Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

W tej części przedstawiono w zarysie słowacki rejestr handlowy.

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze handlowym?

Słowacki rejestr handlowy (Obchodný register) jest rejestrem publicznym, który zawiera określone informacje dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek i innych podmiotów prawnych zgodnie z wymogami przepisów szczególnych.

Rejestrem zarządza Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej.

Rejestr handlowy prowadzą sądy rejestrowe (registrové súdy) – sądy rejonowe mieszczące się przy siedzibie sądu okręgowego.

Czy dostęp do rejestru handlowego jest bezpłatny?

Rejestr handlowy i rejestr dokumentów są powszechnie dostępne. Dostęp do rejestru handlowego oraz pobieranie wypisów z rejestru podlegają opłacie.

Jeżeli jednak wnioskodawca złoży wniosek o wyciąg elektroniczny z rejestru handlowego, elektroniczną kopię zdeponowanego dokumentu lub elektroniczne potwierdzenie, że konkretny dokument nie został zdeponowany w rejestrze dokumentów, sąd rejestrowy wydaje stosowne dokumenty bezpłatnie, drogą elektroniczną.

W jaki sposób przeszukuje się rejestr handlowy?

Wyszukiwanie jest możliwe w językach słowackim i angielskim.

Słowacki rejestr handlowy można przeszukiwać według:

W jakim stopniu można polegać na wiarygodności dokumentów umieszczonych w rejestrze?

Ustawa nr 513/1991 (Kodeks handlowy) określa, kiedy można się powołać na dane wpisane do rejestru handlowego – oraz, w stosownych przypadkach, na treść dokumentów w nim zdeponowanych.

Dane wpisane do rejestru handlowego wywołują skutki prawne wobec osób trzecich począwszy od dnia ich publikacji. Treść dokumentów, które zgodnie z prawem wymagają publikacji, wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich od dnia publikacji w urzędowym publikatorze (Obchodný vestník) notyfikacji o złożeniu tych dokumentów.

Od tej chwili osoby trzecie mogą powoływać się na opublikowane dane i treść dokumentów. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku, gdy zarejestrowany podmiot może wykazać, że osoba trzecia już wcześniej posiadała te dane lub znała treść tych dokumentów.

Zarejestrowany podmiot nie może się jednak powołać na opublikowane dane lub treść dokumentów wobec osób trzecich przed upływem 15 dni od dnia publikacji, jeżeli te osoby trzecie mogą wykazać, że nie mogły wcześniej posiadać tych danych bądź znać treści tych dokumentów.

Po upływie tego okresu można się powoływać na dane wpisane do rejestru i treść dokumentów zdeponowanych w rejestrze dokumentów.

W przypadku rozbieżności między danymi wpisanymi do rejestru a danymi opublikowanymi bądź między treścią dokumentów zdeponowanych w rejestrze i opublikowanych zarejestrowany podmiot (spółka) może się powołać wobec osoby trzeciej jedynie na wersje opublikowane. Jeżeli jednak wykazano, że strona trzecia posiadała dane wpisane do rejestru lub znała treść zdeponowanego dokumentu, można się wobec niej na nie powołać.

Historia słowackiego rejestru handlowego

Słowacki rejestr handlowy założono w 1992 r., w wyniku przyjęcia ustawy nr 513/1991 (Kodeks handlowy). Zastąpił on wcześniejszy rejestr spółek.

Kodeks handlowy (§§ 27–34) zmienił zakres informacji wpisywanych do rejestru handlowego do 2004 r.

1 lutego 2004 r. weszła w życie ustawa szczególna nr 530/2003 o kodeksie handlowym i o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadzająca nowe wymogi prawne mające zastosowanie do rejestru handlowego. Wraz z wprowadzeniem w życie ustawy szczególnej częściowo usunięto z Kodeksu handlowego odpowiedzialność za aspekt prawny rejestru handlowego.

Obecnie rejestr handlowy prowadzony jest elektronicznie. Rejestr dokumentów jest prowadzony w formie papierowej i elektronicznej.

Powiązane strony

Rejestr handlowy

Rejestr handlowy Republiki Słowackiej

Ostatnia aktualizacja: 26/11/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony