Izvirna jezikovna različica te strani portugalščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Portugalska

Ta stran vsebuje pregled poslovnih portalov in portalov pravosodja na Portugalskem.

Vsebino zagotavlja
Portugalska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Poslovni register

Poslovni register je namenjen obveščanju javnosti o pravnem položaju samostojnih podjetnikov, gospodarskih družb in družb civilnega prava, ki imajo gospodarsko obliko, posameznih ustanov z omejeno odgovornostjo, zadrug, javnih podjetij, dodatnih skupin družb in evropskih gospodarskih interesnih združenj ter posameznikov in združenj, ki morajo biti v skladu z zakonom vpisani v register. V register se lahko vpišejo le dejstva, ki so podprta z dokazno dokumentacijo. Ti dokumenti se hranijo v elektronski obliki.

Poslovni register gospodarskim družbam podeli pravno osebnost in registracija podjetij je običajno obvezna. Dejstva v zvezi z družbo so praviloma navedena v posebnem dokumentu, ki je v večini primerov sestavljen iz zapisnika in odločitve družbenikov.

Vpis v poslovni register je treba opraviti v dveh mesecih od datuma ustanovitve. Veljavnost vloge za registracijo oceni pristojni uradnik na podlagi pravnih določb, ki se uporabljajo, predloženih dokumentov in predhodnih vpisov, pri čemer se posebej pazljivo preverja legitimnost zadevnih strank, zakonitost listin in veljavnost aktov v vlogi.

Na Portugalskem poslovni register ureja zakon o poslovnem registru (Código do Registo Comercial), ki je bil sprejet z uredbo-zakonom št. 403/86 z dne 3. decembra 1986. Zanj so pristojni uradi poslovnega registra (conservatórias do registo comercial) po vsej državi. Ti uradi so zunanje službe Instituta vpisničarjev in notarjev (IRN – Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.), javnega organa pod okriljem ministrstva za pravosodje.

Uradi poslovnega registra lahko delujejo kot neodvisne službe ali v povezavi z drugimi registri (zemljiška knjiga, matična knjiga, register vozil), ki so tudi del registra storitev IRN. Poslovne listine se lahko registrirajo pri katerem koli uradu poslovnega registra, saj ni nobenih geografskih omejitev na njihovem območju pristojnosti.

Kaj morajo registrirati gospodarske družbe?

 • Ustanovitev;
 • sklepe o nabavi blaga družbe, ki jih sprejme generalna skupščina, kadar tako določa zakon;
 • dejstva, povezana z deleži družbe, odpustitev in izključitev delničarjev iz delniških in komanditnih družb, ugasnitev deležev gospodarske družbe zaradi smrti družbenika, sprejem novih družbenikov z neomejeno odgovornostjo, amortizacijo kvot ter odpust in izključitev družbenikov v družbi z omejeno odgovornostjo, odločitve o amortizaciji, zamenjavi in izplačilu delnic ter izdajanje obveznic;
 • imenovanje in razrešitev članov odbora direktorjev in upravnih odborov ter sekretarja družbe;
 • predstavitev računov;
 • spremembo statutarnega sedeža;
 • načrt o združitvi ali delitvi, načrt za vključitev evropske družbe z omejeno odgovornostjo, širitev družbe, notranjo ali čezmejno združitev, delitev ali preoblikovanje ali prenehanje družbe;
 • dejstva, povezana s kapitalom družbe in vsemi drugimi spremembami statuta družbe;
 • dejstva, povezana s stečajnimi upravitelji družbe;
 • zaključeno likvidacijo ali ponovni začetek poslovanja družbe;
 • odločitve o popolnem nadzoru ene družbe nad drugo v skupini družb in pogodbe o podrejenosti (contrato de subordinação);
 • izdajanje lastniških certifikatov;
 • dejanja, odločitve in odredbe, ki jih je treba vpisati v register;
 • pogodbe o trgovskem zastopanju ali agencijske pogodbe, kadar so pisne, vse spremembe takšnih pogodb in njihov iztek;
 • ustanovitev stalnega predstavništva;
 • vsa druga dejstva, ki jih je treba v skladu z zakonom vnesti v poslovni register.

Dostop do informacij

Vsakdo lahko zahteva izpiske iz registra in ustrezajoče dokumente v elektronski obliki.

Za izpiske v papirni obliki je treba zaprositi na registrskih uradih, vendar se do zadevnih podatkov lahko dostopa na spletni strani za podjetnike „vse na enem mestu“ (Balcão do Empreendedor) v obliki elektronskega izpiska o pravnem položaju subjekta, ki se stalno posodablja ter je na voljo v portugalščini in angleščini.

Iskanje je mogoče z uporabo davčne identifikacijske številke subjekta (Número de Identificação Coletiva – NIPC), ki je hkrati registrska številka subjekta v poslovnem registru in njegova davčna številka.

Iskanje objavljenih dokumentov družbe je mogoče na uradni spletni strani na podlagi NIPC, okrožja ali vrste dokumenta.

Javni organi lahko izvedejo iskanje tudi na podlagi imena registriranega subjekta, njegove NIPC ali prek spletne storitve, ki je na voljo z dovoljenjem IRN.

Stroški dostopa do informacij

Informacije o vpisanih dokumentih so na voljo brezplačno na uradni spletni strani, kjer so objavljeni dokumenti družbe. Objava je takojšnja in se izvede samodejno, ko je registracija končana, ter vsakdo lahko izvede njeno iskanje.

Izpiski iz registra in ustrezajoči dokumenti v papirni ali elektronski obliki so plačljivi.

Dostop do elektronskih izpiskov je mogoč s plačilom naročnine, ki stane 25 EUR letno, možna pa je tudi naročnina za dve, tri ali štiri leta. Iskanje je mogoče na podlagi NIPC. Po plačilu naročnine se informacije lahko pridobijo na podlagi vnosa kode potrdila.

Isti postopek se lahko uporabi za pridobitev izpiskov dokumentov, ki se hranijo v zbirki podatkov v elektronski obliki, kar pomeni dokumente, ki se uporabljajo kot podlaga za registracijo od januarja 2011, pa tudi posodobljene povzetke statutov.

Pravni učinki poslovnega registra

Dejstva, ki jih je treba registrirati in objaviti v poslovnem registru, imajo učinke v razmerju do tretjih oseb le po datumu njihove objave.

Končno besedilo v registru predstavlja domnevo obstoja določenega pravnega položaja (člen 11 zakona o poslovnem registru).

Vse informacije o identiteti družbe (pravni status, naziv, sedež, namen, podpisniki, identifikacija članov organov družbe itd.) in večina dejstev, ki jih je treba registrirati, izhajajo iz registracije s transkripcijo; to pomeni, da se zanje domneva, da pravni položaj, kot je naveden v registru, odraža dejansko stanje.

To pravilo ne velja za registracijo z vložitvijo, obliko registracije, pri kateri odgovornost za preverjanje skladnosti dokumentov, ki so predloženi za namene registracije, z zakonodajo nosi družba. Vpisničar preveri le legitimnost vložnika vloge za registracijo. Namen take registracije je javna objava in zanjo ne velja domneva resničnosti. To na primer velja za registracijo poslovnih deležev.

Člen 153 zakona o zemljiški knjigi, ki se subsidiarno uporablja za poslovni register, določa, da je vsaka oseba, ki vpiše lažen ali pravno neobstoječ dokument, poleg kazenske odgovornosti odgovorna tudi za škodo, ki tako nastane. Poleg tega določa, da je vsaka oseba, ki poda ali potrdi netočne ali lažne navedbe na registrskem uradu ali izven njega, da bi se opravil vpis ali se izdali potrebni dokumenti, ravno tako odgovorna.

V skladu s členom 348A kazenskega zakonika se oseba, ki javnemu organu ali javnemu uslužbencu pri opravljanju njegovih funkcij poda lažno izjavo ali potrdi dejstva v zvezi s svojo ali tujo identiteto, statusom ali drugo značilnostjo, ki ji zakonodaja zagotavlja pravne učinke, pri čemer so take navedbe vnesene v javni dokument, kaznuje z zaporno kaznijo do dveh let ali z denarno kaznijo.

Zadnja posodobitev: 29/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču