Riga, Latvia, LV 1011
Telefonnummer för information: 67031703 (observera att ingen juridisk rådgivning kan erbjudas)
Fax: 67031793
E-post: info@ur.gov.lv

Uppgifter om öppettider hittar du här.

Det lettiska företagsregistrets historia

Lettlands företagsregister inrättades den 1 december 1990.

Länkar

Lettlands företagsregister

Europeiska företagsregistret (via Lursoft)

Senaste uppdatering: 16/02/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats