Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Niderlandy

W niniejszej części przedstawiono w zarysie niderlandzki rejestr działalności gospodarczej.

Autor treści:
Niderlandy

Jakie informacje można znaleźć w niderlandzkim rejestrze działalności gospodarczej?

Niderlandzki rejestr działalności gospodarczej należy do niderlandzkiej izby handlowej (Kamer van Koophandel) i jest przez nią prowadzony na podstawie upoważnienia nadanego izbie przez rząd w ustawie o rejestrze działalności gospodarczej.

Rejestr zawiera wszystkie prawnie istotne informacje na temat wszystkich odpowiednich podmiotów gospodarczych w Niderlandach. Do rejestru wpisywane są wszystkie podmioty. Są to:

 • spółki (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (BV) i spółki akcyjne (NV));
 • przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;
 • stowarzyszenia;
 • fundacje;
 • wolne zawody (np. prawnicy, lekarze, artyści);
 • stowarzyszenia współwłaścicieli;
 • organizacje kościelne, oraz
 • organy administracji rządowej.

Treść danych wpisanych do rejestru różni się w zależności od formy prawnej podmiotu. Do najważniejszych danych odnotowywanych w rejestrze należą:

 • nazwa podmiotu (firma);
 • inne nazwy handlowe;
 • siedziba;
 • adresy;
 • kapitał (akcyjny);
 • zarząd;
 • pełnomocnicy (prokurenci);
 • oddziały;
 • dane kontaktowe;
 • sektory działalności (według klasyfikacji NACE).

W rejestrze figuruje około 2,5 miliona podmiotów.

Zgodnie z prawem niderlandzkim informacje w rejestrze wywołują skutki prawne (i są wiążące wobec osób trzecich), o ile nie wskazano inaczej. Obowiązek dokonania wpisu w rejestrze (oraz aktualizacji danych) spoczywa na poszczególnych podmiotach. Każda zmiana musi zostać wpisana do rejestru w terminie ośmiu dni od jej dokonania.

Wpis do rejestru nie stanowi elementu procesu zawiązywania spółki w Niderlandach. Z prawnego punktu widzenia spółka w Niderlandach może powstać, nawet jeżeli nie została wpisana do rejestru. W związku z tym, chociaż niezarejestrowanie spółki nie jest zgodne z prawem, spółka niezarejestrowana nadal istnieje i może prowadzić działalność jako spółka (w przeciwieństwie do sytuacji, jaka istnieje np. w Zjednoczonym Królestwie).

Niderlandzkie spółki z (nie)ograniczoną odpowiedzialnością mają ponadto obowiązek składania w rejestrze rocznego sprawozdania finansowego. Dotyczy to około 900 000 spółek. Większość z nich ma obowiązek złożenia jedynie bilansu, a duże spółki (około 20 000) – również sprawozdania z finansowych wyników działalności.

Czy dostęp do niderlandzkiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Podstawowe informacje w niderlandzkim rejestrze działalności gospodarczej są dostępne bezpłatnie przez internet, ale za niektóre usługi (np. urzędowe wyciągi) pobierana jest opłata.

Aby dokonać rejestracji, podmioty uiszczają jednorazową opłatę. Nie pobiera się zatem rocznej opłaty ani opłat za złożenie dokumentów.

W jakim stopniu można polegać na wiarygodności dokumentów umieszczonych w rejestrze?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/WE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE dotyczy integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek. Umożliwia ona stworzenie europejskiej centralnej platformy. Na system wzajemnie powiązanych rejestrów składa się zatem platforma, o której mowa wyżej, rejestry państw członkowskich i portal będący europejskim elektronicznym punktem dostępu.

W dyrektywie wyznaczono dwa terminy transpozycji. Z zastrzeżeniem niewielkiej liczby przepisów, państwa członkowskie miały obowiązek dostosowania się do przepisów dyrektywy do 7 lipca 2014 r. Pozostałe przepisy miały zostać wprowadzone do krajowego systemu prawnego w terminie dwóch lat od daty przyjęcia przez Komisję Europejską aktów wykonawczych.

Niderlandzkie ustawodawstwo zostało już dostosowane do wymogów określonych w tych artykułach. Nie zachodzi zatem konieczność wprowadzania dalszych zmian do ustawy o rejestrze działalności gospodarczej z 2007 r. bądź do odpowiednich aktów wdrażających na potrzeby dokonania transpozycji w wyżej wymienionych terminach. W dzienniku urzędowym z dnia 4 lipca 2014 r. ukazało się obwieszczenie na ten temat.

W jaki sposób przeszukiwać niderlandzki rejestr działalności gospodarczej?

Niderlandzki rejestr działalności gospodarczej można przeszukiwać według:

 • nazwy podmiotu gospodarczego (lub fragmentu tej nazwy);
 • urzędowego numeru wpisu do rejestru działalności gospodarczej;
 • adresu, oraz
 • kodu pocztowego.

Historia niderlandzkiego rejestru działalności gospodarczej

Informacje datują się od uruchomienia aktualnego rejestru (1920 r.). Dostępne są także dane dotyczące niektórych starszych spółek.

Strony internetowe

Europejski rejestr przedsiębiorstw, Kamer van Koophandel

Ostatnia aktualizacja: 07/10/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony