Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Grécko

Autor obsahu
Grécko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje grécky obchodný register?

V Grécku sa obchodný register volá Všeobecný elektronický obchodný register (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., GEMI). Riadi sa zákonom č. 3419/2005 (Vládny vestník, séria I, č. 297/06-12-2005). Sú v ňom zaznamenané všetky zverejnenia obchodných dokumentov a informácií. Webové sídlo Všeobecného elektronického obchodného registra je celoštátny vestník určený na zverejňovanie obchodných informácií. Do registra musia byť zapísané druhy osôb alebo združení osôb uvedené v článku 1 ods. 1 zákona č. 3419/2005.

Na webovom sídle môžete vyhľadávať informácie zverejnené týmito druhmi subjektov:

a) Fyzické osoby, ktoré sú podnikatelia a ktoré majú miesto podnikateľskej činnosti alebo ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť prostredníctvom hlavného alebo vedľajšieho miesta podnikateľskej činnosti v Grécku.

b) Združenia fyzických osôb vykonávajúce podnikateľskú činnosť prostredníctvom hlavného alebo vedľajšieho miesta podnikateľskej činnosti v Grécku a všetky obchodné spoločnosti za predpokladu, že boli založené podľa gréckych právnych predpisov – verejné obchodné spoločnosti a komanditné spoločnosti, družstvá riadiace sa občianskym právom (ktoré zahŕňajú združenia pre vzájomné poistenie a úverové družstvá) a spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti — a fyzické osoby s povinnosťou podávať správy podľa článku 39 prezidentského výnosu z 27.11/14.12.1926.

c) Európske zoskupenia hospodárskych záujmov, ako sa stanovuje v nariadení č. 2137/1985/EHS (Ú. v. ES L 199, korigendum L 247), ktoré majú sídlo v Grécku.

d) Európske spoločnosti, ako sa stanovuje v nariadení č. 2157/2001/ES (Ú. v. ES L 294), ktoré majú sídlo v Grécku.

e) Európske družstvá, ako sa stanovuje v nariadení č. 1435/2003/ES (Ú. v. EÚ L 207), ktoré majú sídlo v Grécku.

f) Vyššie uvedené subjekty, ktoré majú hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo sídlo v Grécku, musia zapísať aj všetky pobočky, ktoré majú v Grécku.

g) Druhy zahraničných spoločností uvedené v článku 1 smernice 68/151/EHS (Ú. v. ES L 65) zmenenom článkom 1 smernice 2003/58/ES (Ú. v. EÚ L 221), ktoré majú sídlo v členskom štáte EÚ, musia zapísať všetky pobočky alebo agentúry, ktoré majú v Grécku.

h) Zahraničné spoločnosti so sídlom v krajine mimo EÚ, ktoré majú podobnú právnu formu ako zahraničné spoločnosti uvedené v písm. g), musia zapísať všetky pobočky alebo agentúry, ktoré majú v Grécku.

i) Iné fyzické alebo právnické osoby alebo združenia osôb, ktoré majú hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo sídlo v zahraničí a ktoré nepatria medzi subjekty uvedené v písmenách g) a h), musia zapísať všetky pobočky alebo agentúry, prostredníctvom ktorých vykonávajú podnikateľskú činnosť v Grécku.

j) Spoločné podniky.

k) Spoločnosti riadiace sa občianskym právom, ako sa uvádza v článku 784 občianskeho zákonníka.

l) Fyzické alebo právnické osoby alebo združenia osôb vykonávajúce alebo zamýšľajúce vykonávať hospodársku alebo odbornú činnosť bez toho, aby sa tak stali podnikateľmi.

Aké dokumenty a informácie sú zaznamenané v gréckom obchodnom registri?

Zápis subjektu, ktorý je povinný registrovať sa, musí obsahovať tieto informácie:

a) Registračné číslo spoločnosti, pobočky alebo agentúry.

b) Úrad alebo oddelenie registra, ktorý vykonal úvodnú registráciu alebo následnú registráciu a celé meno zodpovedného úradníka.

c) Referenčné číslo žiadosti o registráciu a registračný kód.

d) Ak je na základe platných právnych predpisov potrebná živnosť, odborné oprávnenie alebo miesto podnikateľskej činnosti a povolenie na prevádzku na účel zriadenia subjektu alebo začatie vykonávania podnikateľskej činnosti, podrobnosti rozhodnutia prijatého orgánom alebo oddelením, ktorý je oprávnený udeliť ho.

e) Súdne rozhodnutia vyhlasujúce platobnú neschopnosť spoločnosti alebo zmierovací postup, alebo iný kolektívny postup na splnenie nárokov jeho veriteľov. Zápis takisto obsahuje celé meno, celé mená rodičov, čísla preukazu totožnosti alebo pasu, miesto a dátum narodenia, štátnu príslušnosť a domácu adresu likvidátorov spoločnosti, povinných správcov, správcov a správcov konkurznej podstaty.

f) Podrobnosti súdnych rozhodnutí ukončujúcich, pozastavujúcich alebo rušiacich právne stavy uvedené vyššie v písmene e).

g) Informácie, ktoré musia byť uverejnené v súlade so zákonom o platobnej neschopnosti.

h) Podrobnosti o nevybavených žiadostiach o vyhlásenie platobnej neschopnosti alebo zmierovacieho postupu alebo iných kolektívnych postupov.

i) Počet pobočiek alebo agentúr, ktoré má spoločnosť v Grécku, a adresa a registračné číslo každej z nich.

j) Počet, adresa a podrobnosti o pobočkách alebo agentúrach, ktoré má spoločnosť v zahraničí.

I. V prípade spoločností so sídlom v Grécku sa zapisujú a uverejňujú tieto informácie:

a) akt o založení spoločnosti alebo stanovy,

b) zmeny aktu o založení spoločnosti alebo stanov, ktoré zahŕňajú akékoľvek predĺženie trvania spoločnosti a akúkoľvek následnú zmenu aktu o založení spoločnosti alebo stanov so znázornením zmeneného úplného znenia k danému dátumu,

c) menovanie, skončenie funkcie a údaje o osobách, ktoré buď ako zákonom stanovený orgán, alebo ako členovia tohto orgánu:

aa) sú oprávnené zastupovať spoločnosť v konaniach s tretími osobami; v prípade, že ide o viac ako jednu osobu, v príslušnom zápise sa musí uviesť, či tieto osoby môžu konať samostatne alebo či musia konať spoločne,

bb) zastupujú spoločnosť pred súdom,

cc) podieľajú sa na správe, dohľade alebo kontrole spoločnosti,

d) aspoň raz ročne výšku upísaného základného imania, ak sa v akte o založení spoločnosti alebo v stanovách uvádza schválené základné imanie, pokiaľ si zvýšenie upísaného základného imania nevyžaduje zmenu stanov,

e) účtovné doklady za každé účtovné obdobie, v ktorom musia byť uverejnené v súlade so smernicami Rady 78/660/EHS (Ú. v. ES L 222, 14.8.1978), 83/349/EHS (Ú. v. ES L 193, 18.7.1983), 86/635/EHS (Ú. v. ES L 372, 31.12.1986) a 91/674/EHS (Ú. v. ES L 374, 31.12.1991);

f) každá zmena sídla,

g) likvidácia spoločnosti,

h) rozhodnutie súdov o neplatnosti spoločnosti,

i) menovanie a údaje likvidátorov,

j) ukončenie likvidácie a vymazanie z registra.

II. Nasledujúce informácie sa zapisujú a uverejňujú v súvislosti so zahraničnými spoločnosťami uvedenými v článku 1 smernice 68/151/EHS (Ú. v. ES L 65) zmenenom článkom 1 smernice 2003/58/ES (Ú. v. EÚ L 221), ktoré majú sídlo v členskom štáte EÚ:

a) adresa pobočky,

b) uvedenie predmetov činnosti pobočky,

c) register členského štátu, v ktorom je vedený spis spoločnosti, a registračné číslo spoločnosti v danom registri,

d) názov a právna forma spoločnosti a názov pobočky, ak sa líši od názvu spoločnosti,

e) menovanie, skončenie funkcie a údaje o osobách, ktoré sú oprávnené zastupovať spoločnosť voči tretím osobám a v právnych konaniach:

aa) ak sa považujú za riadiaci orgán spoločnosti podľa zákona alebo členov tohto orgánu, v súlade so zverejnením spoločnosťou, ako sa stanovuje v článku 2 ods. 1 smernice 2009/101/ES (Ú. v. EÚ L 258, 1.10.2009),

bb) ako stáli zástupcovia spoločnosti pre činnosti pobočky s uvedením rozsahu ich právomocí,

f) likvidácia spoločnosti, menovanie a údaje likvidátorov a ich právomoci a dokončenie likvidácie vrátane odkazu na register členského štátu, konanie vo veci platobnej neschopnosti, dohôd, vyrovnaní alebo iných analogických konaní, ktorých predmetom je spoločnosť,

g) účtovné doklady spoločnosti, ktoré sú vypracované, podrobené auditu a zverejnené podľa právnych predpisov členského štátu, ktorými sa spoločnosť riadi podľa smerníc 78/660/EHS (Ú. v. ES L 222 14.8.1978), 83/349/EHS (Ú. v. ES L 193 18.7.1983) a 84/253/EHS (Ú. v. ES L 126/20 12.5.1984),

h) zatvorenie pobočky.

Ako vyhľadávať v gréckom obchodnom registri?

Obchodné informácie môžete vyhľadávať na webovom sídle Všeobecného elektronického obchodného registra a stačí pritom použiť jednu z týchto informácií o spoločnosti:

  1. daňové identifikačné číslo (Α.Φ.Μ.) alebo
  2. registračné (Γ.Ε.ΜΗ.) číslo, alebo
  3. názov spoločnosti, alebo
  4. skrátený názov.

Je prístup do gréckeho obchodného registra bezplatný?

K zápisu spoločnosti v  registri má verejnosť bezplatný prístup. Verejnosť takisto môže elektronicky uchovávať na svojom vlastnom elektronickom zariadení a tlačiť alebo inak reprodukovať informácie alebo oznámenie uverejnené na webovom sídle registra na účel verejných konzultácií buď zo strany registra, alebo osôb, ktoré sú povinné tak urobiť. Ak chce akákoľvek súkromná osoba získať úradné (autentické) osvedčenia alebo kópie dokumentov, alebo údajov zaznamenaných v zápise spoločnosti v registri, môže sa bezplatne zaregistrovať na oddelení registra pre transparentnosť.

Na získanie úradných osvedčení alebo kópií dokumentov a údajov je potrebné uhradiť poplatok prostredníctvom príslušnej online aplikácie. Osvedčenia alebo kópie príslušných dokumentov alebo údajov sa dodávajú dvomi rôznymi spôsobmi: prostredníctvom transparentnej aplikácie registra alebo poštou adresátovi kdekoľvek na svete.

Ako je overená pravosť úradných osvedčení alebo kópií vydaných gréckym obchodným registrom?

Pravosť príslušných úradných osvedčení alebo kópií je overená prostredníctvom gréckeho Všeobecného elektronického obchodného registra.

Ak dotknutá osoba vyplní referenčné číslo osvedčenia alebo kópie, registračné číslo spoločnosti a oddelenie registra, ktoré listinu vydalo, objaví sa telo listiny.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uvedené v registri?

Na dokumenty uvedené v zápisoch subjektov sa dá spoľahnúť, pretože register je jediným miestom dostupným na účel uverejňovania obchodných informácií a predstavuje celoštátny vestník určený na účel uverejňovania obchodných informácií v zmysle článku 3 ods. 5 smernice 2009/101/ES. Všeobecný elektronický obchodný register je prepojený s registrami iných členských štátov, na ktoré sa odkazuje v uvedených právnych predpisoch (vnútroštátne registre), prostredníctvom centralizovaného súboru IT nástrojov (európska centrálna platforma) v rámci systému vzájomného prepojenia registrov podľa smernice 2012/17/EÚ. Dokumenty a údaje sú zaregistrované vo Všeobecnom elektronickom obchodnom registri po kontrole vykonanej zamestnancami registra, ktorá sa týka ich zákonnosti, presnosti, jasnosti a úplnosti a toho, či boli uhradené všetky príslušné poplatky stanovené platnými právnymi predpismi. Za predpokladu, že sa v rámci tejto kontroly neodhalí nič, čo by bránilo registrácii, zodpovedné oddelenie registra zaznamená príslušné informácie o subjekte do registra. Ak žiadosť, priložené dokumenty a akékoľvek iné podporné dokumenty nespĺňajú zákonné podmienky alebo ak nie sú presné a úplné, príslušné oddelenie registra vyzve dotknutú osobu písomne, faxom, alebo e-mailom, aby vykonala potrebné objasnenia, opravy alebo doplnenia v žiadosti, podpornej dokumentácii alebo priložených dokumentoch, a to v lehote piatich pracovných dní. Lehota sa môže predĺžiť až na jeden mesiac, ak si to vyžadujú okolnosti a typ informácií, ktoré je potrebné zaregistrovať. Táto lehota predlžuje akúkoľvek inú zákonnú lehotu na registráciu informácií. Ak v lehote piatich dní nepríde odpoveď ani nie je udelené predĺženie, alebo ak príslušná osoba predloží informácie, ktoré sa nepovažujú za spĺňajúce zákonné požiadavky, alebo ktoré nie sú presné a úplné, žiadosť o registráciu bude zamietnutá na základe odôvodneného rozhodnutia oddelenia a príslušné registračné poplatky prepadnú v prospech registra. V prípade verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností, spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností, družstiev podľa občianskeho práva, Európskych zoskupení hospodárskych záujmov stanovených nariadením č. 2137/1985/EHS (Ú. v. ES L199, korigendum 247) so sídlom v Grécku, európskych spoločností stanovených nariadením č. 2157/2001/ES (Ú. v. ES L 294) so sídlom v Grécku, európskych družstiev stanovených nariadením č. 1435/2003/ES (Ú. v. EÚ L 207) so sídlom v Grécku a občianskoprávnych spoločností uvedených v článku 784 občianskeho zákonníka bude mať registrácia skutočností, vyhlásení, dokumentov a iných informácií vo Všeobecnom elektronickom obchodnom registri tieto účinky:

a) Uvedené druhy právnických osôb, ktoré sú v procese zakladania, nadobudnú právnu subjektivitu.

b) Na základe osobitných ustanovení súčasných právnych predpisov upravujúcich zmenu spoločností sa subjekty zapisujúce zmenu týmto zmenia na akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstvá riadiace sa občianskym právom, európske zoskupenia hospodárskych záujmov, európske spoločnosti alebo európske družstvá, podľa okolností.

c) Zmení sa akt o založení spoločnosti alebo stanovy podniku.

d) Uskutoční sa zlúčenie alebo rozdelenie, ktoré podlieha len registrácii a predchádza výmazu spoločnosti, ktorá je zlúčená alebo rozdelená, z registra.

e) Podnik bude zlikvidovaný na základe rozhodnutia spoločníkov alebo vydania príslušného správneho aktu.

f) Podnik bude oživený.

Nakoniec, podľa výslovného ustanovenia odseku 4 zákona č. 3419/2005 sa príslušné zápisy v registri považujú za zákonné a správne.

Má grécky obchodný register nejaké osobitosti?

Webové sídlo Všeobecného elektronického obchodného registra je „celoštátny vestník“ určený na účely uverejňovania v zmysle článku 3 ods. 5 smernice 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 258). Všeobecný adresár názvov spoločností, zápisy a všetky ostatné informácie potrebné na verejné použitie registra sú uverejnené na webovom sídle registra. Verejnosť má k registru bezplatný prístup. Verejnosť takisto môže elektronicky uchovávať na svojom vlastnom elektronickom zariadení a tlačiť alebo inak reprodukovať údaje alebo oznámenie uverejnené na webovom sídle GECR na účel verejných konzultácií buď zo strany oddelenia registra alebo osôb, ktoré sú povinné tak urobiť.

V rámci systému prepojenia registrov Všeobecný elektronický obchodný register: a) komunikuje e-mailom s ostatnými vnútroštátnymi registrami a aa) dostáva informácie o údajoch uložených v inom vnútroštátnom registri o spoločnostiach, ktoré majú svoje sídlo v jednom členskom štáte EÚ a pobočky v inom členskom štáte EÚ a bb) poskytuje informácie o údajoch, na ktoré sa odkazuje v článku 6 ods. 2a a 2b zákona č. 3419/2005 o spoločnostiach, ktoré majú svoje sídlo alebo pobočky v Grécku, ako sa uvádza v odseku 1 písm. g) toho istého zákona; a b) odpovedá na otázky predložené jednotlivými používateľmi v jednotnom európskom mieste elektronického prístupu do systému prepojenia registrov (portál), pokiaľ ide o informácie podľa písm. a) bodu bb).

Oddelenie spoločností a registra Generálneho riaditeľstva pre trhy (Generálny sekretariát pre obchod a ochranu spotrebiteľa, ministerstvo hospodárstva, rozvoja a cestovného ruchu) je zodpovedné za odpovedanie na otázky predložené prostredníctvom európskeho elektronického portálu, ktoré sa týkajú dokumentov a informácií uvedených v článku 6 ods. 2a a 2b zákona č. 3419/2005 v prípade spoločností, ktorých akcie sú kótované na aténskej burze cenných papierov, bánk a pobočiek bánk v členských štátoch EÚ a tretích krajinách, akciových poisťovacích spoločností a pobočiek poisťovní v členských štátoch EÚ a tretích krajinách, investičných fondov, správcovských spoločností spravujúcich podielové fondy, správcovských spoločností spravujúcich podielové fondy nehnuteľností, akciových investičných fondov v oblasti nehnuteľností, správcovských spoločností spravujúcich aktíva a pasíva, akciových investičných spoločností a akciových spoločností v oblasti športu (futbalu a basketbalu).

Okrem toho pre každú obchodnú komoru v Grécku funguje jedno oddelenie registra a je zodpovedné okrem iných vecí za odpovedanie na otázky predložené prostredníctvom európskeho elektronického portálu, ktoré sa týkajú dokumentov a informácií uvedených v článku 6 ods. 2a a 2b zákona č. 3419/2005, vo vzťahu k všetkým právnym formám spoločností okrem už uvedených.

Upozornenie: Uvedené informácie predstavujú len prehľad o prepojení medzi gréckym obchodným registrom a inými vnútroštátnymi registrami členských štátov EÚ na účel informovania strán, ktoré o to majú záujem. Podrobnejšie informácie o právnom rámci sa nachádzajú na webovom sídle Všeobecného elektronického obchodného registra.

Súvisiace odkazy

Elektronické uverejnenie Všeobecného elektronického obchodného registra

Registrácia verejnosti na účel využívania služieb Všeobecného elektronického obchodného registra

Registrácia podnikov vo Všeobecnom elektronickom obchodnom registri

Overovanie pravosti osvedčení a kópií vydaných Všeobecným elektronickým obchodným registrom

Právne predpisy o Všeobecnom elektronickom obchodnom registri

Obežníky o elektronických službách Všeobecného elektronického obchodného registraobežník o Všeobecnom elektronickom obchodnom registri

Posledná aktualizácia: 03/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom