Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Holandsko

V tejto časti nájdete prehľad o holandskom obchodnom registri.

Autor obsahu
Holandsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje holandský obchodný register?

Holandský obchodný register vlastní a prevádzkuje Holandská obchodná komora (Kamer van Koophandel), ktorá získala poverenie od vlády na základe zákona o obchodnom registri.

Register ponúka prehľad všetkých (právne) relevantných informácií o všetkých relevantných hospodárskych subjektoch v Holandsku. Všetky subjekty sú registrované. Patria sem:

 • spoločnosti [akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným – Besloten vennootschappen (BV) a naamloze vennootschappen (NV)],
 • živnostníci,
 • združenia,
 • nadácie,
 • slobodné povolania (napr. právnici, lekári, umelci),
 • združenia vlastníkov,
 • cirkvi a
 • vládne kancelárie.

Množstvo registrovaných údajov sa líši podľa právnej formy organizácie. Medzi najdôležitejšie registrované údaje patria:

 • úradný názov,
 • ďalšie obchodné názvy,
 • sídlo,
 • adresa,
 • kapitál (podiel),
 • štatutárne orgány
 • splnomocnené osoby ,
 • pobočky,
 • kontakty,
 • činnosti (zakódované podľa klasifikácie NACE).

V registri sa nachádza približne 2,5 milióna spoločností.

Podľa holandského práva sú informácie v registri platné (a záväzné pre tretie strany), ak nie je uvedené inak. Povinnosť registrácie (a registrácie akýchkoľvek zmien) prináleží samotným organizáciám. Každá zmena musí byť zaregistrovaná do týždňa od jej vzniku.

Registrácia nie je súčasťou procesu založenia spoločnosti v Holandsku. Z právneho hľadiska môže spoločnosť v Holandsku existovať bez toho, aby sa musela zaregistrovať. Hoci je nezákonné nezaregistrovať sa, existujú aj neregistrované spoločnosti, ktoré môžu vystupovať ako spoločnosť (napr. na rozdiel od situácie v Spojenom kráľovstve).

Holandské spoločnosti s ručením (ne)obmedzeným tak musia svoje ročné zúčtovanie uviesť v obchodnom registri. To sa vzťahuje na približne 900 000 spoločností. Väčšina z nich musí uviesť len súvahu, zatiaľ čo veľké spoločnosti (približne. 20 000) musia uvádzať aj výkaz svojich ziskov a strát.

Je prístup do holandského obchodného registra bezplatný?

Základné informácie o holandskom obchodnom registri sú dostupné bezplatne na internete, ale niektoré služby (napr. úradný výpis) sú spoplatnené.

Zaregistrované organizácie platia len za zápis do obchodného registra, neplatia žiadne ročné poplatky ani poplatky za vykonanie zmeny.

Nakoľko sa možno spoliehať na dokumenty v registri?

Vytvorenie európskej centrálnej platformy v tejto oblasti upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/17/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/666/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokiaľ ide o prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností. Systém prepojených registrov tvorí uvedená platforma, registre členských štátov a portál, ktorý slúži ako európske elektronické miesto prístupu.

V smernici sú stanovené dve lehoty nadobudnutia účinnosti. Členské štáty museli zabezpečiť súlad vnútroštátnych právnych predpisov s ustanoveniami smernice do 7. júla 2014, s výnimkou určitého počtu článkov. Zostávajúce články musia byť transponované v lehote do dvoch rokov od prijatia vykonávacích aktov Európskou komisiou.

Holandské právne predpisy už sú v súlade s požiadavkami stanovenými v predmetných článkoch smernice. Na účely dodržania uvedených lehôt na transpozíciu smernice nie sú potrebné žiadne ďalšie zmeny Zákona o obchodnom registri (Handelsregisterwet) z roku 2007 ani z neho vychádzajúcich sekundárnych právnych predpisov. Oznámenie v tejto súvislosti je uverejnené v úradnom vestníku (Staatscourant) zo 4. Júla 2014

Ako vyhľadávať v holandskom obchodnom registri

holandskom obchodnom registri môžete vyhľadávať podľa:

 • (časti) názvu spoločnosti,
 • oficiálneho čísla obchodného registra,
 • adresy a
 • PSČ.

História holandského obchodného registra

Informácie pochádzajú od počiatkov súčasného registra (1920). Údaje sú dostupné aj o starších spoločnostiach.

Odkazy

Európsky obchodný register, Kamer van Koophandel

Posledná aktualizácia: 07/10/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom