Företagsregister i EU-länderna

Bulgarien

Detta avsnitt innehåller en översikt över Bulgariens företagsregister och registret Bulstat. Bulgarien garanterar att principerna om offentlighet, öppenhet och informationssäkerhet iakttas i fråga om dessa register.

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Vad innehåller det bulgariska företagsregistret?

Det bulgariska företagsregistret förvaltas av registerbyrån vid justitieministeriet. Näringsidkare och filialer till utländska näringsidkare förs in i registret, vid sidan av de uppgifter om dem som enligt lagen ska anges. Företagsregistret offentliggör beslut och handlingar som har samband med näringsidkare och utländska näringsidkares filialer som enligt lag ska hållas tillgängliga för offentlig inspektion.

Företagsregistret är en elektronisk databas som innehåller de uppgifter som enligt lagen ska registreras och de handlingar som enligt lagen ska hållas tillgängliga för offentlig inspektion i samband med näringsidkare och utländska näringsidkares filialer. Akter om näringsidkare och utländska näringsidkares filialer förvaras i elektronisk form. Akterna innehåller ansökningar, handlingar som styrker de registrerade uppgifterna, förklaringar och andra handlingar, som också kan innehålla personuppgifter som identifierar personer som företräder eller förvaltar den berörda enheten.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Företagsregistret är offentligt. Alla har kostnadsfri tillgång till företagsregistrets databas. I enlighet med en ändring av lagen om företagsregistret (ZTR) av den 1 januari 2013 ska tillgången till akter om näringsidkare som förts in i företagsregistret registreras. Detta innebär att tillgången till skannade handlingar som lagrats i en viss näringsidkares ”akt” sker på grundval av antingen en elektronisk signatur eller ett certifikat som utfärdats av registerbyrån. Registerbyrån utfärdar certifikatet utan kostnad.

Hur man söker i det bulgariska företagsregistret

Företagsregistret är tillgängligt dygnet runt på adressen http://www.brra.bg/Default.ra.

Vem som helst kan söka i registret efter en uppgift eller en handling.

På företagsregistrets portal kan man söka med hjälp av följande kriterier:

 • Namn eller unik identifieringskod för näringsidkare eller utländska näringsidkares filialer.
 • Namn eller id-nummer, eller företagsnamn eller unik identifieringskod för partner eller ensamma kapitalägare.
 • Namn eller id-nummer, eller företagsnamn eller unik identifieringskod för medlemmar i den juridiska personens (näringsidkarens) organ.
 • I akten för näringsidkare, utländska näringsidkares filialer och dess rättsliga föregångare och rättsinnehavare kan man söka efter alla registrerade uppgifter och handlingar.

Det finns också en betaltjänst där användare med egna sökkriterier kan söka i hela databasen. Abonnemanget på tjänsten kostar 30 000 lev per år (enligt systemet för statliga avgifter som upptas av registerbyrån), men för statliga myndigheter är den fullständiga tillgången till databasen kostnadsfri.

Intyg kan uthämtas antingen direkt vid registerbyrån eller översändas på elektronisk väg (en avgift avläggs i enlighet med ovannämnda system).

Kopior av handlingar i registret kan uthämtas antingen direkt vid registerbyrån eller översändas på elektronisk väg (en avgift avläggs i enlighet med ovannämnda system).

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Bulgarien har antagit de principer i relevant EU-lagstiftning som reglerar giltigheten för införande eller strykning av poster i företagsregistret och offentliggörande av handlingar som rör näringsidkare. De särskilda nationella arrangemangen regleras i lagen om företagsregistret.

Enligt lagen om företagsregistret anses en registerpost vara känd för tredje part som agerar i god tro från dagen för införandet i registret. Till dess att 15 dagar har förlöpt efter införandet av en registerpost kan denna post inte åberopas gentemot en tredje part som kan visa att han eller hon omöjligen kunde ha känt till registerposten. Tredje parter får åberopa en uppgift eller handling som ska registreras, även om registreringen ännu inte har gjorts, om inte lagen uttryckligen anger att uppgiften eller handlingen vinner laga kraft först efter registreringen. Om en registerpost stryks förlorar den sin rättsverkan. Tredje parter anses få kännedom om handlingar i registret när dessa offentliggörs.

Tredje parter som agerar i god tro får åberopa en registrering eller ett offentliggörande, även om den registrerade eller den offentligjorda uppgiften eller handlingen inte existerar. När det gäller tredje parter som agerar i god tro betraktas uppgifter eller handlingar som inte förts in i registret som icke existerande.

Det bulgariska företagsregistrets historia

En reform av registret inleddes den 1 januari 2008 när lagen om företagsregistret trädde i kraft.

Reformen gav följande resultat:

 1. Ansvaret för att föra register över företag överfördes från domstolarna till ett förvaltningsorgan - registerbyrån.
 2. Alla register vid de regionala domstolarna konsoliderades i en centraliserad elektronisk databas som innehåller de uppgifter som måste registreras och de handlingar som måste hållas tillgängliga för offentlig inspektion, samt alla inlämnade handlingar, beslut om att inte föra in uppgifter eller handlingar i registret samt företagshandlingar. Till följd av detta var alla näringsidkare tvungna att registrera sig på nytt före den 31 december 2011.
 3. Offentlighetsprincipen är av grundläggande betydelse i registreringsförfarandet. Registerbyrån är enligt lag skyldig att säkerställa fri tillgång utan kostnad till de ansökningar och bifogade handlingar som finns i företagsregistrets it-system.
 4. Registreringsförfarandet genomförs med hjälp av olika ansökningsformulär. Ansökningstypen beror på näringsidkarens typ och på förhållandena vid tidpunkten för registreringen.

Hur man lämnar in ansökningar till företagsregistret

Ansökningar kan antingen lämnas in direkt till registerbyråns registreringsenhet eller på elektronisk väg genom företagsregistrets portal http://www.brra.bg/Default.ra.

Ansökningar i pappersform kan lämnas in vid vilket som helst av registerbyråns kontor, oavsett var näringsidkaren har sitt huvudkontor. När ansökan i pappersform har godtagits av registreringsenheten skannas den och lagras som en bilaga i företagsregistrets it-system. Handlingar som bifogas måste vara original eller kopior som bestyrkts av sökanden eller av notarius publicus.

Elektroniska ansökningar kan när som helst lämnas in via företagsregistrets portal.

Hur granskas inlämnade ansökningar?

Varje uppgift eller handling som mottas för införande i företagsregistrets it-system (ansökan, domstolsbeslut, ansökan om rättelse av ett fel, begäran om utnämning av experter, kontrollörer, osv.) ges ett unikt referensnummer i formatet ”ååååmmddttmmss” (år, månad, dag, timme, minut, sekund). När en ansökan, ett domstolsbeslut eller en begäran har fått sitt unika referensnummer överförs handlingen på ett slumpvis sätt av it-systemet till en registreringstjänsteman för granskning. Ansökningar om registrering, strykning eller offentliggörande av handlingar enligt artikel 14 överförs automatiskt, i den ordning de tas emot, så snart registreringstjänstemannen med hjälp av en elektronisk underteckning angett att han eller hon slutfört granskningen av den föregående ansökan och av it-systemet konstateras vara tillgänglig.

Efter ändringar av lagen om företagsregistret som föreskriver att ett avgörande ska utfärdas inom den tidsfrist som anges i artikel 19.2 har it-systemet en funktion som gör det möjligt att handlägga ansökningar i ovan angiven ordning inom tidsfristen på tre dagar. Detta leder till något av följande resultat:

 • Instruktioner som registreringstjänstemannen på elektronisk väg undertecknat efter slutförd granskning och som omedelbart offentliggörs i näringsidkarens konto - ska genomföras inom den tidsfrist som anges i artikel 19.2 i lagen om företagsregistret.
 • Ett avslag, elektroniskt undertecknat av registreringstjänstemannen efter slutförd granskning och omedelbart offentliggjort i företagets konto.
 • En registreringsorder, elektroniskt undertecknad av registreringstjänstemannen efter slutförd granskning, som till dess den tidsfrist som anges i artikel 19.2 i lagen om företagsregistret löper ut visas i företagets konto med angivande av att man ”väntar in tidsfristen på tre dagar”. När den lagstadgade tidsfristen löpt ut genomför it-systemet automatiskt registreringen och genererar referensnumret i ovan angivet format. Året, månaden och dagen motsvarar tidpunkten för det automatiska offentliggörande som utförs av it-systemet, medan timmen, minuten och sekunden motsvarar tidpunkten när registreringstjänstemannen fattade beslut om registrering föregående dag.

Vad innehåller BULSTAT-registret?

BULSTAT-registret innehåller information om följande:

 1. Juridiska personer som inte är näringsidkare.
 2. Filialer till utländska enheter som inte är näringsidkare.
 3. Handelsrepresentationer för utländska enheter enligt artikel 24 i lagen om investeringsfrämjande.
 4. Utländska juridiska personer som bedriver affärsverksamhet i Bulgarien och är permanent etablerade där.
 5. Utländska juridiska personer vars faktiska ledning är belägen i Bulgarien.
 6. Utländska juridiska personer som äger fast egendom i Bulgarien.
 7. Organisatoriska enheter inom ramen för lagen om skyldigheter och avtal, däribland hantverksföretag och försäkringssammanslutningar enligt artikel 8 i socialförsäkringslagen.
 8. Enheter som bidrar till socialförsäkringssystemet och som inte är fysiska personer.
 9. Filialer till och avdelningar av enheter enligt punkterna 1 och 8 samt avdelningar av näringsidkare som förts in i företagsregistret.
 10. Fysiska personer som utövar ett fritt yrke eller ett hantverk.
 11. Utländska medborgare som inte har ett bulgariskt identitetsnummer eller ett identitetsnummer för utlänningar och som
 • tillhandahåller oberoende personliga tjänster i Bulgarien, bl.a. genom en permanent inrättning, bas eller facilitet,
 • förvärvar fast egendom,
 • bidrar till socialförsäkringssystemet.
 1. Andra fysiska personer – som bidrar till socialförsäkringssystemet.
 2. Utländska personer/enheter som är föremål för särskild registrering enligt skattelagstiftningen, även sådana som är undantagna från skatt enligt ett internationellt avtal som har trätt i kraft och i vilket Republiken Bulgarien är part.

Är tillgången till BULSTAT-registret kostnadsfri?

BULSTAT-registret är inte kostnadsfritt. För att få tillgång till uppgifter måste man vara registrerad och betala en avgift. Minimiavgiften är 10 lev.

BULSTAT-registrets historia

I enlighet med den bulgariska nationalförsamlingens beslut av den 8 juni 1995 anförtroddes det nationella statistikinstitutet (NSI) uppgiften att inrätta, föra och utveckla BULSTAT-registret. Det enhetliga statliga registret över företagsenheter, ”BULSTAT”, togs i bruk i Bulgarien den 1 januari 1996. Den 17 juni samma år antog nationalförsamlingen statistiklagen. I denna lag föreskrivs metoden för inrättande, drift och användning av det enhetliga BULSTAT-registret för identifiering av aktörer som bedriver affärsverksamhet på Bulgariens territorium. BULSTAT-registret har utvecklats till ett av landets främsta administrativa register, och år 2000 gjordes uppgifterna i registret tillgängliga via registrets webbplats.

Den 11 augusti 2005 överfördes förvaltningen av BULSTAT-registret till registerbyrån. Från och med den 1 augusti 2008 var näringsidkare och filialer till utländska näringsidkare som förts in i register över företag och kooperativ vid distriktsdomstolarna, i enlighet med den lag om företagsregister som då var i kraft, tvungna att registrera sig på nytt vid registerbyrån senast den 31 december 2011.

Hur man lämnar in ansökningar till BULSTAT-registret

Beroende på deras ställning ska enheter som önskar upptas i BULSTAT-registret tillhandahålla följande:

1. en kopia av ett beslut eller annan handling enligt följande:

a) juridiska personer: urkunder och handlingar som anger den eller de fysiska personer som förvaltar och/eller företräder enheten.

b) handelsrepresentationer för utländska enheter enligt artikel 24 i lagen om investeringsfrämjande: en handling som intygar registrering i Bulgariens industri- och handelskammare (BTPP).

c) utländska juridiska personer: en handling som intygar att den juridiska personen bedriver affärsverksamhet i Bulgarien och ett legaliserat dokument som intygar ursprunget för utländska juridiska personer i det berörda landet.

d) organisatoriska enheter som inte är juridiska personer enligt lagen om skyldigheter och avtal och försäkringsfonder enligt artikel 8 i socialförsäkringslagen: bolagsavtal och bevis på registrering vid skattemyndigheten.

a) filialer och avdelningar: urkunder och handlingar som anger den person som förvaltar och/eller företräder dem.

e) andra enheter än de som anges i a–e, som bidrar till socialförsäkringssystemet: handlingar som bevisar identitet och/eller att en specifik verksamhet bedrivs, när lagen så kräver.

2. ansökan på en standardblankett som godkänts av registerbyråns verkställande direktör.

3. identifieringskort, vid registrering av en stängning/strykning eller en ändring av omständigheter.

4. en handling som bevisar att en statlig avgift betalats enligt det system som godkänts av Bulgariens regering.

5. ett frågeformulär och/eller ett kontrollformulär om registrering för enheter som förts in i det särskilda registret.

När handlingarna har lämnats in förs dessa omgående in i registret.

Online-kontrollen består av följande uppgifter:

 • Enhetligt identifieringsnummer
 • Verksamhetsutövarens namn
 • Verksamhet
 • Handling om inrättande (urkund)/ändring/upphörande
 • Huvudkontorets/ledningens adress
 • Uppgifter om telekommunikation
 • Personal i chefsställning/företrädare
 • Kollektivt förvaltningsorgan
 • Det kollektiva förvaltningsorganets sammansättning: - företräder/företräds av
 • Verksamhetens syfte
 • Partner/ägare
 • Uppdelning av ägande
Senaste uppdatering: 30/08/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats