To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Češka

Ta stran vsebuje pregled javnega registra (veřejný rejstřík) v Češki republiki. Javni register obsega register združenj, register gospodarskih družb, register ustanov, register institutov in institucij, register združenj solastnikov in register javnokoristnih subjektov.

Vsebino zagotavlja
Češka

Katere informacije ponuja češki javni register?

V javnem registru so vpisani podatki v zvezi s pravnimi osebami zasebnega prava, določeni z zakonom. Splošna ureditev javnih registrov je določena v členu 120 zakona št. 89/2012 (civilni zakonik). Podrobnejša ureditev javnega registra, ki ga vodijo sodišča, je določena v zakonu št. 304/2013 o javnih registrih pravnih in fizičnih oseb. Zbirka listin (sbírka listin) je del javnega registra in vsebuje listine, ki jih določa zakon, npr. ustanovitvene akte subjekta, statute, računovodske izkaze ipd. Javni register vodi gospodarsko sodišče. Z javnim registrom upravlja ministrstvo za pravosodje. V javni register so vpisani naslednji pravni subjekti:

 • združenja;
 • sindikati;
 • mednarodni sindikati;
 • organizacije delodajalcev;
 • mednarodne organizacije delodajalcev;
 • združenja podružnic;
 • sindikati združenj podružnic;
 • mednarodni sindikati združenj podružnic;
 • organizacije delodajalcev podružnic;
 • mednarodne organizacije delodajalcev podružnic;
 • samostojni podjetniki, vpisani v register gospodarskih družb;
 • družba z neomejeno odgovornostjo;
 • komanditne družbe;
 • družbe z omejeno odgovornostjo;
 • delniške družbe;
 • zadruge;
 • državna podjetja;
 • odcepljena podjetja (spin-offs)
 • javnokoristni subjekti;
 • ustanove;
 • dotacije;
 • instituti in institucije;
 • organi, ki se sofinancirajo iz državnega proračuna;
 • združenja solastnikov;
 • evropska gospodarska interesna združenja;
 • institucije v lasti tujih pravnih ali fizičnih oseb;
 • evropske zadruge;
 • evropske delniške družbe (Societas Europaea).,

Podatki, ki se vpišejo v javni register so določeni v zakonu št. 304/2013 o javnih registrih pravnih in fizičnih oseb. Osnovni podatki za vpis so: naziv ali poslovni naziv, sedež, narava aktivnosti ali dejavnosti, pravna oblika, identifikacijska številka, ime in naslov ali poslovni naziv in sedež osebe, ki je predstavnik družbe.

Ali je dostop do češkega javnega registra brezplačen?

Javni register se vodi v elektronski obliki. Vpogled v javni register je brezplačen prek spletnega portala https://www.justice.cz/ in/ali iskanje je mogoče neposredno na spletni strani https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Javni register je dostopen vsakomur. Vsakdo lahko vanj vpogleda in iz njega pridobi izvode ali izpiske.

Kako iskati po češkem javnem registru?

Češki javni register ponuja spletni iskalnik, ki omogoča napredno iskanje. Iskanje je mogoče z vnosom naziva pravnega subjekta ali njegove identifikacijske številke.

Kakšna je verodostojnost listin, ki se nahajajo v registru?

Objava listin

Sodišče, ki je pristojno za vodenje javnega registra, v zbirki listin objavi vsak podatek, ki mu je predložen, spremembo ali izbris tega podatka ter vsako vložitev dokumentov, vključno z dokumenti v elektronski obliki, in sicer takoj po vpisu podatka ali vložitvi dokumenta. Podatki, vpisani v javni register, in dokumenti, vloženi v zbirko listin, se objavijo na način, ki omogoča njihovo pregledovanje na daljavo. Sodišče, ki je pristojno za vodenje javnega registra, objavi pomembne podatke in zagotovi, da se lahko pridobi njihovo overjeno kopijo v elektronski obliki. Tako pridobljen dokument vsebuje elektronski podpis v obliki kvalificiranega potrdila pristojnega sodišča. Dokument je brezplačno na voljo na spletni strani ministrstva za pravosodje. Sodišče, ki je pristojno za vodenje javnega registra, na zahtevo prosilca izda celotno ali delno overjeno kopijo podatkov, ki so vpisani, ali dokumentov, ki so vloženi v zbirki listin, v papirni obliki, razen če prosilec izrecno ne zahteva izdaje neoverjene kopije, ali na prosilca naslovi potrdilo, da se določeni podatki ne nahajajo v javnem registru. Za dejstva, ki so vpisana v javni register, in dokumente, ki so vloženi v zbirko listin pred 1. januarjem 1997, sodišče, ki je pristojno za vodenje javnega registra, izda kopijo v papirni obliki, razen če so podatki v zvezi s temi dejstvi ali zadevni dokumenti že vpisani v elektronski obliki.

Učinkovanje listin in podatkov

Oseba, na katero se nanašajo podatki, vpisani v javni register, v razmerju do druge osebe, ki se sklicuje na te podatke, ne more podati ugovora, da navedeni podatki niso resnični.

Oseba, ki je vpisana v register, lahko v razmerju do tretjih oseb uveljavlja podatke in vsebino dokumentov, za katere zakonodaja določa objavo, od dneva njihove objave, razen če dokaze, da je tretja oseba zanje vedela že pred objavo. Oseba, ki je vpisana v register, se pri transakcijah, ki jih opravi pred šestnajstim dnevom od objave, ne more sklicevati na navedene podatke in vsebino dokumentov, če tretja oseba dokaže, da z njimi ni mogla biti seznanjena.

Tretje osebe se lahko sklicujejo na podatke ali vsebino dokumentov, ki niso bili objavljeni, razen če zaradi neobjave pravno več ne učinkujejo.

Neskladnost vpisanih podatkov

Če vsebina podatkov, vpisanih v javni register, nasprotuje zavezujočim pravnim določbam, sodišče, pristojno za vodenje javnega registra, pozove osebo, ki je vpisana v register, naj neskladje odpravi, če se vpisa ne da popraviti drugače. V primeru, da oseba v določenem roku nepravilnosti ne odpravi, sodišče lahko po uradni dolžnosti odredi njeno prenehanje ali likvidacijo, če je to potrebno za zaščito tretjih oseb.

V primeru neskladja med ubeseditvijo vpisa v javnem registru v češkem jeziku in drugem jeziku ali med besedilom dokumentov, vloženih v zbirko listin, v češkem jeziku in njihovim prevodom v tuji jezik, ki je bil prostovoljno vložen na podlagi člena 74(1) zakona o javnih registrih pravnih in fizičnih oseb, se ubeseditev objavljenega vpisa ali besedilo dokumenta, vloženega v tujem jeziku, ne more uveljavljati v razmerju do tretjih oseb. Tretja oseba se lahko sklicuje na objavljen vpis ali dokument, vložen v zbirko listin, v tujem jeziku, razen če oseba, ki je vpisana v register dokaže, da je tretja oseba vedela za vsebino objavljenega vpisa ali vloženega dokumenta v češkem jeziku.

Zadnja posodobitev: 13/05/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.