To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Bolgarija

V tem razdelku so predstavljeni poslovni registri Bolgarije in register Bulstat. Bolgarija zagotavlja, da so ti registri v skladu z načeli obveščanja javnosti, preglednosti in varnosti informacij.

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Kateri podatki so v bolgarskem poslovnem registru?

Bolgarski poslovni register upravlja agencija za registre pod okriljem ministrstva za pravosodje. V register se vpisujejo poslovni subjekti in podružnice tujih poslovnih subjektov ter podatki o njih, katerih vpis je določen z zakonom. V poslovnem registru so objavljeni sklepi in dokumenti v zvezi s poslovnimi subjekti in podružnicami tujih poslovnih subjektov, ki morajo v skladu z zakonom biti na voljo za vpogled javnosti.

Poslovni register je elektronska podatkovna zbirka, ki vsebuje podatke, ki jih je treba v skladu z zakonom vpisati v register, in dokumente v zvezi s poslovnimi subjekti in podružnicami tujih poslovnih subjektov, ki morajo v skladu z zakonom biti na voljo za vpogled javnosti. Spisi o poslovnih subjektih in podružnicah tujih poslovnih subjektov se hranijo v elektronski obliki. Spisi vsebujejo prijave, dokumente, s katerimi so utemeljeni vpisani podatki, izjave in druge dokumente, ki lahko vsebujejo tudi osebne podatke o posameznikih, ki zastopajo ali upravljajo zadevni subjekt.

Ali je dostop do bolgarskega poslovnega registra brezplačen?

Poslovni register je javno dostopen. Dostop do podatkovne zbirke poslovnega registra je za vse brezplačen. V skladu s spremembo zakona o poslovnem registru (ZTR) z dne 1. januarja 2013 je treba dostop do spisov o poslovnih subjektih, vpisanih v poslovni register, evidentirati. To pomeni, da se do skeniranih dokumentov, shranjenih v „spisu“ o določenem poslovnem subjektu, dostopa bodisi na podlagi elektronskega podpisa bodisi na podlagi potrdila, ki ga izda agencija. Agencija potrdilo izda brezplačno.

Kako iskati po bolgarskem poslovnem registru?

Poslovni register je dostopen 24 ur na dan na naslovu: http://www.brra.bg/Default.ra.

Vsakdo lahko po poslovnem registru išče določen podatek ali akt.

Na portalu poslovnega registra je mogoče iskati po naslednjih merilih:

 • imenu ali enotni identifikacijski oznaki (UIC) poslovnega subjekta ali podružnice tujega poslovnega subjekta;
 • imenu ali identifikacijski številki ali poslovnem imenu ali UIC družbenika ali edinega lastnika kapitala;
 • imenu ali identifikacijski številki ali poslovnem imenu ali UIC člana organov pravnega subjekta – poslovnega subjekta;
 • v spisu poslovnega subjekta, podružnice tujega poslovnega subjekta in njegovih uradnikov in pravnih naslednikov se lahko išče na podlagi katerega koli vpisanega podatka ali akta.

Na voljo je tudi plačljiva storitev, ki uporabnikom omogoča iskanje po celotni podatkovni zbirki na podlagi lastnih posebnih meril. Naročnina na to storitev znaša 30 000 BGN na leto (po tarifi o državnih taksah, ki jih pobira agencija za registre); javni organi imajo brezplačen dostop do celotne podatkovne zbirke.

Potrdila se lahko izdajo na okencih agencije za registre in elektronsko (zaračunajo se takse v skladu z zgornjo tarifo).

Kopije dokumentov, ki se hranijo v registru, se lahko izdajo bodisi na okencih agencije za registre bodisi elektronsko (zaračunajo se takse v skladu z zgornjo tarifo).

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Bolgarija je sprejela načela, določena v ustrezni zakonodaji EU, ki urejajo veljavnost vpisa ali izbrisa podatkov in objavo dokumentov v zvezi s poslovnimi subjekti. Posebne ureditve na nacionalni ravni so določene v zakonu o poslovnem registru.

V skladu z navedenim zakonom se za podatek, vpisan v register, šteje, da je od trenutka vpisa znan tretjim osebam, ki ravnajo v dobri veri. Zoper tretje osebe, ki dokažejo, da niso mogle vedeti zanj, se lahko začne uveljavljati šele 15 dni po vpisu v register. Tretje osebe se lahko sklicujejo na podatke, ki jih je treba vpisati v register, čeprav še niso bili vpisani, razen če je z zakonom posebej določeno, da začnejo učinkovati šele po vpisu. Vpis po izbrisu nima več učinka. Za dokumente v registru se šteje, da so tretje osebe z njimi seznanjene od datuma, ko so bili objavljeni.

Tretje osebe, ki ravnajo v dobri veri, se lahko sklicujejo na vpis ali objavo, čeprav vpisani podatek ali objavljeni akt ali dokument ne obstaja. V zvezi s tretjimi osebami, ki ravnajo v dobri veri, se za podatke, ki niso vpisani v register, šteje, da ne obstajajo.

Zgodovina bolgarskega poslovnega registra

Reforma registra se je začela 1. januarja 2008, ko je začel veljati zakon o poslovnem registru. Posledice reforme so bile:

 1. odgovornost za vodenje poslovnih evidenc je bila prenesena s sodišč na osrednji državni upravni organ, tj. agencijo za registre;
 2. vsi registri okrožnih sodišč so bili združeni v enotno centralizirano elektronsko podatkovno zbirko, ki vključuje podatke, ki jih je treba vpisati v register, in dokumente, ki morajo biti na voljo za vpogled javnosti, ter vse predložene dokumente, sklepe o zavrnitvi vpisa in spise družb. Posledično so se morali vsi poslovni subjekti do 31. decembra 2011 ponovno registrirati;
 3. načelo javnosti informacij je temeljnega pomena pri postopku vpisa v register. Agencija za registre mora po zakonu zagotoviti prost in brezplačen dostop do prijav in z njimi povezanih dokumentov v računalniškem sistemu poslovnega registra;
 4. postopek vpisa v register se opravi z različnimi obrazci za prijavo. Vrsta prijave je odvisna od vrste poslovnega subjekta ali podatkov ob vpisu v register.

Kako vložiti prijavo za vpis v poslovni register?

Prijave se lahko vložijo na okencu vsakega urada agencije za registre ali elektronsko prek portala agencije http://www.brra.bg/Default.ra.

Prijave na papirju se lahko vložijo pri vsakem lokalnem uradu agencije za registre ne glede na to, kje ima poslovni subjekt sedež. Ko uradi agencije prejmejo prijave na papirju, jih skenirajo in shranijo kot priloge v računalniškem sistemu poslovnega registra. Dokumenti, priloženi prijavam, morajo biti izvirniki ali kopije, ki jih je overil vložnik ali notar.

Elektronske prijave se lahko prek portala poslovnega registra vložijo kadar koli.

Kako se pregledajo vložene prijave?

Vsakemu elementu, prejetemu za vnos v računalniški sistem poslovnega registra (prijava, sodna odločba, zahteva za popravek napake, zahteva za imenovanje izvedencev, revizorjev, nadzornikov itd.), se dodeli enotna referenčna številka v formatu „llllmmdduummss” (leto, mesec, dan, ura, minuta, sekunda). Ko je prijavi, sodni odločbi ali zahtevi dodeljena enotna referenčna številka, se z računalniškim sistemom naključno dodeli v obravnavo uradniku za vpise v register. Prijave za vpis ali izbris ali objavo dokumentov na podlagi člena 14 se dodelijo samodejno v vrstnem redu prejema, takoj ko uradnik za vpise v register elektronsko podpiše predhodno dodeljeno prijavo in je v računalniškem sistemu prepoznan kot prost.

Po spremembah zakona o poslovnem registru, ki določa, da je treba sklep izdati v roku iz člena 19(2), ima računalniški sistem funkcijo, ki omogoča, da se prijave obravnavajo v zgoraj navedenem vrstnem redu do izteka tridnevnega roka. Rezultati take obravnave so lahko:

 • navodila, ki jih uradnik za vpise v register ob dokončanju pregleda podpiše z elektronskim podpisom, se nemudoma objavijo v računu poslovnega subjekta in jih je treba izpolniti v roku iz člena 19(2) ZTR;
 • zavrnitev, ki jo uradnik za vpise v register ob dokončanju pregleda podpiše z elektronskim podpisom, se nemudoma objavi v računu poslovnega subjekta;
 • odločitev o vpisu v register, ki jo uradnik za vpise v register ob dokončanju pregleda podpiše z elektronskim podpisom, je do izteka roka iz člena 19(2) ZTR v računu poslovnega subjekta prikazana s statusom „čaka na iztek tridnevnega roka“. Po izteku zakonskega roka računalniški sistem samodejno opravi vpis in ustvari številko vpisa v zgoraj navedenem formatu. Leto, mesec in dan so leto, mesec in dan samodejne objave, ki jo opravi računalniški sistem, medtem ko se ura, minuta in sekunda nanašajo na čas prejšnjega dne, ko je uradnik za vpise v register odredil vpis v register.

Kateri podatki so v registru BULSTAT?

Register BULSTAT vsebuje informacije o:

 1. pravnih osebah, ki niso poslovni subjekti;
 2. podružnicah tujih subjektov, ki niso poslovni subjekti;
 3. predstavništvih tujih subjektov na podlagi člena 24 zakona o spodbujanju naložb;
 4. tujih pravnih osebah, ki opravljajo poslovno dejavnost v Bolgariji in imajo tam stalno poslovno enoto;
 5. tujih pravnih osebah, katerih dejanski sedež uprave je v Bolgariji;
 6. tujih pravnih osebah, ki imajo nepremičnine v Bolgariji;
 7. organizacijskih enotah na podlagi zakona o obligacijskih razmerjih in pogodbah, vključno z obrtnimi podjetji in zavarovalnimi združenji na podlagi člena 8 zakonika o socialni varnosti;
 8. subjektih, ki plačujejo prispevke za socialno varnost in niso fizične osebe;
 9. podružnicah in enotah subjektov iz točk 1 in 8 ter enotah poslovnih subjektov, vpisanih v poslovni register;
 10. fizičnih osebah, ki opravljajo svobodni poklic ali delajo kot obrtniki;
 11. tujih državljanih, ki nimajo bolgarske osebne identifikacijske številke ali identifikacijske številke tujega državljana in ki:
 • zagotavljajo neodvisne osebne storitve v Bolgariji, tudi prek stalne poslovne enote, baze ali prostora;
 • pridobijo nepremičnino;
 • plačujejo prispevke za socialno varnost;
 1. drugih fizičnih osebah, ki plačujejo prispevke za socialno varnost;
 2. tujih osebah/subjektih, za katere velja posebna registracija na podlagi davčne zakonodaje, tudi kadar so oproščeni davka na podlagi mednarodnega sporazuma, ki je začel veljati in katerega pogodbenica je Republika Bolgarija.

Ali je dostop do registra BULSTAT brezplačen?

Dostop do registra BULSTAT ni brezplačen. Za dostop do podatkov se morate registrirati in plačati takso. Najnižja taksa znaša 10 BGN.

Zgodovina registra BULSTAT

V skladu s sklepom državnega zbora z dne 8. junija 1995 je bila naloga vzpostavitve, vzdrževanja in razvoja registra BULSTAT dodeljena nacionalnemu statističnemu inštitutu (NSI). Enotni državni register poslovnih subjektov, tj. „BULSTAT“, je v Republiki Bolgariji začel delovati 1. januarja 1996. Državni zbor je 17. junija istega leta sprejel zakon o statistiki. Z njim je bila določena metoda za vzpostavitev, delovanje in uporabo enotnega registra BULSTAT za identifikacijo subjektov, ki opravljajo poslovne dejavnosti na ozemlju Republike Bolgarije. Register BULSTAT se je razvil v enega od glavnih upravnih registrov države, od leta 2000 pa so njegovi podatki na voljo prek spletišča registra.

Upravljanje registra BULSTAT je bilo 11. avgusta 2005 preneseno na agencijo za registre. Od 1. avgusta 2008 so se morali na podlagi takrat veljavnega zakona o poslovnem registru poslovni subjekti in podružnice tujih poslovnih subjektov, vpisani v poslovne registre in registre zadrug pri okrožnih sodiščih, ponovno registrirati pri agenciji za registre, za kar so imeli čas do 31. decembra 2011.

Kako vložiti prijavo za vpis v register BULSTAT?

Subjekti, ki se želijo vpisati v register BULSTAT, morajo, odvisno od svojega statusa, predložiti:

1. kopijo sklepa ali drugega dokumenta, in sicer:

(a) pravne osebe: ustanovitveni akt in dokument, v katerem so navedene fizične osebe, ki upravljajo in/ali zastopajo subjekt;

(b) predstavništva tujih subjektov na podlagi člena 24 zakona o spodbujanju naložb: dokument, ki potrjuje registracijo pri bolgarski gospodarski zbornici;

(c) tuje pravne osebe: dokument, ki potrjuje opravljanje poslovnih dejavnosti v Bolgariji; overjeni dokument, ki potrjuje izvor tujih pravnih oseb v zadevni državi;

(d) organizacijske enote brez pravne osebnosti na podlagi zakona o obligacijskih razmerjih in pogodbah ter zavarovalni skladi na podlagi člena 8 zakonika o socialni varnosti: družbeno pogodbo in potrdilo o registraciji pri nacionalni agenciji za prihodke;

(e) podružnice in enote: dokument, ki potrjuje njihovo ustanovitev in opredeljuje osebe, ki jih upravljajo in/ali zastopajo;

(f) subjekti, ki niso navedeni v točkah od (a) do (e) in plačujejo prispevke za socialno varnost: dokumente, ki dokazujejo njihovo identiteto in/ali da se opravlja določena dejavnost, kadar se to zahteva z zakonom;

2. prijavo na standardnem obrazcu, ki ga je odobril izvršni direktor agencije za registre;

3. identifikacijske izkaznice, kadar se v register vpisuje zaprtje/izbris ali sprememba okoliščin;

4. dokument, ki dokazuje plačilo državne takse na podlagi tarife, ki jo je odobril svet ministrov;

5. registracijski vprašalnik in/ali registracijsko preverjanje za subjekte, vpisane v posebni register.

Vpis se opravi takoj, ko so dokumenti predloženi.

Spletni pregled vključuje naslednje informacije:

 • enotno identifikacijsko številko;
 • ime subjekta;
 • dejavnost;
 • dokument o ustanovitvi/spremembi/likvidaciji;
 • registrirani sedež/upravni naslov;
 • telekomunikacijske podatke;
 • vodstveno osebje/zastopnike;
 • kolektivni upravni organ;
 • sestavo kolektivnega upravnega organa: zastopa/ga zastopajo
 • predmet poslovne dejavnosti;
 • družbenike/lastnike;
 • lastniško strukturo.
Zadnja posodobitev: 30/08/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.