Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Fínsko

V tejto časti sa nachádza prehľad fínskeho obchodného registra.

Autor obsahu
Fínsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Čo poskytuje fínsky obchodný register?

Fínsky obchodný register spravuje Výbor pre patenty a registráciu (Patentti- ja rekisterihallitus, PRH).

Fínsky obchodný register je verejný register, ktorý obsahuje informácie o obchodných spoločnostiach. Vo všeobecnosti platí, že všetky spoločnosti musia byť zapísané v obchodnom registri. Podniky zároveň musia informovať o akýchkoľvek zmenách svojich údajov uvedených v obchodnom registri. Väčšina podnikov musí do registra oznámiť aj svoje ročné účtovné závierky. Každý rok sa registruje:

 • približne 30 000 nových podnikov,
 • približne 80 000 zmien v údajoch zaregistrovaných spoločností,
 • približne 200 000 účtovných závierok.

Obchodný register a Daňová správa (Verohallinto) majú spoločný postup oznamovania a informačnú službu. Obchodná informačná služba (YTJ) je bezplatnou informačnou službou, ktorú spoločne poskytujú PRH a Daňová správa. Obsahuje kontaktné a identifikačné informácie spoločností, ako napríklad:

 • názov spoločnosti, pomocný názov a ich preklady,
 • identifikačné číslo (Y-tunnus), informácie o forme spoločnosti a mieste sídla,
 • adresu a iné kontaktné informácie,
 • hlavný predmet činnosti,
 • registre daňovej správy a PRH, v ktorých je spoločnosť zapísaná,
 • informácie o ukončení alebo prerušení obchodnej činnosti, o konkurze, likvidácii alebo reštrukturalizácii.

YTJ ponúka okrem bezplatných údajov aj spoplatnené výpisy alebo vyhľadávania.

Z databázy YTJ možno vygenerovať údaje o spoločnostiach napríklad vo forme informácií o skupine spoločností podľa regiónu, predmetu činnosti (hlavného predmetu činnosti podľa klasifikácie Štatistického úradu oznámeného spoločnosťou), formy spoločnosti, registra (registrov daňovej správy, obchodného registra a registra nadácií) alebo podľa dátumu registrácie (s cieľom vyhľadať nové spoločnosti).

Európsky obchodný register (ďalej len EBR) poskytuje rýchly prístup k spoľahlivým informáciám o podnikoch v celej Európe. EBR je spoločnou informačnou službou obchodných registrov 15 európskych krajín, prostredníctvom ktorej sú dostupné oficiálne a spoľahlivé informácie priamo z vnútroštátneho obchodného registra každej zúčastnenej krajiny.

Služba EBR sa ľahko používa, pretože používateľ si môže zvoliť jazyk (fínsky, švédsky alebo anglický) a registrované údaje všetkých krajín sú prezentované rovnakým jasným spôsobom.

Je prístup do fínskeho obchodného registra bezplatný?

Áno, časť údajov z registra je prístupná bezplatne.

Ako vyhľadávať vo fínskom obchodnom registri

Údaje o podnikateľských subjektoch sa zapisujú do registra na základe oznámení predložených do obchodného registra. Register obsahuje informácie oznámené buď samotnými podnikateľskými subjektmi, alebo súdmi a inými orgánmi.

Podľa § 21a zákona o obchodnom registri môže Výbor pre patenty a registráciu aktualizovať svoje záznamy a prostredníctvom fínskeho systému informácií o obyvateľstve môže skontrolovať osobné údaje osôb uvedených v predložených oznámeniach a ich prílohách.

Podľa § 21 zákona o zákaze podnikania poskytuje Fínske justičné registračné centrum (Suomen oikeusrekisterikeskus) obchodnému registru údaje o platných zákazoch vykonávania podnikateľskej činnosti a o tom, kedy tieto zákazy začali a kedy končia. Tieto údaje sa následne aktualizujú v systéme obchodného registra.

Obsah obchodného registra stanovujú fínske právne predpisy. Právne predpisy, ktorými sa riadi obchodný register, a ďalšie zákony, ktoré sa všeobecnejšie týkajú foriem spoločností a predmetu činnosti, (pozri napríklad zákon o obchodnom registri, zákon o akciových spoločnostiach a zákon o otvorenej spoločnosti a komanditnej spoločnosti) upravujú, aké údaje majú byť registrované v prípade jednotlivých foriem spoločností.

Vo všeobecnosti sa pri každej forme spoločnosti registrujú aspoň tieto informácie:

 • názov spoločnosti,
 • miesto, z ktorej je činnosť spoločnosti riadená,
 • predmet činnosti,
 • kto zastupuje spoločnosť,
 • adresa spoločnosti.

Keď sa vykoná zápis do obchodného registra, daný zápis sa zároveň oznámi prostredníctvom elektronickej informačnej služby obchodného registra. Informačná služba (Kuulutustietopalvelu) je verejnou bezplatnou službou, ktorá obsahuje základné informácie o spoločnosti a oznámenia o zápisoch do obchodného registra. Pomocou tejto služby môžete skontrolovať, či spoločnosť zaregistrovala novú správnu radu, alebo zistiť, aké nové spoločnosti boli v určitom časovom období zaregistrované.

V informačnej službe obchodného registra sa vyhľadáva pomocou identifikačného čísla spoločnosti (Y-tunnus), ktoré si v prípade potreby môžete overiť prostredníctvom služby YTJ. Ako kritérium vyhľadávania je možné použiť aj určitý dátum alebo špecifický časový interval. Vyhľadávanie možno zúžiť podľa typu registrácie alebo administratívnej územnej jednotky. Výsledok vyhľadávania obsahuje základné údaje, t. j. názov spoločnosti, identifikačné číslo a sídlo. V rámci registračných údajov sú dostupné okrem iného registračný druh oznámenia, ako aj položky zápisov v registri.

V závislosti od formy spoločnosti sú v registri zapísané aj ďalšie údaje. Výpisy z registra týkajúce sa podnikov toho istého typu môžu vyzerať úplne odlišne. Napríklad niektoré akciové využívajú možnosť, ktorú ponúka zákon o akciových spoločnostiach, a rozhodnú napríklad o udelení alebo zlúčení predkupných práv alebo iných osobitných práv. Následne tieto skutočnosti oznámia na účely zápisu do registra. Iné spoločnosti sa rozhodnú oznámiť len tie údaje, ktoré sa musia povinne predložiť na zápis do registra. Okrem toho sa vo výpisoch z registra odzrkadľujú aj zmeny zákonov. Napríklad zápisy v registri, ktoré sa týkajú akciových spoločností, sa môžu vo veľkej miere líšiť v závislosti od toho, či sa o údajoch, ktoré sa majú registrovať, rozhodlo podľa zákona o akciových spoločnostiach, ktorý nadobudol platnosť 1. septembra 2006, alebo skôr.

Ako spoľahlivé sú dokumenty nachádzajúce sa v registri?

Zákon o obchodnom registri (zákon 1979/129 z 2. februára 1979) obsahuje ustanovenia týkajúce sa údajov, ktoré sa majú zaznamenať do registra, a ich uverejnenia. Podľa zákona má každý právo na údaje, výpisy a osvedčenia z obchodného registra. Tretia strana konajúca v dobrej viere sa môže spoľahnúť na správnosť informácií zaznamenaných v registri.

Podľa § 1a zákona sú všetky údaje zaznamenané v registri verejné a každý má právo na údaje, výpisy a osvedčenia týkajúce sa zápisov v registri. Údaje možno sprístupniť aj elektronickou formou. Jedinými výnimkami sú osobné identifikačné čísla fyzických osôb a domáce adresy fyzických osôb žijúcich v zahraničí, ktoré nie sú verejné. Údaje o posledných znakoch osobného identifikačného čísla fyzických osôb a domácej adrese fyzických osôb žijúcich v zahraničí sa sprístupnia len v prípade, ak sprístupnenie spĺňa požiadavky podľa § 16 ods. 3 zákona o verejnosti činností vlády. Inak sa v prípade fyzickej osoby bývajúcej v zahraničí namiesto domácej adresy sprístupní len krajina pobytu.

V § 26 zákona o obchodnom registri sa stanovuje, že tretia strana konajúca v dobrej viere sa môže spoľahnúť na údaje zapísané v registri a oznámené prostredníctvom informačnej služby registra. Údaje sa oznamujú automaticky, ihneď po zápise do registra. Oznámenia sú k dispozícii bezplatne prostredníctvom informačnej služby obchodného registra.

História fínskeho obchodného registra

Informácie sa v registri uchovávajú od roku 1860.

Odkazy

Európsky obchodný register, Fínsky výbor pre patenty a registráciu

Posledná aktualizácia: 30/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom