Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Registrele comerțului în țările UE

Bulgaria

În această secțiune găsiți o prezentare generală a registrului comerțului din Bulgaria și a registrului BULSTAT. Bulgaria garantează că aceste registre respectă principiile publicității, transparenței și siguranței informațiilor.

Conținut furnizat de
Bulgaria

Ce informații oferă registrul comerțului din Bulgaria?

Registrul comerțului din Bulgaria este ținut de Agenția Registrului de pe lângă Ministerul Justiției. În registru se înscriu comercianții și sucursalele comercianților străini, împreună cu informațiile aferente a căror înregistrare este prevăzută prin lege. În registrul comerțului se publică deciziile și documentele referitoare la comercianți și la sucursalele comercianților străini care, conform legii, trebuie să fie ținute la dispoziția publicului, spre consultare.

Registrul comerțului este o bază de date electronică care conține informațiile referitoare la comercianți și la sucursalele comercianților străini a căror înregistrare este prevăzută prin lege și documentele aferente care, conform legii, trebuie să fie ținute la dispoziția publicului, spre consultare. Pentru fiecare comerciant și sucursală a unui comerciant străin se creează un dosar electronic. În dosarul respectiv se păstrează cererile, documentele justificative pentru informațiile înregistrate, declarațiile și alte documente, care pot cuprinde și date personale de identificare a reprezentanților sau administratorilor entității în cauză.

Accesul la registrul comerțului din Bulgaria este gratuit?

Registrul comerțului este public. Baza de date a registrului comerțului poate fi accesată gratuit de oricine. În temeiul unei modificări aduse Legii privind registrul comerțului (ZTR) din data de 1 ianuarie 2013, accesul la dosarele comercianților înscriși în registrul comerțului trebuie să fie înregistrat. Acest lucru înseamnă că documentele scanate care sunt păstrate într-un „dosar” al unui anumit comerciant sunt accesate fie pe baza unei semnături electronice, fie pe baza unui certificat eliberat de Agenția Registrului. Agenția eliberează gratuit acest certificat.

Cum se efectuează căutări în registrul comerțului din Bulgaria

Registrul comerțului este accesibil 24 de ore din 24, la adresa http://www.brra.bg/Default.ra.

Oricine poate căuta în registrul comerțului o anumită informație sau declarație.

Portalul registrului comerțului permite efectuarea de căutări după următoarele criterii:

 • numele sau codul unic de identificare (CUI) al comerciantului sau al sucursalei comerciantului străin;
 • numele sau numărul de identificare, respectiv denumirea comercială sau CUI-ul asociatului sau al asociatului unic;
 • numele sau numărul de identificare, respectiv denumirea comercială sau CUI-ul unui membru al organelor unei persoane juridice - comerciant;
 • în dosarul unui comerciant, al unei sucursale a unui comerciant străin și al directorilor și succesorilor legali ai acesteia se poate căuta orice informație sau declarație înregistrată.

Este disponibil, de asemenea, un serviciu cu plată care permite utilizatorilor să efectueze căutări în întreaga bază de date după criterii specifice. Taxa pentru acest serviciu este de 30 000 BGN pe an (conform tarifului taxelor de stat colectate de Agenția Registrului); pentru autoritățile publice, accesul integral la baza de date este gratuit.

Certificatele pot fi eliberate atât la ghișeul Agenției Registrului, cât și în format electronic (contra unei taxe stabilite conform tarifului menționat mai sus).

Pot fi eliberate copii ale documentelor păstrate în registru, fie la ghișeu, fie în format electronic (contra unei taxe stabilite conform tarifului menționat mai sus).

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Bulgaria a adoptat principiile stabilite în legislația relevantă a UE în ceea ce privește valabilitatea înregistrării sau a radierii informațiilor și publicarea documentelor referitoare la comercianți. Măsurile specifice la nivel național sunt prevăzute în Legea privind registrul comerțului.

În temeiul legii respective, se consideră că o informație înscrisă în registru este cunoscută terților de bună-credință din momentul înscrierii sale. Timp de 15 zile de la data efectuării, o înscriere în registru nu este opozabilă terților dacă aceștia dovedesc că au fost în imposibilitatea de a o fi luat la cunoștință. Terții pot invoca o informație care trebuie înscrisă în registru chiar dacă înscrierea nu a fost încă efectuată, cu excepția cazului în care legea prevede în mod specific că informația respectivă produce efecte numai după înscriere. De asemenea, informațiile radiate nu mai produc efecte din momentul radierii. Se consideră că documentele din registru sunt cunoscute terților de la data publicării acestora.

Terții de bună-credință pot invoca o înregistrare sau publicare chiar dacă informația înregistrată sau actul sau documentul publicat nu există. În raport cu terții de bună-credință, informațiile care nu sunt înscrise în registru sunt considerate inexistente.

Istoricul registrului comerțului din Bulgaria

La 1 ianuarie 2008, odată cu intrarea în vigoare a Legii privind registrul comerțului, a demarat o reformă a registrului. Reforma a avut următoarele rezultate:

 1. Responsabilitatea pentru păstrarea înregistrărilor comerciale fost transferată de la instanțe către un organ al administrației publice centrale, Agenția Registrului.
 2. Toate registrele instanțelor regionale au fost adunate într-o bază de date electronică unică și centralizată. Aceasta conține informațiile care trebuie înregistrate și documentele care trebuie ținute la dispoziția publicului, spre consultare, precum și toate documentele depuse, deciziile de neînregistrare și dosarele societăților. Ca urmare a reformei, toți comercianții au avut obligația să se reînmatriculeze până la data de 31 decembrie 2011.
 3. Principiul publicității informației este fundamental pentru procedura de înscriere. Agenția Registrului este obligată prin lege să asigure publicului accesul gratuit la cererile și documentele introduse în sistemul computerizat al registrului comerțului.
 4. Înscrierea se efectuează cu ajutorul a diferite formulare de cerere. Tipul de cerere depinde de tipul de comerciant și de informațiile valabile la data înscrierii.

Cum se depun cererile la registrul comerțului

Cererile pot fi depuse atât la ghișeul oricărui oficiu al Agenției Registrului, cât și în format electronic pe portalul agenției http://www.brra.bg/Default.ra.

Cererile pe hârtie pot fi depuse la orice oficiu local al Agenției Registrului, indiferent de sediul comerciantului. Cererile pe hârtie care au fost acceptate de oficiile agenției se scanează și se introduc în sistemul computerizat al registrului comerțului. Documentele anexate la cereri trebuie să fie originale sau copii legalizate de solicitant sau de un notar.

Cererile electronice pot fi depuse în orice moment pe portalul registrului comerțului.

Cum sunt analizate cererile depuse?

Fiecare element primit pentru a fi înregistrat în sistemul computerizat al registrului comerțului (cerere, hotărâre judecătorească, cerere de corectare a unei erori, cerere de desemnare a unor experți, verificatori, controlori etc.) primește un număr unic de înregistrare în formatul „aaaallzzoommss” (an, lună, zi, oră, minut, secundă). După ce a primit numărul unic de înregistrare, cererea sau hotărârea judecătorească respectivă este atribuită aleatoriu de sistemul computerizat unui funcționar al registrului, în vederea examinării sale. Cererile de înregistrare, de radiere sau de publicare de acte în temeiul articolului 14 sunt atribuite, în mod automat și în ordinea primirii, funcționarilor disponibili. După ce au semnalat, prin aplicarea semnăturii electronice, că au terminat de tratat o cerere, funcționarii primesc statutul „disponibil” în sistemul computerizat.

În urma modificărilor aduse Legii privind registrul comerțului, prin care se introduce cerința ca funcționarii însărcinați cu înregistrarea să emită un aviz în termenul stabilit la articolul 19 alineatul (2), în sistemul computerizat a fost adăugată o funcție care permite examinarea cererilor în ordinea menționată mai sus, în termen de trei zile de la depunere. După examinarea cererii de către funcționarul registrului sunt posibile, în funcție de tipul de cerere, următoarele rezultate:

 • avize însoțite de semnătura electronică a funcționarului responsabil, care se publică imediat în contul comerciantului și care trebuie puse în aplicare în termenul prevăzut la articolul 19 alineatul (2) din ZTR;
 • decizii de refuz însoțite de semnătura electronică a funcționarului responsabil, care se publică imediat în contul comerciantului;
 • decizii de înregistrare însoțite de semnătura electronică a funcționarului responsabil, care sunt vizibile în contul comerciantului cu statutul „în așteptare – termen de trei zile” până la expirarea termenului stabilit la articolul 19 alineatul (2) din ZTR. După expirarea perioadei prevăzute, sistemul computerizat efectuează în mod automat înregistrarea și generează numărul de înregistrare în formatul menționat mai sus. Anul, luna și ziua sunt cele publicate automat de sistemul computerizat, în timp ce ora, minutul și secunda indică momentul din ziua precedentă în care funcționarul responsabil a emis decizia de înregistrare.

Ce informații oferă registrul BULSTAT?

Registrul BULSTAT conține informații privind:

 1. persoanele juridice care nu sunt comercianți;
 2. sucursalele entităților străine care nu sunt comercianți;
 3. agențiile entităților străine, în temeiul articolului 24 din Legea privind promovarea investițiilor;
 4. persoanele juridice străine care desfășoară o activitate economică în Bulgaria și care au un sediu în această țară;
 5. persoanele juridice străine cu sediul conducerii efective în Bulgaria;
 6. persoanele juridice străine care dețin bunuri imobiliare în Bulgaria;
 7. societăți fără personalitate juridică în temeiul Legii privind obligațiunile și contractele, inclusiv întreprinderile meșteșugărești și casele de asigurări sociale în temeiul articolului 8 din Codul asigurărilor sociale;
 8. entitățile care cotizează la asigurările sociale și nu sunt persoane fizice;
 9. sucursalele și filialele entităților menționate la punctele 1 și 8, precum și filialele comercianților înscriși în registrul comerțului;
 10. persoanele fizice care desfășoară o profesie liberală sau o activitate meșteșugărească;
 11. cetățenii străini care nu au un număr personal de identitate bulgar sau un număr de identitate pentru rezidenți străini și care:
 • furnizează servicii personale independente în Bulgaria, inclusiv printr-un punct de lucru, sediu sau unitate;
 • achiziționează un bun imobiliar;
 • cotizează la asigurările sociale;
 1. alte persoane fizice care cotizează la asigurările sociale;
 2. persoanele/entitățile străine supuse unei înregistrări speciale în temeiul legislației fiscale, inclusiv în cazul în care sunt scutite de impozit în temeiul unui acord internațional care a intrat în vigoare și la care Republica Bulgaria este parte;

Accesul la registrul BULSTAT este gratuit?

Registrul BULSTAT nu este gratuit. Pentru a accesa datele, trebuie să fiți înregistrați și să plătiți o taxă. Taxa minimă este de 10 BGN.

Istoricul registrului BULSTAT

În conformitate cu o decizie a Adunării Naționale din 8 iunie 1995, sarcina de a înființa, a menține și a dezvolta registrul BULSTAT a fost atribuită Institutului Național de Statistică. Registrul național unificat al entităților comerciale, „BULSTAT”, funcționează în Republica Bulgaria de la 1 ianuarie 1996. La data de 17 iunie a aceluiași an, Adunarea Națională a adoptat Legea privind statisticile. Această lege prevedea metoda pentru înființarea, funcționarea și utilizarea registrului unificat BULSTAT pentru identificarea operatorilor care desfășoară activități comerciale pe teritoriul Republicii Bulgaria. Registrul BULSTAT a devenit unul dintre principalele registre administrative ale țării, iar în anul 2000 datele cuprinse în acesta au fost făcute publice prin intermediul site-ului web al registrului:.

De la 11 august 2005, registrul BULSTAT este administrat de Agenția Registrului. În urma intrării în vigoare, la 1 august 2008, a Legii privind registrul comerțului, comercianții și sucursalele comercianților străini înscrise în registrul comerțului și în registrul cooperativelor din cadrul instanțelor regionale au avut obligația de a se reînmatricula la Agenția Registrului până la 31 decembrie 2011.

Cum se depun cererile la registrul BULSTAT

În funcție de statutul acestora, entitățile care doresc să se înregistreze în BULSTAT trebuie să prezinte:

1. copia unei hotărâri judecătorești sau alt document după cum urmează:

(a) persoane juridice: actul de constituire și documentul în care se menționează persoana (persoanele) fizică (fizice) care administrează și/sau reprezintă entitatea;

(b) agențiile entităților străine în temeiul articolului 24 din Legea privind promovarea investițiilor: un document care atestă înregistrarea la Camera de Comerț și Industrie a Bulgariei;

(c) persoane juridice străine: un document care atestă desfășurarea de activități comerciale în Bulgaria; un document legalizat care atestă înființarea persoanei juridice străine în țara acesteia;

(d) societăți fără personalitate juridică în temeiul Legii privind obligațiunile și contractele, precum și casele de asigurări sociale în temeiul articolului 8 din Codul asigurărilor sociale: un contract de societate și certificatul de înregistrare la Agenția Națională de Administrare Fiscală;

(e) sucursale și filiale: un document care atestă înființarea acestora și în care se menționează persoana (persoanele) care le administrează și/sau care le reprezintă;

(f) alte entități care nu sunt menționate la literele (a)-(e) și cotizează la asigurările sociale: documente care dovedesc identitatea și/sau desfășurarea unei activități specifice, dacă acest lucru este prevăzut prin lege;

2. cererea depusă prin formularul standard aprobat de directorul executiv al Agenției Registrului;

3. fișele de identificare eliberate la înscrierea unei închideri/radieri sau a unei mențiuni;

4. documentul care atestă plata taxei de stat, conform tarifului aprobat de Consiliul de Miniștri;

5. chestionarul sau informațiile de înregistrare pentru entitățile înscrise în registrul special.

După depunerea documentelor, înscrierea se efectuează fără întârziere.

Verificarea online se referă la următoarele informații:

 • numărul unic de identificare
 • denumirea entității
 • activitatea
 • documentul de înființare/modificare/lichidare
 • sediul social/adresa administrativă
 • datele de contact
 • conducerea/reprezentanții
 • organul colectiv de conducere
 • componența organului colectiv de conducere: reprezentând/reprezentat de
 • obiectul de activitate
 • asociați/proprietari
 • structura capitalului
Ultima actualizare: 30/08/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site