Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Francúzsko

Na tejto stránke nájdete informácie o možnostiach prístupu do obchodných registrov vo Francúzsku.

Autor obsahu
Francúzsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Čo ponúkajú francúzske obchodné registre?

Miestne obchodné registre (OR) spravujú súdni úradníci obchodných súdov a občianskoprávnych súdov pre obchodné veci (okresné súdy v departementoch Bas-Rhin, Haut-Rhin a Moselle a kombinované obchodné súdy v regiónoch a zámorských departementoch). Informácie v týchto registroch sú kontrolované. Súdni úradníci musia overiť, či sú príslušné oznámenia v súlade s právnymi predpismi, či zodpovedajú predloženým dokumentom a listinám a či sú v prípade žiadosti o zmenu alebo výmaz z registra zlučiteľné so stavom daného spisu. Okrem toho overujú, či je založenie obchodnej spoločnosti alebo zmena jej stanov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Výpis Kbis vydaný súdnymi úradníkmi predstavuje skutočný preukaz totožnosti podniku zapísaného v OR. Tento dokument obsahuje všetky informácie, ktoré musí podnik oznámiť, a prípadne sa v ňom uvádzajú aj poznámky súdneho úradníka povereného daným spisom. Výpis Kbis potvrdzuje právnu existenciu podniku a poskytuje overené informácie. Ide o jediný úradný doklad o totožnosti a adrese danej osoby (fyzickej alebo právnickej) zapísanej v registri, jej činnosti, jej riadiacich, správnych či kontrolných orgánoch a existencii či neexistencii konkurzného konania začatého proti tejto osobe. Iba úradný doklad, ktorý vydal a podpísal súdny úradník, obsahuje hodnoverné informácie, ktoré spoločnosť poskytla OR.

Národný obchodný register vedie Národný inštitút priemyselného vlastníctva (Institut National de la propriété intellectuelle, INPI), ktorý na centrálnej úrovni zhromažďuje dokumenty, ktoré sú považované za originály z obchodných registrov vedených na príslušných súdoch.

Tieto registre obsahujú všetky informácie o obchodníkoch a spoločnostiach. Poskytujú prístup ku všetkým zápisom a dokumentom, ktoré sú súčasťou obchodných registrov.

Internetové stránky Infogreffe poskytujú centralizovaný prístup k informáciám v obchodnom registri. Služba je poskytovaná vo francúzštine a v angličtine.

Na stránkach INPI je podľa názvu spoločnosti a čísla SIREN možné získať kópiu dokumentu alebo celého spisu podaného do Národného obchodného registra.

Je prístup do obchodného registra spoplatnený?

Používatelia stránok Infogreffe majú bezplatný prístup k určitým informáciám o podnikoch, ktoré sú na týchto stránkach uvedené, ale väčšinu informácií obsiahnutých v databáze možno získať len za poplatok.

INPI na svojich stránkach poskytuje za poplatok dokumenty či celé spisy, ktoré je možné zaslať poštou alebo stiahnuť prostredníctvom elektronického obchodu.

Ako vyhľadávať vo francúzskych obchodných registroch?

Na stránkach Infogreffe je možné vyhľadávať podniky podľa:

  • názvu,
  • mena jeho riadiacich pracovníkov a členov predstavenstva/správnej rady,
  • miesta alebo departamentu, kde má podnik sídlo, doručovaciu adresu alebo niektorú zo svojich prevádzkarní,
  • čísla SIREN (Identifikačný systém registra hospodárskych subjektov),
  • čísla, pod ktorým je podnik zapísaný v obchodnom registri.

Užitočné odkazy

Európsky obchodný register (European Business Register)

Infogreffe

INPI

CNGTC

Posledná aktualizácia: 13/09/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.