Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Tjeckien

I denna avdelning finns en översikt över det offentliga registret i Tjeckien, som är uppdelat i föreningsregistret, handelsregistret, registeret över stiftelser, registret över institut, registret över andelsföreningar för lägenheter samt registret över allmännyttiga föreningar.

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Vad innehåller det offentliga registret?

I det offentliga registret registreras lagstadgad information rörande juridiska personer som omfattas av privaträtten. De generella reglerna om offentliga register återfinns i § 120 i lag nr 89/2012, civillagen. Närmare regler om det offentliga register som förs av domstolarna återfinns i lag nr 304/2013 om offentliga register över juridiska och fysiska personer. En del av registret utgörs av ett dokumentregister som innehåller lagstadgade handlingar (t.ex. stiftelseurkund, stadgar, årsredovisning osv.). Det offentliga registret förs av den registerförande domstolen. Justitieministeriet är administrativt ansvarig myndighet. Det offentliga registret omfattar följande:

 • Föreningar
 • Fackföreningar
 • Internationella fackföreningsorganisationer
 • Arbetsgivarorganisationer
 • Internationella arbetsgivarorganisationer
 • Lokalföreningar
 • Lokalorganisationer till fackföreningar
 • Lokalorganisationer till internationella fackföreningar
 • Internationella arbetsgivarorganisationer
 • Lokalorganisationer till internationella arbetsgivarorganisationer
 • Egenföretagare – fysiska personer– som finns införda i handelsregistret
 • Handelsbolag
 • Kommanditbolag
 • Aktiebolag med begränsad ansvarighet
 • Aktiebolag
 • Kooperativ
 • Statliga företag
 • Spin-off-företag
 • Allmännyttiga föreningar
 • Stiftelser
 • Välgörenhetsfonder
 • Institut
 • Organisationer med statsbidrag
 • Andelsföreningar för lägenheter
 • Europeiska ekonomiska intressegrupperingar
 • Anläggning som ägs av utländska personer
 • Europeiska kooperativa föreningar
 • Europabolag

Vilken information som ska registreras regleras genom lag nr 304/2013 om offentliga register över juridiska och fysiska personer. Basuppgifter som ska föras in är t.ex. namn eller företagsnamn (s.k. firma) och säte, typ av verksamhet, juridisk form, identifieringsnummer, namn och adress eller firma och säte för bemyndigade företrädare.

Är tillgången till det offentliga registret kostnadsfri?

Registret förs elektroniskt. Sökningar kan göras gratis via portalen https://www.justice.cz/ eller direkt på registrets hemsida https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Det offentliga registret är helt öppet, och vem som helt kan göra sökningar och ta kopior eller utdrag.

Hur söka i det offentliga registret?

Det tjeckiska offentliga registret har ett avancerat sökverktyg online. Sökningar kan göras på företagsnamn eller identifieringsnummer.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Offentliggörande av handlingar

Den registerförande domstolen offentliggör registreringar, ändringar eller strykningar liksom deponering av handlingar (även i elektronisk form) snarast möjligt efter registrering. Uppgifter och handlingar i registret kan kommas åt på distans. Domstolen offentliggör uppgifterna och tillhandahåller på begäran officiellt certifierade kopior. Dessa är elektroniskt signerade med kvalificerat certifikat och finns kostnadsfritt tillgängliga på webbplatsen för Tjeckiens justitieministerium. Domstolen offentliggör uppgifterna och kan (på begäran även styrkt) lämna en partiell eller fullständig kopia av registerposten eller av handlingarna eller utfärdar ett intyg om att en viss uppgift inte finns i registret. Uppgifter och handlingar införda i registret före den 1 januari 1997 lämnas endast ut som papperskopior om de inte redan finns i elektronisk form.

Åberopande av handlingar och uppgifter

Den registrerade kan inte hävda att uppgifter och handlingar i registret är oriktiga om någon i god tro och på lagenligt sätt agerar med dem som underlag.

Den registrerade kan först från och med dagen för offentliggörandet, gentemot en tredje part, hävda oriktigheter i uppgifter och innehåll i handlingar som enligt lag måste offentliggöras, såvida det inte kan visas att tredje part redan dessförinnan kände till bristerna. Den registrerade kan dock inte göra en sådan invändning när det gäller åtgärder som har vidtagits inom 15 dagar efter offentliggörandet, om tredje part visar att han eller hon inte kunnat ha kännedom om det som invändningen avser.

Tredje part kan alltid åberopa uppgifter och handlingsinnehåll som inte har offentliggjorts, såvida inte avsaknaden av offentliggörande innebär att de är ogiltiga.

Registrerad information som inte uppfyller kraven

Om innehållet i en registerpost strider mot en bindande lagbestämmelse, och andra sätt att få rättelse saknas, uppmanar domstolen den registrerade att avhjälpa situationen. Gäller det en juridisk person som underlåter att göra rättelsen inom föreskriven frist kan domstolen på eget initiativ fatta beslut om likvidation, om detta gagnar skyddet av tredje part.

Om ordalydelsen i en registerpost skiljer sig åt mellan den tjeckiska versionen och en på ett främmande språk eller mellan handlingar på tjeckiska och en frivilligt ingiven översättning enligt § 74.1 i lagen om offentliga register över juridiska och fysiska personer, kan tredje part inte åberopa ordalydelsen på det främmande språket. Tredje part kan åberopa ordalydelsen i en handling som offentliggjorts eller ingetts till registret på främmande språk, såvida inte den registrerade bevisar att tredje part var medveten om ordalydelsen i uppgifterna eller innehållet i handlingen som ingetts på tjeckiska.

Senaste uppdatering: 13/05/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats