NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Registrele comerțului în țările UE

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce informații oferă registrul comerțului din Grecia?

În Grecia, registrul comerțului este numit Registrul Electronic General al Comerțului (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., GEMI). Acesta este reglementat de Legea nr. 3419/2005 (Monitorul Oficial, Seria I, nr. 297/06-12-2005). Acesta înregistrează toate prezentările de documente și informații comerciale. Site-ul internet al Registrului Electronic General al Comerțului este buletinul național desemnat în scopul publicării informațiilor comerciale. Persoanele sau asociațiile de persoane de tipul celor menționate la articolul 1 alineatul (1) din Legea nr.3419/2005 trebuie să fie înscrise în registru.

Pe site puteți căuta informații prezentate de următoarele tipuri de întreprinderi:

a. Persoanele fizice care sunt comercianți și care au un punct de lucru sau un sediu sau care desfășoară activități comerciale printr-un sediu principal sau secundar în Grecia.

b. Asociațiile de persoane care desfășoară activități comerciale prin intermediul unui sediu principal sau secundar în Grecia și toate societățile comerciale, cu condiția ca acestea să fi fost înființate în conformitate cu legislația elenă – parteneriate generale și limitate, cooperative de drept civil (care includ asociații de asigurări reciproce și cooperative de credit), precum și societăți comerciale pe acțiuni și societăți comerciale cu răspundere limitată – și persoane cu obligația de a raporta în temeiul articolului 39 din Decretul prezidențial din 27.11/14.12.1926.

c. Grupurile europene de interes economic, astfel cum se prevede în Regulamentul (CEE) nr. 2137/1985 (JO L199, rectificare L. 247), care au sediul social în Grecia.

d. Societățile europene, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 (JO L 294), care au sediul social în Grecia.

e. Societățile cooperative europene, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 (JO L 207), care au sediul social în Grecia.

f. Părțile menționate mai sus care au sediul principal sau sediul social în Grecia, trebuie să înregistreze, de asemenea, orice sucursale pe care le au în Grecia.

g. Societățile străine de tipul celor menționate la articolul 1 din Directiva 68/151/CEE (JO L 65), astfel cum a fost modificat prin articolul 1 din Directiva 2003/58/CE (JO L 221), care au sediul social într-un stat membru al UE, trebuie să înregistreze orice sucursale sau agenții pe care le au în Grecia.

h. Societățile străine cu sediul într-o țară din afara UE, care au o formă juridică similară cu una dintre companiile străine menționate la litera (g) de mai sus, trebuie să înregistreze orice sucursale sau agenții pe care le au în Grecia.

i. Alte persoane fizice sau juridice sau asociații de persoane care își au sediul principal sau sediul social în străinătate și care nu intră sub incidența literelor (g) și (h) trebuie să înregistreze orice sucursale sau agenții prin care desfășoară activități comerciale în Grecia.

j. Asociații în participațiune.

k. Societăți de drept civil menționate la articolul 784 din Codul civil.

l. Persoanele fizice sau juridice sau asociațiile de persoane care desfășoară sau intenționează să desfășoare o activitate economică sau profesională, fără a deveni comercianți.

Ce documente și informații sunt înregistrate în registrul comerțului din Grecia?

Datele privind o societate care are obligația de a se înregistra trebuie să includă următoarele informații:

a. Numărul de registru al societății, al sucursalei sau al agenției;

b. Oficiul sau departamentul registrului care a efectuat înregistrarea inițială sau înregistrarea ulterioară și numele complet al reprezentantului responsabil.

c. Numărul de referință al cererii de înregistrare și codul de înregistrare.

d. În cazul în care, conform legislației în vigoare, este necesar un certificat de comerciant, o autorizație profesională sau o autorizație de înființare și de funcționare pentru a înființa o societate sau pentru a începe activitatea comercială, detalii cu privire la decizia luată de autoritatea sau departamentul competent pentru acordarea acestuia/acesteia.

e. Deciziile judecătorești prin care societatea este declarată ca fiind insolvabilă sau este plasată într-o procedură de conciliere sau o altă procedură colectivă pentru a satisface pretențiile creditorilor săi. Mențiunea include, de asemenea, numele complet, numele complete ale părinților, seria și numărul cărții de identitate sau pașaportului, data și locul nașterii, naționalitatea și adresa de domiciliu ale lichidatorilor societății, ale administratorilor obligatorii, ale mandatarilor și ale persoanelor responsabile de procedurile de insolvență.

f. Detalii cu privire la deciziile judecătorești de încetare, suspendare sau anulare a situațiilor juridice menționate la litera (e) de mai sus.

g. Informații care trebuie să fie publicate în conformitate cu legea insolvenței.

h. Detalii privind cererile de insolvabilitate sau de conciliere sau alte proceduri colective aflate în curs.

i. Numărul de sucursale sau agenții pe care societatea le deține în Grecia, precum și adresa și numărul de înregistrare ale fiecăreia dintre acestea.

j. Numărul, adresa și detalii cu privire la sucursalele sau agențiile pe care societatea le are în străinătate.

I. Următoarele informații sunt înregistrate și publicate în ceea ce privește societățile cu sediul în Grecia:

a) actul constitutiv sau statutul;

b) modificări ale actului constitutiv sau ale statutului, inclusiv orice prelungire a duratei societății, precum și orice modificare ulterioară a actului constitutiv sau a statutului, cu prezentarea textului complet, astfel cum a fost modificat până la acea dată;

c) numirea, încetarea din funcție și datele de identificare ale persoanelor care, fie în calitate de organism constituit în temeiul legii, fie ca membri ai unui astfel de organism:

aa) sunt autorizate să reprezinte societatea în relațiile cu terții; în cazul în care aceasta se referă la mai mult de o persoană, mențiunea relevantă trebuie să precizeze dacă persoanele respective pot acționa singure sau dacă acestea trebuie să acționeze în comun;

bb) reprezintă societatea în fața unei instanțe;

cc) iau parte la administrarea, supravegherea sau controlul societății;

d) cel puțin o dată pe an, valoarea capitalului subscris, în cazul în care actul constitutiv sau statutul menționează un capital autorizat, cu excepția cazului în care orice majorare a capitalului subscris impune modificarea statutului;

e) documentele contabile pentru fiecare exercițiu financiar care trebuie să fie publicate în conformitate cu Directivele 78/660/CEE (JO L 222 14.8.1978), 83/349/CEE (JO L 193 18.7.1983), 86/635/CEE (JO L 372 31.12.1986) și 91/674/CEE (JO L 374 31.12.1991) ale Consiliului;

f) orice schimbare a sediului social;

g) lichidarea societății;

h) orice declarație de nulitate a societății pronunțată de instanțe;

i) numirea și datele de identificare ale lichidatorilor;

j) încetarea lichidării și radierea din registru.

II. Următoarele informații sunt înregistrate și publicate în legătură cu societățile străine menționate la articolul 1 din Directiva 68/151/CEE (JO L 65), astfel cum a fost modificat prin articolul 1 din Directiva 2003/58/CE (JO L 221), care își au sediul central într-un stat membru al UE:

a) adresa sucursalei;

b) o trimitere la obiectul activităților sucursalei;

c) registrul statului membru în care este păstrat dosarul societății și numărul de înregistrare al societății în registrul respectiv;

d) denumirea și forma juridică a societății, precum și denumirea sucursalei, dacă este diferită de denumirea societății;

e) numirea, încetarea din funcție, precum și datele de identificare ale persoanelor care sunt autorizate să reprezinte societatea în relațiile cu terții și în justiție:

aa) în cazul în care acestea sunt considerate un organ de conducere al societății în temeiul legii sau membri ai unui astfel de organ, în conformitate cu informațiile publicate de către societate, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2009/101/CE (JO L 258, 1.10.2009);

bb) în calitate de reprezentanți permanenți ai societății pentru activitățile sucursalei, cu menționarea extinderii competențelor acestora;

f) lichidarea societății, numirea și datele de identificare ale lichidatorilor și competențele acestora și finalizarea lichidării, inclusiv o trimitere la registrul statului membru, procedura de insolvență, acordurile, concordatele sau orice alte proceduri similare la care este supusă societatea;

g) documentele contabile ale societății, astfel cum au fost întocmite, auditate și publicate în conformitate cu legislația statului membru aplicabilă societății în conformitate cu Directivele 78/660/CEE (JO L 222 14.8.1978), 83/349/CEE (JO L 193 18.7.1983) și 84/253/CEE (JO L 126/20 12.5/1984)

h) închiderea sucursalei.

Cum puteți efectua căutări în registrul comerțului din Grecia?

Puteți să căutați orice informații comerciale publicate pe site-ul de internet al Registrului Electronic General al Comerțului folosind doar una dintre următoarele informații referitoare la societate:

  1. numărul de identificare fiscală (Α.Φ.Μ.) sau
  2. numărul de înregistrare (Γ.Ε.ΜΗ.) sau
  3. denumirea societății sau
  4. denumirea scurtă.

Este gratuit accesul la registrul comerțului din Grecia?

Toți cetățenii pot avea acces la înscrierea unei societăți din registru în mod gratuit. De asemenea, aceștia pot stoca digital pe propriul dispozitiv electronic și pot imprima sau reproduce orice document, informație sau aviz postat pe site-ul registrului spre consultare publică, fie de către registru, fie de către persoanele care au obligația de a se înscrie în registru. În cazul în care un cetățean dorește să obțină certificate oficiale (autentice) sau copii ale documentelor sau ale datelor din înscrierea unei societăți în registru, acesta se poate înscrie în mod gratuit la Departamentul de transparență al registrului.

Pentru a obține certificate oficiale sau copii ale documentelor și ale datelor, trebuie plătită o taxă prin intermediul aplicației online relevante. Certificatele sau copiile documentelor sau datele relevante sunt livrate în două moduri diferite: în format digital, prin aplicația departamentului de transparență al registrului, sau prin corespondență poștală adresată destinatarului, oriunde în lume.

Cum se verifică autenticitatea certificatelor oficiale sau a copiilor emise de registrul comerțului din Grecia?

Autenticitatea certificatelor sau a copiilor oficiale relevante este verificată prin intermediul Registrului Electronic General al Comerțului din Grecia.

Prin completarea numărului de referință al certificatului sau al copiei, a numărului de înregistrare al societății și a departamentului registrului care a emis documentul, persoana interesată are acces la textul documentului.

În ce măsură sunt fiabile documentele din registru?

Documentele enumerate în înscrierile întreprinderilor pot fi considerate fiabile, întrucât registrul este singurul site disponibil pentru publicarea informațiilor comerciale și constituie „buletinul național desemnat” în scopul publicării informațiilor comerciale în sensul articolului 3 alineatul (5) din Directiva 2009/101/CE. Registrul Electronic General al Comerțului este legat de registrele celorlalte state membre menționate în legislația respectivă (registrele naționale), printr-un set centralizat de instrumente informatice (platforma centrală europeană), ca parte a sistemului de interconectare a registrelor în conformitate cu Directiva 2012/17/UE. Documentele și datele sunt înregistrate în Registrul Electronic General al Comerțului în urma unui control efectuat de personalul registrului cu privire la legalitatea, exactitatea, claritatea și caracterul complet, precum și în legătură cu plata tuturor taxelor aferente prevăzute de legislația în vigoare. Dacă în urma acestei verificări nu reiese nimic care ar putea împiedica înregistrarea, departamentul responsabil al registrului va introduce informațiile relevante pentru societate în registru. În cazul în care cererea, documentele anexate, precum și orice alte documente justificative nu îndeplinesc condițiile legii sau nu sunt corecte și complete, departamentul responsabil al registrului va lua legătura cu persoana în cauză, în scris sau prin fax sau e-mail, pentru a face clarificările, corecturile sau completările necesare la cerere, la documentația justificativă sau la documentele anexate, în termen de cinci zile lucrătoare. Termenul poate fi prelungit până la o lună dacă acest lucru este dictat de circumstanțe și de tipul de informații care trebuie să fie înregistrate. Un astfel de termen prelungește orice alt termen legal pentru înregistrarea informațiilor. În cazul în care nu se primește niciun răspuns în termenul de cinci zile sau în prelungirea acordată sau în cazul în care persoana în cauză transmite informații care nu sunt considerate a îndeplini cerințele legale sau care nu sunt corecte și complete, cererea de înregistrare va fi respinsă printr-o decizie motivată a departamentului, iar taxele de înregistrare corespunzătoare achitate se pierd în beneficiul registrului. Pentru parteneriatele generale și parteneriatele limitate, societățile comerciale pe acțiuni și societățile comerciale cu răspundere limitată, cooperativele de drept civil, grupurile europene de interes economic prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2137/1985 (JO L199, rectificare L. 247) cu sediul în Grecia, societățile europene prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 (JO L 294) cu sediul în Grecia, societățile cooperative europene prevăzute de Regulamentul (CE) nr.1435/2003 (JO L 207) cu sediul în Grecia și societățile de drept civil menționate la articolul 784 din Codul civil, înregistrarea faptelor, a declarațiilor, a documentelor și a altor informații în Registrul Electronic General al Comerțului vor produce următoarele efecte:

a. Persoanele juridice de tipurile menționate mai sus care sunt în curs de înființare vor dobândi personalitate juridică.

b. Sub rezerva dispozițiilor specifice ale legislației în vigoare care reglementează transformarea societăților, societățile care înregistrează transformarea vor fi transformate astfel în societăți comerciale pe acțiuni, societăți comerciale cu răspundere limitată, cooperative de drept civil, grupuri europene de interes economic, societăți europene sau cooperative europene, după caz.

c. Se modifică actul constitutiv sau statutul întreprinderii.

d. Va avea loc o fuziune sau o divizare, sub rezerva înregistrării și înainte de radierea din registru a societății care este absorbită sau divizată.

e. O întreprindere va fi lichidată, ca urmare a unei decizii luate de către parteneri sau a emiterii actului administrativ corespunzător.

f. O societate va fi reactivată.

În cele din urmă, în conformitate cu dispoziția expresă de la punctul 4 din Legea nr. 3419/2005, mențiunile relevante din registru se presupun a fi legale și corecte.

Trebuie să știu ceva anume despre registrul comerțului din Grecia?

Site-ul internet al Registrului Electronic General al Comerțului este „buletinul național desemnat” în scopul publicării, în sensul articolului 3 alineatul (5) din Directiva 2009/101/CE a Consiliului din 16 septembrie 2009 (JO L 258). Registrul general al denumirilor societăților, înscrierea și toate celelalte informații necesare pentru utilizarea registrului de către publicul larg sunt publicate pe site-ul registrului. Toți cetățenii pot avea acces la registru în mod gratuit. De asemenea, aceștia pot stoca digital pe propriul dispozitiv electronic și pot imprima sau reproduce orice document, informație sau aviz postat pe site-ul GECR spre consultare publică de către departamentul registrului sau de către persoanele care au obligația de a se înscrie în registru.

Ca parte a sistemului de interconectare a registrelor, Registrul Electronic General al Comerțului: a) comunică prin e-mail cu celelalte registre naționale și aa) primește informații cu privire la datele stocate într-un alt registru național în ceea ce privește societățile care au sediul social într-un stat membru al UE și sucursale într-un alt stat membru al UE și bb) furnizează informații cu privire la datele menționate la articolul 6 alineatele (2a) și (2b) din Legea nr. 3419/2005 privind societățile care au sediul social sau sucursale în Grecia, astfel cum se menționează la alineatul (1) litera (g) din aceeași lege; și b) oferă răspunsuri la întrebările adresate de către utilizatorii individuali către punctul unic de acces electronic la nivel european al sistemului de interconectare a registrelor (portalul) în ceea ce privește informațiile menționate la litera (a) punctul (bb).

Departamentul Registrului și Societăților din cadrul Direcției Generale pentru Piețe (Secretariatul-general pentru Comerț și Protecția Consumatorilor, Ministerul Economiei, Dezvoltării și Turismului) este responsabil cu formularea răspunsurilor la întrebările trimise prin intermediul portalului electronic european în ceea ce privește documentele și informațiile menționate la articolul 6 alineatele (2a) și (2b) din Legea nr.3419/2005 pentru societățile ale căror acțiuni sunt cotate la Bursa din Atena, băncile și sucursalele unor bănci din state membre ale UE și din țări terțe, societățile comerciale pe acțiuni din domeniul asigurărilor și sucursalele societăților de asigurare din state membre ale UE și din țări terțe, fondurile de investiții cu răspundere limitată, societățile pe acțiuni specializate în administrarea de fonduri mutuale, societățile pe acțiuni specializate în administrarea de fonduri mutuale pentru bunuri imobile, fondurile de investiții cu răspundere limitată pentru bunuri imobile, societățile pe acțiuni specializate în administrarea activelor și pasivelor, societățile de investiții cu răspundere limitată și societățile pe acțiuni din domeniul sportiv (fotbal și baschet).

În plus, există câte un departament al registrului care funcționează pentru fiecare cameră de comerț din Grecia și este responsabil, printre altele, cu formularea răspunsurilor la întrebările trimise prin intermediul portalului electronic european în ceea ce privește documentele și informațiile menționate la articolul 6 alineatele (2a) și ( 2b) din Legea nr. 3419/2005 cu privire la toate formele juridice ale societăților, altele decât cele menționate anterior.

NB: Informațiile furnizate mai sus reprezintă doar o prezentare generală concepută să informeze părțile interesate cu privire la interconectarea dintre registrul comerțului din Grecia și celelalte registre naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene. Informații mai detaliate privind cadrul legal pot fi consultate pe site-ul internet al Registrului Electronic General al Comerțului.

Link-uri relevante

Publicarea în format electronic de către Registrul Electronic General al Comerțului

Înregistrarea cetățenilor pentru serviciile oferite de Registrul Electronic General al Comerțului

Înregistrare societăților în Registrul Electronic General al Comerțului

Verificarea autenticității certificatelor și a copiilor emise de Registrul Electronic General al Comerțului

Legislația privind Registrul Electronic General al Comerțului

Circularele privind serviciile electronice ale Registrului Electronic General al Comerțului și Circulara Registrului Electronic General al Comerțului

Ultima actualizare: 03/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.