Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Frankrike

Här får du en överblick över de franska bolagsregistren

Innehåll inlagt av
Frankrike
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vilka bolagsregister finns i Frankrike?

Lokala handels- och bolagsregister förs av justitiesekreterare vid handelsdomstolar och civildomstolar med handelsrättslig inriktning (underrätterna i departementen Bas-Rhin, Haut-Rhin och Moselle samt handelsdomstolarna i de franska utomeuropeiska regionerna och departementen). Uppgifterna i dessa register kontrolleras. Justitiesekreterarna måste kontrollera att uppgifterna uppfyller krav i lagar och förordningar, har stöd i handlingar och bilagor och, när ändring eller strykning begärs, överensstämmer med den tidigare registrerade akten. De kontrollerar även att företagens stiftelseurkund och ändringar av denna följer de bestämmelser i lagar och förordningar som är tillämpliga på dem.

Ett utdrag ur databasen Kbis lämnas ut av justitiesekreterarna och är ett registreringsbevis, en sorts id-handling, för företag som är registrerade i handels- och bolagsregistren. Kbis-utdraget innehåller alla upplysningar som företagen måste lämna och i förekommande fall även anmärkningar från den justitiesekreterare som har ansvar för registret. Kbis-utdraget bevisar företagets rättsliga existens och innehåller kontrollerade uppgifter. Det är den enda handling som visar den (fysiska eller juridiska) registrerade personens identitet och adress, verksamhet, ledningsorgan, administration, förvaltning eller kontroll samt huruvida det inletts kollektivt insolvensförfarande mot denne.   Det är endast den officiella handling som lämnas ut och signeras av domstolens justitiesekreterare som styrker de uppgifter företaget lämnat till handels- och bolagsregistret.

Ett nationellt handels- och bolagsregister förs av den nationella myndigheten för skydd av industriell äganderätt, INPI. I registret samlas handlingar som har samma värde som originalhandlingar från de olika domstolskansliens handels- och bolagsregister.

Registren innehåller uttömmande upplysningar om handlare och företag. De ger tillgång till samtliga anteckningar och handlingar i handels- och bolagsregistren.

Webbplatsen Infogreffe på internet ger central tillgång till upplysningarna i handels- och bolagsregistret. Tjänsten är tillgänglig på franska och engelska.

Genom INPI:s webbplats kan man med hjälp av företagsnamnet eller ett Siren-nummer få en kopia på en handling som lämnats in till det nationella handels- och bolagsregistret eller ett fullständigt utdrag av akten.

Är tillgången till bolagsregistren kostnadsfri?

Den som använder webbplatserna kan kostnadsfritt komma åt vissa uppgifter om de företag som finns i registren, men större delen av informationen i databaserna kan man bara få fram mot avgift.

Mot avgift kan man hos INPI begära ut handlingar eller den fullständiga akten, antingen per post eller via den elektroniska beställningstjänsten på INPI:s webbplats.

Hur man söker i ett bolagsregister i Frankrike

Webbplatsen Infogreffe gör det möjligt att söka företag med hjälp av följande uppgifter:

  • - Namn.
  • - Ledningens och styrelseledamöternas namn.
  • - Stad och departement för företagets huvudkontor, hemvist eller driftställen.
  • - Siren-nummer (motsvarande organisationsnummer).
  • - Registreringsnummer i handels- och bolagsregistret.

Länkar

Registre de Commerce européen (Europeiska handelsregistret)

Infogreffe

INPI

CNGTC

Senaste uppdatering: 13/09/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats