Izvirna jezikovna različica te strani finščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Finska

Na tej strani je na voljo pregled poslovnega registra na Finskem.

Vsebino zagotavlja
Finska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Katere informacije so na voljo v finskem poslovnem registru?

Poslovni register (register gospodarskih družb) Finske je del nacionalnega urada za patente in registracijo, ki register upravlja.

Poslovni register finskih podjetij je javni register, v katerem so zbrane informacije o gospodarskih družbah (podjetjih). Praviloma se v register vpišejo vsa podjetja. Podjetja morajo tudi obvestiti o vsaki spremembi podatkov, ki so že vpisani. Večina podjetij mora registru predložiti tudi letne računovodske izkaze. Vsako leto je v poslovnem registru evidentiranih:

 • približno 30 000 novih podjetij;
 • približno 80 000 sprememb podatkov v zvezi z že vpisanimi družbami;
 • približno 200 000 letnih računovodskih izkazov.

Poslovni register uporablja isti postopek prijave in isto podatkovno službo kot davčna uprava. Poslovno-informacijska služba (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä) je brezplačna podatkovna služba, ki jo skupaj upravljata nacionalni urad za patente in registracijo (Patentti- ja rekisterihallituksen) ter davčna uprava. Ta vsebuje podatke in informacije o identiteti podjetij, na primer:

 • poslovni naziv podjetja, morebitne pomožne trgovske oznake in njihovi prevodi;
 • identifikacijska številka podjetja, njegova oblika in njegov registrirani sedež;
 • naslov in druge kontaktne podatke;
 • glavno področje dejavnosti;
 • registre davčne uprave in nacionalnega urada za patente in registracijo, v katerih je podjetje registrirano;
 • informacije o postopkih za prenehanje, prekinitev dejavnosti, stečaj, likvidacijo in prestrukturiranje.

Poleg brezplačnega vpogleda v informacije poslovno-informacijske službe je pri poslovno-informacijski službi proti plačilu mogoče izbrane informacije tudi pridobiti. S tem sistemom informacij tudi skupaj upravljata davčna uprava in nacionalni urad za patente in registracijo.

Stranke lahko tako v okviru poslovno-informacijske službe iščejo družbe, na primer, po skupinah glede na regijo, področje dejavnosti (glavno področje dejavnosti družbe glede na finsko statistično klasifikacijo gospodarskih dejavnosti), obliko družbe, registre (registri davčne uprave, poslovni register in register ustanovljenih podjetij) ali glede na datum vpisa (za izbor novih družb).

Evropski poslovni register (EPR) omogoča enostaven dostop do zanesljivih informacij o družbah kjer koli v Evropi. Gre za skupno informacijsko službo, ki je sestavljena iz poslovnih registrov 15 evropskih držav. Ta informacijska služba ponuja zanesljive in uradne informacije neposredno iz nacionalnega poslovnega registra vsake države, ki v njej sodeluje.

Evropski poslovni register je uporabnikom prijazen: mogoče je izbrati jezik zaslona (finščina, švedščina ali angleščina), informacije za vsako državo, ki se nahajajo v registru, pa so predstavljene v isti, jasni in razumljivi, obliki,

Ali je dostop do finskega poslovnega registra brezplačen?

Da, del registra je dostopen brezplačno.

Kako iskati po poslovnem registru Finske?

Podatki o gospodarskih družbah so vpisani v register na podlagi izjav in obvestil, ki jih prejme pristojni organ za registracijo. Register vsebuje informacije, ki jih podajo gospodarske družbe same ter sodišča in drugi organi.

Na podlagi točke a) člena 21 zakona o registru gospodarskih družb lahko nacionalni urad za patente in registracijo te informacije posodablja ter z uporabo finskega sistema demografskih informacij preverja osebne podatke, ki so jih stranke predložile v svojih izjavah in njihovih prilogah.

V skladu s členom 21 zakona o prepovedi opravljanja gospodarske dejavnosti center finskega pravnega registra poslovnemu registru sporoči podatke o veljavnih prepovedih opravljanja dejavnosti, pri čemer navede datum začetka in konca prepovedi. Ti podatki se nato posodobijo v poslovnem registru.

Vsebino poslovnega registra določa finska zakonodaja. Finska zakonodaja, ki ureja poslovni register, pravne oblike in gospodarske dejavnosti, na splošno določa podatke, ki se vpišejo za različne vrste družb (glej npr., zakon o registru gospodarskih družb, zakon o družbah z omejeno odgovornostjo, zakon o družbah z neomejeno odgovornostjo).

Najmanj naslednje informacije se praviloma vpišejo za vsako vrsto družbe:

 • poslovni naziv;
 • občina, v kateri se nahaja vodstvo družbe (registrirani sedež);
 • vrsta podjetja;
 • zastopniki družbe;
 • naslov podjetja.

Obenem z vpisom podatkov v poslovni register so podatki objavljeni s pomočjo storitve elektronskega obveščanja. Storitev elektronskega obveščanja o objavljenih vpisih je brezplačna javna storitev, ki poleg objavljenih vpisov obsega tudi glavne podatke o podjetjih. S pomočjo te storitve je mogoče na primer preveriti, ali je določeno podjetje registru sporočilo novo sestavo svojega upravnega odbora, ali se seznaniti z novimi družbami, ki so bile registrirane v določenem obdobju.

Ta storitev omogoča iskanje informacij o kateri koli družbi na podlagi njene identifikacijske številke. Iskanje se lahko izvede tudi na podlagi datuma ali časovnega razdobja. Iskanje se lahko omeji glede na vrsto registracije, občino ali pokrajino. Rezultat iskanja vsebuje osnovne podatke v zvezi s podjetjem ter njegove poslovni naziv, identifikacijsko številko in registrirani sedež. Objavljena registracija vsebuje na primer vrsto registracije in naslove registriranih vnosov.

Glede na vrsto družbe se v register vpišejo še drugi elementi. Izpiski iz registra za podjetja iste vrste so lahko popolnoma različni. Nekatere družbe z omejeno odgovornostjo na primer izkoriščajo možnost, ki jo daje zakon o družbah, in tako izdajo nakupne pravice ali druge posebne pravice ali pa se združijo ter nato te informacije sporočijo registru za vpis. Nekatere druge družbe pa se odločijo, da bodo registru sporočile le obvezne podatke. Poleg tega se v izpiskih iz registra odražajo tudi vse spremembe zakonodaje. Vpisi v register za družbe z omejeno odgovornostjo se precej razlikujejo glede na to ali za podatke, ki se morajo vpisati, velja odločitev, sprejeta na podlagi novega zakona o družbah z omejeno odgovornostjo, ki je začel veljati 1. septembra 2006, ali odločitev, sprejeta na podlagi prejšnjega zakona.

Kakšna je zanesljivost dokumentov, ki se nahajajo v registru?

Zakon o registru gospodarskih družb (zakon 1979/129 z dne 2. februarja 1979) vsebuje določbe v zvezi s podatki, ki se morajo vpisati v register, in v zvezi z njihovo objavo. Zakon vsakomur dopušča dostop do podatkov, izpiskov in potrdil, ki se nahajajo v registru gospodarskih družb. Dobroverna tretja oseba se lahko zanese na verodostojnost informacij iz registra.

V skladu s členom 1a zakona so vsi podatki v registru javni in vsakdo je pooblaščen za dostop do podatkov, izpiskov in potrdil, ki se nahajajo v registru gospodarskih družb. Podatki se lahko posredujejo tudi v elektronski obliki. Izjeme so osebne identifikacijske številke fizičnih oseb in naslovi stalnega prebivališča fizičnih oseb, ki živijo v tujini, ki niso javni. Podatki, ki omogočajo prepoznavo zadnjih števk osebne identifikacijske številke ali naslova stalnega prebivališča fizičnih oseb, ki živijo v tujini, se lahko razkrijejo le, če to razkritje upošteva pogoje iz člena 16(3) zakona o javni naravi aktov javnih organov. V ostalih primerih se bo namesto domačega naslova razkrila le država prebivališča.

Člen 26 zakona o registru gospodarskih družb določa, da se dobroverna tretja oseba lahko zanese na podatke, ki so vpisani in objavljeni v registru. Podatki se objavijo elektronsko takoj po njihovem vpisu v register. Objave se lahko pridobijo pri informacijski službi registra gospodarskih družb brezplačno.

Zgodovina poslovnega registru Finske

Podatki se v registru hranijo od leta 1860.

Povezave

Evropski poslovni register (EPR), Nacionalni urad za patente in registracijo (Suomen Patentti- ja rekisterihallitus)

Zadnja posodobitev: 30/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču