Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej fiński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Finlandia

W niniejszej części przedstawiono w ogólnym zarysie fiński rejestr działalności gospodarczej.

Autor treści:
Finlandia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje można uzyskać w fińskim rejestrze działalności gospodarczej?

Fiński rejestr działalności gospodarczej (handlowej) prowadzi Krajowa Rada ds. Patentów i Rejestracji (KRPR) .

Fiński rejestr działalności gospodarczej jest rejestrem publicznym, który zawiera informacje o przedsiębiorcach (podmiotach gospodarczych). Zasadniczo wszystkie podmioty gospodarcze muszą być wpisane do rejestru. Podmioty gospodarcze muszą także zgłaszać do rejestru wszelkie zmiany danych figurujących w rejestrze. Większość podmiotów gospodarczych ma również obowiązek zgłaszać do rejestru roczne sprawozdania finansowe. Każdego roku do rejestru:

 • wpisuje się około 30 000 nowych podmiotów gospodarczych;
 • wprowadza się około 80 000 zmian w danych dotyczących spółek figurujących w rejestrze;
 • wpisuje się około 200 000 rocznych sprawozdań finansowych.

Organ prowadzący rejestr działalności gospodarczej oraz organ administracji podatkowej stosują wspólną procedurę zgłoszeniową i wspólnie świadczą usługi udostępniania danych. Serwis Informacji Gospodarczych (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä bądź YTJ) bezpłatnie udostępnia dane, a prowadzą go wspólnie Krajowa Rada ds. Patentów i Rejestracji oraz organ administracji podatkowej. YTJ zawiera informacje kontaktowe oraz identyfikacyjne dotyczące podmiotów gospodarczych, na przykład:

 • dane o firmie, pod którą podmiot gospodarczy prowadzi działalność, nazwie pomocniczej oraz ich tłumaczeniach;
 • numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego oraz jego siedzibę;
 • adres i inne dane kontaktowe;
 • główny obszar działalności;
 • rejestry administracji podatkowej i KRPR, do których podmiot został wpisany;
 • informacje o zakończeniu działalności, jej przerwaniu, postępowaniu upadłościowym, likwidacyjnym lub naprawczym.

Poza skorzystaniem z bezpłatnego serwisu informacyjnego, istnieje możliwość zamówienia za opłatą wybranych danych z Serwisu Informacji Gospodarczych (SIG), który jest także prowadzony wspólnie przez organ administracji podatkowej oraz Krajową Radę ds. Patentów i Rejestracji.

Umożliwia to klientom wyszukiwanie spółek w systemie SIG: na przykład w grupach według regionu, branży (głównego obszaru działalności spółki według fińskiej klasyfikacji działalności do celów statystycznych), formy spółki, rejestru (rejestrów administracji podatkowej, rejestru działalności gospodarczej oraz rejestru fundacji) lub według daty wpisu do rejestru (w celu wybrania nowych spółek).

Europejski rejestr działalności gospodarczej (European Business Register (EBR)) umożliwia łatwy dostęp do wiarygodnych informacji o spółkach w całej Europie. Jest on wspólnym serwisem informacyjnym prowadzonym przez rejestry działalności gospodarczej 15 krajów europejskich. W serwisie można znaleźć oficjalne i rzetelne informacje pochodzące bezpośrednio z krajowego rejestru działalności gospodarczej każdego z uczestniczących krajów.

Serwis EBR jest łatwy w obsłudze, ponieważ użytkownik może wybrać język, w którym wyświetlane są informacje (fiński, szwedzki lub angielski), a informacje wpisane do rejestrów dla każdego kraju są przedstawione w taki sam, łatwo zrozumiały sposób.

Czy dostęp do fińskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Tak, część rejestru jest dostępna bezpłatnie.

W jaki sposób przeszukiwać fiński rejestr działalności gospodarczej?

Dane podmiotów gospodarczych są wprowadzane do rejestru działalności gospodarczej na podstawie zgłoszeń i zawiadomień wpływających do urzędu dokonującego rejestracji. Rejestr zawiera informacje podawane zarówno przez same podmioty, jak i sądy oraz inne organy.

Zgodnie z art. 21a ustawy o rejestrze działalności gospodarczej, Krajowa Rada ds. Patentów i Rejestracji może aktualizować swoje wpisy oraz, korzystając z fińskiego systemu ewidencji ludności, sprawdzać dane osobowe, które klienci podali w zgłoszeniach i załącznikach do nich.

Zgodnie z art. 21 ustawy o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, centrum prawno-rejestrowe w Finlandii dostarcza do rejestru działalności gospodarczej dane dotyczące nałożonych zakazów prowadzenia działalności oraz terminów ich obowiązywania.

Treści wprowadzane do rejestru działalności gospodarczej reguluje prawo fińskie. Fińskie przepisy prawa regulujące funkcjonowanie rejestru działalności gospodarczej, określające rodzaje spółek i ogólnie działalność gospodarczą, przewidują, jakie dane wpisuje się w odniesieniu do poszczególnych rodzajów spółek (zob. np. ustawa o rejestrze działalności gospodarczej, ustawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i ustawa o spółkach cywilnych).

Zwykle w odniesieniu do każdego rodzaju spółki wpisuje się co najmniej następujące informacje:

 • nazwa spółki (firma);
 • gmina, w której spółka prowadzi działalność (siedziba);
 • branża (sektor działalności);
 • osoba reprezentująca spółkę;
 • adres spółki.

Z chwilą dokonania wpisu do rejestru działalności gospodarczej zostaje on jednocześnie opublikowany za pośrednictwem elektronicznego serwisu informacyjnego. Elektroniczny serwis informacyjny zawierający opublikowane wpisy jest publicznym, bezpłatnym serwisem, który poza opublikowanymi wpisami zawiera podstawowe dane o danym podmiocie gospodarczym. Za pomocą tego serwisu można sprawdzić, czy np. dany podmiot zgłosił do wpisu nowy skład zarządu lub dowiedzieć się, jakie nowe podmioty zostały wpisane do rejestru w danym okresie.

Korzystając z tego serwisu, można wyszukiwać informacje dotyczące dowolnej spółki na podstawie jej numeru identyfikacji gospodarczej. Numer ten można w razie potrzeby sprawdzić w Serwisie Informacji Gospodarczych. Jako kryterium wyszukiwania można także użyć konkretnej daty lub oznaczonego przedziału czasowego. Można też ograniczyć kryteria do wyszukiwania według rodzajów rejestracji lub nazwy gminy czy prowincji. Wynik wyszukiwania zawiera podstawowe dane o spółce, nazwę spółki, numer identyfikacji gospodarczej i siedzibę. Opublikowany wpis do rejestru zawiera na przykład rodzaj rejestracji i nagłówki wpisów w rejestrze.

W rejestrze wpisuje się także inne dane, w zależności od rodzaju spółki. Wyciągi z rejestru podmiotów tego samego rodzaju mogą się całkowicie od siebie różnić. Na przykład niektóre spółki z ograniczoną odpowiedzialnością korzystają z możliwości wynikających z ustawy o spółkach; decydują się na emisję opcji i innych tytułów przyznających prawa szczególne lub na fuzję, a następnie zgłaszają te dane do wpisu do rejestru. Inne spółki z kolei decydują się na zgłaszanie tylko takich danych, które muszą zostać zgłoszone. Ponadto w wyciągach z rejestru uwzględniane są także poprawki do ustaw. N a przykład wpisy do rejestru spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mogą się bardzo od siebie różnić, w zależności od tego, czy dane, które mają zostać wpisane, dotyczą decyzji podjętej na mocy nowej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, która weszła w życie w dniu 1 września 2006 r., czy decyzji na mocy wcześniej obowiązującej ustawy.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Ustawa o rejestrze działalności gospodarczej (ustawa nr 1979/129 z dnia 2 lutego 1979) określa, jakie dane należy wpisać do rejestru oraz opublikować. Ustawa uprawnia wszystkie osoby do dostępu do danych, wyciągów i zaświadczeń z rejestru działalności gospodarczej. Osoba trzecia działająca w dobrej wierze może domniemywać, że dane wpisane do rejestru są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym.

Na podstawie art. 1a ustawy wszystkie dane wpisane do rejestru są publiczne; każda osoba jest uprawniona do dostępu do danych, wypisów i zaświadczeń z rejestru działalności gospodarczej. Dane mogą zostać ujawnione w formie elektronicznej. Jedynym wyjątkiem są numery identyfikacyjne osób fizycznych i adresy prywatne osób mieszkających za granicą; te dane nie są publiczne. Dane umożliwiające identyfikację ostatnich cyfr osobistego numeru identyfikacyjnego, jak również adresu prywatnego osób fizycznych mieszkających za granicą, są ujawniane jedynie w sytuacji, gdy ujawnienie spełnia warunki określone w art. 16 ust. 3 ustawy o publicznym charakterze aktów organów publicznych. W przeciwnym razie zamiast adresu prywatnego ujawnia się państwo pobytu.

Artykuł 26 ustawy o rejestrze działalności gospodarczej przewiduje, że osoba trzecia działająca w dobrej wierze może domniemywać, że dane wpisane do rejestru oraz opublikowane są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym. Dane są publikowane elektronicznie bezpośrednio po dokonaniu wpisu w rejestrze. Bezpłatne publikacje można otrzymać w serwisie informacyjnym rejestru działalności gospodarczej.

Historia fińskiego rejestru działalności gospodarczej

Informacje są wpisywane do rejestru od 1860 r.

Powiązane strony

Europejski rejestr działalności gospodarczej, Krajowa Rada ds. Patentów i Rejestracji Finlandii

Ostatnia aktualizacja: 30/06/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony