Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller företagsregistret i Grekland?

I Grekland kallas företagsregistret det allmänna elektroniska handelsregistret (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.ΜΗ., GEMI). Det regleras av lag nr 3419/2005 (Greklands officiella tidning, serie I, nr 297/06-12-2005). I registret finns alla offentligt tillgängliga uppgifter och dokument rörande företag. Registrets webbplats fungerar som ”officiell tidning” för offentliggörande av information rörande företag. De personer eller sammanslutningar av personer som anges i artikel 1(1) i lag nr 3419/2005 måste föras upp i registret.

På webbplatsen kan du söka efter information om följande företagstyper:

a. Fysiska personer som driver näringsverksamhet och som har ett företag eller en inrättning eller som handlar genom ett huvudsakligt eller sekundärt verksamhetsställe i Grekland.

b. Sammaslutningar av enskilda som bedriver näringsverksamhet genom ett huvudsakligt eller sekundärt verksamhetsställe i Grekland, och alla kommersiella företag, förutsatt att de inrättades enligt grekisk rätt – handels- och kommanditbolag, kooperativ som omfattas av civilrättslig lagstiftning (inkluderar ömsesidiga försäkringsbolag och kreditföreningar), och privata och offentliga aktiebolag – och enskilda med anmälningsskyldighet enligt artikel 39 i presidentdekretet av den 27.11/14.12.1926.

c. Europeiska ekonomiska intressegrupper i enlighet med förordning 2137/1985/EEG (EGT L199, rättelse L 247) som har sitt säte i Grekland.

d. Europeiska företag i enlighet med förordning 2157/2001/EG (OJ L 294) som har sitt säte i Grekland.

e. Europeiska kooperativa föreningar i enlighet med 1435/2003/EG (EUT L 207) som har sitt säte i Grekland.

f. Parter inom de ovannämnda kategorier som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller sitt säte i Grekland måste också registrera eventuella filialer som de har i Grekland.

g. Utländska företag av den typ som anges i artikel 1 i direktiv 68/151/EEG (EGT L 65), i dess ändrade lydelse enligt artikel 1 i direktiv 2003/58/EG (EUT L 221) vilka har sitt säte i en annan EU-medlemsstat måste registrera eventuella filialer eller kontor som de har i Grekland.

h. Utländska företag som är baserade i ett icke EU-land vilka hare en rättslig form som liknar ett av de utländska företag som anges i punkt g ovan måste registrera eventuella filialer eller kontor som de har i Grekland.

i. Andra fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av personer som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller sitt säte utomlands och som inte kan hänföras till g och h måste registrera eventuella filialer eller kontor genom vilka de bedriver handel i Grekland.

j. Samriskföretag.

k. Företag av civilrättslig lagstiftning omfattade företag som anges i artikel 784 i civillagen.

l. Fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av personer som bedriver eller avser att bedriva en ekonomisk verksamhet eller yrkesverksamhet utan att därigenom bli näringsidkare.

Vilka handlingar och uppgifter registreras i det grekiska företagsregistret?

Registreringen av ett registreringsskyldigt företag måste inbegripa följande uppgifter:

a. Företagets, filialens eller kontorets registreringsnummer.

b. Det registreringskontor eller den registreringsavdelning som gjorde den ursprungliga eller den påföljande registreringen och den ansvariga tjänstemannens fullständiga namn.

c. Registreringsansökans referensnummer och registreringskod.

d. Om det enligt gällande lagstiftning krävs handlares licens, yrkesbehörighet eller tillstånd för etablering och drift för att inrätta en näringsverksamhet eller börja bedriva handel: uppgifter om det beslut som fattats av den myndighet eller avdelning som var behörig att bevilja detta.

e. Domstolsavgöranden varigenom ett företag förklaras insolvent eller försätts i ackord eller något annat kollektivt förfarande för att uppfylla borgenärernas krav. Registreringen inbegriper även företagslikvidatorernas, förvaltarnas etc. fullständiga namn liksom uppgift om föräldrarnas fullständiga namn, id-kort- och passnummer, födelseplats och födelsedatum, medborgarskap och hemadress.

f. Details of court decisions terminating, suspending or annulling the legal situations referred to in point (e) above.

g. Information that has to be published in accordance with insolvency law.

h. Uppgifter om pågående insolvensförfaranden eller medling eller andra kollektiva förfaranden.

i. Antal filialer eller kontor som företaget har i Grekland samt adress och registreringsnummer för vart och ett av dessa.

j. Antal filialer eller kontor som företaget har utomlands samt adress och andra uppgifter rörande dessa.

I. Följande uppgifter registreras och offentliggörs med avseende på företag som är baserade i Grekland:

a) Stiftelseurkund eller stadgar.

b) Ändringar av stiftelseurkund eller stadgar, inbegripet eventuella förlängningar av företagets varaktighet, samt eventuella senare ändringar av stiftelseurkunden eller stadgarna, med fullständig text efter ändringar fram till den berörda tidpunkten.

c) Uppgifter om utnämning och entledigande av samt personuppgifter om personer som i egenskap av lagstadgat företagsorgan eller medlemmar av ett sådant organ:

aa) är bemyndigade att företräda företaget gentemot tredje man; om det är fråga om flera personer ska det anges om dessa kan handla självständigt eller om de agerar gemensamt,

bb) kan företräda företaget inför domstol,

cc) deltar i ledningen, övervakningen eller kontrollen av företaget,

d) åtminstone en gång årligen, storleken på det tecknade kapitalet, om stiftelseurkunden eller stadgarna omnämner ett auktoriserat kapital, såvida inte en ökning av det tecknade kapitalet nödvändiggör en ändring av stadgarna,

e) de räkenskapshandlingar för varje år som ska offentliggöras i enlighet med rådets direktiv 78/660/EEG (EGT L 222, 14.8.1978), 83/349/EEG (EGT L 193, 18.7.1983), 86/635/EEG (EGT L 372, 31.12.1986) och 91/674/EEG (EGT L 374, 31.12.1991);

f) eventuellt byte av säte,

g) företaget likvidation,

h) eventuella domstolsavgöranden varigenom företaget föreklaras ogiltigt,

i) utnämning av likvidatorer samt dessas personuppgifter,

j) avslutande av likvidation och avförande ur registret.

II. Följande uppgifter registreras och offentliggörs om utländska företag som avses i artikel 1 i direktiv 68/151/EEG (EGT L 65), i dess ändrade lydelse enligt artikel 1 i direktiv 2003/58/EG (EGT L 221), och som har sitt säte i en EU-medlemsstat:

a) Filialens adress.

b) Filialens verksamhet.

c) Företagsregistret i den medlemsstat där företagets akt finns och företagets registreringsnummer i det registret.

d) Företagets namn och form, och filialens namn, om det inte är samma som företagets.

e) Utnämning och entledigande av samt personuppgifter om de personer som är bemyndigade att företräda företaget gentemot tredje man och inför domstol

aa) om de anses vara ett lagstadgat företagsorgan eller medlemmar av ett sådant organ, i enlighet med artikel 2.1 i direktiv 2009/101/EG (EUT L 258, 1.10.2009),

bb) i egenskap av företagets ständiga företrädare med avseende på filialens verksamhet, med angivande av omfattningen av deras befogenheter.

f) Likvidation av företaget, utnämning av och personuppgifter om likvidatorerna, likvidatorernas befogenheter samt slutförandet av likvidationen, inklusive en hänvisning till medlemsstatens register, insolvensförfaranden, ackord, offentligt ackord eller eventuella liknande förfaranden som företaget är föremål för.

g) Företaget räkenskaper, såsom dessa upprättats, granskats och redovistats i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat i vilket företaget är hemmahörande i enlighet med direktiv 78/660/EEG (EGT L 222, 14.8.1978), 83/349/EEG (EGT L 193, 18.7.1983) oh 84/253/EEG (EGT L 126/20, 12.5/1984)

h) Stängning av filialen.

Hur söker man i det grekiska företagsregistret?

Du kan söka efter offentliggjord företagsinformation på webbplatsen för det allmänna elektroniska handelsregistret med hjälp av endast en av följande uppgifter rörande företaget:

  1. Skatteidentifieringsnummer (Α.Φ.Μ.).
  2. Registreringsnummer (Γ.Ε.ΜΗ.).
  3. Företagsnamn.
  4. Förkortning av företagsnamnet.

Är tillgången till det grekiska företagsregistret gratis?

Var och en har tillgång till uppgifterna om ett företag i registret utan kostnad. Var och en kan också ladda ner, skriva ut handlingar, uppgifter eller meddelanden som lagts ut på registrets webbplats, antingen av registret eller av de registreringsskyldiga. Den som vill erhålla officiella (autentiska) intyg eller kopior av handlingar eller uppgifter som registrerats i ett företags akt i registret kan anmäla sig gratis på registrets öppenhetsavdelning.

Officiella intyg eller kopior av handlingar och uppgifter utställs mot en avgift som betalas via den relevanta online-applikationen. Intyg eller kopior av de relevanta handlingarna eller uppgifterna kan levereras på två sätt: digital via registrets applikation för kommunikation med allmänheten eller per post till den berörda adressaten, oavsett var i världen.

Hur kontrolleras autenticiteten av de officiella intyg eller kopior som utfärdas av det grekiska företagsregistret?

Kontrollen utförs via det allmänna elektroniska företagsregistret.

För att erhålla handlingarna ska den berörda personen ange intygets eller kopians referensnummer och den avdelning som utfärdade handlingen.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Handlingarna i företagens akter är tillförlitliga, eftersom registret är den enda tillgängliga plattformen för offentliggörande av företagsrelaterad information och fungerar som ”utsedd nationell tidning”, avsedd för offentliggörandet av obligatoriska handlingar och uppgifter i den mening som avses i artikel 3.5 i direktiv 2009/101/EG. Det allmänna elektroniska företagsregistret är kopplat till registren i övriga medlemsstater (nationella register) genom en uppsättning IT-verktyg (”den centrala europeiska plattformen”) inom ramen för systemet för sammankoppling av register enligt direktiv 2012/17/EU. Registrering av handlingar och uppgifter i det allmänna elektroniska företagsregistret äger rum efter en kontroll som utförs av registrets personal. Kontrollen rör huruvida handlingarna och uppgifterna är lagliga, korrekta, otvetydiga och fullständiga och huruvida alla relevanta avgifter som lagen föreskriver har betalats. Förtutsett att denna kontroll inte avslöjar något som kan hindra registrering kommer den ansvariga avdelningen att föra in de berörda uppgifterna om företaget i registret. Om ansökan, de bifogade handlingarna eller andra underlag inte uppfyller lagens krav eller är inkorrekta eller ofullständiga kommer den ansvariga avdelningen att kontakta den berörda personen, per post eller per fax eller e-post, för att få till stånd nödvändiga förtydliganden, rättelser eller kompletteringar av ansökan, styrkande handlingar eller bifogade dokument inom en frist på fem arbetsdagar. Denna tidsfrist kan förlängas upp till en månad om det är motiverat med hänsyn till omständigheterna och typen av uppgifter som ska registreras. En frist av denna typ innebär förlängning av varje annan laglig tidsfrist för registreringa av information. Om inget svar inkommer inom femdagarsfristen eller eventuella beviljade förlängningar, eller om den berörda personen lämnar uppgifter som inte anses uppfylla lagens krav eller som är inkorrekta eller ofullständiga, kommer ansökan om registrering att avslås genom ett motiverat beslut från den ansvariga avdelningen. Eventuella betalda registreringsavgifter återbetalas inte. För handelsbolag och kommanditbolag, offentliga och privata aktiebolag, kooperativ som regleras av civilrättsliga regler, europeiska ekonomiska intressegrupperingar som anges i förordning 2137/1985/EEG (OJ L199, korrigendum 247) vilka är baserade i Grekland, Europabolag som anges i förordning 2157/2001/EG (EGT L 294) vilka är baserade i Grekland, europeiska kooperativa föreningar som anges i förordning1435/2003/EG (EUT L 207) vilka är baserade i Grekland samt sådana av civilrättslig lagstiftning omfattade bolag som anges i artikel 784 i civillagen, kommer registrering av omständigheter, förklaringar, handlingar och annan information i det allmänna elektroniska företagsregistret att ge följande verkningar:

a. Juridiska personer inom ovannämnda kategorier som är under upprättande erhåller ställning som juridisk person.

b. Konvertering (med förbehåll för de särskilda bestämmelser som rör konvertering av bolag) till aktiebolag, familjebolag, kooperativ som omfattas av civilrättslig lagstiftning, europeiska ekonomiska intressegruppering, Europabolag eller europeiska kooperativa föreningar.

c. Ändring av stiftelseurkund eller stadgar.

d. Fusion eller uppdelning, som ska ske efter registrering och innan det bolag som upplöses genom fusionen eller uppdelningen avförs ur registret.

e. Likvidation efter beslut av delägarna eller efter utfärdande av relevant förvaltningsakt.

f. Återupptagande.

Enligt uttryckliga bestämmelser i punkt 4 i lag nr 3419/2005 antas relevanta uppgifter i registret att vara lagliga och korrekta.

Finns det något särskilt jag behöver veta om det grekiska företagsregistret?

Webbplatsen för det allmänna elektroniska företagsregistret fungerar som ”utsedd nationell tidning”, avsedd för offentliggörandet av obligatoriska handlingar och uppgifter i den mening som avses i artikel 3.5 i direktiv 2009/101/EG. av den 16 september 2009 (EUT L 258). På webbplatsen offentliggörs den allmänna förteckningen över företagsnamn, verksamhetsbeskrivning och all annan information som behövs i samband med allmänhetens användning av registret. Var och en har kostnadsfri tillgång till registret och rätt att konsultera, ladda ner och skriva ut eller på annat sätt reproducera handlingar, uppgifter eller meddelanden som offentliggjorts på registrets hemsida av registret eller en registreringsskyldig.

Som ett led i systemet för sammankoppling av register har det allmänna elektroniska registret till uppgift att: a) kommunicera per e-post med andra nationella register och aa) ta emot information om uppgifter som förvaras i andra nationella register avseende företag som har sitt säte i en medlemsstat och filialer i en annan EU-medlemsstat och bb) tillhandahåller information om de uppgifter som avses i artikel 6.2a och 6.2b i lag nr 3419/2005 om företag som har sitt säte eller sin filial i Grekland enligt led g i punkt 1 i den lagen och b) svara på frågor från enskilda som ställs till den enda europeiska elektroniska kontaktpunkten för systemet för sammankoppling av register (portalen) beträffande informationen under punkt a bb.

Avdelningen för företag och företagsregister i generaldirektoratet för marknader (generalsekretariatet för handel och konsumentskydd) har till uppgift att svara på frågor som ställs via den europeiska elektroniska portalen avseende de dokument och uppgifter som avses i artikel 6.2a och 6.2b i lag nr 3419/2005 för företag vars aktier handlas på Atens börs, banker och bankfilialer i EU:s medlemsstater och tredjeländer, försäkringsaktiebolag och filialer till försäkringsbolag i EU:s medlemsstater och tredjeländer, investmentbolag, företag för förvaltning av värdepapper för fastigheter, investeringsbolag för fastigheter, företag för förvaltning av tillgångar och skulder, investmentbolag och idrottsbolag (fotboll och basket).

Dessutom är avdelningen för företagsregister verksam för alla Greklands handelskamrar och har bland annat till uppgift att via den europeiskaelektroniska portalen svara på frågor om de dokument och uppgifter som avses i artikel 6.2a och 6.2b i lag nr 3419/2005 beträffande alla rättsliga former av företag utöver vad som anges ovan.

Obs! Uppgifterna ovan är endast en översikt som ska informera berörda parter om kopplingen mellan Greklands företagsregister och andra nationella register i EU:s medlemsstater. Mer utförlig information om de rättsliga ramarna finns på följande webbplats: Allmänna elektroniska handelsregistret.

Länkar

Elektroniskt offentliggörande av allmänna elektroniska handelsregistret

Registrering av allmänheten för tjänster utförda av allmänna elektroniska handelsregistret

Registrering av företag i det allmänna elektroniska handelsregistret

Kontroll av autenticiteten hos tillstånd och deras kopior utfärdade av det allmänna elektroniska handelsregistret

Lagstiftning om det allmänna elektroniska handelsregistret

Cirkulär om elektroniska tjänster som tillhandahålls av det allmänna elektroniska handelsregistret och cirkulär om det allmänna elektroniska handelsregistret

Senaste uppdatering: 03/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.