Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Luxembursko

Na tejto stránke nájdete prehľad o luxemburskom obchodnom registri.

Autor obsahu
Luxembursko

Čo obsahuje luxemburský obchodný register?

Obchodný register (OR) predstavuje úradný zoznam všetkých fyzických osôb, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť, ako aj ostatných subjektov uvedených v zmenenom zákone z 19. decembra 2012.

Obchodný register spravuje ministerstvo spravodlivosti. Správu OR zverilo ministerstvo spravodlivosti záujmovému hospodárskemu zoskupeniu GIE RCSL, ktoré je tvorené štátom, obchodnou komorou a živnostenskou komorou.

Cieľom OR je:

 • nepretržitým vedením zoznamu zabezpečovať identifikáciu osôb, ktorých zápis do obchodného registra je zákonom predpísaný,
 • zaistiť väčšiu bezpečnosť transakcií,
 • poskytovať informácie tretím stranám.

V OR sa zhromažďujú dva druhy údajov:

 • popisné a právne údaje, akými sú obchodné meno alebo názov spoločnosti, predmet činnosti, základné imanie, zloženie správnej rady, audítor, podpisové práva a ďalšie údaje tohto typu,
 • ročné účtovné závierky.

Kontakt

Adresa úradov

Poštová adresa

Stránkové dni a hodiny

Centre administratif Pierre Werner Bâtiment F
13, rue Erasme
Luxembourg – Kirchberg

Tel.: (+352) 26 428-1

Fax: (+352) 26 42 85 55

E-mail: helpdesk@rcsl.lu

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg

od pondelka do piatku od 9.00 do 12.00 a od 13.30 do 16.00

Je prístup do obchodného registra spoplatnený?

Prezeranie spisov v priestoroch OR je bezplatné.

Určité základné informácie sú bezplatne dostupné na webovej lokalite Obchodného registra:

 • číslo OR,
 • dátum zápisu,
 • meno/názov,
 • právna forma,
 • adresa sídla spoločnosti,
 • zoznam dokumentov uložených v OR po roku 2006.

Za poplatok sa dá získať:

 • výpis, ktorý je aktualizovaným zhrnutím údajov, ktoré je osoba zapísaná v OR povinná poskytnúť OR,
 • kópia dokumentov predložených OR v elektronickom formáte.

Tabuľka platných sadzieb je dostupná online v rubrike „Informations générales – Tarifs“.

Ako vyhľadávať v luxemburskom obchodnom registri?

Vyhľadávať je možné prostredníctvom webovej lokality Obchodného registra (OR) na základe:

 • mena/názvu (alebo časti mena/názvu) alebo
 • čísla zápisu zapísanej osoby.

Vyhľadávač webovej lokality na základe údajov zobrazí zoznam mien/názvov zodpovedajúcich zadaným kritériám.

Po kliknutí na meno/názov niektorej zo zobrazených osôb sa bezplatne zobrazia tieto informácie:

 • číslo OR,
 • dátum zápisu,
 • meno/názov,
 • právna forma,
 • adresa sídla spoločnosti,
 • zoznam dokumentov uložených v OR po roku 2006.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uložené v registri?

Podľa článku 9 ods. 4 zákona z 10. augusta 1915 o obchodných spoločnostiach majú dokumenty alebo výpisy z nich účinky voči tretím osobám až odo dňa ich uverejnenia v Luxemburskom úradnom vestníku (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že tretie osoby o nich vedeli skôr. Tretie osoby sa však môžu odvolávať na dokumenty alebo výpisy, ktoré zatiaľ neboli uverejnené.

Pokiaľ ide o transakcie, ktoré sa uskutočnili pred šestnástym dňom po publikácii, sa však o tieto dokumenty a výpisy nemožno opierať vo vzťahu k tretím osobám, ktoré preukážu, že nebolo pre ne možné, aby o nich vedeli.

V prípade nezrovnalostí medzi podaným znením a znením uverejneným v úradnom vestníku nie je možné uverejnené znenie uplatniť voči tretím osobám. Tretie osoby sa však naň môžu odvolávať, pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že vedeli o podanom znení.

História luxemburského obchodného registra

Obchodný register existuje od roku 1909.

Od roku 2003 ho spravuje ministerstvo spravodlivosti a jeho správou je poverené záujmové hospodárske zoskupenie GIE RCSL. Od uvedeného roku prešiel procesom úplnej automatizácie.

Dokumenty uložené v OR po 1. januári 2006 sa systematicky digitalizujú a v elektronickej podobe sú dostupné k nahliadnutiu na webovej lokalite.

Dokumenty podané od založenia OR v roku 1909 boli digitalizované a postupne sú sprístupňované verejnosti.

Po ukončení tohto procesu bude celý OR sprístupnený v elektronickej podobe.

Súvisiace odkazy

Obchodný register (OR)

Posledná aktualizácia: 16/06/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom