Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Registrele comerțului în țările UE

Republica Cehă

Această secțiune vă prezintă o imagine generală a Registrului public (veřejný rejstřík) din Republica Cehă. Acesta include Registrul asociațiilor, Registrul comerțului, Registrul fundațiilor, Registrul instituțiilor, Registrul al asociațiilor de coproprietari și Registrul entităților de utilitate publică.

Conținut furnizat de
Republica Cehă

Ce informații oferă Registrul public ceh?

Registrul public consemnează datele obligatorii din punct de vedere legal referitoare la persoane juridice de drept privat. Normele generale care reglementează registrele publice sunt stabilite în articolul 120 din Legea nr. 89/2012 (Codul civil). Mai multe norme privind registrele publice sunt prevăzute în Legea nr. 304/2013 privind registrele publice ale persoanelor fizice și juridice. O parte din registrul public este dedicată documentelor (sbírka listin), aici fiind păstrate documentele prevăzute de lege, de exemplu statutele, situațiile financiare etc. Registrul public este ținut de către o instanță desemnată în acest sens. Registrul public este gestionat de Ministerul Justiției. Următoarele entități sunt înregistrate în Registrul public:

 • asociațiile
 • sindicatele
 • sindicatele internaționale
 • organizațiile patronale
 • organizațiilor patronale internaționale
 • asociațiile sucursalelor
 • organizațiile sindicale ale sucursalelor
 • organizațiile sindicale internaționale ale sucursalelor
 • organizațiile patronale ale sucursalelor
 • organizațiile patronale internaționale ale sucursalelor
 • întreprinderile unipersonale - înscrise în Registrul comerțului
 • societățile în nume colectiv (parteneriatele)
 • societăți în comandită
 • societățile cu răspundere limitată
 • societățile pe acțiuni
 • cooperativele
 • întreprinderile de stat
 • întreprinderile desprinse din alte întreprinderi (spin-off)
 • entitățile de utilitate publică
 • fundațiile
 • fondurile de dotare
 • institutele și instituțiile
 • organizațiile cofinanțate de stat
 • asociațiile de coproprietari
 • grupurile europene de interes economic
 • unitățile deținute de persoane străine
 • societățile cooperative europene
 • societățile europene (Societas Europaea)

Informațiile înregistrate în Registrul public sunt prevăzute în Legea nr. 304/2013 privind registrele publice ale persoanelor fizice și juridice. Informațiile de bază care trebuie menționate sunt, în principal: numele sau denumirea comercială, sediul, domeniul de activitate, forma juridică, numărul de identificare, numele și adresa sau denumirea și sediul social al reprezentantului legal.

Este gratuit accesul la Registrul public ceh?

Registrul public este ținut în format electronic. Acesta este disponibil publicului în mod gratuit prin intermediul portalului wb https://www.justice.cz/ și/sau direct pe pagina de căutare a Registrului public https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Registrul public este accesibil tuturor, oricine îl poate consulta, face copii sau extrase.

Cum se efectuează o căutare în Registrul public din Republica Cehă?

Registrul public din Republica cehă deține o aplicație avansată de căutare online a informațiilor. Căutările pot fi efectuate după denumire sau după numărul de identificare.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Publicarea documentelor

Instanța competentă publică fără întârziere mențiuni privind datele înscrise, modificate sau eliminate din Registrul public, precum și depunerea de documente, inclusiv a celor în format electronic. Datele înscrise în Registrul public și documentele depuse sunt publicate astfel încât să poată fi accesate de la distanță. Instanța competentă publică datele în cauză și face posibilă obținerea de copii electronice certificate. Documentul astfel obținut este semnat electronic prin intermediul unui sistem certificat de la instanța relevantă și este disponibil gratuit pe site-ul Ministerului Justiției: Ministerul Justiției din Republica Cehă. La cerere, instanța competentă eliberează o copie legalizată, integrală sau parțială, a mențiunii înscrise în registru sau a documentelor depuse sau un certificat care confirmă faptul că anumite date nu se află în registrul public, cu excepția cazului în care se solicită în mod explicit o copie nelegalizată. În ceea ce privește datele înscrise și documente depuse în registru înainte de 1 ianuarie 1997, instanța competentă emite copii pe suport de hârtie, cu excepția cazului în care aceastea există și în format electronic.

Opozabilitatea documentelor și datelor

Persoana care face obiectul unei înscrieri în registru nu are dreptul să invoce faptul că înscrierea nu corespunde realității față de o persoană care se întemeiază în mod legal și cu bună credință pe aceasta.

O persoană înregistrată nu poate invoca față de terți date sau documente a căror publicare este obligatorie prin lege înainte de data publicării inițiale, cu excepția cazului în care se poate dovedi că terții aveau deja cunoștință de acestea, anterior publicării. Cu toate acestea, persoana înregistrată nu poate invoca astfel de date și documente în cazul acțiunilor pe care le întreprinde înainte de a șaisprezecea zi de la publicare, dacă terții demonstrează că nu ar fi putut să aibă cunoștință de acestea.

Terții se pot baza întotdeauna pe date și documente nepublicate, cu excepția cazului în care publicarea este o condiție ca acestea să producă efecte juridice.

Neconformitatea informațiilor înregistrate

În cazul în care anumite informații din registrul public contravin unei dispoziții legale cu caracter imperativ și dacă nu există nicio altă posibilitate de rectificare a acestora, instanța comercială invită persoana înregistrată să le rectifice. Dacă o persoană juridică nu rectifică informațiile în termenul prevăzut, instanța poate, din proprie inițiativă, să emită o decizie de lichidare a acesteia, în cazul în care o astfel de acțiune este în interesul protejării terților.

În cazul în care există o discrepanță între versiunea în limba cehă a unei înscrieri în registrul public din Republica Cehă și o versiune într-o limbă străină sau între documente stocate în registru în mod voluntar depuse în limba cehă și o traducere a acestor documente într-o limbă străină în temeiul articolului 74 alineatul (1) din Legea privind registrele publice privind persoanele fizice și juridice, versiunea în limba străină nu poate fi opozabilă terților. Un terț se poate întemeia pe versiunea într-o limbă străină a unei înscrieri sau a unui document din registru, cu excepția cazului în care persoana înregistrată dovedește că aceasta avea cunoștință de versiunea în limba cehă.

Ultima actualizare: 13/05/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site