Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Estónsko

Na tejto stránke nájdete informácie o estónskom obchodnom registri a registri neziskových združení a nadácií.

Autor obsahu
Estónsko

Aké informácie možno nájsť v estónskom obchodnom registri a v registri neziskových združení a nadácií?

Obchodný register a register neziskových združení a nadácií spravuje registrové oddelenie okresného súdu (maakohtu) v Tartu. Registre spravujú súdy, aby sa zaistila nezávislosť a právna odbornosť správcov registrov. Registre majú veľkú právnu váhu a ich cieľom je zabezpečovať právnu istotu. Údaje zapísané v obchodnom registri sú účinné voči tretím osobám a tretie osoby sa môžu odvolávať na zverejnené znenie, okrem prípadu, že tretia osoba vedela alebo mohla vedieť, že tieto údaje nie sú správne. Zapísané údaje sa nevzťahujú na transakcie uzavreté do pätnástich dní po zápise týchto údajov, ak tretia osoba preukáže, že o zápise nevedela, ani nemohla poznať jeho obsah. Tretia osoba sa preto môže v dobrej viere spoliehať na vecnú správnosť zápisov v registri, napríklad pri uzatváraní zmluvy predpokladať, že osoba zapísaná v registri ako člen predstavenstva je oprávnená podpisovať za predmetnú spoločnosť.

Niektoré právne skutočnosti sú platné iba vtedy, ak sú zapísané v registri: napr. podpisové právo člena predstavenstva môže byť v stanovách alebo v zmluve uzavretej s členom predstavenstva podmienené, voči tretím osobám sú však účinné len obmedzenia, ktoré sú zapísané v registri.

Niektoré dôležité skutočnosti nadobudnú účinnosť od okamihu zápisu: napríklad zvýšenie kapitálu spoločnosti nadobúda účinnosť od okamihu, keď je zvýšenie zapísané do obchodného registra, a nie od okamihu rozhodnutia o zvýšení základného imania či dňa poskytnutia týchto príspevkov. To isté platí pre vytvorenie právneho subjektu, zmenu jeho stanov alebo fúziu, rozdelenie, transformáciu.

Registre sú vedené elektronicky.

Registračné oddelenie okresného súdu v Tartu vedie obchodný register samostatne zárobkovo činných osôb, spoločností [akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, obchodné združenia, európske spoločnosti (Societas Europaea), európske družstvá (Societas Cooperativa Europaea) a európske zoskupenie pre územnú spoluprácu)] a pobočiek zahraničných spoločností so sídlom v Estónsku.

V registri neziskových združení a nadácií sa uchovávajú informácie o neziskových združeniach a nadáciách (za neziskové združenia sa považujú napríklad bytové alebo domové združenia a iné neziskové združenia, politické strany, odborové združenia, cirkvi, kongregácie a ich združenia, ako aj kláštorné rády), ktoré sa nachádzajú v Estónsku.

V obchodnom registri alebo registri neziskových združení a nadácií sú v prípade všetkých samostatne zárobkovo činných osôb, právnických osôb alebo pobočiek zahraničných spoločností dostupné tieto údaje:

 • výpis z registra,
 • spis podnikateľského subjektu (v obchodnom registri) alebo verejný spis neziskového subjektu (v prípade neziskových združení a nadácií),
 • registrový spis.

Spis podnikateľského subjektu a verejný spis obsahujú dokumenty, ktoré právnické osoby, samostatne zárobkovo činné osoby alebo pobočky zahraničných spoločností predložili registru v súlade s právom, napríklad stanovy akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným a iné dokumenty zapísané vo verejných záznamoch. Rozhodnutia súdov, odvolania proti nim, korešpondencia a iné dokumenty, ktoré nie sú vedené v spise podnikateľského subjektu ani vo verejnom spise, sa uchovávajú v registrovom spise.

Na výpise z obchodného registra sú v prípade právnických osôb, samostatne zárobkovo činných osôb alebo pobočiek zahraničných spoločností uvedené tieto informácie:

 • obchodné meno alebo meno a registračný kód,
 • ústredie, sídlo a adresa združenia alebo spoločnosti,
 • údaje týkajúce sa samostatne zárobkovo činných osôb a údaje týkajúce sa prerušenie ich činnosti alebo sezónneho alebo dočasného charakteru tejto činnosti,
 • údaje o štatutárnych orgánoch (členovia predstavenstva, spoločníci s neobmedzeným ručením, spoločníci s obmedzeným ručením alebo tretie osoby, ktoré sú oprávnené na právne úkony, likvidátori a správcovia konkurznej podstaty), ako aj dohody o plnomocenstve a rozsah oprávnenia splnomocnenca pri zastupovaní právnickej osoby,
 • údaje o splnomocnencovi,
 • právna forma združenia alebo podnikateľského subjektu,
 • dátum schválenia stanov alebo spoločenskej zmluvy,
 • peňažná hodnota základného imania spoločnosti,
 • poznámka o založení súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným bez splatenia vkladov,
 • poznámka o tom, že akcie/podiely boli zaregistrované v estónskom centrálnom registri cenných papierov,
 • začiatok a koniec finančného roka,
 • zákonom stanovené informácie o úpadku,
 • poznámka o fúzii, rozdelení, transformácii, zániku a výmaze spoločnosti,
 • odkaz na zápisy vykonané správcom registra podľa zákona, bez žiadosti podnikateľského subjektu,
 • informácie o depozitári dokumentov spoločnosti v likvidácii,
 • ciele nadácie,
 • iné zákonom stanovené informácie.

Veci týkajúcej sa obchodného registra sa preskúmavajú v rámci nesporového občianskeho písomného konania. Zápisy do registrov sa vykonávajú na základe žiadosti, rozhodnutia súdu, alebo z iných zákonných dôvodov. Žiadosť o zápis musí byť podpísaná elektronickým podpisom alebo overená notárom.

Obchodný register a register neziskových združení a nadácií sú verejne dostupné. Ktokoľvek môže nahliadnuť do výpisov z registra a do spisov podnikateľských subjektov alebo verejných spisov neziskových subjektov a vyhotoviť si z nich kópiu. Ku spisom registrov majú prístup príslušné orgány verejnej moci, súdy v priebehu konania a ďalšie osoby alebo subjekty s oprávneným záujmom.

Centrálnu databázu obchodného registra a registra neziskových združení a nadácií spravuje Centrum registrov a informačných systémov. Centrum ponúka aj tieto služby:

Elektronický obchodný register

Elektronický obchodný register je služba založená na databázach registračného oddelenia okresného súdu v Tartu, ktorá v reálnom čase zobrazuje údaje o všetkých samostatne zárobkovo činných osobách, spoločnostiach a pobočkách či organizačných zložkách zahraničných spoločností zaregistrovaných v Estónsku. Elektronický obchodný register umožňuje:

 • bezplatné zobrazovať údaje z výpisu z obchodného registra, všeobecné informácie a informácie o daňových nedoplatkoch,
 • vyhľadávať podľa názvu, spisovej značky, sídla, predmetu podnikania atď.,
 • za poplatok získať prístup k výročným správam, spoločenským zmluvám a iným elektronickým dokumentom, osobným údajom a údajom o záložných právach na majetku spoločnosti atď. obsiahnutým v spisoch podnikateľských subjektov alebo verejných spisoch,
 • kontrolovať v reálnom čase informácie týkajúce sa zmien právneho statusu spoločnosti a zmien v ich zápisoch,
 • zadarmo odoberať informácie o udelení zákazu podnikania estónskym fyzickým a právnickým osobám,
 • zadarmo si prezerať zoznam členov politických strán,
 • zobrazovať väzby medzi rôznymi spoločnosťami a osobami.

Ďalšie informácie o elektronickom obchodnom registri sú k dispozícii na webovej lokalite Centra registrov a informačných systémov.

Registračný portál spoločností

Registračný portál spoločností je platforma, prostredníctvom ktorej môžu podnikatelia sami zasielať rôzne dokumenty na registračné oddelenia miestnych súdov. Pomocou portálu možno požiadať o registráciu novej spoločnosti, poprípade zmenu alebo výmaz informácií uvedených v registri. Portál možno využiť aj na vypracovanie a predloženie výročnej správy. Občania Estónska, Fínska, Portugalska a Belgicka sa do portálu môžu prihlasovať pomocou svojich čipových identifikačných preukazov totožnosti. Občania Estónska a Litvy sa môžu prihlásiť pomocou mobilnej identifikačnej karty. Autentifikácia z domovskej stránky portálu je možná aj prostredníctvom internet bankingu bánk, na ktoré sú uvedené odkazy. Registračný portál spoločností sa nachádza na webovej lokalite Centra registrov a informačných systémov.

Európsky obchodný register (EBR)

Európsky obchodný register (EBR) je internetový vyhľadávací systém, na ktorom nájdete oficiálne informácie o európskych spoločnostiach. Vyhľadávanie sa realizuje prostredníctvom tejto webovej lokality.

 • K dispozícii sú informácie z obchodných registrov 24 krajín.
 • Vyhľadávať možno fyzické aj právnické osoby.
 • Zoznam dostupných informácií sa líši podľa jednotlivých krajín.
 • Informácie z obchodných registrov majú v jednotlivých krajinách odlišné právne účinky.
 • Služba vyhľadávania je dostupná pre fyzické aj právnické osoby.
 • Služba je spoplatnená.

Je prístup do estónskeho obchodného registra bezplatný?

Prístup k informáciám z obchodného registra sa poskytuje prostredníctvom registrových oddelení, notárovonline. Prístup k údajom v obchodnom registri a v registri neziskových združení a nadácií, ako aj ku spisovým dokumentom sa v registrových oddeleniach poskytuje bezplatne.

Vyhľadávanie informácií o právnických osobách, samostatne zárobkovo činných osobách, pobočkách zahraničných spoločností, informácií o súdnych konaniach alebo prehliadanie výpisov z registra nie je spoplatnené online. Všetko ostatné vyhľadávanie, vrátane prezerania historických údajov výpisu z obchodného registra a výročných správ, spoločenských zmlúv a iných dokumentov, je však spoplatnené. Platba sa väčšinou realizuje internetovým bankovým prevodom priamo na portáli. Používatelia, ktorí majú prístup k rozšírenému vyhľadávaniu, platia mesačné poplatky. Poplatky za používanie počítačových údajov z obchodného registra sú stanovené nariadením ministra spravodlivosti.

Za nahliadnutie do údajov registra a spisových dokumentov u notára sa účtuje poplatok. Výška notárskych poplatkov je stanovená zákonom o notárskych poplatkoch.

Ako vyhľadávať v estónskom obchodnom registri

V obchodnom registri a v registri neziskových združení a nadácií môžete údaje vyhľadávať prostredníctvom elektronického obchodného registra na webovej lokalite Centra registrov a informačných systémov.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uvedené v registri?

Na tejto stránke sa vysvetľuje, ako je v Estónsku regulované použitie údajov a dokumentov obsiahnutých v obchodnom registri.

Obchodný register vedie registračné oddelenie okresného súdu v Tartu. Do registra sa zapisujú údaje o samostatne zárobkovo činných osobách, pobočkách či organizačných zložkách zahraničných spoločností a spoločnostiach [akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, obchodné združenia, európske spoločnosti (Societas Europaea), európske družstvá (Societas Cooperativa Europaea) a európske zoskupenie pre územnú spoluprácu)]. Obchodný register je vedený v estónčine.

Zápisy v obchodnom registri sú účinné voči tretím osobám a tretie osoby sa môžu odvolávať na zverejnené znenie, okrem prípadu, že tretia osoba vedela alebo mohla vedieť, že tieto údaje nie sú správne. Zapísané údaje sa nevzťahujú na transakcie uzavreté do pätnástich dní po zápise týchto údajov, ak tretia osoba preukáže, že o zápise nevedela, ani nemohla poznať jeho obsah. Tretia osoba sa preto môže v dobrej viere spoliehať na vecnú správnosť zápisov v registri, napríklad pri uzatváraní zmluvy predpokladať, že osoba zapísaná v registri ako člen predstavenstva je oprávnená podpisovať za predmetnú spoločnosť.

Niektoré právne skutočnosti sú platné iba vtedy, ak sú zapísané v registri: napr. podpisové právo člena predstavenstva môže byť v stanovách alebo v zmluve uzavretej s členom predstavenstva podmienené, voči tretím osobám sú však účinné len obmedzenia, ktoré sú zapísané v registri.

Niektoré dôležité skutočnosti nadobudnú účinnosť od okamihu zápisu: napríklad zvýšenie kapitálu spoločnosti nadobúda účinnosť od okamihu, keď je zvýšenie zapísané do obchodného registra, a nie od okamihu rozhodnutia o zvýšení základného imania či dňa poskytnutia týchto príspevkov. To isté platí pre vytvorenie právneho subjektu, zmenu jeho stanov alebo fúziu, rozdelenie, transformáciu.

V obchodnom registri sú v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, právnických osôb alebo pobočiek zahraničných spoločností dostupné tieto údaje:

 • výpis z registra,
 • spis podnikateľského subjektu,
 • registrový spis.

Spis podnikateľského subjektu obsahujú dokumenty, ktoré právnické osoby, samostatne zárobkovo činné osoby alebo pobočky zahraničných spoločností predložili registru v súlade s právom, napríklad stanovy akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným a iné dokumenty zapísané vo verejných záznamoch. Rozhodnutia súdov, odvolania proti nim, korešpondencia a iné dokumenty, ktoré nie sú vedené v spise podnikateľského subjektu, sa uchovávajú v registrovom spise.

Spolu s dokumentmi v cudzom jazyku sa do registra musí predložiť ich preklad do estónskeho jazyka osvedčený úradným prekladateľom alebo notárom alebo preklad do estónskeho jazyka, na ktorom notár osvedčí pravosť podpisu prekladateľa. Spoločnosť sa nemôže odvolávať na preklad, ktorý sa odlišuje od originálneho dokumentu. Tretia osoba sa môže odvolať na preklad dokumentu predložený registru, pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že tretia osoba o nepresnosti prekladu vedela.

Údaje v obchodnom registri sú verejné. Každý má právo nahliadnuť do výpisov z registra a do spisov podnikateľských subjektov a vyhotoviť si z nich kópiu. Ku spisom registrov majú prístup príslušné orgány verejnej moci, súdy v priebehu konania a ďalšie osoby alebo subjekty s oprávneným záujmom.

O prístup k dokumentom v spise a o ich kópie je možné požiadať prostredníctvom registračného oddelenia, elektronického obchodného registra alebo notára.

História estónskeho obchodného registra

Estónsky obchodný register obsahuje všetky údaje zapísané od 1. septembra 1995. Všetky údaje sa pravidelne aktualizujú.

Súvisiace odkazy

Európsky obchodný register

Vyhľadávanie v obchodnom registri

Registračný portál spoločností

Elektronický obchodný register

Registrové oddelenia

Notári

Posledná aktualizácia: 14/05/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom