Izvirna jezikovna različica te strani slovaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Slovaška

Na tej strani je na voljo pregled poslovnega registra na Slovaškem.

Vsebino zagotavlja
Slovaška
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v poslovnem registru?

Slovaški poslovni register (Obchodný register) je javna evidenca, ki vsebuje z zakonom predpisane podatke o podjetnikih, družbah in drugih pravnih subjektih, kadar je to določeno v posebnem zakonu.

Register upravlja Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Poslovni register vodijo za to pristojna sodišča (registrové súdy) (okrožno sodišče na sedežu območnega sodišča).

Ali je dostop do poslovnega registra brezplačen?

Poslovni register in zbirka listin sta dostopna vsakomur. Za dostop do poslovnega registra in pridobitev izpiskov iz njega je treba plačati takso.

Če prosilec zaprosi za elektronski izpisek iz poslovnega registra, elektronsko kopijo vložene listine ali elektronsko potrdilo, da posamezna listina ni bila vložena v zbirko listin, pa sodišče, ki je pristojno za vodenje registra, izda zadevni elektronski izpisek, kopijo oz. potrdilo brezplačno.

Kako iskati po poslovnem registru?

Iskanje je na voljo v slovaškem in angleškem jeziku.

V slovaškem poslovnem registru je mogoče iskati po:

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Trgovinski zakonik (zakon št. 513/1991) določa, kdaj se je mogoče sklicevati na podatke, vpisane v poslovni register, in na vsebino listin, vloženih v zbirko listin.

Podatki, vpisani v poslovni register, učinkujejo v razmerju do tretjih oseb od dneva njihove objave. Vsebina listin, katerih objava je predpisana z zakonom, učinkuje v razmerju do tretjih oseb od dneva uradnega obvestila v poslovnem uradnem listu (Obchodný vestník) o vložitvi listine v zbirko listin.

Tretje osebe se torej lahko sklicujejo na vpisane podatke oziroma vsebino listin od dneva objave podatkov oz. navedenega uradnega obvestila. To pa ne velja, če lahko oseba, ki je vpisana v register, dokaže, da je bila tretja oseba predhodno seznanjena z vpisanimi podatki ali vsebino listine.

Prav tako se oseba, ki je vpisana v register, ne more sklicevati na podatke in vsebino listin v razmerju do tretjih oseb v 15 dneh od njihove objave, če tretja oseba lahko dokaže, da z njimi ni mogla biti seznanjena.

Po tem obdobju se je mogoče sklicevati na podatke, vpisane v register, in vsebino listin, vloženih v zbirko listin.

V primeru neskladja med vpisanimi in objavljenimi podatki oziroma med vsebino vloženih in objavljenih listin se lahko oseba, ki je vpisana v register (družba), v razmerju do tretjih oseb sklicuje samo na objavljeno različico. To pa ne velja, če dokaže, da je bila tretja oseba seznanjena z vsebino vpisanih podatkov ali vložene listine.

Zgodovina slovaškega poslovnega registra

Poslovni register je bil vzpostavljen leta 1992 po sprejetju trgovinskega zakonika (zakona št. 513/1991) in je nadomestil predhodni register družb.

Trgovinski zakonik (členi 27–34) je spremenil področje uporabe poslovnega registra z učinkom do leta 2004.

1. februarja 2004 je začel veljati posebni zakon št. 530/2003 o poslovnem registru in spremembi nekaterih drugih zakonov, ki je uvedel nove pravne zahteve v zvezi s poslovnim registrom. Z uvedbo posebnega zakona je bila pravna ureditev poslovnega registra deloma umaknjena iz trgovinskega zakonika.

Trenutno se poslovni register vodi v elektronski obliki, zbirka listin pa v papirni in elektronski obliki.

Sorodne povezave

Obchodný register

Obchodný register SR

Zadnja posodobitev: 26/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.