Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.

Obchodné registre v krajinách EÚ

V tomto oddiele sa uvádzajú základné informácie o obchodnom registri Spojeného kráľovstva.

Kto vedie obchodný register Spojeného kráľovstva?

Obchodný register pre Spojené kráľovstvo vrátane Anglicka, a Walesu, Severného Írska a Škótska vedie Registračný úrad (Companies House).

Aké informácie uchováva Registračný úrad?

Register poskytuje informácie vložené podnikmi, spoločnosťami s ručením obmedzeným, komanditnými spoločnosťami, zahraničnými spoločnosťami, EHZZ (európskymi zoskupeniami hospodárskych záujmov), cezhraničnými fúziami a fúziami a európskymi spoločnosťami (SE – Societas Europaea, európska spoločnosť). Viac informácií týkajúcich sa požiadaviek na registráciu si môžete vyhľadať na webovom sídle Registračného úradu. V registri nie sú uvedené informácie o živnostníkoch, verejných obchodných spoločnostiach a obchodných názvoch.

Je prístup do obchodného registra bezplatný?

Áno, prístup do registra je bezplatný a rovnako aj získanie základných informácií o spoločnostiach.

Ako vyhľadávať v obchodnom registri Spojeného kráľovstva

Informácie o spoločnostiach vedené v obchodnom registri Spojeného kráľovstva možno vyhľadávať prostredníctvom Registračného úradu použitím služby „WebCHeck“.

Do akej miery sú dokumenty uvedené v registri spoľahlivé?

Správca registra spoločností (The registrar of companies)

V tomto oddiele sa opisuje pozícia týkajúca sa informácií o spoločnosti, pretože predstavuje väčšinu materiálu o registri.

Hlavným právnym predpisom, ktorý upravuje fungovanie registra Spojeného kráľovstva, je zákon o spoločnostiach (Companies Act) z roku 2006. Podľa uvedeného zákona poskytuje informácie na registráciu správcovi registra spoločností („správca registra“) spoločnosť alebo splnomocnenci konajúci v jej mene. Po poskytnutí informácií sa skontroluje ich forma s cieľom zaistiť ich úplnosť. Správca registra prijíma tieto informácie v dobrej viere. K žiadnej validácii alebo overovaní správnosti informácií nedochádza. Ak je informácia prijateľná, zaregistruje sa do registra, pričom daný záznam sa zachováva a je prístupný verejnosti k nahliadnutiu. Osoby vyhľadávajúce v registri sa na dané informácie môžu spoľahnúť (s výnimkou obmedzenej triedy informácií), ale iba do tej miery,do akej sú informácie poskytnuté registru presné.

Obmedzená trieda informácií v registri má v nadväznosti na svoj zápis právne následky. Na tieto informácie – ako sú uvedené v registri - sa môžu vyhľadávajúce osoby spoľahnúť. Táto trieda zahŕňa:

  • informácie o založení spoločnosti (oddiel 16 zákona o spoločnostiach z roku 2006)
  • registrovanú adresu sídla spoločnosti a jej zmeny podľa oddielu 87
  • názov spoločnosti a jeho zmeny podľa oddielu 81
  • informácie o opätovnej registrácii spoločnosti s cieľom zmeniť jej postavenie, napr. zo súkromnej spoločnosti na štátnu atď. (oddiely 96, 101,104, 107 a 111)
  • informácie o znížení kapitálu spoločnosti (oddiely 651 a 665)

Za závažné nepresnosti v informáciách poskytnutých správcovi registra možno uložiť trestné sankcie. Podľa oddielu 1112 zákona o spoločnostiach z roku 2006 sa poskytnutie nepravdivých, zavádzajúcich alebo klamlivých informácií správcovi registra považuje za trestný čin.

Spoločnosť sa nemôže voči tretej strane opierať o informácie týkajúce sa konkrétnych udalostí, ktoré nastali, iba ak by bola daná udalosť úradne oznámená alebo je možné preukázať, že tretia strana o udalosti vedela (oddiel 1079 zákona o spoločnostiach z roku 2006).

Za takéto udalosti sa považuje:

  • zmena stanov spoločnosti
  • zmeny medzi riaditeľmi spoločnosti
  • zmena sídla spoločnosti
  • vydanie príkazu na likvidáciu spoločnosti
  • vymenovanie likvidátora v dobrovoľnej likvidácii spoločnosti.

Súvisiace odkazy

Registračný úrad

Posledná aktualizácia: 24/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom