Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku dánčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Dánsko

Základné informácie o dánskom obchodnom registri

Autor obsahu
Dánsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Dánsky obchodný orgán [Erhvervsstyrelsen]

História dánskeho obchodného registra

Dánsky obchodný orgán bol založený 1. januára 2012.

Má približne 700 zamestnancov. Jeho úlohy v minulosti vykonávali tieto orgány: Orgán pre obchod a spoločnosti [Erhvervs- og Selvskabsstyrelsen], Orgán pre podniky a stavebníctvo [Erhvervs- og Byggestyrelsen] a Orgán pre telekomunikácie a IT [IT- og Telestyrelsen].

Dánsky obchodný orgán spadá pod dánske ministerstvo pre obchod a rast [Erhvervs- og vækstministeriet].

Aké informácie obsahuje dánsky obchodný register?

Informácie o všetkých oblastiach činností obchodného orgánu sú dostupné na adrese erhvervsstyrelsen.dk. Možno tu nájsť aj odkaz na obchodný register (Centrale Virksomhedsregister) cvr.dk.

Portál CVR.dk je jednotným vstupným miestom pre informácie a údaje o všetkých spoločnostiach v Dánsku. Bez ohľadu na typ spoločnosti tu nájdete informácie o samotnej spoločnosti (právnickej osobe), ako aj o jej výrobných jednotkách.

V prípade niektorých typov obchodných spoločností, najmä pokiaľ ide o akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným, sú k dispozícii aj ďalšie informácie, napr. finančné závierky a skutočnosti a správy o spoločnostiach a ich vedúcich pracovníkoch.

Dánsko je tiež členom Európskeho obchodného registra (EBR). Používatelia, ktorí nehovoria po dánsky, môžu na stránkach Európskeho obchodného registra vyhľadávať informácie o dánskych spoločnostiach vo vlastnom jazyku. Tento register obsahuje informácie o takmer všetkých európskych krajinách.

Je prístup do dánskeho obchodného registra bezplatný?

Základné informácie, správy spoločností, úplné správy a výpisy (cvr-udskrifter) z obchodného registra sú bezplatné. Ďalšie informácie o spoločnosti, ako sú ročné účtovné závierky, sú spoplatnené. Bezplatne sú k dispozícii tieto produkty:

Záznamy z obchodného registra

Informácie o súkromnej adrese akcionárov s neobmedzenou zodpovednosťou sa v prípade, že táto adresa nie je rovnaká ako adresa podniku, poskytnú na požiadanie.

Miesto podnikania

Miesto podnikania predstavuje súhrn príslušných výrobných jednotiek s informáciami o týchto jednotkách. Sú to:

 • názov, adresa a miesto, v ktorom sa nachádza sídlo spoločnosti,
 • druh spoločnosti,
 • odvetvie, v ktorom spoločnosť pôsobí,
 • počet zamestnancov.

Správa o spoločnosti

Správa o spoločnosti obsahuje:

 • číslo v obchodnom registri (v prípade grónskych spoločností identifikačné číslo spoločnosti),
 • názov, adresa a miesto, v ktorom sa nachádza sídlo spoločnosti,
 • názvy dcérskych spoločností,
 • informácie o kótovaní na burze,
 • informácie o tom, kto má podpisové právo za spoločnosť,
 • status,
 • zodpovedné osoby (zakladatelia, vedenie, predstavenstvo) – bez adries,
 • účtovné obdobie,
 • dátum poslednej uverejnenej účtovnej závierky.

Úplná správa

Úplná správa obsahuje okrem všetkých údajov uverejnených v práve o spoločnosti aj:

 • vyhlásenie o účele spoločnosti,
 • zodpovedné osoby (zakladatelia, vedenie, predstavenstvo) – s adresami,
 • audit,
 • základné imanie,
 • dátum vzniku,
 • dátum posledných troch uverejnených účtovných závierok,
 • účtovné obdobie,
 • informácie o histórii spoločnosti.

Skrátený zoznam osôb

Funkcia vyhľadávania umožňuje získať informácie o prepojení osoby s určitou spoločnosťou.

Rozšírený zoznam osôb

Rozšírené vyhľadávanie umožňuje získať úplný zoznam osôb zapojených do spoločnosti.

Databanka

Prostredníctvom databanky je možné na základe stanovených kritérií získať štruktúrované údaje.

Prostredníctvom databanky možno objednať informácie bez ohľadu na to, či ide o informácie o jednej spoločnosti, o prepojení určitej osoby na iné spoločnosti alebo o zoznam spoločností v danej zemepisnej oblasti alebo danom odvetví. V databáze možno na základe vlastných kritérií vytvoriť aj výpis alebo zoznam. Tento proces je jednoduchý a časovo nenáročný.

Hromadné výpisy

Hromadné výpisy, ktoré poskytuje obchodný register, sú možnosťou, ako pomocou zoznamu čísiel spoločností alebo čísiel prevádzok ľahko získať údaje z obchodného registra. Je možné vygenerovať aj individuálne výpisy.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uvedené v registri?

Článok 14 zákona o obchodných spoločnostiach, ktorým sa transponuje článok 3 prvej smernice o práve obchodných spoločností do dánskeho práva, ustanovuje, aké sú právne účinky údajov z registra. Článok 14 zákona o obchodných spoločnostiach stanovuje:

„Informácie zverejnené v informačnom systéme dánskeho obchodného orgánu sa považujú za známe tretím stranám. Odsek 1 sa však neuplatňuje na úkony vykonané do 16 dní od zverejnenia takýchto informácií, ak sa ukáže, že tretia strana nemohla o zverejnených údajoch vedieť.

Ak nedošlo ku zverejneniu v informačnom systéme dánskeho obchodného orgánu, nemôže sa spoločnosť domáhať údajov, ktoré majú byť zaregistrované a zverejnené, voči tretej strane, iba ak by sa preukázalo, že tieto údaje boli tretej osobe známe. Skutočnosť, že uvedené údaje ešte neboli zverejnené, neznamená, že by tretia strana nesmela na ich základe vykonávať úkony.“

Zodpovednosť za správnosť záznamov

Za správnosť poskytnutých informácií zodpovedá oznamovateľ – pozri článok 8 vyhlášky o oznamovaní [anmeldelsesbekendtgørelsen] a článok 15 ods. 2 zákona o obchodných spoločnostiach. Ak oznámenie nebolo vykonané v súlade so zákonom, alebo ak sú oznámené informácie nesprávne, možno oznamovateľa trestne stíhať.

Dánsky obchodný orgán neoveruje správnosť oznámených informácií. To platí bez ohľadu na to, či ide o manuálnu registráciu alebo či registráciu vykonáva samotná spoločnosť prostredníctvom internetovej stránky virk.dk.

Dánsky obchodný orgán nesie zodpovednosť za použitie oznámených informácií alebo dokumentov, ktoré nie sú správne z dôvodu chyby tohto orgánu (napríklad chyby spracovania).

Súvisiace odkazy

Dánsky obchodný orgán

Obchodný register

Dánske ministerstvo obchodu a rastu

Európsky obchodný register (EBR)

Posledná aktualizácia: 07/11/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom