Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Luksemburg

Niniejsza strona zawiera informacje na temat możliwości wglądu do rejestru działalności gospodarczej Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés – RCS).

Autor treści:
Luksemburg

Jakie informacje zawiera rejestr działalności gospodarczej Luksemburga?

Rejestr działalności gospodarczej (RCS) – Registre de Commerce et des Sociétés – jest urzędowym rejestrem wszystkich osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, a także innych jednostek, o których mowa w znowelizowanej ustawie z dnia 19 grudnia 2002 r.

Rejestr działalności gospodarczej działa pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości powierzył zarządzanie RCS ugrupowaniu interesów gospodarczych GIE RCSL, w skład którego wchodzą: organy państwowe, Izba Handlowa oraz Izba Rzemieślnicza.

Celem rejestru działalności gospodarczej jest:

 • zapewnienie możliwości identyfikacji osób wpisywanych do rejestru na podstawie wymagań ustawowych, w drodze bieżącego aktualizowania ich spisu,
 • zagwarantowanie jak największego bezpieczeństwa transakcji,
 • udzielanie informacji osobom trzecim.

Rejestr działalności gospodarczej gromadzi dwa rodzaje danych:

 • dane o charakterze identyfikacyjnym i prawnym, takie jak nazwa spółki lub firma spółki, przedmiot działalności spółki, kapitał spółki, skład zarządu, nazwisko biegłego rewidenta, osoby uprawnione do podejmowania decyzji w imieniu spółki i inne tego typu dane,
 • sprawozdania roczne.

Kontakt:

Adres biura

Adres pocztowy

Dni i godziny urzędowania

Centre administratif Pierre Werner Bâtiment F
13, rue Erasme
Luxembourg - Kirchberg

Tel.: (+352) 26 428-1

Faks: (+352) 26 42 85 55

E-mail: helpdesk@rcsl.lu

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-12:00 oraz 13:30-16:00

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest płatny?

Wgląd do akt w siedzibie RCS jest bezpłatny.

Niektóre podstawowe dane są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej rejestru działalności gospodarczej (RCS). Są to:

 • numer RCS;
 • data wpisu;
 • nazwa;
 • forma prawna;
 • adres siedziby spółki;
 • wykaz dokumentów złożonych począwszy od 2006 r.

Odpłatnie można otrzymać:

 • wyciąg zawierający zaktualizowane dane, które podmiot wpisany do rejestru powinien złożyć w RCS,
 • kopię dokumentów złożonych do RCS (w formacie elektronicznym).

Tabela obowiązujących opłatjest dostępna na stronie internetowej, w zakładce „Informacje ogólne – Cennik” (Informations générales -Tarifs).

W jaki sposób wyszukiwać dane w rejestrze działalności gospodarczej Luksemburga?

Wyszukiwanie można przeprowadzać na stronie internetowej rejestru działalności gospodarczej (RCS), podając:

 • nazwę (albo część nazwy) lub
 • numer wpisu podmiotu.

Wyszukiwarka internetowa wyświetli wówczas listę nazw odpowiadających wprowadzonemu zapytaniu.

Po kliknięciu na nazwę jednego z podmiotów odnalezionych przez wyszukiwarkę wyświetlą się bezpłatnie następujące informacje:

 • numer RCS;
 • data wpisu;
 • nazwa;
 • forma prawna;
 • adres siedziby spółki;
 • wykaz dokumentów złożonych począwszy od 2006 r.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych dokumenty bądź wyciągi z dokumentów wywierają skutki prawne począwszy od dnia ich opublikowania w monitorze gospodarczym (Mémorial, Recueil des sociétés et associations), z wyjątkiem sytuacji, w której spółka dowiedzie, że osoba trzecia uzyskała wcześniej wiedzę na temat tych dokumentów. Osoby trzecie mogą się jednak powoływać na dokumenty bądź wyciągi z dokumentów, które nie zostały jeszcze opublikowane.

W odniesieniu do transakcji dokonanych przed szesnastym dniem następującym po dniu ogłoszenia nie można powoływać się na takie dokumenty i wyciągi wobec osób trzecich, które udowodnią, że nie mogły o nich wiedzieć.

W przypadku niezgodności między tekstem złożonym a opublikowanym ten ostatni nie wywiera skutków prawnych wobec osób trzecich. Osoby trzecie mogą się jednak powołać na taki dokument, o ile spółka nie dowiedzie, że znały one treść tekstu, który został złożony do rejestru.

Okres, który obejmują rejestry działalności gospodarczej Luksemburga

Rejestr działalności gospodarczej istnieje od 1909 r.

Od 2003 r. funkcjonuje on pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości, a zarządzanie nim zostało powierzone ugrupowaniu interesów gospodarczych GIE RCSL. Od tego czasu przeprowadzono pełny proces informatyzacji zawartych w nim danych.

Dokumenty złożone w RCS począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. są systematycznie digitalizowane i udostępnione do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej.

Dokumenty złożone w RCS począwszy od 1909 r., czyli od chwili jego utworzenia, zostały poddane digitalizacji i są stopniowo udostępniane ogółowi społeczeństwa.

W następstwie tego procesu zasoby RCS są całkowicie dostępne w postaci elektronicznej.

Powiązane strony

Rejestr działalności gospodarczej (RCS)

Ostatnia aktualizacja: 16/06/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony