Business registers in EU countries

In Europe, business registers offer a range of services, which may vary from one Member State to another.

However, the core services provided by all registers are to register, examine and store company information, such as information on a company's legal form, its seat, capital and legal representatives, and to make this information available to the public.

To obtain detailed information on registers in Member States as well as Iceland, Lichtenstein and Norway please select one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 24/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Międzynarodowe

Dostępne są również informacje dotyczące rejestrów działalności gospodarczej w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego niebędących państwami członkowskimi UE.

Norwegia

Islandia

Liechtenstein
Norwegia

Ośrodek ds. Rejestracji Brønnøysund jest organem rządowym w ramach Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa Norwegii. Rejestr działalności gospodarczej jest jednym z 14 krajowych rejestrów prowadzonych przez Ośrodek ds. Rejestracji Brønnøysund.

Rejestr działalności gospodarczej jest odpowiedzialny za rejestrację wszystkich norweskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w Norwegii. Rejestr zapewnia ochronę prawną i kontrolę finansową, przy czym jest ważnym źródłem informacji dla każdej osoby, która potrzebuje dokładnych informacji na temat uczestników norweskiego rynku.

Jakie informacje można znaleźć w norweskim rejestrze działalności gospodarczej?

Norweski rejestr podmiotów gospodarczych zapewnia informacje dotyczące zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Wyszukiwarka dostępna na stronie internetowej Ośrodka ds. Rejestracji Brønnøysund pozwala znaleźć podstawowe informacje na ich temat. Informacje pochodzące z rejestru podmiotów gospodarczych są zamieszczane w obwieszczeniach, przy czym istnieje możliwość zamówienia dodatkowych informacji i wyciągów w sklepie internetowym; ponadto można je uzyskać za pośrednictwem europejskiego rejestru działalności gospodarczej (EBR).

Podstawowe informacje

 • Numer spółki
 • Nazwa spółki, adres jej siedziby i inne adresy
 • Data utworzenia spółki
 • Umowa spółki i rodzaj działalności
 • Funkcje pełnione przez dane osoby w spółce
 • Informacje na temat upadłości

Obwieszczenia

Rejestr działalności gospodarczej informuje o wszystkich ważniejszych zdarzeniach dotyczących spółki. Informuje się zatem o założeniu nowej spółki, o istotnych zmianach we wpisie do rejestru oraz o rozwiązaniu spółki lub wykreśleniu jej z rejestru. Informacja przechowywane w bazie danych, którą można przeszukiwać, dotyczą okresu począwszy od 1 listopada 1999 r. Obwieszczenia w języku angielskim są dostępne od sierpnia 2006 r.

Dodatkowe informacje, które można zamówić odpłatnie, to wypisy i zaświadczenia, np.:

 • zaświadczenie o rejestracji;
 • roczne sprawozdania finansowe.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Wszystkie podstawowe informacje, które są dostępne za pośrednictwem wyszukiwarki, oraz informacje pochodzące z bazy danych obwieszczeń są udostępniane bezpłatnie. Niektóre usługi – np. wydawanie wypisów i zaświadczeń – podlegają jednak opłacie.

W jaki sposób przeszukiwać norweski rejestr działalności gospodarczej?

Podstawowe informacje dotyczące podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze działalności gospodarczej są dostępne na stronie internetowej Ośrodka ds. Rejestracji Brønnøysund. Wyszukiwanie można przeprowadzać według nazwy (firmy) spółki lub numeru nadanego podmiotowi w bazie danych obwieszczeń.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Osoby trzecie mogą powoływać się na informacje zawarte w rejestrze działalności gospodarczej, ponieważ są one prawnie wiążącymi informacjami o spółce. Uznaje się, że informacje, na temat których dokonano wpisu, są znane osobom trzecim. Odnosi się to zarówno do samych informacji, jak i do dokumentów stanowiących podstawę wpisu do rejestru. W praktyce oznacza to, że osoba trzecia powinna zweryfikować informacje – wpisane do rejestru – dotyczące spółki przed zawarciem z nią umowy.

Przepisy dotyczące tego, w jakim zakresie osoby trzecie mogą powoływać się na informacje wpisane do rejestru działalności gospodarczej w Norwegii, znajdują się w art. 10 – 1 ustawy o rejestrze działalności gospodarczej. Podsumowując te przepisy, można stwierdzić, iż uznaje się, że informacje, na temat których dokonano wpisu, są znane osobom trzecim.

W niektórych sytuacjach – w których przepis prawa określa sytuację prawną osoby trzeciej w zależności od tego, czy miała wiedzę czy nie miała wiedzy na temat określonej sprawy – wyjaśnienia mogą być jednak bardziej złożone, przy czym uznaje się, że informacje wpisane do rejestru działalności gospodarczej są znane osobie trzeciej.

W sprawach, w których do rejestru powinny zostać przesłane informacje (ale nie zostały przesłane), przy czym informacje te pozostają w sprzeczności z informacjami wpisanymi do rejestru, nie można się na nie powoływać wobec osoby trzeciej. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której osoba trzecia miała wiedzę lub powinna była mieć wiedzę na temat określonej sprawy. W takiej sytuacji osoba trzecia nie może powoływać się w zasadny sposób na informacje wpisane do rejestru.

Historia norweskiego rejestru działalności gospodarczej

Norweski rejestr działalności gospodarczej powstał w 1988 r.; obecnie wykonuje zadania prawie 100 lokalnych rejestrów handlowych, które wykonywały te zadania wcześniej.

Powiązane strony

Ustawa o rejestrze działalności gospodarczej


Islandia

Jakie informacje można znaleźć w islandzkim rejestrze działalności gospodarczej?

Rejestr podmiotów gospodarczych jest od 2003 r. wydziałem Dyrekcji ds. Podatków i prowadzi publiczną dokumentację zawierającą informacje o podmiotach wskazanych poniżej. Są to:

 1. osoby fizyczne, spółki oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 2. instytucje i przedsiębiorstwa państwowe;
 3. instytucje i przedsiębiorstwa będące własnością gmin;
 4. stowarzyszenia, organizacje i podmioty inne niż osoby fizyczne, odpowiedzialne za zarządzanie aktywami lub na które nałożono jakiekolwiek zobowiązania podatkowe;
 5. inne podmioty, które należy wpisać do rejestru na podstawie opinii organów podatkowych/rejestru podmiotów gospodarczych.

Rejestr zawiera następujące informacje dotyczące powyższych podmiotów:

 1. nazwa (firma);
 2. numer identyfikacyjny, adres;
 3. forma prawna;
 4. data utworzenia;
 5. nazwa, adres i numer identyfikacyjny osób należących do zarządu;
 6. kod działalności (nr ISAT);
 7. informacje dotyczące likwidacji;
 8. inne dane, które według przepisów, należy wpisać do rejestru.

Z chwilą wpisu do rejestru podmiotowi zostaje nadany numer identyfikacyjny podmiotu.

Organy publiczne, spółki i osoby fizyczne uzyskują dostęp do informacji z rejestru podmiotów gospodarczych na podstawie regulaminu – określonego przez ministra – dotyczącego zakresu informacji i opłat.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Informacje dotyczące nazwy, adresu, formy prawnej, kodu ISAT i numeru VAT są podawane do wiadomości publicznej nieodpłatnie na stronie internetowej organów podatkowych/rejestru podmiotów gospodarczych.

Za pozostałe informacje podbierana jest opłata, przy czym oczekuje się, że dostęp do informacji będzie można uzyskać w sklepie internetowym już w 2016 r.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr działalności gospodarczej w Islandii?

Na stronie internetowej Dyrekcji ds. Podatków istnieje możliwość bezpłatnego wyszukiwania informacji. Niestety informacje te są obecnie dostępne jedynie w języku islandzkim. W celu uzyskania dalszych informacji – do czasu otwarcia sklepu internetowego w przyszłym roku – z biurem należy kontaktować się telefonicznie lub e-mailem.

Historia islandzkiego rejestru działalności gospodarczej

Do 1980 r. spółki w Islandii były rejestrowane przez lokalnych komisarzy. W 1980 r. utworzono specjalny rejestr spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ale to islandzki Urząd Statystyczny nadawał tym spółkom numery identyfikacyjne. Od 1997 r. wszystkie spółki handlowe inne niż spółki osobowe były rejestrowane w rejestrze podmiotów gospodarczych; od 2014 r. także spółki osobowe są rejestrowane w rejestrze podmiotów gospodarczych, a zatem w Islandii funkcjonuje tylko jeden urzędowy rejestr działalności gospodarczej, czyli rejestr podmiotów gospodarczych.


Liechtenstein

Rejestr działalności gospodarczej (Handelsregister) obejmuje terytorium całego państwa. Rejestr ten jest prowadzony przez Departament Sprawiedliwości (Amt für Justiz) w Vaduz.

Rejestr działalności gospodarczej jest rejestrem publicznym, a zatem uznaje się, że zawiera informacje, które są prawidłowe. Jego głównym celem jest zapewnienie pewności handlowej w drodze ujawniania informacji na temat stosunków prawnych regulowanych prawem prywatnym, w szczególności ujawniania informacji co do osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na temat odpowiedzialności ponoszonej przez te osoby oraz zdolności (upoważnienia) do dokonywania czynności.

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze działalności gospodarczej?

Rejestr działalności gospodarczej zawiera informacje na temat wszystkich zarejestrowanych podmiotów prawnych posiadających siedzibę w Księstwie Liechtensteinu oraz trustów z Liechtensteinu (Treuhänderschaften). Informacje dotyczą faktów lub stosunków, z których niektóre muszą być wpisane do rejestru na mocy prawa, a niektóre są zgłaszane dobrowolnie, wraz z odpowiednimi dokumentami poświadczającymi te okoliczności.

Dokumenty dotyczące niezarejestrowanych trustów są również składane w rejestrze działalności gospodarczej; do rejestru wpisuje się także dane dotyczące fundacji (Stiftungen), które nie są zarejestrowane.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Dostęp do rejestru działalności gospodarczej podlega opłacie.

Część informacji dotyczących dowolnego podmiotu prawnego zarejestrowanego w rejestrze działalności gospodarczej i inne informacje prawne można znaleźć nieodpłatnie w indeksie rejestru działalności gospodarczej (Firmenindex) za pośrednictwem linku http://www.oera.li/hrweb/ger/firmensuche_afj.htm, przy czym za jego pośrednictwem można również zamówić poświadczony odpis zupełny.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr działalności gospodarczej w Liechtensteinie?

Rejestr działalności gospodarczej, w tym zgłoszenia, a także dokumenty poświadczające fakty, są jawne.

Indeks w rejestrze działalności gospodarczej (Firmenindex) może być wykorzystywany do wyszukiwania zarejestrowanego podmiotu prawnego przy użyciu jego nazwy lub nazwy handlowej lub jego numeru w rejestrze.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrach?

Art. 3a dyrektywy 2009/101/WE, zmienionej dyrektywą 2012/17/UE, nakłada na państwa członkowskie obowiązek udostępniania informacji wyjaśniających przepisy prawa krajowego, zgodnie z którymi osoby trzecie mogą powoływać się na dokumenty i informacje dotyczące spółki, o których mowa w art. 2. Decyzja Wspólnego Komitetu EOG z dnia 8 października 2013 r. stanowi, że dyrektywę 2012/17/UE należy włączyć do Porozumienia EOG.

Z wyjątkiem sytuacji, w których ustawodawstwo przewiduje, że wymagana jest jedynie częściowa publikacja lub publikacja wyciągów, wpisy do rejestru działalności gospodarczej są publikowane w pełni i bez zbędnej zwłoki w dzienniku urzędowym przez Ministerstwo Sprawiedliwości (art. 956 ust. 1 ustawy o osobach fizycznych i spółkach (Personen- und Gesellschaftsrecht)). Urzędowym publikatorem Księstwa Liechtensteinu jest elektroniczne wydanie dziennika urzędowego (Amtsblatt) (art. 16 ustawy o podawaniu informacji do wiadomości publicznej (Kundmachungsgesetz).

Na wpisy do rejestru działalności gospodarczej, zmiany i wykreślenia w tym rejestrze mogą się powoływać osoby działające w dobrej wierze. Na treść wpisu, zmianę lub skreślenie można się powołać wobec strony, która jest wpisana do rejestru, pod warunkiem że wpisu, zmiany lub skreślenia dokonano na wniosek strony (art. 948 ust. 1 oraz 2 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

W odniesieniu do osób trzecich, wpis do rejestru działalności gospodarczej wywiera skutki następnego dnia po dniu, w którym wpis został opublikowany, pod warunkiem że istnieje prawny wymóg publikacji (art. 947 ust. 2 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

Na mocy art. 949 tej ustawy wpis do rejestru działalności gospodarczej ma charakter ujawnienia, a zatem z chwilą, z którą wpis ten zaczyna wywierać skutki wobec osób trzecich, osoba trzecia nie może się powoływać dłużej na nieznajomość wpisu. Jeżeli jednak istnieje wymóg dokonania wpisu na temat szczególnych okoliczności, a takiego wpisu nie dokonano, można się powołać wobec osoby trzeciej na te okoliczności jedynie wtedy, gdy istnieje możliwość dowiedzenia, że osoba trzecia miała wiedzę na temat tych okoliczności.

Historia rejestru działalności gospodarczej

Dane w rejestrze działalności gospodarczej w Liechtensteinie były pierwotnie zapisywane na kartach papierowych. Wszystkie aktualne dane – w tym duży odsetek danych historycznych – są obecnie dostępne elektronicznie.

Informacje dodatkowe

Wpisy do rejestru działalności gospodarczej są publikowane w prawnie wymaganym formacie w elektronicznym dzienniku urzędowym, przy czym osoby trzecie mogą się powoływać na informacje opublikowane w tym dzienniku ze skutkiem od dnia następującego po dniu ich publikacji. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wpisem do rejestru i opublikowanymi informacjami pierwszeństwo przysługuje wpisowi do rejestru.

Publikacja i skutki wpisu do rejestru działalności gospodarczej

Publiczny charakter rejestru działalności gospodarczej

Rejestr działalności gospodarczej, w tym zgłoszenia, a także dokumenty poświadczające fakty, są jawne. Dostęp do wpisów może uzyskać każda osoba. Nie istnieją ograniczenia dotyczące dostępu do dokumentów przechowywanych w rejestrze na temat spółek akcyjnych (Aktiengesellschaften), spółek komandytowych (Kommanditaktiengesellschaften) oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaften mit beschränkter Haftung); na potrzeby uzyskania informacji dotyczących jednostek mających inną formę prawną należy wykazać się interesem prawnym (art. 953 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

Publikacja wpisów

Z wyjątkiem sytuacji, w których ustawodawstwo przewiduje, że wymagana jest jedynie częściowa publikacja lub publikacja wyciągów, wpisy do rejestru działalności gospodarczej są publikowane w pełni i bez zbędnej zwłoki przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dzienniku urzędowym. Wszelkie dokumenty i informacje, które muszą być ustawowo przedłożone i opublikowane, są publikowane w ten sam sposób (art. 956 i nast. ustawy o osobach fizycznych i spółkach). Na opublikowane informacje można się powołać wobec każdej osoby bezpośrednio począwszy od końca dnia, w którym te informacje opublikowano.

Ogłoszenia dotyczące spółek akcyjnych (Aktiengesellschaften), spółek komandytowych (Kommanditaktiengesellschaften) i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) są publikowane w dzienniku urzędowym w formie odesłania do wpisu i dokumentów poświadczających fakty oraz informacje. To samo dotyczy każdej osoby prawnej prowadzącej działalność handlową. W innych przypadkach informacje są publikowane w formie odesłania do wpisu w rejestrze (art. 957 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

Skutki wpisów wobec osób trzecich

W odniesieniu do osób trzecich, wpis do rejestru działalności gospodarczej wywiera skutki następnego dnia po dniu, w którym wpis został opublikowany, pod warunkiem że istnieje prawny wymóg publikacji (art. 947 ust. 2 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

W przypadku spółek akcyjnych (Aktiengesellschaften), spółek komandytowych (Kommanditaktiengesellschaften) i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) nie można się powoływać na okoliczności, na temat których dokonano wpisu i które zostały podane do wiadomości publicznej, jeżeli dotyczą one czynności prawnej, której dokonano w ciągu piętnastu dni po dniu, w którym wpis zaczął wywierać skutki, a osoba trzecia może dowieść, że nie miała wiedzy na temat tych okoliczności i nie można było oczekiwać, że będzie mieć taką wiedzę (art. 949 ust. 1a ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

Z chwilą, z którą wpis zaczyna wywierać skutkiwobec osób trzecich, nie mogą się one dłużej powoływać na nieznajomość wpisu (art. 949 ust. 1 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

Wpisy do rejestru działalności gospodarczej stanowią dowód zaistnienia okoliczności, które poświadczają, chyba że zostanie dowiedzione, że są nieprawidłowe (art. 949 ust. 3 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

Rozbieżności między zgłoszonym a opublikowanym wpisem

Jeśli istnieje rozbieżność między wpisem w rejestrze a opublikowanymi informacjami, wpis do rejestru ma pierwszeństwo, następnie – opublikowane informacje, ostatecznie – treść dokumentów poświadczających dane okoliczności. W przypadku rozbieżności między wpisem do rejestru a opublikowanymi informacjami, osoby trzecie działające w dobrej wierze mogą również powoływać się na opublikowane informacje wobec osoby, która dokonała wpisu (art. 959 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

Powiązane strony

Ustawa o osobach fizycznych i spółkach (Personen- und Gesellschaftsrecht) z dnia 20 stycznia 1926 r. (opublikowana LGBl. 1926 nr 4)

Ustawa o podawaniu informacji do wiadomości publicznej (Kundmachungsgesetz) z dnia 17 kwietnia 1985 r. (opublikowana LGBl. 1985 nr 41)

Rozporządzenie dotyczące dziennika urzędowego(Amtsblattverordnung ) z dnia 4 września 2012 r. (opublikowane LGBl. 2012 nr 284)

Ostatnia aktualizacja: 20/05/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Belgia

Niniejsza sekcja zawiera zarys informacji dotyczących belgijskiego rejestru działalności gospodarczej

Jakie informacje można znaleźć w belgijskim rejestrze działalności gospodarczej?

Belgijski rejestr działalności gospodarczej – baza danych przedsiębiorstw (Banque carrefour des Entreprises, BCE) – jest prowadzony przez Link otworzy się w nowym okniefederalną służbę publiczną ds. gospodarki (Service public fédéral Économie). Rejestr został stworzony na potrzeby uproszczenia procedur administracyjnych i ułatwienia identyfikacji poszczególnych przedsiębiorstw. W bazie danych przedsiębiorstw przechowywane są dane wszystkich przedsiębiorstw, które są zobowiązane do dokonania wpisu w rejestrze na podstawie przepisów prawnych. Do rejestru wpisuje się również oddziały przedsiębiorstw. Dane obejmują adresy, pod którymi przedsiębiorstwa prowadzą swoją działalność gospodarczą. Baza danych przedsiębiorstw zawiera również linki do innych baz danych. Przechowuje się w niej dane nie tylko przedsiębiorstw, ale również innych osób prawnych. Do rejestru wpisuje się także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty publiczne, a w pewnych przypadkach również przedsiębiorstwa zagraniczne.

Czy dostęp do belgijskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Każdy może uzyskać wgląd do informacji publicznych dotyczących przedsiębiorstw na stronie internetowej rejestru (zakładka „Public Search”).

Wyszukiwarka ta pozwala na wyszukanie przedsiębiorstw bądź oddziałów przedsiębiorstw według różnych kryteriów. Można również uzyskać bezpłatny dostęp do wykazu Open Data, przy czym wykaz danych może być ponownie wykorzystany przez zainteresowane strony po dokonaniu przez nie rejestracji na stronie. Oferuje się również usługi internetowe polegające na wyszukiwaniu informacji publicznych („Public Search”); usługi te umożliwiają zapisanie znacznej części informacji publicznych na aplikacjach użytkownika. Ta ostatnia usługa jest jednak płatna.

W jaki sposób prowadzi się wyszukiwania w belgijskim rejestrze działalności gospodarczej?

Funkcjonalność „Public Search” pozwala na wyszukiwanie danych dotyczących wszystkich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą i tych, które zakończyły jej prowadzenie (osób prawnych bądź fizycznych) oraz oddziałów przedsiębiorstw.

Jakie dane można znaleźć w rejestrze?

Dane dotyczące przedsiębiorstwa:

 1. numer przedsiębiorstwa;
 2. akt założycielski;
 3. status prawny podmiotu;
 4. data rozpoczęcia działalności;
 5. nazwa podmiotu (firma)
 6. adres siedziby;
 7. numer telefonu;
 8. faks;
 9. adres e-mail;
 10. adres strony internetowej;
 11. forma prawna podmiotu;
 12. liczba oddziałów;
 13. funkcje;
 14. odpowiednio potwierdzone kwalifikacje zawodowe i podstawowa wiedza z zakresu zarządzania;
 15. tytuły prawne;
 16. pełnomocnictwa;
 17. działalność przedsiębiorstwa (w kontekście podatków (VAT) i kontaktów z zakładem ubezpieczeń społecznych (Office national de sécurité sociale));
 18. dane finansowe;
 19. powiązania z innymi przedsiębiorstwami;
 20. linki do innych stron (belgijski publikator „Moniteur belge”, 
  Bank Narodowy Belgii,
  oraz wykaz pracodawców prowadzony przez zakład ubezpieczeń społecznych (Office national de sécurité sociale)).

Dane dotyczące oddziału:

 1. numer przedsiębiorstwa;
 2. akt założycielski;
 3. numer oddziału przedsiębiorstwa;
 4. data rozpoczęcia działalności;
 5. nazwa oddziału przedsiębiorstwa;
 6. adres;
 7. numer telefonu;
 8. faks;
 9. adres e-mail;
 10. adres strony internetowej;
 11. pełnomocnictwa;
 12. działalność przedsiębiorstwa (podlegająca zakładowi ubezpieczeń społecznych) oraz działalność gospodarcza i nienastawiona na zysk.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Spółki mają obowiązek publikowania pewnych informacji i dokumentów. Takie rozwiązanie ma zagwarantować, że wywołają one skutki prawne wobec osób trzecich. W Belgii jest to zapewnione poprzez publikację dokumentów i informacji w belgijskim publikatorze (Moniteur belge) oraz rocznych sprawozdań finansowych przez odpowiednią jednostkę Banku Narodowego Belgii (Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique). Artykuł 76 kodeksu spółek zawiera przepisy dotyczące skutków prawnych dokumentów i informacji po ich publikacji.

Artykuł 76 kodeksu spółek przewiduje, że dokumenty i informacje, których publikacja jest przewidziana w przepisach prawa, wywierają skutki prawne wobec osób trzecich począwszy od dnia ich publikacji w formie wypisu lub odesłania w załącznikach belgijskiego publikatora (Moniteur belge), chyba że spółka dowiedzie, że osoba trzecia uzyskała wcześniej wiedzę na temat tych dokumentów i informacji.

Osoby trzecie mogą się jednak powołać na dokumenty, które nie zostały opublikowane.

Dokumenty te nie wywołują skutków prawnych wobec osób trzecich, które udowodnią, że nie mogły ich znać, w razie dokonania czynności przed upływem szóstego dnia następującego po publikacji tych dokumentów.

W przypadku rozbieżności między tekstem złożonym a tekstem opublikowanym w załącznikach do belgijskiego publikatora ten ostatni tekst nie wywiera skutków prawnych wobec osób trzecich. Osoby trzecie mogą się jednak powołać na ten dokument, o ile spółka nie dowiedzie, że znały one treść tekstu, który został złożony.

W razie rozbieżności między dokumentami sporządzonymi w języku urzędowym i dobrowolnie złożonymi tłumaczeniami w jednym języku lub kilku językach urzędowych Unii Europejskiej, tłumaczenia te nie wywołują skutków prawnych wobec osób trzecich. Osoby trzecie mogą się jednak powołać na dobrowolnie opublikowane tłumaczenia, o ile spółka nie dowiedzie, że znały one treść dokumentów, o których mowa w art. 67 ust. 1 zdanie drugie kodeksu spółek, mianowicie odpisów uwierzytelnionych dokumentów urzędowych (actes authentiques), duplikatów lub oryginałów dokumentów prywatnych (actes sous seing privé) bądź wypisów [niezależnie od tego, czy zostały one sporządzone w formie elektronicznej], które muszą zostać złożone w sekretariacie sądu gospodarczego.

Na stronie internetowej bazy danych przedsiębiorstw („Public Search”) informacje dotyczące przedsiębiorstw zawierają linki do publikacji w belgijskim publikatorze bądź do jednostki zajmującej się rocznymi sprawozdaniami finansowymi w Banku Narodowym Belgii.

Sposoby wyszukiwania

Ten link prowadzi do zakładkiLink otworzy się w nowym okniewyszukiwanie informacji publicznych („Public Search”).

Istnieją cztery różne możliwości wyszukiwania według:

 • numeru (jeżeli znany jest numer przedsiębiorstwa bądź numer oddziału);
 • nazwy podmiotu (firmy);
 • adresu;
 • rodzaju działalności.

Strona internetowa jest dostępna w czterech językach: niemieckim, angielskim, francuskim i niderlandzkim.

Informacje ogólne na temat bazy danych przedsiębiorstw są dostępne za pośrednictwem Link otworzy się w nowym okniestrony internetowej federalnej służby publicznej ds. gospodarki (dział „Entreprises et Indépendants ”, rubryka „Banque carrefour des Entreprises”).

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw, Link otworzy się w nowym okniefederalna służba publiczna ds. wymiaru sprawiedliwości, Link otworzy się w nowym okniefederalne służby publiczne ds. gospodarki, MŚP, pracujących na własny rachunek i energii

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Bułgaria

W sekcji tej przedstawiono rejestry działalności gospodarczej w Bułgarii i rejestr BULSTAT. Bułgaria gwarantuje powszechny dostęp do tych rejestrów, ich przejrzystość oraz bezpieczeństwo zawartych w nich informacji.

Jakie informacje można znaleźć w bułgarskim rejestrze działalności gospodarczej?

Link otworzy się w nowym oknieBułgarski rejestr działalności gospodarczej prowadzi Agencja ds. Rejestrów przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Do rejestru wpisywani są przedsiębiorcy i oddziały przedsiębiorstw zagranicznych wraz z dotyczącymi ich danymi, których zamieszczenie w rejestrze jest przewidziane prawem. W rejestrze publikowane są decyzje i dokumenty dotyczące przedsiębiorstw i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, których upublicznienie jest wymagane przepisami.

Rejestr jest elektroniczną bazą danych zawierającą dane i dokumenty dotyczące przedsiębiorstw i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, których zamieszczenie w rejestrze i upublicznienie są wymagane prawem. Ewidencja przedsiębiorstw i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych jest prowadzona w formie elektronicznej. Akta zawierają złożone wnioski, dokumenty potwierdzające zamieszczone dane, oświadczenia i inne dokumenty, które mogą, między innymi, zawierać dane osobowe pozwalające na identyfikację osób reprezentujących określony podmiot lub nim zarządzających.

Czy dostęp do bułgarskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Rejestr działalności gospodarczej jest ogólnodostępny. Dostęp do bazy danych rejestru jest nieodpłatny. Zgodnie ze zmianą ustawy o rejestrze działalności gospodarczej (ZTR) z dnia 1 stycznia 2013 r. dostęp do akt przedsiębiorstw wpisanych do rejestru działalności gospodarczej wymaga rejestracji. Oznacza to, że dostęp do zeskanowanych dokumentów przechowywanych w aktach dotyczących danego przedsiębiorstwa wymaga albo podpisu elektronicznego, albo certyfikatu wydanego przez Agencję. Agencja wydaje certyfikat nieodpłatnie.

W jaki sposób przeszukiwać bułgarski rejestr działalności gospodarczej?

Rejestr jest dostępny przez całą dobę na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttp://www.brra.bg/Default.ra.

Każdy może przeprowadzić wyszukiwanie w rejestrze w celu zapoznania się z określoną informacją lub oświadczeniem.

Portal rejestru umożliwia jego przeszukiwanie według następujących kryteriów:

 • nazwy lub niepowtarzalnego kodu identyfikacyjnego (NKI) przedsiębiorstwa lub oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego;
 • imienia i nazwiska lub numeru identyfikacyjnego bądź nazwy handlowej lub NKI wspólnika lub właściciela;
 • imienia i nazwiska lub numeru identyfikacyjnego bądź nazwy handlowej lub NKI członków organów osoby prawnej – przedsiębiorstwa;
 • akta dotyczące przedsiębiorstwa, oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego i członków jego organów oraz następców prawnych mogą być przeszukiwane według poszczególnych rodzajów zamieszczonych w nich informacji lub oświadczeń.

Dostępna jest również odpłatna usługa umożliwiająca użytkownikom przeszukiwanie całej bazy danych według indywidualnych kryteriów szczególnych. Roczna opłata za tę usługę wynosi 30 000 BGN (zgodnie z tabelą opłat urzędowych pobieranych przez Agencję ds. Rejestrów); organy administracji publicznej mają zagwarantowany bezpłatny dostęp do pełnej bazy danych.

Agencja wystawia certyfikaty zarówno w formie papierowej w swoich biurach, jak i elektronicznej (obowiązują opłaty określone w wyżej wspomnianej tabeli).

Wystawiane są odpisy dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej (obowiązują opłaty określone w wyżej wspomnianej tabeli).

Jak dalece można polegać na danych zawartych w rejestrze?

Bułgaria przyjęła określone w odpowiednich przepisach UE zasady regulujące ważność wpisów lub wykreśleń informacji oraz publikowanie dokumentów dotyczących przedsiębiorstw. Szczegółowe przepisy krajowe w tym zakresie określa ustawa o rejestrze działalności gospodarczej.

W myśl ustawy informację zamieszczoną w rejestrze uznaje się za znaną osobom trzecim działającym w dobrej wierze począwszy od momentu jej zamieszczenia. W okresie 15 dni od zamieszczenia nie można powoływać się na tę informację wobec osób trzecich, które dowiodą, że nie miały możliwości się z nią zapoznać. Osoby trzecie mogą powoływać się na informację, która ma być zamieszczona w rejestrze, mimo że jeszcze do tego nie doszło, chyba że ustawa wyraźnie stanowi, że informacja ta nabiera ważności dopiero po zamieszczeniu. Po wykreśleniu wpis traci skutek. Dokumenty zawarte w rejestrze uznaje się za znane osobom trzecim od daty zamieszczenia.

Osoby trzecie działające w dobrzej wierze mogą powoływać się na wpis lub zamieszczone dane, nawet jeżeli informacja będąca przedmiotem wpisu lub czynność bądź dokument wpisane do rejestru nie istnieją. W stosunkach z osobami trzecimi działającymi w dobrej wierze informacje niewpisane do rejestru uznaje się za nieistniejące.

Historia bułgarskiego rejestru działalności gospodarczej

Reformę rejestru rozpoczęto 1 stycznia 2008 r., kiedy weszła w życie ustawa o rejestrze działalności gospodarczej.

W wyniku reformy:

 1. Obowiązek prowadzenia rejestru działalności gospodarczej, który wcześniej wypełniały sądy, powierzono centralnemu organowi administracji: Agencji ds. Rejestrów.
 2. Wszystkie rejestry z sądów regionalnych zostały scalone w jedną, ujednoliconą i scentralizowaną bazę danych, zawierającą informacje wymagające rejestracji i dokumenty podlegające upublicznieniu, jak również wszystkie przedłożone dokumenty, decyzje o odmowie rejestracji i dokumentację przedsiębiorstw. W związku z tym wszyscy przedsiębiorcy musieli ponownie zarejestrować się do 31 grudnia 2011 r.
 3. Zasada powszechnego dostępu do informacji jest podstawową zasadą regulującą procedurę rejestracji. Zgodnie z przepisami prawa Agencja ds. Rejestrów musi zapewnić nieograniczony i bezpłatny dostęp do wniosków i załączonych dokumentów w systemie informacyjnym rejestru działalności gospodarczej.
 4. Procedury rejestracji prowadzone są na podstawie różnego typu formularzy wniosków. Typ formularza wniosku zależy od rodzaju przedsiębiorstwa lub okoliczności w czasie rejestracji.

Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru działalności gospodarczej

Wnioski można składać w formie papierowej w biurze Agencji ds. Rejestrów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Agencji Link otworzy się w nowym okniehttp://www.brra.bg/Default.ra.

Wnioski w formie papierowej można składać w dowolnym lokalnym biurze Agencji ds. Rejestrów, niezależnie od tego, gdzie ma swoją siedzibę przedsiębiorstwo. Po zatwierdzeniu w biurze Agencji wnioski w formie papierowej są skanowane i zamieszczane jako załączniki w systemie informatycznym rejestru działalności gospodarczej. Załączane dokumenty muszą być oryginałami lub odpisami uwierzytelnionymi przez wnioskodawcę lub notariusza.

Wnioski elektroniczne można składać przez całą dobę za pośrednictwem portalu rejestru działalności gospodarczej.

W jaki sposób rozpatruje się złożone wnioski?

Każdemu dokumentowi przedłożonemu do zamieszczenia w systemie informatycznym rejestru działalności gospodarczej (wniosek o wpis, wyrok sądu, wniosek o skorygowanie błędu, wniosek o powołanie biegłego, zgłoszenie itp.) nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny w formacie „rrrrmmddggmmss” (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda). Po nadaniu niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego system losowo kieruje dany wniosek/decyzję sądu/zgłoszenie do urzędnika rejestrującego w celu ich rozpatrzenia. Zgodnie z art. 14 wnioski o wpis, wykreślenie lub zamieszczenie dokumentów są rozsyłane do urzędników automatycznie – według kolejności wpływu – skoro tylko urzędnik rejestrujący zakończy rozpatrywanie poprzednio skierowanego do niego wniosku, a system informatyczny rozpozna, że ma on już możliwość zajęcia się kolejnym wnioskiem.

W wyniku zmian ustawy o rejestrze działalności gospodarczej, które przewidują wydawanie decyzji w terminie określonym w art. 19 ust. 2, system informatyczny posiada funkcję zapewniającą rozpatrywanie wniosków – według wyżej wspomnianej kolejności – w terminie trzech dni. Wynik procedury może być następujący:

 • instrukcje, podpisane elektronicznie przez urzędnika rejestrującego po zakończeniu rozpatrywania wniosku i zamieszczone niezwłocznie na koncie przedsiębiorstwa – podlegające wykonaniu w terminie określonym w art. 19 ust. 2 ZTR;
 • odmowa, podpisana elektronicznie przez urzędnika rejestrującego po zakończeniu rozpatrywania wniosku i zamieszczona niezwłocznie na koncie przedsiębiorstwa;
 • decyzja o rejestracji, podpisana elektronicznie przez urzędnika rejestrującego po zakończeniu rozpatrywania wniosku, która do upływu terminu określonego w art. 19 ust. 2 ZTR jest wyświetlana na koncie przedsiębiorstwa ze statusem „oczekiwanie na upływ trzydniowego terminu”. Po upływie ustawowego terminu system informatyczny automatycznie dokonuje wpisu i generuje numer wpisu w wyżej określonym formacie. Rok, miesiąc i dzień oznaczają datę automatycznej publikacji przez system informatyczny, natomiast godzina, minuta i sekunda są zapisem czasu, w którym poprzedniego dnia urzędnik rejestrujący wydał polecenie rejestracji.

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze BULSTAT?

Rejestr Link otworzy się w nowym oknieBULSTAT zawiera informacje o:

 1. osobach prawnych niebędących przedsiębiorstwami;
 2. oddziałach podmiotów zagranicznych niebędących przedsiębiorstwami;
 3. przedstawicielstwach podmiotów zagranicznych, o których mowa w art. 24 ustawy o promowaniu inwestycji;
 4. zagranicznych osobach prawnych prowadzących działalność gospodarczą i posiadających stałe miejsce prowadzenia działalności w Bułgarii;
 5. zagranicznych osobach prawnych, których rzeczywiste struktury zarządzania znajdują się w Bułgarii;
 6. zagranicznych osobach prawnych będących właścicielami nieruchomości w Bułgarii;
 7. jednostkach organizacyjnych określonych ustawą o zobowiązaniach i umowach, w tym zakładach rzemieślniczych i towarzystwach ubezpieczeń, o których mowa w art. 8 Kodeksu zabezpieczenia społecznego.
 8. podmiotach będących płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne i niebędących osobami fizycznymi;
 9. oddziałach i jednostkach gospodarczych podmiotów określonych w pkt. 1 i 8 oraz jednostkach gospodarczych przedsiębiorstw wpisanych do rejestru działalności gospodarczej;
 10. osobach fizycznych wykonujących wolny zawód lub prowadzących działalność przedstawiciela handlowego;
 11. obywatelach innych państw nieposiadających bułgarskiego numeru identyfikacyjnego lub numeru identyfikacyjnego cudzoziemca, którzy:
  • świadczą w Bułgarii niezależne indywidualne usługi, w tym z wykorzystaniem stałego miejsca prowadzenia działalności, bazy usługowej lub zakładu usługowego;
  • nabywają nieruchomości;
  • są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne;
 1. innych osobach fizycznych – płatnikach składek na ubezpieczenia społeczne;
 2. obywatelach innych państw/ podmiotach z innych państw podlegających szczególnej rejestracji na mocy przepisów podatkowych, w tym zwolnionych z podatku na podstawie ważnej umowy międzynarodowej, której Bułgaria jest stroną;

Czy dostęp do rejestru BULSTAT jest bezpłatny?

Link otworzy się w nowym oknieDostęp do rejestru BULSTAT nie jest bezpłatny. Aby uzyskać dostęp do danych w nim zawartych, należy uiścić opłatę. Minimalna opłata wynosi 10 BGN.

Historia rejestru BULSTAT

Na podstawie decyzji Zgromadzenia Narodowego z 8 czerwca 1995 r. zadanie utworzenia, prowadzenia i rozbudowania rejestru BULSTAT powierzono Narodowemu Instytutowi Statystycznemu (NIS). Scentralizowany państwowy rejestr podmiotów gospodarczych „BULSTAT” rozpoczął funkcjonowanie w Republice Bułgarii 1 stycznia 1996 r. Dnia 17 czerwca tego samego roku Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę o statystykach. Określa ona zasady tworzenia, prowadzenia i korzystania ze scentralizowanego rejestru. Na ich podstawie został utworzony i jest prowadzony scentralizowany rejestr BULSTAT umożliwiający identyfikację podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Republiki Bułgarii. Zasady te określają też sposób korzystania z rejestru. Rejestr BULSTAT stał się jednym z głównych rejestrów bułgarskiej administracji, a w 2000 roku zawarte w nim dane udostępniono za pośrednictwem Link otworzy się w nowym okniestrony internetowej rejestru:.

11 sierpnia 2005 r. zarządzanie rejestrem BULSTAT powierzono Agencji ds. Rejestrów. Począwszy od 1 stycznia 2008 r., na mocy obowiązującej wówczas ustawy o rejestrze działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa i oddziały przedsiębiorstw zagranicznych wpisane do rejestrów przedsiębiorców i spółdzielni prowadzonych przez sądy okręgowe zostały zobowiązane do ponownego zarejestrowania się w Agencji ds. Rejestrów do 31 grudnia 2011 r.

Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru BULSTAT

W zależności od swojego statusu podmioty wnioskujące o wpis do rejestru BULSTAT mają obowiązek przedłożyć:

1. kopię stosownej decyzji lub inny dokument, wskazany poniżej:

a) osoby prawne: dokument założycielski oraz dokument określający osoby fizyczne zarządzające podmiotem lub go reprezentujące;

b) przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, o których mowa w art. 24 ustawy o promowaniu inwestycji: dokument potwierdzający rejestrację w Bułgarskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej;

c) zagraniczne osoby prawne: dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w Bułgarii; poświadczony dokument potwierdzający pochodzenie zagranicznych osób prawnych z danego kraju;

d) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej określone w ustawie o zobowiązaniach i umowach oraz towarzystwa ubezpieczeń określone w art. 8 Kodeksu zabezpieczenia społecznego: umowę spółki i zaświadczenie o rejestracji w Narodowej Agencji Skarbu Państwa;

e) oddziały i jednostki gospodarcze: dokument potwierdzający ich utworzenie oraz określający osoby zarządzające nimi lub je reprezentujące;

f) podmioty niewymienione w pkt a) - e) będące płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne: dokumenty pozwalające na zidentyfikowanie podmiotu lub potwierdzające prowadzenie określonej działalności, o ile wymaga tego ustawa.

2. wniosek na standardowym formularzu zatwierdzonym przez Dyrektora Wykonawczego Agencji ds. Rejestrów;

3. dokumenty tożsamości – przy rejestracji zamknięcia/wykreśleniu wpisu lub w przypadku zmiany okoliczności;

4. dokument potwierdzający uiszczenie opłaty urzędowej określonej w tabeli zatwierdzonej przez Radę Ministrów;

5. kwestionariusz rejestracji lub dokument kontrolny rejestracji w przypadku podmiotów wpisanych do szczególnego rejestru.

Po przedłożeniu dokumentów wpis jest dokonywany niezwłocznie.

Następujące informacje można sprawdzić online:

 • niepowtarzalny numer identyfikacyjny
 • nazwa podmiotu
 • prowadzona działalność
 • dokumenty dotyczące utworzenia/zmiany/likwidacji
 • adres siedziby
 • dane kontaktowe
 • kierownictwo/pracownicy uprawnieni do reprezentacji
 • organ zarządzający
 • skład osobowy organu zarządzającego
 • przedmiot działalności gospodarczej
 • wspólnicy/właściciele
 • struktura właścicielska
Ostatnia aktualizacja: 02/06/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Czechy

W niniejszej części przedstawiono w skrócie informacje na temat rejestru publicznego (veřejný rejstřík) w Republice Czeskiej. Na rejestr publiczny składają się: rejestr stowarzyszeń, rejestr działalności gospodarczej, rejestr fundacji, rejestr instytucji, rejestr stowarzyszeń współwłaścicieli i rejestr podmiotów użyteczności publicznej.

Jakie informacje można znaleźć w czeskim rejestrze działalności gospodarczej?

Do rejestru publicznego wprowadza się informacje dotyczące osób prawnych, do których mają zastosowanie przepisy prawa prywatnego. Ogólne przepisy dotyczące rejestru publicznego zostały określone w art. 120 ustawy nr 89/2012, czyli w kodeksie cywilnym. Przepisy szczegółowe dotyczące rejestru publicznego prowadzonego przez sądy zostały określone w ustawie nr 304/2013 dotyczącej rejestru osób prawnych i fizycznych. Częścią rejestru publicznego jest rejestr dokumentów, w którym przechowuje się dokumenty statutowe, np. umowy spółki, statuty, sprawozdania finansowe i inne podobne dokumenty. Rejestr publiczny prowadzą sądy gospodarcze. Rejestrem publicznym zarządza Ministerstwo Sprawiedliwości. Wpisowi do rejestru publicznego podlegają następujące podmioty:

 • stowarzyszenia;
 • związki zawodowe;
 • międzynarodowe związki zawodowe;
 • organizacje pracodawców;
 • międzynarodowe organizacje pracodawców;
 • oddziały stowarzyszeń;
 • oddziały organizacji związków zawodowych;
 • oddziały międzynarodowych organizacji związków zawodowych;
 • oddziały organizacji pracodawców;
 • oddziały międzynarodowych organizacji pracodawców;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - wpisane do rejestru działalności gospodarczej;
 • spółki partnerskie;
 • spółki komandytowe;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółki akcyjne;
 • spółdzielnie;
 • przedsiębiorstwa państwowe;
 • przedsiębiorstwa spin-off;
 • organizacje pożytku publicznego;
 • fundacje;
 • fundusze;
 • instytucje;
 • organizacje finansowane z budżetu państwa;
 • stowarzyszenia współwłaścicieli;
 • europejskie ugrupowania interesów gospodarczych;
 • podmioty będące własnością podmiotów zagranicznych;
 • spółdzielnie europejskie;
 • spółki europejskie.

Informacje wpisywane do rejestru publicznego zostały określone w ustawie nr 304/2013 dotyczącej rejestru osób prawnych i fizycznych. Podstawowymi informacjami są co do zasady: firma (nazwa handlowa) spółki, siedziba, rodzaj działalności, forma prawna, numer identyfikacyjny, a także imię i nazwisko oraz adres zamieszkania – lub firma i adres siedziby – upoważnionego przedstawiciela (prokurenta) spółki.

Czy dostęp do czeskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Rejestr publiczny prowadzi się elektronicznie. Jest on dostępny dla ogółu społeczeństwa bezpłatnie za pośrednictwem portalu Link otworzy się w nowym okniehttps://www.justice.cz/ lub bezpośrednio na stronie rejestru publicznego, na której znajduje się wyszukiwarkaLink otworzy się w nowym okniehttps://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Dostęp do rejestru jest nieograniczony; skorzystać z niego i uzyskać odpisy lub wyciągi z rejestru może każdy.

W jaki sposób przeszukiwać czeski rejestr działalności gospodarczej?

Do przeszukiwania czeskiego rejestru działalności gospodarczej służy zaawansowana wyszukiwarka internetowa. Rejestr można przeszukiwać według nazwy podmiotu lub numeru identyfikacyjnego.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Ujawnianie dokumentów

Sądy gospodarcze publikują wszystkie wpisy do rejestru publicznego, zmiany i wykreślenia oraz informacje o złożonych dokumentach, w tym dokumentach w formacie elektronicznym, jak najszybciej po dokonaniu wpisu. Dane wpisane do rejestru publicznego i dokumenty złożone w rejestrze dokumentów są publikowane w sposób umożliwiający zdalny dostęp do nich. Sądy gospodarcze publikują określone dane i umożliwiają uzyskanie urzędowo poświadczonego odpisu w formie elektronicznej. Dokument jest podpisywany elektronicznie przy użyciu certyfikatu wydanego w ramach systemu kwalifikowanych podpisów elektronicznych przez właściwy sąd gospodarczy i jest dostępny bezpłatnie na stronie Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwa Sprawiedliwości Republiki Czeskiej. Na wniosek sąd gospodarczy wydaje poświadczony odpis zupełny lub skrócony wpisów lub dokumentów złożonych w rejestrze bądź zaświadczenie potwierdzające, że określona pozycja nie znajduje się w rejestrze publicznym, chyba że wnioskodawca wnosi konkretnie o wydanie niepoświadczonej kopii. W przypadku danych wpisanych do rejestru publicznego i dokumentów w nim złożonych przed 1 stycznia 1997 r. sąd gospodarczy wydaje jedynie papierowe odpisy, chyba że wpisy dotyczące tych okoliczności lub dokumenty są już przechowywane w formie elektronicznej.

Wiarygodność dokumentów i danych

Osoba, której dotyczy jakikolwiek wpis, nie może powoływać się na niezgodność wpisu ze stanem faktycznym wobec osoby, która dokonała czynności prawnych na podstawie tego wpisu zgodnie z prawem i w dobrej wierze.

Osoba wpisana do rejestru może powołać się wobec osób trzecich na treść danych i dokumentów – jeżeli zostały one podane do wiadomości publicznej na podstawie przepisów prawa – jedynie po dacie publikacji tych danych i dokumentów, chyba że można wykazać, iż osoba trzecia powzięła o nich wiadomość przed tą datą. Osoby wpisane do rejestru nie mogą się jednak powołać na treść tych danych i dokumentów, gdy czynności dokonano przed szesnastym dniem następującym po ich podaniu do wiadomości publicznej, jeżeli osoba trzecia wykaże, że nie mogła powziąć o nich wiadomości.

Osoby trzecie mogą się jednak zawsze powołać na treść nieopublikowanych danych i dokumentów, chyba że ze względu na to, że nie zostały one podane do wiadomości publicznej, nie są one wiążące prawnie.

Niezgodność wpisów do rejestru z przepisami

Jeżeli treść wpisu w rejestrze publicznym jest sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i jeżeli nie można dokonać jego sprostowania w inny sposób, właściwy sąd gospodarczy może zwrócić się do osoby wpisanej do rejestru o podjęcie kroków mających zaradzić takiej sytuacji. W przypadku osób prawnych, które nie zaradzą takiej sytuacji w oznaczonym terminie, sąd może z urzędu wydać decyzję o ich rozwiązaniu, jeżeli leży to w interesie osób trzecich.

Jeżeli istnieje rozbieżność między wpisem do rejestru publicznego w języku czeskim a wpisem w języku obcym bądź między dokumentami przechowywanymi w rejestrze w języku czeskim a dobrowolnie złożonym tłumaczeniem tych dokumentów na język obcy na podstawie akt. 74 ust. 1 ustawy dotyczącej rejestrów publicznych osób prawnych i fizycznych, nie można się powołać wobec osób trzecich na brzmienie opublikowanego wpisu bądź dokumentu opublikowanego i złożonego w rejestrze w języku obcym. Osoba trzecia może powołać się na treść dokumentu opublikowanego bądź złożonego w rejestrze, sporządzonego w języku obcym, chyba że osoba, której dotyczy wpis, była świadoma treści wpisu bądź dokumentu złożonego w języku czeskim.

Ostatnia aktualizacja: 13/05/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Dania

W niniejszej części przedstawiono w zarysie duński rejestr działalności gospodarczej

Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej (Erhvervsstyrelsen)

Historia duńskiego rejestru działalności gospodarczej

Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej został utworzony 1 stycznia 2012 r.

Urząd ten zatrudnia około 700 pracowników. Zadania duńskiego Urzędu ds. Działalności Gospodarczej wykonywały wcześniej: Urząd ds. Handlu i Spółek (Erhvervs- og Selvskabsstyrelsen), Urząd ds. Przedsiębiorczości i Budownictwa (Erhvervs- og Byggestyrelsen) oraz Urząd ds. IT i Telekomunikacji (IT- og Telestyrelsen).

Urząd ds. Działalności Gospodarczej jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Przedsiębiorczości i Wzrostu (Erhvervs- og Vækstministeriet).

Jakie informacje można znaleźć w duńskim rejestrze działalności gospodarczej?

Na stronie erhvervsstyrelsen.dk można znaleźć informacje na temat wszystkich obszarów działalności Urzędu, w tym duńskiego rejestru działalności gospodarczej CVR.dk.

CVR.dk jest scentralizowanym punktem obsługi, w którym można uzyskać informacje i dane na temat wszystkich podmiotów gospodarczych w Danii. Istnieje możliwość uzyskania informacji na temat samego podmiotu i jego jednostek organizacyjnych – czyli podmiotów o różnych formach prawnych.

W przypadku niektórych rodzajów podmiotów gospodarczych – w szczególności spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – można uzyskać więcej informacji. Chodzi o bilanse, dane i sprawozdania dotyczące podmiotów gospodarczych i osób, które nimi zarządzają.

Dania jest również członkiem europejskiego rejestru przedsiębiorstw (European Business Register (EBR)). Osoby niemówiące po duńsku mogą skorzystać z usług oferowanych przez Link otworzy się w nowym oknieeuropejski rejestr przedsiębiorstw, aby uzyskać informacje na temat duńskich podmiotów gospodarczych w swoim własnym języku. Europejski rejestr przedsiębiorstw zawiera informacje na temat niemal wszystkich państw w Europie.

Czy dostęp do duńskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Dostęp jest bezpłatny w przypadku informacji podstawowych, sprawozdań z działalności, pełnych sprawozdań oraz akt Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej (CVR-udskrifter). Można również uiścić opłatę, aby uzyskać inne informacje dotyczące spółek, takie jak informacje na temat bilansu. Następujące produkty są dostępne bezpłatnie dla ogółu społeczeństwa:

Akta Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej

Informacje dotyczące adresu prywatnego wspólnika ponoszącego odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem są ujawniane na życzenie (jeżeli adres nie jest tożsamy z adresem podmiotu gospodarczego).

Miejsce prowadzenia działalności

Pole „Miejsce prowadzenia działalności” umożliwia uzyskanie informacji na temat powiązanych jednostek organizacyjnych oraz następujących informacji na ich temat:

 • nazwy, adresu i gminy, w której zarejestrowana jest siedziba;
 • rodzaju działalności;
 • sektora działalności gospodarczej;
 • liczby pracowników.

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie obejmuje:

 • numer uzyskany w Centralnym Rejestrze Działalności Gospodarczej (lub numer rejestracyjny spółek grenlandzkich);
 • nazwę spółki, jej adres i gminę, w której zarejestrowana jest siedziba;
 • nazwy spółek zależnych;
 • informacje na temat pozycji na rynku akcji;
 • informacje o pełnomocnikach (prokurentach);
 • formę prawną;
 • informacje na temat osób związanych ze spółką (założycieli, zarządu, rady nadzorczej) – bez adresów;
 • okres obrachunkowy;
 • datę ostatnio opublikowanego bilansu.

Pełne sprawozdanie

Pełne sprawozdanie zawiera wszystkie dane, które zawarto w sprawozdaniu z działalności, oraz:

 • oświadczenie o celu działalności;
 • informacje o osobach związanych ze spółką (założycielach, zarządzie, radzie nadzorczej) – w tym ich adresy;
 • informacje o audycie;
 • kapitał podstawowy;
 • data założenia spółki;
 • data opublikowania ostatnich trzech bilansów;
 • rok obrachunkowy;
 • dane historyczne.

Krótka lista osób

Dzięki tej funkcjonalności można uzyskać informacje o osobach związanych ze spółką.

Rozszerzona lista osób

Dzięki tej zaawansowanej funkcjonalności można uzyskać informacje na temat wszystkich osób związanych ze spółką.

Bank danych

Bank danych dostarcza dane ustrukturyzowane według określonych kryteriów.

Informacje można zamówić za pośrednictwem banku, niezależnie od tego, czy dotyczą jednej spółki czy też powiązań danej osoby z różnymi spółkami. Można też zamówić wykaz podmiotów gospodarczych w danym regionie gospodarczym bądź w pewnej branży. W placówce banku danych istnieje możliwość sporządzenia wyciągu lub wykazu na podstawie własnych kryteriów. Jest to proste i nie zabiera wiele czasu.

Wyciągi na temat wielu podmiotów

Wyciągi na temat wielu podmiotów sporządza Centralny Rejestr Działalności Gospodarczej. Dzięki tej usłudze można łatwo uzyskać wyciąg z Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej, który zawiera dane z rejestru w oparciu o wykaz numerów rejestru lub numerów jednostek organizacyjnych. Istnieje również możliwość sporządzenia wyciągu na temat jednego podmiotu.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Artykuł 14 ustawy o spółkach wprowadza do duńskiego prawa spółek art. 3 pierwszej dyrektywy dotyczącej prawa spółek oraz określa wiarygodność odpowiednich aktów. Artykuł 14 ustawy o spółkach stanowi, że:

uznaje się, że informacje opublikowane w systemie informatycznym Urzędu ds. Działalności Gospodarczej zostały podane do wiadomości osobom trzecim. Zgodnie z ust. 1 przepis ten nie ma zastosowania do transakcji przeprowadzonych w terminie 16 dni od podania tych informacji do wiadomości publicznej, pod warunkiem że osoba trzecia nie mogła mieć wiedzy na temat faktów podanych do wiadomości publicznej.

Nie są skuteczne wobec osób trzecich fakty podlegające rejestracji i publikacji, tak długo jak nie zostały one podane do wiadomości publicznej w systemie duńskiego Urzędu ds. Działalności Gospodarczej, chyba że zostanie udowodnione, iż osoba trzecia miała na ich temat wiedzę. Osoba trzecia może jednak dokonywać czynności w oparciu o fakty tego rodzaju, nawet jeżeli nie zostały one jeszcze podane do wiadomości publicznej.

Odpowiedzialność za prawidłowość danych w aktach

Osoba dokonująca zgłoszenia odpowiada za prawidłowość zgłaszanych informacji, zob. art. 8 zarządzenia w sprawie zgłoszeń (anmeldelsesbekendtgørelsen) oraz art. 15 ust. 2 ustawy o spółkach. Osoba dokonująca zgłoszenia ponosi odpowiedzialność karną, jeżeli zgłoszenie zostało dokonane niezgodnie z prawem, lub jeżeli zgłoszone informacje nie są prawidłowe.

Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej nie weryfikuje prawidłowości zgłaszanych informacji, ale zapisuje informacje, które zostały zgłoszone. Tak się dzieje niezależnie od tego, czy chodzi o rejestrację przez urzędnika czy rejestrację dokonaną przez samego zgłaszającego przeprowadzoną na stronie virk.dk.

Od Urzędu ds. Działalności Gospodarczej można dochodzić odszkodowania za szkodę poniesioną w związku ze zgłoszonymi informacjami lub przechowywanymi dokumentami, które są nieprawidłowe, z powodu uchybień organizacyjnych Urzędu, np. błędu w przetwarzaniu.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieUrząd ds. Działalności Gospodarczej

Link otworzy się w nowym oknieCentralny Rejestr Działalności Gospodarczej

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Przedsiębiorczości i Wzrostu

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw

Ostatnia aktualizacja: 07/11/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Niemcy

Na niniejszej stronie przedstawiono w zarysie rejestr działalności gospodarczej w Niemczech.

Jakie informacje znaleźć można w rejestrze działalności gospodarczej?

Niemiecki rejestr handlowy Link otworzy się w nowym oknieHandelsregisterportal prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości Nadrenii-Północnej Westfalii dla wszystkich krajów związkowych. Umożliwia on scentralizowany dostęp do wszystkich lokalnych niemieckich rejestrów: rejestru handlowego, rejestru stowarzyszeń i spółek partnerskich oraz do związanych z tymi rejestrami ogłoszeń.

Na stronach Link otworzy się w nowym oknietego portalu dostępne są również informacje w językach angielskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim, polskim, hiszpańskim i tureckim, przy czym większość informacji jest jednak dostępna głównie w języku niemieckim.

Dodatkowe informacje dotyczące niewypłacalności, rozliczeń finansowych/sprawozdań oraz rynku kapitałowego znaleźć można na stronach internetowych Link otworzy się w nowym oknieniemieckiego rejestru spółek. Chociaż informacje dostępne na tej platformie podane są głównie w języku niemieckim (informacje o rynkach kapitałowych są dostępne częściowo w języku angielskim lub innych językach), treści platformy są także dostępne w językach angielskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim. Niemiecki rejestr spółek jest powiązany z Handelsregisterportal i umożliwia wyszukiwanie danych zawartych w obydwu rejestrach.

Czy dostęp do niemieckiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Rejestrowanie danych w niemieckim rejestrze spółek jest bezpłatne. Podobnie wolne od opłat jest wyszukiwanie poszczególnych podmiotów, a także wgląd do opublikowanych ogłoszeń i do danych dotyczących podmiotów wpisanych do rejestru. Za każdy dostęp do danych opatrzonych numerem rejestracyjnym (np. wyciągi z aktualnych danych, z danych chronologicznych, z danych historycznych lub dostęp do dokumentów) pobierana jest opłata w wysokości 4,50 EUR (wydruk) lub 1,50 EUR (struktura dokumentu).

Wyszukiwanie w rejestrze działalności gospodarczej

Na stronach internetowych Link otworzy się w nowym oknieHandelsregisterportal można, w zależności od dostępnych informacji, wyszukiwać dane przy pomocy dwóch funkcji (Link otworzy się w nowym oknieWyszukiwanie zwykłe i Link otworzy się w nowym oknieWyszukiwanie zaawansowane). Na stronach niemieckiego rejestru spółek (Link otworzy się w nowym oknieUnternehmensregister) dostępna jest tylko jedna funkcja wyszukiwania.

W jakim stopniu można polegać na wiarygodności dokumentów umieszczonych w rejestrze?

W art 15 Link otworzy się w nowym oknieniemieckiego kodeksu handlowego (Deutsches Handelsgesetzbuch) ustanowione są krajowe przepisy, na które, zgodnie z art. 3 ust. 5, 6 i 7 dyrektywy 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich, (Dz.U. L 258 z 1.10.2009, s. 11), mogą się powołać osoby trzecie w odniesieniu do dokumentów i podmiotów wymienionych w art. 2 tej dyrektywy.

Zgodnie ze wspomnianym art. 15: spółka może się powołać wobec osoby trzeciej jedynie na fakty, które zostały wpisane do rejestru oraz opublikowane lub które były tej osobie wcześniej znane (art. 15 ust. 1 niemieckiego kodeksu handlowego). Wobec osoby trzeciej można się powołać jedynie na fakty prawidłowo wpisane do rejestru i opublikowane. Zasady tej nie stosuje się do czynności prawnych dokonanych w terminie piętnastu dni od daty publikacji, o ile strona trzecia może udowodnić, że tych faktów nie znała ani nie musiała ich znać (art. 15 ust. 2 niemieckiego kodeksu handlowego).

Jeśli wpisany do rejestru fakt został opublikowany nieprawidłowo, osoba trzecia może się na niego powoływać wobec podmiotu, w związku z którym został wpisany do rejestru, o ile był on świadomy tej nieprawidłowości (art. 15 ust. 3 niemieckiego kodeksu handlowego).

Historia niemieckiego rejestru działalności gospodarczej

Wszystkie dane zarejestrowane od 2007 r. są dostępne w wersji elektronicznej.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym okniePortal niemieckiego rejestru handlowego

Link otworzy się w nowym oknieWyszukiwanie zaawansowane

Link otworzy się w nowym oknieWyszukiwanie zwykłe

Link otworzy się w nowym oknieNiemiecki rejestr spółek

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw

Ostatnia aktualizacja: 12/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Estonia

Na niniejszej stronie przedstawiono w zarysie estoński rejestr działalności gospodarczej oraz rejestr organizacji nienastawionych na zysk i fundacji.

Jakie informacje można znaleźć w estońskim rejestrze działalności gospodarczej oraz w rejestrze stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji?

Rejestr działalności gospodarczej oraz rejestr stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji prowadzi wydział rejestrowy Sądu Rejonowego w Tartu. Rejestry są prowadzone przez sądy, co ma na celu zapewnienia niezależności i właściwego poziomu wiedzy prawniczej urzędnika odpowiedzialnego za rejestr. Wpisy to tych rejestrów mają wysoką moc prawną, a ich zadaniem jest realizacja zasady pewności prawa. Wpis do rejestru działalności gospodarczej wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich, chyba że osoby te wiedziały lub powinny były wiedzieć o tym, że wpis nie jest prawidłowy. Uznaje się, że wpis nie ma zastosowania do transakcji, które zostały zawarte w ciągu piętnastu dni od dokonania wpisu, jeżeli osoba trzecia wykaże, że nie wiedziała ani nie powinna była wiedzieć o treści wpisu. W związku z tym osoba trzecia może w dobrej wierze powoływać się na wpisy w rejestrze, na przykład zakładając, podczas podpisywania umowy, że osoba wpisana do rejestru jako członek zarządu jest uprawniona do zaciągania zobowiązań w imieniu danej spółki.

Niektóre fakty prawne wymagają dla swojej ważności wpisu do rejestru: na przykład uprawnienie członka zarządu do zaciągania zobowiązań może zostać ograniczone w umowie spółki lub w umowie zawartej z członkiem zarządu, ale wobec osób trzecich skuteczne są tylko te ograniczenia, które zostały wpisane do rejestru.

Niektóre ważne okoliczności uzyskują moc prawną z chwilą dokonania ich wpisu do rejestru: na przykład podwyższenie kapitału zakładowego spółki staje się skuteczne z chwilą wpisania go do rejestru działalności gospodarczej, a nie od dnia podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału lub od chwili wniesienia wkładów. Ta sama zasada dotyczy tworzenia osoby prawnej, zmiany umowy spółki lub połączenia, podziału lub przekształcenia spółki.

Rejestry prowadzi się w formie elektronicznej.

Do rejestru prowadzonego przez wydział rejestrowy Sądu Rejonowego w Tartu wpisuje się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, spółki (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki komandytowe), stowarzyszenia handlowe, spółki europejskie (Societas Europaea), spółdzielnie europejskie (Societas Cooperativa Europaea) oraz europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej, a także oddziały zagranicznych spółek znajdujące się w Estonii.

Rejestr stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji zawiera informacje dotyczące stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji (przy czym pojęcie stowarzyszenia nienastawionego na zysk obejmuje również stowarzyszenia zajmujące się mieszkalnictwem, stowarzyszenia budownictwa mieszkaniowego oraz inne stowarzyszenia o charakterze non-profit, jak również partie polityczne, związki zawodowe, organizacje kościelne, kongregacje, stowarzyszenia kongregacji oraz klasztory), których siedziba znajduje się w Estonii.

Dla każdej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek, osoby prawnej lub oddziału zagranicznej spółki w rejestrze działalności gospodarczej lub w rejestrze stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji tworzy się:

 • kartę rejestracyjną;
 • akta działalności gospodarczej (w przypadku rejestru działalności gospodarczej) lub akta działalności publicznej (w przypadku rejestru stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji);
 • akta rejestracyjne.

Akta działalności gospodarczej i akta działalności publicznej zawierają dokumenty, które dana osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek lub oddział spółki zagranicznej złożyły w rejestrze zgodnie z przepisami prawa, na przykład umowę spółki lub stowarzyszenia oraz inne dokumenty podlegające wpisowi do rejestru publicznego. Wyroki sądu, apelacje od wyroków, korespondencja i inne dokumenty, które nie są przechowywane w aktach działalności gospodarczej i aktach działalności publicznej przechowuje się aktach rejestracyjnych.

Karta rejestracyjna osoby prawnej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek lub oddziału spółki zagranicznej zawiera następujące informacje:

 • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer w rejestrze;
 • miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz adres przedsiębiorstwa lub spółki;
 • dane dotyczące osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek oraz informacje na temat zawieszenia taj działalności oraz jej sezonowego lub tymczasowego charakteru;
 • dane dotyczące osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, którego dotyczy wpis (członków zarządu, komplementariuszy, komandytariuszy lub osób trzecich, którym powierzono prawo reprezentowania danego podmiotu, likwidatorów oraz syndyków masy upadłości), a także umów dotyczących prawa do reprezentowania oraz zakresu upoważnień przyznanych osobom reprezentującym dany podmiot;
 • dane dotyczące prokurenta;
 • wskazanie formy prawnej przedsiębiorstwa lub rodzaju spółki;
 • datę zatwierdzenia umowy spółki;
 • wartość pieniężną kapitału zakładowego;
 • adnotację dotyczącą utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez wniesienia wkładów;
 • adnotację dotyczącą rejestracji akcji spółki w estońskim centralnym rejestrze papierów wartościowych;
 • wskazanie początku i końca roku obrachunkowego;
 • wymagane prawem informacje dotyczące upadłości;
 • adnotację dotyczącą połączenia, podziału lub przekształcenia spółki oraz jej rozwiązania oraz wykreślenia z rejestru;
 • odniesienia do przewidzianych prawem wpisów dokonanych przez urzędnika rejestrowego z urzędu;
 • informacje dotyczące depozytariusza dokumentów spółki w likwidacji;
 • informacje o celach działalności fundacji;
 • inne informacje wymagane przez prawo.

Sprawy dotyczące rejestrów są rozpoznawane przez sąd w pisemnym postępowaniu nieprocesowym. Wpisy do rejestru wprowadza się na podstawie wniosku o dokonanie wpisu, orzeczenia sądu lub na innej podstawie wskazanej w odpowiednich przepisach. Wnioski o dokonanie wpisu muszą być opatrzone podpisem elektronicznym lub być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wpisy do rejestru działalności gospodarczej oraz rejestru stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji są jawne. Każdy ma prawo zapoznać się z informacjami znajdującymi się w kartotekach rejestrów oraz dokumentami znajdującymi się w aktach działalności gospodarczej lub aktach działalności publicznej, a także sporządzać ich kopie. Z aktami rejestrowymi mogą zapoznawać się właściwe organy rządowe, sądy prowadzące postępowania oraz inne podmioty posiadające uzasadniony interes prawny.

Centralną bazę danych rejestru działalności gospodarczej oraz rejestru stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji prowadzi Centrum Rejestrów oraz Systemów Informacyjnych. Centrum to oferuje również następujące usługi:

Elektroniczny Rejestr Przedsiębiorstw

Elektroniczny Rejestr Przedsiębiorstw to usługa oferowana w oparciu o bazę danych prowadzoną przez wydział rejestrowy Sądu Rejonowego w Tartu, pozwalająca na uzyskanie w czasie rzeczywistym danych dotyczących wszystkich osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz oddziałów spółek zagranicznych zarejestrowanych w Estonii. Elektroniczny Rejestr Przedsiębiorstw umożliwia:

 • bezpłatne zapoznawanie się danymi zawartymi w kartach rejestracyjnych, informacjami o charakterze ogólnym oraz danymi dotyczącymi zaległości podatkowych;
 • wyszukiwanie według nazwy/imienia i nazwiska, numeru w rejestrze, adresu zamieszkania/siedziby, zakresu prowadzonej działalności, itp.;
 • przeglądanie (za opłatą) sprawozdań rocznych, umów spółek oraz innych dokumentów w formie elektronicznej, danych osobowych oraz danych dotyczących zastawów handlowych;
 • śledzenie w czasie rzeczywistym informacji odnoszących się do postępowań dotyczących spółek oraz wprowadzanych modyfikacji dotyczących tych wpisów;
 • bezpłatne sprawdzenie, czy w odniesieniu do określonej estońskiej osoby fizycznej lub prawnej nie wydano zakazu handlu;
 • bezpłatne przeglądanie wykazu członków partii politycznych.
 • śledzenie powiązań pomiędzy poszczególnymi spółkami i osobami.

Dalsze informacje dotyczące Elektronicznego Rejestru Przedsiębiorstw znajdują się na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Centrum Rejestrów i Systemów Informatycznych.

Portal Rejestracji Spółek

Portal rejestracji spółek to środowisko informatyczne umożliwiające osobom fizycznym i prawnym samodzielne przesyłanie dokumentów do wydziału rejestrowego sądu rejonowego. Za pośrednictwem portalu można składać wnioski o wpis nowego podmiotu do rejestru, zmianę danych rejestrowych, likwidację, a także wykreślenie z rejestru. Portal służy też do sporządzania i składania sprawozdań rocznych. Obywatele Estonii, Finlandii, Portugalii i Belgii mogą zalogować się do portalu, wykorzystując swoje dowody osobiste w celu uwierzytelnienia. Obywatele Estonii i Litwy mogą zalogować się do systemu, korzystając z usługi Mobile-ID. Zalogowanie się do portalu jest także możliwe poprzez linki do stron bankowości elektronicznej umieszczone na stronie startowej. Dalsze informacje dotyczące Portalu Rejestracji Spółek znajdują się na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Centrum Rejestrów i Systemów Informatycznych.

Europejski Rejestr Przedsiębiorstw (EBR)

Europejski Rejestr Przedsiębiorstw (European Business Register, EBR) to internetowy system wyszukiwania oficjalnych informacji dotyczących spółek w Europie. Wyszukiwanie można przeprowadzić na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej przeznaczonej do tego celu.

 • Informacje pochodzą z rejestrów działalności gospodarczej z Link otworzy się w nowym oknie24 państw.
 • Wyszukiwania mogą dotyczyć przedsiębiorstw i osób fizycznych.
 • Link otworzy się w nowym oknieWykazy dostępnych informacji są różne w poszczególnych państwach.
 • Dane zawarte w rejestrach mają różne skutki prawne w poszczególnych państwach.
 • Zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne mogą korzystać z funkcji wyszukiwania.
 • Usługa ta jest odpłatna.

Czy dostęp do estońskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Z danymi zgromadzonymi w rejestrze można się zapoznać w Link otworzy się w nowym okniekancelarii wydziału rejestrowego, Link otworzy się w nowym okniew internecie oraz w Link otworzy się w nowym okniekancelariach notarialnych. W biurach wydziałów rejestrowych dostęp do danych przechowywanych w rejestrze działalności gospodarczej oraz rejestrze stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji jest bezpłatny.

Nie pobiera się opłaty za przeprowadzone w internecie wyszukiwanie informacji o osobach prawnych, osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek i oddziałach spółek zagranicznych, jak również za informacje o postępowaniach sądowych oraz udzielenie dostępu do informacji znajdujących się w kartach rejestracyjnych. Za wszelkie pozostałe wyszukiwania pobierana jest jednak opłata. Dotyczy to między innymi historycznych danych zawartych w kartach rejestracyjnych oraz dostępu do sprawozdań rocznych, umów spółki oraz innych dokumentów. W przypadku pobierania opłaty za udzielenie informacji, płatności należy dokonać niezwłocznie za pomocą internetowego przelewu bankowego. Osoby uprawnione do korzystania z rozszerzonych parametrów wyszukiwania dokonują płatności na podstawie miesięcznych faktur. Stawki opłat za korzystanie z danych elektronicznych zawartych w rejestrze działalności gospodarczej określa Link otworzy się w nowym oknierozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Kancelarie notarialne umożliwiają odpłatne zapoznanie się z danymi zgromadzonymi w rejestrze oraz w odpowiednich aktach. Wysokość opłat określono w Link otworzy się w nowym oknieustawie o opłatach notarialnych.

W jaki sposób przeszukiwać estoński rejestr działalności gospodarczej

Rejestr działalności gospodarczej oraz rejestr stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji można przeszukiwać korzystając z Elektronicznego Rejestru Przedsiębiorstw dostępnego na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Centrum Rejestrów i Systemów Informatycznych.

Jaka jest moc prawna dokumentów znajdujących się w rejestrze?

Niniejsza strona wyjaśnia, w jaki sposób uregulowane jest korzystanie z danych i dokumentów znajdujących się w rejestrze działalności gospodarczej w Estonii.

Rejestr prowadzi wydział rejestrowy Sądu Rejonowego w Tartu. Do rejestru wpisuje się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, spółki (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki komandytowe), stowarzyszenia handlowe, spółki europejskie (Societas Europaea), spółdzielnie europejskie (Societas Cooperativa Europaea) oraz europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej, a także oddziały zagranicznych spółek znajdujące się w Estonii. Dane zawarte w tym elektronicznym rejestrze wywierają skutki prawne, a jego celem jest zapewnienie pewności prawa. Rejestr działalności gospodarczej jest prowadzony w języku estońskim.

Wpis do rejestru działalności gospodarczej wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich, chyba że osoby te wiedziały lub powinny były wiedzieć o tym, że wpis nie jest prawidłowy. Uznaje się, że wpis nie ma zastosowania do transakcji, które zostały zawarte w ciągu piętnastu dni od dokonania wpisu, jeżeli osoba trzecia wykaże, że nie wiedziała ani nie powinna była wiedzieć o treści wpisu. W związku z tym osoba trzecia może w dobrej wierze powoływać się na wpisy w rejestrze, na przykład zakładając, podczas podpisywania umowy, że osoba wpisana do rejestru jako członek zarządu jest uprawniona do zaciągania zobowiązań w imieniu danej spółki.

Niektóre fakty prawne wymagają dla swojej ważności wpisu do rejestru: na przykład uprawnienie członka zarządu do zaciągania zobowiązań może zostać ograniczone w umowie spółki lub w umowie zawartej z członkiem zarządu, ale wobec osób trzecich skuteczne są tylko te ograniczenia, które zostały wpisane do rejestru.

Niektóre ważne okoliczności uzyskują moc prawną z chwilą dokonania ich wpisu do rejestru: na przykład podwyższenie kapitału zakładowego spółki staje się skuteczne z chwilą wpisania go do rejestru działalności gospodarczej, a nie od dnia podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału lub od chwili wniesienia wkładów. Ta sama zasada dotyczy tworzenia osoby prawnej, zmiany umowy spółki lub połączenia, podziału lub przekształcenia spółki.

Dla każdej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek, osoby prawnej lub oddziału zagranicznej spółki tworzy się:

 • kartę rejestracyjną;
 • akta działalności gospodarczej;
 • akta rejestracyjne.

Akta działalności gospodarczej zawierają dokumenty, które dana osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek lub oddział spółki zagranicznej złożyły w rejestrze zgodnie z przepisami prawa, na przykład umowę spółki lub stowarzyszenia oraz inne dokumenty podlegające wpisowi do rejestru publicznego. Wyroki sądu, apelacje od wyroków, korespondencja i inne dokumenty, które nie są przechowywane w aktach działalności gospodarczej przechowuje się aktach rejestracyjnych.

Dokumenty sporządzone w obcym języku należy składać w rejestrze wraz z ich tłumaczeniem na język estoński poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub notariusza, lub z tłumaczeniem z notarialnie poświadczonym podpisem tłumacza. Spółka nie może posługiwać się tłumaczeniem, które różni się od oryginalnego dokumentu. Osoba trzecia może posługiwać się tłumaczeniem dokumentu złożonego w rejestrze, chyba że spółka udowodni, że osoba ta wiedziała o tym, że tłumaczenie jest nieprawidłowe.

Wpisy do rejestru działalności gospodarczej są jawne. Każdy ma prawo zapoznać się z informacjami znajdującymi się w kartotekach rejestrów oraz dokumentami znajdującymi się w aktach działalności gospodarczej, a także sporządzać ich kopie. Dostęp do akt rejestracyjnych mają właściwe organy administracji rządowej, sądy (w czasie postępowania) oraz inne osoby lub podmioty, posiadające interes prawny.

Dokumenty znajdujące się w aktach można przeglądać; kopie tych dokumentów można uzyskać w wydziale rejestrowym, w Elektronicznym Rejestrze Przedsiębiorstw lub u notariusza.

Historia estońskiego rejestru działalności gospodarczej

Estoński rejestr działalności gospodarczej zawiera dane od 1 września 1995 r. Wszystkie dane są aktualizowane na bieżąco.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski Rejestr Przedsiębiorstw

Link otworzy się w nowym oknieWyszukiwanie w rejestrze działalności gospodarczej

Link otworzy się w nowym okniePortal Rejestracji Spółek

Link otworzy się w nowym oknieElektroniczny Rejestr Przedsiębiorstw

Link otworzy się w nowym oknieWydziały rejestrowe

Link otworzy się w nowym oknieNotariusze

Ostatnia aktualizacja: 14/05/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Irlandia

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rejestr działalności gospodarczej w Irlandii.

Jakie informacje można znaleźć w irlandzkim rejestrze działalności gospodarczej?

Do Link otworzy się w nowym oknierejestru spółek (Register of Companies) wpisuje się niektóre dokumenty, które są przechowywane przez Biuro Rejestracji Spółek (Companies Registration Office) zgodnie z obowiązkami nałożonymi na spółki na podstawie ustawy o spółkach (Companies Acts, 1963-2012).  Dzięki rejestrowi można uzyskać podstawowe informacje na temat spółek. Są to:

 • adres,
 • data założenia spółki,
 • data ostatniego złożonego rocznego sprawozdania finansowego.

Wszelkie dokumenty składane przez spółki na podstawie ustawy o spółkach są publicznie dostępne. Istnieje także możliwość płatnego udostępniania zestawów informacji na temat spółek. Zawierają one wyciąg z informacji znajdujących się w rejestrze, w tym dane o osobach zarządzających spółką, zakresach ich obowiązków oraz wykaz złożonych dokumentów.

Czy dostęp do irlandzkiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Tak, dostęp do podstawowych informacji o spółkach jest bezpłatny. Za wszelkie inne informacje pobierana jest jednak opłata.

W jaki sposób przeszukiwać irlandzki rejestr spółek i nazw podmiotów gospodarczych (firm)?

Przeszukiwanie można prowadzić według numeru lub nazwy spółki/przedsiębiorstwa. Możliwe są cztery sposoby wyszukiwania według nazwy:

 • wyszukiwanie nazw zawierających wszystkie wybrane słowa (zalecane) według kryterium „contains all these words”;
 • wyszukiwanie według nazw rozpoczynających się od wybranego wyrażenia – „starts with this phrase”;
 • wyszukiwanie według nazw zawierających wybrane wyrażenie „contains this phrase”;
 • Alphasort to ciąg znaków utworzony poprzez usunięcie z nazwy spółki często występujących słów takich jak „Ireland”, „Limited”, „The”, „And” i podobnych słów oraz spacji, przecinków, myślników, itp. W celu wyszukiwania za pomocą ciągu alphasort, należy usunąć te słowa i znaki interpunkcyjne.

Wyszukiwanie według nazwy można zawęzić przez podanie danych adresowych.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Biuro Rejestracji Spółek (CRO) jest centralnym repozytorium ustawowych informacji publicznych na temat spółek w Irlandii. Ustawa o spółkach z 2014 r. (Companies Act 2014) oraz odpowiednie powiązane przepisy nakładają na spółki obowiązek przekazywania informacji do Biura Rejestracji Spółek na potrzeby rejestracji tych spółek i publikacji odpowiednich informacji.

Informacje zawarte w rejestrze spółek są przekazywane do Biura Rejestracji Spółek przez osoby trzecie na podstawie ustawowego obowiązku, przy czym obejmuje on również zobowiązanie do nieprzekazywania świadomie lub w następstwie niedbalstwa nieprawdziwych informacji. Biuro nie może potwierdzać i nie potwierdza prawidłowości informacji, które zostały przekazane przez osoby trzecie.

W przypadku przekazywania niektórych dokumentów i informacji istnieje ustawowy wymóg, by osoba dokonująca tej czynności podpisała urzędowe oświadczenie o tym, że zgodnie z jej wiedzą wymagane informacje i dokumenty zostały prawidłowo złożone. Zgodnie z ustawą o urzędowych oświadczeniach z 1938 r. (Statutory Declarations Act 1938), z późniejszymi zmianami, każdy, kto umyślnie składa fałszywe lub wprowadzające w błąd urzędowe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej oraz grzywnie lub karze pozbawienia wolności (na podstawie wyroku skazującego) bądź obu tym karom.

Ponadto zgodnie z art. 876 ustawy o spółkach z 2014 r. podanie fałszywych informacji w formularzach składanych w Biurze zgodnie z ustawą stanowi przestępstwo umyślne bądź wynikające z niedbalstwa.

Historia irlandzkiego rejestru spółek

Dane elektroniczne na temat wszystkich działających spółek – przechowywane w rejestrze – są kompletne.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr działalności gospodarczej

Ostatnia aktualizacja: 23/09/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Grecja

Jakie informacje można znaleźć w greckim rejestrze handlowym?

W Grecji rejestr przedsiębiorstw nosi nazwę ogólnego elektronicznego rejestru handlowego (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., GEMI). Reguluje go ustawa nr 3419/2005 (grecki Dziennik Urzędowy, seria I, nr 297/06-12-2005). Zawiera on całą ujawnioną dokumentację przedsiębiorstw i wszystkie ujawnione informacje. Strona internetowa ogólnego elektronicznego rejestru handlowego obejmuje krajowy dziennik urzędowy służący do ujawniania informacji handlowych. Obowiązek dokonania wpisu do rejestru mają osoby lub stowarzyszenia osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy nr 3419/2005.

Na stronie internetowej można znaleźć informacje ujawnione przez następujące rodzaje podmiotów:

a) osoby fizyczne, które są prowadzą działalność gospodarczą i które posiadają miejsce prowadzenia działalności lub zakład w Grecji lub prowadzą działalność gospodarczą za pośrednictwem głównego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa dodatkowego w Grecji;

b) stowarzyszenia osób prowadzących działalność gospodarczą za pośrednictwem głównego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa dodatkowego w Grecji oraz wszystkie spółki handlowe, pod warunkiem że zostały założone na prawie greckim – spółki jawne i komandytowe, spółdzielnie podlegające prawu cywilnemu (obejmujące stowarzyszenia ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) oraz prywatne i publiczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – oraz osoby, na których spoczywa obowiązek sprawozdawczy zgodnie z art. 39 dekretu prezydenckiego z dnia 27.11/14.12.1926 r.;

c) europejskie ugrupowania interesów gospodarczych, o których mowa w rozporządzeniu nr 2137/1985/EWG (Dz.U. L 199, sprostowanie L. 247), które mają siedzibę w Grecji;

d) spółki europejskie, o których mowa w rozporządzeniu nr 2157/2001/WE (Dz.U. L 294), które mają siedzibę w Grecji;

e) spółdzielnie europejskie, o których mowa w rozporządzeniu nr 1435/2003/WE (Dz.U. L 207), które mają siedzibę w Grecji;

f) podmioty, o których mowa powyżej, i które mają główne miejsce prowadzenia działalności lub siedzibę w Grecji, mają także obowiązek rejestracji wszystkich swoich oddziałów znajdujących się w Grecji;

g) przedsiębiorstwa zagraniczne, o których mowa w art. 1 dyrektywy 68/151/EWG (Dz.U. L 65) zmienionym art. 1 dyrektywy 2003/58/WE (Dz.U. L 221), które mają siedzibę w państwie członkowskim UE, mają obowiązek rejestracji wszystkich swoich oddziałów lub agencji znajdujących się w Grecji;

h) przedsiębiorstwa zagraniczne posiadające siedzibę w państwie niebędącym członkiem UE, których forma prawna jest podobna do formy prawnej jednego z przedsiębiorstw zagranicznych, o których mowa w powyższej lit. g), mają obowiązek rejestracji wszystkich swoich oddziałów lub agencji znajdujących się w Grecji;

i) inne osoby fizyczne lub prawne lub stowarzyszenia osób posiadające główne miejsce prowadzenia działalności lub siedzibę za granicą i które nie są objęte zakresem lit. g) i h), mają obowiązek rejestracji wszystkich swoich oddziałów lub agencji, za pośrednictwem których prowadzą działalność gospodarczą w Grecji;

j) spółki joint venture;

k) spółki cywilne, o których mowa w art. 784 kodeksu cywilnego;

l) osoby fizyczne, osoby prawne lub stowarzyszenia osób, które prowadzą lub mają zamiar prowadzić działalność gospodarczą lub zawodową, nie mającą charakteru handlowego.

Jakie dokumenty i informacje znajdują się w greckim rejestrze handlowym?

Wpis przedsiębiorstwa w rejestrze musi zawierać następujące informacje:

a) numer rejestracyjny przedsiębiorstwa, oddziału lub agencji;

b) biuro lub departament, które przeprowadziły pierwszą lub kolejną rejestrację, oraz imię i nazwisko odpowiedzialnego urzędnika;

c) numer referencyjny wniosku o rejestrację oraz kod rejestracji;

d) w przypadkach, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu założenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej i wymagane jest uzyskanie licencji, zezwolenia na wykonywanie zawodu lub pozwolenia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej – szczegółowe informacje dotyczące decyzji podjętej przez organ lub departament właściwy do jej podjęcia;

e) orzeczenia sądu stwierdzające upadłość przedsiębiorstwa lub objęcie go postępowaniem pojednawczym lub innym postępowaniem mającym na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Wpis obejmuje także imię i nazwisko, imiona i nazwiska rodziców, numery dowodu tożsamości lub paszportu, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo i adres zamieszkania likwidatorów spółki, nadzorców sądowych, syndyków masy upadłości i zarządców;

f) szczegóły dotyczące orzeczeń sądowych stwierdzających zakończenie, zawieszenie lub unieważnienie sytuacji prawnych, o których mowa w powyższej lit. e);

g) informacje, które należy opublikować zgodnie z prawem dotyczącym niewypłacalności;

h) szczegóły dotyczące oczekujących na rozpatrzenie wniosków w sprawie niewypłacalności, postępowania pojednawczego lub innych postępowań służących dochodzeniu roszczeń;

i) liczba oddziałów lub agencji, które przedsiębiorstwo posiada w Grecji, oraz adres i numer rejestracji każdego z nich;

j) liczba oddziałów lub agencji, które przedsiębiorstwo posiada za granicą, oraz ich adresy i odnoszące się do nich szczegółowe informacje.

I. Następujące informacje są wpisywane do rejestru i publikowane w przypadku spółek posiadających siedzibę w Grecji:

a) umowa lub statut spółki;

b) zmiany umowy lub statutu spółki, w tym każde przedłużenie czasu trwania spółki, oraz wszystkie późniejsze zmiany umowy lub statutu spółki wraz z pełnym dotychczasowym tekstem z uwzględnieniem zmian;

c) powołanie i odwołanie oraz dane osób, które, jako organ ustanowiony zgodnie z prawem albo jako członkowie takiego organu:

(i) są uprawnione do reprezentowania spółki w transakcjach z osobami trzecimi; jeżeli jest to więcej niż jedna osoba, odpowiedni wpis musi zawierać informacje, czy osoby te mogą działać samodzielnie czy też muszą działać wspólnie;

(ii) reprezentują spółkę przed sądem;

(iii) biorą udział w zarządzaniu spółką oraz jej nadzorowaniu lub kontrolowaniu;

d) co najmniej raz w roku wysokość kapitału subskrybowanego, w przypadku gdy w umowie lub statucie spółki jest mowa o kapitale zakładowym, chyba że każde podwyższenie kapitału subskrybowanego wymaga zmiany umowy/statutu;

e) dokumenty księgowe dotyczące każdego roku obrachunkowego, które należy opublikować zgodnie z dyrektywami Rady 78/660/EWG (Dz.U. L 222 z 14.8.1978), 83/349/EWG (Dz.U. L 193 z 18.7.1983), 86/635/EWG (Dz.U. L 372 z 31.12.1986) oraz 91/674/EWG (Dz.U. L 374 z 31.12.1991);

f) każda zmiana siedziby;

g) likwidacja spółki;

h) orzeczenie sądowe stwierdzające nieważność zawiązania spółki;

i) powołanie likwidatorów i ich dane;

j) zakończenie likwidacji oraz wykreślenie z rejestru.

II. Następujące informacje są wpisywane do rejestru i publikowane w przypadku przedsiębiorstw zagranicznych, o których mowa w art. 1 dyrektywy 68/151/EWG (Dz.U. L 65) zmienionym art. 1 dyrektywy 2003/58/WE (Dz.U. L 221), które mają siedzibę w państwie członkowskim UE:

a) adres oddziału;

b) wzmianka o przedmiocie działalności oddziału;

c) rejestr państwa członkowskiego, w którym przechowywane są akta spółki, i jej numer wpisu w tym rejestrze;

d) nazwa i forma prawna spółki oraz nazwa oddziału, jeżeli różni się ona od nazwy spółki;

e) powołanie i odwołanie oraz dane osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa w transakcjach z osobami trzecimi oraz w postępowaniu sądowym:

aa) jeżeli zgodnie z prawem uznaje się je za organ zarządzający spółki lub członków takiego organu w świetle informacji ujawnionych przez spółkę zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy 2009/101/WE (Dz.U. L 258 z 1.10.2009);

bb) osób działających jako stali przedstawiciele spółki w zakresie działalności oddziału, ze wskazaniem zakresu ich uprawnień;

f) likwidacja spółki, powołanie likwidatorów, ich dane oraz uprawnienia, a także zakończenie likwidacji, w tym wskazanie rejestru państwa członkowskiego, postępowania upadłościowego, zawarcia układu z wierzycielami, postępowania układowego lub jakiekolwiek innego analogicznego postępowania, którego przedmiotem jest spółka;

g) dokumenty księgowe spółki przygotowane, zbadane i ujawnione zgodnie z prawem państwa członkowskiego, któremu spółka podlega zgodnie z dyrektywami 78/660/EWG (Dz.U. L 222 z 14.8.1978), 83/349/EWG (Dz.U. L 193 z 18.7.1983) oraz 84/253/EWG (Dz.U. L 126/20 z 12.5.1984);

h) zamknięcie oddziału.

W jaki sposób wyszukuje się informacje w greckim rejestrze handlowym?

W Link otworzy się w nowym oknieogólnym elektronicznym rejestrze handlowym można wyszukiwać wszystkie ujawnione informacje dotyczące przedsiębiorstw za pomocą zaledwie jednej z następujących informacji dotyczących przedsiębiorstwa:

 1. numeru identyfikacji podatkowej (Α.Φ.Μ.); lub
 2. numeru rejestracyjnego (Γ.Ε.ΜΗ.); lub
 3. nazwy przedsiębiorstwa; lub
 4. nazwy skróconej.

Czy dostęp do greckiego rejestru handlowego jest bezpłatny?

Wszystkie osoby fizyczne mogą nieodpłatnie uzyskać dostęp do wpisu dotyczącego przedsiębiorstwa w Link otworzy się w nowym oknierejestrze. Mogą one również zapisać w sposób cyfrowy na swoim urządzeniu elektronicznym oraz wydrukować lub w inny sposób powielić wszelkie dokumenty, informacje lub ogłoszenia udostępnione publicznie w rejestrze albo przez sam rejestr, albo przez podmioty za to odpowiedzialne. Jeżeli osoba fizyczna pragnie otrzymać urzędowe (autentyczne) zaświadczenia lub odpisy dokumentów lub danych zawartych we wpisie przedsiębiorstwa w rejestrze, może się bezpłatnie zarejestrować w Link otworzy się w nowym okniedepartamencie stosunków zewnętrznych rejestru.

Aby otrzymać urzędowe zaświadczenia lub odpisy dokumentów i danych, należy wnieść opłatę za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji online. Zaświadczenia lub odpisy odpowiednich dokumentów lub danych są dostarczane w dwojaki sposób – cyfrowo za pośrednictwem aplikacji rejestru lub pocztą do adresata do dowolnego miejsca na świecie.

W jaki sposób weryfikowana jest autentyczność urzędowych zaświadczeń lub odpisów wydawanych przez grecki rejestr handlowy?

Autentyczność odpowiednich urzędowych zaświadczeń lub odpisów jest weryfikowana za pośrednictwem Link otworzy się w nowym okniegreckiego ogólnego elektronicznego rejestru handlowego.

Jeżeli zainteresowana osoba wpisze numer referencyjny zaświadczenia lub odpisu, numer rejestracyjny przedsiębiorstwa i departament rejestru, który wydał dokument, na ekranie pojawi się żądany dokument.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Na dokumentach wymienionych we wpisach dotyczących przedsiębiorstw można polegać, ponieważ rejestr jest jedyną dostępną stroną zawierającą ujawnione informacje handlowe –tzn. krajowym dziennikiem urzędowym na potrzeby publikacji informacji handlowych w rozumieniu art. 3 ust. 5 dyrektywy 2009/101/WE. Ogólny elektroniczny rejestr handlowy połączony jest z rejestrami pozostałych państw członkowskich (z krajowymi rejestrami), o których mowa w tym akcie, za pośrednictwem scentralizowanego zestawu narzędzi informatycznych (europejskiej platformy centralnej) w ramach systemu wzajemnego połączenia rejestrów na mocy dyrektywy 2012/17/UE. Dokumenty i dane są rejestrowane w ogólnym elektronicznym rejestrze handlowym po uprzednim sprawdzeniu ich legalności, dokładności, przejrzystości i kompletności przez personel rejestru; personel sprawdza również, czy uiszczono wszystkie odpowiednie opłaty przewidziane w obowiązujących przepisach prawa. Jeżeli takie sprawdzenie nie wykaże niczego, co mogłoby uniemożliwić rejestrację, odpowiedzialny departament rejestru wprowadzi do rejestru odpowiednie informacje dotyczące przedsiębiorstwa. Jeżeli wniosek, dołączone dokumenty i wszelkie inne dokumenty potwierdzające nie spełniają warunków przewidzianych przez prawo lub nie są dokładne i kompletne, właściwy departament rejestru wezwie zainteresowane osoby, wysyłając pismo, faks lub wiadomość elektroniczną, aby przedstawiły niezbędne wyjaśniania oraz dokonały niezbędnych poprawek lub uzupełnień do wniosku, dokumentów potwierdzających lub załączonych dokumentów w terminie pięciu dni roboczych. Termin można przedłużyć do jednego miesiąca, jeżeli taka konieczność podyktowana jest okolicznościami i rodzajem informacji, które należy zarejestrować. Tego rodzaju termin powoduje przedłużenie każdego innego określonego przez przepisy prawa terminu na zarejestrowanie informacji. Jeżeli w terminie pięciu dni lub w ewentualnym przedłużonym terminie nie zostanie udzielona odpowiedź lub jeżeli zainteresowana osoba przedstawi informacje niespełniające wymogów prawnych lub które nie są dokładne i kompletne, departament odrzuci wniosek o rejestrację, wydając uzasadnioną decyzję, a odpowiednie opłaty rejestracyjne ulegną przepadkowi na rzecz rejestru. Jeżeli chodzi o spółki jawne i komandytowe, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie podlegające prawu cywilnemu, europejskie ugrupowania interesów gospodarczych, o których mowa w rozporządzeniu nr 2137/1985/EWG (Dz.U. L 199, sprostowanie L. 247), mające siedzibę w Grecji, spółki europejskie, o których mowa w rozporządzeniu nr 2157/2001/WE (Dz.U. L 294), mające mają siedzibę w Grecji, spółdzielnie europejskie, o których mowa w rozporządzeniu 1435/2003/WE (Dz.U. L 207), mające siedzibę w Grecji, spółki cywilne, o których mowa w art. 784 kodeksu cywilnego, rejestracja czynności prawnych, oświadczeń, dokumentów i innych informacji w ogólnym elektronicznym rejestrze handlowym wywoła następujące skutki:

a) osoby prawne, o których mowa powyżej i które są w trakcie tworzenia, uzyskają osobowość prawną;

b) z zastrzeżeniem przepisów szczególnych obowiązującego obecnie ustawodawstwa mającego zastosowanie do przekształceń przedsiębiorstw przedsiębiorstwa rejestrujące przekształcenie zostaną tym samym w zależności od sytuacji przekształcone w spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie podlegające prawu cywilnemu, europejskie ugrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie lub spółdzielnie europejskie;

c) umowa lub statut spółki zostaną zmienione;

d) nastąpi połączenie lub podział przedsiębiorstwa z zastrzeżeniem wyłącznie rejestracji przeprowadzonej przed wykreśleniem z rejestru przedsiębiorstwa, które podlega przejęciu lub podziałowi;

e) przedsiębiorstwo zostanie zlikwidowane w następstwie decyzji wspólników lub w następstwie wydania odpowiedniego aktu administracyjnego;

f) nastąpi wznowienie działalności przedsiębiorstwa.

Ponadto, jak wyraźnie stanowi ust. 4 ustawy nr 3419/2005, domniemywa się, że stosowne wpisy do rejestru są zgodne z prawem i stanem faktycznym.

Czy istnieją bardziej szczegółowe informacje na temat greckiego rejestru handlowego, które warto znać?

Strona internetowa ogólnego elektronicznego rejestru handlowego stanowi krajowy dziennik urzędowy służący do celów publikacji zgodnie z art. 3 ust. 5 dyrektywy 2009/101/WE z dnia 16 września 2009 r. (Dz.U. L 258). Ogólny wykaz nazw przedsiębiorstw, wpisy i wszystkie inne istotne informacje niezbędne do publicznego korzystania z rejestru są publikowane na stronie internetowej rejestru. Wszystkie osoby fizyczne mogą nieodpłatnie uzyskać dostęp do rejestru. Mogą one również zapisać w sposób cyfrowy na swoim urządzeniu elektronicznym oraz wydrukować lub w inny sposób powielić wszystkie dokumenty, informacje lub ogłoszenia udostępnione publicznie w ogólnym elektronicznym rejestrze handlowym albo przez departament rejestru, albo przez podmioty za to odpowiedzialne.

Jako element systemu wzajemnego połączenia rejestrów ogólny elektroniczny rejestr handlowy: a) komunikuje się za pośrednictwem wiadomości elektronicznych z pozostałymi krajowymi rejestrami oraz (i) otrzymuje informacje dotyczące danych przechowywanych w innym krajowym rejestrze w odniesieniu do przedsiębiorstw posiadających siedzibę w jednym państwie członkowskim UE i oddziały w innym państwie członkowskim; oraz (ii) dostarcza informacje dotyczące danych, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) i b) ustawy nr 3419/2005 o przedsiębiorstwach, które posiadają siedzibę lub oddziały w Grecji, o których mowa w ust. 1 lit. g) tej samej ustawy; oraz b) odpowiada na pytania przekazane przez użytkowników indywidualnych do pojedynczego europejskiego elektronicznego punktu dostępu do systemu wzajemnego połączenia rejestrów (portalu) w odniesieniu do informacji, o których mowa w lit. a) ppkt (ii).

Departament Przedsiębiorstw i Rejestru Dyrekcji Generalnej ds. Rynków (Sekretariat Generalny ds. Handlu i Ochrony Konsumenta, Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Turystyki) jest odpowiedzialny za udzielanie odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem europejskiego portalu elektronicznego dotyczące dokumentów i informacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) i b) ustawy nr 3419/2005 w odniesieniu do przedsiębiorstw, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Atenach, banków i oddziałów banków w państwach członkowskich UE i w państwach trzecich, zakładów ubezpieczeń z ograniczoną odpowiedzialnością i oddziałów zakładów ubezpieczeń w państwach członkowskich UE i w państwach trzecich, funduszy inwestycyjnych z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek zarządzających funduszami wspólnego inwestowania z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek zarządzających funduszami wspólnego inwestowania w nieruchomości z ograniczoną odpowiedzialnością, funduszy inwestowania w nieruchomości z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek zarządzających aktywami i pasywami z ograniczoną odpowiedzialnością, firm inwestycyjnych z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek zajmujących się sportem (piłką nożną i koszykówką) z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ponadto departament rejestru działa na rzecz wszystkich izb handlowych w Grecji i jest odpowiedzialny m.in. za udzielanie odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem europejskiego portalu elektronicznego dotyczące dokumentów i informacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) i b) ustawy nr 3419/2005 w odniesieniu do wszystkich form prawnych przedsiębiorstw innych niż te, o których mowa powyżej.

Uwaga: Powyższe informacje stanowią jedynie przegląd mający na celu dostarczenie zainteresowanym stronom informacji na temat powiązania między greckim rejestrem handlowym a pozostałymi krajowymi rejestrami państw członkowskich UE. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ram prawnych można uzyskać na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieogólnego elektronicznego rejestru handlowego.

Łącza do powiązanych stron internetowych

Link otworzy się w nowym okniePublikacja elektroniczna ogólnego elektronicznego rejestru handlowego

Link otworzy się w nowym oknieRejestracja osoby fizycznej w serwisie ogólnego elektronicznego rejestru handlowego

Link otworzy się w nowym oknieRejestracja przedsiębiorstwa w ogólnym elektronicznym rejestrze handlowym

Link otworzy się w nowym oknieWeryfikacja autentyczności zaświadczeń i odpisów wydanych przez ogólny elektroniczny rejestr handlowy

Link otworzy się w nowym okniePrzepisy prawa dotyczące ogólnego elektronicznego rejestru handlowego

Link otworzy się w nowym oknieOkólniki dotyczące usług online ogólnego elektronicznego rejestru handlowego oraz Link otworzy się w nowym oknieOkólnik ogólnego elektronicznego rejestru handlowego

Ostatnia aktualizacja: 03/07/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Hiszpania


W Hiszpanii sekretarze rejestru (Registradores) odpowiadają za prowadzenie następujących rejestrów:

 • rejestrów gruntów i nieruchomości (Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles), zwanych zbiorczo rejestrami gruntów (Registros de la Propiedad);
 • rejestrów mienia ruchomego (Registros de la Propiedad de Bienes Muebles);
 • rejestrów działalności gospodarczej (Registros Mercantiles);
 • rejestrów ogólnych warunków umownych (Registro de Condiciones Generales de la Contratación).

Informacje o „Registros de la Propiedad” oraz linki do przydatnych stron internetowych można znaleźć na stronach portalu e-Justice, w części dotyczącej rejestrów gruntów.
Niniejsza strona zawiera:

 • informacje na temat rejestrów działalności gospodarczej w Hiszpanii, wraz z linkami do przydatnych stron internetowych;
 • zwięzłe informacje o rejestrze mienia ruchomego oraz linki do przydatnych stron internetowych;
 • zwięzłe informacje na temat rejestru ogólnych warunków umownych.

Jakie funkcje pełni rejestr działalności gospodarczej w Hiszpanii?

Zapewnienie pewności prawnej i finansowej.

Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę hiszpańskiego rejestru działalności gospodarczej.

1.- Cel rejestru działalności gospodarczej

1.1.- Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Spółki handlowe
 • Organizacje nienastawione na zysk
 • Instytucje kredytowe i ubezpieczeniowe oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
 • Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania
 • Ugrupowania interesów gospodarczych
 • Banki oszczędnościowe
 • Fundusze emerytalne
 • Oddziały powyższych podmiotów
 • Oddziały przedsiębiorstw zagranicznych
 • Przedsiębiorstwa zagraniczne przenoszące swoją siedzibę na terytorium Hiszpanii
 • Wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową, w przypadku których wartość dokonywanych zakupów, usług pośrednictwa lub sprzedaży przekracza 600 tys. EUR.

1.2.- Rejestr działalności gospodarczej: zakres działalności

 • Dokumenty spółki: Pierwszym w kolejności chronologicznej dokumentem spółki wpisanym do rejestru jest jej akt założycielski. Kolejne wpisy dotyczą dokumentów i umów związanych z działalnością spółki (np. podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego, zmianą składu zarządu, mianowaniem lub odwołaniem członków organów spółki, postępowaniem upadłościowym, zaskarżeniem decyzji organów spółki itp.).
 • Dokumentacja księgowa: Podmioty gospodarcze i spółki mają obowiązek prowadzenia dokumentacji księgowej i jej przedkładania do uwierzytelnienia sekretarzowi miejscowego rejestru działalności gospodarczej. Dokumentację należy przedłożyć najpóźniej w terminie czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Zatem przedsiębiorstwa, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia, są zobowiązane przedłożyć ją do 31 maja.
 • Przedkładanie rocznego sprawozdania finansowego przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, które są do tego zobowiązane: Zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowymi (Plan General Contable) sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego jest obowiązkowe. Sprawozdanie wymaga zatwierdzenia przez wspólników w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego, a następnie należy je przedłożyć w terminie jednego miesiąca w miejscowym rejestrze działalności gospodarczej do obowiązkowego uwierzytelnienia. A zatem w zwykłych okolicznościach przedsiębiorstwa, w przypadku których data zamknięcia roku obrachunkowego to 31 grudnia, a termin zatwierdzenia sprawozdania 30 czerwca, są zobowiązane do przedłożenia sprawozdania do 30 lipca.
 • Rozpatrywanie wniosków o powołanie rewidenta lub biegłego Każdy wspólnik posiadający 5 % kapitału zakładowego spółki ma prawo złożyć do miejscowego rejestru sądowego w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego wniosek o powołanie rewidenta. Wspólnicy posiadający przynajmniej 5 % kapitału zakładowego w spółkach, w przypadku których koniec roku obrotowego przypada na 31 grudnia, mogą złożyć wniosek o powołanie rewidenta do dnia 31 marca następnego roku. Mogą oni również zwrócić się do lokalnego sekretarza rejestru z wnioskiem o powołanie biegłego ekonomisty w związku z planowanym wniesieniem aportu lub przeprowadzeniem łączenia albo podziału.

2.- Pewność prawa w hiszpańskim rejestrze działalności gospodarczej

Rejestr ten jest głównym przewidzianym w prawie narzędziem służącym do rejestrowania działalności gospodarczej. Jest niezbędny dla rozwoju gospodarczego, ponieważ przyczynia się do obniżania kosztów transakcji.

Wpisy do rejestru są dokonywane po sprawdzeniu: legalności i ważności treści dokumentów oraz umów spółki, a także zdolności prawnej i uprawnień osób, które je zawierają.

W następstwie tej kontroli, przeprowadzanej przez organ rejestrujący, wpisy nabierają mocy prawnej:

 1. wpisy zawarte w rejestrze uznaje się za prawidłowe i ważne.
 2. Na zarejestrowane dokumenty można powoływać się w stosunkach z osobami trzecimi działającymi w dobrej wierze.
 3. Wpisy do rejestru podlegają ochronie sądowej i pozostają w mocy, chyba że na podstawie wyroku sądu zostaną uznane za nieprawidłowe lub nieważne.
 4. Wyrok, w którym sąd uznaje wpis za nieprawidłowy lub nieważny, nie narusza nabytych zgodnie z prawem uprawnień osób trzecich działających w dobrej wierze.

W związku z powyższym przedsiębiorstwa, obywatele, jak i organy administracji publicznej, unikają ponoszenia wysokich kosztów transakcji, ponieważ dysponują wystarczającymi uwiarygodnionymi informacjami o podmiotach, z którymi zamierzają zawrzeć stosunki umowne, oraz o sytuacji prawnej i finansowej tych podmiotów.

3.- Procedura dokonywania wpisu

Zgodnie z ogólną zasadą dokonanie wpisu do rejestru działalności gospodarczej wymaga uwierzytelnienia dokumentów przez organ publiczny. Uwierzytelnienia dokumentów mogą dokonywać notariusze, sądy lub organy administracji. Dokumenty prywatne mogą być przedmiotem wpisu do rejestru, wyłącznie jeżeli wyraźnie dopuszcza to ustawa lub przepisy wykonawcze dotyczące rejestru działalności gospodarczej. Oto przykłady dokumentów prywatnych, które mogą zostać wpisane do rejestru: rejestracja osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczej w sektorze innym niż sektor żeglugi; powołanie na stanowisko, odwołanie ze stanowiska, przyjęcie funkcji zarządcy, likwidatora i rewidenta oraz rezygnacja z tych stanowisk.

Dokonanie wpisu wymaga złożenia wniosku. Oznacza to, że, poza wyjątkowymi sytuacjami, postępowanie wszczyna osoba zainteresowana rejestracją.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Dostęp do rejestru działalności gospodarczej nie jest bezpłatny.

Opłaty z tytułu rejestracji i publikacji określone są w Link otworzy się w nowym okniecenniku opłat pobieranych przez sekretarzy rejestrów działalności gospodarczej oraz w Link otworzy się w nowym oknierozporządzeniu w sprawie rejestru działalności gospodarczej.

Wysokość opłat z tytułu wpisu zależy od różnych czynników i wynika bezpośrednio z Link otworzy się w nowym okniecennika opłat pobieranych przez sekretarzy rejestrów działalności gospodarczej.

Koszty wpisu wahają się między 1,20 EUR a 24 EUR, a informację o ich wysokości można uzyskać bezpośrednio w Link otworzy się w nowym okniecenniku opłat pobieranych przez sekretarzy rejestrów działalności gospodarczej lub na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieStowarzyszenia Sekretarzy Rejestrów w Hiszpanii.

W jaki sposób można korzystać z hiszpańskiego rejestru działalności gospodarczej?

1.- Jawność rejestru

Rejestr działalności gospodarczej jest jawny. Sekretarz rejestru ma obowiązek przetwarzania treści wpisów do rejestru do celów urzędowych.

2.- Wypis z rejestru

Opis.- Skrócony wypis z rejestru (nota simple) ma charakter ściśle informacyjny i nie stanowi urzędowego odzwierciedlenia treści zawartych we wpisie. Zawiera on niektóre lub wszystkie informacje związane z danym wpisem.

W jaki sposób można uzyskać skrócony wypis z rejestru?- Istnieją dwa sposoby:

 • Na piśmie Wniosek składa się osobiście do właściwego rejestru działalności gospodarczej.
 • Przez internet W tym celu należy skorzystać z pierwszego z linków widocznych na dole strony.

3.- Zaświadczenia

Opis.- Pojęcie zaświadczenia obejmuje odpis, kopię lub zapis - albo w formie pełnej, albo skróconej - treści informacji przechowywanych w rejestrze. Zaświadczenie wydane przez sekretarza rejestru jest jedynym sposobem uwierzytelnionego przekazania informacji o wpisie do rejestru działalności gospodarczej. Sekretarze rejestru mogą również uwierzytelniać dokumenty deponowane lub archiwizowane w rejestrze.

W jaki sposób uzyskać zaświadczenie?- Zaświadczenia są wydawane wyłącznie na pisemny wniosek. Wniosek można składać osobiście, pocztą, faksem lub w za pomocą innych środków przekazu. Można również zwrócić się o wydanie zaświadczeń w formacie elektronicznym – takie zaświadczenia zwierają uwierzytelniony podpis elektroniczny sekretarza rejestru.

4.- Korzystanie z rejestru działalności gospodarczej przez internet

Zobacz „Przydatne strony” poniżej. Procedura jest bardzo łatwa - należy po prostu postępować według instrukcji zamieszczonych na stronie internetowej:

Strona umożliwia osobom nieposiadającym abonamentu lub podpisu elektronicznego uznanego przez Stowarzyszenie Sekretarzy Rejestrów zapłacenie za usługę kartą kredytową:

 • po naciśnięciu przycisku „płatność kartą” (pagos con tarjeta) należy wprowadzić dane karty kredytowej,
 • a następnie kliknąć „Wejście” (Entrar).

Ze strony można przejść do: rejestru gruntów, rejestru działalności gospodarczej, rejestru mienia ruchomego lub rejestru ogólnych warunków umownych. Wybierz kategorię: „publiczne rejestry handlowe” (Publicidad Mercantil),

 • a następnie dziedzinę, która cię interesuje.

Za pośrednictwem tej strony interaktywny serwis informacji handlowej prowadzony przez Stowarzyszenie Sekretarzy Rejestrów jest dostępny dla wszystkich w czasie rzeczywistym. Niektóre informacje dotyczące przedsiębiorstwa, w tym dokładna treść rocznych sprawozdań finansowych zgłoszonych do rejestru, są dostępne na wniosek przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Informacje pochodzące ze złożonych do rejestru dokumentów przedsiębiorstwa są aktualizowane, a ich prawdziwość weryfikowana.

Jaka jest moc prawna dokumentów wpisanych do rejestru?

Na podstawie dyrektywy 2012/17/UE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek do dyrektywy 2009/101/WE dodano art. 3a. Dotyczy on wymogu, aby państwa członkowskie zapewniały udostępnianie aktualnych informacji wyjaśniających przepisy prawa krajowego, zgodnie z którymi osoby trzecie mogą powoływać się na informacje i każdy rodzaj dokumentu, o których mowa w art. 2, zgodnie z art. 3 ust. 5, 6 i 7. Państwa członkowskie w szczególności dostarczają informacji wymaganych do publikacji na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” zgodnie z zasadami funkcjonowania tego portalu oraz jego wymogami technicznymi. Informacje te odnoszą się do tego, w jaki sposób, w poszczególnych systemach prawnych, można składać wnioski o dostęp do danych, o których mowa w art. 2 dyrektywy, oraz do skutków prawnych aktów wpisanych do rejestru wobec osób trzecich.

Informacje, o których mowa w art. 2 dyrektywy są publikowane w hiszpańskim rejestrze działalności gospodarczej, który podlega następującym zasadom: zasadzie indywidualnych wpisów (folio personal), urzędowego uwierzytelnienia, praworządności, zgodności z prawem, rękojmi wiary publicznej, skuteczności, następstwa prawnego i podawania do wiadomości publicznej.

Artykuł 19 ustawy 14/2013 oraz jej przepis dodatkowy nr 13 w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców i ich umiędzynarodowienia stanowią, że rejestr działalności gospodarczej prowadzi się w formie elektronicznej z wykorzystaniem jednolitego systemu IT, w sposób wymagany przez prawo.

Informacje zawarte w rejestrze działalności gospodarczej są podawane do publicznej wiadomości za pomocą zaświadczeń lub odpisów.

Zaświadczenia wydawane przez sekretarza rejestrów są jedynym sposobem uwierzytelnionego przekazywania informacji o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, a odesłania do nich znajdują się w art. 23 ust. 1 kodeksu handlowego oraz art. 12 i 77 rozporządzenia w sprawie rejestru działalności gospodarczej.

Art. 12 i 78 rozporządzenia w sprawie rejestru działalności gospodarczej odnoszą się do wypisów obejmujących wszystkie lub niektóre z informacji wpisanych do rejestru.

Rejestr jest również dostępny online, o czym mowa w art. 79 wspomnianego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 kodeksu handlowego oraz art. 80 rozporządzenia w sprawie rejestru działalności gospodarczej zasady dotyczące publikacji zawarte w ustawie o hipotekach również mają zastosowanie, a w szczególności dotyczy to art. 221, 222, 222a, 227 i 248 ustawy o hipotekach, które umożliwiają publikowanie informacji w formie elektronicznej. Art. 110 ust. 1 ustawy 24/2001 odnosi się do publikowania informacji przez sekretarza z wykorzystaniem podpisu elektronicznego i ma również zastosowanie do rejestrów działalności gospodarczej, w ramach wprowadzania technologii elektronicznych, IT i cyfrowych (art. 106–115).

Zgodnie z art. 379 rozporządzenia w sprawie rejestru działalności gospodarczej, celem centralnego rejestru działalności gospodarczej jest organizowanie, rejestrowanie i publikowanie do celów wyłącznie informacyjnych danych z rejestrów działalności gospodarczej, przechowywanie i publikowane nazw podmiotów lub osób prawnych, wydawanie dziennika urzędowego rejestru działalności gospodarczej, prowadzenie rejestru spółek i podmiotów, które przeniosły siedzibę poza terytorium Hiszpanii bez utraty podmiotowości na podstawie prawa hiszpańskiego oraz przekazywanie informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia WE nr 2157/2001. Centralny Rejestr Działalności Gospodarczej może wydawać wypisy zgodnie z art. 23 kodeksu handlowego oraz art. 382 rozporządzenia w sprawie rejestru działalności gospodarczej, ale nie może wydawać zaświadczeń, z wyjątkiem zaświadczeń dotyczących nazw spółek wpisanych do rejestru.

O publikację można zwrócić się listownie, faksem lub w inny podobny sposób.

Na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehiszpańskich sekretarzy rejestrów można złożyć wniosek o informacje dotyczące podmiotów wpisanych do rejestru, korzystając z wyszukiwarki (Fichero Localizador de Entidades Inscritas).

Jeśli chodzi o moc prawną dokumentów, art. 9 rozporządzenia w sprawie rejestru działalności gospodarczej stanowi: „1. Dokumenty, które wymagają wpisu do rejestru mają moc prawną wobec osób trzecich działających w dobrej wierze jedynie po ich opublikowaniu w dzienniku urzędowym rejestru działalności gospodarczej. Nie ma to wpływu na samą czynność rejestracji. 2. W odniesieniu do transakcji przeprowadzonych w terminie 15 dni od publikacji nie można powoływać się na dokumenty wpisane do rejestru i w nim opublikowane wobec osób trzecich, które dowiodą, że nie mogły mieć o nich wiedzy. 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią publikacji a zawartością wpisu w rejestrze, osoby trzecie działające w dobrej wierze mogą powoływać się na opublikowaną wersję, jeżeli jest ona dla nich bardziej korzystna. Osoba odpowiedzialna za powstanie rozbieżności jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej. 4. Przyjmuje się, że osoba trzecia działa w dobrej wierze o ile nie można dowieść, że posiadała ona wiedzę o dokumencie, który powinien być wpisany do rejestru, ale tak się nie stało, o dokumencie który został wpisany do rejestru, ale nie został objęty publikacją, lub o rozbieżności pomiędzy opublikowanymi informacjami a zawartością wpisu w rejestrze.

Więcej informacji na temat

Historia rejestru działalności gospodarczej w Hiszpanii

1.- Poprzednie rejestry

W ujęciu historycznym kwestie związane z rejestrami działalności gospodarczej w Hiszpanii były regulowane przez następujące przepisy:

 • Ordenanzas de Bilbao (1737), na mocy których ustanowiono rejestr numerów immatrykulacyjnych i bander statków;
 • kodeks handlowy z 1885 r. (Código de Comercio);
 • rozporządzenie tymczasowe w sprawie ustanowienia rejestru handlowego z 1885 r., a następnie rozporządzenia z 1919 r. i 14 grudnia 1956 r., zmienione dekretem z 21 lipca 1973 r.

2.- Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące rejestru działalności gospodarczej

Przepisy ogólne określone w Kodeksie handlowym z 22 sierpnia 1885 r. Kodeks ten określa wyłącznie podstawowe zasady dotyczące funkcjonowania rejestru działalności gospodarczej, które były wielokrotnie zmieniane, ostatnio ustawą nr 19/1989 z dnia 25 lipca 1989 r.

 • Królewski dekret ustawodawczy nr 1/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie spółek akcyjnych. Ustawa nr 3/2000 z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie restrukturyzacji przedsiębiorstw.
 • Ustawy sektorowe dotyczące poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw (instytucji finansowych, towarzystw ubezpieczeniowych, sektora energii elektrycznej, przedsiębiorstw leasingowych itp.).
 • Rozporządzenie z dnia 19 lipca 1996 r. w sprawie rejestru działalności gospodarczej. Obecnie przygotowywany jest nowy tekst rozporządzenia.

3.- Organizacja

Rejestr działalności gospodarczej jest instytucją publiczną posiadającą oddziały we wszystkich stolicach regionów i w innych miastach określonych w ustawie. Każdym rejestrem zarządza jeden lub kilku sekretarzy. Rejestry podlegają bezpośrednio Ministerstwu Sprawiedliwości, a dokładnie Dyrekcji ds. Rejestrów i Notariatu.

Sekretarz rejestru jest wykwalifikowanym specjalistą z dziedziny prawa sprawującym urząd publiczny. Sekretarz rejestru porządkuje i sprawdza na własną odpowiedzialność wszystkie dokumenty, które mają zostać wpisane do rejestru.

Rejestry działalności gospodarczej funkcjonują w każdej stolicy regionu w Hiszpanii oraz w Ceucie, Melilli, na Ibizie, w Maó, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde i Santiago de Compostela. Centralny Rejestr Działalności Gospodarczej jest bazą danych nazw spółek i innych podmiotów gospodarczych.

Spółki dokonujące wpisu w rejestrze działalności gospodarczej właściwym dla swojej siedziby uzyskują osobowość prawną, a zatem wpis do rejestru jest obowiązkowy i stanowi element nabywania podmiotowości prawnej.

Powiązane strony

REJESTR MIENIA RUCHOMEGO

1.- Jaki jest cel hiszpańskiego rejestru mienia ruchomego?

Zapewnienie pewności prawnej i finansowej.

1.1.- Cel rejestru mienia ruchomego

Rejestr mienia ruchomego służy ewidencjonowaniu praw własności i innych praw rzeczowych do ruchomości, których rejestrację dopuszczają przepisy.

1.2.- Jakie rodzaje ruchomości można zarejestrować?

Rejestrować można następujące rodzaje ruchomości: pojazdy silnikowe, towary konsumpcyjne, maszyny przemysłowe, wyposażenie obiektów przemysłowych, zapasy, urządzenia rolnicze i wyposażenie budynków inwentarskich, a także inne rodzaje ruchomości określone w ustawie.

Przepisy przewidują, między innymi, rejestrację następujących niematerialnych składników majątkowych i praw: praw własności przemysłowej i intelektualnej, praw do ekranizacji filmów, pozwoleń administracyjnych oraz kredytów i pożyczek.

1.3.- Jakie prawa na mieniu ruchomym podlegają wpisowi do rejestru?

Prawo własności, zajęcie, zastrzeżenie własności, zakaz przenoszenia praw własności, hipoteki, zastawy rejestrowe i inne składniki majątku, których rejestrację lub wpisanie do rejestru dopuszcza ustawa.

2.- Opis hiszpańskiego rejestru mienia ruchomego

Hiszpański rejestr mienia ruchomego jest rejestrem państwowym, za który odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest on rejestrem o charakterze prawnym, a nie wyłącznie administracyjnym. Co do zasady rejestracja majątku w rejestrze jest dobrowolna. Zważywszy jednak na korzyści płynące z rejestracji, stanowczo zachęca się, by jej dokonywać. Nie obowiązują żadne wymogi formalne: co do zasady umowy są rejestrowane jako dokumenty prywatne, ale również jako wzory dokumentów urzędowych. Funkcjonuje również system zatwierdzeń, w ramach którego sekretarz rejestru sprawdza zgodność z prawem składanych opisów, tytułów prawnych oraz czynności.

3.- Organizacja

Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej i papierowej.

Na mocy dekretu królewskiego 1828/1999 rejestr mienia ruchomego podzielono na sześć części według następujących kategorii:

 • statki i samoloty;
 • samochody osobowe i inne pojazdy silnikowe;
 • maszyny przemysłowe, lokale handlowe i dobra kapitałowe;
 • inne zabezpieczenia kredytów i pożyczek;
 • inne składniki majątku ruchomego, których rejestrację dopuszcza ustawa;
 • rejestr ogólnych warunków umownych.

4.- Czy dostęp do hiszpańskiego rejestru mienia ruchomego jest bezpłatny?

Nie, wysokość opłat z tytułu korzystania z rejestru reguluje zarządzenie z 20 lipca 1999 r., które wyszczególnia w art. 36 wysokość pobieranych kwot, w zależności od wartości rejestrowanego majątku:

 • do 600 EUR: 2,40 EUR;
 • między 600 a 6 000 EUR: 6 EUR;
 • między 6 000 a 12 000 EUR: 10 EUR;
 • między 12 000 a 18 000 EUR: 13 EUR;
 • majątek o wartości przekraczającej 18 000 EUR: 1,20 EUR za każde 3 000 EUR lub część tej kwoty.

W odniesieniu do hipotek i zastawów rejestrowych obowiązuje system opłat rejestru gruntów (zob. część dotycząca rejestru gruntów).

Za każdą informację pochodzącą z tego rejestru pobierana jest kwota 3 EUR (za wypis), a za zaświadczenie – od 6 do 24 EUR.

Naliczany jest również podatek VAT według obowiązującej stawki.

5.- Korzystanie z rejestru mienia ruchomego przez internet

Zobacz „Przydatne strony” poniżej. Procedura jest bardzo łatwa – należy po prostu postępować według instrukcji zamieszczonych na stronie internetowej:

Następnie należy kliknąć na: „Dostęp do rejestru elektronicznego” (Acceso Registro Electrónico). Strona umożliwia osobom nieposiadającym abonamentu lub podpisu elektronicznego uznanego wcześniej przez Stowarzyszenie Sekretarzy Rejestrów zapłacenie za usługę kartą kredytową:

 • po naciśnięciu przycisku „płatność kartą” (pagos con tarjeta) należy wprowadzić dane karty kredytowej,
 • a następnie kliknąć „Wejście” (Entrar).

Ze strony można przejść do: rejestru gruntów, rejestru działalności gospodarczej, rejestru mienia ruchomego lub rejestru ogólnych warunków umownych. Należy wybrać kategorię: „publiczne rejestry mienia ruchomego” (Publicidad Bienes Muebles).

 • a następnie określoną dziedzinę.

6.- Przydatne strony

REJESTR OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWNYCH

1.- Jaki jest cel hiszpańskiego rejestru ogólnych warunków umownych?

Rejestr służy ochronie interesów konsumentów i użytkowników zawierających umowy z osobami fizycznymi lub prawnymi stosującymi ogólne warunki umowne. Zapewnia większe bezpieczeństwo transakcji prawnych, a tym samym umożliwia zapobieganie sporom.

1.2.- Cel hiszpańskiego rejestru ogólnych warunków umownych

Rejestr ogólnych warunków umownych służy realizacji następujących celów:

1.- Deponowaniu ogólnych warunków umownych

Ogólne warunki umowy to klauzule umów sporządzone jednostronnie przez jedną ze stron umowy (klauzule standardowe), które są wykorzystywane w wielu umowach. Ściślej rzecz biorąc, są to warunki, które nie były przedmiotem indywidualnych negocjacji. Nie mogą zatem być klauzulami niedozwolonymi.

W praktyce nie wszystkie ogólne warunki umowne stosowane w umowach są zgłaszane do rejestru, mimo że jest to łatwe. Przekazanie ogólnych warunków umownych do rejestru jest dobrowolne, z wyjątkiem niektórych sektorów określonych przez rząd.

Często strona, która złożyła ogólne warunki umowne do rejestru, zawiera w przyszłych umowach postanowienia odnoszące się do tego faktu. Inaczej rzecz ujmując, zamiast ponownie wymieniać te warunki w przyszłych umowach, umieszcza w nich po prostu odniesienie do faktu ich złożenia w rejestrze ogólnych warunków umownych. Wielu użytkowników, którzy podpisują umowy zawierające ogólne warunki umowne, nie orientuje się dokładnie, które postanowienia są wiążące. W związku z tym należy sprawdzić, jakie były warunki danej umowy, do czego zobowiązują one użytkownika, jak można od nich odstąpić i jakie będą tego konsekwencje.

2.- Orzeczenia sądowe, w których stwierdzono nieważność niektórych postanowień umów standardowych

Są to prawomocne orzeczenia sądowe korzystne dla skarżących w sprawach wnoszonych przez osoby fizyczne (pozwy indywidualne) lub przez organizacje konsumenckie reprezentujące grupy osób fizycznych (pozwy zbiorowe).

Prawomocne orzeczenie wpisane do rejestru wpływa na rozstrzygnięcia w innych postępowaniach dotyczących postanowień o identycznym brzmieniu.

Zamieszczenie w rejestrze orzeczenia sądowego, w którym uznano określone klauzule umowne za niedozwolone, umożliwia rozstrzygnięcie tysięcy skarg. Ponadto pozwala uniknąć konieczności podejmowania dalszych kroków prawnych w przypadku ponownego zastosowania takiej samej niedozwolonej klauzuli przez daną stronę. Stąd tak duże znaczenie publikowania takich orzeczeń w rejestrze.

Prawny charakter tego rejestru wynika ze skutków prawnych, jakie ma rejestracja w związku z uznaniem danej klauzuli za nieważną. Rejestracja klauzuli jako uznanej za niedozwoloną wywiera skutki wobec osób trzecich. Zgodnie z przepisami dotyczącymi rejestru, jeżeli zarejestrowano w nim prawomocne orzeczenie, a mimo to klauzula uznana w tym orzeczeniu za nieważną w wyniku pozwu indywidualnego lub zbiorowego jest nadal stosowana, sekretarz rejestru może stwierdzić uporczywe stosowanie tej klauzuli i zgłosić ten fakt Ministerstwu Sprawiedliwości.

2.- Ustawodawstwo regulujące funkcjonowanie rejestru ogólnych warunków umownych

Rejestr ogólnych warunków umownych powstał na mocy ustawy z 1998 r. o ogólnych warunkach umownych. Pieczę nad nim powierzono sekretarzom rejestrów gruntów i rejestrów działalności gospodarczej. Rejestr jest częścią rejestru mienia ruchomego.

3.- Organizacja

Rejestr ogólnych warunków umownych jest częścią rejestru mienia ruchomego. Dostęp do niego można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej, której adres zamieszczono poniżej.

4.- Czy dostęp do hiszpańskiego rejestru ogólnych warunków umownych jest bezpłatny?

Tak.

5.- Korzystanie z rejestru działalności gospodarczej przez internet

Zobacz „Przydatne strony” poniżej. Procedura jest bardzo łatwa - należy po prostu postępować według instrukcji zamieszczonych na stronie internetowej:

 • Link: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.registradores.org/
 • Następnie należy kliknąć na: „Przeglądaj rejestr ogólnych warunków umownych” (Consulta Registro Condiciones Generales).
 • a następnie określoną dziedzinę.

6.- Przydatne strony

Ostatnia aktualizacja: 26/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Francja

Na niniejszej stronie opisano, w jaki sposób można zapoznać się z informacjami zawartymi w rejestrach działalności gospodarczej we Francji.

Jakie informacje zawierają rejestry działalności gospodarczej we Francji?

Lokalne rejestry działalności gospodarczej i rejestry spółek (registres du commerce et des sociétés, RCS) prowadzą właściwi urzędnicy sądów handlowych lub sądów cywilnych zajmujących się sprawami handlowymi (sądy instancji (tribunaux d'instance) w departamentach Dolnego Renu, Górnego Renu i Mozeli oraz mieszane sądy handlowe (tribunaux mixtes de commerce) w regionach i departamentach zamorskich). Informacje widniejące w tych rejestrach są weryfikowane. Właściwi urzędnicy sądowi są zobowiązani sprawdzać, czy składane oświadczenia są zgodne z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, czy ich treść odpowiada przedłożonym dokumentom i dokumentom dołączonym do wniosków oraz czy są one aktualne (w przypadku wniosków o zmianę lub wykreślenie wpisu). Sprawdzają oni również, czy utworzenie lub zmiana dokumentów założycielskich spółek handlowych nastąpiły zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Wyciąg Kbis (extrait Kbis) wydawany przez urzędników rejestrowych stanowi „dowód tożsamości” podmiotu gospodarczego wpisanego do RCS. Dokument ten zawiera wszystkie informacje, które podmiot ten jest zobowiązany zgłosić. W razie potrzeby zawiera on także uwagi wprowadzone przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie rejestru. Wyciąg Kbis potwierdza status prawny podmiotu gospodarczego i zawiera zweryfikowane informacje. Jest on jedynym dokumentem urzędowym stanowiącym potwierdzenie tożsamości i adresu określonej osoby fizycznej lub prawnej wpisanej do rejestru, zakresu prowadzonej przez nią działalności, organów o charakterze zarządczym, administracyjnym lub nadzorczym, a także informującym, czy przeciwko danemu podmiotowi toczy się postępowanie upadłościowe. Jedynie dokument urzędowy wydany i podpisany przez właściwego urzędnika sądowego stanowi potwierdzenie informacji zgłoszonych przez spółkę do RCS.

Krajowy rejestr działalności gospodarczej i spółek (registre national du commerce et des sociétés, RNCS) jest prowadzony przez Krajowy Instytut Własności Intelektualnej (Institut National de la Propriété Industrielle, INPI). Gromadzi się w nim oryginały dokumentów składanych w poszczególnych rejestrach działalności gospodarczej i spółek.

Rejestry te zawierają wszystkie informacje dotyczące podmiotów gospodarczych i spółek. Umożliwiają one dostęp do wpisów i dokumentów znajdujących się w rejestrach działalności gospodarczej i spółek.

Strona internetowa Infogreffe umożliwia scentralizowany dostęp do informacji zawartych w rejestrze działalności gospodarczej i spółek. Strona ta jest dostępna w języku francuskim i angielskim.

Na stronie internetowej INPI istnieje możliwość pozyskania kopii dokumentu złożonego w RNCS lub kopii całych akt RNCS. Możliwe jest wyszukiwanie według nazwy spółki oraz jej numeru SIREN.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest płatny?

Użytkownicy strony Infogreffe mogą uzyskać bezpłatny dostęp do niektórych informacji dotyczących podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru, ale większość informacji zawartych w bazie danych jest dostępna za opłatą.

Wydawanie poszczególnych dokumentów lub wyciągu z całych akt przez INPI podlega opłacie. Dokumenty te mogą być przesłane pocztą lub udostępnione w formacie elektronicznym na stronie internetowej INPI.

W jaki sposób wyszukiwać dane w rejestrze działalności gospodarczej we Francji?

Na stronie Infogreffe można wyszukiwać podmioty gospodarcze według:

 • ich nazw,
 • nazwisk osób kierujących podmiotem gospodarczym,
 • miejscowości lub departamentu, w których znajduje się ich siedziba, miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) lub zakład,
 • numeru SIREN (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises),
 • numeru wpisu do rejestru działalności gospodarczej i spółek.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw (European Business Register)

Link otworzy się w nowym oknieInfogreffe

Link otworzy się w nowym oknieINPI

Link otworzy się w nowym oknieCNGTC

Ostatnia aktualizacja: 13/09/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Chorwacja

W Republice Chorwacji rejestr sądowy jest prowadzony przez sądy gospodarcze (trgovački sudovi).

Rejestr sądowy (Sudski registar)

Rejestr sądowy to księga, która zawiera dane i dokumenty dotyczące podmiotów podlegające wpisowi do rejestru na podstawie przepisów prawa. Każdy sąd, który dokonuje rejestracji, jest odpowiedzialny za wiarygodność wpisów do rejestru. Wpisowi do rejestru podlegają następujące podmioty: spółki handlowe (javna trgovačka društva), spółki komandytowe (komanditna društva), ugrupowania interesów gospodarczych (gospodarska interesna udruženja), spółki akcyjne (dionička društva), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (društva s ograničenom odgovornošću), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (trgovci pojedinci), spółki europejskie (SEs), europejskie ugrupowania interesów gospodarczych (EEIGs), spółdzielnie europejskie (SCEs), instytucje (ustanove), zrzeszenia instytucji (zajednice ustanova), spółdzielnie (zadruge), związki spółdzielni (savezi zadruga), kasy oszczędnościowo-kredytowe (kreditne unije), uproszczone spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) oraz inne podmioty, które nie podlegają wpisowi do rejestru. Spółki zależne są wpisywane do rejestru, gdy jest to wymagane przepisami prawa.

Do rejestru nie wpisuje się rzemieślników lub stowarzyszeń.

Aby uzyskać wgląd do rejestru, nie trzeba wykazać interesu prawnego. Wgląd do rejestru ogólnego, dokumentów, na których podstawie dokonano wpisu, innych dokumentów i informacji przechowywanych w zbiorze akt (z wyjątkiem dokumentów, które na podstawie przepisów prawa nie należą do sfery publicznej) jest nieograniczony. Każdy może złożyć wniosek o wydanie wyciągu, poświadczonego odpisu lub transkrypcji dokumentów i danych przechowywanych w zbiorze dokumentów.

Rejestr

Informacje dotyczące wpisu do rejestru i podania do wiadomości publicznej danych podmiotów wpisanych do rejestru

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi tworzenie podmiotów podlegających wpisowi i dokonywanie tych wpisów są: ustawa o rejestrze sądowym (Zakon o sudskom registru, zwana dalej „ZSR”), ustawa o spółkach handlowych (Zakon o trgovačkim društvima, zwana dalej „ZTD”) i okólnik dotyczący zasad dokonywania wpisu w rejestrze sądowym (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). Na podstawie tych przepisów do rejestru wpisuje się określone dane oraz wprowadza zmiany dotyczące tych danych.

Dane dotyczące podmiotów, które zostały wpisane do rejestru, są dostępne 24 godz. na dobę i można uzyskać do nich bezpłatny wgląd na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej rejestru sądowego.

Wszczęcie postępowania rejestrowego

Postępowanie rejestrowe wszczyna się w drodze złożenia pisemnego wniosku o wpis danych bądź dokonanie zmian we wpisie. Wniosek składa się w wersji papierowej lub elektronicznej do sądu rejestrowego. Wniosek należy złożyć w sądzie w terminie 15 dni od dnia spełnienia warunków wpisu, o ile prawo nie stanowi inaczej. Sąd może wszcząć postępowanie z urzędu, jeżeli prawo tak stanowi.

Notariusze mogą komunikować się elektronicznie z sądem, który prowadzi postępowanie rejestrowe, w granicach swoich uprawnień i zgodnie z przepisami ustawy o rejestrze sądowym.

Przepisy przewidują postępowanie uproszczone na potrzeby rejestracji uproszczonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki, w której wspólnikami są nie więcej niż 3 osoby; w której funkcjonuje jednoosobowy zarząd i w której minimalny kapitał podstawowy wynosi 10,00 HRK). Aby zawiązać uproszczoną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, osoby zainteresowane muszą skorzystać z formularzy sporządzonych przez notariusza.

Wnioski do rejestru mogą składać:

 • notariusze (którzy są uprawnieni do składania wniosków elektronicznie i do wydawania wyciągów, odpisów i transkrypcji na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o rejestrze sądowym);
 • osoby, które są uprawnione na podstawie przepisów prawa do występowania o dokonanie wpisu (osobiście bądź za pośrednictwem prokurentów);
 • osoby pracujące w urzędach HITRO.HR (które są uprawnione do składania wniosków o utworzenie spółek handlowych poprzez system e-Tvrtka zgodnie z uprawnieniami określonym w odrębnych przepisach).

Skuteczność wpisów

Wpis wywołuje skutki prawne w dniu następującym po dniu jego dokonania (o ile prawo nie stanowi inaczej) oraz wywołuje skutki wobec osób trzecich w dniu, w którym został on podany do wiadomości publicznej.

Nie można powołać się na nieznajomość danych wpisanych do księgi ogólnej rejestru, które zostały podane do wiadomości publicznej w sposób wskazany w ustawie o rejestrze sądowym.

Każda osoba może powołać się na wpis dotyczący stanu prawnego i okoliczności prawnych, dokonany zgodnie z prawem, z wyjątkiem sytuacji, w których okazało się, że osoba trzecia wiedziała, że dane we wpisie do rejestru nie odpowiadają stanowi faktycznemu. W przypadku czynności dokonanych przez osoby trzecie przed upływem szesnastego dnia następującego po dacie publikacji wpisu do rejestru nie można powołać się na dane wpisane do rejestru i dokumenty wymienione w publikacji, jeżeli osoby trzecie udowodnią, że nie miały na ich temat wiedzy.

Osoba działająca w dobrej wierze jest chroniona przepisami prawa w przypadku dokonania czynności prawnej w oparciu o wpis do rejestru, który nie był zgodny z rzeczywistym stanem prawnym.

Przestępstwa karne i administracyjne oraz kary nakładane przez sądy rejestrowe

Przestępstwa karne i administracyjne oraz sankcje nakładane przez sądy rejestrowe są określone w art. 624–632 ustawy o spółkach handlowych. Wszczęcie postępowania wobec osób, które miały prawny obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze, regulują art. 81–81a ustawy o spółkach handlowych.

Ostatnia aktualizacja: 06/09/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Włochy

W niniejszej części przedstawiono w ogólnym zarysie włoski rejestr działalności gospodarczej.

Jakie informacje można znaleźć we włoskim rejestrze działalności gospodarczej?

Włoski Link otworzy się w nowym oknierejestr działalności gospodarczej (Registro delle Imprese) jest prowadzony przez włoskie Izby Handlowe, przy wsparciu Unioncamere, pod nadzorem sędziego oraz Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego. Infrastruktura ICT jest zarządzana przez Infocamere, konsorcjum Izb Handlowych w formie spółki akcyjnej.

W rejestrze tym znajdują się szczegółowe informacje na temat podmiotów gospodarczych, m.in.:

 • pełna nazwa spółki;
 • siedziba;
 • numer VAT;
 • rodzaj działalności gospodarczej i forma prawna;
 • organy zarządzające;
 • kapitał;
 • przedstawiciele prawni;
 • prokurenci;
 • oddziały.

Rejestr umożliwia także dostęp do publicznych dokumentów spółek. Są to:

 • pełne sprawozdania finansowe;
 • umowy spółek;
 • wykazy wspólników/akcjonariuszy spółek.

Dane zawarte we włoskim rejestrze działalności gospodarczej ujawniane są w dwojakim celu:

 1. Ujawnianie danych ze względów prawnych
 • w celu potwierdzenia, że spółka została zawiązana;
 • aby zapewnić skuteczność informacji wobec osób trzecich (art. 2193 kodeksu cywilnego)
 1. Ujawnianie danych ze względów gospodarczych
 • do celów statystycznych i gospodarczych

Czy dostęp do włoskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Dostęp do rejestru i do ograniczonego zakresu informacji (takich jak nazwa i adres spółki) jest bezpłatny. Dostęp w trybie on-line do wszystkich informacji jest możliwy tylko odpłatnie, na wniosek.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

We Włoszech rejestr działalności gospodarczej jest prowadzony przez odpowiednie biura Izb Handlu, Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa. Biura te noszą nazwę urzędów rejestru działalności gospodarczej (uffici del Registro delle Imprese) i działają pod nadzorem sędziego wyznaczonego przez właściwy miejscowo sąd (sprawujący nadzór nad formalną poprawnością poszczególnych wpisów do rejestru) oraz pod nadzorem administracyjnym Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego.

Włoski rejestr działalności gospodarczej zaczął funkcjonować w swej obecnej postaci po reformie w 1993 r. (art. 8 ustawy nr 580 z 1993 r.) wprowadzonej w życie rozporządzeniem z 1995 r. (dekret Prezydenta Republiki nr 581 z 1995 r.).

W następstwie tej reformy rejestr działalności gospodarczej – do tamtej pory zlokalizowany w urzędach rejestrowych w sądach gospodarczych; przechowujący dane jedynie w formie papierowej – został przeniesiony do Izb Handlu, Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa. Izby miały za zadanie wprowadzenie w pełni skomputeryzowanego systemu, tak aby informacje i dokumenty w nim przechowywane były w pełni i natychmiast dostępne w całym kraju.

Przepisy te zostały następnie uzupełnione o art. 31 ustawy nr 340 z 2000 r. Nowe przepisy nałożyły na prawie wszystkie rodzaje podmiotów gospodarczych (w szczególności wszystkie spółki) obowiązek stosowania podpisu cyfrowego i narzędzi komputerowych na potrzeby sporządzania wniosków o rejestrację oraz dokumentów towarzyszących i na potrzeby ich składania w rejestrze.

W następstwie dalszych zmian w ustawodawstwie (art. 9 dekretu z mocą ustawy nr 7 z 2007 r.) wszystkie rodzaje podmiotów gospodarczych, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mają obowiązek używania podpisu elektronicznego i elektronicznych kanałów komunikacji w korespondencji z rejestrem działalności gospodarczej na potrzeby sprawozdawczości.

Przed dokonaniem wpisu na temat danego podmiotu gospodarczego odpowiedni rejestr weryfikuje (zgodnie z art. 11 ust. 6 dekretu Prezydenta Republiki nr 581 z 1995 r.), czy:

a) podpis na wniosku jest autentyczny;

b) wniosek został prawidłowo wypełniony;

c) dokument bądź informacje, które podlegają wpisowi, są zgodne z wymogami prawnymi;

d) załączono dokumenty wymagane przez przepisy prawa;

e) spełniono jakiekolwiek inne warunki dokonania wpisu.

Ponadto należy również zauważyć, że prawie wszystkie dokumenty dotyczące spółek, które zostały wpisane do rejestru, są sporządzane przez notariuszy. Artykuł 11 ust. 4 dekretu Prezydenta Republiki nr 581 z 1995 stanowi, że należy złożyć oryginał dokumentu podlegającego wpisowi, przy czym w przypadku dokumentu prywatnego, który nie jest złożony na przechowanie u notariusza, należy poświadczyć podpis, którym dokument ten został opatrzony. W przeciwnym razie składa się poświadczony odpis. Poświadczony wyciąg składa się zgodnie z art. 2718 kodeksu cywilnego.

Na podstawie art. 2193 kodeksu cywilnego

 1. Jeżeli informacje podlegające wpisowi na podstawie przepisów prawa nie zostaną wpisane do rejestru przez osobę, na której spoczywał ten obowiązek, nie wywierają one skutków wobec osób trzecich, chyba że osoba ta udowodni, że osoby trzecie miały wiedzę na temat tych informacji.
 2. Osoby trzecie nie mogą powoływać się na nieznajomość danych podlegających wpisowi, z chwilą z którą wpis stał się skuteczny.
 3. Zasady te stosuje się z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.

Historia włoskiego rejestru działalności gospodarczej

Włoski rejestr działalności gospodarczej został założony w 1993 r.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr działalności gospodarczej

Ostatnia aktualizacja: 18/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Cypr

Niniejsza strona zawiera streszczenie informacji na temat Rejestru Spółek na Cyprze.

Wydział ds. Spółek jest odpowiedzialny za rejestrację, monitorowanie, kontrolę i wykreślanie z rejestru spółek krajowych i zagranicznych, spółdzielni oraz nazw handlowych. Wydział ten wchodzi w skład Departamentu Rejestru Spółek i Syndyków Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki.

Dostępne są poniższe usługi on-line.

 • Na potrzeby złożenia dokumentów w Wydziale ds. Spółek dostępne są Link otworzy się w nowym oknieformularze i Link otworzy się w nowym okniewnioski.
 • Obywatele mogą uzyskać informacje na temat Link otworzy się w nowym oknieopłat do uiszczenia za wniesienie każdego wymaganego formularza i wniosku.
 • Dostępne są Link otworzy się w nowym okniedane statystyczne Wydziału ds. Spółek.

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze działalności gospodarczej?

Funkcja wyszukiwania w trybie on-line jest dostępna dla wszystkich i każdy może sprawdzić, czy dany podmiot jest wpisany rejestru prowadzonego przez Wydział ds. Spółek i jaki jest jego status, tzn. czy podmiot jest wyrejestrowany czy też nadal prowadzi działalność. W trybie online możliwe jest wyszukiwanie danych na temat wszystkich spółek oraz wgląd do dokumentów w elektronicznych aktach spółek.

Rejestr spółek prowadzi Departament Rejestru Spółek i Syndyków.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Dostęp do rejestru spółek w trybie on-line jest bezpłatny.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze jest określona przepisami rozdziału 113 ustawy o spółkach. Przepisy te gwarantują wiarygodność informacji przekazywanych osobom trzecim na podstawie art. 3 europejskiej dyrektywy 2009/101/WE w drodze zastosowania poniższych artykułów ustawy.

Artykuł 365

Kontrola, sporządzanie i ewidencjonowanie dokumentów przechowywanych w rejestrze.

Artykuł 365A

Powiadomienie przez urzędników rejestru o przechowywanych aktach – rękojmia wiary publicznej w odniesieniu do danych wprowadzonych do rejestru lub opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Republiki Cypryjskiej.

Artykuł 365B (7)

Rejestr Spółek zapewnia, by akty i dokumenty, o których mowa w ust. 2, były udostępniane do wglądu i dostępne za pośrednictwem wewnątrzunijnego elektronicznego systemu integracji rejestrów, w standardowym formacie wiadomości e-mail, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnych wymogów z zakresu bezpieczeństwa dotyczących transmisji danych.

Artykuł 366

Obowiązek nałożony na spółki polegający na składaniu w rejestrze dokumentów, w tym sprawozdania rocznego i sprawozdania finansowego za każdy rok (art. 118–121).

W jaki sposób przeszukiwać rejestr działalności gospodarczej?

Wyszukiwanie odbywa się według nazw spółek. Więcej informacji o wariantach wyszukiwania znajduje się na stronie wyszukiwania.

Historia rejestru działalności gospodarczej

W rejestrze dostępnym w trybie on-line prowadzonym przez Wydział ds. Spółek znajdują się wszystkie podmioty zarejestrowane od roku 1923 do chwili obecnej, w tym spółki zagraniczne, spółdzielnie i nazwy handlowe.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieΤμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Departament Rejestru Spółek i Syndyków)

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf

Ostatnia aktualizacja: 23/07/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Łotwa

W niniejszej części przedstawiono w zarysie łotewski rejestr działalności gospodarczej.

Jakie informacje można znaleźć w łotewskim rejestrze działalności gospodarczej?

Link otworzy się w nowym oknieRejestr Przedsiębiorstw Republiki ‎Łotewskiej (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) to łotewski podmiot prawa publicznego, który odpowiada za rejestrację spółek i przedsiębiorców innego rodzaju oraz ich oddziałów i przedstawicielstw, a także zmian dotyczących dokumentów założycielskich tych podmiotów. Podmiot ten podejmuje też inne czynności przewidziane w przepisach prawa. Do rejestru wpisuje się również podmioty prowadzące działalność w sektorze środków masowego przekazu, stowarzyszenia i fundacje, zastawy handlowe, pakiety kontrolne, umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, małżeńskie umowy majątkowe, partie polityczne, organy arbitrażowe, związki zawodowe, organizacje i instytucje religijne, a także postępowania upadłościowe.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest płatny?

Tak, na Łotwie nie istnieje bezpłatny rejestr działalności gospodarczej dostępny online.

Jednak korzystając z wariantu wyszukiwania dostępnego na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Rejestru Przedsiębiorstw, można bezpłatnie uzyskać następujące podstawowe informacje dotyczące podmiotów prawnych wpisanych do tego rejestru:

 • rodzaj podmiotu prawnego;
 • siedziba statutowa;
 • nowa lub obecna nazwa lub nazwa handlowa oraz poprzednio zarejestrowana lub historyczna nazwa lub nazwa handlowa;
 • numer w rejestrze;
 • kod identyfikacyjny beneficjenta jednolitego obszaru płatności w euro (o ile został przyznany);
 • data wpisu;
 • data wykreślenia podmiotu prawnego z rejestru (lub data reorganizacji, jeżeli reorganizacja jest przyczyną wykreślenia z rejestru);
 • termin na dokonanie wpisu organizacji religijnej, która podlega przerejestrowaniu.

Łotewski Rejestr Przedsiębiorstw umożliwia nieodpłatne uzyskanie następujących informacji o wszystkich zarejestrowanych podmiotach prawnych w formie otwartych danych. Są to:

 • numer w rejestrze;
 • nazwa bądź nazwa handlowa podmiotu;
 • rodzaj podmiotu prawnego;
 • informacje, w jakim rejestrze podmiot jest zarejestrowany;
 • data wpisu;
 • informacje dotyczące wykreślenia podmiotu prawnego z rejestru bądź jego reorganizacji;
 • data wykreślenia podmiotu prawnego z rejestru (lub data reorganizacji, jeżeli reorganizacja jest przyczyną wykreślenia z rejestru);
 • siedziba statutowa.

Informacje te są udostępniane w formatach .csv, .txt bądź .xlsx i Link otworzy się w nowym okniemożna je pobrać tutaj. Użytkownik może wybrać określony format na potrzeby zamierzonego wykorzystania.

Wszystkie wpisy do rejestru są publikowane elektronicznie na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej dziennika urzędowego Latvijas Vēstnesis. Ta sama procedura ma zastosowanie do publikacji dokumentów złożonych oddzielnie. Wpisy do rejestru wywołują skutki prawne wobec osób trzecich dopiero po ich opublikowaniu w dzienniku urzędowym, chyba że dane informacje były znane osobom trzecim przed ich publikacją. Jeżeli jednak osoba trzecia może wykazać, że opublikowana informacja nie była i nie mogła być jej znana, czynność prawna dokonana na podstawie tej informacji w terminie 15 dni od daty publikacji nie wywołuje skutków prawnych.

Jeżeli informacja, która ma zostać wpisana do rejestru działalności gospodarczej, zostanie nieprawidłowo zarejestrowana lub opublikowana, osoba trzecia działająca w dobrej wierze może się powołać na taką opublikowaną informację, nawet jeżeli nie odpowiada ona wpisowi w rejestrze lub aktualnemu stanowi faktycznemu. Osoba trzecia nie może się jednak powołać na informację, która została nieprawidłowo opublikowana, jeżeli wiedziała o tym, że opublikowana informacja jest nieprawidłowa.

W jaki sposób można uzyskać informacje z łotewskiego rejestru działalności gospodarczej?

Łotewski Rejestr Przedsiębiorstw umożliwia uzyskanie informacji na temat wszystkich zarejestrowanych podmiotów i faktów prawnych.

Informacje pochodzące z Rejestru Przedsiębiorstw można uzyskać za opłatą, składając Link otworzy się w nowym okniewniosek o udzielenie informacji osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną, za pomocą dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz cyfrowym znacznikiem czasu (w którym to przypadku żądane informacje są przesyłane w taki sam sposób). Wniosek musi zawierać informacje na temat płatności zrealizowanej na rzecz Rejestru Przedsiębiorstw (należy do niego dołączyć dokument potwierdzający dokonanie płatności, jego kopię lub wydruk z systemu bankowości elektronicznej). Składając wniosek, należy określić wybrany sposób otrzymania informacji (osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie). Wnioski można też składać online za pośrednictwem portalu Link otworzy się w nowym okniehttps://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep120/apraksts.

Link otworzy się w nowym oknieWykaz opłat można znaleźć w internecie.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Wszystkie wpisy do rejestru działalności gospodarczej podlegają publikacji w dzienniku urzędowym Latvijas Vēstnesis, a ich elektroniczne wersje są dostępne na stronie internetowej dziennika urzędowego: www.vestnesis.lv. Ta sama procedura ma zastosowanie do publikacji dokumentów złożonych oddzielnie.

Wpisy do rejestru wywołują skutki prawne wobec osób trzecich dopiero po opublikowaniu tych wpisów w dzienniku urzędowym, chyba że dane informacje były znane osobom trzecim przed ich publikacją. Jeżeli jednak osoba trzecia może wykazać, że opublikowana informacja nie była i nie mogła być jej znana, czynność prawna dokonana na podstawie tej informacji w terminie 15 dni od daty publikacji nie wywołuje skutków prawnych.

Jeżeli informacja, która ma zostać wpisana do rejestru, zostanie nieprawidłowo zarejestrowana lub opublikowana, osoba trzecia działająca w dobrej wierze może się powołać na taką opublikowaną informację, nawet jeżeli nie odpowiada ona wpisowi w rejestrze lub aktualnemu stanowi faktycznemu. Osoba trzecia nie może się jednak powołać na informację, która została nieprawidłowo opublikowana, jeżeli wiedziała o tym, że opublikowana informacja jest nieprawidłowa.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy zapoznać się z Link otworzy się w nowym oknieart. 12 kodeksu handlowego (Komerclikums) (na Link otworzy się w nowym oknieportalu jest również dostępna wersja angielska).

W jaki sposób można skontaktować się z łotewskim rejestrem działalności gospodarczej?

Dane kontaktowe:

Rejestr Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej
Pērses iela 2, Ryga, Łotwa, LV 1011
Informacja telefoniczna: 67031703 (uwaga: pod tym numerem telefonu nie udziela się porad prawnych)
Faks: 67031793
E-mail: Link otworzy się w nowym oknieinfo@ur.gov.lv

Link otworzy się w nowym oknieGodziny urzędowania można znaleźć w internecie.

Historia łotewskiego rejestru działalności gospodarczej

Rejestr Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej został utworzony w dniu 1 grudnia 1990 r.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieRejestr Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw (dostęp za pośrednictwem Lurosoft)

Ostatnia aktualizacja: 29/09/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Litwa

W niniejszej części przedstawiono w zarysie litewski rejestr osób prawnych.

Jakie informacje można znaleźć w litewskim rejestrze osób prawnych?

Dane gromadzone w litewskim rejestrze osób prawnych (Lietuvos juridinių asmenų registras), dokumenty przechowywane w tym rejestrze oraz wszystkie inne informacje przekazane do rejestru są publiczne. W rejestrze osób prawnych przechowuje się dane i dokumenty dotyczące osób prawnych prawa prywatnego i publicznego. Ogólnie w rejestrze uwzględnia się 26 rodzajów osób prawnych.

Do rejestru są wpisywane następujące dane: nazwa osoby prawnej; kod; forma prawna; status prawny; siedziba osoby prawnej; organy osoby prawnej; członkowie organów zarządzających (imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości, miejsce zamieszkania) oraz członkowie uprawnieni do podejmowania zobowiązań prawnych w imieniu osoby prawnej i zakres ich uprawnień; oddziały i przedstawicielstwa; ograniczenia działalności osoby prawnej; termin zakończenia działalności przez osobę prawną; rok obrotowy; daty wprowadzenia zmian do dokumentów i danych w rejestrze; informacje dotyczące osób fizycznych uprawnionych do zawierania umów w imieniu osoby prawnej oraz inne dane przewidziane przepisami prawa.

W rejestrze osób prawnych przechowywane są również: dokumenty dotyczące utworzenia osoby prawnej, decyzje organów osób prawnych, zestawy rocznych sprawozdań finansowych składanych przez spółki i inne dokumenty przewidziane przepisami prawa.

Link otworzy się w nowym oknieLitewski rejestr osób prawnych jest prowadzony przez przedsiębiorstwo państwowe Registrų centras (centrum rejestracji).

Czy dostęp do litewskiego rejestru osób prawnych jest bezpłatny?

W rejestrze istnieje możliwość bezpłatnego wyszukiwania osób prawnych. Nieodpłatnie przekazywane są poniższe informacje:

 • kod;
 • nazwa;
 • siedziba;
 • forma prawna;
 • status prawny.

Opłatę pobiera się w przypadku udostępniania bardziej szczegółowych danych dotyczących osób prawnych. Dane te są przekazywane, jeżeli:

 • została podpisana umowa o świadczenie usług na rzecz zarejestrowanego użytkownika;
 • wykorzystywany jest Link otworzy się w nowym okniesamoobsługowy system centrum rejestracji;
 • skierowano odpowiedni wniosek do urzędnika rejestru.

Link otworzy się w nowym oknieLitewski rejestr osób prawnych zapewnia możliwość bezpłatnego sprawdzenia, czy określona nazwa nie jest tożsama z nazwami używanymi przez inne osoby prawne, oddziały lub przedstawicielstwa bądź z nazwami wpisanymi tymczasowo do rejestru.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Zmiany wprowadzone przez urzędnika prowadzącego rejestr do danych bądź informacji dotyczących osób prawnych zostają opublikowane nie później niż następnego dnia roboczego, a data ich wprowadzenia – opublikowana w elektronicznym biuletynie informacyjnym.

Publikacja przez urzędników prowadzących rejestr wyciągów z informacji bądź danych lub kopii dokumentów przechowywanych w rejestrze świadczy o wiarygodności tych dokumentów prima facie.

W jaki sposób przeszukiwać litewski rejestr działalności gospodarczej?

Osoby prawne można wyszukiwać w rejestrze bezpłatnie według poniższych kryteriów wyszukiwania. Są to:

 • kod;
 • nazwa;
 • nazwa historyczna.

Zarejestrowani użytkownicy, którzy podpisali umowę o świadczenie usług, mogą przeprowadzić wyszukiwanie w oparciu o następujące kryteria: kod, nazwa, osoba fizyczna, osoba prawna bądź zagraniczna osoba prawna.

System samoobsługowy umożliwia wyszukiwanie osób prawnych według kodu, nazwy bądź nazwy historycznej (w przypadku podmiotów, które zmieniły swoją nazwę).

Historia litewskiego rejestru działalności gospodarczej

Rejestr osób prawnych został utworzony w 2004 r., przy czym dane dotyczące osób prawnych gromadzone we wcześniejszych systemach informatycznych od 1990 r. zostały do niego automatycznie przeniesione.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieRejestr osób prawnych

Ostatnia aktualizacja: 18/02/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Luksemburg

Niniejsza strona zawiera informacje na temat możliwości wglądu do rejestru działalności gospodarczej Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés – RCS).

Jakie informacje zawiera rejestr działalności gospodarczej Luksemburga?

Link otworzy się w nowym oknieRejestr działalności gospodarczej (RCS) – Registre de Commerce et des Sociétés – jest urzędowym rejestrem wszystkich osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, a także innych jednostek, o których mowa w znowelizowanej ustawie z dnia 19 grudnia 2002 r.

Rejestr działalności gospodarczej działa pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości powierzył zarządzanie RCS ugrupowaniu interesów gospodarczych GIE RCSL, w skład którego wchodzą: organy państwowe, Izba Handlowa oraz Izba Rzemieślnicza.

Celem rejestru działalności gospodarczej jest:

 • zapewnienie możliwości identyfikacji osób wpisywanych do rejestru na podstawie wymagań ustawowych, w drodze bieżącego aktualizowania ich spisu,
 • zagwarantowanie jak największego bezpieczeństwa transakcji,
 • udzielanie informacji osobom trzecim.

Rejestr działalności gospodarczej gromadzi dwa rodzaje danych:

 • dane o charakterze identyfikacyjnym i prawnym, takie jak nazwa spółki lub firma spółki, przedmiot działalności spółki, kapitał spółki, skład zarządu, nazwisko biegłego rewidenta, osoby uprawnione do podejmowania decyzji w imieniu spółki i inne tego typu dane,
 • sprawozdania roczne.

Kontakt:

Adres biura

Adres pocztowy

Dni i godziny urzędowania

Centre administratif Pierre Werner Bâtiment F
13, rue Erasme
Luxembourg - Kirchberg

Tel.: (+352) 26 428-1

Faks: (+352) 26 42 85 55

E-mail: helpdesk@rcsl.lu

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-12:00 oraz 13:30-16:00

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest płatny?

Wgląd do akt w siedzibie RCS jest bezpłatny.

Niektóre podstawowe dane są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknierejestru działalności gospodarczej (RCS). Są to:

 • numer RCS;
 • data wpisu;
 • nazwa;
 • forma prawna;
 • adres siedziby spółki;
 • wykaz dokumentów złożonych począwszy od 2006 r.

Odpłatnie można otrzymać:

 • wyciąg zawierający zaktualizowane dane, które podmiot wpisany do rejestru powinien złożyć w RCS,
 • kopię dokumentów złożonych do RCS (w formacie elektronicznym).

Link otworzy się w nowym oknieTabela obowiązujących opłatjest dostępna na stronie internetowej, w zakładce „Informacje ogólne – Cennik” (Informations générales -Tarifs).

W jaki sposób wyszukiwać dane w rejestrze działalności gospodarczej Luksemburga?

Wyszukiwanie można przeprowadzać na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknierejestru działalności gospodarczej (RCS), podając:

 • nazwę (albo część nazwy) lub
 • numer wpisu podmiotu.

Wyszukiwarka internetowa wyświetli wówczas listę nazw odpowiadających wprowadzonemu zapytaniu.

Po kliknięciu na nazwę jednego z podmiotów odnalezionych przez wyszukiwarkę wyświetlą się bezpłatnie następujące informacje:

 • numer RCS;
 • data wpisu;
 • nazwa;
 • forma prawna;
 • adres siedziby spółki;
 • wykaz dokumentów złożonych począwszy od 2006 r.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych dokumenty bądź wyciągi z dokumentów wywierają skutki prawne począwszy od dnia ich opublikowania w monitorze gospodarczym (Mémorial, Recueil des sociétés et associations), z wyjątkiem sytuacji, w której spółka dowiedzie, że osoba trzecia uzyskała wcześniej wiedzę na temat tych dokumentów. Osoby trzecie mogą się jednak powoływać na dokumenty bądź wyciągi z dokumentów, które nie zostały jeszcze opublikowane.

W odniesieniu do transakcji dokonanych przed szesnastym dniem następującym po dniu ogłoszenia nie można powoływać się na takie dokumenty i wyciągi wobec osób trzecich, które udowodnią, że nie mogły o nich wiedzieć.

W przypadku niezgodności między tekstem złożonym a opublikowanym ten ostatni nie wywiera skutków prawnych wobec osób trzecich. Osoby trzecie mogą się jednak powołać na taki dokument, o ile spółka nie dowiedzie, że znały one treść tekstu, który został złożony do rejestru.

Okres, który obejmują rejestry działalności gospodarczej Luksemburga

Rejestr działalności gospodarczej istnieje od 1909 r.

Od 2003 r. funkcjonuje on pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości, a zarządzanie nim zostało powierzone ugrupowaniu interesów gospodarczych GIE RCSL. Od tego czasu przeprowadzono pełny proces informatyzacji zawartych w nim danych.

Dokumenty złożone w RCS począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. są systematycznie digitalizowane i udostępnione do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej.

Dokumenty złożone w RCS począwszy od 1909 r., czyli od chwili jego utworzenia, zostały poddane digitalizacji i są stopniowo udostępniane ogółowi społeczeństwa.

W następstwie tego procesu zasoby RCS są całkowicie dostępne w postaci elektronicznej.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieRejestr działalności gospodarczej (RCS)

Ostatnia aktualizacja: 16/06/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Węgry

Na tej stronie przedstawiono w zarysie węgierski rejestr działalności gospodarczej.

Jakie informacje można znaleźć w węgierskim rejestrze działalności gospodarczej?

Rejestr działalności gospodarczej zawiera dane dotyczące spółek wpisanych do rejestru oraz dokumenty, na podstawie których dokonano wpisu. Danymi w rejestrze działalności gospodarczej (dotyczącymi wpisanych do niego spółek) zarządzają sądy rejestrowe. Informacje i dokumenty dotyczące spółek przechowywane są w formie elektronicznej. Dostęp do danych dotyczących spółek zarejestrowanych w węgierskich sądach rejestrowych można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej serwisu informacji o spółkach i stronie internetowej elektronicznej rejestracji spółek Ministerstwa Sprawiedliwości (serwis informacji o spółkach Link otworzy się w nowym okniehttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Istnieje możliwość uzyskania dostępu do poniższych informacji (aktualnych lub historycznych), jeżeli w momencie wyszukiwania figurują one w rejestrze działalności gospodarczej:

 • numer wpisu spółki do rejestru (cégjegyzékszám);
 • nazwa spółki (firma);
 • siedziba główna (székhely);
 • miejsce lub miejsca prowadzenia działalności (telephelyek);
 • oddział(-y) (fióktelepek);
 • rodzaj prowadzonej działalności;
 • kapitał zakładowy;
 • numer identyfikacji podatkowej;
 • informacje o tym, czy wszczęto postępowanie upadłościowe, układowe (felszámolás) lub likwidacyjne (végelszámolás);
 • informacje o tym, czy osoba pełniąca obecnie lub w przeszłości funkcje zarządcze lub kierownicze w podmiocie gospodarczym (gazdasági társaság), zgodnie z § 3:22 węgierskiej ustawy nr V z 2013 r. Kodeks cywilny, nie może sprawować funkcji zarządczych ani kierowniczych w innym podmiocie gospodarczym.

Pierwszego dnia każdego tygodnia aktualizowane są poniższe informacje.

 1. Wszystkie dane o spółkach wpisanych do rejestru działalności gospodarczej (wyciąg przechowywany w rejestrze – tárolt cégkivonat) oraz dane dotyczące wniosków o dokonanie wpisu lub zmiany, które nie zostały jeszcze wprowadzone do rejestru.
 2. Informacje o spółkach obejmują informacje na temat:
 • struktury własności (informacje na temat wspólników bądź akcjonariuszy), uprawnień do reprezentacji osoby prawnej, podmiotów gospodarczych niemających osobowości prawnej (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) lub innych podmiotów gospodarczych,
 • pełnomocnictw dla osób fizycznych oraz składu rady nadzorczej.

Dane aktualizowane pierwszego dnia tygodnia można znaleźć, korzystając z wyszukiwarki.

Informacje dotyczące spółek są przechowywane w rejestrze działalności gospodarczej również w oparciu o inne kryteria (dostępne są również dane historyczne). Oprócz tych informacji można również uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących spółek. Wgląd do danych można uzyskać w sądach rejestrowych oraz za pośrednictwem serwisu informacji o spółkach, natomiast odpisy lub niepoświadczone kopie dokumentów oraz informacje dotyczące spółek można otrzymać za uiszczeniem opłaty administracyjnej.

Czy dostęp do węgierskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Wgląd do węgierskiego rejestru działalności gospodarczej jest możliwy bezpłatnie w zakresie opisanym powyżej na stronie <Link otworzy się w nowym okniehttps://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>. Dostęp do wszelkich pozostałych treści jest odpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać węgierski rejestr działalności gospodarczej?

Informacje o spółkach można wyszukiwać według jednego z następujących kryteriów:

- nazwa spółki;

- numer wpisu spółki do rejestru;

- numer identyfikacji podatkowej.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Dane, o których mowa w art. 2 dyrektywy 2009/101/WE, w odniesieniu do spółek wpisanych do rejestru na Węgrzech, są dostępne online nieodpłatnie.

Na Węgrzech informacje publiczne o spółkach są udostępniane przez sąd rejestrowy, serwis informacji o spółkach bądź publikowane w monitorze gospodarczym. Monitor gospodarczy jest dziennikiem urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości, który jest dostępny nieodpłatnie na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Z chwilą opublikowania danych z rejestru działalności gospodarczej dotyczących spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością sąd rejestrowy publikuje również w monitorze gospodarczym ich akty założycielskie bądź zmiany wprowadzone do tych aktów. Dane aktualizowane są codziennie.

Danymi w rejestrze działalności gospodarczej (dotyczącymi wpisanych do niego spółek) zarządzają sądy rejestrowe. Informacje i dokumenty dotyczące spółek przechowywane są w formie elektronicznej. Dostęp do danych dotyczących spółek zarejestrowanych w każdym z węgierskich sądów rejestrowych można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej serwisu informacji o spółkach i stronie internetowej elektronicznej rejestracji spółek Ministerstwa Sprawiedliwości (serwis informacji o spółkach Link otworzy się w nowym okniehttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Historia węgierskiego rejestru działalności gospodarczej

Od lipca 1993 r., kiedy krajowy system informacji o spółkach i wpisów do rejestru (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) zaczął w pełni funkcjonować, dane w rejestrze działalności gospodarczej są wprowadzane przez sądy w formie elektronicznej.

Czas przekazywania danych w systemie między dowolnymi dwoma sądami to tylko kwestia minut.

Ostatnia aktualizacja: 21/09/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Malta

W niniejszej części przedstawiono w zarysie maltański rejestr działalności gospodarczej.

Jakie informacje można znaleźć w maltańskim rejestrze działalności gospodarczej?

Link otworzy się w nowym oknieMaltański rejestr działalności gospodarczej zawiera ogólne informacje dotyczące spółek prowadzących działalność na Malcie.

Rejestr należy do Link otworzy się w nowym oknieMaltańskiego Urzędu ds. Usług Finansowych (MFSA), który na podstawie przepisów prawa odpowiada za uaktualnianie krajowego rejestru spółek. Na stronie internetowej MFSA znajdują się informacje dotyczące ustawodawstwa w zakresie usług finansowych, w tym:

Czy dostęp do maltańskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Informacje ogólne zawarte w maltańskim rejestrze działalności gospodarczej są dostępne dla wszystkich użytkowników bezpłatnie, jednak dostęp do niektórych zasobów zamieszczonych na stronie podlega opłacie.

Strona internetowa MFSA jest dostępna dla wszystkich użytkowników bezpłatnie.

W jaki sposób przeszukiwać maltański rejestr działalności gospodarczej?

Zarejestrowani użytkownicy internetowego rejestru korzystają z bezpłatnego dostępu do bazy danych rejestrowych. Status zarejestrowanego użytkownika można uzyskać bezpłatnie. Pobieranie dokumentów poszczególnych spółek podlega opłacie, ale przeszukiwanie informacji w bazie danych jest bezpłatne. W związku z tym każdy może wyszukać spółkę, posługując się jej nazwą, częścią nazwy lub jej numerem wpisu do rejestru. Inne bezpłatnie dostępne informacje obejmują siedzibę spółki oraz nazwiska członków organów spółki, sekretarza spółki i wspólników/akcjonariuszy.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Ustawa o spółkach z 1995 r. (rozdział 386 Zbioru praw Malty) to najważniejszy akt prawny regulujący spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowane na Malcie. Zawiera ona przepisy umożliwiające osobom trzecim powoływanie się na dokumenty oraz inne informacje znajdujące się w rejestrze, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Wszystkie dokumenty i oficjalne zawiadomienia przedstawiane przez spółki na potrzeby rejestracji muszą być opatrzone podpisem lub poświadczone przez członka zarządu lub sekretarza spółki. Urzędnik rejestrowy przyjmuje dokumenty i oficjalne zawiadomienia w dobrej wierze. Osoba reprezentująca spółkę składająca podpis na dokumencie jest odpowiedzialna za jego treść. Dokonywanie fałszywych zgłoszeń lub składanie fałszywych oświadczeń w dokumencie, który został sporządzony na potrzeby przedłożenia organowi publicznemu, w celu uzyskania korzyści dla siebie lub dla innych osób, jest na Malcie uznawane za przestępstwo.

Historia maltańskiego rejestru działalności gospodarczej

Prawo spółek wprowadzono na Malcie w 1962 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie spółek handlowych (Commercial Partnerships Ordinance). Rejestr był początkowo prowadzony w ramach Ministerstwa Handlu, będącego jednostką rządową. Stał się on częścią Maltańskiego Urzędu ds. Usług Finansowych w 1997 r., po wprowadzeniu nowej ustawy o spółkach (Companies Act) w 1995 r. Wszystkie wpisane do rejestru dokumenty istniejących spółek zostały zeskanowane i dla każdej spółki utworzono elektroniczny folder. Początkowo zdalny dostęp do bazy danych spółek oraz dokumentów spółek przechowywanych w rejestrze można było uzyskać za pomocą bezpośredniego systemu wdzwaniania, który został dostosowany do wykorzystania w internecie w 2000 r. Pod koniec 2004 r. uruchomiono nowy system sieciowy, a dokonywanie wpisów do rejestru drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu cyfrowego zostało wprowadzone w 2006 r.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieMaltański rejestr działalności gospodarczej

Link otworzy się w nowym oknieMaltański Urząd ds. Usług Finansowych

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości, Kultury i Samorządu Terytorialnego

Ostatnia aktualizacja: 05/10/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Niderlandy

W niniejszej części przedstawiono w zarysie niderlandzki rejestr działalności gospodarczej.

Jakie informacje można znaleźć w niderlandzkim rejestrze działalności gospodarczej?

Niderlandzki rejestr działalności gospodarczej należy do niderlandzkiej izby handlowej (Kamer van Koophandel) i jest przez nią prowadzony na podstawie upoważnienia nadanego izbie przez rząd w ustawie o rejestrze działalności gospodarczej.

Rejestr zawiera wszystkie prawnie istotne informacje na temat wszystkich odpowiednich podmiotów gospodarczych w Niderlandach. Do rejestru wpisywane są wszystkie podmioty. Są to:

 • spółki (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (BV) i spółki akcyjne (NV));
 • przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;
 • stowarzyszenia;
 • fundacje;
 • wolne zawody (np. prawnicy, lekarze, artyści);
 • stowarzyszenia współwłaścicieli;
 • organizacje kościelne, oraz
 • organy administracji rządowej.

Treść danych wpisanych do rejestru różni się w zależności od formy prawnej podmiotu. Do najważniejszych danych odnotowywanych w rejestrze należą:

 • nazwa podmiotu (firma);
 • inne nazwy handlowe;
 • siedziba;
 • adresy;
 • kapitał (akcyjny);
 • zarząd;
 • pełnomocnicy (prokurenci);
 • oddziały;
 • dane kontaktowe;
 • sektory działalności (według klasyfikacji NACE).

W rejestrze figuruje około 2,5 miliona podmiotów.

Zgodnie z prawem niderlandzkim informacje w rejestrze wywołują skutki prawne (i są wiążące wobec osób trzecich), o ile nie wskazano inaczej. Obowiązek dokonania wpisu w rejestrze (oraz aktualizacji danych) spoczywa na poszczególnych podmiotach. Każda zmiana musi zostać wpisana do rejestru w terminie ośmiu dni od jej dokonania.

Wpis do rejestru nie stanowi elementu procesu zawiązywania spółki w Niderlandach. Z prawnego punktu widzenia spółka w Niderlandach może powstać, nawet jeżeli nie została wpisana do rejestru. W związku z tym, chociaż niezarejestrowanie spółki nie jest zgodne z prawem, spółka niezarejestrowana nadal istnieje i może prowadzić działalność jako spółka (w przeciwieństwie do sytuacji, jaka istnieje np. w Zjednoczonym Królestwie).

Niderlandzkie spółki z (nie)ograniczoną odpowiedzialnością mają ponadto obowiązek składania w rejestrze rocznego sprawozdania finansowego. Dotyczy to około 900 000 spółek. Większość z nich ma obowiązek złożenia jedynie bilansu, a duże spółki (około 20 000) – również sprawozdania z finansowych wyników działalności.

Czy dostęp do niderlandzkiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Podstawowe informacje w niderlandzkim rejestrze działalności gospodarczej są dostępne bezpłatnie przez internet, ale za niektóre usługi (np. urzędowe wyciągi) pobierana jest opłata.

Aby dokonać rejestracji, podmioty uiszczają jednorazową opłatę. Nie pobiera się zatem rocznej opłaty ani opłat za złożenie dokumentów.

W jakim stopniu można polegać na wiarygodności dokumentów umieszczonych w rejestrze?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/WE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE dotyczy integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek. Umożliwia ona stworzenie europejskiej centralnej platformy. Na system wzajemnie powiązanych rejestrów składa się zatem platforma, o której mowa wyżej, rejestry państw członkowskich i portal będący europejskim elektronicznym punktem dostępu.

W dyrektywie wyznaczono dwa terminy transpozycji. Z zastrzeżeniem niewielkiej liczby przepisów, państwa członkowskie miały obowiązek dostosowania się do przepisów dyrektywy do 7 lipca 2014 r. Pozostałe przepisy miały zostać wprowadzone do krajowego systemu prawnego w terminie dwóch lat od daty przyjęcia przez Komisję Europejską aktów wykonawczych.

Niderlandzkie ustawodawstwo zostało już dostosowane do wymogów określonych w tych artykułach. Nie zachodzi zatem konieczność wprowadzania dalszych zmian do ustawy o rejestrze działalności gospodarczej z 2007 r. bądź do odpowiednich aktów wdrażających na potrzeby dokonania transpozycji w wyżej wymienionych terminach. W Link otworzy się w nowym okniedzienniku urzędowym z dnia 4 lipca 2014 r. ukazało się obwieszczenie na ten temat.

W jaki sposób przeszukiwać niderlandzki rejestr działalności gospodarczej?

Link otworzy się w nowym oknieNiderlandzki rejestr działalności gospodarczej można przeszukiwać według:

 • nazwy podmiotu gospodarczego (lub fragmentu tej nazwy);
 • urzędowego numeru wpisu do rejestru działalności gospodarczej;
 • adresu, oraz
 • kodu pocztowego.

Historia niderlandzkiego rejestru działalności gospodarczej

Informacje datują się od uruchomienia aktualnego rejestru (1920 r.). Dostępne są także dane dotyczące niektórych starszych spółek.

Strony internetowe

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw, Link otworzy się w nowym oknieKamer van Koophandel

Ostatnia aktualizacja: 07/10/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Austria

W niniejszej części przedstawiono w ogólnym zarysie austriacki rejestr handlowy.

Jakie informacje można znaleźć w austriackim rejestrze handlowym?

Link otworzy się w nowym oknieRejestr handlowy (Firmenbuch, zwany również „rejestrem głównym” (Hauptbuch)) zawiera informacje dotyczące wszystkich wpisanych do niego austriackich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (zob. sekcja 2 austriackiej ustawy o rejestrze handlowym (Firmenbuchgesetz – FBG)). Dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisów, są przechowywane w elektronicznym archiwum prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dane na temat spółek oraz zbiór dokumentów są dostępne publicznie w trybie online, za odpowiednią opłatą.

Dane dotyczące spółek są także udostępniane austriackim organom za pośrednictwem portalu Federalnego Centrum Obliczeniowego (BRZ). Podmioty z państw członkowskich UE mogą uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem Link otworzy się w nowym oknieeuropejskiego rejestru przedsiębiorstw (EBR).

Czy dostęp do rejestru handlowego jest bezpłatny?

Dostęp do austriackiego rejestru handlowego podlega opłacie.

W jaki sposób przeszukiwać austriacki rejestr handlowy?

Informacje o wpisach w rejestrze zawarte w bazie danych rejestru handlowego są publicznie dostępne.

Wpisując numer, pod którym dany podmiot jest wpisany do rejestru handlowego (Firmenbuchnummer), można uzyskać wyciąg zawierający dane aktualnie znajdujące się w rejestrze. Na żądanie można także uzyskać dane, które zostały wykreślone (tylko w przypadku danych dostępnych w formacie elektronicznym). Zapytania mogą także dotyczyć wpisów, które zostały niedawno wprowadzone, zmienione lub wykreślone.

Publiczny dostęp do bazy danych rejestru handlowego zapewniają wyspecjalizowane Link otworzy się w nowym okniespółki, zwane Verrechnungsstellen, z którymi Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało odpowiednie umowy. Świadczą one odpłatne usługi, takie jak udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące rejestru handlowego lub wydawanie poświadczonych kopii wpisów w rejestrze, które mają taką samą moc prawną jak oficjalnie wydane wyciągi.

Jednakże na potrzeby postępowania przed organami publicznymi oficjalny dokument poświadczający status przedsiębiorstwa w rejestrze handlowym może wydać jedynie sąd rejonowy (wydział rejestrowy, Firmenbuchabteilung).

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Zgodnie z art. 3a dyrektywy 2009/101/WE zmienionej dyrektywą 2012/17/UE państwa członkowskie muszą wyjaśnić przepisy prawa krajowego, zgodnie z którymi osoby trzecie mogą powoływać się na informacje i każdy rodzaj dokumentu, o których mowa w art. 2 (np. pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu lub umowa spółki). Niniejszy arkusz informacyjny przedstawia stan prawny w Austrii.

W Austrii, zgodnie z art. 2 dyrektywy 2009/101/WE, informacje i dokumenty dotyczące spółek akcyjnych (Aktiengesellschaften – AG) i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaften mit beschränkter Haftung – GmbH) muszą zostać udostępnione w rejestrze handlowym. Podstawą prawną funkcjonowania rejestru jest kodeks handlowy (Unternehmensgesetzbuch – UGB) oraz ustawa o rejestrze handlowym (Firmenbuchgesetz – FBG). Rejestr handlowy jest prowadzony przez sądy w formie rejestru elektronicznego. Składa się on z rejestru głównego, do którego wpisuje się okoliczności wywołujące skutki prawne (np. pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów) lub z którego informacje te się wykreśla, oraz ze zbioru odpowiednich dokumentów (zawierającego np. umowy spółki).

Zgodnie z Link otworzy się w nowym oknie§ 10(1) UGB informacje o dokonaniu wpisu do rejestru handlowego publikuje się zarówno w bazie ogłoszeń urzędowych (Ediktsdatei, która jest dostępna w internecie), jak i w austriackim dzienniku urzędowym Wiener Zeitung. Publikację uważa się za dokonaną z chwilą wprowadzenia odpowiednich danych do bazy ogłoszeń urzędowych.

Skutki prawne wpisów do rejestru handlowego wobec osób trzecich reguluje Link otworzy się w nowym oknie§ 15 UGB, zgodnie z którym dany podmiot nie może powoływać się wobec osób trzecich na okoliczność, która powinna zostać wpisana do rejestru, ale do wpisu nie doszło, chyba że osoba ta powzięła już wiadomość o przedmiotowej okoliczności (ust. 1). Po dokonaniu wpisu dana okoliczność wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich. Nie dotyczy to jednak postępowań sądowych wszczętych w terminie 15 dni od publikacji ogłoszenia, jeżeli osoba trzecia jest w stanie dowieść, że dana okoliczność nie była jej znana ani nie można było tego od niej oczekiwać (ust. 2). Jeżeli dany podmiot dokonał nieprawidłowego wpisu lub też nie doprowadził do wykreślenia wpisu, o którego wadliwości wiedział lub powinien był wiedzieć, wpis ten wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich w transakcjach handlowych. Reguła ta nie ma jednak zastosowania wówczas, gdy dany podmiot jest w stanie dowieść, że osoba trzecia nie działała w dobrej wierze co do prawidłowości wpisu, wiedziała o jego wadliwości lub nie wiedziała o jego wadliwości w wyniku rażącego niedbalstwa (ust. 3).

Wiążącą wersją umowy spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zawsze wersja znajdująca się w rejestrze handlowym, ponieważ skutki prawne wszelkich zmian dokonanych w umowie spółki zależą od ich wpisu do rejestru handlowego (Link otworzy się w nowym oknie§ 148(3) ustawy o spółkach akcyjnych (Aktiengesetz - AktG) i Link otworzy się w nowym oknie§ 49(2) ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH-Gesetz - GmbHG)).

Historia austriackiego rejestru handlowego

Wpisy do rejestru handlowego były pierwotnie przechowywane w wersji papierowej. Kiedy rejestr handlowy został zautomatyzowany w 1991 r., dane dostępne w wersji papierowej zostały wprowadzone do elektronicznej bazy danych. Od tego czasu wszystkie dane, zarówno aktualne, jak i historyczne, są dostępne w wersji elektronicznej.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw

Link otworzy się w nowym oknieOgólne informacje na temat austriackiego rejestru handlowego

Link otworzy się w nowym oknieBaza ogłoszeń urzędowych austriackiego sądownictwa

Link otworzy się w nowym oknieTekst UGB w pełnym brzmieniu

Link otworzy się w nowym oknieTekst FBG w pełnym brzmieniu

Link otworzy się w nowym oknieTekst AktG w pełnym brzmieniu

Link otworzy się w nowym oknieTekst GmbHG w pełnym brzmieniu
Ostatnia aktualizacja: 23/05/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Polska

W niniejszej części przedstawiono w ogólnym zarysie polski rejestr działalności gospodarczej

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze działalności gospodarczej?

Link otworzy się w nowym okniePolski rejestr działalności gospodarczej (Krajowy Rejestr Sądowy) jest prowadzony i zarządzany przez Link otworzy się w nowym okniepolskie Ministerstwo Sprawiedliwości

Zawiera on informacje na temat spółek, fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów.

Bardziej konkretnie, rejestr zawiera różnego rodzaju informacje dotyczące tych podmiotów:

 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (numer KRS)
 • numer REGON (numer w centralnym wykazie podmiotów gospodarki narodowej)
 • nazwa
 • charakter i status prawny
 • data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • dane adresowe
 • istotne daty (wpisu i usunięcia)
 • właściwe organy
 • osoby uprawnione do reprezentacji.

Czy dostęp do polskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać polski rejestr działalności gospodarczej

Polski rejestr działalności gospodarczej można przeszukiwać według następujących kryteriów wyszukiwania:

 • nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS); lub
 • nazwy podmiotu.

Na ile wiarygodne są dokumenty zawarte w rejestrze?

Na gruncie prawa polskiego kwestia ochrony osób trzecich w związku z udostępnianiem informacji i dokumentów objętych dyrektywą 2009/101/WE jest uregulowana w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2013.1203.j.t.).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2013,1203 j.t.):

Art. 12.
1. Dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Jeżeli okaże się, że w Rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste błędy lub niezgodności z treścią postanowienia sądu, sąd z urzędu sprostuje wpis.

3. Jeżeli w Rejestrze są zamieszczone dane niedopuszczalne ze względu na obowiązujące przepisy prawa, sąd rejestrowy, po wysłuchaniu zainteresowanych osób na posiedzeniu lub po wezwaniu do złożenia oświadczenia pisemnego, wykreśla je z urzędu.

Art. 13.
1. Wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 14.
Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru.

Art. 15.
1. Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów. Jednak w odniesieniu do czynności dokonanych przed upływem szesnastego dnia od dnia ogłoszenia podmiot wpisany do Rejestru nie może powoływać się na wpis wobec osoby trzeciej, jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu.

2. W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obowiązuje wpis w Rejestrze. Jednak osoba trzecia może powoływać się na treść ogłoszenia, chyba że podmiot wpisany do Rejestru udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści wpisu.

3. Osoba trzecia może się powoływać na dokumenty i dane, w odniesieniu do których nie dopełniono jeszcze obowiązku ogłoszenia, jeżeli niezamieszczenie ogłoszenia nie pozbawia jej skutków prawnych.

Art. 17.
1. Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.

2. Jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu”.

Historia polskiego rejestru działalności gospodarczej

Rejestr ten działa od stycznia 2007 r.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieUstawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Ostatnia aktualizacja: 16/02/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Portugalia

Na niniejszej stronie przedstawiono w ogólnym zarysie treść portugalskich portali poświęconych działalności gospodarczej i wymiarowi sprawiedliwości.

Rejestr działalności gospodarczej

Celem rejestru jest podawanie do publicznej wiadomości informacji o sytuacji prawnej osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, spółek prawa cywilnego o charakterze handlowym, indywidualnych podmiotów z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielni, przedsiębiorstw publicznych, innych grup spółek oraz europejskich ugrupowań interesów gospodarczych, a także innych osób fizycznych i prawnych objętych obowiązkiem rejestracji na podstawie przepisów prawa. Do rejestru można wpisać jedynie odpowiednio udokumentowane okoliczności. Dokumenty przechowuje się w archiwum elektronicznym.

Spółki prawa handlowego uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru działalności gospodarczej, a dokonanie wpisu jest zwykle obowiązkowe. Co do zasady informacje na temat spółek są zawarte w szczególnym dokumencie. W większości przypadków wystarczy przedstawić protokół zgromadzenia wspólników i podjęte w jego trakcie decyzje.

Rejestracja musi nastąpić w terminie dwóch miesięcy od dnia utworzenia podmiotu gospodarczego. Wniosek o wpis podlega rozpatrzeniu przez urzędnika upoważnionego do tego na podstawie obowiązujących przepisów, przedstawionych dokumentów i dotychczasowych wpisów. W szczególności sprawdzana jest zdolność stron do dokonania odpowiednich czynności prawnych, zgodność zawartych umów z prawem oraz ważność określonych w nich czynności.

W Portugalii prowadzenie rejestru działalności gospodarczej odbywa się na podstawie przepisów ustawy o rejestrze działalności gospodarczej, przyjętej w drodze dekretu z mocą ustawy nr 403/86 z dnia 3 grudnia 1986 r. Rejestr prowadzą urzędnicy rejestrowi w całym kraju. Biura rejestrowe to zewnętrzne służby Instytutu Rejestrów i Notariatu (Instituto dos Registos e do Notariado, IRN) – instytucji publicznej działającej pod zwierzchnictwem Ministerstwa Sprawiedliwości.

Biura rejestrowe mogą działać niezależnie lub współpracować z innymi rejestrami (nieruchomości, stanu cywilnego oraz innymi służbami IRN). Wpisu można dokonać w dowolnym biurze ze względu na to, że właściwość miejscowa biur nie jest ograniczona do konkretnego obszaru.

Rejestracji podlegają:

 • utworzenie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą;
 • decyzje podejmowane przez walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników w sprawie zakupów dokonywanych przez spółkę, w przypadkach wymaganych prawem;
 • okoliczności dotyczące wkładów i udziałów w spółce, ustąpienia i wyłączenia wspólników ze spółki jawnej i komandytowej, umarzania udziałów wskutek śmierci wspólnika, przyjmowania nowych komplementariuszy, obniżania wartości wkładów i ustąpienia lub wyłączenia wspólników ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, decyzji w sprawie obniżenia wartości, przekształcenia i umorzenia akcji oraz emisji obligacji;
 • powołanie i odwołanie członków organów wykonawczych i kontrolnych spółki oraz sekretarza spółki;
 • złożenie sprawozdań finansowych;
 • zmiana adresu siedziby;
 • plan połączenia lub podziału, plan utworzenia europejskiej spółki akcyjnej w celu rozszerzenia działalności, łączenie wewnętrzne lub transgraniczne bądź podział, przekształcenie lub rozwiązanie spółki;
 • okoliczności dotyczące kapitału zakładowego spółki oraz innych zmian umowy spółki;
 • okoliczności dotyczące likwidatorów spółki;
 • zakończenie likwidacji lub wznowienie działalności przez spółkę;
 • decyzje dotyczące utrzymania całkowitej kontroli nad spółką zależną w ramach grupy kapitałowej oraz umowy subordynacyjnej (contrato de subordinação);
 • emisja warrantów subskrypcyjnych;
 • czynności, decyzje i zarządzenia podlegające wpisowi do rejestru;
 • umowy w sprawie przedstawicielstwa handlowego lub umowy agencyjne, o ile zostały sporządzone na piśmie, wszelkie zmiany wprowadzane do takich umów oraz fakt ich wygaśnięcia;
 • udzielenie stałego pełnomocnictwa/prokury;
 • wszelkie inne okoliczności, które zgodnie z prawem należy odnotowywać w rejestrze działalności gospodarczej.

Dostęp do informacji

Każdy może zwrócić się z wnioskiem o odpis z rejestru oraz wydanie odpowiednich dokumentów w formacie elektronicznym.

Wnioski o wydanie odpisów w formacie papierowym możne składać w biurach rejestrowych, ale uzyskanie dostępu do odpowiednich informacji jest możliwe na stronie przeznaczonej dla przedsiębiorców (Balcão do Empreendedor) – w pojedynczym punkcie kontaktowym. Na stronie tej można uzyskać elektroniczny odpis z rejestru przedstawiający sytuację prawną danego podmiotu. Informacje te są aktualizowane na bieżąco i są dostępne w języku portugalskim i angielskim:

Link otworzy się w nowym okniehttp://bde.portaldocidadao.pt/EVO/Services/Online/Pedidos.aspx?serviceCPem

Wyszukiwanie odbywa się na podstawie numeru identyfikacji podatkowej danego podmiotu (Número de Identificação Coletiva – NIPC), który jest zarówno numerem, pod którym jest on wpisany do rejestru, jak i numerem wykorzystywanym do celów podatkowych.

Wyszukiwanie opublikowanych dokumentów spółki można przeprowadzić na oficjalnej stronie internetowej na podstawie numeru NIPC, obszaru geograficznego lub rodzaju aktu.

Organy publiczne mogą również przeprowadzić wyszukiwanie po nazwie podmiotu podlegającego rejestracji lub jego NIPC, a także za pośrednictwem usługi internetowej udostępnionej za zgodą IRN.

Koszty informacji

Informacje na temat wpisów w rejestrze są dostępne bezpłatnie na oficjalnej stronie, na której dokonuje się publikacji dokumentów spółek. Publikacja następuje niezwłocznie i w sposób automatyczny po przeprowadzeniu rejestracji. Możliwość wyszukiwania jest dostępna dla wszystkich.

Wydawanie odpisów z rejestru oraz kopii powiązanych dokumentów, zarówno w formacie papierowym jak i elektronicznym, podlega opłacie.

Można również wykupić abonament na dostęp do odpisów w formie elektronicznej, którego koszt wynosi 25 EUR rocznie. Istnieje możliwość wykupienia abonamentu na dwa, trzy lub cztery lata. Wyszukiwanie należy przeprowadzać z wykorzystaniem numeru NIPC. Podmioty, które opłaciły abonament, mogą uzyskać informacje po wprowadzeniu na stronie kodu otrzymanego certyfikatu.

Ta sama procedura może zostać wykorzystana w celu złożenia wniosku o wydanie elektronicznego odpisu dokumentów przechowywanych w bazie danych, czyli innymi słowy dokumentów będących podstawą dokonania wpisów począwszy od stycznia 2011 r, a także poświadczonych kopii zaktualizowanych umów spółek.

Moc prawna wpisów do rejestru gospodarczego

Czynności i zdarzenia prawne wymagające dokonania wpisu oraz publikacji w rejestrze są skuteczne wobec osób trzecich dopiero po ich opublikowaniu.

Ostateczny wpis do rejestru jest objęty rękojmią wiary publicznej (art. 11 ustawy o rejestrze działalności gospodarczej).

Wszystkie informacje dotyczące identyfikacji spółki (status prawny, nazwa, siedziba, przedmiot działalności, wskazanie członków jej organów) oraz większość okoliczności podlegających wpisowi do rejestru pochodzi z wpisanych do rejestru dokumentów. Oznacza to, że okoliczności prawne wpisane do rejestru są objęte rękojmią wiary publicznej.

Wyjątek od tej zasady dotyczy dokumentów źródłowych, takich jak formularz wniosku o wpis, w przypadku którego sprawdzenie, czy dokumenty przedstawione w celu rejestracji są zgodne z prawem, spoczywa na podmiocie wnioskującym o wpis. Urzędnik rejestrowy sprawdza tylko, czy składający wniosek o wpis posiada zdolność do czynności prawnych. Rejestracja pełni funkcję obwieszczenia publicznego, ale nie jest obwarowana rękojmią wiary publicznej. Rękojmia wiary publicznej dotyczy informacji na temat akcji lub udziałów.

W art. 153 ustawy o rejestrze nieruchomości, która ma również zastosowanie do rejestru działalności gospodarczej, przewidziano, że dokonanie wpisu fałszywego lub nieistniejącego pod względem prawnym dokumentu podlega zarówno odpowiedzialności karnej, jak i odpowiedzialności za spowodowaną w ten sposób szkodę. Na tej samej zasadzie odpowiada osoba, która składa lub potwierdza nieprawdziwe lub fałszywe oświadczenia, zarówno w biurze rejestrowym, jak i w innych okolicznościach, jeżeli jej zamiarem jest dokonanie wpisu do rejestru lub sporządzenie niezbędnych dokumentów.

Zgodnie z art. 348A kodeksu karnego, kto składa urzędnikowi organu publicznego, podczas wykonywania przez niego czynności służbowych, fałszywe oświadczenie dotyczące swojej tożsamości, statusu lub innej cechy, z której na podstawie przepisów prawa wynikają określone skutki prawne, lub też takiej tożsamości, statusu lub innej cechy innej osoby, jeżeli oświadczenia te podlegają wpisaniu do dokumentu urzędowego, podlega karze pozbawienia wolności do dwóch lat lub karze grzywny.

Ostatnia aktualizacja: 20/10/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Rumunia

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rumuński rejestr handlowy prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Krajowe Biuro Rejestru Handlowego

Jakie informacje można znaleźć w rumuńskim rejestrze handlowym?

Rumuńskie Link otworzy się w nowym oknieKrajowe Biuro Rejestru Handlowego jest podmiotem publicznym mającym osobowość prawną i podlega Ministerstwu Sprawiedliwości. Jest ono odpowiedzialne za prowadzenie i organizację elektronicznego centralnego rejestru handlowego oraz za zarządzanie nim.

Biura rejestru handlowego podlegające Krajowemu Biuru Rejestru Handlowego mieszczą się w Bukareszcie oraz w każdym z 41 okręgów w Rumunii. Są one odpowiedzialne za prowadzenie i organizację lokalnych rejestrów handlowych oraz za zarządzanie nimi.

Zgodnie z ustawą nr 26/1990 rejestr handlowy zawiera informacje dotyczące następujących podmiotów wpisanych do rejestru:

 • spółek;
 • przedsiębiorstw krajowych;
 • spółek krajowych;
 • przedsiębiorstw publicznych;
 • spółdzielni;
 • organizacji spółdzielczych;
 • instytucji finansowych;
 • ugrupowań interesów gospodarczych;
 • europejskich ugrupowań interesów gospodarczych;
 • spółek europejskich;
 • spółdzielni europejskich;
 • osób samozatrudnionych;
 • spółek jednoosobowych;
 • przedsiębiorstw rodzinnych; oraz
 • innych osób wyraźnie wskazanych w przepisach prawa.

W rejestrze handlowym odnotowuje się wszystkie dokumenty, czynności, wzmianki oraz dane identyfikacyjne zainteresowanych podmiotów, które wymagają rejestracji z mocy prawa, oraz wszelkie inne akty i dokumenty wyraźnie wskazane w przepisach prawa.

Na stronie internetowej rejestru handlowego (Link otworzy się w nowym okniehttps://www.onrc.ro/index.php/en/) można znaleźć:

1. dokumenty;
2. informacje i usługi uporządkowane według sekcji i usług;
3. informacje dotyczące Krajowego Biura Rejestru Handlowego oraz biur rejestru handlowego przy sądach;
4. różne rodzaje informacji publicznych – dostęp bezpłatny;
5. formularze stosowane przez tę instytucję;
6. opis formalności związanych z dokonywaniem wpisów do rejestru handlowego dla każdej kategorii przedsiębiorstw i działalności gospodarczej;
7. dane statystyczne dotyczące zarejestrowanych okoliczności;

 • historię instytucji;
 • informacje na temat sieci biur rejestru handlowego (ORC);
 • formularze (dla przedsiębiorstw itp.) oraz informacje o formalnościach związanych z ich wypełnianiem;
 • podatki i opłaty pobierane za usługi świadczone przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego (Oficiul Național al Registrului Comerțului, ONRC);
 • informacje o usługach;
 • przepisy prawa;
 • dane statystyczne;
 • informacje o mediach.

Usługi online świadczone przez rejestr handlowy są dostępne za pośrednictwem portalu e-usług Link otworzy się w nowym oknieKrajowego Biura Rejestru Handlowego, stworzonego w ramach sektorowego programu operacyjnego „Zwiększanie konkurencyjności gospodarki”, „Inwestycje w przyszłość”, oraz stanowią element projektu „Usługi online (administracja elektroniczna) świadczone przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego na rzecz środowiska biznesu za pośrednictwem specjalnego portalu”.

Usługi online świadczone przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego za pośrednictwem portalu e-usług obejmują:

 • serwis „Recom online”;
 • wstępną weryfikację (sprawdzenie, czy nazwa lub logo dla osób prawnych/fizycznych, spółek jednoosobowych / przedsiębiorstw rodzinnych są dostępne lub nie są zastrzeżone);
 • wpis do rejestru handlowego;
 • aktualizację danych kontaktowych przedsiębiorstw wpisanych do rejestru handlowego;
 • dostęp do aktualnych informacji dotyczących wcześniejszej działalności przedsiębiorstwa i danych statystycznych;
 • wydawanie dokumentów (zaświadczeń);
 • sprawdzanie stanu sprawy;
 • powiadamianie o wnioskach złożonych do rejestru handlowego;
 • decyzje o odroczeniu rozpatrywania wniosków złożonych do rejestru handlowego;
 • dane statystyczne (czynności dokonywane w centralnym rejestrze handlowym, przedsiębiorstwa z kapitałem obcym).

Serwis „Recom online” zapewnia dostęp do następujących informacji:

 • nazwy;
 • siedziby;
 • numeru identyfikacji podatkowej (cod unic de înregistrare);
 • numeru wpisu w rejestrze handlowym;
 • statusu przedsiębiorstwa;
 • numeru telefonu;
 • numeru teleksu;
 • numeru faksu;
 • wpłaconego subskrybowanego kapitału;
 • działalności głównej zadeklarowanej przez przedsiębiorstwo;
 • działalności drugorzędnej zadeklarowanej przez przedsiębiorstwo;
 • danych dotyczących wspólników – osób fizycznych lub prawnych (adres/siedziba, kapitał zakładowy, liczba i rodzaj posiadanych udziałów, data i miejsce urodzenia wspólników będących osobami fizycznymi, osobisty numer identyfikacyjny / numer identyfikacji podatkowej);
 • danych dotyczących podmiotów zarządzających (adres/siedziba, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia, zakres pełnomocnictwa);
 • danych dotyczących oddziałów i filii (siedziba, numer telefonu);
 • danych dotyczących dodatkowych biur przedsiębiorstwa (siedziba, numer telefonu);
 • danych bilansowych (obrót, średnia liczba pracowników, zysk brutto), jeżeli informacje te są dostępne.

Czy dostęp do rumuńskiego rejestru handlowego jest bezpłatny?

Dostęp do informacji udostępnianych przez rejestr handlowy można uzyskać Link otworzy się w nowym oknieonline za pośrednictwem portalu e-usług Krajowego Biura Rejestru Handlowego. Użytkownicy uzyskują dostęp po dokonaniu rejestracji (stworzeniu nazwy użytkownika i hasła) i po zawarciu umowy z klientami, co następuje po złożeniu wniosku i uiszczeniu związanej z nim opłaty.

 • Ogólne informacje dla osób zainteresowanych prowadzeniem niektórych rodzajów regulowanej działalności (w zależności od przypadku: przedsiębiorstw, osób fizycznych, osób prawnych, podmiotów i organów publicznych) są dostępne na stronie Link otworzy się w nowym okniehttps://www.onrc.ro/index.php/en/.
 • Po zarejestrowaniu się użytkownik uzyskuje również dostęp do płatnych usług serwisu „Recom online”. Dostęp jest możliwy przez całą dobę.
 • Dostęp do formularzy elektronicznych można uzyskać za pośrednictwem portalu e-usług Krajowego Biura Rejestru Handlowego po wcześniejszym zarejestrowaniu się jako użytkownik (stworzeniu nazwy użytkownika i hasła).
 • Dostęp do sekcji dotyczącej stanu rozpatrywania wniosków o wpis do rejestru handlowego jest bezpłatny.
 • Dostęp do sekcji dotyczącej decyzji o odroczeniu rozpatrywania wniosków o wpis do rejestru handlowego jest bezpłatny.
 • Dostęp do niektórych informacji publicznych (sprawozdań finansowych, informacji dotyczących dobrowolnej lub przymusowej likwidacji spółki itp.) jest bezpłatny.
 • Dostęp do wszystkich sekcji strony internetowej Link otworzy się w nowym okniehttps://www.onrc.ro/index.php/en/ jest bezpłatny i możliwy przez całą dobę.
 • Usługi dostępne za pośrednictwem portalu Krajowego Biura Rejestru Handlowego są częściowo bezpłatne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dostęp do jakichkolwiek usług świadczonych za pośrednictwem portalu e-usług Biura Krajowego Rejestru Handlowego wymaga rejestracji.

W jaki sposób przeszukiwać rumuński rejestr handlowy?

Bezpłatne informacje zawarte w serwisie Link otworzy się w nowym oknieRecom online można przeszukiwać według następujących kryteriów:

 • nazwy spółki;
 • numeru wpisu w rejestrze handlowym;
 • numeru identyfikacji podatkowej;
 • okręgu, w którym znajduje się siedziba spółki.

Bezpłatne informacje ogólne dostępne dla zainteresowanych osób obejmują:

 • nazwę spółki;
 • miasto i okręg, w którym spółka ma swoją siedzibę;
 • numer wpisu w rejestrze handlowym (nadany za pośrednictwem elektronicznego rejestru handlowego);
 • numer identyfikacji podatkowej (nadany przez Ministerstwo Finansów Publicznych);
 • statut/umowę spółki;
 • wcześniejszą siedzibę spółki;
 • certyfikat rejestracji spółki zastąpiony innym certyfikatem lub unieważniony;
 • kapitał subskrybowany zgodnie z limitem określonym prawem;
 • informacje dotyczące likwidacji;
 • informacje dotyczące upadłości;
 • informacje dotyczące braku bilansu w rejestrze handlowym;
 • datę ostatniego wpisu w rejestrze handlowym.

Historia rumuńskiego rejestru handlowego

Rejestr handlowy został utworzony w 1990 r. na mocy ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym.

W drugiej połowie 2011 r. uruchomiono specjalny portal zapewniający nowe usługi online dla środowiska biznesu oraz innych zainteresowanych osób.

Cele Link otworzy się w nowym oknieKrajowego Biura Rejestru Handlowego są następujące:

 • informowanie środowiska biznesu, podmiotów publicznych, mediów i innych zainteresowanych osób o działalności ujętej w rejestrze handlowym;
 • skrócenie czasu potrzebnego do uzyskania dostępu do informacji;
 • skrócenie kolejek w biurach rejestru handlowego;
 • skrócenie czasu potrzebnego do złożenia dokumentów wymaganych do dokonania wpisu w rejestrze handlowym;
 • uproszczenie procedur rejestracji podmiotów gospodarczych, składania informacji finansowych oraz wniosków o informacje i dokumenty;
 • informowanie wnioskodawców online w czasie rzeczywistym o danych zawartych w rejestrze handlowym.

W jakim stopniu można polegać na dokumentach zawartych w rejestrze?

Rumuński rejestr handlowy został stworzony i funkcjonuje zgodnie z ustawą nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowaną, z późniejszymi zmianami. Zezwolenie na ustanowienie podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru handlowego oraz na ich działalność i wpisanie do rejestru handlowego, jak również na zarejestrowanie wszelkich zmian w dokumentach założycielskich lub innych wyraźnie określonych elementów jest wydawane zgodnie z ustawą nr 26/1990, zarządzeniem nadzwyczajnym rządu nr 116/2009, ustawą nr 359/2004 oraz z przepisami wykonawczymi dotyczącymi prowadzenia rejestrów handlowych, rejestrowania działalności oraz udzielania informacji. Szczegółowe aspekty każdego rodzaju działalności podlegającej obowiązkowi wpisu do rejestru handlowego regulują szczególne akty ustawodawcze. Do najważniejszych aktów należą: ustawa nr 31/1990, ustawa nr 1/2005, ustawa nr 566/2004, zarządzenie nadzwyczajne rządu nr 44/2008 oraz ustawa nr 161/2003.

Jak wynika z poniższych przepisów krajowych, osoby trzecie mogą polegać na informacjach i dokumentach zawartych w rejestrze handlowym zgodnie z art. 3a dyrektywy 2009/101/WE wprowadzonym dyrektywą 2012/17/UE.

 1. Art. 1 ust. 1 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami, stanowi, że „przed rozpoczęciem działalności gospodarczej następujące osoby fizyczne lub prawne wnioskują – w zależności od przypadku – o zarejestrowanie w rejestrze handlowym lub o wpis do tego rejestru: osoby samozatrudnione, spółki jednoosobowe i przedsiębiorstwa rodzinne, spółki, spółki krajowe i przedsiębiorstwa krajowe, przedsiębiorstwa publiczne, ugrupowania interesów gospodarczych, spółdzielnie, organizacje spółdzielcze, spółki europejskie, spółdzielnie europejskie oraz europejskie ugrupowania interesów gospodarczych z głównymi siedzibami w Rumunii oraz wszelkie inne osoby fizyczne lub prawne przewidziane w przepisach prawa”.


  Ponadto art. 1 ust. 2 wyżej wspomnianej ustawy stanowi, że „w trakcie prowadzenia działalności lub po jej zakończeniu osoby fizyczne i prawne, o których mowa w ust. 1, wnioskują o dokonanie w tym samym rejestrze wzmianek dotyczących dokumentów i czynności wymagających rejestracji na mocy prawa”.
 1. Udostępnianie informacji wpisanych do rejestru handlowego oraz wydawanie odpisów powiązanych dokumentów odbywa się zgodnie z art. 4 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami:

„1. Rejestr handlowy jest publicznie dostępny.

2. Biuro rejestru handlowego wydaje, na koszt wnioskodawcy, uwierzytelnione odpisy wpisów dokonanych w rejestrze oraz przedłożonych dokumentów, informacje dotyczące danych zawartych w rejestrze handlowym oraz zaświadczenia potwierdzające zarejestrowanie danego dokumentu lub danej czynności.

3. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 2, oraz ich otrzymania drogą pocztową.
4. Na stosowny wniosek dokumenty, o których mowa w ust. 1, mogą zostać doręczone w formie elektronicznej wraz z zaawansowanym podpisem elektronicznym, który jest w nie wbudowany, załączony do nich lub logicznie z nimi powiązany.

5. Opłaty za wydanie odpisów lub przekazanie informacji, bez względu na sposób dostarczenia, nie mogą przekraczać kosztów administracyjnych przygotowania takich odpisów lub informacji”.

Skutek prawny dokumentów i czynności podejmowanych przez osoby podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru handlowego reguluje art. 5 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami:

„1. Rejestracja i wzmianki wpisane do rejestru wywierają skutek wobec osób trzecich od daty ich wpisania do rejestru handlowego lub opublikowania w części IV Dziennika Urzędowego Rumunii lub w innej publikacji, jak określono w ustawie.
2. Osoby podlegające obowiązkowi złożenia wniosku o wpis nie mogą dochodzić skuteczności niezarejestrowanych dokumentów lub czynności wobec osób trzecich, chyba że są one w stanie udowodnić, że osoby takie miały wiedzę na temat tych dokumentów lub czynności”.

Co więcej, spółki podlegają w tym kontekście przepisom szczególnym, tj. art. 50–53 ustawy nr 31/1990 o spółkach, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami:

Artykuł 50
1. Spółka nie może dochodzić skuteczności wobec osób trzecich dokumentów lub czynności, które nie zostały ujawnione zgodnie z prawem, chyba że jest w stanie udowodnić, że osoby takie miały wiedzę na temat tych dokumentów lub czynności.

2. Wszelkie działania podejmowane przez spółkę przed upływem 16 dnia od publikacji w części IV Dziennika Urzędowego Rumunii postanowienia wydanego przez sędziego rozpatrującego sprawę (obecnie decyzje w sprawie wniosków może podejmować przewodniczący biura rejestru handlowego / osoba wyznaczona przez dyrektora generalnego Krajowego Biura Rejestru Handlowego, zgodnie z zarządzeniem nadzwyczajnym rządu nr 116/2009, z późniejszymi zmianami) nie wywołują skutków prawnych wobec osób trzecich, jeżeli osoby te są w stanie udowodnić, że nie mogły mieć wiedzy na temat takich działań.

Artykuł 51 Osoby trzecie mogą jednak powołać się na nieujawnione dokumenty lub czynności, chyba że ich nieujawnienie unieważnia ich skutek prawny.

Artykuł 52
1. W przypadku rozbieżności między tekstem przedłożonym w biurze rejestru handlowego a tekstem opublikowanym w części IV Dziennika Urzędowego Rumunii lub w prasie spółka nie ma prawa dochodzić skuteczności opublikowanego tekstu wobec osób trzecich.
Osoby trzecie mają prawo dochodzić skuteczności opublikowanego tekstu wobec spółki, chyba że spółka jest w stanie udowodnić, że nie miała wiedzy na temat tekstu przedłożonego w biurze rejestru handlowego”. (Art. 52 w tytule II rozdział IV został zmieniony przez art. I pkt 31 ustawy nr 441/2006 dnia 1 grudnia 2006 r.)

Art. 12 ust. 1 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami, stanowi:

„1. Rejestr handlowy składa się z rejestru służącego do rejestrowania osób prawnych będących spółkami, spółkami krajowymi lub przedsiębiorstwami krajowymi, przedsiębiorstwami publicznymi, ugrupowaniami interesów gospodarczych, organizacjami spółdzielczymi, spółkami europejskimi, europejskimi ugrupowaniami interesów gospodarczych lub innymi osobami prawnymi wyraźnie wskazanymi w ustawie, których siedziba główna lub dodatkowe biura znajdują się w Rumunii, rejestru służącego do rejestrowania osób prawnych będących spółdzielniami lub spółdzielniami europejskimi, których siedziba główna lub dodatkowe biura znajdują się w Rumunii, oraz rejestru służącego do rejestrowania osób samozatrudnionych, spółek jednoosobowych oraz przedsiębiorstw rodzinnych, których siedziba główna lub dodatkowe biura znajdują się w Rumunii. Rejestry te są prowadzone w postaci systemu elektronicznego” (art. 12 ust. 1 w rozdziale II został zmieniony przez art. I pkt 5 ustawy nr 152/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.).

 1. Art. 6 ust. 1 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami, w związku z art. 1 zarządzenia nadzwyczajnego rządu nr 116/2009 o wprowadzeniu określonych środków dotyczących dokonywania wpisów w rejestrze handlowym, zatwierdzonego ze zmianami ustawą nr 84/2010, stanowi, że „wpisów w rejestrze handlowym dokonuje się na podstawie decyzji przewodniczącego urzędu rejestru handlowego / osoby wyznaczonej przez dyrektora generalnego Krajowego Biura Rejestru Handlowego lub, w stosownych przypadkach, prawomocnego wyroku sądu, z wyjątkiem przypadków, gdy prawo stanowi inaczej”.


  Art. 26 ust. 1 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami, stanowi, że „datą wpisu w rejestrze handlowym jest dzień, w którym faktycznie dokonano wpisu w rejestrze”.


  Ponadto art. 26 ust. 2 wspomnianego aktu ustawodawczego, w związku z zarządzeniem nadzwyczajnym rządu nr 116/2009, stanowi, że „wpisów w rejestrze handlowym dokonuje się w ciągu 24 godzin od daty wydania decyzji przez przewodniczącego biura rejestru handlowego / osobę wyznaczoną przez dyrektora generalnego Krajowego Biura Rejestru Handlowego, a w przypadku rejestracji przedsiębiorstwa – w ciągu 24 godzin od daty wydania decyzji zezwalającej na rejestrację”.


  Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami, „wpisów w rejestrze handlowym dokonuje się elektronicznie, zarówno w biurach rejestru handlowego przy sądach, jak i w centralnym rejestrze elektronicznym”.


  Więcej informacji można znaleźć Link otworzy się w nowym okniena tej stronie.

Łącza do powiązanych stron internetowych

Oficjalna strona internetowa rumuńskiego Link otworzy się w nowym oknieKrajowego Biura Rejestru Handlowego

Portal e-usług rumuńskiego Link otworzy się w nowym oknieKrajowego Biura Rejestru Handlowego

Powiązane dokumenty

Ustawa nr 26/2012PDF(669 Kb)ro

Zarządzenie nadzwyczajne nr 116/2009PDF(255 Kb)ro

Przepisy wykonawcze z dnia 10 października 2008 r. dotyczące prowadzenia rejestrów handlowychPDF(1034 Kb)ro

Ustawa nr 359/2004PDF(527 Kb)ro

Ostatnia aktualizacja: 31/10/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słoweński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Słowenia

W niniejszej części przedstawiono w ogólnym zarysie słoweński rejestr działalności gospodarczej.

Jakie informacje można znaleźć w słoweńskim rejestrze działalności gospodarczej (Poslovni register Slovenije)?

Słoweński rejestr działalności gospodarczej jest prowadzony przez Agencję Republiki Słowenii ds. Publicznych Rejestrów Prawnych i Usług Pokrewnych (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

Słoweński rejestr działalności gospodarczej stanowi centralną publiczną bazę danych skupiającą informacje o podmiotach gospodarczych mających siedzibę w Republice Słowenii, prowadzących działalność gospodarczą lub działalność nienastawioną na zysk, oraz o spółkach zależnych i innych oddziałach tych podmiotów gospodarczych. Rejestr ten zawiera również informacje o spółkach zależnych zagranicznych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w Republice Słowenii. Rejestr obejmuje następujące kategorie:

 • spółki (spółki prawa cywilnego i handlowego);
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;
 • podmioty prawne podlegające prawu publicznemu;
 • podmioty prawne podlegające prawu prywatnemu;
 • stowarzyszenia;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność zarejestrowaną lub regulowaną;
 • spółki zależne i inne oddziały podmiotów gospodarczych;
 • siedziby zagranicznych podmiotów gospodarczych;
 • inne jednostki.

W odniesieniu do każdego podmiotu zarejestrowanego w słoweńskim rejestrze działalności gospodarczej dostępne są różne dane rejestrowe (numer identyfikacyjny, nazwa spółki, numer identyfikacji podatkowej, dane dotyczące jej przedstawicieli i założycieli itp.). Rejestr ten:

 • umożliwia bezpośredni dostęp do informacji za pomocą aplikacji ePRS oraz
 • udostępnia informacje do dalszego wykorzystania.

Co obejmuje rejestr?

Aplikacja ePRS

Link otworzy się w nowym oknieAplikacja ePRS zapewnia użytkownikom dostęp do informacji o poszczególnych podmiotach wpisanych do słoweńskiego rejestru działalności gospodarczej, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Republiki Słowenii.

Czy dostęp do słoweńskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny, ale użytkownicy muszą się zalogować na portalu (w przypadku nowych użytkowników konieczna jest najpierw rejestracja).

W jaki sposób przeszukiwać słoweński rejestr działalności gospodarczej?

Aby móc przeszukiwać rejestr, użytkownicy muszą zalogować się na portalu. Dostęp do danych można uzyskać, wprowadzając kryteria wyszukiwania w jednym lub kilku polach lub wybierając kryteria wyszukiwania z rozwijanego menu. Wyszukiwać można za pomocą jednego z kryteriów: elementu danych, części elementu danych (wyrazu) oraz początku wyrazu. Możliwe jest wyszukiwanie według numeru identyfikacyjnego, numeru identyfikacji podatkowej, nazwy spółki, nazwy i numeru ulicy, gminy itd.

Aktualizacja

Dane są aktualizowane codziennie.

Udostępnianie informacji do dalszego wykorzystania:

AJPES zapewnia następujące usługi umożliwiające Link otworzy się w nowym oknieponowne wykorzystanie informacji z rejestru działalności gospodarczej:

 • codzienne, cotygodniowe lub comiesięczne przekazywanie danych o wszystkich podmiotach w rejestrze, w pełnym lub skróconym formacie;
 • comiesięczne przekazywanie danych o podmiotach gospodarczych figurujących w rejestrze sądowym (Sodni register), w pełnym lub skróconym formacie;
 • comiesięczne przekazywanie danych o osobach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w pełnym lub skróconym formacie;
 • przekazywanie danych za pośrednictwem usługi internetowej, w pełnym bądź skróconym formacie lub w wersji minimalnej (zob.);
 • przekazywanie danych na szczególne zamówienie w pełnym lub skróconym formacie;
 • przetwarzanie zgromadzonych danych według kryteriów ustalonych przez użytkownika (dane liczbowe).

Co trzy miesiące AJPES publikuje w internecie nieodpłatny wyciąg z całego rejestru działalności gospodarczej w formacie XML, w tym informacje na potrzeby ponownego wykorzystania.

Koszty

AJPES nalicza opłaty za ponowne wykorzystanie informacji publicznych ze słoweńskiego rejestru działalności gospodarczej zgodnie ze Link otworzy się w nowym okniestawkami opłat za ponowne wykorzystanie informacji publicznych ze słoweńskiego rejestru działalności gospodarczej (Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije) (link do bazy danych słoweńskiego ustawodawstwa).

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Osoby trzecie mogą powoływać się na informacje i wszystkie rodzaje dokumentów, o których mowa w art. 2 dyrektywy 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich, na podstawie następujących przepisów prawnych. Są to:

Link otworzy się w nowym oknieustawa o spółkach (Zakon o gospodarskih družbah) (Uradni list RS (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii (UL RS), nr 65/09 - urzędowy tekst jednolity, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego oraz 82/13; zwana dalej ZGD-1), która jest aktem systemowym regulującym status, tworzenie i funkcjonowanie spółek, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, powiązanych osób, ugrupowań interesów gospodarczych i spółek zależnych spółek zagranicznych, a także zmianę statusu prawnego tych podmiotów;

Link otworzy się w nowym oknieustawa o rejestrze sądowym (Zakon o sodnem registru) (UL RS, nr 54/07 - urzędowy tekst jednolity, 65/08, 49/09 i 82/13 - ZGD-1H, zwana dalej ZSReg), która reguluje funkcjonowanie rejestru sądowego, określa informacje wprowadzane do tego rejestru, przepisy procesowe, którymi kieruje się właściwy sąd przy podejmowaniu decyzji o wpisie do rejestru sądowego i zasady zarządzania rejestrem sądowym przez AJPES. Ustawa ta określa również procedury na potrzeby systemu punktu kompleksowej obsługi (Vse na enem mestu);

Link otworzy się w nowym oknieustawa o słoweńskim rejestrze działalności gospodarczej (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (UL RS, nr 49/06 i 33/07 - ZSReg-B, zwana dalej ZPRS-1), która określa sposób prowadzenia słoweńskiego rejestru działalności gospodarczej (PRS) oraz jego aktualizowania, podmioty wpisywane do rejestru, sposób ich identyfikowania i obowiązek wykorzystania numeru identyfikacyjnego podmiotów, zawartość rejestru i sposób uzyskiwania informacji na potrzeby prowadzenia rejestru oraz procedurę dokonywania wpisów do rejestru, adnotacje dodawane przez administratorów rejestru w czasie dokonywania wpisu, sposób wykorzystania danych z rejestru i przechowywania dokumentacji.

Czy dostęp do słoweńskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny. Użytkownicy muszą się jednak logować na portalu, by uzyskać do niego dostęp.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieRejestr działalności gospodarczej (w języku słoweńskim), Link otworzy się w nowym oknierejestr działalności gospodarczej (w języku angielskim)

Ostatnia aktualizacja: 23/03/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Słowacja

W niniejszej części przedstawiono w zarysie słowacki rejestr działalności gospodarczej.

Jakie informacje można znaleźć w słowackim rejestrze działalności gospodarczej?

Słowacki Link otworzy się w nowym oknierejestr działalności gospodarczej (Obchodný register) jest rejestrem publicznym, który zawiera określone informacje dotyczące przedsiębiorców, spółek i innych podmiotów prawnych zgodnie z wymogami przepisów szczególnych.

Rejestrem zarządza Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej.

Rejestr działalności gospodarczej prowadzą sądy rejestrowe (registrové súdy) – sądy rejonowe mieszczące się przy siedzibie sądu okręgowego.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Dostęp do rejestru oraz pobieranie wypisów z rejestru działalności gospodarczej podlega opłacie.

W jaki sposób przeszukuje się słowacki rejestr działalności gospodarczej?

Słowacki Link otworzy się w nowym oknierejestr działalności gospodarczej można przeszukiwać według:

Wyszukiwanie jest możliwe również w języku angielskim.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Ustawa nr 513/1991 – kodeks handlowy – określa, w jakich sytuacjach można powoływać się na dane wpisane do rejestru, a w stosownych przypadkach, na treść dokumentów złożonych w rejestrze działalności gospodarczej.

Dane wpisane do rejestru działalności gospodarczej wywołują skutki prawne wobec osób trzecich począwszy od dnia ich publikacji. Treść dokumentów złożonych w rejestrze działalności gospodarczej wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich od dnia publikacji w urzędowym publikatorze gospodarczym (Obchodný vestník) zawiadomienia o złożeniu tych dokumentów.
Od tej chwili osoby trzecie mogą powoływać się na dane i treść dokumentów. Zasada nie ma zastosowania, jeżeli zarejestrowana spółka może wykazać, że dana osoba trzecia znała wcześniej te treści.

Jeżeli osoba trzecia może wykazać, że nie mogła mieć wiedzy na temat tych informacji bądź znać treści dokumentów, zarejestrowana spółka może się powołać na te informacje i treść dokumentów po upływie 15 dni od dnia publikacji informacji, a w przypadku dokumentów, daty zawiadomienia o złożeniu dokumentu.

Po tym okresie można się powołać na dane wpisane do rejestru i treść złożonych dokumentów wobec każdej osoby.
W przypadku rozbieżności między danymi wpisanymi do rejestru i danymi opublikowanymi bądź treścią dokumentów złożonych i opublikowanych, zarejestrowana spółka może się powołać wobec osoby trzeciej jedynie na treści opublikowane. Jeżeli wykazano, że osoba trzecia miała wiedzę na temat wpisanych do rejestru informacji bądź treści złożonego dokumentu, można się wobec niej na te treści powołać.

Historia słowackiego rejestru działalności gospodarczej

Rejestr zawiera informacje wpisane do rejestru począwszy od dnia 1 stycznia 2001 r.

Słowacki rejestr działalności gospodarczej założony został w 1992 r., po przyjęciu ustawy nr 513/1991 (kodeks handlowy), i zastąpił wcześniejszy rejestr spółek.

Kodeks handlowy (artykuły 27 – 34) regulował zakres informacji wpisywanych do rejestru działalności gospodarczej do 2004 r.

Z dniem 1 lutego 2004 r. weszły w życie nowe wymogi prawne dotyczące rejestru działalności gospodarczej (zmiana ustawy nr 530/2003 o rejestrze działalności gospodarczej, z późniejszymi zmianami).

Jedyna nadal obowiązująca część kodeksu handlowego zawiera przepisy dotyczące opisu podmiotu wpisanego do rejestru, skuteczności informacji wpisanych do rejestru oraz ich publikacji. Uchylono art. 28 – 34.

Zmiana ustawy nr 530/2003 wprowadziła możliwość publikowania rejestru w postaci elektronicznej. Zaktualizowane dokumenty są przechowywane w formie papierowej i elektronicznej.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieRejestr działalności gospodarczej (Obchodný register)

Link otworzy się w nowym oknieRejestr działalności gospodarczej Republiki Słowackiej (Obchodný register SR)

Ostatnia aktualizacja: 18/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej fiński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Finlandia

W niniejszej części przedstawiono w ogólnym zarysie fiński rejestr działalności gospodarczej.

Jakie informacje można uzyskać w fińskim rejestrze działalności gospodarczej?

Link otworzy się w nowym oknieFiński rejestr działalności gospodarczej (handlowej) prowadzi Krajowa Rada ds. Patentów i Rejestracji (KRPR) .

Fiński rejestr działalności gospodarczej jest rejestrem publicznym, który zawiera informacje o przedsiębiorcach (podmiotach gospodarczych). Zasadniczo wszystkie podmioty gospodarcze muszą być wpisane do rejestru. Podmioty gospodarcze muszą także zgłaszać do rejestru wszelkie zmiany danych figurujących w rejestrze. Większość podmiotów gospodarczych ma również obowiązek zgłaszać do rejestru roczne sprawozdania finansowe. Każdego roku do rejestru:

 • wpisuje się około 30 000 nowych podmiotów gospodarczych;
 • wprowadza się około 80 000 zmian w danych dotyczących spółek figurujących w rejestrze;
 • wpisuje się około 200 000 rocznych sprawozdań finansowych.

Organ prowadzący rejestr działalności gospodarczej oraz organ administracji podatkowej stosują wspólną procedurę zgłoszeniową i wspólnie świadczą usługi udostępniania danych. Serwis Informacji Gospodarczych (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä bądź YTJ) bezpłatnie udostępnia dane, a prowadzą go wspólnie Krajowa Rada ds. Patentów i Rejestracji oraz organ administracji podatkowej. YTJ zawiera informacje kontaktowe oraz identyfikacyjne dotyczące podmiotów gospodarczych, na przykład:

 • dane o firmie, pod którą podmiot gospodarczy prowadzi działalność, nazwie pomocniczej oraz ich tłumaczeniach;
 • numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego oraz jego siedzibę;
 • adres i inne dane kontaktowe;
 • główny obszar działalności;
 • rejestry administracji podatkowej i KRPR, do których podmiot został wpisany;
 • informacje o zakończeniu działalności, jej przerwaniu, postępowaniu upadłościowym, likwidacyjnym lub naprawczym.

Poza skorzystaniem z bezpłatnego serwisu informacyjnego, istnieje możliwość zamówienia za opłatą wybranych danych z Serwisu Informacji Gospodarczych (SIG), który jest także prowadzony wspólnie przez organ administracji podatkowej oraz Krajową Radę ds. Patentów i Rejestracji.

Umożliwia to klientom wyszukiwanie spółek w systemie SIG: na przykład w grupach według regionu, branży (głównego obszaru działalności spółki według fińskiej klasyfikacji działalności do celów statystycznych), formy spółki, rejestru (rejestrów administracji podatkowej, rejestru działalności gospodarczej oraz rejestru fundacji) lub według daty wpisu do rejestru (w celu wybrania nowych spółek).

Europejski rejestr działalności gospodarczej (European Business Register (EBR)) umożliwia łatwy dostęp do wiarygodnych informacji o spółkach w całej Europie. Jest on wspólnym serwisem informacyjnym prowadzonym przez rejestry działalności gospodarczej 15 krajów europejskich. W serwisie można znaleźć oficjalne i rzetelne informacje pochodzące bezpośrednio z krajowego rejestru działalności gospodarczej każdego z uczestniczących krajów.

Serwis EBR jest łatwy w obsłudze, ponieważ użytkownik może wybrać język, w którym wyświetlane są informacje (fiński, szwedzki lub angielski), a informacje wpisane do rejestrów dla każdego kraju są przedstawione w taki sam, łatwo zrozumiały sposób.

Czy dostęp do fińskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Tak, część rejestru jest dostępna bezpłatnie.

W jaki sposób przeszukiwać fiński rejestr działalności gospodarczej?

Dane podmiotów gospodarczych są wprowadzane do rejestru działalności gospodarczej na podstawie zgłoszeń i zawiadomień wpływających do urzędu dokonującego rejestracji. Rejestr zawiera informacje podawane zarówno przez same podmioty, jak i sądy oraz inne organy.

Zgodnie z art. 21a ustawy o rejestrze działalności gospodarczej, Krajowa Rada ds. Patentów i Rejestracji może aktualizować swoje wpisy oraz, korzystając z fińskiego systemu ewidencji ludności, sprawdzać dane osobowe, które klienci podali w zgłoszeniach i załącznikach do nich.

Zgodnie z art. 21 ustawy o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, centrum prawno-rejestrowe w Finlandii dostarcza do rejestru działalności gospodarczej dane dotyczące nałożonych zakazów prowadzenia działalności oraz terminów ich obowiązywania.

Treści wprowadzane do rejestru działalności gospodarczej reguluje prawo fińskie. Fińskie przepisy prawa regulujące funkcjonowanie rejestru działalności gospodarczej, określające rodzaje spółek i ogólnie działalność gospodarczą, przewidują, jakie dane wpisuje się w odniesieniu do poszczególnych rodzajów spółek (zob. np. ustawa o rejestrze działalności gospodarczej, ustawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i ustawa o spółkach cywilnych).

Zwykle w odniesieniu do każdego rodzaju spółki wpisuje się co najmniej następujące informacje:

 • nazwa spółki (firma);
 • gmina, w której spółka prowadzi działalność (siedziba);
 • branża (sektor działalności);
 • osoba reprezentująca spółkę;
 • adres spółki.

Z chwilą dokonania wpisu do rejestru działalności gospodarczej zostaje on jednocześnie opublikowany za pośrednictwem elektronicznego serwisu informacyjnego. Elektroniczny serwis informacyjny zawierający opublikowane wpisy jest publicznym, bezpłatnym serwisem, który poza opublikowanymi wpisami zawiera podstawowe dane o danym podmiocie gospodarczym. Za pomocą tego serwisu można sprawdzić, czy np. dany podmiot zgłosił do wpisu nowy skład zarządu lub dowiedzieć się, jakie nowe podmioty zostały wpisane do rejestru w danym okresie.

Korzystając z tego serwisu, można wyszukiwać informacje dotyczące dowolnej spółki na podstawie jej numeru identyfikacji gospodarczej. Numer ten można w razie potrzeby sprawdzić w Serwisie Informacji Gospodarczych. Jako kryterium wyszukiwania można także użyć konkretnej daty lub oznaczonego przedziału czasowego. Można też ograniczyć kryteria do wyszukiwania według rodzajów rejestracji lub nazwy gminy czy prowincji. Wynik wyszukiwania zawiera podstawowe dane o spółce, nazwę spółki, numer identyfikacji gospodarczej i siedzibę. Opublikowany wpis do rejestru zawiera na przykład rodzaj rejestracji i nagłówki wpisów w rejestrze.

W rejestrze wpisuje się także inne dane, w zależności od rodzaju spółki. Wyciągi z rejestru podmiotów tego samego rodzaju mogą się całkowicie od siebie różnić. Na przykład niektóre spółki z ograniczoną odpowiedzialnością korzystają z możliwości wynikających z ustawy o spółkach; decydują się na emisję opcji i innych tytułów przyznających prawa szczególne lub na fuzję, a następnie zgłaszają te dane do wpisu do rejestru. Inne spółki z kolei decydują się na zgłaszanie tylko takich danych, które muszą zostać zgłoszone. Ponadto w wyciągach z rejestru uwzględniane są także poprawki do ustaw. N a przykład wpisy do rejestru spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mogą się bardzo od siebie różnić, w zależności od tego, czy dane, które mają zostać wpisane, dotyczą decyzji podjętej na mocy nowej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, która weszła w życie w dniu 1 września 2006 r., czy decyzji na mocy wcześniej obowiązującej ustawy.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Ustawa o rejestrze działalności gospodarczej (ustawa nr 1979/129 z dnia 2 lutego 1979) określa, jakie dane należy wpisać do rejestru oraz opublikować. Ustawa uprawnia wszystkie osoby do dostępu do danych, wyciągów i zaświadczeń z rejestru działalności gospodarczej. Osoba trzecia działająca w dobrej wierze może domniemywać, że dane wpisane do rejestru są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym.

Na podstawie art. 1a ustawy wszystkie dane wpisane do rejestru są publiczne; każda osoba jest uprawniona do dostępu do danych, wypisów i zaświadczeń z rejestru działalności gospodarczej. Dane mogą zostać ujawnione w formie elektronicznej. Jedynym wyjątkiem są numery identyfikacyjne osób fizycznych i adresy prywatne osób mieszkających za granicą; te dane nie są publiczne. Dane umożliwiające identyfikację ostatnich cyfr osobistego numeru identyfikacyjnego, jak również adresu prywatnego osób fizycznych mieszkających za granicą, są ujawniane jedynie w sytuacji, gdy ujawnienie spełnia warunki określone w art. 16 ust. 3 ustawy o publicznym charakterze aktów organów publicznych. W przeciwnym razie zamiast adresu prywatnego ujawnia się państwo pobytu.

Artykuł 26 ustawy o rejestrze działalności gospodarczej przewiduje, że osoba trzecia działająca w dobrej wierze może domniemywać, że dane wpisane do rejestru oraz opublikowane są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym. Dane są publikowane elektronicznie bezpośrednio po dokonaniu wpisu w rejestrze. Bezpłatne publikacje można otrzymać w serwisie informacyjnym rejestru działalności gospodarczej.

Historia fińskiego rejestru działalności gospodarczej

Informacje są wpisywane do rejestru od 1860 r.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr działalności gospodarczej, Link otworzy się w nowym oknie Krajowa Rada ds. Patentów i Rejestracji Finlandii

Ostatnia aktualizacja: 30/06/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Szwecja

W niniejszej części przedstawiono w zarysie szwedzki rejestr działalności gospodarczej.

Jakie informacje można znaleźć w szwedzkim rejestrze działalności gospodarczej?

Szwedzki Urząd Rejestracji Spółek prowadzi kilka rejestrów, w których zawarte są informacje o podmiotach gospodarczych (tzn. o wpisanych do rejestru spółkach). Dostęp do informacji zawartych w tych rejestrach można uzyskać za pomocą Link otworzy się w nowym okniewyszukiwarki internetowej oraz poprzez kontakt ze Link otworzy się w nowym oknieSzwedzkim Urzędem Rejestracji Spółek.

Rejestry te zwane są dalej łącznie szwedzkim rejestrem działalności gospodarczej.

Szwedzki rejestr działalności gospodarczej zawiera informacje na temat na przykład:

 • nazwy (firmy) i adresu spółki;
 • numeru nadanego spółce w rejestrze;
 • osób zarządzających spółką (w tym członków zarządu);
 • rocznych sprawozdań finansowych;
 • umowy spółki;
 • świadectw rejestracji;
 • upadłości.

Rejestr prowadzi Link otworzy się w nowym oknieSzwedzki Urząd Rejestracji Spółek.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Bezpłatny dostęp do informacji zawartych w szwedzkim rejestrze działalności gospodarczej można uzyskać telefonicznie po skontaktowaniu się ze Szwedzkim Urzędem Rejestracji Spółek; opłacie podlega jednak większość wniosków o wydanie odpisów z rejestru.

Za pomocą wyszukiwarki internetowej można uzyskać bezpłatny dostęp do informacji dotyczących nazwy spółki, numeru nadanego spółce w rejestrze i jej aktualnego statusu. Poniższe usługi dodatkowe są świadczone wyłącznie na rzecz zarejestrowanych użytkowników, którzy wnieśli stosowną opłatę. Informacje, które można uzyskać w ramach tej usługi, dotyczą:

 • osób zarządzających spółką (w tym członków zarządu);
 • rocznych sprawozdań finansowych;
 • umowy spółki;
 • świadectw rejestracji;
 • dodatkowych szczegółowych danych odnoszących się do upadłości i likwidacji spółki.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Informacje na temat szwedzkich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością są udostępniane zgodnie z art. 2 dyrektywy 2009/101/WE.

Nowo zarejestrowane szwedzkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są rejestrowane w Szwedzkim Urzędzie Rejestracji Spółek, przy czym urząd ten uwzględnia we wpisach odnoszących się do tych spółek wszelkie zmiany, które ich dotyczą.

Artykuł 2 dyrektywy 2009/101/WE nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, by spółki ujawniały określone dokumenty i dane. Ponadto art. 3a ust. 2 nakłada na państwa członkowskie obowiązek przekazywania tych informacji na potrzeby ich publikacji w europejskim portalu e-Justice.

W przypadku Szwecji informacje wpisane do rejestru są publikowane w szwedzkim dzienniku urzędowym (Post- och Inrikes Tidningar).

Więcej informacji o szwedzkich spółkach można znaleźć na stronie internetowej Szwedzkiego Urzędu Rejestracji Spółek Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bolagsverket.se/en.

Szwedzki dziennik urzędowy jest dostępny za pośrednictwem Szwedzkiego Urzędu Rejestracji Spółek. Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bolagsverket.se/en.

W jaki sposób przeszukuje się szwedzki rejestr działalności gospodarczej?

Szwedzki Urząd Rejestracji Spółek udostępnia ogółowi społeczeństwa informacje z rejestru za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Wyszukiwanie można przeprowadzać za pomocą wyszukiwarki w oparciu o nazwę spółki i numer nadany spółce w rejestrze. Poniższe informacje są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników, którzy wnieśli stosowną opłatę. Informacje te dotyczą:

 • osób zarządzających spółką (w tym członków zarządu);
 • rocznych sprawozdań finansowych;
 • umowy spółki;
 • świadectw rejestracji;
 • dodatkowych szczegółowych danych odnoszących się do upadłości i likwidacji spółki.

Historia szwedzkiego rejestru działalności gospodarczej

Informacje są gromadzone w rejestrze od 1897 r. Informacje te – w zależności od ich rodzaju – wprowadza się do systemów informatycznych od 1982 r. Od 2002 r. wszystkie informacje napływające do rejestru są zapisywane w postaci cyfrowej.

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw (EBR)

Ostatnia aktualizacja: 03/11/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Wielka Brytania

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rejestr działalności gospodarczej w Zjednoczonym Królestwie

Kto prowadzi rejestr działalności gospodarczej w Zjednoczonym Królestwie?

Rejestr działalności gospodarczej (Link otworzy się w nowym okniebusiness register) dla Zjednoczonego Królestwa, w tym Anglii i Walii, Irlandii Północnej i Szkocji prowadzi Izba Spółek Handlowych (Companies House).

Jakie informacje przechowuje Izba Spółek Handlowych?

W rejestrze znajdują się informacje zgłaszane przez spółki kapitałowe, spółki partnerskie (limited liability partnerships), spółki komandytowe (limited partnerships), spółki zagraniczne, europejskie ugrupowania interesów gospodarczych, spółki powstałe w następstwie połączeń na poziomie transgranicznym oraz spółki europejskie (Societas Europaea). Więcej informacji na temat wymogów w zakresie zgłoszeń można znaleźć na stronie Link otworzy się w nowym oknieIzby Spółek Handlowych. Rejestr nie zawiera informacji na temat osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (sole trader), spółek jawnych (general partnerships) ani nazw podmiotów gospodarczych

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru jest bezpłatny, podobnie jak pobieranie zawartych w nim podstawowych informacji dotyczących spółek.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr działalności gospodarczej w Zjednoczonym Królestwie?

Informacje o spółkach w rejestrze działalności gospodarczej Zjednoczonego Królestwa można przeszukiwać na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieIzby Spółek Handlowych, za pomocą usługi „WebCHeck”.

W jakim stopniu można polegać na wiarygodności dokumentów umieszczonych w rejestrze?

Wydział rejestracji przedsiębiorstw (Registrar of Companies)

W niniejszej części omówiono kwestie odnoszące się do informacji dotyczących spółek, ponieważ stanowią one większość treści zawartej w rejestrze.

Najważniejsze przepisy regulujące funkcjonowanie brytyjskiego rejestru działalności gospodarczej zawarto w ustawie o spółkach z 2006 r. (Companies Act 2006). Na mocy tej ustawy spółka lub osoby działające w jej imieniu przekazują informacje w celu dokonania ich wpisu do rejestru spółek (zwanego dalej „rejestrem”). Po przekazaniu informacje są sprawdzane pod kątem ich kompletności. Informacje przekazywane do rejestru przyjmowane są w dobrej wierze. Nie przeprowadza się kontroli lub weryfikacji rzetelności tych informacji. Jeżeli przekazane informacje są właściwe, są one rejestrowane w taki sposób, aby możliwe było ich przechowywanie i udostępnianie do wglądu publicznego. Informacje wpisane do rejestru są objęte rękojmią wiary publicznej, z wyjątkiem niektórych kategorii informacji, jednak tylko pod warunkiem, że informacje przekazane do rejestru są rzetelne.

Dokonanie wpisu niektórych kategorii informacji do rejestru pociąga za sobą skutki prawne. Informacje wpisane do rejestru są objęte rękojmią wiary publicznej wynikającą z umieszczenia ich w rejestrze. Kategoria ta obejmuje informacje dotyczące:

 • utworzenia spółki (sekcja 16 ustawy o spółkach z 2006 r.)
 • adresu siedziby i jego zmiany na mocy sekcji 87
 • nazwy spółki i jej zmiany na mocy sekcji 81
 • ponownej rejestracji spółki w celu zmiany jej formy prawnej, np. z przedsiębiorstwa prywatnego na przedsiębiorstwo publiczne itp. (sekcje 96, 101,104, 107 i 111)
 • obniżenia kapitału spółki (sekcje 651 i 665).

Przekazanie do rejestru informacji zawierających poważne nieścisłości może prowadzić do zastosowania sankcji karnych. Sekcja 1112 ustawy o spółkach z 2006 r. stanowi, że umyślne lub wynikające z niedbalstwa przekazanie nieprawdziwych, mylących lub wprowadzających w błąd informacji jest przestępstwem.

Spółka nie może powoływać się wobec osoby trzeciej na szczególne zdarzenia, chyba że osoba ta została o nich oficjalnie powiadomiona, lub można wykazać, że były jej one znane (sekcja 1079 ustawy o spółkach z 2006 r.).

Do szczególnych zdarzeń zalicza się:

 • zmianę statutu spółki
 • zmianę dyrektorów spółki
 • zmianę statutowej siedziby spółki
 • wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania likwidacyjnego
 • powołanie likwidatora w związku z dobrowolną likwidacją spółki

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieIzba Spółek Handlowych

Ostatnia aktualizacja: 24/07/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.