Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Bulharsko

V tejto časti sa uvádza prehľad obchodných registrov Bulharska a registra BULSTAT. Bulharsko sa zaručuje, že v súvislosti s týmito registrami sa dodržiavajú zásady publicity, transparentnosti a bezpečnosti informácií.

Autor obsahu
Bulharsko

Aké informácie obsahuje bulharský obchodný register?

Bulharský obchodný register spravuje Registračná agentúra Ministerstva spravodlivosti. Obchodné spoločnosti a pobočky zahraničných obchodných spoločností sa zapisujú do registra spolu s ich údajmi, ktorých zápis sa vyžaduje podľa zákona. Obchodný register zverejňuje rozhodnutia a dokumenty týkajúce sa obchodných spoločností a pobočiek zahraničných obchodných spoločností, ktoré musia byť podľa zákona dostupné na verejné nahliadnutie.

Obchodný register je elektronickou databázou obsahujúcou údaje, ktorých registrácia sa vyžaduje podľa zákona, a dokumenty, ktoré musia byť podľa zákona dostupné na verejné nahliadnutie, týkajúce sa obchodných spoločností a pobočiek zahraničných obchodných spoločností. Spisy o obchodných spoločnostiach a pobočkách zahraničných obchodných spoločností sa uchovávajú v elektronickej forme. Tieto spisy obsahujú žiadosti o zápis, dokumenty dokladajúce zaregistrované údaje, vyhlásenia a iné dokumenty, ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje identifikujúce jednotlivcov zastupujúcich alebo spravujúcich daný subjekt.

Je prístup do bulharského obchodného registra bezplatný?

Obchodný register je súčasťou verejnej domény. Prístup do databázy obchodného registra je pre všetkých bezplatný. V súlade so zmenou zákona o obchodnom registri (ZTR) z 1. januára 2013 sa prístup k spisom o obchodných spoločnostiach zapísaných v obchodnom registri musí zaznamenávať. To znamená, že prístup k naskenovaným dokumentom v „spise“ o konkrétnej obchodnej spoločnosti sa poskytuje buď na základe elektronického podpisu, alebo osvedčenia vydaného Agentúrou. Osvedčenie vydá Agentúra bezplatne.

Ako vyhľadávať v bulharskom obchodnom registri.

Obchodný register je prístupný 24 hodín denne na webovom sídle http://www.brra.bg/Default.ra.

V obchodnom registri môže vyhľadávať konkrétny údaj alebo vyhlásenie každý.

Na portáli obchodného registra sa vyhľadávanie môže vykonávať na základe nasledujúcich kritérií:

 • názov alebo jedinečný identifikačný kód (UIC) obchodnej spoločnosti alebo pobočky zahraničnej obchodnej spoločnosti;
 • mená alebo identifikačné číslo, alebo obchodný názov alebo UIC spoločníka alebo jediného vlastníka kapitálu;
 • mená alebo identifikačné číslo, alebo obchodný názov alebo UIC člena orgánov právnickej osoby – obchodnej spoločnosti;
 • spis obchodnej spoločnosti alebo pobočky zahraničnej obchodnej spoločnosti a jej zodpovedných pracovníkov a právnych nástupcov možno vyhľadávať podľa akéhokoľvek zaregistrovaného údaja alebo vyhlásenia.

K dispozícii je aj platená služba umožňujúca používateľom vyhľadávať v celej databáze podľa ich vlastných špecifických kritérií. Predplatné tejto služby je 30 000 BGN ročne (podľa sadzobníka štátnych poplatkov vyberaných Registračnou agentúrou); verejné orgány majú bezplatný prístup k celej databáze.

Osvedčenia sa môžu vydávať buď priamo pri priehradke v Registračnej agentúre, alebo elektronicky (poplatky sa vyberajú v súlade s vyššie uvedeným sadzobníkom).

Kópie dokumentov vedených v registri sa môžu vydávať buď pri priehradke, alebo elektronicky (poplatky sa vyberajú v súlade s vyššie uvedeným sadzobníkom).

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty v registri?

Bulharsko prijalo zásady stanovené v príslušných právnych predpisoch EÚ, ktoré upravujú platnosť zápisu alebo odstránenia údajov a uverejňovanie dokumentov týkajúcich sa obchodných spoločností. Osobitné opatrenia na vnútroštátnej úrovni sú stanovené v zákone o obchodnom registri.

Podľa tohto zákona sa údaj zapísaný do registra od momentu zápisu považuje za známy tretím stranám konajúcim v dobrej viere. Do uplynutia 15 dní od vykonania zápisu nie je možné sa naň odvolať vo vzťahu k tretím stranám, ktoré dokážu, že nemohli o ňom vedieť. Tretie strany sa môžu odvolať na údaj, ktorý sa má zaregistrovať, hoci zápis ešte nebol vykonaný, pokiaľ sa zákonom výslovne nestanovuje, že sa stáva účinným až po vykonaní zápisu. Po odstránení sa zápis stáva neúčinným. Dokumenty v registri sa považujú za známe tretím stranám od dátumu ich uverejnenia.

Tretie strany sa môžu odvolať na zápis alebo uverejnenie, aj keď zapísaný údaj alebo uverejnený dokument neexistuje. Vo vzťahu k tretím stranám konajúcim v dobrej viere sa údaje, ktoré nie sú zapísané v registri, považujú za neexistujúce.

História bulharského obchodného registra

Reforma registra sa začala 1. januára 2008, keď vstúpil do platnosti zákon o obchodnom registri. V dôsledku toho:

 1. zodpovednosť za vedenie príslušných obchodných záznamov prešla zo súdov na ústredný vládny správny orgán: Registračná agentúra;
 2. všetky registre krajských súdov sa zlúčili do jednej centralizovanej elektronickej databázy obsahujúcej údaje, ktoré sa musia zaregistrovať, a dokumenty, ktoré musia byť dostupné na verejné nahliadnutie, ako aj všetky odovzdané dokumenty, rozhodnutia o nezaregistrovaní a spisy o spoločnostiach. V dôsledku toho sa všetky obchodné spoločnosti museli zaregistrovať do 31. decembra 2011;
 3. zásada zverejňovania informácií má v rámci postupu registrácie zásadný význam. Registračná agentúra je podľa zákona povinná zaistiť otvorený, bezplatný prístup k žiadostiam a priloženým dokumentom uloženým v počítačovom systéme registra;
 4. v rámci postupu registrácie sa používajú rôzne formuláre žiadostí. Druh žiadosti závisí od druhu obchodnej spoločnosti alebo údajov v čase registrácie.

Ako podať žiadosť o zápis do obchodného registra?

Žiadosti sa môžu podávať buď pri priehradke na každej pobočke Registračnej agentúry alebo elektronicky prostredníctvom portálu agentúry http://www.brra.bg/Default.ra.

Tlačené žiadosti možno odovzdať na akejkoľvek miestnej pobočke Registračnej agentúry bez ohľadu na to, kde má obchodná spoločnosť sídlo. Po prijatí na pobočke Agentúry sa tlačené žiadosti naskenujú a uložia ako prílohy v počítačovom systéme obchodného registra. Dokumenty pripojené ako prílohy k žiadostiam musia byť originály alebo kópie overené žiadateľom alebo verejným notárom.

Elektronické žiadosti možno podať kedykoľvek prostredníctvom portálu obchodného registra.

Ako sa podané žiadosti posudzujú?

Každej položke prijatej na zápis do počítačového systému obchodného registra (žiadosť, rozhodnutie súdu, požiadavka na opravu chyby, žiadosť o vymenovanie znalcov, overovateľov, kontrolórov atď.) sa priradí jedinečné referenčné číslo vo formáte „rrrrmmddhhmmss“ (rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda). Po tom, ako sa žiadosti, súdnemu rozhodnutiu alebo požiadavke priradí jedinečné číslo, prostredníctvom počítačového systému sa náhodne pridelí registračnému úradníkovi na posúdenie. Žiadosti o zápis alebo odstránenie alebo o uverejnenie dokumentov na základe článku 14 sa prideľujú automaticky, v poradí, v ktorom boli prijaté, akonáhle registračný úradník elektronicky podpíše predtým priradenú žiadosť a počítačový systém ho na základe toho rozpozná ako dostupného.

Po zmenách zákona o obchodnom registri, ktorými sa v článku 19 ods. 2 zaviedla lehota na vydanie rozhodnutia, disponuje počítačový systém funkciou umožňujúcou, aby sa žiadosti posúdili vo vyššie uvedenom poradí do skončenia trojdňovej lehoty. Výsledky môžu byť nasledovné:

 • pokyny musia byť elektronicky podpísané registračným úradníkom po dokončení posudzovania a ihneď uverejnené na účte obchodnej spoločnosti – majú sa vykonať v časovej lehote stanovenej v článku 19 ods. 2 ZTR;
 • zamietnutie musí byť elektronicky podpísané registračným úradníkom po dokončení posudzovania a ihneď uverejnené na účte obchodnej spoločnosti;
 • príkaz na registráciu musí byť elektronicky podpísaný registračným úradníkom po dokončení posudzovania, ktorý až do uplynutia časovej lehoty stanovenej v článku 19 ods. 2 ZTR bude zobrazený na účte obchodnej spoločnosti so statusom „čakajúci na trojdňovú časovú lehotu“. Po uplynutí zákonnej lehoty počítačový systém automaticky vykoná zápis a vygeneruje číslo zápisu vo vyššie uvedenom formáte. Rok, mesiac a deň sú rokom, mesiacom a dňom automatického uverejnenia počítačovým systémom, zatiaľ čo minúta a sekunda zachytávajú čas, kedy bola registrácia v predchádzajúci deň nariadená registračným úradníkom.

Aké informácie obsahuje register BULSTAT?

Register BULSTAT obsahuje informácie o:

 1. právnických osobách, ktoré nie sú obchodnými spoločnosťami;
 2. pobočkách zahraničných subjektov, ktoré nie sú obchodnými spoločnosťami;
 3. agentúrach zahraničných subjektov podľa článku 24 zákona o podpore investícií;
 4. zahraničných právnických osobách, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v Bulharsku a majú tam stálu prevádzkareň;
 5. zahraničných právnických osobách, ktorých miesto skutočného vedenia sa nachádza v Bulharsku;
 6. zahraničných právnických osobách, ktoré v Bulharsku vlastnia nehnuteľnosti;
 7. organizačných jednotkách podľa zákona o záväzkoch a zmluvách vrátane remeselných podnikov a poisťovacích združení podľa článku 8 zákonníka sociálneho zabezpečenia;
 8. subjektoch, ktoré sú platiteľmi sociálneho poistenia a nie sú fyzickými osobami;
 9. pobočkách a divíziách subjektov na základe bodov 1 a 8 a divíziách obchodných spoločností zapísaných v obchodnom registri;
 10. fyzických osobách vykonávajúcich slobodné povolanie alebo pracujúcich ako živnostníci;
 11. zahraničných štátnych príslušníkoch, ktorí nemajú bulharské osobné identifikačné číslo alebo identifikačné číslo osoby s trvalým bydliskom v zahraničí a ktorí:
 • poskytujú nezávislé osobné služby v Bulharsku, a to aj prostredníctvom trvalej prevádzkarne, základne alebo zariadenia;
 • získajú nehnuteľnosť;
 • sú platiteľmi sociálneho poistenia;
 1. iných fyzických osobách – platiteľoch sociálneho poistenia;
 2. zahraničných osobách/subjektoch podliehajúcich osobitnej registrácii podľa daňových zákonov vrátane prípadov oslobodenia od daní na základe medzinárodnej dohody, ktorá vstúpila do platnosti a ktorej je Bulharsko zmluvnou stranou;

Je prístup do registra BULSTAT bezplatný?

Prístup do registra BULSTAT nie je bezplatný. Aby ste mohli získať prístup k údajom, musíte sa zaregistrovať a zaplatiť poplatok. Minimálny poplatok je 10 BGN.

História registra BULSTAT

V súlade s rozhodnutím Národného zhromaždenia z 8. júna 1995 bol Národný štatistický úrad (NSI) poverený úlohou vytvorenia, vedenia a rozvoja registra BULSTAT. Zjednotený štátny register podnikateľských subjektov „BULSTAT“ začal v Bulharskej republike fungovať 1. januára 1996. Dňa 17. júna v tom istom roku prijalo Národné zhromaždenie zákon o štatistike. Týmto zákonom sa stanovil spôsob zriadenia, fungovania a používania zjednoteného registra BULSTAT na identifikáciu subjektov vykonávajúcich podnikateľské činnosti na území Bulharskej republiky. Register BULSTAT sa rozvinul na jeden z hlavných administratívnych registrov krajiny a v roku 2000 sa jeho údaje sprístupnili prostredníctvom webového sídla registra:.

Dňa 11. augusta 2005 sa správa registra BULSTAT preniesla na Registračnú agentúru. Od 1. augusta 2008, na základe vtedy platného zákona o obchodnom registri, boli obchodné spoločnosti a pobočky zahraničných obchodných spoločností zapísané v obchodných registroch a registroch družstiev pri krajských súdoch povinní preregistrovať sa do 31. decembra 2011 v Registračnej agentúre.

Ako podať žiadosť o zápis do registra BULSTAT?

V závislosti od svojho statusu musia subjekty, ktoré sa chcú zaregistrovať v registri BULSTAT, poskytnúť:

1. kópiu rozhodnutia alebo iný dokument, konkrétne tieto dokumenty:

a) právnické osoby: zakladajúci dokument a dokument uvádzajúci fyzickú(-é) osobu(-y) riadiacu(-e)/alebo zastupujúcu(-e) subjekt;

b) zastúpenia zahraničných subjektov podľa článku 24 zákona o podpore investícií: doklad potvrdzujúci registráciu v Bulharskej obchodnej a priemyselnej komore (BCCI);

c) zahraničné právnické osoby: dokument preukazujúci vykonávanie podnikateľských činností v Bulharsku; overený dokument preukazujúci pôvod zahraničných právnických osôb v príslušnej krajine;

d) organizačné jednotky bez právnej subjektivity podľa zákona o záväzkoch a zmluvách a poisťovacie fondy podľa článku 8 zákonníka sociálneho zabezpečenia: spoločenskú zmluvu a osvedčenie o registrácii v Národnej agentúre pre príjmy;

e) pobočky a divízie: dokument potvrdzujúci ich zriadenie a uvádzajúci osobu(-y), ktorá(-é) ich riadi(-ia) a/alebo zastupuje(-ú);

f) subjekty iné ako tie, ktoré sa uvádzajú v písm. a) až e), ktoré sú platiteľmi sociálneho poistenia: dokumenty preukazujúce totožnosť a/alebo vykonávanie konkrétnej činnosti, ak sa to vyžaduje podľa zákona.

2. žiadosť o zápis na štandardnom formulári schválenom výkonným riaditeľom Registračnej agentúry;

3. identifikačné karty pri registrácii ukončenia/odstránenia alebo zmene okolností;

4. dokument preukazujúci zaplatenie štátneho poplatku podľa sadzobníka schváleného Radou ministrov;

5. registračný dotazník a/alebo overenie registrácie v prípade subjektov zapísaných v osobitnom registri.

Po odovzdaní dokumentov sa bezodkladne vykoná zápis.

Online kontrola zahŕňa nasledujúce informácie:

 • jedinečné identifikačné číslo,
 • názov subjektu,
 • činnosť,
 • doklad o založení/zmene/likvidácii,
 • sídlo/administratívna adresa,
 • telekomunikačné údaje,
 • riadiaci/zastupujúci pracovníci
 • orgán kolektívneho riadenia,
 • zloženie orgánu kolektívneho riadenia: koho zastupuje/kto ho zastupuje,
 • predmet podnikateľskej činnosti,
 • partneri/vlastníci,
 • rozdelenie vlastníckych práv.
Posledná aktualizácia: 30/08/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom