Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Francja

Na niniejszej stronie opisano, w jaki sposób można zapoznać się z informacjami zawartymi w rejestrach działalności gospodarczej we Francji.

Autor treści:
Francja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje zawierają rejestry działalności gospodarczej we Francji?

Lokalne rejestry działalności gospodarczej i rejestry spółek (registres du commerce et des sociétés, RCS) prowadzą właściwi urzędnicy sądów handlowych lub sądów cywilnych zajmujących się sprawami handlowymi (sądy instancji (tribunaux d'instance) w departamentach Dolnego Renu, Górnego Renu i Mozeli oraz mieszane sądy handlowe (tribunaux mixtes de commerce) w regionach i departamentach zamorskich). Informacje widniejące w tych rejestrach są weryfikowane. Właściwi urzędnicy sądowi są zobowiązani sprawdzać, czy składane oświadczenia są zgodne z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, czy ich treść odpowiada przedłożonym dokumentom i dokumentom dołączonym do wniosków oraz czy są one aktualne (w przypadku wniosków o zmianę lub wykreślenie wpisu). Sprawdzają oni również, czy utworzenie lub zmiana dokumentów założycielskich spółek handlowych nastąpiły zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Wyciąg Kbis (extrait Kbis) wydawany przez urzędników rejestrowych stanowi „dowód tożsamości” podmiotu gospodarczego wpisanego do RCS. Dokument ten zawiera wszystkie informacje, które podmiot ten jest zobowiązany zgłosić. W razie potrzeby zawiera on także uwagi wprowadzone przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie rejestru. Wyciąg Kbis potwierdza status prawny podmiotu gospodarczego i zawiera zweryfikowane informacje. Jest on jedynym dokumentem urzędowym stanowiącym potwierdzenie tożsamości i adresu określonej osoby fizycznej lub prawnej wpisanej do rejestru, zakresu prowadzonej przez nią działalności, organów o charakterze zarządczym, administracyjnym lub nadzorczym, a także informującym, czy przeciwko danemu podmiotowi toczy się postępowanie upadłościowe. Jedynie dokument urzędowy wydany i podpisany przez właściwego urzędnika sądowego stanowi potwierdzenie informacji zgłoszonych przez spółkę do RCS.

Krajowy rejestr działalności gospodarczej i spółek (registre national du commerce et des sociétés, RNCS) jest prowadzony przez Krajowy Instytut Własności Intelektualnej (Institut National de la Propriété Industrielle, INPI). Gromadzi się w nim oryginały dokumentów składanych w poszczególnych rejestrach działalności gospodarczej i spółek.

Rejestry te zawierają wszystkie informacje dotyczące podmiotów gospodarczych i spółek. Umożliwiają one dostęp do wpisów i dokumentów znajdujących się w rejestrach działalności gospodarczej i spółek.

Strona internetowa Infogreffe umożliwia scentralizowany dostęp do informacji zawartych w rejestrze działalności gospodarczej i spółek. Strona ta jest dostępna w języku francuskim i angielskim.

Na stronie internetowej INPI istnieje możliwość pozyskania kopii dokumentu złożonego w RNCS lub kopii całych akt RNCS. Możliwe jest wyszukiwanie według nazwy spółki oraz jej numeru SIREN.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest płatny?

Użytkownicy strony Infogreffe mogą uzyskać bezpłatny dostęp do niektórych informacji dotyczących podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru, ale większość informacji zawartych w bazie danych jest dostępna za opłatą.

Wydawanie poszczególnych dokumentów lub wyciągu z całych akt przez INPI podlega opłacie. Dokumenty te mogą być przesłane pocztą lub udostępnione w formacie elektronicznym na stronie internetowej INPI.

W jaki sposób wyszukiwać dane w rejestrze działalności gospodarczej we Francji?

Na stronie Infogreffe można wyszukiwać podmioty gospodarcze według:

  • ich nazw,
  • nazwisk osób kierujących podmiotem gospodarczym,
  • miejscowości lub departamentu, w których znajduje się ich siedziba, miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) lub zakład,
  • numeru SIREN (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises),
  • numeru wpisu do rejestru działalności gospodarczej i spółek.

Powiązane strony

Europejski rejestr przedsiębiorstw (European Business Register)

Infogreffe

INPI

CNGTC

Ostatnia aktualizacja: 13/09/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony