Business registers in EU countries

In Europe, business registers offer a range of services, which may vary from one Member State to another.

However, the core services provided by all registers are to register, examine and store company information, such as information on a company's legal form, its seat, capital and legal representatives, and to make this information available to the public.

To obtain detailed information on registers in Member States as well as Iceland, Lichtenstein and Norway please select one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Registre comerciale în statele membre - Internațional

Informațiile din registrul comerțului sunt disponibile, de asemenea, pentru țările din Spațiul Economic European care nu sunt state membre ale UE.

Norvegia

Islanda

Principatul Liechtenstein
Norvegia

Centrul de Înregistrare Brønnøysund este un organism guvernamental subordonat Ministerului Comerțului, Industriei și Pescuitului. Registrul societăților este unul dintre cele 14 registre naționale gestionate de Centrul de Înregistrare Brønnøysund.

Registrul comerțului este responsabil pentru înregistrarea tuturor societăților norvegiene și străine în Norvegia. Registrul asigură protecție juridică și supraveghere financiară și este o sursă importantă pentru orice persoană care are nevoie de informații exacte despre participanții la industria norvegiană.

Ce oferă registrul comerțului din Norvegia?

Registrul societăților din Norvegia furnizează informații cu privire la societățile înregistrate. Pe site-ul Centrului de Înregistrare Brønnøysund puteți accesa informații cheie prin intermediul motorului nostru de căutare. Informațiile din registrul comerțului sunt disponibile în anunțuri și puteți comanda informații suplimentare și transcrieri din magazinul web și prin intermediul Registrului European al Comerțului (EBR).

Informații cheie:

 • Numărul de înregistrare al societății
 • Denumirea comercială, sediul social și alte sedii ale întreprinderii
 • Data înființării societății
 • Statutul și tipul de activitate al societății
 • Roluri în cadrul societății
 • Informații privind falimentul

Anunţuri:

Registrul comerțului anunță toate evenimentele majore din cadrul societăților. Acesta anunță înregistrarea unei noi societăți, înregistrarea schimbărilor importante din cadrul societății și dizolvarea sau radierea unei societăți. În baza de date a anunțurilor care poate fi consultată sunt stocate date începând cu 1 noiembrie 1999 și până în prezent. Linkul se deschide într-o fereastră nouăVersiunea în limba engleză a anunțurilor este disponibilă din august 2006.

Printre informațiile suplimentare care pot fi comandate contra cost se numără transcrieri și certificate precum:

 • Certificatul de înregistrare
 • Situația financiară anuală

Este gratuit accesul la registrul comerțului?

Toate informaţiile cheie care sunt accesibile prin intermediul motorului nostru de căutare și informațiile din baza de date a anunțurilor sunt furnizate gratuit. Anumite servicii precum transcrierile și certificatele fac obiectul unei taxe.

Cum pot fi efectuate căutările în registrul comerțului din Norvegia?

Informații de bază despre societățile înregistrate în registrul comerțului sunt disponibile pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul Centrului de Înregistrare Brønnøysund. Pot fi efectuate căutări pe baza denumirii comerciale sau a numărului organizației în Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaza de date a anunțurilor.

În ce măsură prezintă încredere documentele din registru?

Părțile terțe se pot baza pe informaţiile din registrul societăților ca fiind informaţii valabile din punct de vedere juridic referitoare la o societate. Se consideră că informaţiile înregistrate sunt cunoscute de părțile terțe. Acest lucru se aplică atât informației propriu-zise, cât și documentelor pe care se bazează înregistrarea. În practică, acest lucru înseamnă că o parte terță ar trebui să verifice informațiile înregistrate cu privire la o societate înainte de a iniția relații comerciale cu aceasta.

Normele privind măsura în care o parte terță se poate baza pe informațiile înregistrate în registrul societăților din Norvegia figurează în secțiunea 10-1 a Legii privind înregistrarea societăților. Pe scurt, în conformitate cu normele respective, se consideră că informațiile înregistrate sunt cunoscute de părțile terțe.

Conform unei explicații mai detaliate, în cazurile în care o normă de drept determină poziția juridică a unei părți terțe cu privire la faptul dacă aceasta a avut sau nu cunoștință de o anumită chestiune, se consideră că informațiile înregistrate în registrul societăților sunt cunoscute de partea terță.

În ceea ce privește chestiunile care ar fi trebuit comunicate registrului spre înregistrare (dar nu au fost comunicate) și care sunt în contradicție cu informațiile înregistrate, acestea nu pot fi imputate unei părți terțe. O excepție de la această normă este situația în care partea terță avea cunoștință sau ar fi trebuit să aibă cunoștință de o astfel de chestiune. În această situație, partea terță nu poate pretinde în mod justificat că se poate baza pe informațiile înregistrate.

Istoricul registrului comerțului din Norvegia

Registrul societăților din Norvegia a fost înființat în 1988 și a preluat funcțiile celor aproape 100 de registre ale comerțului locale anterioare.

Link-uri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind înregistrarea societăților, în limba norvegiană

 Islanda

Ce oferă registrul comerțului din Islanda?

Din 2003, registrul societăților este o divizie în cadrul Direcției Venituri Interne și gestionează o evidență publică incluzând informații cu privire la următoarele entități:

 1. persoane fizice, societăți și alte entități care desfășoară activități comerciale
 2. instituții și societăți de stat
 3. instituții și societăți deținute de municipalități
 4. asociații, organizații și entități, altele decât persoanele fizice, responsabile de gestionarea activelor sau de orice obligații fiscale
 5. alte activități despre care Direcția Venituri Interne/Registrul societăților consideră că ar trebui înregistrate în dosarul oficial.

Registrul cuprinde următoarele informații cu privire la entitățile menționate mai sus, după caz:

 1. Denumire
 2. Număr de identificare, sediu
 3. Forma juridică
 4. Data înfiinţării
 5. Numele, adresa și numărul de identificare a cadrelor de conducere
 6. Codul activității (nr. ISAT)
 7. Lichidare
 8. Alte elemente care, conform legilor, trebuie înregistrate.

La momentul înregistrării, registrul emite un număr unic de identificare pentru entitate.

Registrul societăților furnizează organismelor publice, societăților și persoanelor fizice informații din registru în conformitate cu regulamentul instituit de ministru în ceea ce privește sfera informațiilor și taxele.

Este gratuit accesul la registrul comerțului?

Informațiile privind denumirea, sediul, forma juridică, codul ISAT și codul de înregistrare în scopuri de TVA sunt disponibile publicului pe site-ul Direcției Venituri Interne/Registrului societăților în mod gratuit.

Alte informații sunt disponibile contra cost și sperăm că vor fi disponibile în magazinul nostru web în 2016.

Cum pot fi efectuate căutările în registrul comerțului din Islanda?

Pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirecției Venituri Interne pot fi căutate informații, care sunt puse la dispoziţie gratuit. Din păcate, în prezent, informațiile sunt disponibile numai în limba islandeză. Pentru informații suplimentare, este necesar să contactați telefonic sau prin e-mail oficiul până la deschiderea magazinului web anul viitor.

Istoricul registrului comerțului din Islanda

Până în 1980, societățile au fost înregistrate la comisarii locali pe întreg teritoriul Islandei. În 1980, a fost creat un registru special pentru societățile cu răspundere limitată, iar Institutul de statistică islandez a emis numere de identificare pentru aceste societăți. Din 1997, toate celelalte societăți în afară de parteneriatele cu răspundere nelimitată au fost înregistrate în Registrul societăților, iar din 2014 sunt înregistrate, de asemenea, parteneriatele, astfel încât, în prezent, există un singur registru oficial al comerțului în Islanda, și anume Registrul societăților.

 Principatul Liechtenstein

Există un singur registru al comerțului (Handelsregister) pentru întreg Principatul Liechtenstein. Registrul comerțului este menținut de Departamentul de Justiție (AmtfürJustiz) în Vaduz.

Registrul comerțului este un registru public și se bucură de o prezumție de veridicitate. Obiectivul său principal este de a asigura securitatea juridică a comerțului prin dezvăluirea raporturilor juridice de drept privat, în special situațiile persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități comerciale în ceea ce privește răspunderea și autoritatea de a acționa.

Ce oferă registrul comerțului?

Registrul comerțului conține informații cu privire la toate persoanele juridice cu sediul social în Principatul Liechtenstein și cu privire la trusturile din Liechtenstein (Treuhänderschaften). Informațiile se referă la fapte și raporturi, dintre care unele trebuie înscrise în registru prin lege, iar altele sunt înregistrate în mod voluntar, împreună cu documentele justificative relevante.

Documentele privind trusturile neînregistrate sunt depuse, de asemenea, la registrul comerțului, la fel ca datele referitoare la fundații (Stiftungen) care nu sunt înregistrate.

Este gratuit accesul la registrul comerțului?

Accesul la registrul comerțului face obiectul unei taxe.

Informații parțiale cu privire la orice persoane juridice înscrise în registrul comerțului și alte informații juridice pot fi consultate gratuit în lista societăților înscrise în registru (Firmenindex) prin intermediul link-ului Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.oera.li/cr-portal/suche/suche.xhtml și o declarație completă certificată poate fi comandată contra cost prin intermediul aceluiași link.

Cum pot fi efectuate căutările în registrul comerțului din Liechtenstein?

Registrul comerțului, inclusiv notificările și documentele justificative, este public.

Lista societăților înscrise în registru (Firmenindex) poate fi utilizată pentru a căuta o persoană juridică înregistrată pe baza numelui, a denumirii comerciale sau a numărului de înregistrare.

În ce măsură prezintă încredere informaţiile din registru?

Articolul 3a din Directiva 2009/101/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2012/17/UE, impune statelor membre să furnizeze informații care să explice dispozițiile legislației naționale conform cărora părțile terțe se pot baza pe documentele și informațiile privind societățile menționate la articolul 2. Decizia Comitetului mixt al SEE din 8 octombrie 2013 prevede că Directiva 2012/17/UE trebuie să fie încorporată în Acordul privind SEE.

Cu excepția cazului în care legislația prevede că este necesară numai publicarea parțială sau publicarea de extrase, mențiunile din registrul comerțului sunt publicate de Departamentul de Justiție în Monitorul Oficial, în totalitate și fără întârziere [articolul 956 alineatul (1) din Legea privind persoanele și societățile (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR)]. Publicația oficială a Principatului Liechtenstein este monitorul oficial electronic (Amtsblatt) [articolul 16 din Legea privind publicarea (Kundmachungsgesetz)].

Orice persoană care acționează cu bună-credință se poate baza pe înscrierile, modificările și radierile din registrul comerțului. Conținutul înscrierilor, modificărilor sau radierilor poate fi invocat împotriva părții înregistrate cu condiția ca acestea să fi fost efectuate la solicitarea părții respective [articolul 948 alineatele (1) și (2) din PGR].

În ceea ce privește părțile terțe, o înscriere în registrul comerțului intră în vigoare a doua zi după ziua în care aceasta a fost publicată, întotdeauna cu condiția să existe o cerință legală privind publicarea [articolul 947 alineatul (2) din PGR].

În temeiul articolului 949 din PGR, înscrierea în registrul comerțului are efect de divulgare și, odată ce înscrierea a intrat în vigoare în ceea ce privește părțile terțe, o persoană nu mai are dreptul să obiecteze că nu a avut cunoștință de înscriere. Cu toate acestea, în cazul în care a existat o cerință care dispune înregistrarea unui anumit fapt, iar faptul respectiv nu a fost înregistrat, acesta poate fi invocat împotriva unei părți terțe numai în cazul în care se poate dovedi că partea terță avea cunoștință de acesta.

Istoricul registrului comerțului

Datele din registrul comerțului din Principatul Liechtenstein au fost înregistrate inițial pe fișe. Toate datele actuale, precum și o mare parte din datele istorice sunt disponibile în prezent în format electronic.

Informații suplimentare

Datele înscrise în registrul comerțului sunt publicate în formatul impus prin lege în monitorul oficial electronic și pot fi invocate de părțile terțe numai începând cu a doua zi după publicare. În cazul în care există neconcordanțe între informațiile înscrise în registru și informațiile publicate, înscrierea din registru are prioritate.

Publicarea și efectul înscrierilor în registrul comerțului

Caracterul public al registrului comerțului

Registrul comerțului, inclusiv notificările și documentele justificative, este public. Înscrierile pot fi accesate de către orice persoană. Documentele din registru privind societățile pe acțiuni (Aktiengesellschaften), societățile în comandită simplă (Kommanditaktiengesellschaften) și societățile cu răspundere limitată(GesellschaftenmitbeschränkterHaftung) pot fi accesate fără restricție; pentru organismele cu alte forme juridice, solicitantul trebuie să dovedească un interes legitim (articolul 953 din PGR).

Publicarea înscrierilor

Cu excepția cazului în care legislația prevede că este necesară numai publicarea parțială sau publicarea de extrase, înscrierile în registrul comerțului sunt publicate de Departamentul de Justiție în Monitorul Oficial, în totalitate și fără întârziere. Toate documentele și informațiile care trebuie depuse și publicate prin lege sunt publicate în același mod (articolul 956 și următoarele din PGR). Informația publicată poate fi invocată în mod direct în relațiile cu orice persoană începând de la sfârșitul zilei în care este publicată.

Anunțurile cu privire la societățile pe acțiuni (Aktiengesellschaften), societățile în comandită simplă (Kommanditaktiengesellschaften) și societățile cu răspundere limitată (GesellschaftenmitbeschränkterHaftung) iau forma unei trimiteri publicate în Monitorul Oficial la înscriere și la documentele justificative și informațiile specifice. Același lucru este valabil, de asemenea, în cazul oricărei persoane juridice care desfășoară o activitate comercială. În alte cazuri, anunțurile iau forma unei trimiteri la o înscriere din registru (articolul 957 din PGR).

Eficacitatea înscrierilor din registru în relațiile cu părțile terțe

În ceea ce privește părțile terțe, înscrierea în registrul comerțului intră în vigoare a doua zi după ziua în care aceasta a fost publicată, întotdeauna cu condiția să existe o cerință legală privind publicarea [articolul 947 alineatul (2) din PGR].

În cazul societăților pe acțiuni (Aktiengesellschaften), al societăților în comandită simplă   (Kommanditaktiengesellschaften) și al societăților private cu răspundere limitată (GesellschaftenmitbeschränkterHaftung), un fapt care a fost înregistrat și publicat nu poate fi invocat împotriva unei părți terțe dacă se referă la o tranzacție legală care este efectuată în termen de cincisprezece zile de la data intrării în vigoare, iar partea terță poate dovedi că nu avea cunoștință sau nu se putea aștepta să fi avut cunoștință de acest fapt [articolul 949 alineatul (1a) din PGR].

După ce înregistrarea a intrat în vigoare cu privire la părțile terțe, o persoană nu mai are dreptul să obiecteze că nu a avut cunoștință de înscriere [articolul 949 alineatul (1) din PGR].

Datele înscrise în registrul comerțului constituie o dovadă deplină a faptelor pe care le atestă, cu excepția cazului în care se demonstrează că acestea sunt incorecte [articolul 949 alineatul (3) din PGR].

Neconcordanțe între informațiile prezentate în vederea înscrierii în registru și cele publicate

Dacă există o neconcordanță între înscrierea în registru și informațiile publicate, înscrierea în registru are prioritate, urmată de informațiile publicate și, în cele din urmă, de conținutul documentelor justificative. În cazul unei neconcordanțe între o înscriere în registru și informațiile publicate, părțile terțe care acționează cu bună-credință pot, de asemenea, să invoce informațiile publicate în relațiile cu partea pentru care a fost făcută înscrierea [articolul 959 alineatele (2) și (3) din PGR].

Link-uri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind persoanele și societățile (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) din 20 ianuarie 1926 (publicată LGBl. 1926 nr. 4)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind publicarea (Kundmachungsgesetz) din 17 aprilie 1985 (publicată LGBl. 1985 nr. 41)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul Monitorului Oficial (Amtsblattverordnung) din 4 septembrie 2012 (publicat LGBl. 2012 nr. 284)

Ultima actualizare: 20/05/2019

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Registre comerciale în statele membre - Belgia

Această secțiune vă oferă o prezentare generală a registrului comerțului din Belgia.

Ce informații conține Registrul comerțului din Belgia?

Registrul belgian al întreprinderilor, Banque Carrefour des Entreprises (BCE), este gestionat de o unitate din cadrul Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciului Public Federal Economie. Registrul a fost instituit în cadrul procesului de simplificare administrativă și de identificare unică a întreprinderilor. BCE include toate întreprinderile, întrucât înregistrarea este obligatorie prin lege. Sunt incluse și unități ale întreprinderilor. Acestea sunt adresele la care sau de la care întreprinderea își desfășoară activitatea. BCE conține, de asemenea, linkuri către alte baze de date. Acesta conține nu numai întreprinderile, ci și alte persoane juridice. Întreprinderile profesionale unipersonale, entitățile publice și, în unele cazuri, societățile străine sunt incluse în baza de date.

Este gratuit accesul la Registrul comerțului din Belgia?

Orice persoană poate consulta gratuit datele publice referitoare la întreprinderi folosind funcția de căutare destinată publicului.

Acest motor de căutare vă permite să căutați întreprinderi sau unități ale întreprinderilor pe baza unor anumite criterii de căutare. Un dosar Open Data este, de asemenea, furnizat cu titlu gratuit și poate fi reutilizat după înregistrare de către toate părțile interesate. Sunt propuse și servicii web de „Public Search”, care includ o mare parte a datelor publice în aplicațiile de utilizator. Acest serviciu este furnizat în schimbul unei taxe.

Cum se efectuează o căutare în Registrul comerțului din Belgia?

Funcția „Public Search” vă permite să căutați date privind toate întreprinderile active sau care și-au încetat activitatea, fie că sunt întreprinderi profesionale unipersonale, fie persoane juridice, precum și unitățile acestora.

Ce date puteți găsi?

În cazul societăților:

 1. numărul de înregistrare al societății
 2. statutul
 3. situația juridică
 4. data de începerii activității
 5. denumirea
 6. adresa sediului social
 7. număr de telefon
 8. număr de fax
 9. adresa de e-mail‑
 10. site-ul web
 11. forma juridică a întreprinderii
 12. număr de unități ale întreprinderii
 13. funcții
 14. competențe profesionale și cunoștințe privind noțiuni de bază de gestionare în legătură cu care s-au furnizat dovezi
 15. calități
 16. autorizații
 17. domeniile de activitate ale societății (TVA și ONSS)
 18. date financiare
 19. legături cu alte societăți
 20. linkuri externe (Monitorul belgian, Banca Națională a Belgiei, precum și Registrul angajatorilor ONSS )

La nivel de unitate de întreprindere:

 1. numărul de înregistrare al societății
 2. statutul
 3. numărul unității
 4. data de începerii activității
 5. denumirea
 6. adresa
 7. numărul de telefon
 8. numărul de fax
 9. adresa de e-mail
 10. site-ul web
 11. autorizații
 12. activități ONSS și activități (ne)comerciale

Care este gradul de fiabilitate a datelor din registru?

Societățile au obligația de a publica anumite informații, precum și anumite documente, în special pentru a asigura opozabilitatea față de terți. În Belgia, acest lucru se realizează prin publicarea de documente și informații în Monitorul Oficial al Belgiei (Moniteur belge) și prin publicarea conturilor anuale la Oficiul bilanțurilor din cadrul Băncii Naționale a Belgiei. Articolul 76 din Codul societăților comerciale cuprinde normele privind opozabilitatea documentelor și informațiilor după publicarea lor.

Articolul 76 din Codul societăților comerciale prevede că documentele și informațiile a căror publicare este obligatorie nu sunt opozabile terților decât de la data publicării lor sub formă de extrase sau de trimitere la anexele la Monitorul Oficial al Belgiei, cu excepția cazului în care societatea poate dovedi că terții aveau deja cunoștință de acestea.

Cu toate acestea, terții se pot prevala de orice document, chiar nepublicat.

În ceea ce privește operațiunile încheiate înainte de a șaisprezecea zi de la publicare, aceste documente nu sunt opozabile terților care dovedesc că se aflau în imposibilitatea de a le cunoaște.

În caz de neconcordanță între textul depus și publicat în anexele la Monitorului Oficial, acesta din urmă nu este opozabil terților. Cu toate acestea, terții se pot prevala de textul în cauză, cu excepția cazului în care societatea dovedește că ei au avut cunoștință de textul depus.

În caz de neconcordanță între documentele care trebuie întocmite într-una din limbile oficiale și traducerile depuse în mod voluntar într-una sau mai multe limbi oficiale ale Uniunii Europene, traducerea nu este opozabilă terților. Cu toate acestea, terții se pot prevala de traducerile publicate în mod voluntar, cu excepția cazului în care societatea dovedește că ei au avut cunoștință de versiunea la care se face referire la articolul 67 alineatul 1 paragraful 2 din Codul societăților comerciale, și anume copiile certificate ale actelor autentice, copiile sau originalele actelor sub semnătură privată și extrasele [în format electronic sau clasic] care trebuie depuse la grefa tribunalului de comerț.

Căutare pe site-ul „Public Search” al BCE, datele întreprinderilor au link direct către versiunea publicată în Monitorul Oficial și către Oficiul bilanțurilor din cadrul Băncii Naționale a Belgiei.

Modalitate de căutare

Acest link vă trimite către Linkul se deschide într-o fereastră nouăPublic Search.

Există patru opțiuni de căutare, separate de file:

 • căutare după număr (în cazul în care cunoașteți numărul de înregistrare al societății sau al unei unități al acesteia)
 • căutare după denumire
 • căutare după adresă
 • căutare după domeniul de activitate

Site-ul este disponibil în patru limbi: germană, engleză, franceză și neerlandeză.

Puteți găsi informații generale privind BCE pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al Serviciului Public Federal Economie (secțiunea „Entreprises et Indépendants” (Întreprinderi și persoane are desfășoară o activitate independentă), rubrica „Banque carrefour des Entreprises”).

Linkuri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul European al Comerțului, Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul Public Federal Justiție, Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul Public Federal Economie, IMM, Clasa de mijloc și energie

Ultima actualizare: 18/01/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - Bulgaria

În această secțiune găsiți o prezentare generală a registrului comerțului din Bulgaria și a registrului BULSTAT. Bulgaria garantează că aceste registre respectă principiile publicității, transparenței și siguranței informațiilor.

Ce informații oferă registrul comerțului din Bulgaria?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul comerțului din Bulgaria / registrul entităților juridice non-profit (ТРРЮЛНЦ - TRRYULNTs) este ținut de Agenția Registrului de pe lângă Ministerul Justiției. În TRRYULNTs sunt înscriși comercianții, sucursalele comercianților străini, entitățile juridice non-profit și sucursalele entităților juridice non-profit, precum și informațiile aferente a căror înregistrare este prevăzută prin lege. De asemenea, TRRYULNTS conține documentele care, conform legii, trebuie să fie ținute la dispoziția publicului, spre consultare, referitoare la comercianți și la sucursalele comercianților străini, la entitățile juridice non-profit și la sucursalele entităților juridice non-profit.

Registrul comerțului și registrul entităților juridice non-profit au o bază de date electronică comună care conține informațiile referitoare la comercianți, la sucursalele comercianților străini, la entitățile juridice non-profit și la sucursalele entităților juridice non-profit a căror înregistrare este prevăzută prin lege și documentele aferente care, conform legii, trebuie să fie ținute la dispoziția publicului, spre consultare. Pentru fiecare comerciant, sucursală a unui comerciant străin, entitate juridică non-profit și sucursală a unei entități juridice non-profit se creează un dosar electronic. În dosarul respectiv se păstrează cererile, documentele justificative pentru informațiile înregistrate, actele publicate și alte documente, care pot cuprinde și date personale de identificare a reprezentanților sau administratorilor comerciantului sau entității juridice non-profit în cauză.

Accesul la registrul comerțului din Bulgaria este gratuit?

Registrul comerțului și registrul entităților juridice non-profit sunt publice. Baza de date a registrului poate fi accesată gratuit de oricine. Agenția Registrului oferă accesul, în cadrul unei proceduri de înregistrare, la dosarul comerciantului sau al entității juridice non-profit. Dosarele pot fi consultate la oficiile locale ale agenției, după depunerea unei cereri și prezentarea unui document de identitate. Persoanele care solicită accesul electronic trebuie să se identifice pe baza unei semnături electronice sau a unui certificat eliberat de Agenția Registrului; accesul oficial se oferă conform procedurii prevăzute de o reglementare specială. De asemenea, Agenția Registrului oferă acces deschis și gratuit la informații și la documente prin intermediul Sistemului de interconectare a registrelor comerțului.

Cum se efectuează căutări în registrul comerțului din Bulgaria

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul comerțului este accesibil 24 de ore din 24.

Oricine poate căuta o informație sau un document în registrul comerțului sau în registrul entităților juridice non-profit.

Portalul TRRYULNTs permite efectuarea de căutări după următoarele criterii:

 • denumirea comercială/numele sau codul unic de identificare (CUI) al comerciantului sau sucursalei comerciantului străin, entității juridice non-profit sau sucursalei entității juridice non-profit străine; numele sau numărul de identificare, respectiv denumirea comercială sau CUI-ul asociatului sau al asociatului unic;
 • numele sau numărul de identificare, respectiv denumirea comercială sau CUI-ul unui membru al organelor unei persoane juridice - comerciant sau entitate juridică non-profit. În dosarul unui comerciant, al unei sucursale a unui comerciant străin, al unei entități juridice non-profit sau al sucursalei unei entități juridice non-profit și al directorilor și succesorilor legali ai acesteia se poate căuta orice informație sau document.

De asemenea, utilizatorii pot să efectueze căutări în întreaga bază de date TRRYULNTs după criterii specifice. Taxa pentru a putea efectua căutări în întreaga bază de date este de 100 BGN pe an (conform tarifului taxelor de stat colectate de Agenția Registrului); pentru autoritățile publice, accesul integral la baza de date este gratuit.

Certificatele pot fi eliberate atât la ghișeul Agenției Registrului, cât și în format electronic (contra unei taxe stabilite conform tarifului taxelor de stat colectate de Agenția Registrului).

Pot fi eliberate copii ale documentelor păstrate în registru, fie la ghișeu, fie în format electronic (contra unei taxe stabilite conform tarifului taxelor de stat colectate de Agenția Registrului).

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Bulgaria a adoptat principiile stabilite în legislația relevantă a UE în ceea ce privește valabilitatea înregistrării sau a radierii informațiilor și publicarea documentelor referitoare la comercianți/entitățile juridice non-profit. Măsurile specifice la nivel național sunt prevăzute în Legea privind registrul comerțului și registrul entităților juridice non-profit (ZTRRYULNTs) și în Legea privind comerțul.

În temeiul primei legi menționate, se consideră că o informație înscrisă în registru este cunoscută terților de bună-credință din momentul înscrierii sale. Timp de 15 zile de la data efectuării, o înscriere în registru nu este opozabilă terților dacă aceștia dovedesc că au fost în imposibilitatea de a o fi luat la cunoștință. Terții pot invoca o informație care trebuie înscrisă în registru chiar dacă înscrierea nu a fost încă efectuată, cu excepția cazului în care legea prevede în mod specific că informația respectivă produce efecte numai după înscriere. De asemenea, informațiile radiate nu mai produc efecte din momentul radierii. Se consideră că documentele din TRRYULNTs sunt cunoscute terților de la data publicării acestora.

Terții de bună-credință pot invoca o înregistrare sau publicare chiar dacă informația înscrisă sau documentul publicat nu există. În raport cu terții de bună-credință, informațiile care nu sunt înscrise în registru sunt considerate inexistente.

Istoricul registrului comerțului și al registrului entităților juridice non-profit din Bulgaria

O reformă a procesului de înregistrare a început la 1 ianuarie 2008, când a intrat în vigoare Legea privind registrul comerțului și a devenit operațional registrul electronic al comercianților și al sucursalelor comercianților străini. Comercianții au avut obligația de a se reînmatricula până la data de 31 decembrie 2011.

În temeiul articolului 17 din Legea privind entitățile juridice non-profit, începând cu 1 ianuarie 2018 Agenția Registrului administrează Registrul entităților juridice non-profit. Articolul 25 alineatul (1) din Dispozițiile tranzitorii și finale ale Legii privind entitățile juridice non-profit prevede că entitățile juridice non-profit înmatriculate în registrul entităților juridice non-profit administrat de instanțele regionale pot transmite o cerere de reînmatriculare către Agenția Registrului până la 31 decembrie 2020. Cele două registre au aceeași bază de date.

Rezultatele reformei:

 1. Procesul de înregistrare a fost transferat de la instanțe către un organ al administrației publice centrale: Agenția Registrului.
 2. Toate registrele celor 28 de instanțe regionale au fost reunite într-o bază de date electronică unică și centralizată. Baza de date conține informațiile care trebuie înregistrate și documentele care trebuie ținute la dispoziția publicului, spre consultare, precum și versiuni electronice ale tuturor documentelor depuse, deciziilor de refuz emise, avizelor emise și dosarelor societăților.
 3. Principiul publicității informației este fundamental pentru procedura de înscriere.
 4. Înscrierea se efectuează cu ajutorul a diferite formulare de cerere. Tipul de cerere depinde de tipul de comerciant sau de entitate juridică non-profit și de informațiile care trebuie înregistrate.

Cum se depun cererile la registrul comerțului

Cererile pot fi depuse atât la ghișeul oricărui oficiu al Agenției Registrului, cât și în format electronic pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăportalul TRRYULNTs.

Cererile pe hârtie pot fi depuse la orice oficiu local al Agenției Registrului, indiferent de sediul comerciantului. Cererile pe hârtie care au fost acceptate de oficiile agenției se scanează și se introduc în sistemul informatic al TRRYULNTs. Documentele anexate la cereri trebuie să fie originale sau copii legalizate de solicitant sau de un notar.

Cererile electronice pot fi depuse în orice moment pe portalul TRRYULNTs.

Cum sunt analizate cererile depuse?

Fiecare element primit pentru a fi înregistrat în sistemul informatic al TRRYULNTs (cerere, hotărâre judecătorească, cerere de corectare a unei erori, cerere de desemnare a unor experți, verificatori, controlori etc.) primește un număr unic de înregistrare în formatul „aaaallzzoommss” (an, lună, zi, oră, minut, secundă). După ce a primit numărul unic de înregistrare, cererea sau hotărârea judecătorească respectivă este atribuită aleatoriu de sistemul informatic al TRRYULNTs unui funcționar al registrului, în vederea examinării sale. Cererile de înregistrare, de radiere sau de publicare de acte în temeiul articolului 14 sunt atribuite, în mod automat și în ordinea primirii, funcționarilor disponibili. După ce au semnalat, prin aplicarea semnăturii electronice, că au terminat de tratat o cerere, funcționarii primesc statutul „disponibil” în sistemul informatic.

În temeiul articolului 19 alineatul (2) din Legea privind registrul comerțului și registrul entităților juridice non-profit (ZTRRYULNTs), funcționarul responsabil de înregistrare emite o decizie cu privire la cererile de înregistrare sau de ștergere și la cererile de publicare a unui document imediat după expirarea perioadei de trei zile de la primire, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel. Cererile depuse de comercianți în scopul primei înmatriculări sunt examinate până la sfârșitul zilei lucrătoare următoare zilei depunerii la registrul comerțului, iar decizia se emite imediat după examinarea cererii, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 22 alineatul (5) din ZTRRYULNTs, cazuri în care se emite un aviz. Cererile de publicare a declarațiilor și rapoartelor financiare anuale, în cazurile prevăzute de lege, sunt examinate separat de celelalte cereri, în ordinea în care sunt primite.

În funcție de tipul de decizie, rezultatele pot fi următoarele:

 • avize, semnate electronic de funcționarul responsabil după examinarea cererii, care se publică imediat în contul comerciantului și trebuie puse în aplicare în termenul prevăzut la articolul 19 alineatul (2) din ZTRRYULNTs;
 • decizii de refuz, semnate electronic de funcționarul responsabil după examinarea cererii, care se publică imediat în contul comerciantului;
 • decizii de înregistrare, semnate electronic de funcționarul responsabil după examinarea cererii, care sunt vizibile în contul comerciantului cu statutul „în așteptare – termen de trei zile” până la expirarea termenului stabilit la articolul 19 alineatul (2) din ZTRRYULNTs. După expirarea acestui termen legal, sistemul informatic al TRRYULNTs efectuează în mod automat înregistrarea și generează numărul de înregistrare în formatul menționat mai sus. Anul, luna și ziua sunt cele ale publicării automate de sistemul informatic, în timp ce ora, minutul și secunda indică momentul din ziua precedentă în care funcționarul responsabil a emis decizia de înregistrare.

Ce informații oferă registrul bulgar BULSTAT?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul BULSTAT conține informații privind:

 1. entitățile juridice, altele decât comercianții sau entitățile juridice non-profit în sensul Legii privind entitățile juridice non-profit, care au obligația de a se înregistra în registrul comerțului sau în registrul entităților juridice non-profit;
 2. sucursalele entităților străine care nu sunt comercianți și nici entități juridice non-profit;
 3. agențiile entităților străine, în temeiul articolului 24 din Legea privind promovarea investițiilor;
 4. entitățile juridice străine care desfășoară o activitate economică în Bulgaria și care au un sediu sau un loc de activitate în această țară;
 5. entitățile juridice străine cu sediul conducerii efective în Bulgaria;
 6. entitățile juridice străine care dețin bunuri imobiliare în Bulgaria;
 7. debitorii gajiști în sensul Legii privind gajurile înregistrate;
 8. societăți fără personalitate juridică în temeiul Legii privind obligațiunile și contractele, inclusiv întreprinderile meșteșugărești și casele de asigurări sociale în temeiul articolului 8 din Codul asigurărilor sociale;
 9. entitățile care cotizează la asigurările sociale și nu sunt persoane fizice;
 10. sucursalele și filialele entităților, precum și filialele comercianților înscriși în registrul comerțului;
 11. persoanele fizice care desfășoară o profesie liberală sau o activitate meșteșugărească;
 12. cetățenii străini care nu au un număr personal de identitate bulgar sau un număr de identitate pentru rezidenți străini și care:
  • furnizează servicii personale independente în Bulgaria, inclusiv printr-un punct de lucru, sediu sau unitate;
  • achiziționează un bun imobiliar;
  • cotizează la asigurările sociale;
 13. alte persoane fizice care cotizează la asigurările sociale;
 14. persoanele/entitățile străine supuse unei înregistrări speciale în temeiul legislației fiscale, inclusiv în cazul în care sunt scutite de impozit în temeiul unui acord internațional care a intrat în vigoare și la care Republica Bulgaria este parte;
 15. persoanele fizice și juridice și alte entități juridice care desfășoară activități în Bulgaria în calitate de administratori ai unor fiducii sau fonduri de custodie sau alte entități juridice similare care își au sediul și își desfășoară activitatea în jurisdicții care permit aceste forme de fiducii.

Accesul la registrul BULSTAT este gratuit?

Informațiile înscrise în Linkul se deschide într-o fereastră nouăregistrul BULSTAT pe baza documentelor transmise în scopul furnizării datelor menționate la articolul 7 alineatul (1) punctele 1-7 și punctul 19 și la articolul 7 alineatul (9) din Legea privind registrul BULSTAT sunt informații publice. Oricine poate căuta o informație.

Istoricul registrului BULSTAT

Registrul BULSTAT a fost instituit pe baza registrului entităților comerciale (RSS EKPOU) administrat de Institutul Național de Statistică, în conformitate cu articolul 6 alineatul (7) din Legea privind statisticile. Prin Decretul nr. 206 al Consiliului de miniștri din 30 octombrie 1995, au fost adoptate normele privind instituirea registrului. Registrul național unificat al entităților comerciale, „BULSTAT”, funcționează în Republica Bulgaria de la 1 ianuarie 1996. Prin Decizia nr. 379 a Consiliului de miniștri din 30 iulie 1998, codul de identificare în Registrul de stat unificat al entităților juridice a fost adoptat drept cod unic de identificare (CUI) pentru entitățile juridice și toate celelalte entități care desfășoară activități comerciale în Bulgaria. La 17 iunie 1999, Adunarea Națională a adoptat Legea privind statisticile. Această lege prevedea metoda pentru înființarea, funcționarea și utilizarea registrului unificat BULSTAT pentru identificarea operatorilor care desfășoară activități comerciale pe teritoriul Republicii Bulgaria. Registrul BULSTAT a devenit unul dintre principalele registre administrative ale țării, iar în anul 2000 datele cuprinse în acesta au fost făcute publice prin intermediul Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ului web al registrului.

De la 11 august 2005, registrul BULSTAT este administrat de Agenția Registrului. În registru sunt înscrise toate entitățile juridice și sucursalele entităților străine, altele decât comercianții sau entitățile juridice non-profit în sensul Legii privind entitățile juridice non-profit, care au obligația de a se înregistra în registrul comerțului sau în registrul entităților juridice non-profit. Persoanele care desfășoară o profesie liberală sau o activitate meșteșugărească au de asemenea obligația de a se înmatricula. Până la 1 ianuarie 2008, comercianții aveau obligația de a se înmatricula în BULSTAT în termen de șapte zile; ulterior, înmatricularea a fost transferată în competența registrului comerțului.

Cum se depun cererile la registrul BULSTAT

Înscrierea și ștergerea se efectuează pe baza unei cereri depuse printr-un formular standard.

Cererile pot fi depuse atât la ghișeul oricărui oficiu al Agenției Registrului, cât și în format electronic pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăportalul BULSTAT.

Cererile pe hârtie pot fi depuse la orice oficiu local al Agenției Registrului, indiferent de sediul entității. Cererile pe hârtie care au fost acceptate de oficiile agenției se scanează și se introduc în sistemul informatic al registrului BULSTAT. Documentele anexate la cereri trebuie să fie originale sau copii legalizate de solicitant sau de un notar.

Cererile electronice pot fi depuse în orice moment pe portalul registrului BULSTAT.

În funcție de statutul acestora, entitățile care doresc să se înregistreze în BULSTAT trebuie să prezinte:

 1. copia unei hotărâri judecătorești sau alt document după cum urmează:
  (a) entități juridice: actul de constituire și documentul în care se menționează persoana (persoanele) fizică (fizice) care administrează și/sau reprezintă entitatea;
  (b) agențiile entităților străine în temeiul articolului 24 din Legea privind promovarea investițiilor: un document care atestă înregistrarea la Camera de Comerț și Industrie a Bulgariei;
  (c) persoane juridice străine: un document care atestă desfășurarea de activități comerciale în Bulgaria; un document legalizat care atestă înființarea entității juridice străine în țara acesteia;
  (d) societăți fără personalitate juridică în temeiul Legii privind obligațiunile și contractele, precum și casele de asigurări sociale în temeiul articolului 8 din Codul asigurărilor sociale: un contract de societate și certificatul de înregistrare la Agenția Națională de Administrare Fiscală;
  (e) sucursale și filiale: un document care atestă înființarea acestora și în care se menționează persoana care le administrează și/sau care le reprezintă;
  (f) alte entități care nu sunt menționate la literele (a)-(e) și cotizează la asigurările sociale: documente care dovedesc identitatea și/sau desfășurarea unei activități specifice, dacă acest lucru este prevăzut prin lege;
 2. cererea depusă prin formularul standard aprobat de directorul executiv al Agenției Registrului;
 3. declarația care atestă veridicitatea informațiilor declarate, semnată de solicitant;
 4. documentul care atestă plata taxei de stat, conform tarifului aprobat de Consiliul de Miniștri.

Fiecare element primit pentru a fi înregistrat în sistemul informatic al registrului comerțului (cerere de înregistrare sau cerere de corectare) primește un număr unic de înregistrare în formatul „aaaallzzoommss” (an, lună, zi, oră, minut, secundă).

Cererile de înscriere sau de ștergere sunt examinate de un funcționar responsabil, în ordinea în care sunt primite. Funcționarul responsabil emite o decizie cu privire la cererile de înregistrare sau ștergere până la încheierea zilei lucrătoare care urmează zilei de primire.

În funcție de tipul de decizie, rezultatele pot fi următoarele:

 • avize, semnate electronic de funcționarul responsabil după examinarea cererii, care se publică imediat în contul comerciantului și trebuie puse în aplicare în termen de 5 zile lucrătoare;
 • decizii de refuz, semnate electronic de funcționarul responsabil după examinarea cererii, care se publică imediat în contul electronic al entității;
 • decizii de înregistrare, semnate electronic de funcționarul responsabil după examinarea cererii. După efectuarea înscrierii, sistemul informatic BULSTAT generează automat numărul de înregistrare în formatul specificat mai sus. Anul, luna și ziua sunt cele publicate automat de sistemul informatic, în timp ce ora, minutul și secunda indică momentul în care funcționarul responsabil a emis decizia de înregistrare.

Se pot efectua căutări online în registru în funcție de:

 • denumirea, numărul CUI sau numărul de identificare al entității;
 • dosarul societății/anul/instanța regională;
 • numărul cererii, numărul de înscriere;
 • legătura dintre entități.
Ultima actualizare: 09/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - Republica Cehă

Această secțiune vă prezintă o imagine generală a Registrului public (veřejný rejstřík) din Cehia. Acesta include Registrul asociațiilor, Registrul comerțului, Registrul fundațiilor, Registrul instituțiilor, Registrul asociațiilor de proprietari și Registrul asociațiilor de interes public.

Ce informații oferă Registrul public ceh?

Registrul public consemnează datele obligatorii din punct de vedere legal referitoare la persoane juridice de drept privat. Normele generale care reglementează registrele publice sunt stabilite în articolul 120 din Legea nr. 89/2012 (Codul civil). Mai multe norme privind registrele publice sunt prevăzute în Legea nr. 304/2013 privind registrele publice ale persoanelor fizice și juridice. O parte din registrul public este dedicată documentelor (aici fiind păstrate documentele prevăzute de lege, de exemplu statutele, situațiile financiare etc.).

Registrul public este ținut de către instanța de înregistrare. Registrul public este gestionat de Ministerul Justiției.

Următoarele entități sunt înregistrate în Registrul public:

 • asociațiile
 • sindicatele
 • sindicatele internaționale
 • organizațiile patronale
 • organizațiilor patronale internaționale
 • filialele asociațiilor
 • filialele organizațiilor sindicale
 • filialele organizațiilor sindicale internaționale
 • filialele organizațiilor patronale
 • filialele organizațiilor patronale internaționale
 • comercianții individuali - înscriși în Registrul comerțului
 • societățile comerciale publice (parteneriatele)
 • societăți comerciale publice
 • societățile cu răspundere limitată
 • societățile pe acțiuni
 • cooperativele
 • întreprinderile de stat
 • întreprinderile desprinse din alte întreprinderi
 • asociațiile de interes public
 • fundațiile
 • fondurile de dotare
 • institutele
 • organizațiile finanțate de stat
 • asociațiile de proprietari
 • grupurile europene de interes economic
 • unitățile deținute de persoane străine
 • societățile cooperative europene
 • societățile europene

Informațiile înregistrate în Registrul public sunt prevăzute în Legea nr. 304/2013 privind registrele publice ale persoanelor fizice și juridice. Informațiile de bază care trebuie menționate sunt, în principal: numele sau denumirea comercială, sediul, domeniul de activitate, forma juridică, numărul de identificare, numele și adresa sau denumirea și sediul social al reprezentantului legal.

Este gratuit accesul la Registrul public ceh?

Registrul public este ținut în format electronic. Acesta este disponibil publicului în mod gratuit prin intermediul Linkul se deschide într-o fereastră nouăportalului web și/sau direct pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăpagina de căutare a registrului public. Registrul public este accesibil tuturor. Oricine îl poate consulta, face copii sau extrase.

Cum se efectuează o căutare în Registrul public din Cehia?

Registrul public din Cehia deține o aplicație avansată de căutare online a informațiilor. Căutările pot fi efectuate după denumire sau după numărul de identificare.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Publicarea documentelor

Instanța de înregistrare publică fără întârziere înscrierile, modificările și eliminările din registrul public, precum și depunerea de documente, inclusiv cele în format electronic. Datele înscrise în Registrul public și documentele depuse sunt publicate astfel încât să poată fi accesate de la distanță. Instanța de înregistrare publică datele în cauză și face posibilă obținerea unei copii electronice certificate. Acest document este semnat electronic prin intermediul unui sistem certificat de la instanța de înregistrare relevantă și este disponibil gratuit pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul Ministerului Justiției din Cehia. La cerere, instanța de înregistrare eliberează o copie legalizată, integrală sau parțială, a mențiunii sau a documentelor depuse în documentul de înmatriculare sau un certificat care confirmă faptul că anumite date nu se află în registrul public, cu excepția cazului în care se solicită în mod explicit o copie nelegalizată. Instanța de înregistrare emite copii pe suport de hârtie ale datelor înscrise în registrul public și documente depuse în registru înainte de 1 ianuarie 1997, cu excepția cazului în care acestea există și în format electronic.

Opozabilitatea documentelor și a datelor

Persoana care face obiectul unei înscrieri în registru nu are dreptul să invoce faptul că înscrierea nu corespunde realității față de o persoană care se întemeiază în mod legal și cu bună credință pe aceasta.

O persoană înregistrată nu poate invoca față de terți date sau documente a căror publicare este obligatorie prin lege înainte de data publicării inițiale, cu excepția cazului în care se poate dovedi că terții aveau deja cunoștință de acestea, anterior publicării. Cu toate acestea, persoana înregistrată nu poate invoca astfel de date și documente în cazul acțiunilor efectuate înainte de a șaisprezecea zi de la publicare, dacă terții demonstrează că nu ar fi putut să aibă cunoștință de acestea.

Terții se pot baza întotdeauna pe date și documente nepublicate, cu excepția cazului în care publicarea este o condiție ca acestea să producă efecte juridice.

Neconformitatea informațiilor înregistrate

În cazul în care anumite informații din registrul public contravin unei dispoziții legale cu caracter imperativ și dacă nu există nicio altă posibilitate de rectificare a acestora, instanța de înregistrare invită persoana înregistrată să le rectifice. Dacă o persoană juridică nu rectifică informațiile în termenul prevăzut, instanța poate, din proprie inițiativă, să emită o decizie de lichidare a acesteia, în cazul în care o astfel de acțiune este în interesul protejării terților.

În cazul în care există o discrepanță între versiunea în limba cehă a unei înscrieri în registrul public din Republica Cehă și o versiune într-o limbă străină sau între documente stocate în registru în mod voluntar depuse în limba cehă și o traducere a acestor documente într-o limbă străină în temeiul articolului 74 alineatul (1) din Legea privind registrele publice privind persoanele fizice și juridice, versiunea în limba străină nu poate fi opozabilă terților. Un terț se poate întemeia pe versiunea într-o limbă străină a unei înscrieri sau a unui document din registru, cu excepția cazului în care persoana înregistrată dovedește că aceasta avea cunoștință de versiunea în limba cehă.

Traducerea Legii privind registrele publice

Ministerul Justiției pune la dispoziție e traducere neoficială în engleză a versiunii în vigoare la 1 ianuarie 2018 a Legii 304/2013 privind registrele publice ale persoanelor fizice și juridice și privind înregistrarea fiduciilor. Traducerea are un scop exclusiv informativ. Doar textul publicat în limba cehă în monitorul oficial este autentic. Disponibil Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Ultima actualizare: 15/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - Danemarca

În această secțiune găsiți o prezentare generală a Registrului comerțului din Danemarca.

Autoritatea comercială daneză (Erhvervsstyrelsen)

Istoricul Registrului comerțului din Danemarca

Autoritatea comercială daneză a fost înființată la 1 ianuarie 2012.

În prezent are aproximativ 500 de angajați. Prin portofoliul său vast de sarcini și responsabilități, autoritatea are ca misiune să facă mai ușoară și mai atractivă desfășurarea de activități economice în Danemarca. Autoritatea comercială daneză își desfășoară activitatea în multe domenii – de la legislația în materie de urbanism și dezvoltare rurală la digitalizare, supravegherea și monitorizarea eficace a fondurilor, a întreprinderilor, combaterea spălării banilor, contabilitate, audit, exporturi și controale la nivelul UE. Este responsabilă, de asemenea, de ținerea Registrului central al comerțului (CVR), principalul registru de informații al statului cu privire la toate societățile daneze.

Autoritatea comercială face parte din Ministerul Întreprinderilor și Creșterii Economice din Danemarca (Erhvervsministeriet).

Ce informații oferă Registrul comerțului din Danemarca?

Pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăautorității comerciale daneze puteți găsi informații privind toate domeniile de activitate ale autorității, inclusiv Registrul comerțului din Danemarca (CVR.dk).

CVR.dk, de pe portalul Virk, este punctul de intrare centralizat pentru informațiile și datele privind toate întreprinderile din Danemarca. Indiferent de tipul de activitate comercială, puteți găsi informații atât cu privire la întreprinderi (entități juridice), cât și la unitățile de producție ale acestora. Registrul oferă, de asemenea, informații despre fondatori, proprietari și directori.


Pentru anumite tipuri de activitate comercială – în special, societăți pe acțiuni și societăți cu răspundere limitată – puteți găsi mai multe informații: situații financiare, date și rapoarte privind societatea și persoanele care o administrează.

Ce informații conține Registrul central al comerțului?

 • Numărul de înregistrare al societății (codul CVR)
 • Denumirea și adresa
 • Data înființării și, dacă este cazul, data la care și-a încetat activitatea
 • Tipul activității comerciale
 • Indicarea unei eventuale protecții publicitare
 • Informații privind situația creditării
 • Sectoare și subsectoare, după caz
 • Datele de contact, dacă este cazul
 • Numărul de angajați, dacă este cazul
 • Asociații cu răspundere deplină, fondatorii, proprietarii și directorii
  • Denumirea și adresa
  • Numărul de înregistrare (codul Det Centrale Personsregister -CPR sau CVR) (codul CPR nu se divulgă persoanelor fizice)
 • Unități de producție asociate
  • Numărul unității de producție
  • Denumirea și adresa
  • Data înființării și, dacă este cazul, data la care și-a încetat activitatea
  • Indicarea unei eventuale protecții publicitare
  • Sectoare și subsectoare, după caz
  • Datele de contact, dacă este cazul
  • Numărul de angajați, dacă este cazul

Cum pot efectua o căutare în Registrul comerțului din Danemarca?

Introducând codul CVR pe platforma Virk, puteți efectua căutări individuale folosind parametri precum: denumirea societății, numele unei persoane, numărul de înregistrare al societății, numărul unității de producție, adresa unei societăți, a unei unități de producție sau a unei persoane. Puteți găsi date de bază privind toate societățile înregistrate în Registrul central al comerțului.

Pe pagina Linkul se deschide într-o fereastră nouăSådan søger du” puteți căuta informații privind societățile comerciale înscrise în Registrul central al comerțului.

Sunt disponibile mai multe soluții pentru cantități mai mari de date din Registrul central al comerțului, cum ar fi „acces de la un sistem la altul” și „servicii web CVR”. Pentru mai multe informații: Linkul se deschide într-o fereastră nouăFaceți clic aici

Accesul la Registrul comerțului din Danemarca este gratuit?

Documentele și serviciile din Registrul central al comerțului care nu necesită prelucrare manuală sunt gratuite. Acestea sunt:

 • diverse afișaje
 • informații privind situația financiară
 • acces de tipul „de la sistem la sistem” și servicii web CVR

O serie de documente necesită prelucrarea manuală și pentru obținerea acestora trebuie achitată o taxă. Nu se plătește însă TVA:

 • Adăugarea unei semnături: 120 DKK
 • Contabilitate mai veche, salvată pe microfilme sau aflată în arhive: 300 DKK
 • Certificat de înregistrare: 300 DKK
 • Certificat de schimbare a denumirii: 500 DKK
 • Plan de fuziune: 150 DKK
 • Proces-verbal al adunării generale anuale: 150 DKK
 • Documentația privind capitalul: 150 DKK
 • Copie după formularul de înscriere: 150 DKK
 • Declarație din partea conducerii: 150 DKK
 • Raport privind achiziții ulterioare: 150 DKK
 • Raport privind autofinanțarea: 150 DKK
 • Plan de sciziune: 150 DKK
 • Act constitutiv: 150 DKK

Aceste prețuri sunt valabile de la data de 5 decembrie 2014.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Articolul 14 din Legea societăților transpune articolul 3 din prima Directivă în materie de drept al societăților în legislația daneză privind societățile și descrie modul în care pot fi invocate înregistrările. Articolul 14 din Legea societăților prevede:

„Se consideră că informațiile publicate în sistemul informatic al autorității comerciale daneze sunt aduse la cunoștința părților terțe. Alineatul 1 Acest lucru nu se aplică însă în cazul tranzacțiilor efectuate în termen de 16 zile de la publicarea acestora, dacă se demonstreze că o parte terță se afla în imposibilitatea de a cunoaște circumstanțele făcute publice.

Atât timp cât nu au fost publicate în sistemul informatic al autorității comerciale daneze, circumstanțele care urmează să fie înregistrate și făcute publice nu pot fi opuse terților, cu excepția cazului în care se arată că părțile terțe au avut cunoștință de acestea. Faptul că circumstanțele de acest tip nu au fost încă făcute publice nu împiedică o parte terță să acționeze pe baza acestora.”

Răspunderea pentru exactitatea înregistrărilor

De exactitatea informațiilor furnizate răspunde persoana care efectuează declarația – a se vedea articolul 8 din Ordinul privind declarațiile (anmeldelsesbekendtgørelsen) și articolul 15 alineatul (2) din Legea societăților. Aceasta răspunde penal pentru legalitatea declarației și pentru exactitatea informațiilor furnizate.

Autoritatea comercială daneză nu verifică exactitatea informațiilor raportate, ci doar înregistrează informațiile care îi sunt raportate. Aceasta este situația indiferent dacă este vorba de o înregistrare manuală sau de o autoînregistrare pe portalul Virk.dk.

Autoritatea comercială daneză poate fi trasă la răspundere în cazul prejudiciilor suferite ca urmare a utilizării unor informații sau documente publicate care sunt incorecte din cauza, de exemplu, a unei erori de procesare.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAutoritatea comercială daneză

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul central al comerțului

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Întreprinderilor și Creșterii Economice din Danemarca

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul European al Comerțului (EBR)

Ultima actualizare: 28/05/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - Germania

Această secțiune a portalului vă oferă o imagine de ansamblu asupra Registrului german al societăților (Unternehmensregister).

Ce informații oferă Registrul german al societăților?

Portalul Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrului comerțului din Germania (Deutsches Handelsregister) este administrat de Ministerul Justiției din landul Renania de Nord-Westfalia, în numele tuturor landurilor germane. Acesta oferă un punct de acces centralizat atât la toate registrele locale ale societăților, cooperativelor și societățile în nume colectiv din toate landurile, cât și la notificările cuprinse în registru.

Informații generale pot fi găsite în limbile engleză, franceză, italiană, neerlandeză, polonă, spaniolă și turcă pe portalul Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrului comerțului; cu toate acestea, informațiile efective din registru sunt în principal în limba germană.

Informații suplimentare cu privire la falimente, rapoarte financiare/contabile și piețe de capital pot fi consultate pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrului german al societăților. Această platformă a fost tradusă în engleză, franceză, italiană și spaniolă, deși informațiile efective din registru sunt în principal în limba germană (informațiile privind piețele de capital este parțial disponibile în limba engleză și alte limbi). În plus, Registrul german al societăților este legat de portalul Registrului comerțului, astfel încât este posibil să efectueze o căutare în cele două registre.

Este accesul la Registrul german al societăților gratuit?

Înregistrarea în Registrul german al societăților este gratuită. Căutarea unor societăți și consultarea datelor publicate și a datelor privind persoanele care dețin societățile sunt, de asemenea, gratuite. Pentru fiecare extragere de date legate de un anumit număr de înregistrare (de exemplu, versiunea actuală, listare cronologică, listare istorică sau structură arborescentă a documentelor), se plătește o taxă de 4,50 EUR (versiunea tipărită) sau 1,50 EUR (structură arborescentă de documente).

Cum puteți căuta în Registrul german al societăților

În funcție de informațiile disponibile, există două funcții de căutare în portalul Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrului comerțului (Linkul se deschide într-o fereastră nouăcăutare simplă și Linkul se deschide într-o fereastră nouăcăutare avansată). Site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrului german al societăților are, de asemenea, o funcție de căutare.

Cât de fiabile sunt documentele cuprinse în registru?

Articolul 15 din Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul comercial german (Handelsgesetzbuch) prevede că terții pot invoca documentele și informațiile enumerate la articolul 2 din Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind coordonarea garanțiilor, care, pentru protejarea intereselor asociaților și terților, sunt solicitate de către statele membre ale societăților în sensul articolul 48 al doilea paragraf din tratat, în vederea echivalării (JO L 258, 1.10.2009, p. 11), în conformitate cu articolul 3 alineatele (5), (6) și (7) din directivă.

În temeiul articolului 15: terților le sunt opozabile doar faptele care au fost anterior înregistrate și publicate sau cele care erau cunoscute de partea terță în prealabil [articolul 15 alineatul (1) din Codul comercial german]. Un terț nu se poate opune unor fapte care au fost corect înregistrate și publicate. Această dispoziție nu se aplică acțiunilor în justiție inițiate în termen de cincisprezece zile de la publicare, în măsura în care partea terță poate dovedi că nu le-a cunoscut și nici nu a putut să le cunoască [articolul 15 alineatul (2) din Codul comercial german].

În cazul în care un fapt care trebuiau înregistrat a fost incorect publicat, un terț poate invoca faptul publicat numai față de partea în numele căreia a fost înregistrat faptul, cu excepția cazului în care persoana în cauză cunoștea eroarea [articolul 15 alineatul (3) din Codul comercial german].

Istoricul Registrului german al societăților

Toate informațiile înregistrate începând cu anul 2007 sunt disponibile în format electronic.

Linkuri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortalul Registrului comerțului din Germania

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCăutare avansată

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCăutare simplă

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul german al societăților

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul European al Comerțului

Ultima actualizare: 10/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - Estonia

Această pagină oferă o prezentare generală a Registrului comerțului și a Registrului asociațiilor și fundațiilor non-profit din Estonia.

Ce informații sunt disponibile în Registrul comerțului din Estonia și în registrul asociațiilor și fundațiilor non-profit?

Registrul comerțului și registrul asociațiilor și fundațiilor non-profit sunt ținute de oficiul registrului de la instanța teritorială din Tartu. Registrele sunt ținute la instanțe pentru a asigura statutul independent și expertiza juridică a operatorului de registru. Aceste registre au o mare forță juridică și obiectivul lor este garantarea securității juridice. O mențiune în Registrul comerțului este considerată ca fiind corectă și opozabilă terților, cu excepția cazului în care terțul cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască faptul că mențiunea nu era corectă. O mențiune se consideră ca neaplicabilă tranzacțiilor care sunt încheiate în termen de cincisprezece zile de la data înscrierii în cazul în care o terță parte dovedește că nu avea cunoștință sau ar fi putut să aibă cunoștință de conținutul mențiunii. Astfel, un terț de bună-credință poate avea încredere în veridicitatea mențiunilor din registrul și să presupună, de exemplu, la încheierea unui contract, că persoana care figurează în registru ca membru al Consiliului de administrație dispune de o delegare de semnătură pentru societatea în cauză.

Unele situații juridice nu sunt valabile decât în cazul în care acestea sunt înscrise în registru: de exemplu, delegarea de semnătură a unui membru al consiliului de administrație poate fi limitată în actul constitutiv sau în contractul încheiat cu un membru al consiliului de administrație, însă numai limitările înscrise în registru sunt opozabile terților.

Anumite circumstanțe importante intră în vigoare din momentul în care se efectuează mențiunea în registru: de exemplu, majorarea capitalului social al unei societăți produce efecte din momentul în care este înscrisă în Registrul comerțului, și nu din momentul în care este luată decizia de majorare a capitalului social sau din momentul în care sunt făcute efectiv contribuțiile. Același lucru este valabil și în cazul constituirii unei entități juridice, al modificării actului constitutiv sau în caz de fuziune, divizare și transformare a unei societăți.

Registrele sunt ținute în versiune electronică.

Oficiul registrului de la instanța teritorială din Tartu administrează Registrul comerțului privind persoanele care desfășoară o activitate independentă, societățile comerciale [societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată, societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă, asociații comerciale, societăți europene (Societas Europaea), societăți cooperative europene (Societas Cooperativa Europaea) și grupările europene de cooperare teritorială] și filialele societăților comerciale străine cu sediul în Estonia.

Registrul asociațiilor și fundațiilor non-profit conține informații privind asociațiile și fundațiile non-profit (se consideră că asociațiile non-profit cuprind partide politice și alte asociații fără scop lucrativ, precum și sindicate, biserici, congregații, asociații de congregații și mănăstiri) cu sediul în Estonia. Registrul asociațiilor și fundațiilor non-profit include, de asemenea, registrul asociațiilor din domeniul locuințelor și registrul asociațiilor din domeniul îmbunătățirii solului.

Pentru fiecare persoană care desfășoară o activitate independentă, pentru fiecare entitate juridică și filială a unei societăți străine, în Registrul comerțului sau în registrul asociațiilor și fundațiilor non-profit se deschid următoarele:

 • un card de înregistrare;
 • un dosar comercial (în Registrul comerțului) sau un dosar public (în cazul asociațiilor, al fundațiilor și al asociațiilor în domeniul locuințelor);
 • un dosar de înregistrare.

Dosarele comerciale și dosarele publice conțin documentele pe care o entitate juridică, o persoană care desfășoară o activitate independentă sau o sucursală a unei societăți străine le-a transmis grefei, în conformitate cu legea, de exemplu actul constitutiv sau de asociere și alte documente înscrise în registrele publice. Hotărârile judecătorești, căile de atac împotriva hotărârilor, corespondența și alte documente care nu sunt deținute în dosarele comerciale sau publice sunt păstrate în dosarul de înregistrare.

Pe fișa de înregistrare a unei entități juridice, a unei persoane care desfășoară activități independente sau a unei filiale a unei societăți străine sunt înscrise următoarele informații:

 • denumirea comercială sau denumirea și referința din registru;
 • adresa sau sediul entităților juridice, a persoanelor care desfășoară activități independente și a filialelor societăților comerciale străine, iar în cazul societăților - adresa de email;
 • date privind persoana care desfășoară activități independente și date privind suspendarea activității sau privind natura temporară sau sezonieră a activității acesteia;
 • detalii cu privire la persoanele care dețin competențe de reprezentare (membrii consiliului de administrație, asociații comanditați, asociații comanditari sau părțile terțe cu competențe de reprezentare, lichidatorii și administratorii în cadrul procedurii de faliment), precum și acorduri privind competențele de reprezentare și autoritatea acordată atunci când reprezintă entitatea juridică;
 • detalii privind persoana împuternicită;
 • forma juridică a întreprinderii sau tipul de societate;
 • data la care a fost aprobat actul constitutiv;
 • valoarea monetară a capitalului social al societății;
 • o notă privind fundația societății cu răspundere limitată, fără contribuții;
 • o notă indicând că acțiunile au fost înregistrate în registrul central de valori mobiliare din Estonia sau o notă privind partea care deține registrul cu acțiuni;
 • începutul și sfârșitul exercițiului financiar;
 • informații privind falimentul prevăzute prin lege;
 • o notă privind fuziunea, divizarea și transformarea societății, precum și privind dizolvarea și radierea;
 • o trimitere la înscrierile făcute de către operator, astfel cum este prevăzut de lege și fără ca întreprinderea să adreseze o cerere;
 • informații privind depozitarul de documente din partea unei societăți lichidate;
 • obiectivele fundației;
 • alte informații prevăzute de lege.

Chestiunile legate de registru sunt examinate ca fiind cauze civile necontencioase, folosind procedura scrisă. Înscrierile în aceste registre sunt efectuate pe baza unei cereri de înregistrare sau a unei decizii judecătorești sau pe alte baze prevăzute de lege. O cerere de înregistrare trebuie să aibă o semnătură digitală sau să fie sub forma unui act notarial.

Înscrierile în Registrul comerțului și în registrul asociațiilor și fundațiilor non-profit sunt publice. Oricine are dreptul să consulte datele din catalogul registrului și documentele din dosarele comerciale sau publice și să obțină copii ale acestora. Dosarele registrului pot fi consultate de organismele publice competente, de instanțele judecătorești cu ocazia soluționării unei spețe și de orice altă persoană sau entitate care are un interes legitim în acest sens

Baza de date centrală a Registrului comerțului și a registrului asociațiilor și fundațiilor non-profit este administrată de Centrul registrelor și al sistemelor de informații. Acest centru oferă, de asemenea, următoarele servicii:

E-registrul comerțului

E-registrul comerțului este un serviciu de consultare a bazei de date a oficiului registrului de la instanța teritorială din Tartu, care afișează date în timp real referitoare la toate entitățile juridice, persoanele care desfășoară activități independente și filialele societăților comerciale străine înregistrate în Estonia. E-registrul comerțului permite:

 • consultarea gratuită a datelor pe bază de card de înregistrare, a datelor generale și a datelor privind arieratele fiscale;
 • efectuarea de căutări după nume, referința din registru, sediu social, localitate, domeniu de activitate etc.;
 • consultarea, în schimbul unui taxe, a rapoartelor anuale, a actelor constitutive și a altor documente electronice, a informațiilor privind gajurile generale sau comerciale etc. conținute în dosarele comerciale sau publice;
 • urmărirea în timp real a informațiilor procedurale privind societățile și modificările datelor referitoare la acestea;
 • verificarea gratuită a existenței unor interdicții comerciale impuse persoanelor sau entităților din Estonia;
 • consultarea gratuită a listei membrilor partidelor politice;
 • consultarea legăturilor dintre diverse societăți și persoane.

Informații suplimentare privind e-registrul comerțului sunt disponibile pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web al Centrului registrelor și al sistemelor de informații.

Portalul de înregistrare a societăților comerciale

Pe portalul de înregistrare a societăților comerciale persoanele fizice și juridice pot depune singuri documente adresate departamentului de înregistrare din cadrul instanțelor locale. Prin intermediul acestui portal pot fi depuse cereri de înregistrare a unei noi societăți comerciale, de modificare a datelor înscrise în registru, de lichidare și de ștergere din registru. De asemenea, în cadrul acestui portal pot fi elaborate și transmise rapoarte anuale. Cetățenii estonieni, finlandezi, letoni și belgieni, precum și e-cetățenii din Estonia se pot conecta la portal folosindu-și cartea de identitate ca mijloc de autentificare. Cetățenii estonieni și lituanieni se pot conecta folosind serviciul de identificare de pe telefonul lor mobil. Portalul de înregistrare a societăților se află pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web al Centrului registrelor și al sistemelor de informații.

Registrul European al Întreprinderilor (EBR)

Registrul European al Întreprinderilor (EBR) este un sistem de căutare online care oferă informații oficiale privind societățile europene. Căutările pot fi efectuate pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite.

 • Sunt disponibile informații din registrele de specialitate din Linkul se deschide într-o fereastră nouă20 de țări.
 • Pot fi efectuate căutări privind societățile comerciale și persoanele.
 • Linkul se deschide într-o fereastră nouăLista informațiilor disponibile diferă de la o țară la alta.
 • Efectele juridice ale datelor din registru diferă în funcție de țară.
 • Funcția de căutare poate fi utilizată atât de persoane fizice, cât și de societăți comerciale.
 • Se percepe o taxă pentru furnizarea acestui serviciu.

Este gratuit accesul la Registrul comerțului din Estonia?

Datele din registru pot fi accesate la Linkul se deschide într-o fereastră nouăonline și la Linkul se deschide într-o fereastră nouăcabinetele notariale.

Nu se percepe nicio taxă pentru căutările efectuate online privind entitățile juridice, persoanele care desfășoară activități independente și filialele societăților comerciale străine, pentru informații despre procedurile judiciare sau accesarea de date pe bază de card de înregistrare. În cazul în care persoanele efectuează căutarea pe cont propriu nu se percep taxe. Cu toate acestea, se percep taxe pentru orice alte tipuri de căutări, inclusiv datele istorice pe bază de card de înregistrare și accesul la rapoarte anuale, acte constitutive și alte documente. Atunci când se percepe o taxă pentru informații, plata se efectuează imediat prin transfer bancar online. Abonații cu dreptul de a utiliza criterii de căutare extinsă plătesc un tarif lunar. Ratele percepute pentru utilizarea datelor informatice din Registrul comerțului sunt prevăzute într-un Linkul se deschide într-o fereastră nouăregulament al Ministerului Justiției.

Pentru consultarea la cabinetele notariale a datelor din registru și a documentelor din dosar se percepe un onorariu. Aceste onorarii sunt stabilite în Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea onorariilor notariale.

Cum se pot efectua căutări în Registrul comerțului din Estonia

Căutările pot fi efectuate în Registrul comerțului și în registrul asociațiilor și fundațiilor non-profit folosind e-registrul comerțului pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web al Centrului registrelor și al sistemelor de informații.

Cât de fiabile sunt documentele cuprinse în registru?

Această pagină vă explică modul în care este reglementată utilizarea datelor și documentelor conținute în Registrul comerțului în Estonia.

Oficiul registrului al instanței teritoriale din Tartu administrează Registrul comerțului. În Registrul comerțului sunt înregistrate persoanele care desfășoară o activitate independentă, filialele societăților comerciale străine și societățile comerciale [societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată, societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă, asociații comerciale, societăți europene (Societas Europaea), societăți cooperative europene (Societas Cooperativa Europaea) și grupările europene de cooperare teritorială]. Registrul electronic are o forță juridică ridicată și vizează să garanteze securitatea juridică. Registrul comerțului este administrat în Estonia.

O mențiune în Registrul comerțului este considerată ca fiind corectă și opozabilă terților, cu excepția cazului în care terțul cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască faptul că mențiunea nu era corectă. O mențiune se consideră ca neaplicabilă tranzacțiilor care sunt încheiate în termen de cincisprezece zile de la data înscrierii în cazul în care o terță parte dovedește că nu avea cunoștință sau ar fi putut să aibă cunoștință de conținutul mențiunii. Astfel, un terț de bună-credință poate avea încredere în veridicitatea mențiunilor din registrul și să presupună, de exemplu, la încheierea unui contract, că persoana care figurează în registru ca membru al Consiliului de administrație dispune de o delegare de semnătură pentru societatea în cauză.

Unele situații juridice nu sunt valabile decât în cazul în care acestea sunt înscrise în registru: de exemplu, delegarea de semnătură a unui membru al consiliului de administrație poate fi limitată în actul constitutiv sau în contractul încheiat cu un membru al consiliului de administrație, însă numai limitările înscrise în registru sunt opozabile terților.

Anumite circumstanțe importante intră în vigoare din momentul în care se efectuează mențiunea în registru: de exemplu, majorarea capitalului social al unei societăți produce efecte din momentul în care este înscrisă în Registrul comerțului, și nu din momentul în care este luată decizia de majorare a capitalului social sau din momentul în care sunt făcute efectiv contribuțiile. Același lucru este valabil și în cazul constituirii unei entități juridice, al modificării actului constitutiv sau în caz de fuziune, divizare și transformare a unei societăți.

Următoarele dosare sunt deschise la Registrul comerțului pentru fiecare lucrător care desfășoară o activitate independentă, entitate juridică și sucursală a unei societăți străine:

 • un card de înregistrare;
 • un dosar al întreprinderii;
 • un dosar de înregistrare.

Dosarul comercial conține documente pe care o întreprindere, o persoană care desfășoară o activitate independentă sau o sucursală a unei societăți străine le-a transmis grefierului în conformitate cu legea, de exemplu actul constitutiv sau de asociere și alte documente înscrise în registrele publice. Hotărârile judecătorești, căile de atac împotriva hotărârilor, corespondența și alte documente care nu sunt deținute în dosarele comerciale sunt păstrate în dosarul de înregistrare.

Documente într-o limbă străină se transmit grefierului împreună cu o traducere în estonă efectuată de un traducător autorizat. O întreprindere nu poate invoca o traducere care diferă de documentul original. Un terț poate invoca traducerea unui document transmis grefierului, cu excepția cazului în care întreprinderea demonstrează că terțul respectiv avea cunoștință de această incorectitudine a traducerii.

Mențiunile din Registrul comerțului sunt publice. Oricine are dreptul să consulte informațiile incluse în catalogul registrului și documentele din dosarele comerciale și să obțină copii ale acestora. Dosarele registrului pot fi consultate de organismele publice competente, de instanțele judecătorești cu ocazia soluționării unei spețe și de orice altă persoană sau entitate care are un interes legitim în acest sens

Documente din dosar pot fi consultate și copiile acestora pot fi solicitate la registrul activităților economice electronice sau la un notar.

Istoricul Registrului comerțului din Estonia

Registrul comerțului din Estonia conține informații începând cu 1 septembrie 1995. Datele sunt actualizate în mod regulat.

Link-uri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul European al Întreprinderilor

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCăutare în Registrul comerțului

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortalul de înregistrare a societăților comerciale

Linkul se deschide într-o fereastră nouăE-registrul comerțului

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDepartamentul de înregistrare

Linkul se deschide într-o fereastră nouăNotari

Ultima actualizare: 15/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - Irlanda

Această secțiune vă prezintă o imagine de ansamblu a Registrului Comerțului din Irlanda.

Ce informații oferă Registrul Comerțului din Irlanda?

În Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul Comerțului se înregistrează anumite documente care sunt întreținute și menținute de Oficiul Registrului Comerțului în temeiul obligațiilor în materie de evidență referitoare la societățile comerciale, prevăzute în Legea privind societățile, 1963-2012.  Registrul cuprinde informații de bază privind societățile, cum ar fi:

 • adresa
 • data înființării
 • data depunerii ultimei declarații anuale

Toate documentele depuse de societățile comerciale în temeiul Legii privind societățile sunt accesibile publicului, însă profilul societăților poate fi accesat contra cost, respectiv un rezumat al informațiilor din registru, inclusiv sediul societății, taxele datorate și o listă a documentelor depuse.

Este accesul la Registrul Comerțului din Irlanda gratuit?

Da, accesul la informații de bază este gratuit. Cu toate acestea, se percepe o taxă pentru obținerea de informații mai detaliate.

Cum se efectuează o căutare în Registrul Comerțului și denumirilor comerciale din Irlanda?

Căutările pot fi efectuate după denumirea societății/codul activității desfășurate. Există patru căutări posibile după denumire:

 • căutări (recomandate) de tipul „denumiri care conțin toate aceste cuvinte”
 • căutări de tipul „denumiri care încep cu acest(e) cuvânt (cuvinte)”
 • căutări de tipul „denumiri care conțin acest(e) cuvânt (cuvinte)”.
 • Căutarea de tip alphasort elimină unele cuvinte obișnuite precum „Ireland”, „Limited”, „the”, „and” etc., precum și spațiile, virgulele, cratimele etc. din denumirea societăților. Pentru a efectua o căutare de tip alphasort ar trebui să se procedeze în același fel.

Căutările după denumire pot fi restrânse prin includerea datelor de contact.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Oficiul Registrului Comerțului deține registrul central public cu informații legale privind societățile comerciale din Irlanda. Legea privind societățile comerciale din 2014 și legislația conexă reprezintă temeiul legal al obligației pe are o au întreprinderile de a furniza informații Oficiului Registrului Comerțului spre înregistrare și publicare.

Informațiile cuprinse în Registrul Comerțului sunt furnizate oficiului de către terți, în temeiul obligației legale, inclusiv obligația de a nu furniza informații false cu bună știință sau din neglijență. Oficiul Registrului Comerțului nu poate garanta și nu garantează exactitatea informațiilor care i-au fost furnizate de către terți.

În ceea ce privește depunerea documentelor și înscrierea informațiilor, există o cerință obligatorie ca persoana în cauză să semneze o declarație pe propria răspundere în ceea ce privește exactitatea informațiilor și corectitudinea documentelor. În conformitate cu Legea privind declarațiile pe proprie răspundere din 1938, astfel cum a fost modificată, persoanele care, în cunoștință de cauză, fac declarații false sau înșelătoare sunt cercetate penal, fiind pasibile de condamnarea la plata unei amenzi sau la închisoare ori la ambele.

În plus, în conformitate cu articolul 876 din Legea privind societățile comerciale din 2014, reprezintă o infracțiune fapta de a furniza Oficiului Registrului Comerțului, cu bună știință sau din neglijență, informații false cu privire la forma legală a unei societăți.

Istoricul Registrului Comerțului din Irlanda

În ceea ce privește toate societățile cu statut normal, datele electronice din registru aferente acestora sunt complete.

Linkuri utile:

Sistemul de interconectare a registrelor comerțului (BRIS)

Ultima actualizare: 23/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - Grecia

Ce informații oferă registrul comerțului din Grecia?

Registrul grec al comerțului este denumit Registrul General al Comerțului (G.E.MI. - abreviere în limba elenă) în temeiul Legii nr. 3419/2005 (Linkul se deschide într-o fereastră nouăMonitorul Oficial, seria I, nr. 297, 6.12.2005) și al articolului 116 din Legea nr. 4635/2019 (Linkul se deschide într-o fereastră nouăMonitorul Oficial, seria I, nr. 167, 30.10.2019). Acesta înregistrează toate prezentările de documente și informații comerciale pentru societățile cu răspundere limitată și pentru societățile cu asociat unic. Site-ul internet al Registrului General al Comerțului are rolul de «buletin național pentru publicarea informațiilor comerciale». Persoanele fizice sau juridice sau asociațiile de astfel de persoane, prevăzute la articolul 1 alineatul (1) din Legea nr. 3419/2005, sunt obligate să se înregistreze în Registrul General al Comerțului.

Pe site-ul internet al registrului puteți căuta informații prezentate de următoarele tipuri de întreprinderi:

a. persoanele fizice care sunt comercianți și care au un punct de lucru sau un sediu în Grecia sau care desfășoară activități comerciale printr-un sediu principal sau secundar în această țară;

b. asociațiile de persoane care desfășoară activități comerciale prin intermediul unui sediu principal sau secundar în Grecia și toate societățile comerciale, cu condiția ca acestea să fi fost înființate în conformitate cu legislația elenă, indiferent dacă sunt parteneriate generale sau societăți cu răspundere limitată (cu sau fără acționari publici), cooperative de drept civil (care includ asociații de asigurări reciproce și cooperative de credit), precum și societăți comerciale pe acțiuni și societăți comerciale cu răspundere limitată – și persoane fizice sau juridice cu obligația de a raporta în temeiul articolului 39 din Decretul prezidențial din 27.11/14.12.1926;

c. grupurile europene de interes economic, astfel cum se prevede în Regulamentul (CEE) nr. 2137/1985 al Consiliului (JO L 199, rectificare L 247), care au sediul în Grecia;

d. societățile europene, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului (JO L 294), care au sediul în Grecia;

e. societățile cooperative europene, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului (JO L 207), care au sediul în Grecia;

f. părțile menționate mai sus care au sediul principal sau sediul în Grecia, trebuie să înregistreze, de asemenea, orice sucursale pe care le au în Grecia;

g. societățile străine menționate la articolul 1 din Directiva 68/151/CEE (JO L 65), astfel cum a fost modificat prin articolul 1 din Directiva 2003/58/CE (JO L 221), care au sediul într-un stat membru al UE, trebuie să înregistreze orice sucursale sau agenții pe care le au în Grecia;

h. societățile străine care au sediul într-o țară terță și care au o formă juridică similară cu una dintre societățile străine menționate la litera (g) de mai sus trebuie să înregistreze orice sucursale sau agenții pe care le au în Grecia;

i. alte persoane fizice sau juridice sau asociații de astfel de persoane care își au sediul principal sau sediul în străinătate și care nu intră sub incidența literelor (g) sau (h) trebuie să înregistreze orice sucursale sau agenții prin care desfășoară activități comerciale în Grecia;

j. consorții;

k. întreprinderi de drept civil în temeiul articolului 784 din Codul civil și

l. persoanele fizice sau juridice sau asociațiile de astfel de persoane care desfășoară sau intenționează să desfășoare o activitate economică sau profesională, fără să se fi înregistrat încă în calitate de comercianți în temeiul activității în cauză.

Ce documente și informații sunt înregistrate în registrul comerțului din Grecia?

Datele privind o societate care are obligația de a se înregistra trebuie să includă următoarele informații:

a. numărul de înregistrare al societății, al sucursalei sau al agenției;

b. oficiul sau departamentul registrului care a efectuat înregistrarea inițială sau înregistrarea ulterioară și numele complet al reprezentantului responsabil;

c. numărul de referință al cererii de înregistrare și codul de înregistrare;

d. în cazul în care, conform legislației în vigoare, este necesar un certificat de comerciant, o autorizație profesională sau o autorizație de înființare și de funcționare pentru a înființa o societate sau pentru a începe activitatea comercială, detalii cu privire la decizia luată de autoritatea sau departamentul competent pentru acordarea acestuia/acesteia;

e. deciziile judecătorești prin care societatea este declarată ca fiind insolvabilă sau este plasată într-o procedură de conciliere sau o altă procedură colectivă pentru a satisface pretențiile creditorilor săi. Mențiunea include, de asemenea, numele complet, numele complete ale părinților, seria și numărul cărții de identitate sau pașaportului, data și locul nașterii, naționalitatea și adresa de domiciliu ale lichidatorilor societății, ale administratorilor obligatorii, ale administratorilor fiduciari și ale practicienilor în insolvență;

f. detalii cu privire la deciziile judiciare de încetare, suspendare sau restabilire a situațiilor juridice menționate la litera (e) de mai sus;

g. informații care trebuie să fie publicate în conformitate cu legea insolvenței;

h. detalii privind cererile de insolvabilitate sau de conciliere sau alte proceduri colective aflate în curs;

i. numărul de sucursale sau agenții pe care societatea le deține în Grecia, precum și adresa și numărul de înregistrare ale fiecăreia dintre acestea;

j. numărul, adresa și detalii cu privire la sucursalele sau agențiile pe care societatea le are în străinătate.

I. Următoarele informații sunt înregistrate și publicate în ceea ce privește societățile cu sediul în Grecia:

a) actul constitutiv și statutul;

b) modificări ale actului constitutiv sau ale statutului, inclusiv prelungirea duratei de existență a societății, precum și, ca urmare a oricărei modificări a actului constitutiv sau a statutului, textul complet al actului constitutiv sau al statutului, astfel cum a fost modificat prin noua versiune;

c) numirea, încetarea din funcție și datele de identificare ale persoanelor care, fie în calitate de organism constituit în temeiul legii, fie ca membri ai unui astfel de organism:

aa) sunt autorizate să reprezinte societatea în relațiile cu terții. (în cazul în care aceasta se referă la mai mult de o persoană, mențiunea relevantă trebuie să precizeze dacă persoanele respective pot acționa singure sau dacă acestea trebuie să acționeze în comun);

bb) reprezintă societatea în fața unei instanțe de judecată;

cc) iau parte la administrarea, supravegherea sau controlul societății;

d) cel puțin o dată pe an, valoarea capitalului subscris, în cazul în care actul constitutiv sau statutul menționează un capital autorizat, cu excepția cazului în care orice majorare a capitalului subscris impune modificarea statutului;

e) documentele contabile pentru fiecare exercițiu financiar care sunt obligatorii în conformitate cu Directivele 78/660/CEE (JO L 222, 14.8.1978), 83/349/CEE (JO L 193, 18.7.1983), 86/635/CEE (JO L 372, 31.12.1986) și 91/674/CEE (JO L 374, 31.12.1991) ale Consiliului;

f) orice schimbare a sediului;

g) lichidarea societății;

h) orice declarație de nulitate a societății pronunțată de instanțe;

i) numirea și datele de identificare ale lichidatorilor;

j) încetarea lichidării și radierea din registru.

II. Următoarele informații sunt înregistrate și publicate în legătură cu societățile străine menționate la articolul 1 din Directiva 68/151/CEE (JO L 65), astfel cum a fost modificat prin articolul 1 din Directiva 2003/58/CE (JO L 221), care își au sediul central într-un stat membru al UE:

a) adresa poștală sau o altă adresă a sucursalei;

b) indicarea domeniului de activitate al sucursalei;

c) registrul statului membru în care este păstrat dosarul societății și numărul de înregistrare al societății în registrul respectiv;

d) denumirea și forma juridică a societății, precum și denumirea sucursalei, dacă este diferită de denumirea societății;

e) numirea, încetarea din funcție, precum și datele de identificare ale persoanelor care sunt autorizate să reprezinte societatea în relațiile cu terții și în justiție:

aa) în cazul în care acestea sunt prevăzute de lege drept organe de conducere ale societății sau membri ai unui astfel de organ, în conformitate cu cerințele de informare ale societății în temeiul articolului 2 alineatul (1) din Directiva 2009/101/CE (JO L 258/1.10.2009);

bb) în calitate de reprezentanți permanenți ai societății pentru activitățile sucursalei, cu menționarea limitei competențelor acestora;

f) lichidarea societății, numirea și datele de identificare ale lichidatorilor și competențele acestora și finalizarea lichidării, inclusiv o trimitere la registrul statului membru, procedura de insolvență, acordurile, concordatele sau orice alte proceduri similare la care este supusă societatea;

g) documentele contabile ale societății, astfel cum au fost întocmite, verificate și publicate în conformitate cu legislația statului membru aplicabilă societății și în conformitate cu Directivele 78/660/CEE (JO L 222 14.8.1978), 83/349/CEE (JO L 193 18.7.1983) și 84/253/CEE. (JO L 126/20 12.5.1984)

h) închiderea sucursalei.

Cum puteți efectua căutări în registrul comerțului din Grecia?

Puteți să căutați orice informații comerciale publicate pe site-ul de internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrului General al Comerțului folosind doar una dintre următoarele informații referitoare la societate:

 1. numărul de identificare fiscală (A.F.M. - abreviere în limba elenă) sau
 2. numărul de înregistrare în Registrul General al Comerțului (Γ.Ε.ΜI.) sau
 3. denumirea societății sau
 4. denumirea scurtă.

Accesul la Registrul Comerțului din Grecia este gratuit?

Toți cetățenii pot avea acces la înscrierea unei societăți în Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul General al Comerțului în mod gratuit. De asemenea, puteți stoca digital pe propriul dispozitiv electronic și puteți imprima sau reproduce orice document, informație sau aviz postat pe site-ul registrului spre consultare publică, fie de către registru, fie de către persoanele care au obligația de a se înscrie în registru. În cazul în care doriți să obțineți certificate oficiale (autentice) sau copii ale documentelor sau ale datelor din înscrierea unei societăți în registru, vă puteți înscrie în mod gratuit la departamentul de comunicare al Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrului General al Comerțului.

Puteți obține certificate oficiale sau copii ale documentelor și ale mențiunilor cu plata prealabilă a unei taxe prin intermediul aplicației electronice relevante. Certificatele sau copiile documentelor sau datele relevante sunt transmise în două moduri diferite: în format digital, prin aplicația departamentului de comunicare al registrului, sau prin corespondență poștală adresată destinatarului, oriunde în lume.

Cum se verifică autenticitatea certificatelor oficiale sau a copiilor emise de registrul comerțului din Grecia?

Autenticitatea certificatelor sau a copiilor oficiale relevante este verificată prin intermediul Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrului General al Comerțului din Grecia.

Prin completarea numărului de referință al certificatului sau al copiei, a numărului de înregistrare al societății și a departamentului registrului care a emis documentul, aveți acces la textul documentului.

Cât de fiabile sunt documentele registrului?

Documentele enumerate în înscrierile întreprinderilor pot fi considerate fiabile, întrucât registrul este singurul site disponibil pentru publicarea informațiilor comerciale și constituie «Buletinul național desemnat în scopul publicării informațiilor comerciale» în sensul articolului 3 alineatul (5) din Directiva 2009/101/CE. Registrul General al Comerțului este legat de registrele celorlalte state membre menționate în legislația respectivă (registrele naționale), printr-un set centralizat de instrumente informatice («platforma centrală europeană»), ca parte a sistemului de interconectare a registrelor în conformitate cu Directiva 2012/17/UE. Documentele și datele sunt înregistrate în Registrul General al Comerțului în urma unui control efectuat de personalul registrului cu privire la legalitatea, exactitatea, claritatea și caracterul complet, precum și în legătură cu plata tuturor taxelor aferente prevăzute de legislația în vigoare. Dacă în urma acestei verificări nu reiese nimic care ar putea împiedica înregistrarea, departamentul responsabil al registrului va introduce informațiile relevante pentru societate în registru. În cazul în care cererea, documentele înaintate sau celelalte documente justificative nu îndeplinesc cerințele legii sau nu sunt corecte și complete, departamentul responsabil vă va solicita în scris sau prin fax sau e-mail, să furnizați explicațiile, corecturile sau completările necesare la cerere, la documentele justificative și la documentele însoțitoare, în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea solicitării. Acest termen poate fi prelungit până la o lună dacă circumstanțele și tipul de informații care trebuie să fie înregistrate necesită acest lucru. Un astfel de termen prelungește orice alt termen legal pentru înregistrarea informațiilor în registru. În cazul în care nu se primește niciun răspuns în termenul de cinci zile sau în prelungirea acordată sau în cazul în care informațiile furnizate nu sunt considerate a îndeplini cerințele legale sau nu sunt corecte și complete, cererea de înregistrare va fi respinsă printr-o decizie motivată, iar taxele de înregistrare vor fi rambursate. Pentru parteneriatele generale și parteneriatele limitate, societățile comerciale pe acțiuni și societățile comerciale cu răspundere limitată, cooperativele de drept civil, grupurile europene de interes economic prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2137/1985 (JO L 199, rectificare L. 247) cu sediul în Grecia, societățile europene prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 (JO L 294) cu sediul în Grecia, societățile cooperative europene prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 (JO L 207) cu sediul în Grecia și societățile de drept civil menționate la articolul 784 din Codul civil, înregistrarea faptelor, a declarațiilor, a documentelor și a altor informații în Registrul Electronic General al Comerțului vor produce următoarele efecte:

a. persoanele juridice de tipurile menționate mai sus care sunt în curs de înființare vor dobândi personalitate juridică;

b. sub rezerva dispozițiilor specifice ale legislației în vigoare care reglementează transformarea societăților, societățile care își înregistrează transformarea vor fi transformate în societăți comerciale pe acțiuni, societăți comerciale cu răspundere limitată, cooperative de drept civil, grupuri europene de interes economic, societăți europene sau cooperative europene, după caz;

c. se modifică actul constitutiv sau statutul întreprinderii;

d. va avea loc o fuziune sau o divizare, sub rezerva înregistrării și înainte de radierea din registru a societății care este absorbită sau divizată;

e. societatea va fi lichidată, ca urmare a unei decizii luate de către parteneri sau a emiterii actului administrativ corespunzător;

f. o societate va fi reactivată.

În cele din urmă, în conformitate cu dispoziția expresă de la punctul 4 din Legea nr. 3419/2005, mențiunile relevante din registru se presupun a fi legale și corecte.

Trebuie să știu ceva anume despre Registrul General al Comerțului din Grecia?

Site-ul internet al Registrului General al Comerțului (G.E.MI.) are rolul de «Buletin național electronic al Greciei pentru publicarea informațiilor comerciale» în temeiul articolului 3 alineatul (5) din Directiva 2009/101/CE din 16.9.2009 (JO L 258). Registrul general al denumirilor societăților, înscrierea și toate celelalte informații necesare pentru utilizarea registrului de către publicul larg sunt publicate pe site-ul registrului. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de acces la registru în mod gratuit. De asemenea, puteți stoca digital pe propriul dispozitiv electronic și puteți imprima sau reproduce orice document, informație sau aviz postat pe site-ul internet al G.E.MI. spre consultare publică de către departamentul registrului sau de către persoanele care au obligația de a se înscrie în registru.

Ca parte a sistemului de interconectare a registrelor, Registrul General al Comerțului: a) comunică prin e-mail cu celelalte registre naționale și aa) primește informații cu privire la datele stocate într-un alt registru național în ceea ce privește societățile care au sediul social într-un stat membru al UE și sucursale într-un alt stat membru al UE și bb) furnizează informații cu privire la datele menționate la articolul 6 alineatele (2a) și (2b) din Legea nr. 3419/2005 privind societățile care au sediul social sau sucursale în Grecia, astfel cum se menționează la alineatul (1) litera (g) din aceeași lege; și b) oferă răspunsuri la întrebările adresate de către utilizatorii individuali către punctul unic de acces electronic la nivel european al sistemului de interconectare a registrelor («portalul») în ceea ce privește informațiile menționate la litera (a) punctul (bb).

Departamentul Registrului și Societăților din cadrul Direcției Generale pentru Piețe (Secretariatul-general pentru Comerț și Protecția Consumatorilor, Ministerul Economiei, Dezvoltării și Turismului) este responsabil cu formularea răspunsurilor la întrebările trimise prin intermediul portalului electronic european în ceea ce privește documentele și informațiile menționate la articolul 6 alineatele (2a) și (2b) din Legea nr. 3419/2005 pentru societățile ale căror acțiuni sunt cotate la Bursa din Atena, băncile și sucursalele unor bănci din state membre ale UE și din țări terțe, societățile comerciale pe acțiuni din domeniul asigurărilor și sucursalele societăților de asigurare din state membre ale UE și din țări terțe, fondurile de investiții cu răspundere limitată, societățile pe acțiuni specializate în administrarea de fonduri mutuale, societățile pe acțiuni specializate în administrarea de fonduri mutuale pentru bunuri imobile, fondurile de investiții cu răspundere limitată pentru bunuri imobile, societățile pe acțiuni specializate în administrarea activelor și pasivelor, societățile de investiții cu răspundere limitată și societățile pe acțiuni din domeniul sportiv (fotbal și baschet).

În plus, există câte un departament al registrului care funcționează pentru fiecare cameră de comerț din Grecia și este responsabil, printre altele, cu formularea răspunsurilor la întrebările trimise prin intermediul portalului electronic european în ceea ce privește documentele și informațiile menționate la articolul 6 alineatele (2a) și (2b) din Legea nr. 3419/2005 cu privire la toate formele juridice ale societăților, altele decât cele menționate anterior.

N.B.: Informațiile furnizate mai sus reprezintă doar o prezentare generală concepută să informeze persoanele interesate cu privire la interconectarea dintre registrul din Grecia, și anume Registrul General al Comerțului (G.E.MI.), și celelalte registre naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene. Informații mai detaliate privind cadrul legal pot fi consultate pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrului General al Comerțului (G.E.MI.).

Link-uri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPublicarea în format electronic de către Registrul General al Comerțului

Linkul se deschide într-o fereastră nouăÎnregistrarea cetățenilor pentru serviciile online oferite de Registrul General al Comerțului (G.E.MI.)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăÎnregistrare societăților în Registrul General al Comerțului (G.E.MI.)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăVerificarea autenticității certificatelor și a copiilor emise de Registrul General al Comerțului (G.E.MI.)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegislația privind Registrul General al Comerțului (G.E.MI.)

Ultima actualizare: 24/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Registre comerciale în statele membre - Spania

În Spania, registratorii (Registradores) sunt cei care răspund de administrarea următoarelor registre:

 • registrul bunurilor imobile (Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles), cunoscut generic sub denumirea de „registru funciar” (Registros de la Propiedad).
 • registrul bunurilor mobile (Registros de la Propiedad de Bienes Muebles).
 • registrul comerțului (Registros Mercantiles).
 • registrul condițiilor contractuale generale (Registro de Condiciones Generales de la Contratación).

Puteți obține informații cu privire la registrele funciare, împreună cu linkurile utile, pe portalul e–justiție, în secțiunea „Registre funciare”.

Această pagină conține:

 • o descriere a Registrului comerțului din Spania, însoțită de linkuri utile;
 • o scurtă descriere a registrului bunurilor mobile, cu linkuri utile;
 • o scurtă descriere a registrului condițiilor contractuale generale, cu linkuri utile.

Ce informații oferă registrul comerțului din Spania?

Siguranță juridică și economică.

Principalele caracteristici ale registrului comerțului din Spania sunt descrise în continuare.

1.- Scopul registrului comerțului

1.1.- Entitățile care trebuie să se înregistreze

 • întreprinderi individuale
 • societăți comerciale
 • organizații non-profit
 • entități de credit și de asigurare, precum și societăți de asigurări mutuale
 • întreprinderi de investiții colective
 • grupuri de interes economic
 • case de economii
 • fonduri de pensii
 • sucursale ale oricărora dintre entitățile enumerate mai sus
 • sucursale ale întreprinderilor străine
 • întreprinderi străine care își mută sediul social pe teritoriul spaniol
 • toate întreprinderile care desfășoară o activitate comercială, cu condiția ca volumul achizițiilor efectuate sau intermediate sau al vânzărilor să depășească 600 000 EUR.

1.2.- Registrul comerțului: domenii de activitate

 • Documente referitoare la întreprinderi. Actul constitutiv al unei întreprinderi comerciale reprezintă primul document din registrul istoric al acesteia. Înregistrările ulterioare vizează documente și contracte referitoare la întreprinderea respectivă (de exemplu, majorarea sau reducerea capitalului social, modificări în alcătuirea consiliului de administrație, numirea sau revocarea administratorilor sau a directorilor, proceduri de insolvență, contestații împotriva deciziilor la nivel de întreprindere etc.).
 • Evidențe contabile. Întreprinderile individuale și societățile comerciale au obligația să țină evidențe contabile și să le depună la oficiul local al registrului comerțului, spre autentificare de către registratorul comercial. Evidențele contabile trebuie depuse în termen de patru luni de la încheierea exercițiului financiar al întreprinderii. Prin urmare, întreprinderile pentru care exercițiul financiar se încheie la 31 decembrie trebuie să depună evidențele contabile până la 31 mai.
 • Depunerea situațiilor financiare anuale ale întreprinderilor individuale și ale altor persoane fizice cu obligație de depunere. În conformitate cu Planul contabil general (Plan General Contable), întocmirea situațiilor financiare anuale este obligatorie. Acestea trebuie aprobate de către asociați sau acționari în termen de șase luni de la încheierea exercițiului financiar al întreprinderii și, după aprobare, trebuie depuse obligatoriu în cursul lunii următoare la oficiul local al registrului comerțului, spre autentificare. Prin urmare, în condiții normale, întreprinderile pentru care data de încheiere a exercițiului financiar este 31 decembrie și care au aprobat situațiile financiare anuale până la 30 iunie trebuie să le depună până la 30 iulie.
 • Prelucrarea cererilor pentru numirea auditorilor și a experților. Orice acționar care deține cel puțin 5% din capitalul social al unei întreprinderi are dreptul de a solicita, în termen de trei luni de la încheierea exercițiului financiar, numirea unui auditor de către oficiul local al registrului comerțului. În cazul întreprinderilor pentru care exercițiul financiar se încheie la 31 decembrie, asociații sau acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social pot solicita numirea unui auditor până la data de 31 martie a anului următor. De asemenea, aceștia pot solicita oficiului local al registrului comerțului numirea unui expert comercial atunci când urmează a fi efectuate aporturi în natură, precum și în cazul unei fuziuni sau sciziuni.

2.- Siguranța juridică în ceea ce privește registrul comerțului din Spania

Registrul comerțului reprezintă principalul instrument juridic pentru înregistrarea activității comerciale. Acesta este esențial pentru dezvoltarea economică, fiind un mijloc de reducere a costurilor de tranzacție.

Înregistrările în registrul comerțului au loc după efectuarea unor verificări: controale cu privire la legalitatea și validitatea conținutului documentelor și al acordurilor la nivel de întreprindere, precum și cu privire la capacitatea și legitimitatea semnatarilor acestora.

Ca urmare a verificărilor efectuate de către registrator, înscrierile au un statut juridic puternic:

 1. conținutul registrului este considerat a fi exact și valid;
 2. instrumentele înscrise sunt produc efecte față de terții de bună credință;
 3. înscrierile în registru sunt garantate în instanță și produc efecte, cu excepția cazului în care acestea sunt declarate inexacte sau nule printr-o hotărâre judecătorească;
 4. o hotărâre judecătorească prin care o înscriere este declarată inexactă sau nulă nu aduce atingere drepturilor dobândite în mod legal de către terții de bună credință.

În acest mod, întreprinderile, cetățenii și departamentele guvernamentale evită costurile de tranzacție ridicate, întrucât au la dispoziție suficiente informații acreditate cu privire la entitățile cu care intenționează să stabilească relații contractuale, precum și cu privire la situația juridică și economică a acestora.

3.- Procedura de înregistrare

De regulă, înscrierea în registrul comerțului se efectuează în temeiul unui act autentic. Documentele pot fi validate de notari, de instanțe judecătorești sau de autorități administrative. Înscrisurile sub semnătură privată pot fi înregistrate numai în cazurile prevăzute expres de lege și în conformitate cu regulamentele registrului comerțului. Exemple de înscrisuri sub semnătură privată care pot fi înregistrate cuprind: înregistrarea unui întreprinzător individual care nu activează în industria navigației; numirea, renunțarea la servicii, acceptarea sau demisia din funcțiile de administratori, lichidatori sau auditori.

Procedura se desfășoară la cerere. Aceasta înseamnă că, mai puțin în situațiile excepționale, procedura este inițiată de persoana care dorește efectuarea înscrierii.

Este gratuit accesul la registrul comerțului?

Accesul la registrul comerțului din Spania nu este gratuit.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăTarifele registratorilor comerciali și Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul de organizare a registrului comerțului sunt documentele care stabilesc costurile pentru înscriere și publicare.

Taxele de înregistrare depind de diverși factori și trebuie consultate direct în Linkul se deschide într-o fereastră nouătarifele registratorilor comerciali.

Costurile de publicare variază între 1,20 EUR și 24 EUR și pot fi consultate direct întarifele registratorilor comerciali sau la Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația Registratorilor din Spania.

Cum puteți căuta în registrul comerțului din Spania?

1.- Caracterul public al registrului

Registrul comerțului este public. Registratorul comercial are răspunderea prelucrării în scopuri profesionale a conținutului înscrierilor în registru.

2.- Extras din registru

Descriere - Un extras simplu din registru (nota simple) are caracter pur informativ și nu constituie o redare autentică a conținutului înscrierii. Acesta conține informații parțiale sau integrale cu privire la înscrierea în cauză.

Pentru obținerea unui extras simplu - Există două metode:

 • În scris. Prin solicitarea acestuia, în persoană, la oficiul competent al registrului comerțului.
 • Online. Prin utilizarea primului link din josul paginii.

3.- Certificate

Descriere - Certificatul este o copie, transcriere sau transpunere, fie integral, fie sub formă de rezumat, a cuprinsului informațiilor din registru care, odată prelucrate de către registrator, reprezintă unica modalitate de redare a naturii autentice a înscrierii în registrul comerțului. Registratorii pot, de asemenea, să legalizeze documentele care sunt depuse sau arhivate în registru.

Obținerea unui certificat - Certificatele pot fi obținute doar printr-o cerere scrisă. Puteți înainta cererea personal, prin poștă, prin fax sau pe alte căi similare. De asemenea, se pot solicita certificate electronice; acestea prezintă semnătura electronică recunoscută a registratorului.

4.- Consultarea registrului comerțului prin internet

A se vedea secțiunea „Linkuri utile” de mai jos. Procedura este foarte simplă – trebuie doar să urmați instrucțiunile de pe următoarea pagină de internet:

Site-ul oferă posibilitatea plății cu un card de credit dacă nu sunteți abonat sau nu dețineți un certificat recunoscut în prealabil de către Asociația Registratorilor:

 • „plăți cu cardul” (pagos con tarjeta). Trebuie să introduceți datele cardului dumneavoastră de credit.
 • Faceți clic pe „Enter” (Entrar).

Pe această pagină, puteți alege între: registrul funciar, registrul comerțului, registrul bunurilor mobile sau registrul condițiilor contractuale generale. Ar trebui să selectați: „Evidențe comerciale publice” (Publicidad Mercantil).

 • Ulterior selectați domeniul dumneavoastră de interes.

Orice persoană poate consulta informațiile comerciale interactive furnizate de Asociația Registratorilor în timp real utilizând această pagină de internet. Anumite informații privind întreprinderile, inclusiv conținutul exact al situațiilor financiare anuale înregistrate, sunt disponibile la cerere, 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. Informațiile obținute din documentele întreprinderilor înregistrate sunt actualizate și prezintă situația reală.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Directiva 2012/17/UE privind interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților a adăugat articolul 3a la Directiva 2009/101/CE. Articolul 3a se referă la obligația statelor membre de a furniza informații actualizate care să explice dispozițiile legislației naționale conform cărora părțile terțe se pot baza pe informații și pe fiecare tip de document menționat la articolul 2, în conformitate cu articolul 3 alineatele (5), (6) și (7). Mai precis, statele membre trebuie să furnizeze aceste informații pentru publicare pe portalul european e-justiție, în conformitate cu normele și cerințele tehnice ale portalului. Informațiile în cauză se referă la modul în care, pentru fiecare sistem juridic, se poate solicita consultarea detaliilor menționate la articolul 2 din directivă, precum și la opozabilitatea față de terți a instrumentelor înscrise în registru.

Detaliile menționate la articolul 2 din directivă sunt publicate în registrul comerțului din Spania, care este reglementat de principiile privind caracterul personal al datelor, certificarea publică, legalitatea, legitimitatea, autoritatea oficială, aplicabilitatea, lanțul de drepturi și publicarea.

Articolul 19 din Legea 14/2013 și a 13-a dispoziție adițională la aceasta privind sprijinul pentru antreprenori și internaționalizarea acestora stabilesc faptul că registrul comerțului trebuie să fie păstrat în format electronic, folosind un sistem informatic unic, conform legislației în vigoare.

Informațiile cuprinse în registrul comerțului sunt publicate sub forma unui certificat sau a unui extras.

Certificatul eliberat de către registratorul comercial este singura modalitate de a transmite natura autentică a mențiunilor înscrise în registru și se face referire la acest certificat la articolul 23 alineatul (1) din Codul comercial și la articolele 12 și 77 din Regulamentul privind registrul comerțului.

Articolele 12 și 78 din Regulamentul privind registrul comerțului se referă la extrase din toate sau o parte din informațiile înscrise în registru.

De asemenea, este posibil să se consulte registrul online, astfel cum se prevede la articolul 79 din același regulament.

În conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Codul comercial și cu articolul 80 din Regulamentul privind registrul comerțului, sunt aplicabile, de asemenea, normele de publicare prevăzute în dreptul ipotecar, în special articolele 221, 222, 222a, 227 și 248 din Legea ipotecară, care oferă opțiunea de publicare a informațiilor pe cale electronică. Articolul 110 alineatul (1) din Legea 24/2001 se referă la publicarea de către registrator utilizând o semnătură electronică și se aplică, de asemenea, registrului comerțului, ca parte a încorporării tehnicilor electronice, informatice și digitale (articolele 106-115).

În conformitate cu articolul 379 din Regulamentul privind registrul comerțului, scopul Oficiului Central al Registrului Comerțului este organizarea, înregistrarea și publicarea, în scop informativ, a datelor pe care le primește de la registrele comerțului, depozitarea și publicarea numelor entităților și persoanelor juridice, publicarea Monitorului Oficial al Registrului Comerțului, menținerea registrului societăților și entităților care și-au mutat sediul social în afara Spaniei, fără a pierde naționalitatea spaniolă, precum și comunicarea informațiilor menționate la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 2157/2001. Oficiul Central al Registrului Comerțului poate furniza extrase, în conformitate cu articolul 23 din Codul comercial și cu articolul 382 din Regulamentul privind registrul comerțului, dar nu poate emite certificate, altele decât cele legate de denumirile întreprinderilor care sunt înregistrate.

Publicarea poate fi solicitată prin poștă, prin fax sau pe alte căi similare.

Pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăregistratorilor din Spania puteți solicita informații cu privire la entitățile înregistrate utilizând instrumentul de căutare (Fichero Localizador de Entidades Inscritas).

În ceea ce privește opozabilitatea, articolul 9 din Regulamentul privind registrul comerțului prevede că: „1. Documentele care trebuie să fie înregistrate pot fi executorii pentru terții de bună-credință numai după ce au fost publicate în Monitorul Oficial al Registrului Comerțului. Operațiunea înregistrării în sine rămâne neschimbată. 2. În ceea ce privește tranzacțiile efectuate în termen de 15 zile de la data publicării, documentele înregistrate și publicate nu sunt opozabile terților care dovedesc că era imposibil să fi avut cunoștință despre aceasta. 3. În cazul în care există o discrepanță între conținutul publicației și conținutul înscrierii în registru, terții care acționează cu bună-credință se pot baza pe versiunea publicată în cazul în care aceasta le este favorabilă. Persoana responsabilă pentru discrepanță va trebui să compenseze partea vătămată. 4. Se presupune că un terț acționează cu bună-credință, atât timp cât nu se poate dovedi că acesta a avut cunoștință de un document care ar fi trebuit înregistrat, dar nu a fost, un document care a fost înregistrat, dar nu a fost publicat, sau o discrepanță între conținutul publicației și conținutul înscrierii în registru.”

Puteți consulta mai multe informații despre:

Istoricul registrului comerțului din Spania

1.- Origini

La originea legislației actuale privind registrul comerțului din Spania se află:

 • The Ordenanzas de Bilbao (1737), prin care se instituia un registru al numerelor de înmatriculare și al pavilioanelor navelor.
 • Codul comercial din 1885 (Código de Comercio).
 • Regulamentul provizoriu de instituire a registrului comerțului din 1885 și regulamentele ulterioare din 1919 și 14 decembrie 1956, astfel cum au fost modificate prin Decretul din 21 iulie 1973.

2.- Legislația actuală privind registrul comerțului

Normele generale cuprinse în Codul comercial din 22 august 1885. Dispozițiile de bază privind registrul comerțului se regăsesc în acest cod, însă au fost modificate în repetate rânduri, cel mai recent prin Legea nr. 19/1989 din 25 iulie 1989.

 • Decretul legislativ regal nr. 1/2010 din 2 iulie 2010 privind societățile pe acțiuni. Legea nr. 3/2009 din 3 aprilie 2009 privind modificările structurale ale întreprinderilor.
 • Legislația specifică privind anumite întreprinderi pe sector de activitate (entități financiare, societăți de asigurare, sectorul electricității, companii de leasing etc.).
 • Regulamentul privind registrul comerțului din 19 iulie 1996. Un nou text al regulamentului este în curs de elaborare.

3.- Organizare

Registrul comerțului este o instituție publică cu oficii în toate capitalele de provincie și în alte localități prevăzute prin lege, este administrat de unul sau mai mulți registratori comerciali și se află sub răspunderea directă a Ministerului Justiției, mai exact a Direcției Generale Registre și Notariate.

Registratorul este un expert juridic profesionist care prestează un serviciu public: acesta clasifică și verifică pe proprie răspundere toate documentele care urmează a fi înscrise în registrul comerțului.

Există un singur oficiu al registrului comerțului în fiecare capitală de provincie din Spania. De asemenea, există câte un oficiu al registrului comerțului în localitățile Ceuta, Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde și Santiago de Compostela. Oficiul central al registrului comerțului înregistrează denumirile întreprinderilor și ale entităților comerciale.

Întreprinderile dobândesc personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerțului pe raza căruia își au sediul, ceea ce înseamnă că înregistrarea la registrul comerțului este obligatorie și face parte din procesul de înființare a unei întreprinderi.

Linkuri utile

REGISTRUL BUNURILOR MOBILE

1.- Care este scopul registrului bunurilor mobile din Spania?

Siguranță juridică și economică.

1.1.- Scopul registrului bunurilor mobile

Scopul registrului bunurilor mobile constă în înregistrarea drepturilor de proprietate și a altor drepturi reale asupra bunurilor mobile care pot fi înregistrate.

Ce tipuri de bunuri mobile pot fi înregistrate?

Bunuri mobile propriu-zise: autovehicule, bunuri de consum, echipamente industriale, unități industriale, stocuri, echipamente agricole și șepteluri, precum și alte tipuri de bunuri mobile prevăzute de lege.

Anumite imobilizări și drepturi necorporale care pot fi înregistrate: drepturi de proprietate industrială și intelectuală, drepturi de exploatare cinematografică, licențe administrative și împrumuturi în general.

1.3.- Ce tipuri de drepturi sunt înregistrate cu privire la bunurile mobile?

Drepturi de proprietate, drepturi accesorii, rezervarea proprietății, interdicția de transfer al proprietății, ipoteci asupra bunurilor imobile, gajuri fără deposedare și alte active care pot fi înregistrate sau deținute în conformitate cu legea.

2.- Caracteristicile registrului bunurilor mobile din Spania

Registrul bunurilor mobile este un registru de stat care se află sub răspunderea Ministerului Justiției. Acesta este un registru juridic, nu doar administrativ. În general, înregistrarea este voluntară. Cu toate acestea, există stimulente pentru înregistrare, dat fiind efectul său favorabil. Nu există cerințe de formă: contractele se înregistrează, de regulă, atât sub formă de înscrisuri sub semnătură privată, cât și în formă autentică. De asemenea, există un sistem de aprobare conform căruia, înaintea înregistrării, registratorul verifică legalitatea descrierii, a titlului și a actului înregistrat.

3.- Organizare

Registrul este în format electronic și pe hârtie.

Prin Decretul regal nr.1828/1999, registrul bunurilor mobile este împărțit în șase secțiuni:

 • nave și aeronave
 • autoturisme și alte autovehicule
 • echipamente industriale, unități industriale și mijloace de producție
 • alte garanții colaterale
 • alte bunuri mobile care pot fi înregistrate
 • registrul condițiilor contractuale generale.

4.- Este gratuit accesul la registrul bunurilor mobile din Spania?

Nu. Tarifele sunt stabilite prin Ordinul din 20 iulie 1999; articolul 36 din ordinul respectiv prevede sumele care vor fi percepute în funcție de valoarea bunului mobil înregistrat:

 • Valoare până la 600 EUR: 2,40 EUR
 • Valoare între 600 EUR și 6 000 EUR: 6 EUR.
 • Valoare între 6 000 EUR și 12 000 EUR: 10 EUR.
 • Valoare între 12 000 EUR și 18 000 EUR: 13 EUR.
 • Valoare peste 18 000 EUR: 1,20 EUR pentru fiecare 3 000 EUR sau fracțiune din această sumă.

Sistemul de tarife al registrului funciar se aplică ipotecilor asupra bunurilor imobile și gajurilor fără deposedare, prin urmare sunt aplicate tarifele specifice sistemului respectiv (a se vedea secțiunea privind registrul funciar).

În ceea ce privește informațiile din registru, se percep 3 EUR pentru fiecare extras și între 6 și 24 EUR pentru un certificat.

La acestea se adaugă TVA-ul aplicabil la momentul respectiv.

5.- Consultarea registrului bunurilor mobile prin internet

A se vedea secțiunea „Linkuri utile” de mai jos. Procedura este foarte simplă – trebuie doar să urmați instrucțiunile de pe următoarea pagină de internet:

Apoi faceți clic pe: „Acces la registrul electronic” (Acceso Registro Electrónico). Site-ul oferă posibilitatea plății cu un card de credit dacă nu sunteți abonat sau nu dețineți un certificat recunoscut în prealabil de către Asociația Registratorilor:

 • „plăți cu cardul” (pagos con tarjeta). Trebuie să introduceți datele cardului dumneavoastră de credit.
 • Faceți clic pe „Enter” (Entrar).

Pe această pagină, puteți alege între: registrul funciar, registrul comerțului, registrul bunurilor mobile sau registrul condițiilor contractuale generale. Ar trebui să selectați: „Evidențele registrului bunurilor mobile” (Publicidad Bienes Muebles).

 • Ulterior selectați domeniul dumneavoastră de interes.

6.- Linkuri utile

REGISTRUL CONDIȚIILOR CONTRACTUALE GENERALE

1.- Care este scopul registrului condițiilor contractuale generale din Spania?

Registrul protejează interesele consumatorilor și ale utilizatorilor care încheie un contract cu o persoană fizică sau juridică utilizând condițiile contractuale generale. Acesta oferă o mai mare securitate juridică pentru tranzacțiile juridice private și, prin urmare, furnizează mijloacele necesare pentru evitarea litigiilor.

1.2.- Scopul registrului condițiilor contractuale generale din Spania

Registrul condițiilor contractuale generale urmărește realizarea următoarelor obiective:

1.- Depunerea condițiilor contractuale generale

Condițiile contractuale generale sunt clauze contractuale care au fost redactate unilateral de către una dintre părțile la contract (clauze standard) pentru a fi utilizate în mai multe contracte. În fapt, acestea constituie condiții care nu au fost negociate individual. Acestea nu sunt neapărat inechitabile.

În practică, nu toate condițiile contractuale generale care fac parte integrantă din contracte sunt depuse la registru, în pofida ușurinței de utilizare a acestuia. Depunerea condițiilor contractuale generale este voluntară, cu excepția unor sectoare specifice care pot fi stabilite de către guvern.

În cazurile în care condițiile contractuale generale sunt depuse la registru, de cele mai multe ori partea care depune condițiile contractuale, atunci când încheie alte contracte ulterioare în care include condițiile respective, face referire la faptul că acestea sunt depuse la registrul condițiilor contractuale. Astfel, în loc să fie preluate în contractele viitoare, se include o trimitere la depunerea condițiilor contractuale generale în registru. Numeroși utilizatori care au semnat un contract conținând condiții contractuale generale nu știu cu exactitate obligațiile prevăzute de acestea; prin urmare, este esențial ca aceștia să cunoască conținutul clauzelor contractuale, obligațiile prevăzute prin contract pentru utilizator, modul în care se poate obține ulterior rezilierea și consecințele acesteia.

2.- Hotărâri judecătorești prin care anumite clauze din contractele standard sunt declarate nule și neavenite

Este vorba despre hotărâri judecătorești rămase definitive în favoarea reclamantului în cauze introduse de persoane fizice (acțiuni individuale) sau de o organizație a consumatorilor care reprezintă mai multe persoane fizice (acțiuni colective).

Odată înregistrată o hotărâre judecătorească definitivă, aceasta produce efecte asupra altor proceduri cu privire la clauze identice.

O singură hotărâre judecătorească prin care anumite clauze sunt declarate inechitabile poate soluționa mii de plângeri, iar dacă aceeași clauză inechitabilă este utilizată ulterior, nu este necesară introducerea unei noi acțiuni în justiție, cu condiția ca în cauză să fie implicată aceeași parte care a prevăzut inițial clauzele respective. De aici rezultă importanța publicării unor astfel de hotărâri în registru.

Natura eminamente juridică a registrului derivă din efectele pe care înregistrarea le conferă unei hotărâri judecătorești prin care o clauză este declarată nulă și neavenită. Înregistrarea unei clauze ca fiind inechitabilă produce efecte față de terți. Registrul prevede că, după înregistrarea unei hotărâri judecătorești definitive, în cazul în care clauzele declarate nule și neavenite în urma unei acțiuni individuale sau colective în justiție continuă să fie folosite, registratorul poate lua notă de continuarea utilizării clauzelor respective, raportând acest fapt Ministerului Justiției.

2.- Legislația care reglementează registrul condițiilor contractuale generale

Registrul condițiilor contractuale generale a fost înființat prin Legea din 1998 privind condițiile generale, fiind încredințat registratorilor funciari și comerciali. Acesta face parte din registrul bunurilor mobile.

3.- Organizare

Registrul condițiilor contractuale generale este o secțiune a registrului bunurilor mobile. Registrul poate fi consultat utilizând linkurile indicate în josul paginii.

4.- Este gratuit accesul la registrul condițiilor contractuale generale din Spania?

Da.

5.- Consultarea registrului comerțului prin internet

A se vedea secțiunea „Linkuri utile” de mai jos. Procedura este foarte simplă – trebuie doar să urmați instrucțiunile de pe următoarea pagină de internet:

 • Link: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.registradores.org/
 • Apoi faceți clic pe: „Consultare registrul condițiilor contractuale generale” (Consulta Registro Condiciones Generales).
 • Ulterior selectați domeniul dumneavoastră de interes.

6.- Linkuri utile

Ultima actualizare: 11/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - Franţa

Această pagină vă oferă informații privind cum puteți consulta Registrul Comerțului din Franța.

Ce informații oferă Registrul Comerțului din Franța?

Registrul comerțului și al societăților este păstrat la nivel local de către grefele instanțelor comerciale și civile care au și competență comercială (instanțele districtuale din departamentele administrative Bas-Rhin, Haut-Rhin și Moselle și instanțele mixte ale comerțului din regiunile și departamentele franceze de peste mări). Informațiile cuprinse în aceste registre sunt verificate. Grefierii trebuie să verifice dacă informațiile sunt conforme cu prevederile legale și cu normele administrative, dacă corespund documentelor justificative și documentelor prezentate în anexă și dacă sunt compatibile, în cazul unei cereri de modificare sau ștergere, cu situația dosarului. Activitatea grefierilor face obiectul unei supravegheri din partea președintelui instanței sau a unui judecător, care va soluționa eventualele contestații depuse de justițiabil sau de grefier.

Extrasul din registru (Kbis), eliberat la cerere de grefieri, este o adevărată „carte de identitate”, arătând starea civilă a unei societăți înregistrate. Acest document conține toate informațiile pe care întreprinderea trebuie să le declare, și, dacă este cazul, mențiunile făcute de grefierul responsabil de ținerea acestui registru. Extrasul Kbis este dovada existenței juridice a societății și oferă informații verificate. Este singurul document oficial care atestă identitatea și adresa persoanei (fizice sau juridice) înscrise, activitatea sa și organele sale de conducere, de administrare, de gestiune sau de control, precum și dacă există sau nu o procedură colectivă inițiată împotriva sa. Acest document oficial eliberat și semnat de către grefier este autentic până la declararea sa ca fals în ceea ce privește informațiile înscrise de societatea respectivă în registru.

La nivel național, registrul comerțului și al societăților este gestionat de Institutul Național al Proprietății Intelectuale (INPI), care centralizează documentele originale ale registrelor comerțului ținute la nivel local de fiecare grefă. Prin urmare, INPI este responsabilă pentru difuzarea și punerea în mod liber la dispoziția publicului, în scopul reutilizării, a informațiilor tehnice, comerciale și financiare conținute în RNCS.

Aceste registre conțin toate informațiile privind comercianții și societățile comerciale. Acestea permit accesul la toate înregistrările și documentele din registrele comerțului și ale societăților.

Site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăInfogreffe oferă un acces centralizat la informații din registrul comerțului și al societăților comerciale și permite, de asemenea, îndeplinirea acestor formalități online (înregistrarea, modificarea, anularea, depunerea de conturi anuale). Serviciul este propus în limbile franceză și engleză.

Site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăINPI permite accesul, în regim de date deschise, la datele privind înregistrarea, modificările și radierile ulterioare și conturile anuale ale întreprinderilor.

Buletinul oficial de anunțuri civile și comerciale (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales - BODACC)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBODACC asigură publicitatea actelor înregistrate în RCS, de la crearea unei societăți până la radierea acesteia din registru: în special vânzări și cesiuni, proceduri colective și depunerea conturilor. Transmiterea către BODACC se efectuează fără ca partea interesată să fie nevoită să acționeze. Adnotările se fac de către operatorul de registru, care primește declarațiile.

Publicitatea prin intermediul BODACC, care face posibilă asigurarea unei distribuții cât mai largi a înregistrărilor în RCS, este de competența Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirecției Informații juridice și administrative (Dila).

Accesul la registrul comerțului este gratuit?

Utilizatorii site-ului Infogreffe pot accesa în mod gratuit anumite informații privind societățile înregistrate, însă majoritatea informațiilor conținute în această bază de date pot fi obținute numai contra cost.

Transmiterea de date din RNCS de către INPI, prin poștă sau online, pe site-ul INPI, mai nou nu se mai face contra cost. Cu toate acestea, reutilizarea datelor este condiționată de acceptarea unei licențe.

Începând cu 1 iulie 2015, BODACC există exclusiv online. Conținutul site-ului (anunțurile BODACC) au devenit gratuite în iulie 2011.

În iunie 2016, a fost creat un nou portal de acces digital, intitulat «Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortail de la Publicité Légale des Entreprises» (Portalul pentru publicitatea legală a întreprinderilor). Acesta le permite utilizatorilor să acceseze anunțurile și informațiile legale publicate pe site-urile Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.infogreffe.fr/Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://actulegales.fr/ și Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.bodacc.fr/ prin intermediul unei singure interfețe.

Cum se efectuează căutări în Registrul Comerțului din Franța?

Site-ul Infogreffe vă permite să căutați o societate după:

 • denumirea acesteia;
 • numele administratorilor sau al directorilor;
 • orașul sau departamentul administrativ în care se află sediul societății sau al unităților sale comerciale;
 • numărul SIREN (sistemul de identificare din Registrul societăților);
 • numărul de înregistrare în registrul comerțului și al societăților.

Site-ul BODACC face posibilă căutarea unui anunț referitor la o întreprindere după numărul SIREN sau după denumirea societății.

Linkuri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul European al Comerțului (European Business Register)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInfogreffe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăINPI

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCNGTC

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBODACC

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPPLE

Ultima actualizare: 04/05/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - Croaţia

În Republica Croația, registrul judiciar este administrat de instanțele comerciale (trgovački sudovi).

Registrul judiciar (Sudski registar)

Registrul judiciar este un registru public și conține datele și documentele referitoare la entități care trebuie înscrise în registru conform legii. Fiecare instanță care efectuează înregistrări răspunde de autenticitatea informațiilor pe care le înscrie în registru. Următoarele entități sunt înscrise în registru: societăți comerciale publice (javna trgovačka društva), societăți în comandită simplă (komanditna društva), grupuri de interes economic (gospodarska interesna udruženja), societăți pe acțiuni (dionička društva), societăți cu răspundere limitată (društva s ograničenom odgovornošću), întreprinderi profesionale unipersonale (trgovci pojedinci), societăți europene (SE), grupuri europene de interes economic (GEIE), societăți cooperative europene (SCE), instituții (ustanove), comunități de instituții (zajednice ustanova), cooperative (zadruge), sindicate ale cooperativelor (savezi zadruga), cooperative de credit (kreditne unije), societăți simple cu răspundere limitată (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću – j.d.o.o.) și alte persoane care trebuie înregistrate conform legii. Filialele sunt înscrise în registru dacă acest lucru este prevăzut prin lege.

Registrul nu conține date privind meșteșugarii sau asociațiile.

Fără obligația de a dovedi un interes legitim, oricine are dreptul să examineze informațiile înscrise în registrul general, documentele pe care se bazează o înscriere și celelalte documente și informații stocate în colecția de documente (cu excepția documentelor care, conform legii, nu se supun principiului publicității). De asemenea, oricine poate solicita un extras, o copie certificată sau o transcriere a documentelor sau a datelor stocate în colecția de documente.

Registrul

Informații privind înscrierea în registru și publicarea datelor referitoare la entitățile înregistrate

Constituirea entităților care trebuie să fie înscrise în registru și înscrierea acestora sunt reglementate în principal de următoarele acte normative: Legea privind registrul judiciar (Zakon o sudskom registru – ZSR), Legea privind societățile comerciale (Zakon o trgovačkim društvimaZTD) și Normele metodologice de înscriere în registrul judiciar (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). Datele prevăzute prin lege și orice modificare a acestora sunt înscrise în registru în baza legilor menționate.

Datele privind entitățile înregistrate sunt accesibile 24 de ore din 24 și pot fi consultate gratuit pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al registrului judiciar.

Lansarea procedurii de înregistrare

Procedura pentru efectuarea unei înscrieri în registru este lansată printr-o cerere scrisă de înscriere de date sau de modificare a datelor înscrise care se depune pe hârtie sau în format electronic la instanța de înregistrare. Cererea trebuie prezentată instanței în termen de 15 zile de la data la care sunt îndeplinite condițiile pentru înscriere, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. O instanță poate lansa procedura ex officio atunci când acest lucru este prevăzut prin lege.

Notarii pot comunica electronic cu instanța care efectuează înregistrarea, conform competențelor lor și dispozițiilor Legii privind registrul judiciar.

Există o procedură simplificată pentru înregistrarea unei societăți simple cu răspundere limitată (j.d.o.o.) (o societate cu cel mult trei membri, un consiliu de administrație format dintr-un singur membru și un capital social minim de 10,00 HRK). Pentru a fi constituite astfel, societățile trebuie să folosească formularele redactate de un notar.

Următoarele persoane sunt autorizate să prezinte cereri de înscriere în registru:

 • Notarii; aceștia sunt autorizați să prezinte cereri în format electronic și să elibereze extrase, copii și transcrieri în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Legea privind registrul judiciar;
 • persoanele care sunt autorizate prin lege să propună înscrieri în registru (personal sau printr-un reprezentant autorizat);
 • persoanele care se ocupă de aspecte ce țin de oficiile HITRO.HR; acestea sunt autorizate să prezinte cereri pentru înființarea societăților comerciale prin intermediul sistemului e-Tvrtka, conform competențelor prevăzute în regulamente separate.

Efectul unei înscrieri în registru

O înscriere în registru produce efecte juridice pentru entitatea înregistrată în ziua următoare înscrierii în registru (cu excepția cazului în care legea prevede altfel) și este opozabilă terților din ziua în care este publicată.

Nicio persoană nu poate susține faptul că nu cunoaște datele înscrise în registrul general care au fost publicate conform dispozițiilor Legii privind registrul judiciar.

Orice persoană poate invoca o înscriere din registru cu privire la date și fapte stabilite în mod legal care sunt înscrise în registru conform legii, cu excepția cazului în care se dovedește că persoana respectivă avea cunoștință de inexactitatea datelor sau faptelor în chestiune. Acțiunile întreprinse de o parte terță înainte de a șaisprezecea zi de la data publicării unei înscrieri în registru nu sunt opozabile pe baza datelor înregistrate sau a documentelor menționate în publicație, dacă partea terță poate dovedi că s-a aflat în imposibilitatea de a fi avut cunoștință de acestea.

O persoană de bună-credință nu poate suferi prejudicii ca urmare a faptului că s-a bazat pe o înscriere în registru privind date și fapte stabilite în mod legal.

Infracțiuni și delicte și sancțiunile impuse de instanțele care efectuează înregistrări

Infracțiunile, delictele și sancțiunile impuse de instanțele care efectuează înregistrări sunt prevăzute la articolele 624-632 din Legea privind societățile comerciale, iar deschiderea unei proceduri de avertizare și de sancționare a persoanelor care aveau datoria să îndeplinească obligațiile legale privind prezentarea unei cereri de înscriere în registru este reglementată de articolele 81 și 81a din Legea privind registrul judiciar.

Ultima actualizare: 06/09/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - Italia

În această secțiune găsiți o prezentare generală a registrului comerțului din Italia.

Ce informații oferă registrul comerțului din Italia?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistro delle Imprese din Italia este administrat de Camerele de comerț, cu sprijin din partea Unioncamere, sub supravegherea unui judecător și a Ministerului Dezvoltării Economice. Infrastructura TIC este administrată și menținută de Infocamere, un consorțiu al Camerelor de comerț sub forma unei societăți comerciale pe acțiuni cu capital integral de stat.

Registrul oferă informații detaliate privind societățile, de exemplu:

 • denumirile complete ale societăților
 • sediul social
 • numărul TVA
 • activitatea și forma juridică
 • organele de conducere
 • capitalul
 • reprezentanții legali
 • puterile reprezentanților
 • filialele

De asemenea, acesta oferă acces la documente publice privind societățile, inclusiv:

 • situațiile financiare complete
 • actele constitutive
 • listele de acționari

Registrul comerțului din Italia oferă două tipuri de raportare:

 1. raportare juridică
 • drept garanție a existenței societății
 • drept garanție a faptului că informațiile respective sunt opozabile terților (articolul 2193 din Codul civil)
 1. raportare economică
 • în scopuri statistice și economice

Accesul la registrul comerțului din Italia este gratuit?

Accesul la registrul comerțului și la un număr limitat de informații (de exemplu denumirea și adresa societății) este gratuit. Cu toate acestea, accesul online la informații complete este disponibil numai la cerere și contra cost.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

În Italia, registrul comerțului este ținut de oficiile relevante ale camerelor de comerț, industrie, meșteșuguri și agricultură. Aceste oficii sunt denumite oficii ale registrului comerțului (uffici del Registro delle Imprese) și își desfășoară activitatea sub supravegherea unui judecător numit de instanța care are competența teritorială (judecătorul respectiv supraveghează corectitudinea formală a înregistrărilor) și sub supravegherea administrativă a Ministerului Dezvoltării Economice.

Forma actuală a registrului comerțului din Italia este rezultatul unei reforme din 1993 (articolul 8 din Legea nr. 580 din 1993) pusă în aplicare printr-un regulament din 1995 (Decretul nr. 581 din 1995 al Președintelui Republicii).

Odată cu această reformă, registrul comerțului, ținut până la momentul respectiv numai pe hârtie la registraturile instanțelor comerciale, a fost transferat către camerele de comerț, industrie, meșteșuguri și agricultură astfel încât acestea să îl poată administra în format complet electronic, punând la dispoziție informațiile și documentele conținute în acesta în mod complet și imediat pe teritoriul întregii țări.

Aceste dispoziții au fost completate ulterior de articolul 31 din Legea nr. 340 din 2000, care a introdus obligativitatea pentru aproape toate tipurile de întreprinderi (toate societățile, în special) de a utiliza o semnătură digitală și instrumente computerizate pentru pregătirea cererilor de înregistrare și a documentelor însoțitoare și pentru depunerea acestora la registrul comerțului.

Ca urmare a unei noi modificări a legislației (articolul 9 din Decretul-lege nr. 7 din 2007), toate tipurile de întreprinderi, inclusiv întreprinderile profesionale unipersonale, corespondează în prezent cu registrul comerțului, în scopul îndeplinirii cerințelor de raportare, folosind semnături digitale și canale electronice.

Înainte de înregistrarea unei întreprinderi, oficiul relevant al registrului comerțului verifică [în temeiul articolului 11 alineatul (6) din Decretul nr. 581 din 1995 al Președintelui Republicii] dacă:

(a) cererea este autentică;

(b) forumularul de cerere este completat corect;

(c) actul sau informația pentru care se solicită înregistrarea corespunde cerințelor legale;

(d) documentele solicitate prin lege sunt anexate;

(e) sunt respectate toate celelalte condiții legale pentru efectuarea înregistrării.

De asemenea, ar trebui menționat faptul că aproape toate documentele privind societățile care sunt înregistrate în registrul comerțului sunt redactate de către un notar. Articolul 11 alineatul (4) din DPR nr. 581 din 1995 prevede că: „Documentul de înregistrat trebuiedepus în varianta originală, iar în cazul unui act privat care nu a fost prezentat la notar, semnătura trebuie să fie autentificată. În celelalte cazuri, trebuie depusă o copie legalizată. Extrasul se depune în formă autentică în conformitate cu articolul 2718 din Codul civil.”

În temeiul articolului 2193 din Codul civil

 1. Dacă informația care trebuie înregistrată conform legii nu este înregistrată, aceasta nu poate fi invocată împotriva terților de către persoana care are obligația să ceară înregistrarea, cu excepția cazului în care se dovedește că părțile terțe aveau cunoștință de respectiva informație.
 2. Părțile terțe nu pot invoca necunoașterea informațiilor care trebuie înregistrate conform legii odată ce acestea au fost înregistrate.
 3. Acest lucru nu aduce atingere niciunei norme juridice specifice.

Istoricul registrului comerțului din Italia

Registrul comerțului din Italia a fost înființat în 1993.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul European al Societăților

Ultima actualizare: 24/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - Cipru

Această secțiune a paginii oferă o prezentare generală a registrului comerțului din Cipru.

Secțiunea privind societățile comerciale tratează înregistrarea, monitorizarea, controlul și radierea societăților comerciale naționale, a societăților comerciale străine, a parteneriatelor și a denumirilor comerciale, fiind totodată în subordinea Departamentului registrului comerțului și de administrare judiciară (DRCOR) din cadrul Ministerului Energiei, Comerțului, Industriei și Turismului.

Serviciile disponibile pe internet:

 • Sunt accesibile Linkul se deschide într-o fereastră nouădocumente și Linkul se deschide într-o fereastră nouăcereri pentru Secțiunea privind societățile comerciale.
 • Cetățenii pot obține informații cu privire la (Linkul se deschide într-o fereastră nouătaxele) pentru fiecare document și formular de cerere depus.
 • Sunt disponibile (Linkul se deschide într-o fereastră nouăstatistici) referitoare la Secțiunea privind societățile comerciale.

Ce informații oferă registrul comerțului?

Oricine poate afla online dacă o anumită organizație figurează în registrul comerțului și care este statutul acesteia (înregistrată în prezent sau radiată). Este posibil să se efectueze o căutare online a datelor tuturor societăților și să se verifice documentele din dosarele electronice ale societăților.

Departamentul registrului comerțului și de administrare judiciară este responsabil pentru menținerea registrului comerțului.

Este gratuit accesul la registrul comerțului?

Consultarea online a registrului este gratuită pentru informațiile de bază privind societățile.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Fiabilitatea documentelor din registrul comerțului este garantată de capitolul 113 din Legea societăților comerciale, care asigură validitatea informațiilor furnizate unor terți în temeiul articolului 3 litera (a) din Directiva 2009/101/CE, prin următoarele articole din lege:

Articolul 365

Verificarea, producerea și evidența documentelor păstrate de autoritatea de înregistrare.

Articolul 365A

Comunicarea autorității de înregistrare privind ținerea evidenței – Prevalența mențiunilor înscrise în registru sau publicate în Monitorul Oficial al Republicii.

Articolul 365B alineatul (7)

Registrul comerțului asigură că instrumentele și documentele menționate la alineatul (2) sunt disponibile prin intermediul sistemului electronic intra‑UE de interconectare a registrelor în format standard de mesaj și sunt accesibile pe cale electronică, garantând respectarea cerințelor minime de securitate pentru transmiterea de date.

Articolul 366

Respectarea de către societăți a obligației de a prezenta rapoarte autorității de înregistrare, inclusiv raportul anual și fișa financiară pentru fiecare an. (articolele 118-121)

Cum puteți căuta în registrul comerțului?

Se pot efectua căutări după numele și/sau numărul societății. Mai multe informații cu privire la modul de căutare sunt disponibile pe pagina de căutare

Istoricul registrului comerțului

Registrul online al Departamentului registrului comerțului și de administrare judiciară include toate organizațiile înregistrate din 1923 până în prezent, inclusiv companii străine, parteneriate și denumiri comerciale.

Link-uri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăΤμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Departamentul registrului comerțului și de administrare judiciară)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf

Ultima actualizare: 23/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - Letonia

Prezenta secțiune conține o prezentare generală a Registrului comerțului din Letonia.

Ce oferă Registrul comerțului din Letonia?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul comerțului din Republica Letonia (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) este un organism public leton care ține evidența, pe de o parte, a societăților comerciale și a comercianților, precum și a sucursalelor și reprezentanțelor acestora și, pe de altă parte, a modificărilor aduse documentelor lor de înființare; de asemenea, organismul desfășoară și alte activități prevăzute de lege. Registrul comerțului ține, de asemenea, evidența întreprinderilor active în mass-media, a asociațiilor și fundațiilor, a gajurilor comerciale, a influențelor decisive exercitate de întreprinderi, a acordurilor de parteneriat public-privat și a convențiilor matrimoniale, a partidelor politice, a organismelor de arbitraj, a sindicatelor, a organizațiilor și instituțiilor religioase, precum și a procedurilor de insolvență.

Consultarea Registrului comerțului se face contra cost?

Da, în Letonia nu există un registru al comerțului online gratuit.

Cu toate acestea, prin utilizarea funcțiilor de căutare disponibile pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al Registrului comerțului, pot fi obținute gratuit următoarele informații de bază referitoare la persoanele juridice înscrise în registrele gestionate de Registrul comerțului:

 • tipul de persoană juridică;
 • sediul social;
 • denumirea sau denumirea comercială nouă sau actuală și denumirea sau denumirea comercială istorică sau înregistrată anterior;
 • numărul de înregistrare;
 • codul de identificare al beneficiarului pentru zona unică de plăți în euro (în cazul în care a fost alocat);
 • data înregistrării;
 • data radierii persoanei juridice din registru (sau data reorganizării, în cazul în care motivul radierii este reorganizarea);
 • termenul-limită pentru înregistrarea organizațiilor religioase care fac obiectul unei reînregistrări;
 • reprezentanții autorizați.

Registrul comerțului din Letonia oferă posibilitatea de a obține, în mod gratuit, sub formă de date deschise, următoarele informații cu privire la toate persoanele juridice înregistrate:

 • numărul de înregistrare;
 • denumirea sau denumirea comercială a entității;
 • tipul de persoană juridică;
 • registrul în care este înregistrată entitatea;
 • data înregistrării;
 • informații privind radierii persoanei juridice din registru sau privind reorganizarea acesteia;
 • data radierii persoanei juridice din registru (sau data reorganizării, în cazul în care motivul radierii este reorganizarea);
 • sediul social;
 • domeniul de activitate al asociațiilor, fundațiilor și sindicatelor.

Aceste informații sunt furnizate în format .csv, .txt sau .xlsx și Linkul se deschide într-o fereastră nouăpot fi accesate aici. Utilizatorul poate alege formatul datelor în conformitate cu utilizarea avută în vedere. Datele sunt actualizate zilnic.

Toate înregistrările din Registrul comerțului sunt publicate în format electronic pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul Monitorului Oficial (Latvijas Vēstnesis). Aceeași procedură se aplică și pentru publicarea documentelor depuse separat.

Modalitatea de solicitare de informații de la Registrul comerțului din Letonia

Registrul comerțului din Letonia pune la dispoziție informații cu privire la toate persoanele juridice și faptele juridice înregistrate.

Informațiile din Registrul comerțului se pot obține contra unei taxe, prin depunerea unui Linkul se deschide într-o fereastră nouăformular de solicitare de informații fie personal, fie prin poștă, fie prin email, la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo@ur.gov.lv, ca document electronic cu semnătură electronică securizată și cu marcă temporală electronică. Cererea de informații trebuie să conțină detalii privind plata efectuată către Registrul comerțului (fie un document care să ateste efectuarea plății, fie o copie a unui astfel de document sau un document imprimat al operațiunii bancare efectuate online). Atunci când solicitați informații, vă rugăm să indicați modalitatea pe care o preferați pentru primirea acestora (personal, prin poștă sau pe cale electronică).

O declarație privind o persoană juridică sau fizică ori privind un act juridic (contract) poate fi, de asemenea, solicitată online pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăLatvija.lv. Informațiile vor fi primite în termen de 10-15 minute. După prelucrarea cererii se va trimite o declarație oficială care conține un sigiliu electronic, prin intermediul site-ului web sau la adresa de e-mail a clientului. Sigiliul electronic certifică fiabilitatea datelor și conformitatea cu informațiile înscrise în registrele ținute de Registrul comerțului.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLista taxelor este publicată pe internet.

Cât de fiabile sunt documentele incluse în registru?

Toate înregistrările din Registrul comerțului sunt publicate în Monitorul Oficial (Latvijas Vēstnesis) și în format electronic pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul Monitorului Oficial. Aceeași procedură se aplică și pentru publicarea documentelor depuse separat.

Înregistrările din Registrul comerțului sunt opozabile terților doar după publicarea lor în Monitorul Oficial (Latvijas Vēstnesis), cu excepția cazului în care informațiile relevante erau cunoscute de partea terță înainte de publicare. Cu toate acestea, dacă o parte terță poate dovedi că nu avea cunoștință și nu ar fi putut avea cunoștință de informațiile publicate, informațiile respective nu pot fi invocate în cadrul unei acțiuni juridice inițiate în termen de 15 zile de la publicare.

În cazul în care informațiile care urmează să fie înscrise în Registrul comerțului sunt înregistrate sau publicate în mod incorect, un terț de bună credință se poate baza pe informațiile publicate chiar și în cazul în care acestea nu corespund înregistrărilor din Registrul comerțului sau situației reale. Însă un terț nu se poate baza pe informații care au fost publicate în mod incorect în cazul în care terțul respectiv avea cunoștință de această incorectitudine.

Pentru informații mai detaliate, a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolul 12 din Legea comerțului (Komerclikums) (o Linkul se deschide într-o fereastră nouătraducere în limba engleză este, de asemenea, disponibilă).

Cum puteți contacta Registrul comerțului din Letonia

Date de contact:

Registrul comerțului din Letonia
Pērses iela 2
Riga
Letonia
LV 1011
Linie telefonică pentru obținerea de informații: 67031703 (Vă rugăm să rețineți faptul că nu se oferă asistență juridică)
Fax: 67031793
E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo@ur.gov.lv

Linkul se deschide într-o fereastră nouăProgramul de lucru este publicat pe internet.

Istoria Registrului comerțului din Letonia

Registrul comerțului din Republica Letonia a fost înființat la 1 decembrie 1990.

Linkuri

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul comerțului din Letonia

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul european al comerțului (acces furnizat de Lursoft)

Ultima actualizare: 10/12/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - Lituania

În această secțiune găsiți o prezentare generală a registrului persoanelor juridice din Lituania.

Ce informații oferă registrul persoanelor juridice din Lituania?

Datele din registrul persoanelor juridice din Lituania (Lietuvos juridinių asmenų registras), documentele păstrate în registru și toate celelalte informații înscrise în registru sunt publice. Datele și documentele privind persoanele juridice private și publice sunt păstrate în registrul persoanelor juridice. În registru figurează, în total, 26 de tipuri diferite de persoane juridice.

În registru sunt înscrise următoarele informații: denumirea persoanei juridice; codul; forma juridică; statutul juridic; sediul social al persoanei juridice; organele persoanei juridice; membrii organelor de conducere (prenume, nume, număr de identitate, domiciliu) și asociații autorizați să încheie un contract în numele persoanei juridice, precum și drepturile acestora; sucursale și reprezentanți; restricții privind activitățile persoanei juridice; expirarea mandatului stabilit pentru persoana juridică; anul financiar; datele când au fost efectuate modificări ale documentelor și datelor din registru; informații privind persoanele fizice abilitate să încheie un contract în numele persoanei juridice și alte date prevăzute prin lege.

Registrul persoanelor juridice conține, de asemenea, documente privind înființarea persoanelor juridice, decizii ale organelor persoanei juridice, seturi de rapoarte financiare anuale prezentate de societăți și alte documente prevăzute prin lege.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul persoanelor juridice din Lituania este administrat și ținut de compania de stat Registrų centras (Oficiul Registrului Comerțului).

Accesul la registrul persoanelor juridice din Lituania este gratuit?

Efectuarea de căutări în registru cu privire la persoanele juridice este gratuită. Următoarele informații referitoare la persoanele juridice sunt furnizate gratuit:

 • codul;
 • denumirea;
 • sediul social;
 • forma juridică;
 • statutul juridic.

Datele mai detaliate privind persoanele juridice pot fi obținute contra cost după cum urmează:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul persoanelor juridice din Lituania oferă posibilitatea de a verifica gratuit dacă o denumire este identică cu alte denumiri utilizate de alte persoane juridice, sucursale sau reprezentanți sau cu alte denumiri care au fost înscrise temporar în registru.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

După ce administratorul registrului a înregistrat modificările aduse datelor sau informațiilor privind persoanele juridice din registru, modificările respective vor fi publicate cel târziu în următoarea zi lucrătoare, iar data la care au fost înregistrate va fi publicată în buletinul informativ electronic.

Atunci când administratorul registrului publică extrase ale informațiilor sau datelor sau copii ale documentelor din registru, acest lucru însemnă că acestea sunt valide prima facie.

Cum se efectuează căutări în registrul persoanelor juridice din Lituania

În registru pot fi efectuate gratuit căutări cu privire la persoanele juridice după următoarele criterii de căutare:

 • codul;
 • denumirea;
 • denumirea istorică.

Utilizatorii înregistrați care au încheiat un contract de prestare de servicii pot efectua căutări după următoarele criterii: codul, denumirea, persoana fizică, persoana juridică sau persoana juridică străină.

Sistemul de autoservire permite căutarea unei persoane juridice după cod, denumire și denumire istorică (pentru persoanele juridice care și-au schimbat denumirea).

Istoricul registrului persoanelor juridice din Lituania

Registrul persoanelor juridice a fost creat în 2004, însă datele privind persoanele juridice stocate în sistemele informatice anterioare au fost transferate automat din 1990.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul persoanelor juridice

Ultima actualizare: 18/02/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - Luxemburg

Această pagină vă informează cu privire la posibilitățile de a consulta Registrul Comerțului și al Societăților (RCS) din Luxemburg.

Ce oferă registrul comerțului din Luxemburg?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul Comerțului și al Societăților (RCS) este un repertoriu oficial al tuturor persoanelor fizice și juridice care fac comerț, precum și al altor entități care fac obiectul legii modificate din 19 decembrie 2002.

RCS funcționează sub autoritatea ministrului justiției. Administrarea RCS este încredințată de către ministrul justiției unei grupări de interes economic, Luxembourg Business Registers (fosta GIE RCSL), care cuprinde statul, Camera de Comerț și Camera Meseriilor.

Scopul RCS este:

 • să asigure identificarea persoanelor a căror înregistrare sau înscriere este prevăzută de lege, întocmind un inventar permanent,
 • să confere o mai mare securitate tranzacțiilor,
 • să furnizeze informații terților.

La RCS sunt colectate două tipuri de date:

 • date descriptive și juridice, precum denumirea societății sau denumirea socială, obiectul de activitate, capitalul social, componența consiliului de administrație, auditorul statutar, dreptul de semnătură și alte date de acest tip,
 • conturile anuale.

Contact

Adresa birourilor

Adresa poștală

Zilele și orele de lucru

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg - Kirchberg

Tel: (+352) 26 428-1

Fax: (+352) 26 42 85 55

E-Mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhelpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

luni-vineri, 9.00-12.00 și 13.30-16.00


Consultarea unui registru al comerțului este un serviciu gratuit?

Consultarea dosarelor în birourile RCS este gratuită.

Anumite informații sunt disponibile gratuit pe site-ul internet al Luxembourg Business Registers:

 • numărul RCS,
 • data înregistrării,
 • denumirea,
 • forma juridică,
 • adresa sediului social,
 • lista cu documentele depuse din 2006.

Se pot obține contra cost:

 • un extras care constituie un rezumat actualizat al datelor pe care trebuie să le depună la RCS o persoană înscrisă în RCS,
 • o copie certificată pentru conformitate cu originalul, în format electronic, după documentele depuse la RCS.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăTabelul cu tarifele aplicabile este accesibil online la rubrica „General information - Prices”.

Cum se efectuează o căutare într-un registru al comerțului din Luxemburg?

Pe portalul Registrului Comerțului și al Societăților, se poate efectua o căutare pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăLuxembourg Business Registers pe baza:

 • numelui (sau a unei părți din nume) sau
 • numărului de înregistrare al persoanei înscrise.

Motorul de căutare al site-ului afișează atunci lista cu numele care corespund căutării efectuate.

Dacă se face clic pe numele uneia dintre persoanele afișate, următoarele informații sunt afișate gratuit:

 • numărul RCS,
 • data înregistrării,
 • denumirea,
 • forma juridică,
 • adresa sediului social.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

În temeiul articolului 19 alineatul (3) din Legea modificată din 19 decembrie 2002 privind registrul comerțului și al societăților, precum și contabilitatea și conturile anuale ale întreprinderilor, actele sau extrasele de acte nu sunt opozabile față de terți decât începând din ziua publicării lor în Registrul electronic al societăților și asociațiilor (Recueil électronique des sociétés et associations - RESA), cu excepția cazului în care societatea dovedește că terții respectivi luaseră anterior cunoștință de actele în cauză. Cu toate acestea, terții se pot prevala de actele sau extrasele de acte care nu au fost încă publicate.

Pentru tranzacțiile care au loc înaintea celei de a șaisprezecea zi de după data publicării, aceste acte sau extrase de acte nu sunt opozabile față de terții care demonstrează că s-au găsit în imposibilitatea de a lua cunoștință de actele în cauză.

În cazul unei discrepanțe între textul depus și cel care este publicat în RESA, textul publicat nu este opozabil față de terți. Aceștia se pot prevala însă de textul publicat, cu excepția cazului în care societatea dovedește că terții respectivi luaseră cunoștință de textul depus.

Perioada acoperită de registrele comerțului din Luxemburg

Registrul Comerțului și al Societăților există din 1909.

Din 2003, acesta funcționează sub autoritatea ministrului justiției, administrarea acestuia fiind încredințată unei grupări de interes economic, Luxembourg Business Registers. De la data respectivă, Registrul Comerțului și al Societăților a făcut obiectul unui proces complet de informatizare.

Documentele depuse la RCS de la 1 ianuarie 2006 sunt digitalizate în mod sistematic și sunt disponibile spre consultare pe cale electronică, pe site-ul internet.

Documentele depuse de la crearea RCS în 1909 au fost digitalizate și sunt puse la dispoziția publicului pe măsură ce sunt digitalizate.

Prin urmare, RCS poate fi consultat în întregime pe cale electronică.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLuxembourg Business Registers

Ultima actualizare: 10/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - Ungaria

Această secțiune oferă o scurtă trecere în revistă a Registrului Comerțului din Ungaria.

Ce informații oferă Registrul Comerțului din Ungaria?

Registrul Comerțului conține date privind societățile înregistrate și documentele pe care s-a bazat înregistrarea acestora. Datele din Registrul Comerțului (privind societățile înregistrate) sunt administrate de instanțele judecătorești în calitatea acestora de instanțe de înregistrare. Informațiile privind societățile și actele acestora sunt stocate electronic. Datele privind societățile, înregistrate la orice instanță de înregistrare din Ungaria, sunt disponibile în mod gratuit pe site-ul internet al Serviciului de informații privind societățile și registrul electronic al societăților din cadrul Ministerului Administrației Publice și Justiției (Serviciul de informații privind societățile, Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Puteți accesa următoarele informații (actuale sau anulate) din Registrul Comerțului, ]n m[sura ]n care sunt disponibile în momentul solicitării dumneavoastră:

 • numărul de înregistrare a societății (cégjegyzékszám);
 • denumirea societății;
 • sediul social (székhely);
 • punctele de lucru (telephelyek);
 • sucursalele (fióktelepek);
 • obiectul de activitate;
 • capitalul subscris;
 • codul fiscal;
 • mențiuni privind eventuala inițiere a unor proceduri de faliment, lichidare sau concordat preventiv;
 • mențiuni privind faptul că un (fost) membru al conducerii sau un administrator al unei societăți comerciale, în conformitate cu articolul 3:22 din Legea V din 2013 privind Codul civil, nu poate avea calitatea de membru al conducerii sau de administrator al unei alte societăți comerciale.

În prima zi a fiecărei săptămâni, se actualizează următoarele informații:

 1. Toate datele privind societățile din Registrul Comerțului (extras de registru privind societatea) (tárolt cégkivonat), plus datele privind cererile de înregistrare sau de modificare a înregistrărilor care nu au fost încă introduse în registru.
 2. Datele privind societățile cuprind:
 • conducerea (membrii sau acționarii) și reprezentanții legali ai persoanelor juridice, ai asociațiilor lucrative fără personalitate juridică (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) sau ai altor asociații;
 • competența de reprezentare și calitatea de membru a unei persoane fizice în cadrul consiliului de supraveghere.

În prima zi a fiecărei săptămâni, datele actualizate pot fi consultate inclusiv cu ajutorul motorului de căutare.

În Registrul Comerțului se stochează informații privind societățile și pe baza altor criterii (se pot accesa, de asemenea, date care nu mai sunt valabile), iar pe lângă informațiile despre societăți pot fi accesate și documentele acestora. Datele pot fi accesate, în schimbul unei taxe administrative, la instanțele de înregistrare și la Serviciul de informații privind societățile, putându-se obține copii legalizate și copii simple după actele constitutive și extrase cu informații privind întreprinderile.

Este gratuit accesul la Registrul Comerțului din Ungaria?

Conținutul Registrului Comerțului din Ungaria este accesibil, în măsura descrisă mai sus, în mod gratuit, la adresa <Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>. Pentru accesarea oricăror date suplimentare se plătește o taxă.

Cum se pot efectua căutări în Registrul Comerțului din Ungaria?

Informațiile privind societățile pot fi căutate utilizându-se unul dintre următoarele criterii:

- denumirea societății;

- numărul de înregistrare;

- codul fiscal.

Sunt fiabile informațiile din registru?

Datele la care se face referire în articolul 2 din Directiva 2009/101/CE sunt accesibile online gratuit, pentru societățile cu sediul în Ungaria.

În Ungaria, informațiile publice despre societăți pot fi găsite la instanța de înregistrare, la Serviciul de informații privind societățile comerciale sau în Buletinul societăților comerciale. Buletinul societăților comerciale este jurnalul oficial al Ministerului Justiției și poate fi accesat gratuit la Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Atunci când publică date din Registrul Comerțului referitoare la o societate pe acțiuni sau la o societate cu răspundere limitată, instanța publică și în Buletinul societăților comerciale statutul societății și orice modificări aduse acestuia. Aceste informații care sunt încărcate zilnic.

Datele din Registrul Comerțului sunt administrate de instanțele judecătorești în calitatea acestora de instanțe de înregistrare. Informațiile privind societățile și documentele acestora sunt stocate electronic. Datele societăților înregistrate la orice instanță de înregistrare din Ungaria sunt disponibile în mod gratuit pe site-ul internet al Serviciului de informații privind societățile și în registrul electronic al societăților din cadrul Ministerului Justiției (Serviciul de informații privind societățile, Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Istoricul Registrului Comerțului din Ungaria

Începând din iulie 1993, când Sistemul național de informații privind întreprinderile și registrul electronic al întreprinderilor (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) a devenit complet operațional, datele din registrul comercial sunt înregistrate în mod electronic de către instanțele judecătorești.

Timpul de răspuns între două instanțe este de numai câteva minute.

Ultima actualizare: 21/09/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - Malta

Această secțiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra Registrului comerțului din Malta.

Ce informații oferă Registrul comerțului din Malta?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul comerțului din Malta conține informații generale privind societățile comerciale din Malta.

Registrul este ținut de Linkul se deschide într-o fereastră nouăAutoritatea de reglementare în materie financiară din Malta (MFSA), competentă în temeiul legii să asigure gestiunea și actualizarea acestuia. Site-ul web al MFSA oferă informații privind legislația în materie de servicii financiare, în special privind:

 • legile votate de Parlament și avizele legale aferente (Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției, Culturii și Guvernanței Locale);
 • regulamente;
 • autorizații;
 • circulare;
 • broșuri;
 • avertismente;
 • alte informații publicate de MFSA și alte materiale relevante privind reglementarea serviciilor financiare din Malta.

Este gratuit accesul la Registrul comerțului din Malta?

Informațiile generale privind Registrul comerțului sunt disponibile publicului larg în mod gratuit, dar există secțiuni ale site-ului web care sunt accesibile doar contra cost.

Site-ul web al MFSA este disponibil publicului larg în mod gratuit.

Cum puteți efectua căutări în Registrul comerțului din Malta?

Utilizatorii înregistrați ai versiunii online a registrului au acces gratuit la baza de date. Nu se plătește abonament pentru a deveni utilizator înregistrat. Descărcarea de documente referitoare la o anumită societate comercială se face contra cost, dar căutarea de informații în baza de date este gratuită. Prin urmare, orice persoană poate căuta o societate comercială folosind denumirea acesteia sau o parte a denumirii ori numărul de înregistrare. Alte informații disponibile gratuit includ sediul social al societății și numele directorilor, al secretarului și al acționarilor.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Legea din 1995 privind societățile comerciale - capitolul 386 din Codul maltez - reprezintă cadrul juridic în materie de societăți cu răspundere limitată înregistrate în Malta și conține dispoziții care permit terților să se bazeze pe documente și alte date din registru, după cum se explică în continuare.

Toate documentele și notificările transmise de societățile comerciale în momentul înregistrării sunt autentificate prin semnătura directorului sau secretarului societății. Documentele și notificările sunt înregistrate cu bună credință în Registrul comerțului. Reprezentantul societății care semnează aceste documente este responsabil pentru conținutul acestora. Declarația falsă făcută într-un document care se depune la o autoritate publică în scopul de a obține un beneficiu sau avantaj reprezintă o infracțiune în temeiul legislației malteze.

Istoricul Registrului comerțului din Malta

Cadrul juridic privind societățile comerciale a fost reprezentat în Malta de Ordonanța privind parteneriatele comerciale din 1962. Registrul făcea parte inițial din Departamentul de Comerț, un departament de stat. În anul 1997, după adoptarea noii Legi privind societățile din anul 1995, registrul a devenit parte a Autorității competente în materie de servicii financiare din Malta. Toate documentele înregistrate aferente societăților existente au fost scanate și s-a creat un dosar electronic pentru fiecare societate. Accesul de la distanță la baza de date a societăților și a documentelor incluse în aceasta a fost inițial disponibil prin conexiune de tip dial-up, care a fost modernizat prin trecerea la internet în anul 2000. La sfârșitul anului 2004 a fost lansat un nou sistem bazat pe web, iar în 2006 s-a introdus arhivarea electronică pe baza semnăturii digitale.

Link-uri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul comerțului din Malta

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAutoritatea de reglementare în materie financiară din Malta

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSite-ul web al Ministerului Justiției, Culturii și Guvernanței Locale

Ultima actualizare: 26/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - Ţările de Jos

Această pagină vă oferă o imagine de ansamblu asupra Registrului comerțului din Țările de Jos.

Ce date cuprinde Registrul comerțului din Țările de Jos?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul comerțului (Handelsregister) depinde de Camera de Comerț din Țările de Jos (Kamer van Koophandel), care se ocupă de gestionarea acestuia, în urma mandatului primit în acest sens în temeiul Legii privind Registrul comerțului.

Registrul conține toate informațiile relevante (din punct de vedere juridic) privind întreprinderile și persoanele juridice relevante din punct de vedere economic din Țările de Jos. Toate întreprinderile și persoanele juridice sunt înregistrate. Este vorba despre:

 • societățile comerciale (societăți comerciale private cu răspundere limitată și cele pe acțiuni)
 • întreprinderile profesionale unipersonale
 • asociațiile
 • fundațiile
 • profesiile liberale (de exemplu avocații, medicii, artiștii)
 • asociațiile de proprietari
 • instituțiile religioase
 • administrațiile publice

Volumul de informații înregistrate depinde de forma juridică a organizației. Cele mai importante date înregistrate sunt:

 • denumirea comercială
 • alte denumiri comerciale
 • forma juridică și sediul social
 • adresele
 • conducerea
 • reprezentanții legali
 • persoane angajate
 • datele de contact ale sediilor
 • date de contact
 • domeniul de activitate (codul din nomenclatura NACE)

În conformitate cu legislația neerlandeză, informațiile din registru sunt valabile (și opozabile terților), cu excepția cazului în care se prevede altfel. Obligația de înregistrare (și de declarare a oricăror modificări) le revine entităților. Orice modificare trebuie raportată în termen de o săptămână.

În Țările de Jos, înregistrarea nu face parte din procesul de înființare al unei societăți. Din punct de vedere legal, o societate poate exista în Țările de Jos fără a fi înregistrată. Astfel, deși este ilegal să nu se înregistreze, o societate neînregistrată poate să existe și să funcționeze ca atare.

De asemenea, societățile cu răspundere limitată sau nelimitată din Țările de Jos trebuie să depună la Registrul Comerțului conturile anuale. Majoritatea trebuie să prezinte doar un bilanț, în timp ce societățile mari trebuie să prezinte, de asemenea, contul de profit și pierdere.

Este gratuit accesul la Registrul comerțului din Țările de Jos?

Informațiile de bază – cum ar fi datele de contact, numărul de identificare în Registrul comerțului și codul de identificare – cuprinse în Registrul neerlandez al comerțului sunt disponibile gratuit pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web al Camerei de Comerț din Țările de Jos. Pentru alte informații, cum ar fi extrasele oficiale, declarațiile financiare și alte documente, se percep taxe. Pe site-ul Camerei de Comerț veți găsi, de asemenea, o Linkul se deschide într-o fereastră nouăprezentare generală a tarifelor.

În plus, veți putea descărca gratuit aplicația Linkul se deschide într-o fereastră nouăKvK App Handelsregister, ceea ce vă va permite să obțineți cu ușurință informații din Registrul comerțului.

Cât de fiabile sunt documentele incluse în Registrul comerțului din Țările de Jos?

Datele din Registrul comerțului trebuie să fie fiabile. Datele din registru sunt considerate autentice. Calitatea datelor este garantată astfel încât utilizatorul să se poată baza pe acestea. Proprietarul unei întreprinderi este responsabil de informațiile referitoare la societate care figurează în Registrul comerțului. Întreprinderile înregistrate trebuie să comunice orice modificări. În caz contrar, pentru protecția părților terțe, informațiile neactualizate care figurează în Registrul comerțului sunt considerate autentice. Terții care acționează cu bună-credință trebuie să se poată baza pe datele înregistrate.

Cum se pot efectua căutări în Registrul comerțului din Țările de Jos?

Puteți efectua căutări în Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul comerțului din Țările de Jos după următoarele criterii:

 • denumirea comercială
 • numărul oficial de înregistrare la Camera de Comerț
 • adresa
 • codul poștal

Istoricul Registrul comerțului din Țările de Jos

Datele sunt colectate din 1920, când a fost înființat Registrul comerțului actual. Sunt disponibile informații și privind întreprinderi mai vechi.

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul european al întreprinderilor

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCamera de Comerț din Țările de Jos

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul comerțului din Țările de Jos

Ultima actualizare: 21/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Registre comerciale în statele membre - Austria

Această secțiune a portalului vă oferă o prezentare generală a registrului comerțului din Austria.

Ce informații oferă registrul comerțului din Austria?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul comerțului [Firmenbuch, cunoscut de asemenea sub denumirea de „registru principal” [Hauptbuch)] conține informații despre toate societățile înregistrate în Austria [a se vedea secțiunea 2 din Legea privind registrul comerțului [Firmenbuchgesetz - FBG)]. Documentele care stau la baza înregistrării societăților sunt stocate într-o arhivă a documentelor electronice care se află în grija Ministerului Justiției. Informațiile privind societățile și colecția de documente sunt disponibile publicului online, însă accesul la acestea se obține în schimbul unei taxe.

Autoritățile din Austria pot accesa datele privind societățile prin intermediul portalului Centrului informatic federal (BRZ). Statele membre ale UE au acces la date prin intermediul Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrului European al Comerțului (EBR).

Este gratuit accesul la registrul comerțului?

Accesul la registrul comerțului din Austria se obține în schimbul unei taxe.

Cum puteți efectua căutări în registrul comerțului

Oricine poate să acceseze baza de date a registrului comerțului pentru a obține informații cu privire la societățile înregistrate.

Introducând numărul de înregistrare al societății (Firmenbuchnummer), se poate obține un extras al datelor curente. La cerere, se pot obține inclusiv datele care au fost șterse (cu condiția să fie disponibile electronic). De asemenea, solicitările de informații pot viza înregistrări efectuate, modificate sau șterse recent.

Accesul public la baza de date a registrului comerțului este asigurat de Linkul se deschide într-o fereastră nouăsocietăți cunoscute drept „puncte de informații” (Verrechnungsstellen) care au încheiat un contract cu Ministerul Justiției pentru a se ocupa de solicitările de informații. Acestea oferă servicii în schimbul unei taxe, cum ar fi răspunsuri la solicitările de informații legate de registrul comerțului sau furnizarea de copii autentificate ale înregistrărilor, care sunt echivalente cu certificatele eliberate oficial.

Cu toate acestea, un document public care certifică statutul unei societăți în registrul comerțului pentru uzul unei autorități publice poate fi eliberat doar de o instanță regională [oficiul registrului comerțului (Firmenbuchabteilung)].

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

În conformitate cu articolul 3a din Directiva 2009/101/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2012/17/UE, statele membre trebuie să explice dispozițiile de drept intern conform cărora părțile terțe se pot baza pe datele și documentele referitoare la societățile menționate la articolul 2 (de exemplu, competența de reprezentare a unui organism, statutul). Prezenta fișă de informații expune situația juridică din Austria.

În Austria, în conformitate cu articolul 2 din Directiva 2009/101/CE, datele și documentele referitoare la societățile pe acțiuni (Aktiengesellschaften - AG) și la societățile comerciale cu răspundere limitată (Gesellschaften mit beschränkter Haftung - GmbH) trebuie să fie puse la dispoziție în registrul comerțului, ale cărui temeiuri juridice sunt Codul comercial (Unternehmensgesetzbuch - UGB) și Legea privind registrul comerțului (Firmenbuchgesetz - FBG). Registrul comerțului este ținut de către instanțe sub forma unui registru electronic. Acesta este alcătuit din registrul principal, în care sunt înregistrate și șterse faptele juridice (de exemplu, competența de reprezentare a organismelor) și din colecția de documente, care conține documentele relevante (de exemplu, statutul).

În conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolul 10 alineatul (1) din UGB, înscrierile în registrul comerțului trebuie să fie comunicate în baza de date a avizelor juridice (Ediktsdatei, care este disponibilă gratuit online), pe de o parte, și în Monitorul Oficial Wiener Zeitung, pe de altă parte. Această comunicare se consideră a avea loc în momentul în care datele relevante sunt introduse în baza de date a avizelor juridice.

Efectele înregistrărilor din registrul comerțului în raport cu terții sunt reglementate de Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolul 15 din UGB, care prevede că o informație care ar fi trebuit înscrisă în registrul comerțului, dar nu a fost, nu poate fi invocată de către societatea în cauză împotriva unui terț, cu condiția ca terțul să nu fi avut deja cunoștință de informația în cauză (alineatul 1). Odată ce o informație a fost înscrisă în registru, un terț trebuie să accepte că informația respectivă devine opozabilă acestuia. Acest lucru nu se aplică însă în cazul acțiunilor în justiție introduse în termen de 15 zile de la publicare, în măsura în care terțul poate dovedi că nu avea cunoștință sau nu trebuia să aibă cunoștință de informația respectivă (alineatul 2). De asemenea, societatea trebuie să accepte înscrierile incorecte ca fiind obligatorii pentru aceasta vis-à-vis de un terț în tranzacțiile comerciale în cazul în care a efectuat ea însăși înscrierea incorectă sau nu a șters o înscriere despre care știa sau ar fi trebuit să știe că este incorectă. Cu toate acestea, societatea nu este obligată să accepte înscrierile incorecte ca fiind obligatorii pentru aceasta în cazul în care poate dovedi că terțul nu a încheiat tranzacția bazându-se pe ipoteza că înscrierea era corectă, că terțul știa că înscrierea era incorectă sau că nu știa acest lucru ca urmare a unei neglijențe grave (alineatul 3).

Versiunea obligatorie a statutului unei AG sau a unei GmbH este întotdeauna cea care apare în registrul comerțului, întrucât modificările statutului nu au niciun efect juridic până când acestea nu sunt înscrise în registrul comerțului [Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolul 148 alineatul (3) din Legea privind societățile pe acțiuni (Aktiengesetz - AktG), Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolul 49 alineatul (2) din Legea privind societățile comerciale cu răspundere limitată (GmbH-Gesetz - GmbHG)).

Istoricul registrului comerțului

Înregistrările în registrul comerțului erau stocate la început pe suport dehârtie. În anul 1991, când registrul a fost informatizat, datele înregistrate pe suport de hârtie au fost transferate într‑o bază de date electronică. De atunci, toate datele, atât cele curente, cât și cele istorice, sunt disponibile în format electronic.

Link-uri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul European al Comerțului

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInformații generale privind registrul comerțului din Austria

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaza de date cu avize juridice a sistemului judiciar austriac

Linkul se deschide într-o fereastră nouăTextul juridic integral al UGB

Linkul se deschide într-o fereastră nouăTextul juridic integral al FBG

Linkul se deschide într-o fereastră nouăTextul juridic integral al AktG

Linkul se deschide într-o fereastră nouăTextul juridic integral al GmbHG

Ultima actualizare: 23/05/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - Polonia

În această secțiune găsiți o prezentare generală a registrului comerțului din Polonia.

Ce informații oferă registrul comerțului din Polonia?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul comerțului din Polonia (Registrul judiciar național) este ținut și administrat de Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției din Polonia

Registrul oferă informații privind societățile, fundațiile, asociațiile și alte entități.

Mai exact, registrul conține diferite tipuri de informații referitoare la astfel de entități:

 • numărul din registrul judiciar național (numărul KRS);
 • numărul REGON (numărul din lista centrală de activități economice);
 • denumirea;
 • caracterul și statutul juridic;
 • data înscrierii în registrul judiciar național;
 • datele de contact;
 • datele importante (datele de înscriere și de radiere)
 • autoritățile competente;
 • persoanele cu drept de reprezentare.

Accesul la registrul comerțului din Polonia este gratuit?

Da, accesul la registru este gratuit.

Cum se efectuează căutări în registrul comerțului din Polonia

Puteți căuta în registrul comerțului din Polonia folosind următorii termeni de căutare:

 • numărul din registrul judiciar național (numărul KRS) sau
 • denumirea entității.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

În temeiul legislației poloneze, aspectul protejării terților în legătură cu furnizarea de informații și documente, care face obiectul Directivei 2009/101/CE, este reglementat de Legea din 20 august 1997 privind registrul judiciar național (Jurnalul Oficial al Republicii Polone 2013, punctul 1203).

În conformitate cu dispozițiile Legii din 20 august 1997 privind registrul judiciar național (Jurnalul Oficial al Republicii Polone 2013, punctul 1203):

Articolul 12
1. Datele conținute în registru nu pot fi radiate, cu excepția cazului în care legislația prevede altfel.

2. Dacă se constată că în registru există o înscriere care conține erori evidente sau care nu este conformă cu o hotărâre judecătorească, instanța corectează automat înscrierea respectivă.

3. Dacă registrul conține date care sunt inadmisibile în temeiul legii, instanța registrului radiază automat datele respective după ce a primit în audiență persoanelor în cauză sau după ce le-a somat pe acestea să prezinte o declarație scrisă.

Articolul 13
1. Înscrierile în registru fac obiectul publicării în Jurnalul judiciar și economic, cu excepția cazului în care legislația prevede altfel.

Articolul 14
O entitate care are obligația să prezinte o cerere de înscriere în registru nu poate să invoce față de terți care acționează cu bună-credință date care nu au fost înscrise în registru sau care au fost radiate din acesta.

Articolul 15
1. De la data publicării în Jurnalul judiciar și economic, nicio persoană nu poate invoca necunoașterea informațiilor publicate. Cu toate acestea, cu privire la actele efectuate înainte de a șaisprezecea zi de la publicare, entitatea înscrisă în registru nu poate invoca înscrierea împotriva unei părți terțe dacă aceasta din urmă dovedește că se afla în imposibilitatea de a cunoaște conținutul înscrierii.

2. În cazul unor discrepanțe între înscrierea din registru și publicarea acesteia în Jurnalul judiciar și economic, prevalează înscrierea din registru. Cu toate acestea, o parte terță poate să invoce conținutul publicat în Jurnalul judiciar și economic, cu excepția cazului în care entitatea înscrisă dovedește că partea terță cunoștea conținutul înscrierii din registru.

3. O parte terță poate invoca documente și date pentru care nu a fost încă îndeplinită obligația de publicare, cu condiția ca nepublicarea să nu le priveze de efecte juridice.

Articolul 17
1. Datele din registru sunt considerate a fi corecte.

2. În cazul în care datele înscrise în registru nu corespund cu cererea entității sau în cazul în care nu există o cerere, entitatea în cauză nu poate invoca împotriva terților care acționează cu bună-credință faptul că datele sunt incorecte dacă nu a transmis imediat o cerere de modificare, de completare sau de radiere a intrării.”

Istoricul registrului comerțului din Polonia

Registrul funcționează din ianuarie 2007.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea din 20 august 1997 privind registrul judiciar național

Ultima actualizare: 18/10/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - Portugalia

Această pagină oferă o prezentare generală privind registrul comerțului din Portugalia.

Registrul comerțului

În Portugalia, registrul comerțului este reglementat de Codul registrului comerțului, adoptat prin Decretul-lege nr. 403/86 din 3 decembrie 1986.

Înregistrarea intră în atribuțiile oficiilor registrului comerțului, care sunt servicii externe ale Institutului Registratorilor și Notarilor (IRN), care funcționează, la rândul său, sub egida Ministerului Justiției. Oficiile registrului comerțului se regăsesc în întreaga țară. Nu există niciun fel de limitări geografice asupra domeniului de competență.

Scopul registrului comerțului este de a asigura publicitatea privind situația juridică a:

 • întreprinderilor profesionale unipersonale;
 • societăților comerciale;
 • societăților de drept civil care au o formă comercială;
 • întreprinderilor individuale cu răspundere limitată (EIRL);
 • cooperativelor;
 • întreprinderilor publice;
 • grupurilor de întreprinderi complementare (ACE) și grupurilor europene de interes economic;
 • persoanelor fizice și asociațiilor care sunt obligate prin lege să se înregistreze.

Înregistrarea conferă personalitate juridică societăților comerciale și este, de regulă, obligatorie. Întreprinderile trebuie să se înregistreze în termen de două luni de la data constituirii.

Faptele pot fi înregistrate numai în cazul în care sunt susținute din punct de vedere juridic prin documente justificative care trebuie să fie arhivate electronic. Documentele într-o limbă străină sunt acceptate doar dacă sunt traduse, conform legii, cu excepția cazului în care faptele care fac obiectul transcrierii în registru sunt redactate în limba engleză, franceză sau spaniolă, iar funcționarul relevant vorbește fluent limba respectivă.

Înregistrarea poate fi efectuată prin transcriere (informațiile care sunt relevante pentru situația juridică a entităților care au obligația să fie înregistrate sunt extrase din documentele depuse și rezumate și trebuie să fie validate de către un operator de registru sau funcționar de registru) sau prin depunere (numai pentru arhivarea documentelor în legătură cu fapte care necesită înregistrare).

Ce informații trebuie să înregistreze societățile comerciale și întreprinderile de drept civil care au o formă comercială:

 • înființarea;
 • deciziile adoptate de adunarea generală cu privire la achizițiile de active de către societate, în cazul în care acest lucru este prevăzut de lege;
 • divizarea inversă de acțiuni, divizarea sau transferul de acțiuni în societăți private cu răspundere limitată sau acțiuni deținute de asociații comanditari în societățile în comandită simplă;
 • angajamentele de înstrăinare sau de grevare a acțiunilor din societățile în nume colectiv, din societățile în comandită simplă sau din societățile private cu răspundere limitată, acordurile de preempțiune, în cazul în care s-a convenit că vor avea efecte erga omnes, precum și obligațiile de preempțiune cărora un testator le atribuie astfel de efecte în testamentul său;
 • transferuri de acțiuni în societăți în nume colectiv sau de acțiuni deținute de partenerii comanditari în societățile în comandită simplă, crearea de drepturi reale de folosință sau garanții asupra acestor acțiuni și transferul, modificarea sau anularea acestora, precum și sechestrul asupra drepturilor la profit și la cote de lichidare;
 • crearea și transferul unui uzufruct, al unei garanții reale, al unei confiscări, al unui drept de retenție, al unui sechestru sau sechestru asigurător în proceduri penale asupra acțiunilor sau asupra drepturilor aferente și orice alte acțiuni sau ordine care afectează libertatea de înstrăinare a acestor acțiuni;
 • retragerea sau excluderea partenerilor din societățile în nume colectiv și din societățile în comandită simplă, stingerea acțiunilor ca urmare a decesului unui asociat, precum și admiterea unor asociați noi cu răspundere nelimitată;
 • amortizarea acțiunilor și excluderea sau retragerea acționarilor din societățile private cu răspundere limitată;
 • decizii privind amortizarea, conversia sau răscumpărarea;
 • emiterea de obligațiuni prin ofertă privată, cu excepția cazului în care sunt admise la tranzacționare pe o piață de valori mobiliare reglementată în perioada cererii de înregistrare;
 • numirea și plecarea, din orice alt motiv decât expirarea termenului, a membrilor consiliului de administrație și ai consiliilor de conducere ori numirea sau plecarea secretarului societății;
 • prezentarea situațiilor financiare de către societățile publice cu răspundere limitată, societățile private cu răspundere limitată și societățile în comandită pe acțiuni și de către societățile în nume colectiv și societățile în comandită simplă, în cazul în care au obligația să facă acest lucru, și a situațiilor financiare consolidate ale societăților care au obligația să le prezinte;
 • schimbarea sediului social sau transferul sediului social în străinătate;
 • planuri de fuziuni sau divizări interne ori transfrontaliere;
 • planuri de înființare a unei societăți europene publice cu răspundere limitată prin fuziune, planuri de înființare a unei societăți europene publice cu răspundere limitată prin transformarea unei societăți publice cu răspundere limitată constituite în temeiul dreptului intern sau planuri de înființare a unei societăți europene publice cu răspundere limitată de tip holding împreună, în acest din urmă caz, cu dovada îndeplinirii condițiilor necesare pentru a face acest lucru;
 • orice extindere, fuziune internă sau transfrontalieră, divizare, conversie sau dizolvare a unei societăți și orice majorare, reducere sau răscumpărare de capital social, precum și orice altă modificare a actului constitutiv al unei societăți;
 • numirea și plecarea, înainte de finalizarea lichidării, a lichidatorilor societății, precum și orice modificare a competențelor legale sau contractuale ale lichidatorilor;
 • finalizarea lichidării sau reluarea activităților societății;
 • decizii privind menținerea controlului total de către o societate asupra unei alte societăți într-un grup de societăți sau încetarea acestei situații;
 • acorduri de subordonare și orice modificare sau expirare a acestora;
 • emiterea de certificate cu opțiuni prin ofertă privată de către o entitate care nu are valori mobiliare listate pe o piață națională reglementată, cu excepția cazului în care sunt admise la tranzacționare pe o piață de valori mobiliare reglementată în perioada cererii de înregistrare.

Modalitatea de solicitare a înregistrării și costurile aferente

Puteți solicita înregistrarea documentelor în vederea înscrierii în registrul comerțului personal, la un oficiu al registrului comerțului, prin poștă sau online (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online).

Costurile depind de faptele pe care doriți să le înregistrați și sunt revizuite periodic. Costurile înregistrării diferitelor acte pot fi consultate la adresa: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122322384/201906152048/73705012/diploma/indice.

Modalitatea de consultare a informațiilor în registrul comerțului și costurile aferente

Orice persoană poate solicita extrase din registru și din documentele arhivate sau poate obține informații verbale sau scrise cu privire la conținutul acestora.

Informații privind mențiunile a căror publicare este obligatorie sunt disponibile gratuit la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx.

Înregistrarea poate fi dovedită numai cu un extras, acesta fiind valabil timp de șase luni. Extrasele pot fi puse la dispoziție pe suport electronic și sunt valabile în toate scopurile legale și în fața oricărei autorități publice sau entități private în aceleași condiții cu versiunea pe suport de hârtie.

Pentru extrasele din registru și pentru documentele aferente se percep taxe, indiferent dacă sunt furnizate pe suport de hârtie sau în format electronic.

Accesul la extrase electronice este disponibil pentru un abonament anual în valoare de 25 EUR și se pot face abonamente pentru doi, trei sau patru ani, cu plata unei taxe corespunzătoare. Costul poate varia în funcție de tipul de extras solicitat (înregistrare sau unul dintre alte două tipuri posibile).

Solicitările se pot adresa la Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online.

În cazul în care sunt solicitate, informațiile din registrul comerțului pot fi furnizate sub formă de certificat electronic în limba engleză, cu efecte juridice echivalente informațiilor furnizate în limba portugheză.

Efectele juridice ale registrului comerțului

Faptele care trebuie să fie înregistrate devin opozabile terților numai după data înregistrării. Faptele care trebuie să fie înregistrate și publicate (pe site-ul web Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx) devin opozabile terților numai după data publicării.

Înregistrarea finală prin transcriere constituie o prezumție că situația juridică există, în condițiile exacte definite. De exemplu, înregistrările privind o societate comercială (forma juridică, denumire, sediu social, obiect de activitate, semnatari, identificarea membrilor organismelor societății etc.) se bucură de prezumția că situația juridică astfel cum este menționată în registru există.

Înregistrarea prin depunere nu se bucură de această prezumție; aceasta servește drept notificare publică și nu se bucură de prezumpția de corectitudine.

Ultima actualizare: 21/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - România

Această secțiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra Registrului Comerțului din România, organizat de Ministerul Justiției – Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Ce informații oferă registrul comerțului din România?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăOficiul Național al Registrului Comerțului din România este o instituție publică cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Justiției. Acesta ține, organizează și administrează registrul central computerizat al comerțului.

Oficiile registrului comerțului sunt organizate în subordinea Oficiului Național al Registrului Comerțului și funcționează în București și în fiecare din cele 41 de județe din România. Acestea țin, organizează și administrează registrele comerțului locale.

În conformitate cu Legea nr. 26/1990, registrul comerțului conține informații cu privire la profesioniștii înregistrați, respectiv:

 • societăți;
 • societăți naționale;
 • companii naționale
 • regii autonome;
 • societăți cooperative;
 • organizații cooperatiste;
 • grupuri de interes economic;
 • grupuri europene de interes economic;
 • societăți europene;
 • societăți cooperative europene;
 • persoane fizice autorizate;
 • întreprinderi individuale;
 • întreprinderi familiale și
 • alte persoane fizice și juridice, prevăzute de lege.

În registrul comerțului se înregistrează toate actele, faptele, mențiunile, înscrisurile și identitatea profesioniștilor implicați, a căror înregistrare este impusă prin lege și orice alte acte sau înscrisuri prevăzute în mod expres de lege.

Pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăwebsite-ul registrului comerțului sunt disponibile următoarele:

1. documente;
2. informații, servicii structurate în secțiuni și servicii;
3. informații cu privire la Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale;
4. diverse informații publicitare – acces gratuit;
5. formularele utilizate în cadrul instituției;
6. formalitățile de înregistrare la Registrul Comerțului pentru fiecare categorie de profesioniști și de operațiuni;
7. date statistice cu privire la operațiunile înregistrate.

 • istoricul instituției
 • rețeaua ORC
 • formulare (pentru profesioniști etc.) și formalități necesare
 • tariful perceput pentru serviciile oferite de ONRC
 • servicii
 • legislație
 • date statistice
 • media.

Serviciile online ale Oficiului Național al Registrului Comerțului sunt disponibile în cadrul Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortalului de Servicii online, portal realizat prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, „Investiții pentru viitorul dumneavoastră!” în cadrul proiectului „Servicii on-line (de e-Guvernare) oferite de ONRC pentru comunitatea de afaceri prin intermediul unui portal dedicat”.

Serviciile online ale Oficiului Național al Registrului Comerțului furnizate prin intermediul Portalului de Servicii sunt:

 • Infocert
 • Recom online;
 • Verificare disponibilitate denumire firmă și rezervare online denumire firmă;
 • Verificări preliminare (verificare disponibilitate și/sau rezervare denumire/emblemă persoană juridică/fizică, întreprindere individuală/familială);
 • Înregistrări în Registrul Comerțului și autorizare persoane juridice;
 • Actualizarea datelor de contact ale societăților înregistrate în Registrul Comerțului;
 • Furnizare informații la zi, privind istoricul societății, statistici;
 • Eliberări documente (certificate constatatoare);
 • Stadiu dosar;
 • Înștiințare cereri Registrul Comerțului depuse;
 • Rezoluții amânare cereri Registrul Comerțului;
 • Publicitate privind diverse situații ale persoanelor juridice;
 • Statistici (operațiuni în registrul central al comerțului, societăți cu participare străină la capital);
 • Formulare offline Registrul Comerțului.

Serviciul Recom online furnizează următoarele informații despre profesioniști:

 • denumire și forma de organizare;
 • informații de identificare (număr de ordine în Registrul Comerțului, Identificator Unic la Nivel European, cod unic de înregistrare, adresă sediu social, contacte firmă (telefon, fax);
 • sediu social (act sediu, data de început a valabilității pentru dovada de sediu, data expirării dovezii de sediu, durata sediului);
 • capital social subscris și vărsat;
 • obiectul principal de activitate declarat/autorizat de profesionist;
 • obiectele secundare de activitate declarate/autorizate de profesionist;
 • date de identificare cu privire la persoanele fizice și juridice asociate;
 • date de identificare cu privire la administratori;
 • date cu privire la embleme;
 • date cu privire la filiale/sucursale/subunități (sediul social, telefon);
 • date cu privire la sediile secundare/puncte de lucru (sediul social, telefon);
 • date cu privire la sedii și/sau activități autorizate conform art.15 din Legea 359/2004;
 • date cu privire la drepturi de proprietate;
 • date cu privire la concordat preventiv;
 • date cu privire la fapte aflate sub incidența art.21, lit. e)-h) din Legea nr. 26/1990;
 • date cu privire la alte mențiuni;
 • date legate de bilanț (cifră de afaceri, număr mediu de angajați, profit brut), în cazul în care aceste informații au fost furnizate de către Ministerul Finanțelor Publice.

Este accesul la registrul comerțului din România gratuit?

Informațiile furnizate de registrul comerțului pot fi Linkul se deschide într-o fereastră nouăaccesate online pe portalul de servicii al Oficiului Național al Registrului Comerțului. Accesul la informații este permis după înregistrarea ca utilizator (crearea unui nume de utilizator și a unei parole), operațiune gratuită.

Informațiile din cadrul portalului Oficiului Național al Registrului Comerțului sunt structurate pe servicii oferite. Unele informații pot fi accesate gratuit, altele contra cost, conform legislației în vigoare.

Dintre informațiile disponibile, amintim:

 • Informații generale pentru persoanele interesate să desfășoare anumite activități reglementate, în funcție de caz, (profesioniști, persoane fizice, persoane juridice, instituții și autorități publice etc., detalii disponibile pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web).
 • Componenta pe bază de abonament a serviciului Recom online este accesibilă după încheierea unui contract cu beneficiarul. Accesul este asigurat 24 de ore din 24.
 • Formulare electronice.
 • Stadiul cererilor de înregistrare în registrul comerțului - serviciu gratuit.
 • Consultarea secțiunii cu privire la rezoluțiile de amânare a soluționării cererilor de înregistrare în registrul comerțului este gratuită.
 • Accesul la anumite informații publicitare (situații financiare, dizolvări voluntare, dizolvări obligatorii prin lege etc.) este gratuit.

Accesul în toate secțiunile site-ului web, Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.onrc.ro/index.php/ro/ este gratuit, 24 de ore din 24.

Cum puteți căuta în registrul comerțului din România

Informațiile gratuite disponibile în cadrul serviciului Linkul se deschide într-o fereastră nouăRecom on-line pot fi căutate prin introducerea următoarelor criterii:

 • denumirea profesionistului;
 • numărul de înregistrare în registrul comerțului;
 • codul unic de înregistrare;
 • județul în care se află sediul social.

Informațiile generale pentru persoanele interesate care sunt oferite cu titlu gratuit de către serviciul Recom online includ:

 • denumirea profesionistului înregistrat în registrul comerțului;
 • numărul de înregistrare în registrul comerțului;
 • identificatorul unic la nivel european (EUID);
 • codul unic de înregistrare;
 • adresa sediului social/profesional;
 • starea firmei ( de exemplu: funcțiune, dizolvare, lichidare, faliment, radiată ș.a.);

Istoricul registrului comerțului din România

Registrul Comerțului a fost înființat în anul 1990 în conformitate cu Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului.

A fost creat un portal dedicat prin care se furnizează noi servicii on-line mediului de afaceri și tuturor celor interesați, portal lansat în a doua jumătate a anului 2011.

Obiectivele Linkul se deschide într-o fereastră nouăOficiului Național al Registrului Comerțului sunt:

 • informarea mediului de afaceri, a instituțiilor publice, mass-media și a persoanelor interesate cu privire la operațiunile efectuate în registrul comerțului;
 • reducerea timpului necesar pentru a obține acces la informații;
 • reducerea aglomerației de la ghișeele registrului comerțului;
 • reducerea timpului necesar pentru depunerea documentelor de înregistrare la registrul comerțului;
 • simplificarea procedurilor pentru înregistrarea profesioniștilor, pentru furnizarea informațiilor financiare și pentru solicitarea de informații și documente;
 • informarea solicitanților online și în timp real cu privire la datele din registrul comerțului.

În ce măsură mă pot baza pe documentele din registru?

Registrul comerțului din România este organizat și funcționează potrivit prevederilor Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Autorizarea constituirii persoanelor supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, a funcționării acestora și înmatricularea în registrul comerțului, precum și orice înregistrare de modificare a actelor constitutive, sau alte elemente prevăzute în mod expres, se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2009, ale Legii nr.359/2004, precum și Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2594/C/2008. Elementele specifice fiecărei forme de exercitare a unei activități pentru care se prevede obligația de înregistrate în registrul comerțului sunt reglementate prin acte normative speciale, principale fiind următoarele: Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, Legea cooperației agricole nr. 566/2004, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Dispozițiile din legislația națională conform cărora părțile terțe se pot baza pe informațiile și documentele înregistrate în registrul comerțului, potrivit prevederilor 17 din Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale, sunt următoarele:

 1. Potrivit prevederilor art.1 alin.(1) din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „Înainte de începerea activității economice, au obligația să ceară înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în registrul comerțului următoarele persoane fizice sau juridice: persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, societățile, companiile naționale și societățile naționale, regiile autonome, grupurile de interes economic, societățile cooperative, organizațiile cooperatiste, societățile europene, societățile cooperative europene și grupurile europene de interes economic cu sediul principal în România, precum și alte persoane fizice și juridice prevăzute de lege.

  De asemenea, potrivit prevederilor art.1 alin.(2) din actul normativ mai sus menționat “ În cursul exercitării activității lor sau la încetarea acesteia, persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin.(1) au obligația de a solicita înscrierea în același registru a mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege. "
 1. Furnizarea informațiilor înregistrate în registrul comerțului și eliberarea de copii de pe actele aferente se realizează conform art.4 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare :

(1) Registrul comerțului este public.

(2) Oficiul registrului comerțului este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a înregistrat cererea, informații, extrase de registru și certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerțului, precum și certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, copii și copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru și de pe actele prezentate, pentru care se percep tarife.

(3) Actele prevăzute la alin.(2) pot fi cerute și eliberate și prin corespondență.

(4) Documentele prevăzute la alin. (2), în format electronic, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, pot fi cerute și eliberate prin mijloace electronice, prin intermediul portalului de servicii on-line al Oficiului Național al Registrului Comerțului, precum și prin intermediul sistemului Punctul de contact unic electronic (PCU), în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.

(5) Tarifele percepute pentru eliberarea de copii și/sau informații, indiferent de modalitatea de furnizare, nu vor depăși costurile administrative implicate de eliberarea acestora.

Art. 41

(1)Copii în format electronic ale documentelor și informațiile prevăzute la art. 4 se pun la dispoziția publicului și prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului, pe cheltuiala solicitantului.

(2)Nivelul de tarifare perceput pentru furnizarea de copii și/sau informații din registrul comerțului prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului nu va depăși costurile administrative asociate.

Opozabilitatea actelor și faptelor persoanelor supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului se realizează potrivit prevederilor art.5 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

(1) Înmatricularea și mențiunile sunt opozabile terților de la data efectuării lor în registrul comerțului ori de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau în altă publicație, acolo unde legea dispune astfel.
(2) Persoana care are obligația de a cere o înregistrare nu poate opune terților actele ori faptele neînregistrate, în afară de cazul în care face dovada că ele erau cunoscute de aceștia.
(3) Oficiul Național al Registrului Comerțului publică pe pagina sa de internet și pe portalul de servicii on-line și transmite spre publicare pe portalul european e-Justiție informații actualizate privind legislația națională în ceea ce privește publicitatea și opozabilitatea față de terți a actelor, faptelor și mențiunilor persoanelor supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului.”

De asemenea, pentru societăți există prevedere specială în acest sens la art. 50 – 53 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează :

Art.50
(1) Actele sau faptele, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevăzută de lege, nu pot fi opuse terților, în afară de cazul în care societatea face dovada că aceștia le cunoșteau.

(2) Operațiunile efectuate de societate înainte de a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii judecătorului delegat (la data prezentei competența de soluționare a cererilor aparține directorului oficiului registrului comerțului/persoanei desemnate de directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2009, cu modificările și completările ulterioare) nu sunt opozabile terților, care dovedesc că au fost în imposibilitate de a lua cunoștință despre ele.

Art. 51
Terții pot invoca însă actele sau faptele cu privire la care nu s-a îndeplinit publicitatea, în afară de cazul în care omisiunea publicității le lipsește de efecte.

Art. 52
(1) În caz de neconcordanță între textul depus la oficiul registrului comerțului și cel publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau în presă, societatea nu poate opune terților textul publicat. Terții pot opune societății textul publicat, cu excepția situației în care societatea face dovada că ei cunoșteau textul depus la oficiul registrului comerțului.

Potrivit prevederilor art.12 alin.(1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

(1) Registrul comerțului este alcătuit dintr-un registru pentru înregistrarea persoanelor juridice societăți, companii naționale și societăți naționale, regii autonome, grupuri de interes economic, organizații cooperatiste, societăți europene, grupuri europene de interes economic, alte persoane juridice expres prevăzute de lege, cu sediul principal sau sedii secundare în România, un registru pentru înregistrarea persoanelor juridice societăți cooperative și societăți cooperative europene cu sediul principal sau sedii secundare în România și un registru pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, cu sediul profesional sau sedii secundare în România. Aceste registre se țin în sistem computerizat.

 1. Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.84/2010,cu modificările și completările ulterioare, înregistrările în registrul comerțului se fac în baza rezoluției directorului oficiului registrului comerțului/persoanei desemnate de directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului sau, după caz, a unei hotărâri judecătorești definitive, în afară de cazurile în care legea prevede altfel.

  Potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare “Data înregistrării în registrul comerțului este data la care înregistrarea a fost efectiv operată în acest registru.”>

  De asemenea, potrivit prevederilor art. 26 alin.(2) din actul normativ mai sus menționat, coroborate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2009, înregistrarea în registrul comerțului se operează în termen de 24 de ore de la data rezoluției directorului oficiului registrului comerțului/persoanei desemnate de directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului, iar în cazul înmatriculării profesionistului, în termen de 24 de ore de la data pronunțării rezoluției de autorizare a înmatriculării.

Potrivit prevederilor art.51 alin.(2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “Înregistrările în registrul comerțului se efectuează electronic, atât la nivelul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, cât și la nivelul registrului central computerizat.

Mai multe informații găsiți Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSite-ul web oficial al Registrului Comerțului din România

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului din România

Documentele relevante

LEGEA nr 26/1990 PDF(669 Kb)ro

ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 116/2009 PDF(255 Kb)ro

NORME METODOLOGICE din 10 octombrie 2008 privind modul de ținere a registrelor comerțului PDF(1034 Kb)ro

LEGEA nr. 359/2004 PDF(527 Kb)ro

Ultima actualizare: 18/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovenă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Registre comerciale în statele membre - Slovenia

Prezenta secțiune conține o prezentare generală a Registrului comerțului din Slovenia.

Ce oferă Registrul comerțului din Slovenia?

Registrul comerțului din Slovenia este gestionat de Agenția Republicii Slovenia pentru evidențe juridice publice și servicii conexe (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

Registrul comerțului din Slovenia este o bază de date publică centrală cu informații privind toate întreprinderile având sediul social în Slovenia, care desfășoară activități lucrative sau non-profit, precum și privind filialele/sucursalele și alte diviziuni ale întreprinderilor respective. De asemenea, registrul conține informații privind filialele întreprinderilor străine care desfășoară activități în Slovenia. Registrul include următoarele categorii:

 • societăți (parteneriate și corporații)
 • lucrători independenți
 • persoane juridice de drept public
 • persoane juridice de drept privat
 • asociații
 • persoane fizice care desfășoară activități înregistrate sau reglementate
 • filiale/sucursale și alte diviziuni comerciale
 • sediile principale ale întreprinderilor străine
 • alte entități.

Sunt disponibile diferite date de înregistrare pentru fiecare entitate înregistrată în Registrul comerțului din Slovenia (număr de înregistrare, denumirea întreprinderii, cod fiscal, detalii privind reprezentanții și membrii fondatori etc.)

 • prin acces direct la informații cu ajutorul aplicației ePRS și
 • prin furnizarea de informații pentru reutilizare.

Ce include registrul?

Aplicația ePRS

Aplicația Linkul se deschide într-o fereastră nouăePRS permite utilizatorilor să acceseze informații privind orice entitate înregistrată în Registrul comerțului din Slovenia care desfășoară activități economice pe teritoriul Republicii Slovenia.

Este gratuit accesul la Registrul comerțului din Slovenia?

Accesul este gratuit, însă utilizatorii trebuie să se autentifice pe portal (utilizatorii noi trebuie să se înregistreze în prealabil).

Cum se efectuează căutări în Registrul comerțului din Slovenia?

Utilizatorii trebuie să se autentifice pe portal pentru a putea efectua căutări în registru. Datele pot fi accesate prin introducerea criteriilor de căutare în unul sau mai multe câmpuri sau prin selectarea criteriilor de căutare din meniul derulant. Criteriul de căutare poate fi oricare dintre următoarele: date, date parțiale (cuvânt) sau începutul unui cuvânt. Se pot efectua căutări după numărul de identificare, codul fiscal, denumirea întreprinderii, stradă și număr, oraș etc.

Actualizări

Datele sunt actualizate zilnic.

Furnizarea de informații pentru reutilizare:

AJPES oferă următoarele servicii pentru Linkul se deschide într-o fereastră nouăreutilizarea informațiilor din Registrul comerțului:

 • trimiterea zilnică, săptămânală sau lunară de date privind toate entitățile înregistrate, în format lung sau scurt,
 • trimiterea lunară de date privind întreprinderile înregistrate în registrul instanțelor (Sodni register), în format lung sau scurt,
 • trimiterea lunară de date privind întreprinderile individuale, în format lung sau scurt,
 • trimiterea de date prin intermediul unui serviciu internet în format lung, scurt sau minimal,
 • trimiterea de date în urma unei comenzi specifice, în format lung sau scurt,
 • prelucrarea datelor colectate conform criteriilor stabilite de utilizator (date numerice).

La fiecare trei luni AJPES oferă o imagine de ansamblu a întregului Registru sloven al comerțului în format XML prin intermediul unui set de informații pentru reutilizare.

Costuri

AJPES percepe următoarele tarife pentru reutilizarea informațiilor publice din Registrul comerțului:
Linkul se deschide într-o fereastră nouăTarife pentru reutilizarea informațiilor publice din Registrul comerțului (link către baza de data a legislației slovene).

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Terții pot invoca informațiile și toate tipurile de documente menționate la articolul 2 din Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, pe baza următoarelor prevederi legislative:

- Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind societățile comerciale (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 65/2009 - versiunea oficială consolidată, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – decizia Curții Constituționale și 82/13; denumită în continuare „ZGD-1”), care este legea-cadru de reglementare a statutului juridic al societăților în ceea ce privește înființarea și funcționarea societăților comerciale, comercianții independenți și persoanele afiliate acestora, grupurile de interes economic și filialele/sucursalele societăților străine, precum și orice modificare a statutului lor juridic;

-Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind Registrul societăților (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 54/07 - versiune oficială consolidată, 65/08, 49/09 și 82/13 - ZGD-1H, denumită în continuare „ZSReg”), care reglementează Registrul societăților, definește informațiile înscrise în acesta, normele de procedură în temeiul cărora o instanță competentă decide cu privire la înscrierea în Registrul societăților, precum și normele privind modul în care AJPES administrează Registrul societăților. Această lege reglementează, de asemenea, procedurile din sistemul de ghișeu unic (Vse na enem mestu);

- Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind Registrul comerțului (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 49/06 și 33/07 - ZSReg-B, denumită în continuare „ZPRS-1”), care reglementează administrarea și actualizarea Registrului comerțului sloven, determină entitățile care sunt înscrise în Registrul comerțului, modalitățile în care acestea sunt identificate și utilizarea obligatorie a acestor modalități, conținutul Registrului comerțului și obținerea de informații pentru a ține registrul și definește procedura de urmat pentru a înscrie entități în registru, informațiile adăugate de administratorul registrului atunci când face o înscriere, utilizarea registrului și stocarea documentelor.

Este gratuit accesul la Registrul comerțului din Slovenia?

Da, accesul este gratuit. Cu toate acestea, utilizatorii trebuie să se autentifice pe portal pentru a putea accesa registrul.

Link-uri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul comerțului (în slovenă), Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul comerțului (în engleză)

Ultima actualizare: 23/03/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - Slovacia

Această secțiune vă oferă o privire generală a Registrului comerțului din Slovacia.

Ce date se regăsesc în Registrul comerțului?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul comerțului (Obchodný register) este o listă publică care cuprinde date privind antreprenori, societăți și alte entități - dacă există prevederi în acest sens într-o lege specială.

Lista este administrată, din punct de vedere tehnic, de Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției din Republica Slovacă (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky).

Registrul comerțului este ținut de către registrové súdy, instanțe însărcinate cu acest rol (instanțe districtuale de la sediul instanțelor regionale).

Registrul comerțului se poate consulta gratuit?

Registrul comerțului și cel al documentelor sunt disponibile în mod public. Consultarea Registrului comerțului și obținerea de extrase se face contra cost.

Cu toate acestea, dacă o persoană solicită versiunea electronică a unui extras din Registrul comerțului sau versiunea electronică a unui act depus ori confirmarea electronică a faptului că un anumit act nu a fost depus în Registrul documentelor, instanța competentă îi eliberează în mod gratuit aceste documente, pe cale electronică.

De asemenea, prin intermediul BRIS – sistemul de interconectare a registrelor comerțului – este posibil să se solicite eliberarea gratuită a unui extras din Registrul comerțului, a unei copii a unui document depus sau a confirmării că un anumit document nu a fost depus la Registrul documentelor.

Cum se efectuează o căutare în Registru comerțului

Căutarea se poate efectua în slovacă și în engleză.

Căutările în Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul comerțului se fac după:

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Legea nr. 513/1991 (Codul comercial), cu modificările ulterioare, prevede cazurile în care pot fi invocate datele din Registrul comerțului și, după caz, conținutul documentelor din registru.

Datele din Registrul comerțului sunt opozabile terților de la data publicării acestora. Conținutul documentelor a căror publicare este cerută prin lege este opozabil terților din ziua în care se publică în Jurnalul oficial al comerțului avizul de depunere a documentelor respective în registru,

Din acel moment, părțile terțe se pot prevala de datele sau conținutul documentelor publicate, cu excepția cazului în care persoana înregistrată poate dovedi însă că terții cunoșteau datele înregistrate sau conținutul documentelor depuse.

Persoana înregistrată nu poate însă să se prevaleze de datele publicate sau de conținutul documentelor depuse față de terți decât după trecerea unui termen de 15 zile de la publicare, în cazul în care terții demonstrează că nu puteau să le cunoască.

După această perioadă, datele înregistrate și conținutul documentelor pot fi invocate, fiind considerate fiabile.

Terții pot să invoce conținutul documentelor sau al datelor care nu au fost înscrise încă în Registrul comerțului sau care nu sunt depuse în Registrul documentelor, cu excepția cazului în care conținutul sau datele respective sunt opozabile numai după înscrierea lor în Registrul comerțului.

În cazul unei neconcordanțe între datele înregistrate și cele publicate sau între conținutul documentelor depuse și cel al documentelor publicate, o persoană sau o societate înregistrată se poate prevala doar de versiunea publicată în raport cu terții, cu excepția cazului în care poate dovedi că terții cunoșteau datele înregistrate sau conținutul documentelor depuse.

Istoricul Registrului comerțului

Registrul Comerțului a fost înființat în 1992 în urma adoptării Legii nr. 513/1991 (Codul comercial) și a înlocuit precedentele registre ale societăților.

Codul comercial (articolele 27-34) a modificat domeniul de aplicare al Registrului comerțului până în 2004.

Legea specială nr. 530/2003 privind Registrul comerțului, prin care s-au modificat anumite legi, a intrat în vigoare la 1 februarie 2004 și a introdus noi cerințe privind Registrul comerțului. De exemplu, prevederile din Codul comercial privind răspunderea pentru partea legală a intrărilor în Registrul comerțului au fost parțial abrogate.

În prezent, Registrul comerțului este ținut în versiune electronică. Registrul documentelor este ținut și în versiune electronică, și pe suport de hârtie. [Începând cu 1 octombrie 2020, Registrul documentelor este ținut electronic, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Legea nr. 530/2003 (Legea privind Registrul comerțului)].

Linkuri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul comerțului

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul comerțului al Republicii Slovacia

Ultima actualizare: 21/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - Finlanda

Această secțiune conține o prezentare generală a registrului comerțului din Finlanda.

Ce informații oferă registrul comerțului din Finlanda?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul comerțului este deținut și administrat de Linkul se deschide într-o fereastră nouăOficiul Național de Brevetare și Înregistrare.

Registrul comerțului din Finlanda este un registru public care conține informații privind societățile comerciale (întreprinderile). Ca regulă generală, toate întreprinderile trebuie să fie înscrise în registru. De asemenea, întreprinderile trebuie să notifice orice modificare a datelor lor înscrise în registru. Totodată, majoritatea întreprinderilor trebuie să depună la registru situațiile financiare anuale. În fiecare an se înscriu în registru:

 • aproximativ 40 000 de întreprinderi noi;
 • aproximativ 145 000 de modificări aduse datelor societăților comerciale înregistrate;
 • aproximativ 230 000 de situații financiare anuale.

Registrul comerțului și administrația fiscală au o procedură comună de notificare și un serviciu de date comun. Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul de informații privind întreprinderile este furnizat gratuit și în comun de Oficiul Național de Brevetare și Înregistrare și de administrația fiscală, gestionarea sa fiind asigurată de Oficiul Național de Brevetare și Înregistrare. Acest serviciu furnizează datele de contact și de identificare ale întreprinderilor, de exemplu:

 • denumirea societății comerciale și eventualele denumiri paralele sau auxiliare ale acesteia;
 • numărul de identificare a întreprinderii, tipul de societate comercială și sediul social;
 • adresa și alte date de contact;
 • domeniul principal de activitate;
 • registrele administrației fiscale și ale Oficiului Național de Brevetare și Înregistrare în care întreprinderea în cauză este înscrisă;
 • informații privind procedurile de încetare sau de întrerupere a activității, de faliment, de lichidare sau de reorganizare a întreprinderii.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul European al Comerțului este un serviciu de informații destinat țărilor membre ale Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociației europene a registrelor comerțului (European Business Registry Association, EBRA), care furnizează date oficiale și fiabile, extrase direct din registrul național al comerțului al fiecărei țări participante.

Sistemul de interconectare a registrelor comerțului (Business Registers Interconnection System, BRIS) este un sistem care interconectează registrele comerțului ale statelor membre ale UE, Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei. Acest sistem poate fi utilizat pentru a căuta date privind întreprinderile înscrise în registrul național al comerțului al fiecărei țări participante.

Accesul la registrul comerțului din Finlanda este gratuit?

Accesul la datele de bază este gratuit, însă se percep taxe pentru alte date, cum ar fi numele persoanelor responsabile din cadrul unei întreprinderi, domeniul de activitate înscris în registrul comerțului și informațiile privind capitalul.

Date de bază sunt următoarele:

 • denumirea societății comerciale;
 • numărul de identificare a întreprinderii;
 • sediul social;
 • tipul de societate comercială;
 • limba de lucru (finlandeză sau suedeză);
 • data înscrierii în registrul comerțului;
 • cele mai recente date înregistrate;
 • statutul societății comerciale;
 • eventuala existență a unor ipoteci comerciale;
 • datele de contact.

Cum se efectuează căutări în registrul comerțului din Finlanda

Datele societăților comerciale sunt înscrise în registrul comerțului pe baza notificărilor și a comunicărilor primite de autoritatea de resort. Registrul conține informații transmise atât de societățile comerciale, cât și de instanțe și de alte autorități.

În temeiul articolului 21a din Legea privind registrul comerțului (129/1979), Oficiul Național de Brevetare și Înregistrare poate să își actualizeze evidențele și să efectueze căutări în sistemul de informații privind populația din Finlanda, pentru a verifica datele cu caracter personal pe care le-au furnizat clienții în notificări și în documentele însoțitoare ale acestora.

În temeiul articolului 21 din Legea privind interdicțiile comerciale, centrul registrului juridic din Finlanda furnizează registrului comerțului informații privind interdicțiile comerciale în vigoare, precum și perioada de aplicare a acestora. Informațiile respective sunt apoi actualizate în sistemul registrului comerțului.

Legislația din Finlanda stabilește ce informații trebuie să conțină registrul comerțului. Informațiile care trebuie furnizate pentru diferitele tipuri de societăți comerciale sunt prevăzute în legislația finlandeză care reglementează registrul comerțului, tipurile de societăți comerciale și activitățile comerciale în general (a se vedea, de exemplu, Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind registrul comerțuluiLinkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind societățile cu răspundere limitată Linkul se deschide într-o fereastră nouăși Legea privind parteneriatele).

De obicei, pentru fiecare tip de societate comercială se înscriu în registru cel puțin următoarele informații:

 • denumirea societății comerciale;
 • sediul social al societății comerciale sau localitatea de unde este administrată aceasta;
 • domeniul de activitate;
 • numele reprezentantului (reprezentanților) societății comerciale;
 • adresa societății comerciale.

Datele înscrise în registrul comerțului sunt publicate simultan, prin intermediul serviciului care furnizează informațiile în format electronic. Acesta este un serviciu public gratuit care conține, pe lângă informațiile publicate, datele de bază ale întreprinderilor. Cu ajutorul acestui serviciu, puteți verifica dacă o întreprindere a depus cererea de înregistrare a noului său consiliu de administrație sau puteți afla ce noi întreprinderi au fost înregistrate într-o anumită perioadă de timp.

Acest serviciu vă permite să căutați informații referitoare la orice societate comercială, pe baza numărului său de identificare, pe care îl puteți verifica în Sistemul de informații privind întreprinderile, dacă este necesar. Puteți efectua căutări și în funcție de o anumită dată sau de un anumit interval de timp. Alternativ, puteți restrânge căutarea pe baza tipului de înscriere sau în funcție de municipalitate sau de provincie. Rezultatul căutării conține datele de bază ale unei societăți comerciale, și anume denumirea, numărul de identificare și sediul social. Informațiile publicate precizează, de exemplu, tipul de înregistrare și rubricile completate.

În funcție de tipul societății comerciale, în registru se înscriu și alte informații. Extrasele din registru privind întreprinderile de același tip pot fi diferite. De exemplu, unele societăți cu răspundere limitată folosesc în mare măsură posibilitățile oferite de Legea privind societățile comerciale; acestea iau decizia de a acorda drepturi de opțiune și alte drepturi speciale sau de a fuziona, comunicând ulterior respectivele informații pentru a fi înscrise în registru. Pe de altă parte, alte societăți comerciale aleg să furnizeze numai informațiile obligatorii pentru înscrierea în registru. Extrasele din registru reflectă, de asemenea, modificările legislative. Informațiile înscrise în registru privind, de exemplu, societățile cu răspundere limitată pot fi foarte diferite, în funcție de temeiul juridic al deciziei de înscriere în registru, și anume noua Lege privind societățile cu răspundere limitată, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2006, sau o lege anterioară.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Legea privind registrul comerțului prevede dispoziții referitoare la datele care trebuie înscrise în registru și la publicarea acestora. Legea permite accesul oricărei persoane la datele, extrasele și certificatele din registrul comerțului. Un terț care acționează cu bună-credință se poate baza pe fiabilitatea informațiilor înscrise în registru.

În conformitate cu articolul 1a, toate datele din registru sunt publice și orice persoană are drept de acces la datele, extrasele și certificatele înscrise în registrul comerțului. Datele pot fi comunicate și în format electronic. Singurele excepții sunt numerele de identificare personală a persoanelor fizice și adresele de domiciliu ale persoanelor fizice cu reședința în străinătate, care nu sunt publice. Datele care permit identificarea ultimelor cifre ale numărului de identificare personală și adresa de domiciliu a persoanelor fizice cu reședința în străinătate sunt divulgate numai dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 16 alineatul (3) din Legea privind transparența activităților guvernamentale. În caz contrar, în locul domiciliului se va comunica țara de reședință.

Articolul 26 din Legea privind registrul comerțului prevede că un terț care acționează cu bună-credință se poate baza pe fiabilitatea datelor înscrise și publicate în registru. Datele se publică în format electronic imediat după înscrierea în registru. Informațiile publicate se pot obține gratuit de la serviciul de informații al registrului comerțului.

Istoricul registrului comerțului din Finlanda

Registrul comerțului a fost instituit în 1896.

Linkuri

Linkul se deschide într-o fereastră nouăOficiul de Brevetare și Înregistrare din Finlanda

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul comerțului din Finlanda

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSistemul de informații privind întreprinderile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația europeană a registrelor comerțului (EBRA)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRețeaua Registrului European al Comerțului (EBR)

Sistemul de interconectare a registrelor comerțului (BRIS)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind registrul comerțului

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind parteneriatele

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind societățile cu răspundere limitată

Ultima actualizare: 05/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - Suedia

În această secțiune găsiți o prezentare generală a registrului comerțului din Suedia.

Ce informații oferă registrul comerțului din Suedia?

Oficiul de înregistrare a societăților din Suedia păstrează mai multe registre conținând informații referitoare la societăți (de exemplu, societățile comerciale înregistrate). Accesul la informațiile din aceste registre este posibil prin intermediul unui Linkul se deschide într-o fereastră nouămotor de căutare pe internet sau prin contactarea Linkul se deschide într-o fereastră nouăOficiului de înregistrare a societăților din Suedia.

Aceste registre sunt denumite colectiv în continuare registrul comerțului din Suedia.

Registrul comerțului din Suedia furnizează informații privind, de exemplu:

 • denumirile și adresele societăților comerciale;
 • numărul de înmatriculare;
 • directorii societății (inclusiv membrii consiliului de administrație);
 • situațiile financiare anuale;
 • actele constitutive;
 • certificatele de înmatriculare;
 • starea de faliment.

Registrul este ținut și administrat de Linkul se deschide într-o fereastră nouăOficiul de înregistrare a societăților din Suedia.

Accesul la registrul comerțului din Suedia este gratuit?

Informațiile din registrul comerțului din Suedia pot fi accesate gratuit prin contactarea telefonică a Oficiului de înregistrare a societăților din Suedia. Cererile pentru eliberarea unor extrase scrise din registru fac, de regulă, obiectul unei taxe.

Motorul de căutare pe internet asigură accesul gratuit la informațiile privind denumirea unei societăți, numărul de înmatriculare și statutul acesteia. Următoarele servicii suplimentare sunt disponibile contra cost numai utilizatorilor înregistrați:

 • directorii societății (inclusiv membrii consiliului de administrație);
 • situațiile financiare anuale;
 • actele constitutive;
 • certificatele de înmatriculare
 • mai multe detalii referitoare la faliment și lichidare.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Informațiile referitoare la societățile cu răspundere limitată din Suedia sunt publicate în conformitate cu articolul 2 din Directiva 2009/101/CE.

Societățile cu răspundere limitată din Suedia nou înregistrate și modificările acestora sunt înregistrate la Oficiul de înregistrare a societăților din Suedia.

Articolul 2 din Directiva 2009/101/CE prevede ca statele membre să se asigure că societățile publică anumite documente și informații. Articolul 3a alineatul (2) prevede, de asemenea, ca statele membre să furnizeze aceste informații spre a fi publicate pe portalul european e-justiție.

În cazul Suediei, informațiile înregistrate sunt publicate în Monitorul Oficial al Suediei (Post- och Inrikes Tidningar).

Mai multe informații privind societățile comerciale suedeze sunt disponibile pe pagina de internet a Oficiului de înregistrare a societăților din Suedia Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.bolagsverket.se/en.

Monitorul Oficial al Suediei poate fi consultat prin intermediul paginii de internet a Oficiului de înregistrare a societăților din Suedia Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.bolagsverket.se/en.

Cum se efectuează căutări în registrul comerțului din Suedia

Oricine poate obține informații din registru prin contactarea Oficiului de înregistrare a societăților din Suedia prin poștă, prin e-mail sau telefonic.

Căutările pot fi efectuate utilizând motorul de căutare, prin introducerea denumirii unei societăți și a numărului de înmatriculare. Informațiile enumerate mai jos sunt disponibile contra cost numai utilizatorilor înregistrați:

 • directorii societății (inclusiv membrii consiliului de administrație);
 • situațiile financiare anuale;
 • actele constitutive;
 • certificatele de înmatriculare;
 • informații mai detaliate referitoare la faliment și lichidare.

Istoricul registrului comerțului din Finlanda

În registru sunt păstrate informații începând din anul 1897. Din 1982, informațiile sunt introduse, în funcție de tipul lor, în format electronic. Începând cu anul 2002, toate informațiile registrului sunt computerizate.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul European al Comerțului (EBR)

Ultima actualizare: 09/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre comerciale în statele membre - Regatul Unit

Această secțiune vă oferă o viziune de ansamblu asupra registrului comerțului în Regatul Unit.

Ce organism este responsabil de registrul comerțului în Regatul Unit?

Oficiul Registrului Comerțului (Companies House) administrează Linkul se deschide într-o fereastră nouăregistrul comerțului pentru Regatul Unit, incluzând Anglia și Țara Galilor, Irlanda de Nord și Scoția.

Ce informații se regăsesc în registru?

Registrul oferă informații transmise de societăți, societăți cu răspundere limitată, societăți în comandită simplă, societăți străine, GEIE (grupuri europene de interes economic), fuziuni transfrontaliere și SE (Societas Europaea, societăți europene). Mai multe informații privind cerințele de înregistrare sunt disponibile pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăOficiului Registrului Comerțului. Registrul nu deține informații privind persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent, societăți în nume colectiv și denumiri comerciale.

Da, accesul la registru este gratuit.

Da, accesul la registru este gratuit, la fel ca emiterea extraselor.

Cum se caută informații în registrul comerțului din Regatul Unit?

Informațiile privind societățile din registrul comerțului al Regatului Unit pot fi căutate pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăOficiului Registrului Comerțului, utilizând serviciul „WebCHeck”.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Registrul societăților comerciale

Această secțiune descrie gradul de fiabilitate al informațiilor privind societățile, care reprezintă cea mai mare parte a conținutului registrului.

Principalul act legislativ care reglementează funcționarea registrului din Regatul Unit este Legea privind societățile comerciale din 2006. În temeiul legii menționate, informațiile sunt furnizate registratorului comercial, în scopul înregistrării, de către societăți sau agenții care acționează în numele acestora. La primirea formularului de înscriere, informațiile sunt verificate pentru a se asigura că sunt complete. Registratorul comercial acceptă aceste informații în virtutea principiului bunei credințe, neefectuându-se nicio validare sau verificare a exactității informațiilor. Dacă informațiile sunt acceptate, acestea se înregistrează în registru și sunt puse la dispoziția publicului. Persoanele care efectuează căutări în registru pot considera aceste informații fiabile, sub rezerva exactității informațiilor furnizate de societăți, cu excepția unui număr limitat de informații.

Informațiile a căror înregistrare în registru produce efete juridice reprezintă o categorie limitată și pot fi considerate fiabile, ca atare, de persoanele care efectuează căutări în registru. Aceste informații se referă la:

 • actul constitutiv al unei societăți comerciale (articolul 16 din Legea privind societățile comerciale din 2006),
 • adresa sediului social și schimbarea acesteia în temeiul articolului 87,
 • denumirea societății și schimbarea acesteia în temeiul articolului 81,
 • reînmatricularea unei societăți în scopul de a-și modifica statutul, de exemplu, dintr-o societate privată într-o societate publică etc. (articolele 96, 101,104, 107 și 111),
 • reducerea capitalului unei societăți (articolele 651 și 665).

Furnizarea registratorilor comerciali de informații în mod vădit eronate are consecințe penale. Articolul 1112 din Legea privind societățile comerciale din 2006 definește ca infracțiune furnizarea registratorului comercial, cu bună știință sau din neglijență de informații false sau înșelătoare.

O societate nu poate invoca împotriva unui terț anumite evenimente specifice decât dacă terțul a fost notificat în mod oficial sau se poate dovedi că acesta avea cunoștință de eveniment (articolul 1079 din Legea privind societățile comerciale din 2006).

Evenimentele specifice menționate anterior sunt:

 • modificarea statutului societății,
 • schimbări în rândul administratorilor societății,
 • schimbarea sediului,
 • obținerea unui ordin de lichidare în ceea ce privește societatea,
 • numirea unui lichidator în lichidare voluntară a societății.

Linkuri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăOficiul Registrului Comerțului („Companies House”)

Ultima actualizare: 24/07/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.