Obchodné registre v krajinách EÚ

Slovensko

V tejto časti sa uvádza prehľad o slovenskom obchodnom registri.

Autor obsahu
Slovensko

Aké informácie obsahuje obchodný register?

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, spoločností a iných právnych subjektov, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.

Zoznam spravuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Obchodný register vedú registrové súdy (okresný súd v sídle krajského súdu).

Je prístup do obchodného registra bezplatný?

Obchodný register a zbierka listín sú každému prístuné. Prístup do obchodného registra a vydávanie výstupov z obchodného registra podlieha poplatkovej povinnosti.

Ak však žiadateľ žiada o vydanie elektronickej podoby výpisu z obchodného registra alebo o vydanie elektronickej podoby uloženej listiny alebo elektronickej podoby potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín, vydá ich registrovaný súd elektronickými prostriedkami bezplatne.

Ako vyhľadávať v obchodnom registri?

Vyhľadávanie je dostupné v slovenskom a v anglickom jazyku.

V slovenskom obchodnom registri je možné vyhľadávať podľa:

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uvedené v registri?

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ustanovuje, kedy sa možno dovolávať údajov zapísaných v obchodnom registri, prípadne obsahu listín uložených do obchodného registra.

Zapísané údaje v obchodnom registri sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia. Obsah listín, ktorých zverejnenie zákon ustanovuje, je účinný voči tretím osobám odo dňa, keď bolo zverejnené oznámenie o uložení listín do zbierky listín, v Obchodnom vestníku.

Od tohto momentu sa môžu tretie osoby odvolávať zverejnených údajov, resp. obsahu listín. Toto však neplatí, ak zapísaná osoba preukáže, že tretia osoba o týchto údajoch alebo o obsahu listín vedela.

Zapísaná osoba sa však nemôže na zverejnené údaje alebo obsah listín odvolávať voči tretím osobám do 15 dní odo dňa ich zverejnenia, ak tretie osoby preukážu, že o nich nemohli vedieť.

Po uplynutí tejto lehoty sa teda možno domáhať zapísaných údajov a obsahu uložených listín v zbierke listín.

V prípade nesúladu medzi zapísanými a zverejnenými údajmi či obsahom uložených a zverejnených listín, sa zapísaná osoba (obchodná spoločnosť) môže voči tretím osobám domáhať len zverejneného znenia. Ak však preukáže, že o obsahu zapísaného údaju alebo o obsahu uloženej listiny tretia osoba vedela, môže sa ich domáhať.

História slovenského obchodného registra

Obchodný register bol zriadený v roku 1992 po prijatí zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a nahradil predchádzajúci podnikový register.

Obchodný zákonník (§ 27 - § 34) upravoval pôsobnosť obchodného registra do roku 2004.

1. februára 2004 nadobudol účinnosť osobitný zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zaviedli nové právne požiadavky pre obchodný register. Zavedením osobitného zákona sa čiastočne vypustila právna úprava obchodného registra z Obchodného zákonníka.

V súčasnosti sa obchodný register vedie v elektronickej forme. Zbierka listín sa vedie v listinnej forme a v elektronickej forme.

Súvisiace odkazy

Obchodný register

Obchodný register SR

Posledná aktualizácia: 03/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom