Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Här hittar du information om det estniska företagsregistret och registret över ideella föreningar och stiftelser.

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller det estniska företagsregistret och registret över ideella föreningar och stiftelser?

Företagsregistret och registret över ideella föreningar och stiftelser sköts av registreringsavdelningen vid distriktsdomstolen i Tartu. Registren förs vid domstolarna för garantera registreringsmyndighetens oberoende och juridiska sakkunskap. Registeruppgifterna har ett avgörande bevisvärde och syftar till att garantera rättssäkerhet. En uppgift i företagsregistret förutsätts vara korrekt och kunna göras gällande gentemot tredje man, såvida inte berörd tredje man kände till, eller borde ha känt till, en förekommande oriktighet. En registeruppgift kan inte göras gällande med avseende på transaktioner som genomförs inom femton dagar efter det att uppgiften fördes in, om tredje man kan visa att han inte kände till, eller inte kunde förväntas ha känt till, registreringens innehåll. I sådana fall kan en tredje man i god tro förlita sig på uppgifterna i registret och, till exempel när han ingår ett avtal, utgå ifrån att den som i registret står angiven som ledamot i styrelsen har teckningsrätt för företaget i fråga.

Vissa rättsliga omständigheter måste registreras för att få verkan: till exempel kan en styrelseledamots teckningsrätt vara begränsad enligt stadgarna, eller enligt det avtal som har ingåtts med styrelseledamoten, men endast sådana begränsningar som är inskrivna i registret kan göras gällande gentemot tredje man.

Vissa viktiga omständigheter får verkan direkt när de skrivs in i registret: till exempel får en ökning av företagets aktiekapital verkan från den tidpunkt då ökningen registreras i företagsregistret, och således inte från den dag då beslutet om ökningen fattades eller från den tidpunkt då tillskotten görs. Samma sak gäller för bildande av en juridisk person, ändring av ett företags bolagsordning eller i samband med företagskoncentration, uppdelning av företag och omvandling av företag.

Registren förs elektroniskt.

Registreringsavdelningen vid Tartus distriktsdomstol är registerförande myndighet för företagsregistret. Registret omfattar uppgifter om egenföretagare, företag (publika aktiebolag, privata aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, handelsorganisationer, Europabolag (Societas Europaea), europeiska kooperativa föreningar (Societas Cooperativa Europaea) och europeiska grupperingar för territoriellt samarbete samt filialer till utländska företag med säte i Estland.

Registret över ideella föreningar och stiftelser innehåller uppgifter om ideella föreningar och stiftelser (ideella föreningar omfattar också politiska partier och andra ideella organisationer samt fackföreningar, kyrkor, trosförsamlingar, sammanslutningar av trosförsamlingar och kloster) i Estland. Registret över ideella föreningar och stiftelser omfattar även registret över bostadsföreningar.

För varje registrerad egenföretagare, juridisk person och filial till utländska företag upprättas följande i företagsregistret eller registret över ideella föreningar och stiftelser:

 • Registerkort.
 • Företagsakt (i företagsregistret) eller offentlig akt (för ideella föreningar, stiftelser och bostadsföreningar).
 • Registerakt.

Företagsakterna och de offentliga akterna innehåller handlingar som en juridisk person, en egenföretagare eller en filial till ett utländskt företag har lämnat in till registret enligt lag, till exempel bolagsordning, stadgar och andra handlingar som finns inskrivna i det offentliga registret. Domstolsavgöranden, överklaganden, korrespondens och andra handlingar som inte finns i företagsakterna eller de offentliga akterna finns i registerakten.

Följande uppgifter finns på registerkortet för juridiska personer, egenföretagare eller filialer till utländska företag:

 • Företagsnamn eller namn och registreringskod.
 • Hemvist eller stadgeenligt säte och adress för juridiska personer, egenföretagare och utländska företags filialer.
 • Uppgifter om egenföretagaren och uppgifter om upphörande av personens verksamhet och verksamhetens säsongsmässiga eller tillfälliga art.
 • Uppgifter om personer med ställning som företrädare (styrelseledamöter, komplementärer, kommanditdelägare eller tredje parter med rätt att företräda, konkursförvaltare och likvidatorer) samt bestämmelser om ställning som företrädare och vilka befogenheter som gäller när man företräder den juridiska personen.
 • Uppgifter om befullmäktigade.
 • Juridisk form eller bolagsform.
 • Datum då bolagsordningen antogs.
 • Aktiekapital.
 • Anteckningar om grundandet av ett privat aktiebolag utan tillskott.
 • En anteckning om att andelarna har registrerats i det estniska centralregistret över värdepapper eller en anteckning om vem som för aktieägarregistret.
 • Räkenskapsårets början och slut.
 • Den information om konkurs som krävs enligt lag.
 • Anteckningar om koncentrationer, uppdelning och förändring av företaget och om dess upplösning och avregistrering.
 • Hänvisningar till registreringar som gjorts av registrator enligt lag utan att företaget har begärt det.
 • Uppgifter om förvaringsinstitut för handlingar från ett likviderat företag.
 • Stiftelsens mål.
 • Andra uppgifter som krävs enligt lag.

Ansökningar i registerärenden handläggs genom ett skriftligt förfarande inom ramen för den frivilliga rättsvården. Uppgifter förs in i registret efter en ansökan eller ett domstolsbeslut eller på annan grund som fastslås i lag. Ansökningar om att föra in uppgifter i registret måste antingen vara digitalt undertecknade eller ha formen av en notariatshandling.

Uppgifterna i företagsregistret och registret över ideella föreningar och stiftelser är offentliga. Var och en har rätt att undersöka uppgifterna i registerkortet och handlingar som finns i företagsakter eller offentliga akter och få kopior av dem. Akter i registret får granskas av behöriga statliga myndigheter, av domstolar under rättegångsförfaranden och av andra personer eller enheter med ett berättigat intresse av detta.

Den centrala databasen för företagsregistret och registret över ideella föreningar och stiftelser sköts av centrumet för register och informationssystem. Detta centrum erbjuder också nedanstående tjänster:

E-företagsregistret

E-företagsregistret bygger på databaserna vid registreringsavdelningen vid Tartus distriktsdomstol, och visar uppgifter i realtid om alla juridiska personer, egenföretagare och filialer till utländska företag som är registrerade i Estland. I e-företagsregistret kan du göra följande:

 • Gratis se registerkort, allmänna uppgifter och uppgifter om skatteskulder.
 • Göra sökningar via namn, registreringskod, registrerat säte, verksamhet m.m.
 • Mot avgift se årsredovisningar, bolagsordningar och andra elektroniska företagshandlingar eller offentliga handlingar, personuppgifter och affärsmässiga säkerheter osv. som finns i företagsakter eller offentliga akter.
 • Följa information om företagsförfaranden och uppgiftsändringar i realtid.
 • Gratis kontrollera eventuella näringsförbud för estniska personer eller enheter.
 • Gratis se listor över medlemmar i politiska partier.
 • Se länkar mellan olika företag och personer.

Ytterligare information om e-företagsregistret finns på webbplatsen för centrumet för register och informationssystem.

Ettevõtjaportaal (företagens registreringsportal)

Företagens registreringsportal är en plattform som gör det möjligt för personer och enheter att själva lämna in handlingar till registreringsavdelningarna vid distriktsdomstolarna. Ansökningar om att registrera ett nytt företag, ändra uppgifter, likvidera ett företag eller stryka ett företag ur registret kan lämnas in via portalen. Man kan också upprätta årsredovisningar och lägga in dem via portalen. Estniska, finska, lettiska och belgiska medborgare och estniska e-medborgare kan använda portalen och identifiera sig med hjälp av sina id-kort. Estniska och litauiska medborgare kan logga in via den mobila id-tjänsten. Företagens registreringsportal finns på webbplatsen för centrumet för register och informationssystem.

Europeiska företagsregistret

Det europeiska företagsregistret är ett webbaserat söksystem som ger officiell information om Europabolag. Sökningar kan göras från webbplatsen.

 • Det finns uppgifter från 24 länders företagsregister.
 • Sökningar kan göras både på företags- och personnamn.
 • De tillgängliga uppgifterna varierar mellan länderna.
 • Uppgifterna i registret har olika rättsverkan i olika länder.
 • Sökfunktionen kan användas både av privatpersoner och av företag.
 • Tjänsten är avgiftsbelagd.

Är tillgången till Estlands företagsregister kostnadsfri?

Tillgång till registeruppgifter kan fås på registeravdelningen, online och på notariekontor.

Ingen avgift tas ut för nätsökningar på juridiska personer, egenföretagare och utländska bolags filialer eller på information om domstolsförfaranden. Tillgången till uppgifter på registerkort är också gratis. Ingen avgift tas ut för personer som gör sökningar på sig själva. För alla andra sökningar (inklusive på historiska registreringsuppgifter) tas en avgift ut liksom för tillgång till årsredovisningar, bolagsordningar och andra handlingar. Avgiften betalas direkt via en banköverföring över nätet. Avtalskunder som har rätt att använda utökade sökparametrar betalar via månatlig faktura. Avgifterna för att använda uppgifterna i företagsregistret fastställs i en förordning utfärdad av justitieministern.

En avgift tas ut för att konsultera uppgifter i registret och handlingar i akter vid ett notariekontor. Avgifterna fastställs i lagen om notarieavgifter.

Hur man söker i Estlands företagsregister

Sökningar i företagsregistret och registret över ideella föreningar och stiftelser kan göras via e-företagsregistret på webbplatsen för centrumet för register och informationssystem.

När kan uppgifterna i registret göras gällande med rättslig verkan?

Här beskrivs hur användningen av uppgifter och handlingar i företagsregistret regleras i Estland.

Företagsregistret förs av registreringsavdelningen vid distriktsdomstolen i Tartu. Företagsregistret omfattar uppgifter om egenföretagare, filialer till utländska företag och företag (publika aktiebolag, privata aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, handelsorganisationer, Europabolag (Societas Europaea), europeiska kooperativa föreningar (Societas Cooperativa Europaea) och europeiska grupperingar för territoriellt samarbete. Det elektroniska registret har ett avgörande bevisvärde och syftar till att garantera rättssäkerhet. Företagsregistret förs på estniska.

En uppgift i företagsregistret förutsätts vara korrekt och kunna göras gällande gentemot tredje man, såvida inte berörd tredje man kände till, eller borde ha känt till, en förekommande oriktighet. En registeruppgift kan inte göras gällande med avseende på transaktioner som genomförs inom femton dagar efter det att uppgiften fördes in, om tredje man kan visa att han inte kände till, eller inte kunde förväntas ha känt till, registreringens innehåll. I sådana fall kan en tredje man i god tro förlita sig på uppgifterna i registret och, till exempel när han ingår ett avtal, utgå ifrån att den som i registret står angiven som ledamot i styrelsen har teckningsrätt för företaget i fråga.

Vissa rättsliga omständigheter måste registreras för att få verkan: till exempel kan en styrelseledamots teckningsrätt vara begränsad enligt stadgarna, eller enligt det avtal som har ingåtts med styrelseledamoten, men endast sådana begränsningar som är inskrivna i registret kan göras gällande gentemot tredje man.

Vissa viktiga omständigheter får verkan direkt när de skrivs in i registret: till exempel får en ökning av företagets aktiekapital verkan från den tidpunkt då ökningen registreras i företagsregistret, och således inte från den dag då beslutet om ökningen fattades eller från den tidpunkt då tillskotten görs. Samma sak gäller för bildande av en juridisk person, ändring av ett företags bolagsordning eller i samband med företagskoncentration, uppdelning av företag och omvandling av företag.

För varje registrerad egenföretagare, juridisk person och filial till utländska företag upprättas följande i företagsregistret:

 • Registerkort.
 • Företagsakt.
 • Registerakt.

Företagsakterna innehåller handlingar som ett företag, en egenföretagare eller en filial till ett utländskt företag har lämnat in till registret enligt lag, till exempel bolagsordning, stadgar och andra handlingar som lämnats in till det offentliga registret. Domstolsavgöranden, överklaganden, korrespondens och andra handlingar som inte finns i företagsakterna finns i registerakten.

Handlingar på främmande språk ska lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning till estniska. Den ska vara bestyrkt av en auktoriserad translator eller notarie eller vara en översättning till estniska där en notarie har bestyrkt översättarens namnteckning. Ett företag kan inte förlita sig på en översättning som avviker från originaltexten. Tredje man kan göra gällande en översättning som har lämnats in till registret, såvida inte det berörda företaget kan visa att tredje man var medveten om att översättningen inte var korrekt.

Uppgifterna i företagsregistret är offentliga. Var och en har rätt att undersöka uppgifterna i registerkortet och handlingar som finns i företagsakter och få kopior av dem. Akter i registret får granskas av behöriga statliga myndigheter, av domstolar under rättegångsförfaranden och av andra personer eller enheter med ett berättigat intresse av detta.

Den som vill ta del av handlingar i akten eller begära kopior av dessa kan vända sig till e-företagsregistret eller en notarie.

Det estniska företagsregistrets historia

Uppgifterna i det estniska företagsregistret går tillbaka till den 1 september 1995 och uppdateras regelbundet.

Länkar

Europeiska företagsregistret

Sökning i företagsregistret

Ettevõtjaportaal (företagens registreringsportal)

E-företagsregistret

Registreringsavdelning

Notarier

Senaste uppdatering: 24/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats