Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v grškem poslovnem registru?

Poslovni register v Grčiji se imenuje splošni elektronski poslovni register (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., GEMI). Ureja ga zakon št. 3419/2005 (Uradni list, serija I, št. 297/06-12-2005). V njem so evidentirane vse objave poslovnih dokumentov in informacij. Spletišče splošnega elektronskega poslovnega registra je nacionalni uradni list, določen za objavo poslovnih informacij. Osebe ali združenja oseb, kot so navedena v členu 1(1) zakona št. 3419/2005, morajo biti vpisani v register.

Na spletišču lahko iščete informacije, ki jih objavijo naslednji poslovni subjekti:

(a) fizične osebe, ki so poslovni subjekti in imajo v Grčiji sedež ali poslovno enoto ali ki poslujejo prek glavne ali sekundarne poslovne enote v Grčiji;

(b) združenja posameznikov, ki poslujejo prek glavne ali sekundarne poslovne enote v Grčiji, in vse gospodarske družbe, če so bile ustanovljene po grškem pravu – družbe z neomejeno odgovornostjo in komanditne družbe, zadruge v skladu s civilnim pravom (ki vključujejo vzajemne zavarovalnice in kreditne zadruge) ter družbe z omejeno odgovornostjo in delniške družbe –, ter posamezniki z obveznostjo poročanja na podlagi člena 39 predsedniškega odloka z dne 27. novembra/14. decembra 1926;

(c) evropska gospodarska interesna združenja, kot so določena z Uredbo (EGS) št. 2137/85 (UL L 199, popravek L 247), ki imajo svoj registrirani sedež v Grčiji;

(d) evropske družbe, kot so določene z Uredbo (ES) št. 2157/2001 (UL L 294), ki imajo svoj registrirani sedež v Grčiji;

(e) evropske zadruge, kot so določene z Uredbo (ES) št. 1435/2003 (UL L 207), ki imajo svoj registrirani sedež v Grčiji;

(f) zgoraj navedene stranke, ki imajo svoj glavni kraj poslovanja ali svoj registrirani sedež v Grčiji, morajo v register vpisati tudi vse podružnice, ki jih imajo v Grčiji;

(g) tuje družbe, kot so navedene v členu 1 Direktive 68/151/EGS (UL L 65), kakor je bil spremenjen s členom 1 Direktive 2003/58/ES (UL L 221), ki imajo svoj registrirani sedež v državi članici EU, morajo v register vpisati vse podružnice ali zastopstva, ki jih imajo v Grčiji;

(h) tuje družbe s sedežem v državi, ki ni članica EU, ki imajo podobno pravno obliko kot tuje družbe iz točke (g) zgoraj, morajo v register vpisati vse podružnice ali zastopstva, ki jih imajo v Grčiji;

(i) druge fizične ali pravne osebe ali združenja oseb, ki imajo svoj glavni kraj poslovanja ali svoj registrirani sedež v tujini in ne spadajo pod točki (g) in (h), morajo v register vpisati vse podružnice ali zastopstva, prek katerih poslujejo v Grčiji;

(j) skupna podjetja;

(k) družbe v skladu s civilnim pravom iz člena 784 civilnega zakonika;

(l) fizične ali pravne osebe ali združenja oseb, ki opravljajo ali nameravajo opravljati gospodarsko ali poklicno dejavnost, ne da bi s tem postali poslovni subjekti.

Kateri dokumenti in informacije so vpisani v grškem poslovnem registru?

Vpis podjetja, ki mora biti vpisano v register, mora vključevati naslednje informacije:

(a) registrsko številko družbe, podružnice ali zastopstva;

(b) registrski urad ali oddelek, ki je opravil prvotni ali poznejši vpis v register, in polno ime odgovornega uradnika;

(c) referenčno številko prijave za vpis v register in oznako vpisa v register;

(d) kadar je na podlagi veljavne zakonodaje za ustanovitev podjetja ali začetek trgovanja potrebno dovoljenje poslovnega subjekta, poklicno dovoljenje ali dovoljenje za ustanovitev in obratovanje, podatke o odločbi, ki jo je izdal pristojni organ ali oddelek;

(e) sodne odločbe, s katerimi je družba razglašena za insolventno ali je zoper njo uveden postopek poravnave ali drug kolektivni postopek v primeru insolventnosti za poravnavo terjatev njenih upnikov. Vpis vključuje tudi polno ime, polna imena staršev, številko osebne izkaznice ali potnega lista, kraj in datum rojstva, državljanstvo in domači naslov likvidacijskih upraviteljev, prisilnih upraviteljev in stečajnih upraviteljev;

(f) podatke o sodnih odločbah, s katerimi prenehajo, se začasno ustavijo ali razveljavijo pravni položaji iz točke (e) zgoraj;

(g) informacije, ki jih je treba objaviti v skladu z zakonodajo o insolventnosti;

(h) podatke o nerešenih zahtevah za uvedbo postopka zaradi insolventnosti, postopka poravnave ali drugih kolektivnih postopkov v primeru insolventnosti;

(i) število podružnic ali zastopstev, ki jih ima družba v Grčiji, ter naslov in registrsko številko vsakega od njih;

(j) število, naslov in podatke o podružnicah ali zastopstvih, ki jih ima družba v tujini.

I. V zvezi z družbami s sedežem v Grčiji se vpišejo in objavijo naslednje informacije:

(a) akt o ustanovitvi ali statut;

(b) spremembe akta o ustanovitvi ali statuta, ki vključujejo kakršno koli podaljšanje trajanja družbe, in vse poznejše spremembe akta o ustanovitvi ali statuta s celotnim besedilom, kakor je bilo spremenjeno do tega datuma;

(c) imenovanje, prenehanje funkcije in podatki o osebah, ki bodisi kot organ, ustanovljen v skladu z zakonom, bodisi kot člani takega organa:

(aa) so pooblaščene za zastopanje družbe v poslih s tretjimi osebami; če se to nanaša na več kot eno osebo, mora biti v zadevnem vpisu navedeno, ali lahko te osebe delujejo samostojno oziroma ali morajo delovati skupaj;

(bb) zastopajo družbo pred sodiščem;

(cc) sodelujejo pri upravljanju, nadzoru ali obvladovanju družbe;

(d) najmanj enkrat na leto znesek vpisanega kapitala, kadar akt o ustanovitvi ali statut navaja odobreni kapital, razen če je zaradi povečanja vpisanega kapitala potrebna sprememba statuta;

(e) računovodske listine za vsako poslovno leto, ki morajo biti objavljene v skladu z direktivami Sveta 78/660/EGS (UL L 222, 14.8.1978), 83/349/EGS (UL L 193, 18.7.1983), 86/635/EGS (UL L 372, 31.12.1986) in 91/674/EGS (UL L 374, 31.12.1991);

(f) vsaka sprememba registriranega sedeža družbe;

(g) prenehanje družbe;

(h) vsaka izjava sodišča o ničnosti družbe;

(i) imenovanje likvidacijskih upraviteljev in podrobni podatki o njih;

(j) ustavitev postopka likvidacije in izbris družbe iz registra.

II. V zvezi s tujimi družbami, kot so navedene v členu 1 Direktive 68/151/EGS (UL L 65), kakor je bil spremenjen s členom 1 Direktive 2003/58/ES (UL L 221), ki imajo svoj registrirani sedež v državi članici EU, se vpišejo in objavijo naslednje informacije:

(a) naslov podružnice;

(b) sklic na predmet dejavnosti podružnice;

(c) register države članice, v katerem se hranijo dokumenti družbe, in registrska številka družbe v navedenem registru;

(d) firma in pravna oblika družbe ter firma podružnice, če je drugačna od firme družbe;

(e) imenovanje, prenehanje funkcije in podatki o osebah, pooblaščenih za zastopanje družbe v poslih s tretjimi osebami in v sodnih postopkih:

(aa) če se štejejo za upravni organ družbe v skladu z zakonom ali člane takega organa, v skladu z objavo s strani družbe, določeno v členu 2(1) Direktive 2009/101/ES (UL L 258, 1.10.2009);

(bb) kot stalni predstavniki družbe za dejavnosti podružnice z navedbo obsega njihovih pooblastil;

(f) prenehanje družbe, imenovanje upraviteljev in podrobni podatki, ki se nanašajo nanje in na njihova pooblastila, ter zaključek prenehanja, vključno s sklicem na register države članice, postopki v primeru insolventnosti, dogovori, poravnave ali drugi podobni postopki v družbi;

(g) računovodske listine družbe, kot so sestavljene, revidirane in razkrite na podlagi zakonodaje države članice, ki velja za družbo v skladu z direktivami 78/660/EGS (UL L 222, 14.8.1978), 83/349/EGS (UL L 193, 18.7.1983) in 84/253/EGS (UL L 126, 12.5.1984);

(h) zaprtje podružnice.

Kako iskati po grškem poslovnem registru?

Objavljene poslovne informacije lahko iščete na spletišču splošnega elektronskega poslovnega registra z uporabo le enega od naslednjih podatkov o družbi:

  1. davčne identifikacijske številke (Α.Φ.Μ.) ali
  2. registrske (Γ.Ε.ΜΗ.) številke ali
  3. firme družbe ali
  4. skrajšane firme.

Ali je dostop do grškega poslovnega registra brezplačen?

Vsa javnost lahko do podatkov o družbi, vpisanih v register, dostopa brezplačno. Prav tako lahko na svojih elektronskih napravah digitalno shrani in natisne ali kakor koli drugače razmnožuje dokumente, podatke ali obvestila, ki so jih na spletišču registra za javno posvetovanje objavili oddelek registra ali pristojne osebe. Če želi posameznik pridobiti uradna (verodostojna) potrdila ali kopije dokumentov ali podatkov o družbi, vpisanih v register, se lahko brezplačno registrira pri oddelku za preglednost pri registru.

Za pridobitev uradnih potrdil ali kopij dokumentov in podatkov je treba z vložitvijo ustreznega spletnega zahtevka plačati pristojbino. Potrdila ali kopije zadevnih dokumentov ali podatkov se dostavijo na dva različna načina: digitalno na podlagi zahtevka pri oddelku registra za preglednost ali po pošti na naslov kjer koli po svetu.

Kako se preverja verodostojnost uradnih potrdil ali kopij, ki jih izda grški poslovni register?

Verodostojnost zadevnih uradnih potrdil ali kopij se preverja prek grškega splošnega elektronskega poslovnega registra.

Če zadevna oseba vnese referenčno številko potrdila ali kopije, registrsko številko družbe in oddelek registra, ki je izdal dokument, se prikaže vsebina dokumenta.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Dokumenti, navedeni pod vpisi podjetij, so zanesljivi, ker je register edina stran, ki je na voljo za objavo poslovnih informacij in pomeni „nacionalni uradni list, določen“ za objavo poslovnih informacij v smislu člena 3(5) Direktive 2009/101/ES. Splošni elektronski poslovni register je z registri drugih držav članic, navedenih v zadevni zakonodaji (nacionalni registri), povezan prek centraliziranega sklopa informacijskih orodij (evropska osrednja platforma) v okviru sistema povezovanja registrov na podlagi Direktive 2012/17/EU. Dokumenti in podatki se vpišejo v register, ko osebje registra preveri, ali so zakoniti, točni, jasni in popolni ter ali so bile plačane vse pristojbine, določene z veljavno zakonodajo. Če se pri tem preverjanju ne ugotovi nič, kar bi lahko oviralo vpis v register, pristojni oddelek registra vpiše ustrezne informacije o podjetju v register. Če prijava, priloženi dokumenti in druge spremne listine ne izpolnjujejo pogojev iz zakona ali niso točni in popolni, pristojni oddelek registra pisno ali po telefaksu ali elektronski pošti zadevno osebo pozove, naj v petih delovnih dneh zagotovi potrebna pojasnila, popravke ali dodatke k prijavi, spremnim listinam ali priloženim dokumentom. Rok se lahko podaljša do enega meseca, če je to potrebno zaradi okoliščin in vrste informacij, ki jih je treba vpisati v register. S tem rokom se podaljša kakršen koli zakonski rok za vpis informacij v register. Če v petih dneh ali morebitnem podaljšanem roku ni odgovora ali če zadevna oseba predloži informacije, za katere se šteje, da ne izpolnjujejo zakonskih zahtev, ali ki niso točne in popolne, se prijava za vpis v register zavrne z obrazloženim sklepom oddelka, zadevne pristojbine za vpis v register pa se zasežejo v korist registra. Za družbe z neomejeno odgovornostjo in komanditne družbe, delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo, zadruge v skladu s civilnim pravom, evropska gospodarska interesna združenja, določena z Uredbo (EGS) št. 2137/85 (UL L 199, popravek L 247), s sedežem v Grčiji, evropske družbe, določene z Uredbo (ES) št. 2157/2001 (UL L 294), s sedežem v Grčiji, evropske zadruge, določene z Uredbo (ES) št. 1435/2003 (UL L 207), s sedežem v Grčiji in družbe civilnega prava iz člena 784 civilnega zakonika ima vpis dejstev, izjav, dokumentov in drugih podatkov v splošni elektronski poslovni register naslednje učinke:

(a) pravne osebe, kot so navedene zgoraj in ki so v postopku ustanavljanja, pridobijo pravno osebnost;

(b) ob upoštevanju posebnih določb veljavne zakonodaje, ki ureja preoblikovanje družb, se podjetja, ki vpišejo preoblikovanje, preoblikujejo v delniške družbe, družbe z omejeno odgovornostjo, zadruge v skladu s civilnim pravom, evropska gospodarska interesna združenja, evropske družbe ali evropske zadruge, kot je ustrezno;

(c) akt o ustanovitvi ali statut podjetja se spremeni;

(d) opravi se združitev ali delitev, pod pogojem vpisa in pred izbrisom družbe, ki se združi ali razdeli, iz registra;

(e) podjetje se likvidira na podlagi odločitve partnerjev ali ustreznega upravnega akta;

(f) podjetje se obnovi.

Nazadnje, v skladu z izrecno določbo odstavka 4 zakona št. 3419/2005 se za zadevne vpise v register domneva, da so zakoniti in pravilni.

Ali so v zvezi z grškim poslovnim registrom kakšne posebnosti, za katere bi moral vedeti?

Spletišče splošnega elektronskega poslovnega registra je „nacionalni uradni list, določen“ za objavo v smislu člena 3(5) Direktive 2009/101/ES z dne 16. septembra 2009 (UL L 258). Splošni seznam imen družb, vpisi in vse druge informacije, potrebne za javno uporabo registra, so objavljeni na spletišču registra. Vsa javnost lahko do registra dostopa brezplačno. Prav tako lahko na svojih elektronskih napravah digitalno shrani in natisne ali kakor koli drugače razmnožuje dokumente, podatke ali obvestila, ki so jih na spletišču registra za javno posvetovanje objavili oddelek registra ali pristojne osebe.

V okviru sistema povezovanja registrov splošni elektronski poslovni register: (a) po elektronski pošti komunicira z drugimi nacionalnimi registri in (aa) prejema informacije o podatkih, shranjenih v drugem nacionalnem registru, v zvezi z družbami, ki imajo svoj registrirani sedež v eni državi članici EU in podružnice v drugi državi članici EU, ter (bb) zagotavlja informacije o podatkih iz člena 6(2a) in (2b) zakona št. 3419/2005 o družbah, ki imajo svoj registrirani sedež ali podružnice v Grčiji, kot so navedene v odstavku 1(g) istega zakona, in (b) odgovarja na vprašanja, ki jih posamezni uporabniki predložijo evropski enotni točki za elektronski dostop v sistemu povezovanja registrov (portal), kar zadeva informacije iz točke (a)(bb).

Oddelek za družbe in registre generalnega direktorata za trge (generalni sekretariat za trgovino in varstvo potrošnikov, ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in turizem) je pristojen za odgovore na vprašanja, predložena prek evropskega elektronskega portala v zvezi z dokumenti in informacijami iz člena 6(2a) in (2b) zakona št. 3419/2005 za družbe, katerih delnice kotirajo na atenski borzi, banke in njihove podružnice v državah članicah EU in tretjih državah, zavarovalne delniške družbe in njihove podružnice v državah članicah EU in tretjih državah, delniške investicijske sklade, delniške družbe za upravljanje vzajemnih skladov, delniške družbe za upravljanje vzajemnih skladov za nepremičnine, delniške investicijske sklade za nepremičnine, delniške družbe za upravljanje sredstev in obveznosti, delniške investicijske družbe in športne delniške družbe (nogomet in košarka).

Poleg tega oddelek registra deluje za vsako gospodarsko zbornico v Grčiji in je med drugim pristojen za odgovore na vprašanja, predložena prek evropskega elektronskega portala v zvezi z dokumenti in informacijami iz člena 6(2a) in (2b) zakona št. 3419/2005 glede vseh pravnih oblik družbe, ki niso navedene zgoraj.

Opomba: Zgoraj navedene informacije zagotavljajo samo pregled za seznanitev zainteresiranih oseb s povezovanjem med grškim poslovnim registrom in drugimi nacionalnimi registri držav članic EU. Podrobnejše informacije o pravnem okviru so na voljo na spletišču splošnega elektronskega poslovnega registra.

Sorodne povezave

Elektronska objava s strani splošnega elektronskega poslovnega registra

Registracija posameznikov za storitve splošnega elektronskega poslovnega registra

Vpis podjetij v splošni elektronski poslovni register

Preverjanje verodostojnosti potrdil in kopij, ki jih izda splošni elektronski poslovni register

Zakonodaja o splošnem elektronskem poslovnem registru

Okrožnice o elektronskih storitvah splošnega elektronskega poslovnega registra in okrožnica splošnega elektronskega poslovnega registra

Zadnja posodobitev: 03/07/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču