Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på danska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Danmark

Här får du en överblick över det danska bolagsregistret

Innehåll inlagt av
Danmark
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Näringslivsstyrelsen

Det danska bolagsregistrets historia

Näringslivsstyrelsen inrättades den 1 januari 2012.

Styrelsen har cirka 700 medarbetare. Näringslivsstyrelsens uppgifter utfördes tidigare av eller Närings- och företagsnämnden (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen), Närings- och byggnadsnämnden (Erhvervs- og Byggestyrelsen) eller It- och telenämnden (It- og Telestyrelsen)

Näringslivsstyrelsen är en del av närings- och tillväxtministeriet.

Vad innehåller bolagsregistret?

På webbplatsen erhvervsstyrelsen.dk finns upplysningar om alla styrelsens verksamhetsområden, bland annat det danska bolagsregistret CVR.dk.

Webbplatsen CVR.dk är den samlade ingången till uppgifter och upplysningar om alla företag i Danmark. Oaktat verksamhetsform kan du söka uppgifter om både själva verksamheten (den juridiska enheten) och produktionsenheterna (p-enheter).

För vissa verksamhetsformer – i synnerhet aktiebolag och handelsbolag – finns närmare uppgifter, bland annat följande: Revision, fakta och rapporter om företaget och de personer som leder det.

Danmark är dessutom anslutet till Europeiska handelsregistret. Den som inte kan danska kan söka uppgifter om danska företag på sitt eget språk genom att gå in på Europeiska handelsregistret. Europeiska handelsregistret innehåller uppgifter om nästan alla länder i EU.

Är tillgången till bolagsregistret kostnadsfri?

Grundläggande uppgifter, företagsrapporter, fullständiga rapporter och utskrifter från centrala bolagsregistret kan hämtas kostnadsfritt. Du kan dessutom köpa andra upplysningar om företag, till exempel redovisningsuppgifter. Följande upplysningar är kostnadsfritt tillgängliga för allmänheten:

Utskrift från centrala bolagsregistret

Upplysningar om en fullt ut ansvarig deltagares privata adress, om den är en annan än företagsadressen, lämnas ut på begäran.

Anläggningar

Uppgifter om anläggningar ger en översikt av anknutna produktionsenheter med information om deras:

 • Firma, adress och säte
 • Verksamhetsform
 • Bransch
 • Antal anställda

Företagsrapport

Företagsrapporten innehåller följande:

 • Momsregistreringsnummer (registreringsnummer för grönländska företag)
 • Företagets firma, adress och säte
 • Alternativ handelsbeteckning
 • Upplysning om eventuell börsnotering
 • Teckningsregler
 • Status
 • Personkrets (stiftare, direktion, styrelse) - utan adresser
 • Bokföringsperiod
 • Datum för senast offentliggjorda årsrapport

Fullständig rapport

Den fullständiga rapporten innehåller alla uppgifter i företagsrapporten samt följande information:

 • Ändamål
 • Personkrets (stiftare, direktion, styrelse) - med adresser
 • Revision
 • Aktiekapital
 • Datum för grundandet
 • Datum för de tre senast offentliggjorda årsrapporterna
 • Budgetår
 • Historik

Kort personförteckning

Personsökningen visar en persons företagsanknytningar

Utvidgad personförteckning

Den utvidgade personförteckningen innehåller dessutom uppgifter om företagets hela personkrets.

Databas

Databasen kan leverera strukturerade uppgifter med hjälp av angivna kriterier.

Oavsett om man behöver uppgifter om ett enskilt företag, en persons företagsanknytning, eller en förteckning över företag inom ett visst geografiskt område eller i en viss bransch, kan man vända sig till databasen. Man kan själv göra ett utdrag eller en förteckning med egna kriterier genom att klicka in sina val i databasen. Det går både enkelt och snabbt.

Massutdrag

Massutdrag erbjuds av centrala bolagsregistret och innebär en möjlighet att med hjälp av en förteckning med cvr-nummer eller p-nummer få ut uppgifter ur centrala bolagsregistret. Det är också möjligt att begära enskilda utdrag.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Artikel 14 i bolagslagen genomför artikel 3.1 i företagsdirektivet i dansk företagslagstiftning och beskriver i vilken mån registeruppgifter kan ligga till grund för rättsliga anspråk. I artikel 14 i företagslagen står följande [ej officiell översättning]:

”Uppgifter som har offentliggjorts i näringslivsstyrelsens it-system anses ha kommit till tredje mans kännedom. Första stycket är dock inte tillämpligt på åtgärder som vidtagits inom 16 dagar efter offentliggörandet, om det kan styrkas att tredje man inte kunde ha haft kännedom om de offentliggjorda förhållandena.

Innan offentliggörande ägt rum i näringslivsstyrelsens it-system kan förbehåll som måste registreras och offentliggöras inte göras gällande gentemot tredje man, om det inte kan styrkas att denne haft kännedom om dessa. Det faktum att ett sådant förbehåll ännu inte offentliggjorts hindrar inte tredje man att åberopa det.”

Ansvar för riktigheten i de registrerade uppgifterna

Anmälaren ansvarar för att de lämnade uppgifterna är korrekta, enligt artikel 8 i regeringsförordningen om registrering samt artikel 15.2 i företagslagen. Anmälaren kan bli straffrättsligt ansvarig om det inte är tillåtet att lämna uppgifterna eller om de lämnade uppgifterna är felaktiga.

Näringslivsstyrelsen kontrollerar inte riktigheten i de lämnade uppgifterna, utan registrerar de uppgifter som lämnas. Detta gäller oavsett om uppgifterna registreras manuellt eller om företaget själv registrerar dem på webbplatsen virk.dk.

Näringslivsstyrelsen kan hållas skadeståndsskyldig för användningen av registrerade uppgifter eller handlingar som är felaktiga på grund av styrelsens handlande, till exempel felaktig handläggning.

Länkar

Danska företagsmyndigheten (Erhvervsstyrelsen)

Centrala bolagsregistret (Det Centrale Virksomhedsregister)

Danska närings- och tillväxtministeriet (Erhvervs- og Vækstministeriet)

Europeiska handelsregistret

Senaste uppdatering: 07/11/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats