Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Nizozemska

Ta razdelek vsebuje pregled nizozemskega poslovnega registra.

Vsebino zagotavlja
Nizozemska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v nizozemskem poslovnem registru?

Nizozemski poslovni register ima v lasti in upravlja nizozemska gospodarska zbornica (Kamer van Koophandel), ki jo je vlada pooblastila z zakonom o poslovnem registru.

Register nudi pregled vseh (pravno) relevantnih informacij o vseh relevantnih gospodarskih subjektih na Nizozemskem. Vsi subjekti so registrirani. Mednje spadajo:

 • gospodarske družbe (družbe z omejeno odgovornostjo in delniške družbe: BV in NV),
 • samostojni podjetniki,
 • združenja,
 • fundacije,
 • samostojni poklici (npr. odvetniki, zdravniki, umetniki),
 • združenja lastnikov,
 • cerkve in
 • vladne službe.

Količina registriranih podatkov je odvisna od pravne oblike organizacije. Najpomembnejši registrirani podatki so:

 • (zakonito registrirano) ime,
 • druga poslovna imena,
 • sedež,
 • naslovi,
 • kapital (deleži),
 • direktorji,
 • pooblaščene osebe,
 • podružnice,
 • kontaktni podatki,
 • dejavnosti (v skladu s klasifikacijo NACE).

Register vsebuje približno 2,5 milijona gospodarskih subjektov.

Po nizozemskem pravu so informacije v registru veljavne (in zavezujoče za tretje osebe), razen če je navedeno drugače. Obveznost registracije (vključno z vpisom vsakršnih sprememb) imajo organizacije same. Vsaka sprememba mora biti vpisana v enem tednu od nastanka.

Registracija ni del postopka ustanavljanja podjetja na Nizozemskem. S pravnega vidika lahko podjetje na Nizozemskem obstaja, ne da bi bilo registrirano. Čeprav je neregistracija nezakonita, lahko neregistrirano podjetje obstaja in posluje (v nasprotju, na primer, s situacijo v Združenem kraljestvu).

Nizozemske delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo morajo v poslovni register vložiti letno poročilo. To velja za približno 900 000 podjetij. Večina jih mora vložiti samo bilanco stanja, velika podjetja (približno 20 000) pa morajo vložiti tudi izkaz poslovnega izida.

Ali je dostop do nizozemskega poslovnega registra brezplačen?

Osnovne informacije iz nizozemskega poslovnega registra so brezplačno dostopne na internetu, nekatere storitve (npr. uradni izpiski) pa so plačljive.

Organizacije za registracijo v poslovnem registru plačajo samo enkrat. Ni niti letne takse niti takse za vpisovanje sprememb.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Direktiva 2012/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o spremembi Direktive Sveta 89/666/EGS ter direktiv 2005/56/ES in 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta se nanaša na povezovanje centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb. Predvideva vzpostavitev evropske osrednje platforme. Sistem medsebojno povezanih registrov tako sestavljajo ta platforma, registri držav članic in portal, ki deluje kot evropska točka za elektronski dostop.

Direktiva določa dva roka za začetek veljavnosti. Z izjemo majhnega števila členov so morale države članice uskladiti nacionalno zakonodajo z Direktivo do 7. julija 2014. Preostale člene je treba prenesti v dveh letih po sprejetju izvedbenih aktov s strani Evropske komisije.

Nizozemska zakonodaja je že v skladu z zahtevami iz zadevnih členov. Za upoštevanje rokov za prenos niso potrebne nadaljnje spremembe zakona o poslovnem registru iz leta 2007 ali sekundarne zakonodaje, sprejete na njegovi podlagi. Obvestilo v zvezi s tem je bilo objavljeno v Vladnem uradnem listu z dne 4. julija 2014.

Kako iskati po nizozemskem poslovnem registru?

Po nizozemskem poslovnem registru lahko iščete po:

 • imenu (ali delu imena) podjetja,
 • uradni številki v poslovnem registru,
 • naslovu in
 • območju poštne številke.

Zgodovina nizozemskega poslovnega registra

Najstarejše informacije so iz časa ustanovitve registra (1920). Podatki so na voljo tudi za starejša podjetja.

Povezave

Evropski poslovni register, Kamer van Koophandel

Zadnja posodobitev: 07/10/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču