Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje można znaleźć w greckim rejestrze handlowym?

W Grecji rejestr przedsiębiorstw nosi nazwę ogólnego elektronicznego rejestru handlowego (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., GEMI). Reguluje go ustawa nr 3419/2005 (grecki Dziennik Urzędowy, seria I, nr 297/06-12-2005). Zawiera on całą ujawnioną dokumentację przedsiębiorstw i wszystkie ujawnione informacje. Strona internetowa ogólnego elektronicznego rejestru handlowego obejmuje krajowy dziennik urzędowy służący do ujawniania informacji handlowych. Obowiązek dokonania wpisu do rejestru mają osoby lub stowarzyszenia osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy nr 3419/2005.

Na stronie internetowej można znaleźć informacje ujawnione przez następujące rodzaje podmiotów:

a) osoby fizyczne, które są prowadzą działalność gospodarczą i które posiadają miejsce prowadzenia działalności lub zakład w Grecji lub prowadzą działalność gospodarczą za pośrednictwem głównego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa dodatkowego w Grecji;

b) stowarzyszenia osób prowadzących działalność gospodarczą za pośrednictwem głównego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa dodatkowego w Grecji oraz wszystkie spółki handlowe, pod warunkiem że zostały założone na prawie greckim – spółki jawne i komandytowe, spółdzielnie podlegające prawu cywilnemu (obejmujące stowarzyszenia ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) oraz prywatne i publiczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – oraz osoby, na których spoczywa obowiązek sprawozdawczy zgodnie z art. 39 dekretu prezydenckiego z dnia 27.11/14.12.1926 r.;

c) europejskie ugrupowania interesów gospodarczych, o których mowa w rozporządzeniu nr 2137/1985/EWG (Dz.U. L 199, sprostowanie L. 247), które mają siedzibę w Grecji;

d) spółki europejskie, o których mowa w rozporządzeniu nr 2157/2001/WE (Dz.U. L 294), które mają siedzibę w Grecji;

e) spółdzielnie europejskie, o których mowa w rozporządzeniu nr 1435/2003/WE (Dz.U. L 207), które mają siedzibę w Grecji;

f) podmioty, o których mowa powyżej, i które mają główne miejsce prowadzenia działalności lub siedzibę w Grecji, mają także obowiązek rejestracji wszystkich swoich oddziałów znajdujących się w Grecji;

g) przedsiębiorstwa zagraniczne, o których mowa w art. 1 dyrektywy 68/151/EWG (Dz.U. L 65) zmienionym art. 1 dyrektywy 2003/58/WE (Dz.U. L 221), które mają siedzibę w państwie członkowskim UE, mają obowiązek rejestracji wszystkich swoich oddziałów lub agencji znajdujących się w Grecji;

h) przedsiębiorstwa zagraniczne posiadające siedzibę w państwie niebędącym członkiem UE, których forma prawna jest podobna do formy prawnej jednego z przedsiębiorstw zagranicznych, o których mowa w powyższej lit. g), mają obowiązek rejestracji wszystkich swoich oddziałów lub agencji znajdujących się w Grecji;

i) inne osoby fizyczne lub prawne lub stowarzyszenia osób posiadające główne miejsce prowadzenia działalności lub siedzibę za granicą i które nie są objęte zakresem lit. g) i h), mają obowiązek rejestracji wszystkich swoich oddziałów lub agencji, za pośrednictwem których prowadzą działalność gospodarczą w Grecji;

j) spółki joint venture;

k) spółki cywilne, o których mowa w art. 784 kodeksu cywilnego;

l) osoby fizyczne, osoby prawne lub stowarzyszenia osób, które prowadzą lub mają zamiar prowadzić działalność gospodarczą lub zawodową, nie mającą charakteru handlowego.

Jakie dokumenty i informacje znajdują się w greckim rejestrze handlowym?

Wpis przedsiębiorstwa w rejestrze musi zawierać następujące informacje:

a) numer rejestracyjny przedsiębiorstwa, oddziału lub agencji;

b) biuro lub departament, które przeprowadziły pierwszą lub kolejną rejestrację, oraz imię i nazwisko odpowiedzialnego urzędnika;

c) numer referencyjny wniosku o rejestrację oraz kod rejestracji;

d) w przypadkach, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu założenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej i wymagane jest uzyskanie licencji, zezwolenia na wykonywanie zawodu lub pozwolenia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej – szczegółowe informacje dotyczące decyzji podjętej przez organ lub departament właściwy do jej podjęcia;

e) orzeczenia sądu stwierdzające upadłość przedsiębiorstwa lub objęcie go postępowaniem pojednawczym lub innym postępowaniem mającym na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Wpis obejmuje także imię i nazwisko, imiona i nazwiska rodziców, numery dowodu tożsamości lub paszportu, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo i adres zamieszkania likwidatorów spółki, nadzorców sądowych, syndyków masy upadłości i zarządców;

f) szczegóły dotyczące orzeczeń sądowych stwierdzających zakończenie, zawieszenie lub unieważnienie sytuacji prawnych, o których mowa w powyższej lit. e);

g) informacje, które należy opublikować zgodnie z prawem dotyczącym niewypłacalności;

h) szczegóły dotyczące oczekujących na rozpatrzenie wniosków w sprawie niewypłacalności, postępowania pojednawczego lub innych postępowań służących dochodzeniu roszczeń;

i) liczba oddziałów lub agencji, które przedsiębiorstwo posiada w Grecji, oraz adres i numer rejestracji każdego z nich;

j) liczba oddziałów lub agencji, które przedsiębiorstwo posiada za granicą, oraz ich adresy i odnoszące się do nich szczegółowe informacje.

I. Następujące informacje są wpisywane do rejestru i publikowane w przypadku spółek posiadających siedzibę w Grecji:

a) umowa lub statut spółki;

b) zmiany umowy lub statutu spółki, w tym każde przedłużenie czasu trwania spółki, oraz wszystkie późniejsze zmiany umowy lub statutu spółki wraz z pełnym dotychczasowym tekstem z uwzględnieniem zmian;

c) powołanie i odwołanie oraz dane osób, które, jako organ ustanowiony zgodnie z prawem albo jako członkowie takiego organu:

(i) są uprawnione do reprezentowania spółki w transakcjach z osobami trzecimi; jeżeli jest to więcej niż jedna osoba, odpowiedni wpis musi zawierać informacje, czy osoby te mogą działać samodzielnie czy też muszą działać wspólnie;

(ii) reprezentują spółkę przed sądem;

(iii) biorą udział w zarządzaniu spółką oraz jej nadzorowaniu lub kontrolowaniu;

d) co najmniej raz w roku wysokość kapitału subskrybowanego, w przypadku gdy w umowie lub statucie spółki jest mowa o kapitale zakładowym, chyba że każde podwyższenie kapitału subskrybowanego wymaga zmiany umowy/statutu;

e) dokumenty księgowe dotyczące każdego roku obrachunkowego, które należy opublikować zgodnie z dyrektywami Rady 78/660/EWG (Dz.U. L 222 z 14.8.1978), 83/349/EWG (Dz.U. L 193 z 18.7.1983), 86/635/EWG (Dz.U. L 372 z 31.12.1986) oraz 91/674/EWG (Dz.U. L 374 z 31.12.1991);

f) każda zmiana siedziby;

g) likwidacja spółki;

h) orzeczenie sądowe stwierdzające nieważność zawiązania spółki;

i) powołanie likwidatorów i ich dane;

j) zakończenie likwidacji oraz wykreślenie z rejestru.

II. Następujące informacje są wpisywane do rejestru i publikowane w przypadku przedsiębiorstw zagranicznych, o których mowa w art. 1 dyrektywy 68/151/EWG (Dz.U. L 65) zmienionym art. 1 dyrektywy 2003/58/WE (Dz.U. L 221), które mają siedzibę w państwie członkowskim UE:

a) adres oddziału;

b) wzmianka o przedmiocie działalności oddziału;

c) rejestr państwa członkowskiego, w którym przechowywane są akta spółki, i jej numer wpisu w tym rejestrze;

d) nazwa i forma prawna spółki oraz nazwa oddziału, jeżeli różni się ona od nazwy spółki;

e) powołanie i odwołanie oraz dane osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa w transakcjach z osobami trzecimi oraz w postępowaniu sądowym:

aa) jeżeli zgodnie z prawem uznaje się je za organ zarządzający spółki lub członków takiego organu w świetle informacji ujawnionych przez spółkę zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy 2009/101/WE (Dz.U. L 258 z 1.10.2009);

bb) osób działających jako stali przedstawiciele spółki w zakresie działalności oddziału, ze wskazaniem zakresu ich uprawnień;

f) likwidacja spółki, powołanie likwidatorów, ich dane oraz uprawnienia, a także zakończenie likwidacji, w tym wskazanie rejestru państwa członkowskiego, postępowania upadłościowego, zawarcia układu z wierzycielami, postępowania układowego lub jakiekolwiek innego analogicznego postępowania, którego przedmiotem jest spółka;

g) dokumenty księgowe spółki przygotowane, zbadane i ujawnione zgodnie z prawem państwa członkowskiego, któremu spółka podlega zgodnie z dyrektywami 78/660/EWG (Dz.U. L 222 z 14.8.1978), 83/349/EWG (Dz.U. L 193 z 18.7.1983) oraz 84/253/EWG (Dz.U. L 126/20 z 12.5.1984);

h) zamknięcie oddziału.

W jaki sposób wyszukuje się informacje w greckim rejestrze handlowym?

W ogólnym elektronicznym rejestrze handlowym można wyszukiwać wszystkie ujawnione informacje dotyczące przedsiębiorstw za pomocą zaledwie jednej z następujących informacji dotyczących przedsiębiorstwa:

  1. numeru identyfikacji podatkowej (Α.Φ.Μ.); lub
  2. numeru rejestracyjnego (Γ.Ε.ΜΗ.); lub
  3. nazwy przedsiębiorstwa; lub
  4. nazwy skróconej.

Czy dostęp do greckiego rejestru handlowego jest bezpłatny?

Wszystkie osoby fizyczne mogą nieodpłatnie uzyskać dostęp do wpisu dotyczącego przedsiębiorstwa w rejestrze. Mogą one również zapisać w sposób cyfrowy na swoim urządzeniu elektronicznym oraz wydrukować lub w inny sposób powielić wszelkie dokumenty, informacje lub ogłoszenia udostępnione publicznie w rejestrze albo przez sam rejestr, albo przez podmioty za to odpowiedzialne. Jeżeli osoba fizyczna pragnie otrzymać urzędowe (autentyczne) zaświadczenia lub odpisy dokumentów lub danych zawartych we wpisie przedsiębiorstwa w rejestrze, może się bezpłatnie zarejestrować w departamencie stosunków zewnętrznych rejestru.

Aby otrzymać urzędowe zaświadczenia lub odpisy dokumentów i danych, należy wnieść opłatę za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji online. Zaświadczenia lub odpisy odpowiednich dokumentów lub danych są dostarczane w dwojaki sposób – cyfrowo za pośrednictwem aplikacji rejestru lub pocztą do adresata do dowolnego miejsca na świecie.

W jaki sposób weryfikowana jest autentyczność urzędowych zaświadczeń lub odpisów wydawanych przez grecki rejestr handlowy?

Autentyczność odpowiednich urzędowych zaświadczeń lub odpisów jest weryfikowana za pośrednictwem greckiego ogólnego elektronicznego rejestru handlowego.

Jeżeli zainteresowana osoba wpisze numer referencyjny zaświadczenia lub odpisu, numer rejestracyjny przedsiębiorstwa i departament rejestru, który wydał dokument, na ekranie pojawi się żądany dokument.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Na dokumentach wymienionych we wpisach dotyczących przedsiębiorstw można polegać, ponieważ rejestr jest jedyną dostępną stroną zawierającą ujawnione informacje handlowe –tzn. krajowym dziennikiem urzędowym na potrzeby publikacji informacji handlowych w rozumieniu art. 3 ust. 5 dyrektywy 2009/101/WE. Ogólny elektroniczny rejestr handlowy połączony jest z rejestrami pozostałych państw członkowskich (z krajowymi rejestrami), o których mowa w tym akcie, za pośrednictwem scentralizowanego zestawu narzędzi informatycznych (europejskiej platformy centralnej) w ramach systemu wzajemnego połączenia rejestrów na mocy dyrektywy 2012/17/UE. Dokumenty i dane są rejestrowane w ogólnym elektronicznym rejestrze handlowym po uprzednim sprawdzeniu ich legalności, dokładności, przejrzystości i kompletności przez personel rejestru; personel sprawdza również, czy uiszczono wszystkie odpowiednie opłaty przewidziane w obowiązujących przepisach prawa. Jeżeli takie sprawdzenie nie wykaże niczego, co mogłoby uniemożliwić rejestrację, odpowiedzialny departament rejestru wprowadzi do rejestru odpowiednie informacje dotyczące przedsiębiorstwa. Jeżeli wniosek, dołączone dokumenty i wszelkie inne dokumenty potwierdzające nie spełniają warunków przewidzianych przez prawo lub nie są dokładne i kompletne, właściwy departament rejestru wezwie zainteresowane osoby, wysyłając pismo, faks lub wiadomość elektroniczną, aby przedstawiły niezbędne wyjaśniania oraz dokonały niezbędnych poprawek lub uzupełnień do wniosku, dokumentów potwierdzających lub załączonych dokumentów w terminie pięciu dni roboczych. Termin można przedłużyć do jednego miesiąca, jeżeli taka konieczność podyktowana jest okolicznościami i rodzajem informacji, które należy zarejestrować. Tego rodzaju termin powoduje przedłużenie każdego innego określonego przez przepisy prawa terminu na zarejestrowanie informacji. Jeżeli w terminie pięciu dni lub w ewentualnym przedłużonym terminie nie zostanie udzielona odpowiedź lub jeżeli zainteresowana osoba przedstawi informacje niespełniające wymogów prawnych lub które nie są dokładne i kompletne, departament odrzuci wniosek o rejestrację, wydając uzasadnioną decyzję, a odpowiednie opłaty rejestracyjne ulegną przepadkowi na rzecz rejestru. Jeżeli chodzi o spółki jawne i komandytowe, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie podlegające prawu cywilnemu, europejskie ugrupowania interesów gospodarczych, o których mowa w rozporządzeniu nr 2137/1985/EWG (Dz.U. L 199, sprostowanie L. 247), mające siedzibę w Grecji, spółki europejskie, o których mowa w rozporządzeniu nr 2157/2001/WE (Dz.U. L 294), mające mają siedzibę w Grecji, spółdzielnie europejskie, o których mowa w rozporządzeniu 1435/2003/WE (Dz.U. L 207), mające siedzibę w Grecji, spółki cywilne, o których mowa w art. 784 kodeksu cywilnego, rejestracja czynności prawnych, oświadczeń, dokumentów i innych informacji w ogólnym elektronicznym rejestrze handlowym wywoła następujące skutki:

a) osoby prawne, o których mowa powyżej i które są w trakcie tworzenia, uzyskają osobowość prawną;

b) z zastrzeżeniem przepisów szczególnych obowiązującego obecnie ustawodawstwa mającego zastosowanie do przekształceń przedsiębiorstw przedsiębiorstwa rejestrujące przekształcenie zostaną tym samym w zależności od sytuacji przekształcone w spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie podlegające prawu cywilnemu, europejskie ugrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie lub spółdzielnie europejskie;

c) umowa lub statut spółki zostaną zmienione;

d) nastąpi połączenie lub podział przedsiębiorstwa z zastrzeżeniem wyłącznie rejestracji przeprowadzonej przed wykreśleniem z rejestru przedsiębiorstwa, które podlega przejęciu lub podziałowi;

e) przedsiębiorstwo zostanie zlikwidowane w następstwie decyzji wspólników lub w następstwie wydania odpowiedniego aktu administracyjnego;

f) nastąpi wznowienie działalności przedsiębiorstwa.

Ponadto, jak wyraźnie stanowi ust. 4 ustawy nr 3419/2005, domniemywa się, że stosowne wpisy do rejestru są zgodne z prawem i stanem faktycznym.

Czy istnieją bardziej szczegółowe informacje na temat greckiego rejestru handlowego, które warto znać?

Strona internetowa ogólnego elektronicznego rejestru handlowego stanowi krajowy dziennik urzędowy służący do celów publikacji zgodnie z art. 3 ust. 5 dyrektywy 2009/101/WE z dnia 16 września 2009 r. (Dz.U. L 258). Ogólny wykaz nazw przedsiębiorstw, wpisy i wszystkie inne istotne informacje niezbędne do publicznego korzystania z rejestru są publikowane na stronie internetowej rejestru. Wszystkie osoby fizyczne mogą nieodpłatnie uzyskać dostęp do rejestru. Mogą one również zapisać w sposób cyfrowy na swoim urządzeniu elektronicznym oraz wydrukować lub w inny sposób powielić wszystkie dokumenty, informacje lub ogłoszenia udostępnione publicznie w ogólnym elektronicznym rejestrze handlowym albo przez departament rejestru, albo przez podmioty za to odpowiedzialne.

Jako element systemu wzajemnego połączenia rejestrów ogólny elektroniczny rejestr handlowy: a) komunikuje się za pośrednictwem wiadomości elektronicznych z pozostałymi krajowymi rejestrami oraz (i) otrzymuje informacje dotyczące danych przechowywanych w innym krajowym rejestrze w odniesieniu do przedsiębiorstw posiadających siedzibę w jednym państwie członkowskim UE i oddziały w innym państwie członkowskim; oraz (ii) dostarcza informacje dotyczące danych, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) i b) ustawy nr 3419/2005 o przedsiębiorstwach, które posiadają siedzibę lub oddziały w Grecji, o których mowa w ust. 1 lit. g) tej samej ustawy; oraz b) odpowiada na pytania przekazane przez użytkowników indywidualnych do pojedynczego europejskiego elektronicznego punktu dostępu do systemu wzajemnego połączenia rejestrów (portalu) w odniesieniu do informacji, o których mowa w lit. a) ppkt (ii).

Departament Przedsiębiorstw i Rejestru Dyrekcji Generalnej ds. Rynków (Sekretariat Generalny ds. Handlu i Ochrony Konsumenta, Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Turystyki) jest odpowiedzialny za udzielanie odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem europejskiego portalu elektronicznego dotyczące dokumentów i informacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) i b) ustawy nr 3419/2005 w odniesieniu do przedsiębiorstw, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Atenach, banków i oddziałów banków w państwach członkowskich UE i w państwach trzecich, zakładów ubezpieczeń z ograniczoną odpowiedzialnością i oddziałów zakładów ubezpieczeń w państwach członkowskich UE i w państwach trzecich, funduszy inwestycyjnych z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek zarządzających funduszami wspólnego inwestowania z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek zarządzających funduszami wspólnego inwestowania w nieruchomości z ograniczoną odpowiedzialnością, funduszy inwestowania w nieruchomości z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek zarządzających aktywami i pasywami z ograniczoną odpowiedzialnością, firm inwestycyjnych z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek zajmujących się sportem (piłką nożną i koszykówką) z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ponadto departament rejestru działa na rzecz wszystkich izb handlowych w Grecji i jest odpowiedzialny m.in. za udzielanie odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem europejskiego portalu elektronicznego dotyczące dokumentów i informacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) i b) ustawy nr 3419/2005 w odniesieniu do wszystkich form prawnych przedsiębiorstw innych niż te, o których mowa powyżej.

Uwaga: Powyższe informacje stanowią jedynie przegląd mający na celu dostarczenie zainteresowanym stronom informacji na temat powiązania między greckim rejestrem handlowym a pozostałymi krajowymi rejestrami państw członkowskich UE. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ram prawnych można uzyskać na stronie internetowej ogólnego elektronicznego rejestru handlowego.

Łącza do powiązanych stron internetowych

Publikacja elektroniczna ogólnego elektronicznego rejestru handlowego

Rejestracja osoby fizycznej w serwisie ogólnego elektronicznego rejestru handlowego

Rejestracja przedsiębiorstwa w ogólnym elektronicznym rejestrze handlowym

Weryfikacja autentyczności zaświadczeń i odpisów wydanych przez ogólny elektroniczny rejestr handlowy

Przepisy prawa dotyczące ogólnego elektronicznego rejestru handlowego

Okólniki dotyczące usług online ogólnego elektronicznego rejestru handlowego oraz Okólnik ogólnego elektronicznego rejestru handlowego

Ostatnia aktualizacja: 03/07/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.